English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Drew Dudley: Lyderystė kasdien

Filmed
Views 3,298,825

Kiekvienas iš mūsų pakeitėme kito žmogaus gyvenimą, dažniausiai nieko apie tai nė nenumanydamas. Šio įdomaus ir šmaikštaus pristatymo metu Drew Dudley skatina mus pakeisti lyderystės sąvokos supratimą ir taip pagerinti savo gyvenimus. (Nufilmuota TEDxToronto.)

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

How many of you are completely comfortable
Norėčiau paklausti, kurie iš jūsų užtikrintai
00:16
with calling yourselves a leader?
galite save pavadinti lyderiais?
00:17
See, I've asked that question all the way across the country,
Matot, aš uždavinėjau šį klausimą važinėdamas po šalį,
00:20
and everywhere I ask it, no matter where,
ir visur, kur tik paklausiu, nesvarbu kur,
00:23
there's always a huge portion of the audience that won't put up their hand.
didžioji auditorijos dalis nepakelia savo rankos.
00:25
And I've come to realize that we have made leadership
Tad aš šį bei tą supratau. Mes pradėjome žiūrėti į lyderystę,
00:28
into something bigger than us.
kaip į kažką didingesnio už mus pačius.
00:30
We've made into something beyond us.
Mes iškėlėme ją virš savęs.
00:31
We've made it about changing the world.
Mes susiejome lyderystę su pasaulio keitimu.
00:33
And we've taken this title of leader, and we treat it
Negana to, į lyderio titulą mes žiūrime
00:35
as if it's something that one day we're going to deserve,
lyg į kažką mums nepasiekiamo. Kažką, ko nusipelnysime.
00:37
but to give it to ourselves right now
Tačiau pripažinti save lyderiais dabar pat nedrįstame,
00:40
means a level of arrogance or cockiness that we're not comfortable with.
nes tai reikštų aroganciją ir „pasikėlimą“. Tai nebūtų priimtina mums.
00:42
And I worry sometimes that we spend so much time
Mane neramina tai, kad kartais mes praleidžiame tiek daug laiko
00:45
celebrating amazing things that hardly anybody can do
švęsdami didžiulius kitų žygdarbius.
00:47
that we've convinced ourselves that those are
Ir todėl mes įtikinome save, jog
00:51
the only things worth celebrating, and we start to
tik dideli žygdarbiai ir pasiekimai turi būti pripažinti kaip lyderystė.
00:52
devalue the things that we can do every day, and we start
Mes esame linkę nuvertinti mūsų kasdienius pasiekimus,
00:54
to take moments where we truly are a leader
kurie kiekvieną iš mūsų paverčia lyderiu.
00:56
and we don't let ourselves take credit for it,
Mes tiesiog nepripažįstame savo kasdienės lyderystės
00:59
and we don't let ourselves feel good about it.
ir neleidžiame sau dėl to džiaugtis.
01:01
And I've been lucky enough over the last
Žinote, man išties pasisekė,
01:02
10 years to work with some amazing people
nes pastaruosius 10 metų dirbau su nuostabiais žmonėmis,
01:04
who have helped me redefine leadership in a way
kurie padėjo man perprasti lyderystės sąvoką kitaip.
01:06
that I think has made me happier.
Tai padarė mane daug laimingesniu.
01:07
And with my short time today, I just want to share with you
Ir šiandien aš norėčiau papasakoti jums
01:09
the one story that is probably most responsible for that redefinition.
vieną istorija, kuri man padėjo įvertinti ir pamatyti lyderystę kitaip.
01:11
I went to school in a little school called
Vienąkart aš nuvažiavau į mažą universitetą vardu
01:16
Mount Allison University in Sackville, New Brunswick,
Mount Allison University, kuris yra Sackville, New Brunswick.
01:18
and on my last day there, a girl came up to me
Ir mano paskutinės dienos metu pas mane atėjo viena mergina
01:20
and she said, "I remember the first time that I met you."
ir ji man pasakė: „Aš prisimenu pirmą dieną, kai pamačiau jus“.
01:22
And then she told me a story that had happened four years earlier.
Ir tada ji man papasakojo tai, ką jai teko patirti prieš ketverius metus.
01:25
She said, "On the day before I started university,
Ji tarė: „Žinot, paskutinę dieną prieš pradedant studijas šiame universitete
01:28
I was in the hotel room with my mom and my dad, and
aš buvau viešbučio kambaryje su savo tėvais
01:31
I was so scared and so convinced that I couldn't do this,
ir aš buvau tokia išsigandusi ir įsitikinusi, kad
01:33
that I wasn't ready for university, that I just burst into tears.
dar nesu pasiruošusi studijoms, jog tiesiog apsiverkiau“.
