ABOUT THE SPEAKER
Mary Maker - Teacher
Mary Maker believes in the power of education to build peace and rebuild lives.

Why you should listen

A refugee from South Sudan's civil war, Mary Maker found solace and hope through education. She has lived in Kakuma refugee camp for several years, where she worked as a school teacher to a class of 120 students. She is now student again, attending a scholarship program in Rwanda, putting her on a path to university.

More profile about the speaker
Mary Maker | Speaker | TED.com
TEDxKakumaCamp

Mary Maker: Why I fight for the education of refugee girls (like me)

Mary Maker: Kodėl aš kovoju už pabėgėlių mergaičių (kaip ir aš) švietimą

Filmed:
1,354,417 views

Vaikystėje pabėgusi iš karo draskomo Pietų Sudano, Mary Maker Kenijos Kakuma pabėgėlių stovyklos mokykloje rado prieglobstį ir viltį. Dabar, pati mokydama jaunuosius pabėgėlius, švietimą ji laiko pagrindiniu jų įrankiu, iš naujo pradedant gyvenimą, ir suteikia įkvėpimo mergaitėms, kurioms vis dar dažnai užtrenkiamos mokyklų durys. „Vaikui, pabėgusiam iš karo draskomos tėvynės, švietimas praradimo ašaras gali paversti taikos troškimu“, sako Mary.
- Teacher
Mary Maker believes in the power of education to build peace and rebuild lives. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We do not choosepasirinkti where to be borngimęs.
0
962
2966
Mes negalime pasirinkti gimtinės.
00:17
We do not choosepasirinkti who our parentstėvai are.
1
5070
3145
Negalime pasirinkti tėvų,
00:21
But we do choosepasirinkti how we are going
to livegyventi our livesgyvena.
2
9264
4235
tačiau tai, kaip gyvensime savo gyvenimą
yra mūsų pasirinkimas.
00:26
I did not choosepasirinkti to be borngimęs
in SouthPietų SudanSudanas,
3
14810
2717
Tai, kad gimiau Pietų Sudane – konfliktų
00:29
a countryŠalis rifepaplitęs with conflictkonfliktas.
4
17551
2136
draskomoje šalyje – ne mano pasirinkimas.
00:32
I did not choosepasirinkti my namevardas --
5
20511
2023
Savo vardo aš taip pat nesirinkau pati –
00:35
NyiriakNyiriak,
6
23304
1538
„Nyiriak“
00:36
whichkuris meansreiškia "warkaras."
7
24866
1482
reiškia „karą“.
00:39
I've always rejectedAtstumtas it
8
27308
1963
Visada kračiausi jo ir
00:41
and all the legacypalikimas it was borngimęs into.
9
29295
3435
ir jo prasmės.
00:44
I choosepasirinkti to be calledvadinamas MaryMarija.
10
32754
2219
Noriu, kad mane vadintų Mary.
00:48
As a teachermokytojas, I've stoodstovėjo
in frontpriekyje of 120 studentsstudentai,
11
36154
3683
Būdama mokytoja, esu kalbėjusi 120
mokinių auditorijai,
00:51
so this stageetapas does not intimidateįbauginti me.
12
39861
2999
tad ši scena manęs nė kiek negąsdina.
00:55
My studentsstudentai come from war-tornkaro draskomoje countriesšalyse.
13
43996
3549
Mano mokiniai – iš karų draskomų šalių.
01:00
They're so differentskiriasi from eachkiekvienas other,
14
48101
2537
Visi jie skirtingi,
01:02
but they have one thing in commonbendras:
15
50662
2818
bet kai kas juos visus ir sieja:
01:05
they fledpabėgo their homesnamus
in orderįsakymas to staylikti alivegyvas.
16
53504
3865
jiems teko palikti savo namus tam, kad
išgyventų.
01:10
Some of them belongpriklausyti to parentstėvai
back home in SouthPietų SudanSudanas
17
58616
3511
Kai kurių iš jų tėvai Pietų Sudane
01:14
who are killingžudymas eachkiekvienas other
18
62151
1322
tiesiog žudo vieni kitus,
01:15
because they belongpriklausyti to a differentskiriasi tribegentis
or they have a differentskiriasi belieftikėjimas.
19
63497
4450
nes priklauso skirtingoms gentims ar
išpažįsta skirtingus tikėjimus.
01:20
OthersKiti come from other AfricanAfrikos countriesšalyse
devastatednuniokotas by warkaras.
20
68922
4287
Kai kurie mano mokiniai – iš karo
nuniokotų kitų Afrikos šalių.
01:25
But when they enterįveskite my classklasė,
they make friendsdraugai,
21
73823
3035
Mano pamokoje jie susiranda draugų,
01:28
they walkvaikščioti home togetherkartu,
22
76882
1637
kartu eina namo,
01:31
they do their homeworknamų darbai togetherkartu.
23
79149
1901
kartu ruošia namų darbus.
01:33
There is no hatredneapykanta allowedleidžiama in my classklasė.
24
81711
3028
Mano pamokoje nėra sąlygų kilti
neapykantai.
01:38
My storyistorija is like that
of so manydaug other refugeespabėgėliai.
25
86078
4133
Mano pačios istorija panaši į daugybės
kitų pabėgėlių istorijas.
01:43
The warkaras cameatėjo when I was still a babykūdikis.
26
91063
2074
Karas kilo, kai buvau visai maža.
