English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Дрю Дъдли: Лидерство всеки ден

Filmed
Views 3,298,825

Всички ние сме променили живота на някой - обикновено без дори да го осъзнаваме. В тази хумористична реч, Дрю Дъдли призовава всички нас да празнуваме лидерството като се оптиваме до подобрим живота един на друг всеки ден. (Снимано на TEDxToronto.)

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

How manyмного of you are completelyнапълно comfortableкомфортен
За колко от вас е напълно нормално
00:16
with callingповикване yourselvesсебе си a leaderводач?
да се назовават лидер?
00:17
See, I've askedпопитах that questionвъпрос all the way acrossпрез the countryдържава,
Аз зададох този въпрос на много места в страната,
00:20
and everywhereнавсякъде I askпитам it, no matterвъпрос where,
и където и да попитам, няма значение къде,
00:23
there's always a hugeогромен portionчаст of the audienceпублика that won'tняма да put up theirтехен handръка.
винаги имаше голяма част от тълпата, която не вдигаше ръка.
00:25
And I've come to realizeосъзнавам that we have madeизработен leadershipръководство
И тогава разбрах, че сме направили лидерството
00:28
into something biggerпо-голям than us.
нещо по-голямо, отколкото то е в действителност.
00:30
We'veНие сме madeизработен into something beyondотвъд us.
Превърнали сме го в нещо по-голямо от нас.
00:31
We'veНие сме madeизработен it about changingсмяна the worldсвят.
Направили сме го като нещо, което променя света.
00:33
And we'veние имаме takenвзета this titleзаглавие of leaderводач, and we treatлечение it
Взимаме това название лидер, и го третираме
00:35
as if it's something that one day we're going to deserveзаслужавам,
като нещо, което един ден ще заслужим,
00:37
but to give it to ourselvesсебе си right now
но да се назовем така в момента
00:40
meansсредства a levelниво of arroganceарогантност or cockinessCockiness that we're not comfortableкомфортен with.
означава ниво на арогантност или нахалство, с което все още не сме комфортни.
00:42
And I worryтревожа sometimesпонякога that we spendхарча so much time
Понякога се притеснявам, че изразходваме прекалено много време,
00:45
celebratingЧестване на amazingудивителен things that hardlyедва ли anybodyнякой can do
празнувайки невероятни неща, които почти никой не може да прави,
00:47
that we'veние имаме convincedубеден ourselvesсебе си that those are
защото сме си втълпили, че тези неща
00:51
the only things worthзаслужава си celebratingЧестване на, and we startначало to
са единствените неща, които трябва да се приветстват, и започваме да
00:52
devalueдевалвира the things that we can do everyвсеки day, and we startначало
принизяваме стойността на неща, които можем да правим всеки ден, и започваме да
00:54
to take momentsмоменти where we trulyнаистина are a leaderводач
приемаме моменти, в които сме наистина лидери
00:56
and we don't let ourselvesсебе си take creditкредит for it,
и не си даваме потупване по рамото за тях
00:59
and we don't let ourselvesсебе си feel good about it.
и не си позволяваме да се
01:01
And I've been luckyкъсметлия enoughдостатъчно over the last
чувстваме добре за тези моменти.
01:02
10 yearsгодини to work with some amazingудивителен people
10 години работих с някои невероятни хора,
01:04
who have helpedпомогна me redefineпредефиниране leadershipръководство in a way
които ми помогнах да разбера лидерството по начин,
01:06
that I think has madeизработен me happierпо-щастливи.
който смятам ме направи по-щастлив.
01:07
And with my shortнисък time todayднес, I just want to shareдял with you
И в късият отрязък време днес, искам да споделя с вас
01:09
the one storyистория that is probablyвероятно mostнай-много responsibleотговорен for that redefinitionПредефиниране.
тази една история, която е може би най-отговорна за тази промяна.
01:11
I wentотидох to schoolучилище in a little schoolучилище calledНаречен
Бях в средно училище, което се казваше
01:16
MountПланината AllisonАлисън UniversityУниверситет in SackvilleСаквил, NewНов BrunswickБрунсуик,
Маунт Алисън Юнивърсити в Саквил, Ню Брънсуик
01:18
and on my last day there, a girlмомиче cameдойде up to me
и последният ми ден там, едно момиче дойде при мен
01:20
and she said, "I rememberпомня the first time that I metсрещнах you."
