English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Drew Dudley: Každodenné líderstvo

Filmed
Views 3,223,768

Každý z nás zmenil život niekoho iného - väčšinou bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili. V tejto vtipnej prednáške nás Drew Dudley všetkých vyzýva oslavovať líderstvo ako skutky bežného dňa, ktorými si navzájom zlepšujeme životy. (Nakrútené na TEDxToronto.)

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

How many of you are completely comfortable
Koľkí z vás sa nazvú lídrom
00:16
with calling yourselves a leader?
úplne v pohode?
00:17
See, I've asked that question all the way across the country,
Pýtal som sa tú otázku po celej krajine
00:20
and everywhere I ask it, no matter where,
a všade, keď sa ju opýtam, nech je to kdekoľvek,,
00:23
there's always a huge portion of the audience that won't put up their hand.
vždy veľká časť poslucháčov ruku nezdvihne.
00:25
And I've come to realize that we have made leadership
Uvedomil som si, že sme z líderstva spravili
00:28
into something bigger than us.
niečo väčšie ako my.
00:30
We've made into something beyond us.
Spravili sme z toho niečo, čo je nad nami.
00:31
We've made it about changing the world.
Spravili sme z toho nástroj na menenie sveta.
00:33
And we've taken this title of leader, and we treat it
A vzali sme tento titul lídra a zaobchádzame s ním,
00:35
as if it's something that one day we're going to deserve,
akoby to bolo niečo, čo si jedného dňa zaslúžime,
00:37
but to give it to ourselves right now
ale označiť tak sám seba v tomto momente
00:40
means a level of arrogance or cockiness that we're not comfortable with.
znamená stupeň arogancie, s ktorým nie sme vyrovaní.
00:42
And I worry sometimes that we spend so much time
A niekedy mám obavy, že trávime toľko času
00:45
celebrating amazing things that hardly anybody can do
obdivovaním úžasných vecí, ktoré dokáže iba málokto,
00:47
that we've convinced ourselves that those are
až sme presvedčili samých seba, že sú to
00:51
the only things worth celebrating, and we start to
jediné veci hodné oslavy, a tak si začíname
00:52
devalue the things that we can do every day, and we start
menej vážiť veci, ktoré môžeme robiť každý deň
00:54
to take moments where we truly are a leader
a v momentoch, v ktorých sme naozaj lídrami,
00:56
and we don't let ourselves take credit for it,
si nepripustíme vlastné zásluhy
00:59
and we don't let ourselves feel good about it.
a nedovolíme si mať z toho dobrý pocit.
01:01
And I've been lucky enough over the last
Mal som štastie, že som za posledných
01:02
10 years to work with some amazing people
desať rokov pracoval s niekoľkými úžasnými ľudmi,
01:04
who have helped me redefine leadership in a way
ktorí mi pomohli predefinovať líderstvo spôsobom,
01:06
that I think has made me happier.
vďaka ktorému som podľa mňa šťastnejší.
01:07
And with my short time today, I just want to share with you
Aj keď mám dnes málo času, chcem sa s vami podeliť
01:09
the one story that is probably most responsible for that redefinition.
o jeden príbeh, ktorý sa pravdepodobne najviac zaslúžil o tú zmenu pohľadu.
01:11
I went to school in a little school called
Chodil som do malej školy menom
01:16
Mount Allison University in Sackville, New Brunswick,
Mount Allison University v Sackville, Nový Brunswick,
01:18
and on my last day there, a girl came up to me
a v môj posledný deň prišlo ku mne dievča
01:20
and she said, "I remember the first time that I met you."
a povedalo: „Pamätám si, keď som ťa prvýkrát stretla."
01:22
And then she told me a story that had happened four years earlier.
A potom mi povedala príbeh, ktorý sa udial pred štyrmi rokmi.
01:25
She said, "On the day before I started university,
Povedala: „Deň predtým ako som začala chodiť na univerzitu
01:28
I was in the hotel room with my mom and my dad, and
som bola s mamou a otcom v hotelovej izbe a
01:31
I was so scared and so convinced that I couldn't do this,
bola som taká ustráchaná a presvedčená, že to nezvládnem,
01:33
that I wasn't ready for university, that I just burst into tears.
že nie som pripravená na vysokú školu, až som sa rozplakala.