01:46
And my fathertėvas,
27
94131
1217
Mano tėvas,
01:47
who had been absentnėra
in mostlabiausiai of my earlyanksti childhoodvaikystę,
28
95372
2855
kurio beveik nemačiau visą savo
ankstyvąją vaikystę,
01:50
was doing what other menvyrai were doing:
29
98251
2576
užsiėmė tuo, kuo ir kiti vyrai:
01:52
fightingkovos for the countryŠalis.
30
100851
1727
kariavo už savo šalį.
01:55
He had two wivesžmonos and manydaug childrenvaikai.
31
103283
3120
Jis turėjo dvi žmonas ir būrį vaikų.
02:00
My mothermotina was his secondantra wifežmona,
32
108459
2329
Mano motina buvo antroji jo žmona,
02:02
marriedVedęs to him at the ageamžius of 16.
33
110812
2279
ištekėjusi už jo būdama šešiolikos.
02:05
This is simplytiesiog because my mothermotina
cameatėjo from a poorprastas backgroundfonas,
34
113588
4022
Kilusi iš neturtingos šeimos, kito
pasirinkimo
02:10
and she had no choicepasirinkimas.
35
118279
1800
ji neturėjo,
02:12
My fathertėvas, on the other handranka, was richturtingas.
36
120103
2942
kai tuo tarpu mano tėvas buvo turtingas,
02:15
He had manydaug cowskarvės.
37
123069
1333
laikė daug karvių.
02:18
GunshotsŠūvio were the orderįsakymas of the day.
38
126987
3187
Ginklų šūviai buvo įprasta kasdienybės
dalis.
02:24
My communitybendruomenė was constantlynuolat underpagal attackataka.
39
132713
2892
Mūsų bendruomenė buvo nuolat puldinėjama.
02:28
CommunitiesBendrijų would fightkovoti eachkiekvienas other
as they tookpaėmė watervanduo alongkartu the NileNilas.
40
136526
4640
Bendruomenės pjaudavosi tarpusavyje,
semdamos vandenį iš Nilo.
02:33
But that was not all.
41
141190
1292
Bet tai dar ne viskas.
02:35
PlanesLėktuvai would droplašas the spinningverpimo
and terrifyingsiaubingas bombsbombos
42
143257
3904
Lėktuvai mėtė zvimbiančias, siaubą
varančias bombas,
02:39
that choppedkapotas off people'sžmonių limbsgalūnių.
43
147185
2226
kurios nurėždavo galūnes.
02:41
But the mostlabiausiai terrifyingsiaubingas thing
for everykiekvienas singlevienišas parenttėvas
44
149435
3276
Vis dėlto, didžiausias visų tėvų siaubas
02:44
was to see their childrenvaikai beingesamas abductedpagrobtas
and turnedPaaiškėjo into youngjaunas soldierskareiviai.
45
152735
6214
buvo vaikų grobimas
ir jų vertimas kariais.
02:51
My mothermotina dugiškasti a trenchtranšėjos
46
159877
2321
Mano motina išsikasė griovį,
02:54
that soonnetrukus becametapo our home.
47
162222
2149
kuris netruko tapti mūsų namais.
02:57
But yetvis dar, we did not feel protectedapsaugoti.
48
165150
2353
Tačiau nei jame negalėjome
jaustis saugiai.
03:00
She had to fleebėgti in searchPaieška
of a safesaugus placevieta for us.
49
168455
3950
Jai teko eiti ieškoti saugesnės vietos.
03:04
I was fourketuri yearsmetai oldsenas,
and my youngerjaunesnis sistersesuo was two.
50
172429
3422
Man buvo ketveri, jaunesniąjai seseriai –
dveji,
03:09
We joinedprisijungė prie a hugedidelis massmasė of people,
51
177267
2013
kai prisijungėme prie minios ir
03:11
and togetherkartu we walkedvaikščiojo
for manydaug agonizingagonizing daysdienos
52
179304
3916
visi kartu pėsčiomis ėjome daugybę dienų,
03:15
in searchPaieška of a secureužtikrinti placevieta.
53
183244
1922
ieškodami saugios vietos.
03:17
But we could barelyvos restpoilsis
54
185190
1673
Vos tik sustojome pailsėti,
03:19
before we were attackedužpulta again.
55
187954
2909
kai vėl buvome užpulti.
03:24
I rememberPrisiminti my mothermotina was pregnantnėščia,
56
192159
2444
Pamenu, kad mano motina tada laukėsi,
03:26
when she would take turnspasisuka
to carrynešiotis me and my youngerjaunesnis sistersesuo.
57
194627
3051
ir pakaitom nešė tai mane, tai mano
mažesnę seserį.
03:30
We finallypagaliau madepagamintas it acrossvisoje
the KenyanKenijos bordersienos, yes.
58
198362
2874
Galiausiai kirtome sieną su Kenija.
03:33
But that was the longestIlgiausias journeykelionė
that I have ever had in my wholevisa life.
59
201887
5147
Tai buvo pati ilgiausia mano gyvenimo
kelionė.
03:40
My feetpėdos were rawžaliavinis with blisterslizdinės plokštelės.
60
208028
3523
Mano kojų pėdos degė nuo atvirų žaizdų.
03:45
To our surprisesiurprizas,
61
213630
1556
Mūsų nuostabai,
03:47
we foundrasta other familyšeima membersnariai
who had fledpabėgo into the campstovykla earlieranksčiau on,
62
215210
3311
stovykloje sutikome šeimos narius, kurie
anksčiau už mus pasiekė stovyklą,
03:50
where you all are todayšiandien,
63
218545
1667
kurioje čia visi esate –
03:52
the KakumaKakuma campstovykla.
64
220236
1706
Kakuma stovyklą.
