English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Дру Дадли: Секојдневно лидерство

Filmed
Views 3,298,825

Сите ние имаме променето нечиј живот -- вообичаено без и да сме свесни за тоа. Во ова смешно излагање, Дру Дадли нè повикува сите нас да го славиме лидерството како секојдневен чин за подобрување на нашите животи. (Снимено на TEDxToronto.)

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

How many of you are completely comfortable
На колкумина од вас ви е сосема пријатно
00:16
with calling yourselves a leader?
да се нарекувате себеси лидер?
00:17
See, I've asked that question all the way across the country,
Видете, го поставив истото прашање ширум земјата
00:20
and everywhere I ask it, no matter where,
и каде и да го поставев, без разлика,
00:23
there's always a huge portion of the audience that won't put up their hand.
голем дел од публиката не креваше рака.
00:25
And I've come to realize that we have made leadership
И сфатив дека сме го претвориле лидерството
00:28
into something bigger than us.
во нешто поголемо од нас.
00:30
We've made into something beyond us.
Сме го претвориле во нешто над нас,
00:31
We've made it about changing the world.
божем постои само за промена на светот.
00:33
And we've taken this title of leader, and we treat it
А титулата лидер ја третираме
00:35
as if it's something that one day we're going to deserve,
како да е нешто што еден ден ќе го заслужиме,
00:37
but to give it to ourselves right now
но да си ја припишеме себеси сега
00:40
means a level of arrogance or cockiness that we're not comfortable with.
значи дека сме арогантни или самобендисани, кое пак прави да се чувствуваме непријатно.
00:42
And I worry sometimes that we spend so much time
И се грижам понекогаш дека поминуваме многу време
00:45
celebrating amazing things that hardly anybody can do
славејќи неверојатни работи кои се недостижни за обичниот човек,
00:47
that we've convinced ourselves that those are
веруваме дека тие се
00:51
the only things worth celebrating, and we start to
единствените работи вредни за славење, и почнуваме
00:52
devalue the things that we can do every day, and we start
да ги обезвреднуваме работите кои ги правиме секојдневно,
00:54
to take moments where we truly are a leader
а за моментите пак во кои сме навистина лидери
00:56
and we don't let ourselves take credit for it,
не си даваме заслуга, и не си дозволуваме
00:59
and we don't let ourselves feel good about it.
да се чувствуваме добро во врска со тоа.
01:01
And I've been lucky enough over the last
И бев особено среќен во изминатите
01:02
10 years to work with some amazing people
10 години да работам со едни неверојатни луѓе
01:04
who have helped me redefine leadership in a way
кои ми помогнаа да го редефинирам лидерството на начин
01:06
that I think has made me happier.
што мислам дека ме направи посреќен.
01:07
And with my short time today, I just want to share with you
И накратко денес, сакам само да споделам со вас
01:09
the one story that is probably most responsible for that redefinition.
една приказна која најверојатно е „виновна“ за таа редефиниција.
01:11
I went to school in a little school called
Бев на факултет на еден мал универзитет наречен
01:16
Mount Allison University in Sackville, New Brunswick,
Маунт Алисон Универзитет во Секвил, Њу Брунсвик
01:18
and on my last day there, a girl came up to me
и на мојот последен ден таму, дојде една девојка кај мене
01:20
and she said, "I remember the first time that I met you."
и ми вели, „Се сеќавам на првиот пат кога те сретнав.“
01:22
And then she told me a story that had happened four years earlier.
И потоа ми раскажа приказна за тоа што се случило четири години претходно.
01:25
She said, "On the day before I started university,
Ми рече, „Дента пред да тргнам на факултет,
01:28
I was in the hotel room with my mom and my dad, and
бев во хотелската соба со мајка ми и татко ми и
01:31
I was so scared and so convinced that I couldn't do this,
бев толку исплашена и толку убедена дека не можам да го направам ова,
01:33
that I wasn't ready for university, that I just burst into tears.
дека не бев спремна за факултет, што постојано плачев.
01:36
And my mom and my dad were amazing. They were like,
А мајка ми и татко ми беа неверојатни. Ми рекоа,
01:39
'Look, we know you're scared, but let's just go tomorrow.