01:36
And my mom and my dad were amazing. They were like,
Tačiau mano tėvai buvo tiesiog nuostabūs. Jie man pasakė:
01:39
'Look, we know you're scared, but let's just go tomorrow.
„Mes žinome, kad tu labai bijai, bet nuvažiuokime rytoj į universitetą
01:40
Let's go to the first day, and if at any point
ir jei kažkuriuo metu
01:43
you feel as if you can't do this, that's fine, just tell us,
tu pasijausi blogai ir vis dar manysi, kad nesi pasiruošusi, tiesiog pasakyk mums.
01:45
we will take you home. We love you no matter what.'"
Tada mes parvešime tave namo, juk žinai, jog mes tave labai mylime.“
01:48
And she says, "So I went the next day
Ir mergina pasakojo man savo istoriją toliau:
01:50
and I was standing in line getting ready for registration,
„Taigi, kitą dieną mes nuvažiavome į universitetą ir aš stovėjau eilėje, kad užsiregistruočiau
01:51
and I looked around and I just knew I couldn't do it.
ir žvelgdama aplink save aš tiesiog žinojau, kad aš negaliu.
01:54
I knew I wasn't ready. I knew I had to quit."
Žinojau, kad aš dar nepasiruošusi. Aš norėjau pasitraukti.“
01:56
And she says, "I made that decision, and as soon as I made it,
Mergina pasakojo toliau: „Ir kai aš apsisprendžiau,
01:58
there was this incredible feeling of peace that came over me.
įvyko kai kas nepakartojamo.
02:00
And I turned to my mom and my dad to tell them
Aš atsisukau į savo tėvus,
02:02
that we needed to go home, and just at that moment,
norėdama jiems pasakyti, kad aš nesijaučiu pasiruošusi,
02:04
you came out of the Student Union building
ir kaip tik tą akimirką iš Student Union pastato išėjote Jūs,
02:06
wearing the stupidest hat I have ever seen in my life." (Laughter)
vilkėdamas patį juokingiausią kostiumą mano gyvenime.“ (Juokas)
02:08
"It was awesome.
„Tai buvo nepakartojama!
02:12
And you had a big sign promoting Shinerama,
Jūs turėjote tą iškabą, skatinančią aukoti „Shinerama“,
02:13
which is Students Fighting Cystic Fibrosis,"
kuri remia studentus, sergančius paveldima plaučių liga
02:15
— a charity I've worked with for years —
- labdaros organizacija, kurioje dirbau keletą metų-
02:17
"and you had a bucketful of lollipops.
taip pat Jūs nešėtės visą kibirą saldainių.
02:18
And you were walking along and you were handing the lollipops out
Jūs tiesiog eidamas ir dalindamas visiems saldainius,
02:20
to people in line and talking about Shinerama.
kalbėjote su visais eilėje apie „Shinerama“.
02:22
And all of a sudden, you got to me, and you just stopped,
Ir galiausiai priėjęs prie manęs, Jūs sustojote
02:25
and you stared. It was creepy." (Laughter)
ir žiūrėjote į mane. Buvo baisu!“ (Juokas)
02:28
This girl right here knows exactly what I'm talking about. (Laughter)
Ši mergina puikiai supranta, ką aš turiu omenyje. (Juokas)
02:32
"And then you looked at the guy next to me,
Mergina pasakojo toliau: „Ir tada jūs pažvelgėte į už manęs stovintį vyruką.
02:35
and you smiled, and you reached in your bucket, and you pulled
Nusišypsojote ir iš savo kibiro ištraukėte saldainį.
02:37
out a lollipop, and you held it out to him, and you said,
Ir ištraukęs jį, duodamas saldainį tam vaikinui, Jūs tarėte:
02:38
'You need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you.'"
„Tu privalai duoti tą saldainį šiai nuostabiai moteriai, stovinčiai šalia tavęs“.
02:41
And she said, "I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life.
„Ir, žinote, aš gyvenime nebuvau mačiusi tokio susigėdusio žmogaus“ - toliau pasakojo mergina
02:44
He turned beet red, and he wouldn't even look at me.
„Jis visas tiesiog išraudonavo ir, net nepažvelgęs į mane,
02:49
He just kind of held the lollipop out like this." (Laughter)
ištiesęs ranką, maždaug šitaip, padavė man tą saldainį.“ (Juokas)
02:50
"And I felt so bad for this dude that I took the lollipop,
„Aš pasijutau taip blogai dėl to vaikino
02:54
and as soon as I did, you got this incredibly severe look
ir kai tik tai įvyko, Jūs su nenusakomai griežta
02:57
on your face and you looked at my mom and my dad,
veido išraiška atsisukote į mano, šalia stovinčius, tėvus,
02:59
and you said, 'Look at that. Look at that.
Jūs tarėte: „Tik pažiūrėkit! Tik pažiūrėkit!