03:53
Now, I want you all to be very quiettylus
just for a momentmomentas.
65
221966
3680
Prašau visų visiškos tylos –
04:00
Do you heargirdėti that?
66
228574
1579
ar girdite?
04:04
The soundgarsas of silencetyla.
67
232022
3184
Tylos garsas.
04:08
No gunshotsšūvio.
68
236268
1374
Jokių ginklų šūvių.
04:11
PeaceTaikos, at last.
69
239157
2343
Pagaliau – taika.
04:14
That was my first memoryatmintis of this campstovykla.
70
242279
3455
Toks mano pirmasis prisiminimas, atvykus
į šią stovyklą.
04:19
When you movejudėti from a warkaras zonezona
71
247154
2353
Kai iš karo zonos
04:21
and come to a secureužtikrinti placevieta like KakumaKakuma,
72
249531
2523
patenki į saugią vietą, kaip kad Kakuma –
04:24
you've really gonedingo fartoli.
73
252078
1451
tai jau didelis pasiekimas.
04:27
I only stayedliko in the campstovykla
for threetrys yearsmetai, thoughnors.
74
255655
2901
Stovykloje praleidau vos trejus metus.
04:30
My fathertėvas, who had been absentnėra
in mostlabiausiai of my earlyanksti childhoodvaikystę,
75
258580
3064
Tėvas, kurio beveik visą mano ankstyvąją
vaikystę nebuvo šalia,
04:33
cameatėjo back into my life.
76
261668
1387
staiga grįžo į mano gyvenimą.
04:35
And he organizedorganizuotas for me
to movejudėti with my uncledėdė
77
263697
3389
Jis suorganizavo mano perkėlimą į dėdės
namus
04:39
to our familyšeima in NakuruNakuru.
78
267110
1560
Nakuru.
04:41
There, I foundrasta my father'stėvas first wifežmona,
79
269328
2443
Ten jau gyveno tėvo pirmoji žmona su
04:43
my halfpusė sistersseserys and my halfpusė brothersbroliai.
80
271795
3581
mano netikromis seserimis ir broliais.
04:47
I got enrolledmokosi in schoolmokykla.
81
275400
2079
Pradėjau lankyti mokyklą.
04:49
I rememberPrisiminti my first day in schoolmokykla --
I could singdainuoti and laughjuoktis again --
82
277503
4578
Pamenu pirmąją dieną joje – vėl galėjau
dainuoti ir juoktis.
04:54
and my first setnustatyti of schoolmokykla
uniformsuniformos, you betbet.
83
282105
3298
Žinoma, pamenu ir savo pirmąją mokyklinę
uniformą.
04:58
It was amazingnuostabus.
84
286317
1361
Viskas buvo puiku,
05:01
But then I cameatėjo to realizesuvokti
85
289360
2405
kol supratau,
05:04
that my uncledėdė did not find it fittinka
for me to go to schoolmokykla,
86
292622
4262
kad mano dėdei nepatiko faktas, kad
lankau mokyklą,
05:10
simplytiesiog because I was a girlmergaitė.
87
298194
2679
nes esu mergaitė.
05:14
My halfpusė brothersbroliai were his first priorityprioritetas.
88
302649
2941
Mano netikri broliai jam buvo svarbesni.
05:18
He would say, "EducatingŠvietimas a girlmergaitė
is a wasteatliekos of time."
89
306622
3761
Dėdė sakydavo, kad mergaičių švietimas –
laiko švaistymas.
05:22
And for that reasonpriežastis, I missedpraleistas
manydaug daysdienos of schoolmokykla,
90
310773
4961
Praleidau daug pamokų,
05:27
because the feesmokesčiai were not paidmokama.
91
315758
1977
nes niekas už jas nemokėdavo.
05:31
My fathertėvas steppedpasisekė in
92
319364
1917
Tada įsikišo mano tėvas
05:33
and organizedorganizuotas for me
to go to boardingįlaipinimas schoolmokykla.
93
321305
3123
ir išsiuntė mane mokytis į pensioną.
05:37
I rememberPrisiminti the faithtikėjimas that he put in me
over the couplepora of yearsmetai to come.
94
325253
4060
Pamenu, kaip jis įkvėpė man pasitikėjimo
ateinantiems keleriems metams, sakydamas:
05:41
He would say, "EducationŠvietimo is an animalgyvūnas
that you have to overcomeįveikti.
95
329337
5663
„Mokslas – kaip žveris, kurį turi
prisijaukinti.
05:47
With an educationšvietimas, you can surviveišgyventi.
96
335779
3322
Išgyvensi, jei busi išsilavinusi.
05:51
EducationŠvietimo shallturi be your first husbandvyru."
97
339838
4086
Mokslas bus tavo pirmuoju vyru.“
05:56
And with these wordsžodžiai cameatėjo in
his first bigdidelis investmentinvesticijos.
98
344557
5076
Tokiais žodžiais pirmą kartą pajutau jo
globą.
06:01
I feltjaučiamas luckylaimingas!
99
349657
1275
Jaučiausi laiminga!
06:03
But I was missingdingęs something:
100
351627
3179
Vis dėlto, kai ko man trūko:
06:08
my mothermotina.
101
356462
1151
motinos.
06:11
My mothermotina had been left
behindatsilieka in the campstovykla,
102
359064
2491
Ji liko stovykloje
06:14
and I had not seenmatė her sincenuo I left it.
103
362511
2513
ir nuo tada jos nebuvau mačiusi.
06:18
SixŠeši yearsmetai withoutbe seeingpamatyti her
was really long.