„Види, знаеме дека си исплашена, ама ајде да одиме утре.
01:40
Let's go to the first day, and if at any point
Ајде да одиме на првиот ден и ако
01:43
you feel as if you can't do this, that's fine, just tell us,
почувствуваш дека не можеш да се справиш, во ред е, само кажи
01:45
we will take you home. We love you no matter what.'"
и ќе те однесеме дома. Те сакаме без оглед на сè.“
01:48
And she says, "So I went the next day
Потоа вели, „Отидовме следниот ден
01:50
and I was standing in line getting ready for registration,
и стоев во редот припремајќи се за регистрација
01:51
and I looked around and I just knew I couldn't do it.
и разгледав наоколу и едноставно знаев дека не можам.
01:54
I knew I wasn't ready. I knew I had to quit."
Знаев дека не сум подготвена. Знаев дека мора да се откажам.“
01:56
And she says, "I made that decision, and as soon as I made it,
И вели, „Ја донесов одлуката и само што се решив,
01:58
there was this incredible feeling of peace that came over me.
ме обзеде некое неверојатно чувство на смиреност.
02:00
And I turned to my mom and my dad to tell them
И се свртев кон мајка ми и татко ми да им кажам
02:02
that we needed to go home, and just at that moment,
дека треба да одиме дома, и токму во тој момент,
02:04
you came out of the Student Union building
се појави ти од зградата на Студентската унија
02:06
wearing the stupidest hat I have ever seen in my life." (Laughter)
носејќи го најглупавиот шешир што некогаш сум го видела во мојот живот.“ (Смеа)
02:08
"It was awesome.
„Беше прекрасно.
02:12
And you had a big sign promoting Shinerama,
И имаше голем знак, ја промовираше Шинерама,
02:13
which is Students Fighting Cystic Fibrosis,"
т.е. Студентите кои се борат против цистична фиброза,“
02:15
— a charity I've worked with for years —
-- добротворна организација --
02:17
"and you had a bucketful of lollipops.
„и имаше една кофа полна со лижавчиња.
02:18
And you were walking along and you were handing the lollipops out
И така одеше делејќи ги лижавчињата
02:20
to people in line and talking about Shinerama.
на луѓето во редот и зборувајќи за Шинерама.
02:22
And all of a sudden, you got to me, and you just stopped,
И сосема одеднаш, доаѓаш до мене и застана,
02:25
and you stared. It was creepy." (Laughter)
и само гледаш. Беше морничаво.“ (Смеа)
02:28
This girl right here knows exactly what I'm talking about. (Laughter)
Оваа девојка овде знае точно за што зборувам. (Смеа)
02:32
"And then you looked at the guy next to me,
„И тогаш го погледна типот до мене,
02:35
and you smiled, and you reached in your bucket, and you pulled
се насмевна, посегна во кофата и извади
02:37
out a lollipop, and you held it out to him, and you said,
лижавче и му го подаде, велејќи,
02:38
'You need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you.'"
„Дај го лижавчево на убавата девојка до тебе.“
02:41
And she said, "I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life.
И таа вели, „Немав видено некој да се засрами толку брзо.
02:44
He turned beet red, and he wouldn't even look at me.
Тој стана црвен во образите и не сакаше ни да ме погледне.
02:49
He just kind of held the lollipop out like this." (Laughter)
Само го држеше лижавчето вака.“ (Смеа)
02:50
"And I felt so bad for this dude that I took the lollipop,
„И се чувствував толку лошо за дечкото што го земав лижавчето,
02:54
and as soon as I did, you got this incredibly severe look
и само што го сторив тоа, ти направи еден сериозен израз
02:57
on your face and you looked at my mom and my dad,
и погледна кон мајка ми и татко ми,
02:59
and you said, 'Look at that. Look at that.
и им рече, „Погледнете. Погледнете го ова.
03:01
First day away from home, and already she's taking candy
Прв ден надвор од дома, и веќе зема благо
03:03
from a stranger?!'" (Laughter)
од непознат!?“ (Смеа)
03:06
And she said, "Everybody lost it. Twenty feet in every
И вели, „Сите се изнасмејаа. Наоколу во секоја насока,
03:09
direction, everyone started to howl.