01:36
And my mom and my dad were amazing. They were like,
Moji rodičia boli úžasní. Povedali:
01:39
'Look, we know you're scared, but let's just go tomorrow.
„Pozri – vieme, že sa bojíš, ale len tam zajtra poďme.
01:40
Let's go to the first day, and if at any point
Poďme v prvý deň a ak sa v hociktorej chvíli
01:43
you feel as if you can't do this, that's fine, just tell us,
budeš cítiť, že to nedokážeš, to je v poriadku, len nám to povedz
01:45
we will take you home. We love you no matter what.'"
a zoberieme ťa domov. Milujeme ťa bez ohľadu na čokoľvek."
01:48
And she says, "So I went the next day
A ona povedala: „Tak som nasledovný deň išla,
01:50
and I was standing in line getting ready for registration,
stála som v rade na registráciu
01:51
and I looked around and I just knew I couldn't do it.
a obzrela som sa dookola a proste som vedela, že toto nedokážem.
01:54
I knew I wasn't ready. I knew I had to quit."
Vedela som, že nie som pripravená. Vedela som, že to musím nechať tak."
01:56
And she says, "I made that decision, and as soon as I made it,
A povedala: „Rozhodla som sa a v tom momente
01:58
there was this incredible feeling of peace that came over me.
mi spadol kameň zo srdca.
02:00
And I turned to my mom and my dad to tell them
Otočila som sa k mame a otcovi, aby som im povedala,
02:02
that we needed to go home, and just at that moment,
že musíme ísť domov, a práve v tej chvíli
02:04
you came out of the Student Union building
si ty vyšiel von z budovy Študentskej únie
02:06
wearing the stupidest hat I have ever seen in my life." (Laughter)
a mal si na sebe ten najvtipnejší klobúk, aký som v živote videla." (Smiech)
02:08
"It was awesome.
„Bolo to úžasné.
02:12
And you had a big sign promoting Shinerama,
A mal si obrovský nápis propagujúci Shineramu -
02:13
which is Students Fighting Cystic Fibrosis,"
čo je organizácia Študenti proti cystickej fibróze,"
02:15
— a charity I've worked with for years —
— charita, pre ktorú som pracoval veľa rokov —
02:17
"and you had a bucketful of lollipops.
"a mal si plné vedro lízatiek.
02:18
And you were walking along and you were handing the lollipops out
A prechádzal si a rozdával si naokolo lízatká ľuďom,
02:20
to people in line and talking about Shinerama.
ktorí boli v rade a popritom si hovoril o Shinerame.
02:22
And all of a sudden, you got to me, and you just stopped,
A zrazu si prišiel ku mne, zastavil si sa
02:25
and you stared. It was creepy." (Laughter)
a zízal si. Bolo to strašidelné." (Smiech)
02:28
This girl right here knows exactly what I'm talking about. (Laughter)
Toto dievča vie presne o čom hovorím. (Smiech)
02:32
"And then you looked at the guy next to me,
"A potom si sa pozrel na chlapa vedľa mňa
02:35
and you smiled, and you reached in your bucket, and you pulled
a usmial si sa, dal si ruku do vedra a vytiahol si
02:37
out a lollipop, and you held it out to him, and you said,
lízatko, dal si mu ho, a povedal si:
02:38
'You need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you.'"
"Toto lízatko musíš dať tej krásnej slečne, čo stojí vedľa teba."
02:41
And she said, "I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life.
A ona povedala: "Nikdy v živote som nevidela niekoho s takou rýchlosťou sa zahanbiť.
02:44
He turned beet red, and he wouldn't even look at me.
Očervenel ako paprika a nechcel sa na mňa ani pozrieť.
02:49
He just kind of held the lollipop out like this." (Laughter)
Iba podal to lízatko asi takto."
02:50
"And I felt so bad for this dude that I took the lollipop,
"Bolo mi tak ľúto toho chalana, že som zobrala to lízatko,
02:54
and as soon as I did, you got this incredibly severe look
a akonáhle som to spravila, nahodil si ten strašne vážny pohľad
02:57
on your face and you looked at my mom and my dad,
a pozrel si na moju mamu a otca,
02:59
and you said, 'Look at that. Look at that.
a povedal si: "Pozrite sa. Pozrite sa na to.