104
366197
4619
Šeši nesimatymo metai – be galo daug.
06:24
I was alonevienas,
105
372245
1243
Buvau viena
06:26
in schoolmokykla,
106
374178
1239
mokykloje,
06:28
when I heardišgirdo of her deathmirtis.
107
376117
1618
kai sužinojau, kad ji mirė.
06:32
I've seenmatė manydaug people back in SouthPietų SudanSudanas
108
380128
2576
Pietų Sudane matydavau daug
06:36
loseprarasti their livesgyvena.
109
384316
1661
mirštančiųjų.
06:38
I've heardišgirdo from neighborskaimynai
110
386001
1923
Iš kaimynų girdėdavau,
06:39
loseprarasti their sonssūnus, their husbandsvyru,
111
387948
2477
kaip jie netenka sūnų, vyrų,
06:43
their childrenvaikai.
112
391159
1276
vaikų.
06:45
But I never thought that that
would ever come into my life.
113
393104
3469
Tik niekada nebuvau pagalvojusi, kad taip
atsitiks ir man.
06:49
A monthانیم Spartlentiskemokija atskirliskartonas popkuart earlieranksčiau, my stepmotherpamotė,
114
397840
3556
Mėnesį prieš tai pasimirė mano pamotė,
06:53
who had been so good to me
back in NakuruNakuru, diedmirė first.
115
401420
4019
kuri man buvo be galo gera namuose Nakuru.
06:59
Then I cameatėjo to realizesuvokti that
after givingduoti birthGimdymas to fourketuri girlsmerginos,
116
407764
5438
Po truputį suvokiau, kad, pagimdžiusi
keturias dukteris,
07:05
my mothermotina had finallypagaliau
givenpateiktas birthGimdymas to something
117
413226
3315
mano motina pagaliau susilaukė to,
07:08
that could have madepagamintas her
be acceptedpriimtas into the communitybendruomenė --
118
416565
3711
kas ją būtų padarę pilnaverte bendruomenės
nare –
07:12
a babykūdikis boyberniukas,
119
420300
1547
sūnaus,
07:13
my babykūdikis brotherbrolis.
120
421871
1580
mano broliuko.
07:16
But he, too,
121
424731
1987
Deja, jis taip pat
07:18
joinedprisijungė prie the listsąrašas of the deadmiręs.
122
426742
2612
mirė.
07:23
The mostlabiausiai hurtingkenkia partdalis for me
123
431982
1909
Skaudžiausia buvo tai, kad
07:27
was the factfaktas that I wasn'tnebuvo ablegalingas
to attendlankyti my mother'smotinos buriallaidojimas.
124
435409
3940
negalėjau dalyvauti savo motinos
laidotuvėse.
07:31
I wasn'tnebuvo allowedleidžiama.
125
439984
1286
Man buvo uždrausta.
07:34
They said her familyšeima did not find it fittinka
126
442654
4700
Man buvo pasakyta, kad jos giminės manė
netinkama,
07:39
for her childrenvaikai, who are all girlsmerginos,
to attendlankyti her buriallaidojimas,
127
447378
3784
jos vaikams – visos buvo
mergaitės – dalyvauti laidotuvėse,
07:44
simplytiesiog because we were girlsmerginos.
128
452016
1748
nes jos – mergaitės.
07:46
They would lamentgailestis to me and say,
129
454806
2029
Raudodami jie man pasakė:
07:49
"We are sorry, MaryMarija, for your lossnuostolis.
130
457634
1996
„Mary, užjaučiame dėl netekties.
07:52
We are sorry that your parentstėvai
never left behindatsilieka any childrenvaikai."
131
460689
5159
Kaip gaila, kad tavo tėvai taip ir
nesusilaukė vaikų.“
07:59
And I would wonderstebuklas:
132
467415
1435
Tai mane privertė susimąstyti:
08:01
What are we?
133
469792
1184
tai kas tada mes tokios?
08:04
Are we not childrenvaikai?
134
472061
1324
Nejaugi mes – ne vaikai?
08:06
In the mentalitymentalitetas of my communitybendruomenė,
135
474858
2902
Mano bendruomenėje įprasta,
08:09
only the boyberniukas childvaikas countedskaičiuojamas.
136
477784
1906
kad tik berniukas laikomas vaiku.
08:13
And for that reasonpriežastis,
I knewžinojau this was the endgalas of me.
137
481419
3287
Supratau, kad man – galas.
08:19
But I was the eldestvyriausias girlmergaitė.
138
487606
1636
Betgi buvau vyriausioji duktė
08:21
I had to take carepriežiūra of my siblingsbroliai ir seserys.
139
489794
1936
ir privalėjau pasirūpinti seserimis.
08:23
I had to ensureužtikrinti they wentnuėjo to schoolmokykla.
140
491754
2036
Privalėjau užtikrinti jų išsilavinimą.
08:26
I was 13 yearsmetai oldsenas.
141
494674
2504
Man buvo trylika.
08:29
How could I have madepagamintas that happenatsitikti?
142
497745
2272
Kaip galėjau tą padaryti?
08:33
I cameatėjo back to the campstovykla
to take carepriežiūra of my siblingsbroliai ir seserys.
143
501208
3603
Grįžau į stovyklą rūpintis seserimis.
08:36
I've never feltjaučiamas so stuckįstrigo.
144
504835
1555
Jaučiausi visiškai įstrigusi,
08:39
But then, one of my auntstetos, AuntieTetulė OkoiOkoi,
145
507800
4377
kai staiga viena iš mano tetų – tetulė
Okoi,
08:44
decidednusprendė to take my sistersseserys.