и ми каза: 'Спомням си първият път, когато те срещнах.'
01:22
And then she told me a storyистория that had happenedсе случи fourчетирима yearsгодини earlierпо-рано.
Тогава тя ми разказа какво се беше случило четири години по-рано.
01:25
She said, "On the day before I startedзапочна universityуниверситет,
Тя каза: 'Един ден преди да започна училище,
01:28
I was in the hotelхотел roomстая with my momмама and my dadтатко, and
бях в хотелската стая с майка ми и баща ми, и
01:31
I was so scaredуплашен and so convincedубеден that I couldn'tне можех do this,
бях толкова уплашена и убедена, че не мога да направя това,
01:33
that I wasn'tне е readyготов for universityуниверситет, that I just burstизбухвам into tearsплач.
че не бях готова за училище, че направо плачех.
01:36
And my momмама and my dadтатко were amazingудивителен. They were like,
Майка ми и баща ми бяха невероятни. Те казваха:
01:39
'Look, we know you're scaredуплашен, but let's just go tomorrowутре.
'Виж, знаем, че си уплашена, но нека просто отидем утре.
01:40
Let's go to the first day, and if at any pointточка
Нека отидем първият ден, и ако по което и да е време
01:43
you feel as if you can't do this, that's fine, just tell us,
се почустваш, сякаш не можеш да направиш това, просто ни кажи
01:45
we will take you home. We love you no matterвъпрос what.'"
и ние ще те заведем вкъщи. Така или иначе ще те обичаме.'
01:48
And she saysказва, "So I wentотидох the nextследващия day
Тя също каза: 'Аз отидох на следващия ден
01:50
and I was standingстоящ in lineлиния gettingполучаване на readyготов for registrationрегистрация,
и докато стоях на опашката да се регистрирам,
01:51
and I lookedпогледнах around and I just knewЗнаех I couldn'tне можех do it.
погледнах наоколо и просто разбрах, че не мога да се справя.
01:54
I knewЗнаех I wasn'tне е readyготов. I knewЗнаех I had to quitнапускам."
Знаех, че не бях готова. Знаех, че трябва да се предам.'
01:56
And she saysказва, "I madeизработен that decisionрешение, and as soonскоро as I madeизработен it,
Тя продължи: 'Взех това решение, и в момента, в който направих това,
01:58
there was this incredibleневероятен feelingчувство of peaceмир that cameдойде over me.
почуствах това невероятно чувство на спокойствие, което ме заля.
02:00
And I turnedоказа to my momмама and my dadтатко to tell them
Обърнах се към майка ми и баща ми, за да им кажа,
02:02
that we neededнеобходима to go home, and just at that momentмомент,
че трябва да си тръгваме, и точно в този момент
02:04
you cameдойде out of the StudentСтудент UnionСъюз buildingсграда
ти излезe от сградата на Студенстския съюз,
02:06
wearingносенето the stupidestтъпото hatшапка I have ever seenвидян in my life." (LaughterСмях)
носейки най-глупавата шапка, която някога бях виждала.' (Смях)
02:08
"It was awesomeстрахотен.
'Беше върха.
02:12
And you had a bigголям signзнак promotingповишаване ShineramaShinerama,
Ти носеше голям плакат, промотиращ Шинерама,
02:13
whichкойто is StudentsСтуденти FightingБорба CysticКистозна FibrosisФиброза,"
което е студенти борещи се срещу кистозна фиброза,'
02:15
— a charityблаготворителност I've workedработил with for yearsгодини
- организация, с която аз работих много години -
02:17
"and you had a bucketfulкофа of lollipopsблизалки.
' и ти имаше кофа с близалки.
02:18
And you were walkingходене alongзаедно and you were handingпредаване the lollipopsблизалки out
Ходеше и раздаваше тези близалки
02:20
to people in lineлиния and talkingговорим about ShineramaShinerama.
на хората на опашката и говореше за Шинерама.