03:01
First day away from home, and already she's taking candy
Pirma diena ne namie ir ji jau
03:03
from a stranger?!'" (Laughter)
ima saldainius iš nepažįstamų!?“. (Juokas)
03:06
And she said, "Everybody lost it. Twenty feet in every
Mergina pasakojo toliau: „Ir tą akimirką aplink stovintys žmonės
03:09
direction, everyone started to howl.
tiesiog prapliupo juokais.
03:12
And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this,
Ir aš žinau, kad ši istorija skamba gan paprastai, tačiau
03:14
but in that moment when everyone was laughing,
tą akimirką, kai visi juokėsi,
03:16
I knew that I shouldn't quit.
aš supratau, kad vis dėl to esu pasiruošusi.
03:18
I knew that I was where I was supposed to be,
Supratau, kad aš esu ten, kur ir turiu būti-
03:20
and I knew that I was home, and I haven't spoken to you
namie. Ir aš žinau, kad su Jumis nesu kalbėjusi
03:22
once in the four years since that day,
nei karto per ketverius metus nuo tos akimirkos.
03:24
but I heard that you were leaving,
Tačiau aš sužinojau, kad Jūs išvykstate
03:26
and I had to come up and tell you that you've been
ir aš atėjau Jums pasakyti, kad
03:28
an incredibly important person in my life, and I'm going to miss you. Good luck."
Jūs esate nepaprastai svarbus žmogus mano gyvenime ir aš Jūsų pasiilgsiu. Sėkmės“.
03:30
And she walks away, and I'm flattened.
Ir ji išeina, o aš esu tiesiog priblokštas.
03:34
And she gets about six feet away, she turns around and smiles, and goes,
Paėjėjusi keletą metrų ji atsisuko ir, su šypsena veide, tarė:
03:36
"You should probably know this, too.
„Jūs turėtumėte žinoti ir tai.
03:39
I'm still dating that guy four years later." (Laughter)
Aš vis dar susitikinėju su tuo vaikinu jau ketverius metus!“. (Juokas).
03:40
A year and a half after I moved to Toronto,
Po pusantrų metų aš išsikrausčiau į Torontą,
03:44
I got an invitation to their wedding.
tačiau nepaisant to, ta mergina man atsiuntė pakvietimą į savo vestuves.
03:47
Here's the kicker. I don't remember that.
Ir keisčiausia tai, jog aš to nepamenu.
03:50
I have no recollection of that moment,
Aš nepamenu to vieno momento,
03:52
and I've searched my memory banks, because that is funny
nors labai stengiausi prisiminti tą juokingą akimirką.
03:54
and I should remember doing it, and I don't remember it.
Ir aš turėčiau prisiminti tą akimirką, tačiau nepamenu.
03:56
And that was such an eye-opening, transformative moment
Būtent ta akimirka, kai supratau, jog negaliu prisiminti, atvėrė man akis.
03:59
for me to think that maybe the biggest impact I'd ever had
Ji leido man suprasti, kad galbūt didžiausias mano pasiekimas buvo,
04:01
on anyone's life, a moment that had a woman walk up
kad būtent ta „mano akimirka“ privertė
04:04
to a stranger four years later and say,
šią merginą surasti mane po ketverių metų ir man ištarti tuos žodžius:
04:06
"You've been an incredibly important person in my life,"
„Jūs esate be galo svarbus žmogus mano gyvenime“.
04:08
was a moment that I didn't even remember.
O aš net nepamenu to.
04:10
How many of you guys have a lollipop moment,
Kiek iš Jūsų turi štai tokią „saldainio akimirką“,
04:12
a moment where someone said something or did something
kai kažkas Jums kažką pasakė ar padarė
04:14
that you feel fundamentally made your life better?
ir tai pakeitė Jūsų gyvenimą į gerąją pusę?
04:16
All right. How many of you have told that person they did it?
Gerai. Keli iš Jūsų pasakėte tam žmogui, kad jis tai padarė?
04:18
See, why not? We celebrate birthdays,
Matote, kodėl gi ne? Mes švenčiame gimtadienius,
04:23
where all you have to do is not die for 365 days — (Laughter) —
kai reikia tik išlikti gyviems 365 dienas. (Juokas)
04:25
and yet we let people who have made our lives better
Tačiau aplink mus vis dar vaikšto žmonės, kurie nė nenumano,
04:29
walk around without knowing it.
jog pavertė mūsų gyvenimus daug geresniais.
04:31
And every single one of you, every single one of you
Ir kiekvienas iš Jūsų, kiekvienas
04:33
has been the catalyst for a lollipop moment.
esate ar buvote tokios akimirkos „šaltinis“.
04:35
You have made someone's life better by something
Jūs pavertėte kažką laimingesniu
04:37
that you said or that you did, and if you think you haven't,
paprasčiausiai kažką pasakydami, ar padarydami. Ir jei manote, kad ne,
04:38
think about all the hands that didn't go back up when I asked that question.
tada prisiminkite nepakeltas rankas, kai iš klausiau apie lyderystę.