146
512201
1789
nutarė pasiimti mano seseris.
08:46
My fathertėvas sentišsiųstas me moneypinigai from JubaJuba
for me to go back to schoolmokykla.
147
514643
3349
Tėvas iš Juba atsiuntė pinigų, kad vėl
pradėčiau mokytis.
08:50
BoardingĮlaipinimo schoolmokykla was heavendangus,
but it was alsotaip pat so hardsunku.
148
518829
3690
Pensionas pasirodė kaip rojus, bet iš
kitos pusės buvo labai sunku.
08:55
I rememberPrisiminti duringper the visitingaplankyti daysdienos
when parentstėvai would come to schoolmokykla,
149
523154
3573
Pamenu lankymo dienas, kuomet tėvai
suvažiuodavo į mokyklą,
08:58
and my fathertėvas would misspraleisti.
150
526751
1404
o manasis nepasirodydavo,
09:00
But when he did come,
151
528179
1710
bet kai galiausiai atvažiavo,
09:01
he repeatedpasikartojantis the sametas pats faithtikėjimas in me.
152
529913
1787
pakartojo, kad tiki manim.
09:03
This time he would say,
153
531724
1306
Šįkart tokiais žodžiais:
09:05
"MaryMarija, you cannotnegaliu go astrayiš kelio,
154
533054
2709
„Mary, negali iškrypti iš kelio,
09:07
because you are the futureateitis
of your siblingsbroliai ir seserys."
155
535787
3202
nes nuo tavęs priklauso tavo seserų
ateitis.“
09:12
But then, in 2012,
156
540142
3622
Tada, 2012 metais,
09:15
life tookpaėmė away the only thing
that I was clingingužsikimšimas on.
157
543788
3974
gyvenimas iš manęs atėmė vienintelį mano
ramstį –
09:20
My fathertėvas diedmirė.
158
548395
1326
mirė tėvas.
09:23
My gradesklasių in schoolmokykla startedprasidėjo to collapsežlugti,
159
551783
2236
Mano pažymiai suprastėjo,
09:27
and when I satsat for my finalgalutinis
highaukštas schoolmokykla examsegzaminai in 2015,
160
555643
5981
o kai reikėjo laikyti baigiamuosius
egzaminus 2015 metais,
09:33
I was devastatednuniokotas to receivegaukite a C gradeklasė.
161
561648
3592
buvau sugniuždyta, gavusi C.
09:37
OK, I keep tellingsakydamas studentsstudentai in my classklasė,
162
565264
2301
Pati pabrėžiu savo pamokose, kad
09:39
"It's not about the A'sA;
it's about doing your bestgeriausia."
163
567589
3369
tikslas – ne aukščiausias pažymys,
o pastangos,
09:43
That was not my bestgeriausia.
164
571461
1179
bet tik ne šiuo atveju.
09:45
I was determinedAtkaklus.
165
573887
1265
Buvau užsispyrusi,
09:47
I wanted to go back and try again.
166
575176
2380
norėjau iš naujo perlaikyti egzaminus.
09:50
But my parentstėvai were gonedingo.
167
578664
1631
Deja, nebeturėjau tėvų,
09:52
I had no one to take carepriežiūra of me,
168
580972
1555
nebuvo kam manimi rūpintis,
09:54
and I had no one to paysumokėti that feerinkliava.
169
582551
1894
kam sumokėti mokestį.
09:56
I feltjaučiamas so hopelessbeviltiška.
170
584863
1519
Jaučiausi beviltiškai,
10:00
But then, one of my bestgeriausia friendsdraugai,
171
588412
2150
kol staiga viena iš mano artimiausių
draugių –
10:02
a beautifulgrazus KenyanKenijos ladymoteris, EstherEstera KaechaKaecha,
172
590586
3353
nuostabi kenietė Esther Kaecha –
10:05
calledvadinamas me duringper this devastatingniokojantis momentmomentas,
173
593963
2064
paskambino šiuo sunkiu momentu, sakydama:
10:08
and she was like, "MaryMarija,
you have a strongstiprus will.
174
596051
3361
„Mary, esi užsispyrusi.
10:11
And I have a planplanas,
and it's going to work."
175
599436
2249
Aš kai ką sugalvojau. Viskas
bus gerai, pamatysi.“
10:14
OK, when you're in those devastatingniokojantis
momentsakimirkos, you acceptpriimti anything, right?
176
602261
3997
Tokiais momentais esame pasiryžę viskam,
ar ne?
10:18
So the planplanas was, she organizedorganizuotas
some travelkelionė moneypinigai
177
606282
3111
Ji sumokėjo už mūsų kelionę
10:21
for us to travelkelionė to
AnesterAnester VictoryPergalė GirlsMerginos HighDidelis SchoolMokyklos.
178
609417
3111
į Anester Victory vidurinę mokyklą
mergaitėms.
10:25
I rememberPrisiminti that day so well.
179
613262
1431
Puikiai pamenu tą dieną.
10:26
It was raininglietus when we enteredįvesta
the principal'spagrindinės įmonės officebiuras.
180
614717
3457
Į direktoriaus kabinetą įžengėme
šlapios
10:30
We were shakingdrebėjimas like two chickensviščiukai
that had been rainedlietus on,
181
618198
3096
kaip du lietaus permerkti viščiukai.
10:33
and we lookedatrodė at him.
182
621318
1174
Mums pažiūrėjus į jį,
10:34
He was askingklausia, "What do you want?"
183
622516
1897
jis paklausė, ko mes norim.