02:22
And all of a suddenвнезапен, you got to me, and you just stoppedспряна,
Внезапно, ти стигна до мен и просто спря
02:25
and you staredзагледа. It was creepyстраховито." (LaughterСмях)
и се вторачи в мен. Беше странно.' (Смях)
02:28
This girlмомиче right here knowsзнае exactlyточно what I'm talkingговорим about. (LaughterСмях)
Това момиче тук знае точно за какво говоря. (Смях)
02:32
"And then you lookedпогледнах at the guy nextследващия to me,
'Тогава погледна момчето до мен,
02:35
and you smiledсе усмихна, and you reachedдостигнал in your bucketкофа, and you pulledизтегли
и се усмихна, бръкна в кофата и измъкна
02:37
out a lollipopблизалка, and you heldДържани it out to him, and you said,
една близалка, даде му я, и каза,
02:38
'You need to give a lollipopблизалка to the beautifulкрасив womanжена standingстоящ nextследващия to you.'"
'Трябва да дадеш една близалка на красивата жена, която стои до теб.'
02:41
And she said, "I have never seenвидян anyoneнякой get more embarrassedсмутен fasterпо-бързо in my life.
Тя каза: 'Никога не бях виждал някой толкова бързо засрамен през живота си.
02:44
He turnedоказа beetцвекло redчервен, and he wouldn'tне би even look at me.
Той стана червен като цвекло, и даже не ме погледна.
02:49
He just kindмил of heldДържани the lollipopблизалка out like this." (LaughterСмях)
Просто държеше близалката по този начин.' (Смях)
02:50
"And I feltчувствах so badлошо for this dudeпич that I tookвзеха the lollipopблизалка,
'Почуствах се много зле заради този пич и взех близалката,
02:54
and as soonскоро as I did, you got this incrediblyневероятно severeтежък look
и в момента, в който направих това, ти придоби този суров поглед
02:57
on your faceлице and you lookedпогледнах at my momмама and my dadтатко,
и погледна майка ми и баща ми
02:59
and you said, 'Look"Изглежда at that. Look at that.
и им каза: 'Вижте това. Вижте това.
03:01
First day away from home, and alreadyвече she's takingприемате candyбонбони
Първият й ден извън вкъщи, и тя вече взима бонбони
03:03
from a strangerнепознат?!'" (LaughterСмях)
от непознати?!' (Смях)
03:06
And she said, "EverybodyВсеки lostзагубен it. TwentyДвадесет feetкрака in everyвсеки
Тя продължи: 'Всички се сбъркаха. Пет-шест метра във всяка
03:09
directionпосока, everyoneвсеки startedзапочна to howlвой.
посока, всички започнаха да цвилят.
03:12
And I know this is cheesyсирене, and I don't know why I'm tellingказвам you this,
Знам, че е глупаво, и не знам защо ви казвам това,
03:14
but in that momentмомент when everyoneвсеки was laughingсмее се,
но в този момент, докато всички се смееха,
03:16
I knewЗнаех that I shouldn'tне трябва quitнапускам.
разбрах, че не трябва да напускам.
03:18
I knewЗнаех that I was where I was supposedпредполагаем to be,
Знаех, че съм където трябва да съм,
03:20
and I knewЗнаех that I was home, and I haven'tима не spokenизречен to you
и знаех, че съм вкъщи, и на всичкото отгоре не ти проговорих
03:22
onceведнъж in the fourчетирима yearsгодини sinceот that day,
нито един път през следващите четири години от този ден,
03:24
but I heardчух that you were leavingоставяйки,
но чух, че си заминаваш
03:26
and I had to come up and tell you that you've been
и трябваше до дойда и да ти кажа,
03:28
an incrediblyневероятно importantважно personчовек in my life, and I'm going to missмис you. Good luckкъсмет."
че си невероятно важна персона в живота ми, и че ще ми липсваш. Успех.'
03:30
And she walksходи away, and I'm flattenedсплескан.
Докато се отдалечаваше, аз се вкамених.
03:34
And she getsполучава about sixшест feetкрака away, she turnsзавои around and smilesусмивки, and goesотива,
И тя извървя два метра, обърна се, усмихна се, и каза:
03:36
"You should probablyвероятно know this, too.
'Също трябва да знаеш това.