03:01
First day away from home, and already she's taking candy
Prvý deň je preč z domu a už si berie sladkosti
03:03
from a stranger?!'" (Laughter)
od neznámeho človeka?!" (Smiech)
03:06
And she said, "Everybody lost it. Twenty feet in every
A povedala: "Nikto to nevydržal. V okolí šiestich metrov
03:09
direction, everyone started to howl.
sa všetci začali smiať.
03:12
And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this,
Viem, že je to lacné, a neviem, prečo ti to hovorím,
03:14
but in that moment when everyone was laughing,
ale v tom momente, keď sa všetci smiali,
03:16
I knew that I shouldn't quit.
som vedela, že nesmiem skončiť.
03:18
I knew that I was where I was supposed to be,
Vedela som, že som tam, kde mám byť,
03:20
and I knew that I was home, and I haven't spoken to you
vedela som, že som doma. Odvtedy som sa s tebou nerozprávala
03:22
once in the four years since that day,
ani raz za tie štyri roky,
03:24
but I heard that you were leaving,
ale počula som, že odchádzaš,
03:26
and I had to come up and tell you that you've been
tak som ti musela prísť povedať, že si bol
03:28
an incredibly important person in my life, and I'm going to miss you. Good luck."
velmi dôležitou osobou v mojom živote a budeš mi chýbať. Nech sa ti darí."
03:30
And she walks away, and I'm flattened.
A odchádzala a ja som zostal úplne zaskočený.
03:34
And she gets about six feet away, she turns around and smiles, and goes,
Keď bola asi dva metre odo mňa, obrátila sa, usmiala a povedala:
03:36
"You should probably know this, too.
"Asi by si mal vedieť aj toto -
03:39
I'm still dating that guy four years later." (Laughter)
Stále chodím s tým chlapom, aj po tých štyroch rokoch." (Smiech)
03:40
A year and a half after I moved to Toronto,
Rok a pol potom, čo som sa presťahoval do Toronta,
03:44
I got an invitation to their wedding.
dostal som pozvánku na ich svadbu.
03:47
Here's the kicker. I don't remember that.
A teraz to príde - ja si to nepamätám.
03:50
I have no recollection of that moment,
Nespomínam si na ten moment,
03:52
and I've searched my memory banks, because that is funny
a hľadal som vo svojich spomienkach, lebo je to vtipné
03:54
and I should remember doing it, and I don't remember it.
a mal by som si pamätať, že som to spravil, ale nepamätám sa.
03:56
And that was such an eye-opening, transformative moment
A tento moment mi tak otvoril oči a zmenil ma,
03:59
for me to think that maybe the biggest impact I'd ever had
pomyslenie na to, že možno najväčší vplyv, aký som kedy mal
04:01
on anyone's life, a moment that had a woman walk up
na niečí život, moment, vďaka ktorému žena pristúpila
04:04
to a stranger four years later and say,
k neznámemu človeku po štyroch rokoch a povedala:
04:06
"You've been an incredibly important person in my life,"
"Bol si veľmi dôležitou osobou v mojom živote,"
04:08
was a moment that I didn't even remember.
bol moment, ktorý si ani nepamätám.
04:10
How many of you guys have a lollipop moment,
Koľkí z vás majú taký lízatkový moment,
04:12
a moment where someone said something or did something
moment, keď niekto povedal alebo urobil niečo,
04:14
that you feel fundamentally made your life better?
čo vám od základov zmenilo život k lepšiemu?
04:16
All right. How many of you have told that person they did it?
V poriadku. Koľkí z vás ste povedali tej osobe, že to spravila?
04:18
See, why not? We celebrate birthdays,
Vidíte, prečo nie? Oslavujeme narodeniny,
04:23
where all you have to do is not die for 365 days — (Laughter) —
preto lebo jediná vec, ktorú musíte splniť, je nezomrieť 365 dní — (Smiech)
04:25
and yet we let people who have made our lives better
ale pritom nechávame ľudí, ktorí nám zlepšili život
04:29
walk around without knowing it.
chodiť po svete bez toho, aby o tom vedeli.
04:31
And every single one of you, every single one of you
A každý z vás, každý jeden z vás
04:33
has been the catalyst for a lollipop moment.
bol katalyzátorom lízatkového momentu.
04:35
You have made someone's life better by something
Spravili ste niečí život lepším, tým, že ste
04:37
that you said or that you did, and if you think you haven't,
niečo povedali alebo spravili, a ak si myslíte, že nie,
04:38
think about all the hands that didn't go back up when I asked that question.
spomeňte si na všetky ruky, ktoré sa znova nezdvihli, keď som sa spýtal tú otázku.