10:36
And we lookedatrodė at him with the catkatė faceveidas.
184
624890
2218
Nekaltai žvelgdamos į jį, pasakėme,
10:39
"We just want to go back to schoolmokykla."
185
627132
2101
kad norime vėl mokytis.
10:41
Well, believe it or not,
he not only paidmokama our schoolmokykla feesmokesčiai
186
629257
4339
Patikėsit, ar ne, bet jis sumokėjo ne tik
mokestį už mūsų mokslą,
10:45
but alsotaip pat our uniformuniforma
and pocketkišenė moneypinigai for foodmaistas.
187
633620
4113
bet ir už mūsų uniformas
bei kišenpinigius.
10:49
ClapPloti for him.
188
637757
1223
Jis nusipelno plojimų.
10:51
(ApplausePlojimai)
189
639004
1823
(Plojimai)
10:53
When I finishedbaigtas my highaukštas schoolmokykla careerkarjera,
190
641766
2082
Baigusi vidurinę,
10:55
I becametapo the headgalva girlmergaitė.
191
643872
1533
buvau pirmūne.
10:57
And when I satsat for the KCSEKCSE
for a secondantra time,
192
645984
3365
Perlaikius baigiamuosius egzaminus.
11:01
I was ablegalingas to receivegaukite a B minusminusas. ClapPloti.
193
649373
2650
Gavau B su minusu. Galite paploti.
11:04
(ApplausePlojimai)
194
652047
2240
(Plojimai)
11:06
Thank you.
195
654311
1155
Ačiū.
11:07
So I really want to say thank you
to AnesterAnester VictoryPergalė, MrJ.. GatimuGatimu
196
655490
4410
Noriu padėkoti Anester Victory mokyklai,
ponui Gatimu
11:11
and the wholevisa AnesterAnester fraternitybrolija
for givingduoti me that chancetikimybė.
197
659924
3683
ir visai Anester bendruomenei už man
suteiktą antrąjį šansą.
11:17
From time to time,
198
665084
1659
Retkarčiais
11:18
membersnariai of my familyšeima will insistreikalauti
that my sistersesuo and I should get marriedVedęs
199
666767
4803
mano giminės pradeda reikalauti, kad
mudvi su seseria ištekėtume,
11:23
so that somebodykažkas will take carepriežiūra of us.
200
671594
2098
kad būtų, kas mumis pasirūpina.
11:26
They will say,
201
674722
1303
Kartais jie mums praneša,
11:28
"We have a man for you."
202
676049
1348
kad rado jaunikį.
11:30
I really hatenekenčiu the factfaktas that people
tookpaėmė us as propertynuosavybė rathergreičiau than childrenvaikai.
203
678153
5440
Negaliu pakęsti minties, kad buvome
laikomos daiktais, o ne vaikais.
11:36
SometimesKartais they will jokinglyjuokais say,
204
684092
1995
Kartais jie juokauja,
11:38
"You are going to loseprarasti your marketturgus valuevertę
205
686111
2112
kad kuo daugiau mokomės, tuo labiau
11:40
the more educatedišsilavinę you becometapti."
206
688247
1678
krenta mūsų rinkos vertė.
11:42
But the truthtiesa is,
207
690457
1982
Deja, tiesa tokia, kad
11:44
an educatedišsilavinę womanmoteris is fearedbijojo
in my communitybendruomenė.
208
692463
3429
bendruomenę gąsdina išsilavinusi moteris.
11:47
But I told them, this is not what I want.
209
695916
1999
Aš jiems paaiškinau, kad man to nereikia.
11:51
I don't want to get kidsvaikai at 16
like my mothermotina did.
210
699056
2993
Nenoriu susilaukti vaikų, būdama
šešiolikos, kaip mano motina.
11:55
This is not my life.
211
703494
1597
Mano gyvenimas – ne toks.
11:57
Even thoughnors my sistersseserys
and I are sufferingkančios,
212
705528
2076
Kad ir labai sunku man ir mano seserims,
11:59
there's no way we are
headingAntraštė in that directionkryptis.
213
707628
2528
šis kelias – tikrai ne mums.
12:02
I refuseatsisakyti to repeatpakartokite historyistorija.
214
710528
2436
Istorijos aš nekartosiu.
12:06
EducatingŠvietimas a girlmergaitė will createsukurti
equallygus and stablestabilus societiesdraugijos.
215
714094
5148
Išsilavinusios mergaitės taps lygiateisės
ir stabilios visuomenės pagrindu,
12:11
And educatedišsilavinę refugeespabėgėliai will be the hopetikiuosi
216
719266
4303
o išsilavinę pabėgėliai kada nors padės
12:15
of rebuildingatstatymas their countriesšalyse somedaykada nors.
217
723593
2865
atstatyti savo šalis.
12:18
GirlsMerginos and womenmoterys have
a partdalis to playGroti in this
218
726956
3753
Čia tiek mergaitės, tiek moterys atlieka
tokios pačios svarbos vaidmenį,
12:22
just as much as menvyrai.
219
730733
1821
kaip ir vyrai.
12:24
Well, we have menvyrai in my familyšeima
that encouragepaskatinti me to movejudėti on:
220
732578
3681
Mano šeimoje yra ir mane palaikančių
vyrų –
12:28
my halfpusė brothersbroliai and alsotaip pat my halfpusė sistersseserys.
221
736283
2956
tai mano netikri broliai. Mane skatina
ir netikros seserys.