04:41
You're just one of the people who hasn't been told.
Jūs galite būti tas žmogus, kuriam nebuvo papasakota, jog jis pakeitė kažkieno gyvenimą.
04:44
But it is so scary to think of ourselves as that powerful.
Tai, jog mes galime laikyti save tokiais galingais,
04:45
It can be frightening to think that we can matter that much
tai, jog kitiems mes galime reikšti tiek daug, mus gąsdina.
04:48
to other people, because as long as we make leadership something bigger than us,
Ir kol mes lyderystę laikome kažkuo didesniu,
04:50
as long as we keep leadership something beyond us,
kol ją laikome didesniu pasiekimu nei ji yra,
04:54
as long as we make it about changing the world,
kol manome, jog lyderystė tai tik didžiuliai, pasaulį keičiantys žygdarbiai,
04:56
we give ourselves an excuse not to expect it
mes suteikiame sau ir kitiems pretekstą,
04:57
every day from ourselves and from each other.
nelaikyti savęs ir kitų lyderiais.
04:59
Marianne Williamson said, "Our greatest fear is not that we are inadequate.
Marianne Williamson kartą pasakė: „Didžiausia mūsų baimė yra ne tai, kad mes esame lygūs,
05:02
Our greatest fear is that we are powerful beyond measure.
o tai, kad mes esame neišmatuojamai galingi.
05:05
It is our light, and not our darkness, that frightens us."
Tai šviesa, o ne tamsa, kuri mus gąsdina“.
05:07
And my call to action today is that we need to get over that.
Ir mano paskatinimas šiandien būtų, kad mes turime tai pakeisti.
05:10
We need to get over our fear of how extraordinarily
Mes turime įveikti savo baimę, jog
05:13
powerful we can be in each other's lives.
esame daug reikšmingesni vienas kito gyvenime nei galime numanyti.
05:15
We need to get over it so we can move beyond it, and our
Mes turime tai įveikti, kad galėtume judėti pirmyn,
05:16
little brothers and our little sisters, and one day our kids --
tam, kad mūsų mažieji broliai ir seserys, ir mūsų vaikai vieną dieną
05:19
or our kids right now -- can watch and start to value
arba šiandien, galėtų įvertinti tą didybę,
05:22
the impact we can have on each other's lives
kurią mes tokiomis akimirkomis sukuriame vienas kito gyvenime, o ne tą,
05:24
more than money and power and titles and influence.
kurią sukuria pinigai, ar galia, ar titulai, ar įtaka.
05:26
We need to redefine leadership as being about lollipop moments,
Lyderystę mes turime paversti štai tokia „Saldainio akimirka“
05:29
how many of them we create, how many of them we acknowledge,
tuo, kiek tokių akimirkų mes sukuriame, kiek jų mes pripažįstame,
05:32
how many of them we pay forward, and how many of them we say thank you for.
už kelias iš jų mes atsidėkojame pasakydami: „Ačiū“.
05:35
Because we've made leadership about changing the world,
Ir, žinote, vien todėl, kad mes pavertėme lyderystę tik pasaulio keitimu,
05:38
and there is no world. There's only six billion understandings of it,
nėra jokio pasaulio. Yra tik šeši milijardai nuomonių apie tai.
05:41
and if you change one person's understanding of it,
Ir jeigu pavyks pakeisti vieno žmogaus nuomonę, mąstymą apie tai,
05:44
one person's understanding of what they're capable of,
vieno žmogaus supratimą, kiek daug jis gali,
05:46
one person's understanding of how much people care about them,
vieno žmogaus supratimą, koks svarbus jis yra kitiems,
05:48
one person's understanding of how powerful an agent
vieno žmogaus supratimą, kad jis gali būti be galo reikšmingas šiame pasaulyje,
05:50
for change they can be in this world, you've changed the whole thing.
tada mes pakeisime ir lyderystės sąvoką.
05:53
And if we can understand leadership like that,
Ir jeigu mes galėsime suprasti lyderystę būtent taip,
05:56
I think if we can redefine leadership like that,
tada, aš manau, mes galėsime pakeisti lyderystės sąvoką
05:59
I think we can change everything.
ir tuo pačiu viską.
06:01
And it's a simple idea, but I don't think it's a small one,
Ir, žinoma, tai paprasta idėja, bet, nemanau, kad ji maža
06:03
and I want to thank you all so much for letting me share it with you today.
ir aš noriu Jums be galo nuoširdžiai padėkoti už tai, kad leidote su Jumis pasidalinti šia paprasta istorija.
06:06
Translated by Mindaugas Milasius
Reviewed by Viktorija Cybaite

▲Back to top

About the speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com