03:39
I'm still datingзапознанства that guy fourчетирима yearsгодини laterпо късно." (LaughterСмях)
Все още съм със същото момче след четири години.' (Смях)
03:40
A yearгодина and a halfнаполовина after I movedпреместен to TorontoТоронто,
Година и половина, след като се преместих в Торонто,
03:44
I got an invitationпокана to theirтехен weddingсватба.
получих покана за сватбата им.
03:47
Here'sТук е the kickerкикър. I don't rememberпомня that.
Наи-смешното е, че не го помня.
03:50
I have no recollectionспомен of that momentмомент,
Нямам никакъв спомен от този момент,
03:52
and I've searchedтърсене my memoryпамет banksбанки, because that is funnyзабавен
и съм претърсил всичките си банки с памет, защото това е смешно
03:54
and I should rememberпомня doing it, and I don't rememberпомня it.
и би трябвало да си спомням, че го правя, и аз не го помня.
03:56
And that was suchтакъв an eye-openingОтваряне на очите, transformativeпреобразуващи momentмомент
Това беше момент, който ми отвори очите, трансформира ме
03:59
for me to think that maybe the biggestНай-големият impactвъздействие I'd ever had
да си мисля, че може би най-голямото въздействие, което някога съм
04:01
on anyone'sна никого life, a momentмомент that had a womanжена walkразходка up
оказал в живота на някой, момент, заради който една жена дойде
04:04
to a strangerнепознат fourчетирима yearsгодини laterпо късно and say,
до мен четири години по-късно и ми каза,
04:06
"You've been an incrediblyневероятно importantважно personчовек in my life,"
'Ти си невероятно важен човек в живота ми,'
04:08
was a momentмомент that I didn't even rememberпомня.
това беше момент, който аз даже не помня.
04:10
How manyмного of you guys have a lollipopблизалка momentмомент,
Колко от вас са имали този момент-близалка,
04:12
a momentмомент where someoneнякой said something or did something
момент, в който някой е казал или направил нещо,
04:14
that you feel fundamentallyв основата си madeизработен your life better?
което вие смятате, че е подобрило из основи живота ви?
04:16
All right. How manyмного of you have told that personчовек they did it?
Добре. Колко от вас сте казали на този човек за това?
04:18
See, why not? We celebrateпразнувам birthdaysрождени дни,
Виждате ли, защо не? Ние празнуваме рождени дни,
04:23
where all you have to do is not dieумирам for 365 daysдни — (LaughterСмях) —
при положение, че просто не трябва да умрете за 365 дена (Смях),
04:25
and yetоще we let people who have madeизработен our livesживота better
но същевременно позволяваме на хора, които са подобрили живота ни толкова много,
04:29
walkразходка around withoutбез knowingпознаване it.
да си заминат, без да знаят за това.
04:31
And everyвсеки singleединичен one of you, everyвсеки singleединичен one of you
И всеки един от вас, всеки един от вас
04:33
has been the catalystкатализатор for a lollipopблизалка momentмомент.
е бил катализатора за такъв момент-близалка.
04:35
You have madeизработен someone'sнечий life better by something
Направили сте живота на някой по-добър чрез нещо,
04:37
that you said or that you did, and if you think you haven'tима не,
което сте казали или направили, и ако мислите, че не сте,
04:38
think about all the handsръце that didn't go back up when I askedпопитах that questionвъпрос.
помислете си за всички тези невдигнати ръце, когато аз зададох този въпрос.
04:41
You're just one of the people who hasn'tне е been told.
Просто сте от хората, на които не им е казано.
04:44
But it is so scaryстрашен to think of ourselvesсебе си as that powerfulмощен.
Малко е страшно да мислим, колко сме силни по този начин.
04:45
It can be frighteningплашещо to think that we can matterвъпрос that much
Страшно е да си мислим, че можем да сме толкова важни
04:48
to other people, because as long as we make leadershipръководство something biggerпо-голям than us,
за други хора, защото докато проължаваме да правим лидерството по-голямо от нас,
04:50
as long as we keep leadershipръководство something beyondотвъд us,
докато проължаваме да правим лидерството нещо недостижимо за нас,
04:54
as long as we make it about changingсмяна the worldсвят,
докато продължаваме да го правим съществено за промяна на света,
04:56
we give ourselvesсебе си an excuseизвинение not to expectочаквам it
ние си даваме извинение да не го очакваме
04:57
everyвсеки day from ourselvesсебе си and from eachвсеки other.