12:32
When I finishedbaigtas my highaukštas schoolmokykla careerkarjera,
222
740726
1918
Baigusi vidurinę,
12:35
I movedpersikėlė my sistersseserys to NairobiNairobis,
where they livegyventi with my stepsisterPusmāsa.
223
743285
5517
apgyvendinau savo seseris Nairobyje su
mano įsesere –
12:41
They livegyventi 17 people in a housenamas.
224
749411
2093
name, kuriame gyvena 17 žmonių.
12:44
But don't pitygaila us.
225
752138
1195
Užuojautos mums nereikia.
12:45
The mostlabiausiai importantsvarbu thing
is that they all get a decentpadoraus educationšvietimas.
226
753935
5428
Svarbiausia – kad jos įgytų gerą
išsilavinimą.
12:53
The winnersnugalėtojai of todayšiandien
227
761534
1546
Šiandien laimi tas,
12:56
are the loserspralaimėta of yesterdayvakar,
228
764090
1907
kuris pralaimėjo vakar,
12:58
but who never gavedavė up.
229
766557
1580
bet nenuleido rankų.
13:00
And that is who we are,
230
768820
1889
Tai – apie mus,
13:02
my sistersseserys and I.
231
770733
1393
mane ir mano seseris.
13:04
And I'm so prouddidžiuojasi of that.
232
772150
2001
Tuo be galo didžiuojuosi.
13:06
My biggestdidžiausias investmentinvesticijos in life --
233
774175
1781
Didžiausias mano įnašas į gyvenimą –
13:07
(ApplausePlojimai)
234
775980
1040
(Plojimai)
13:09
is the educationšvietimas of my sistersseserys.
235
777044
2879
tai mano seserų išsilavinimas.
13:12
EducationŠvietimo createssukuria an equallygus and fairšviesus chancetikimybė
for everyoneVisi to make it.
236
780868
4668
Išsilavinimas visiems suteikia vienodas
ir teisingas galimybes išgyventi.
13:18
I personallyasmeniškai believe educationšvietimas
is not all about the syllabusmokymo programa.
237
786128
3291
Aš asmeniškai išsilavinimo neprilyginu
tvarkaraščio laikymuisi.
13:21
It's about friendshipDraugystė.
238
789841
1347
Išsilavinimas – tai draugystė.
13:23
It's about discoveringatradimas our talentstalentai.
239
791746
2235
Tai savųjų talentų atpažinimas,
13:26
It's about discoveringatradimas our destinylikimas.
240
794005
3233
savojo likimo atskleidimas.
13:29
I will, for examplepavyzdys, not forgetpamiršk
the joydžiaugsmas that I had
241
797914
2554
Pavyzdžiui, niekada nepamiršiu pirmųjų
13:32
when I first had singingdainuoti
lessonspamokos in schoolmokykla,
242
800492
2238
muzikos pamokų suteikto džiaugsmo –
dainavimas
13:34
whichkuris is still a passionaistra of minemano.
243
802754
1643
iki šiol yra mano aistra.
13:36
But I wouldn'tnebūtų have gottenįgytas that
244
804421
2057
Šio džiaugsmo niekur kitur
13:38
anywherebet kur elseKitas.
245
806502
1257
nebūčiau gavusi.
13:41
As a teachermokytojas, I see
my classroomklasė as a laboratorylaboratorija
246
809061
4407
Pati būdama mokytoja, į savo pamokas
žvelgiu kaip į laboratoriją,
13:45
that not only generatesgeneruoja
skillsįgūdžiai and knowledgežinios
247
813492
2945
kur auginami ne tik įgūdžiai ir pažinimas,
13:48
but alsotaip pat understandingsuprasti and hopetikiuosi.
248
816461
2854
bet ir supratimas bei viltis.
13:51
Let's take a treemedis.
249
819881
1285
Pažiūrėkime į medį.
13:53
A treemedis mayGegužė have its branchesfilialai cutsupjaustyti,
250
821894
2045
Galima nukirsti jo šakas,
13:57
but give it watervanduo, and it will
growaugti newnaujas branchesfilialai.
251
825022
4429
bet jį palaisčius, jis išsiaugins naujas.
14:01
For the childvaikas of warkaras,
252
829475
1603
Vaiko iš karo nualintos šalies
14:03
an educationšvietimas can turnpasukti their tearsašaros of lossnuostolis
into a passionaistra for peaceramybė.
253
831102
6027
praradimo ašaras mokslas gali paversti
taikos troškimu.
14:09
And for that reasonpriežastis, I refuseatsisakyti to give up
on a singlevienišas studentstudentas in my classklasė.
254
837153
5010
Dėl šios priežasties niekada nenusisuku
nė nuo vieno savo mokinio.
14:14
(ApplausePlojimai)
255
842187
2316
(Plojimai)
14:16
EducationŠvietimo healsgydo.
256
844527
1442
Mokslas turi gydančią galią.
14:19
The schoolmokykla environmentaplinka
257
847079
2026
Mokyklinė aplinka
14:21
givessuteikia you a focussutelkti dėmesį to focussutelkti dėmesį aheadpriekyje.
258
849129
3041
padeda susikaupti ateityje.
14:25
Let's take it this way:
259
853245
1323
Pažiūrėkime šitaip:
14:26
when you're busyužsiėmęs solvingspręsti
mathematicalmatematinis equationslygtys,
260
854592
2463
sprendžiant matematikos lygtis
14:29
and you are memorizingatsiminti poetrypoezija,
261
857079
2285
ar mokantis eilėraštį
14:31
you forgetpamiršk the violencesmurtas
that you witnessedliudininku back home.
262
859388
4071
pamiršti smurtą, matytą gimtinėje.