04:41
You're just one of the people who hasn't been told.
Vy ste len jeden z tých ľudí, ktorým to nepovedali.
04:44
But it is so scary to think of ourselves as that powerful.
Ale je strašidelné myslieť si o sebe, že máme takú moc.
04:45
It can be frightening to think that we can matter that much
Môže byť strašidelné uvedomiť si, že môžeme mať taký veľký vplyv
04:48
to other people, because as long as we make leadership something bigger than us,
na druhých, lebo pokiaľ budeme z líderstva robiť niečo, čo je väčšie ako my,
04:50
as long as we keep leadership something beyond us,
pokiaľ budeme brať líderstvo ako niečo nad nami,
04:54
as long as we make it about changing the world,
pokiaľ na to budeme pozerať, ako na menenie sveta,
04:56
we give ourselves an excuse not to expect it
máme výhovorku neočakávať to
04:57
every day from ourselves and from each other.
každý deň od seba a od ostatných.
04:59
Marianne Williamson said, "Our greatest fear is not that we are inadequate.
Marianne Williamson povedala: "Náš najväčší strach nie je to, že sme neschopní.
05:02
Our greatest fear is that we are powerful beyond measure.
Náš najväčší strach je, že sme silnejší, ako si vieme predstaviť.
05:05
It is our light, and not our darkness, that frightens us."
Je to naše svetlo, nie naše temno, čo nás najviac desí."
05:07
And my call to action today is that we need to get over that.
A moja dnešná výzva je, aby sme sa cez to dostali.
05:10
We need to get over our fear of how extraordinarily
Musíme prekonať náš strach z toho, ako neobyčajne
05:13
powerful we can be in each other's lives.
silní môžeme byť navzájom vo svojich životoch.
05:15
We need to get over it so we can move beyond it, and our
Musíme to prekonať, aby sme sa pohli ďalej, a aby naši
05:16
little brothers and our little sisters, and one day our kids --
malí bratia a sestry a jedného dňa naše deti -
05:19
or our kids right now -- can watch and start to value
alebo naše deti práve teraz - mohli sledovať a začať si vážiť
05:22
the impact we can have on each other's lives
aký vplyv môžeme mať na životy ľudí okolo seba.
05:24
more than money and power and titles and influence.
Viac než peniaze, moc, tituly alebo autorita.
05:26
We need to redefine leadership as being about lollipop moments,
Potrebujeme predefinovať líderstvo, aby to bolo o tých lízatkových momentoch,
05:29
how many of them we create, how many of them we acknowledge,
koľko ich vytvoríme, koľko si ich všimneme,
05:32
how many of them we pay forward, and how many of them we say thank you for.
koľko ich pošleme ďalej a koľkým z nich sa za to poďakujeme.
05:35
Because we've made leadership about changing the world,
Pretože sme z líderstva spravili menenie sveta
05:38
and there is no world. There's only six billion understandings of it,
a žiaden svet neexistuje. Existuje iba šesť miliárd jeho chápaní
05:41
and if you change one person's understanding of it,
a ak zmeníte chápanie jedného človeka,
05:44
one person's understanding of what they're capable of,
jeho poňatie o tom, čoho je schopný,
05:46
one person's understanding of how much people care about them,
chápanie jediného človeka o tom, koľkým ľuďom na ňom záleží,
05:48
one person's understanding of how powerful an agent
chápanie jediného človeka o tom, akým silným agentom
05:50
for change they can be in this world, you've changed the whole thing.
zmeny môže v tomto svete byť, zmeníte všetko.
05:53
And if we can understand leadership like that,
A ak môžeme líderstvo brať takto,
05:56
I think if we can redefine leadership like that,
ak ho takto môžeme predefinovať,
05:59
I think we can change everything.
myslím, že môžeme zmeniť všetko.
06:01
And it's a simple idea, but I don't think it's a small one,
Je to jednoduchá myšlienka, ale nemyslím si, že je malá,
06:03
and I want to thank you all so much for letting me share it with you today.
a chcem sa vám všetkým veľmi poďakovať za to, že ste mi dovolili dnes sa s vami o to podeliť.
06:06
Translated by Andrej Soušek
Reviewed by Heda Adamisinova

▲Back to top

About the speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com