секој се кикотеше до завивање.
03:12
And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this,
Знам дека ова е клише и не знам зошто ви го раскажувам ова,
03:14
but in that moment when everyone was laughing,
но во тој момент кога секој се смееше,
03:16
I knew that I shouldn't quit.
знаев дека не треба да се откажам.
03:18
I knew that I was where I was supposed to be,
Знаев дека сум онаму каде што треба да бидам
03:20
and I knew that I was home, and I haven't spoken to you
и знаев дека тука ми е местото, а немам зборувано со тебе
03:22
once in the four years since that day,
ниту еднаш од тој ден,
03:24
but I heard that you were leaving,
но слушнав дека си заминуваш
03:26
and I had to come up and tell you that you've been
и сакав да дојдам и да ти кажам дека ти беше
03:28
an incredibly important person in my life, and I'm going to miss you. Good luck."
навистина важна личност во мојот живот и ќе ми недостигаш. Со среќа.“
03:30
And she walks away, and I'm flattened.
Тргна да си оди, а јас бев шокиран.
03:34
And she gets about six feet away, she turns around and smiles, and goes,
Се оддалечи околу два метри, се сврте, се насмевна и ми рече,
03:36
"You should probably know this, too.
„Би требало да го знаеш и ова.
03:39
I'm still dating that guy four years later." (Laughter)
И после четири години сè уште се гледам со истиот тој дечко.“ (Смеа)
03:40
A year and a half after I moved to Toronto,
Година и пол откако се преселив во Торонто,
03:44
I got an invitation to their wedding.
добив покана за нивната свадба.
03:47
Here's the kicker. I don't remember that.
Но еве што е интересно. Не се сеќавам на тоа.
03:50
I have no recollection of that moment,
Не се сеќавам на тој момент,
03:52
and I've searched my memory banks, because that is funny
пробав да се присетам, а бидејќи е смешно би требало
03:54
and I should remember doing it, and I don't remember it.
да се сеќавам дека сум направил такво нешто, а не се сеќавам.
03:56
And that was such an eye-opening, transformative moment
И тоа толку многу ми ги отвори очите, ме преобрази,
03:59
for me to think that maybe the biggest impact I'd ever had
што мислам дека тоа е најголемото влијание што некогаш сум го имал
04:01
on anyone's life, a moment that had a woman walk up
врз нечиј живот, момент кој ја натера оваа жена да му пријде
04:04
to a stranger four years later and say,
на еден непознат четири години подоцна и да му каже
04:06
"You've been an incredibly important person in my life,"
„Ти беше навистина важна личност во мојот живот,“
04:08
was a moment that I didn't even remember.
а беше момент на кој не се ни сеќавам.
04:10
How many of you guys have a lollipop moment,
Колкумина од вас сте имале момент-лижавче,
04:12
a moment where someone said something or did something
момент кога некој кажал или направил нешто
04:14
that you feel fundamentally made your life better?
што од корен ви го подобрило животот?
04:16
All right. How many of you have told that person they did it?
Во ред. Колкумина од вас сте ѝ кажале на таа личност за тоа?
04:18
See, why not? We celebrate birthdays,
Гледате, зошто не? Славиме родендени,
04:23
where all you have to do is not die for 365 days — (Laughter) —
каде сè што треба да направите е да не умрете во наредните 365 дена --
04:25
and yet we let people who have made our lives better
а сепак дозволуваме луѓето кои ни го разубавиле животот
04:29
walk around without knowing it.
да шетаат наоколу без да го знаат тоа.
04:31
And every single one of you, every single one of you
И секој од вас, секој поединечно
04:33
has been the catalyst for a lollipop moment.
предизвикал момент-лижавче.
04:35
You have made someone's life better by something
Сте разубавиле нечиј живот со нешто
04:37
that you said or that you did, and if you think you haven't,
што сте го кажале или направиле и ако мислите дека не е така
04:38
think about all the hands that didn't go back up when I asked that question.