14:35
And that is the powergalia of educationšvietimas.
263
863931
3485
Tai – mokslo galia.
14:39
It createssukuria this placevieta for peaceramybė.
264
867440
2850
Švietimas sukuria taikią aplinką.
14:42
KakumaKakuma is teemingknibžda with learnersbesimokantieji.
265
870856
1969
Kakuma – pilnut pilnutėlė mokinių:
14:44
Over 85,000 studentsstudentai
are enrolledmokosi in schoolsmokyklos here,
266
872849
5177
stovyklos mokyklose mokosi virš 85 000
mokinių –
14:50
whichkuris makesdaro up 40 percentproc
of the refugeepabėgėlis populationgyventojai.
267
878050
3547
tai 40% visų papėgėlių.
14:54
It includesapima childrenvaikai who lostprarastas yearsmetai
of educationšvietimas because of the warkaras back home.
268
882040
6905
Jų tarpe yra vaikų, kurie praleido ne
vienerius mokslo metus dėl karo jų šalyse.
15:01
And I want to askpaklausk you a questionklausimas:
269
889584
1895
Noriu jūsų paklausti:
15:04
If educationšvietimas is about
buildingpastatas a generationkarta of hopetikiuosi,
270
892568
4354
jei švietimas augina vilties teikiančią
kartą,
15:09
why are there 120 studentsstudentai
packedsupakuotas in my classroomklasė?
271
897754
4644
kodėl mano klasėje turi susigrūdę sėdėti
net 120 mokinių?
15:16
Why is it that only sixšeši percentproc
of the primarypirminis schoolmokykla studentsstudentai
272
904288
4019
Kodėl tik 6% pradinukų
15:20
are makingpriėmimo it to highaukštas schoolmokykla,
273
908331
1736
turi galimybę patekti
15:22
simplytiesiog because we do not have
enoughpakankamai placesvietos for them?
274
910091
3663
į vidurines mokyklas, nes nėra vietų
klasėse?
15:26
And why is it that only one percentproc
of the secondaryantrinis schoolmokykla graduatesabsolventai
275
914376
5059
Kodėl vos 1% baigusiųjų mokyklą
15:31
are makingpriėmimo it to universityuniversitetas?
276
919459
1661
įstoja į universitetus?
15:34
I beganprasidėjo by sayingsakydamas that I am a teachermokytojas.
277
922458
2375
Pradėjau savo kalbą nuo to, kad esu
mokytoja,
15:37
But oncekartą again, I have becometapti a studentstudentas.
278
925692
3318
tačiau ir pati vėl tapau mokine –
15:42
In MarchKovas, I movedpersikėlė to RwandaRuandos
279
930247
2066
kovo mėnesį persikėliau į Ruandą
15:45
on a scholarshipstipendija programprograma
calledvadinamas "BridgeTiltas2RwandaRuandos."
280
933192
3583
pagal stipendijų programą
„Tiltas į Ruandą“.
15:49
It preparesrengia scholarsmokslininkai for universitiesuniversitetai.
281
937503
2988
Ši programa ruošia mokslo universitetų
dėstytojus.
15:53
They are ablegalingas to get a chancetikimybė to competekonkuruoti
for universitiesuniversitetai abroadužsienyje.
282
941173
4350
Jie turi galimybę patekti ir į užsienio
universitetus.
15:57
I am now havingturintys teachersmokytojai
tellingsakydamas me what to do,
283
945961
2811
Pati dabar turiu mokytojus, kurie man
duoda užduotis,
16:00
insteadvietoj to of the other way roundapvalus.
284
948796
2049
o ne atvirkščiai.
16:02
People are oncekartą again investinginvestuoti in me.
285
950869
3638
Žmonės vėl deda savo viltis į mane.
16:07
So I want to askpaklausk you all
to investinvestuoti in youngjaunas refugeespabėgėliai.
286
955587
4541
Visų jūsų noriu paprašyti suteikti
galimybę jauniems pabėgėliams.
16:12
Think of the treemedis
that we mentionedpaminėta earlieranksčiau.
287
960818
2276
Prisiminkite medį, apie kurį kalbėjome.
16:15
We are the generationkarta to plantaugalas it,
288
963995
2664
Mūsų karta turi jį pasodinti,
16:19
so that the nextKitas generationkarta can watervanduo it,
289
967422
3488
kad naujoji karta galėtų jį laistyti,
16:23
and the one that followstaip
will enjoymėgautis the shadeGaubtas.
290
971498
4096
o karta, kuri pakeis pastarąją mėgausis
jo suteikiamu pavėsiu.
16:28
They will reapSiemreabas the benefitsnaudos.
291
976360
1882
Tai jie skins vaisius,
16:31
And the greatestdidžiausias benefitnauda of them all
292
979016
2441
saldžiausias iš kurių –
16:34
is an educationšvietimas that will last.
293
982263
3219
ilgalaikis švietimas.
16:38
Thank you.
294
986084
1230
Ačiū.
16:39
(ApplausePlojimai)
295
987648
6103
(Plojimai)
Translated by Rasa Nada
Reviewed by Andrius Družinis-Vitkus

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mary Maker - Teacher
Mary Maker believes in the power of education to build peace and rebuild lives.

Why you should listen

A refugee from South Sudan's civil war, Mary Maker found solace and hope through education. She has lived in Kakuma refugee camp for several years, where she worked as a school teacher to a class of 120 students. She is now student again, attending a scholarship program in Rwanda, putting her on a path to university.

More profile about the speaker
Mary Maker | Speaker | TED.com