всеки ден от себе си и от другите.
04:59
MarianneМариан WilliamsonУилямсън said, "Our greatestнай велик fearстрах is not that we are inadequateнеадекватно.
Мариана Уилямсън е казала: 'Нашият най-голям страх не е че сме неадекватни,
05:02
Our greatestнай велик fearстрах is that we are powerfulмощен beyondотвъд measureмярка.
нашият най-голям страх е, че сме по-силни, отколкото може да се измери.
05:05
It is our lightсветлина, and not our darknessтъмнина, that frightensплаши us."
Нашата светлина, не нашата тъмнина, ни плаши.'
05:07
And my call to actionдействие todayднес is that we need to get over that.
И моят призив днес е, че трябва да прескочим това препятствие.
05:10
We need to get over our fearстрах of how extraordinarilyизключително
Трябва да прескочим нашият страх от това как невероятно
05:13
powerfulмощен we can be in eachвсеки other'sна другата страна livesживота.
силни можем да сме един за друг.
05:15
We need to get over it so we can moveход beyondотвъд it, and our
Трябва да го прескочим, за да можем да продължим, и нашите
05:16
little brothersбратя and our little sistersсестри, and one day our kidsдеца --
малки братя и малки сестри и един ден нашите деца -
05:19
or our kidsдеца right now -- can watch and startначало to valueстойност
или нашите деца сега - могат да видят това и да започнат да ценят
05:22
the impactвъздействие we can have on eachвсеки other'sна другата страна livesживота
влиянието, което оказваме един на друг в живота
05:24
more than moneyпари and powerмощност and titlesзаглавия and influenceвлияние.
повече от парите, моща, и влиянието над другите.
05:26
We need to redefineпредефиниране leadershipръководство as beingсъщество about lollipopблизалка momentsмоменти,
Трябва да прекласифицираме лидерството като нещо за моменти-близалки,
05:29
how manyмного of them we createсъздавам, how manyмного of them we acknowledgeпотвърждавам,
колко от тях създаваме, колко от тях разпознаваме,
05:32
how manyмного of them we payплащам forwardнапред, and how manyмного of them we say thank you for.
за колко от тях се отплащаме занапред, и за колко от тях казваме 'благодаря'.
05:35
Because we'veние имаме madeизработен leadershipръководство about changingсмяна the worldсвят,
Тъй като сме направили лидерството основен фактор за промяната в света,
05:38
and there is no worldсвят. There's only sixшест billionмилиард understandingsразбирания of it,
а свят няма. Има само шест милиарда разбирания за него,
05:41
and if you changeпромяна one person'sчовек understandingразбиране of it,
и ако промениш разбирането на един човек,
05:44
one person'sчовек understandingразбиране of what they're capableспособен of,
разбирането на един човек, на какво е способен,
05:46
one person'sчовек understandingразбиране of how much people careгрижа about them,
разбирането на един човек за това колко много хора ги е грижа за него,
05:48
one person'sчовек understandingразбиране of how powerfulмощен an agentагент
разбирането на един човек за това колко силен елемент
05:50
for changeпромяна they can be in this worldсвят, you've changedпроменен the wholeцяло thing.
за промяна те могат да бъдат в този свят, тогава си променил цялото нещо.
05:53
And if we can understandразбирам leadershipръководство like that,
И ако започнем да виждаме лидерството по този начин,
05:56
I think if we can redefineпредефиниране leadershipръководство like that,
аз мисля, че ако можем да преквалифицираме лидерството така,
05:59
I think we can changeпромяна everything.
смятам, че можем да променим всичко.
06:01
And it's a simpleпрост ideaидея, but I don't think it's a smallмалък one,
Това е елементарна идея, но не мисля, че е малка идея,
06:03
and I want to thank you all so much for lettingотдаване под наем me shareдял it with you todayднес.
и искам да ви благодаря за това, че ми позволихте да я споделя с вас днес.
06:06
Translated by Stefan Milanov
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

About the speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com