размислете само за не-кренатите рацете кога го поставив тоа прашање.
04:41
You're just one of the people who hasn't been told.
Вие сте само еден од луѓето кому не му е кажано тоа.
04:44
But it is so scary to think of ourselves as that powerful.
Навистина е страшно кога ќе помислиме дека сме толку моќни.
04:45
It can be frightening to think that we can matter that much
Застрашувачки е дека можеме да имаме толкаво значење
04:48
to other people, because as long as we make leadership something bigger than us,
за други луѓе, а тоа е така бидејќи мислиме дека лидерството е нешто поголемо од нас,
04:50
as long as we keep leadership something beyond us,
и сè додека сметаме дека не сме дораснати за него,
04:54
as long as we make it about changing the world,
сè додека го воздигнуваме,
04:56
we give ourselves an excuse not to expect it
си даваме себеси изговор да не бидеме
04:57
every day from ourselves and from each other.
лидери во секојдневниот живот.
04:59
Marianne Williamson said, "Our greatest fear is not that we are inadequate.
Мериен Вилијамсон рекла, „Нашиот најголем страв не е од тоа дека не вредиме.
05:02
Our greatest fear is that we are powerful beyond measure.
Нашиот најголем страв е од тоа дека сме моќни вон сите граници.
05:05
It is our light, and not our darkness, that frightens us."
Нè плаши нашата светлина, а не нашата темнина.“
05:07
And my call to action today is that we need to get over that.
И Ве повикувам сите заедно да го надминеме тоа.
05:10
We need to get over our fear of how extraordinarily
Треба да го надминеме стравот од тоа колку
05:13
powerful we can be in each other's lives.
силно можеме да влијаеме едни врз други.
05:15
We need to get over it so we can move beyond it, and our
Треба да го надминеме за да можеме да продолжиме
05:16
little brothers and our little sisters, and one day our kids --
и нашите мали браќа и сестри, а еден ден и нашите деца --
05:19
or our kids right now -- can watch and start to value
или нашите деца сега -- да можат да го видат и да почнат да го ценат
05:22
the impact we can have on each other's lives
влијанието кое можеме да го имаме едни врз други,
05:24
more than money and power and titles and influence.
да го ценат повеќе од парите, моќта, титулите и статусот.
05:26
We need to redefine leadership as being about lollipop moments,
Лидерството треба да го поврземе со ваквите моменти-лижавче,
05:29
how many of them we create, how many of them we acknowledge,
да создадеме и да препознаеме што повеќе вакви моменти,
05:32
how many of them we pay forward, and how many of them we say thank you for.
да возвратиме со исти вакви моменти и да се заблагодариме за истите.
05:35
Because we've made leadership about changing the world,
Мислиме дека лидерството служи за менување на светот,
05:38
and there is no world. There's only six billion understandings of it,
но всушност нема свет. Има само 6 милијарди сфаќања за светот,
05:41
and if you change one person's understanding of it,
и ако го промените сфаќањето на еден човек,
05:44
one person's understanding of what they're capable of,
сфаќањето за тоа што е способен да направи,
05:46
one person's understanding of how much people care about them,
сфаќањето за тоа колку луѓе се грижат за него,
05:48
one person's understanding of how powerful an agent
сфаќањето за тоа колку е моќен да предизвика
05:50
for change they can be in this world, you've changed the whole thing.
промена во светот, е тогаш сте завршиле голема работа.
05:53
And if we can understand leadership like that,
И ако можеме вака да гледаме на лидерството,
05:56
I think if we can redefine leadership like that,
ако можеме да го редефинираме на овој начин,
05:59
I think we can change everything.
мислам дека можеме да промениме сè.
06:01
And it's a simple idea, but I don't think it's a small one,
Ова е едноставна идеја, но не мислам дека е мала,
06:03
and I want to thank you all so much for letting me share it with you today.
и сакам да ви се заблагодарам многу на сите што ми дозволивте да ја споделам со вас денес.
06:06
Translated by Dimitar Dimitrovski
Reviewed by ALEKSANDAR MITEVSKI

▲Back to top

About the speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com