English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2018

Yasin Kakande: What's missing in the global debate over refugees

Yasin Kakande: Vad som saknas i den globala debatten om flyktingar

Filmed:
955,903 views

Vi hör av alla som debatterar flyktingar - från politiker som talar för gränskontroll till personer som är rädda att förlora sina jobb - alla, utom migranterna själva: Varför kommer de? Journalisten och TED Fellow Yasin Kakanda förklarar vad som tvingade honom och många andra att fly sina hemländer. Han ivrar för en öppnare diskussion och ett nytt perspektiv, för mänsklighetens historia är en historia av migration, påminner han oss: "Det finns inga hinder som någonsin kan bli så starka att de kan stoppa migrationsvågen som har bestämt mänsklighetens historia. ", säger han.

- Investigative journalist, author
Yasin Kakande is exposing the human rights abuses of migrant workers in the Middle East. Full bio

I am an immigrantinvandrare from UgandaUganda
livinglevande in the UnitedUnited StatesStaterna
Jag är en immigrant från Uganda
som bor i USA
00:17
while waitingväntar for my asylumasylsökande applicationAnsökan
medan jag väntar på att min asylansökan
00:21
to go throughgenom.
ska godkännas.
00:23
MigrantsMigranter do not enjoynjut av
much freedomfrihet of movementrörelse
Migranter har inte mycket rörelsefrihet
00:25
in our worldvärld todayi dag.
i vår värld idag.
00:29
This certainlysäkert appliesapplicerar to those
who are desperatedesperat enoughtillräckligt
Det gäller särskilt för de som
är så desperata att de far på
00:30
to navigatenavigera choppyhackig
and stormystormigt seashav in boatsbåtar.
krabbiga och stormiga hav i båtar.
00:33
These are the risksrisker my cousinskusiner
from WestVäst AfricaAfrika and NorthNorr AfricaAfrika faceansikte
Det är riskerna som mina kusiner
från väst- och nordafrika möter
00:37
while tryingpåfrestande to crosskorsa over to EuropeEuropa.
när de far över till Europa.
00:42
IndeedVerkligen, it is a raresällsynt
but fortunatelyckligt lottad opportunitymöjlighet
Det är verkligen sällsynt
men lyckosamt för en migrant
00:44
for a migrantmigrerande to addressadress
a gatheringsammankomst like this.
att få tala inför
en församling som den här.
00:48
But this alsoockså signifiesbetecknar
what oftenofta is missingsaknas
Men detta visar också vad som ofta saknas
00:52
in the globalglobal debatedebatt over refugeesflyktingar,
i den globala debatten om flyktingar,
00:55
migrantsmigranter and immigrantsinvandrare,
migranter och invandrare,
00:58
voicesröster of the disenfranchisedofria.
röster för de som berövats
sina mänskliga rättigheter.
01:00
CitizensMedborgarna of manymånga hostvärd countriesländer,
Medborgare i många värdländer,
01:03
even those that previouslytidigare
welcomedvälkomnade newcomersnykomlingar,
även de som tidigare välkomnat nyanlända,
01:05
are uneasyorolig about the risingstigande
numberstal of individualsindivider
är bekymrade över det stigande
antalet individer
01:08
comingkommande into theirderas countriesländer.
som kommer till deras länder.
01:11
The immediateomedelbar criticismkritik
is that the newcomersnykomlingar upendvända upp och ner the stabilitystabilitet
Den närmaste kritiken är att de nyanlända
vänder upp och ner på stabiliteten
01:13
of socialsocial welfarevälfärd and employmentsysselsättning
in theirderas countriesländer.
för socialbidrag och sysselsättning
i deras länder.
01:17
UncertainOsäkra and skepticalskeptisk citizensmedborgare
look towardsmot politicianspolitiker
Osäkra och skeptiska medborgare
söker sig till politiker
01:21
who are competingtävlande againstmot eachvarje other
to see who can claimkrav the prizepris-
som konkurrerar med varandra
om vem som kan ta priset
01:24
of the loudestmest högljudda voiceröst
of populismpopulism and nationalismnationalismen.
för att mest högröstat uttrycka
populism och nationalism.
01:29
It is a contesttävling of who
is the toughesttuffaste on migrantsmigranter,
Det är en tävling om vem som
är hårdast mot migranter,
01:33
the mostmest willingvillig to imposeinföra travelresa bansförbud
mest villiga att införa reseförbud
01:38
and the mostmest eagerivriga to proposeföreslå
projectsprojekt in buildingbyggnad wallsväggar.
och mest angelägen att föreslå
projekt att bygga murar.
01:40
All these restrictionsrestriktioner simplyhelt enkelt addressadress
symptomssymptom of the problemproblem,
Alla dessa restriktioner riktar sig
enbart mot problemens symtom,
01:44
not the causesorsaker.
inte dess orsaker.
01:48
Why are they comingkommande?
Varför kommer de?
01:49
MigrantsMigranter can sharedela med sig perspectivesperspektiv,
Migranter kan dela med sig av sin syn
01:52
if only politicianspolitiker
would be willingvillig to listen.
om bara politiker skulle vilja lyssna.
01:53
In DubaiDubai, I chronicledkrönika injusticesorättvisor
and inequalitiesojämlikhet inflictedtillfogade regularlyregelbundet
I Dubai skrev jag om orättvisor och
bristande social jämlikhet som
01:57
on the migrantmigrerande laborarbetskraft forcetvinga.
gästarbetarna regelbundet utsattes för.
02:01
As a resultresultat, pressurestryck
from the governmentsregeringar
Påtryckningar från regeringarna
02:03
of the respectiverespektive countriesländer
i de respektive regeringarna
ledde som följd av detta till att jag
02:06
led to me beingvarelse forcedtvingade out of my careerkarriär
as a journalistjournalist in the MiddleMitten EastÖster.
tvingades sluta min karriär som
journalist i mellanöstern.
02:08
I was deportedutvisas to UgandaUganda,
Jag deporterades till Uganda,
02:13
where economicekonomisk deprivationdeprivation
putssätter everyonealla at the riskrisk of starvationsvält.
där ekonomisk fattigdom
ställer alla inför risken för svält.
02:15
I fledfled UgandaUganda to come to the UnitedUnited StatesStaterna
Jag flydde från Uganda till USA
02:19
in the hopehoppas of sustainingsustaining a voiceröst
for my brothersbröder and sisterssystrar
i hopp om att kunna föra talan
för mina bröder och systrar
02:22
who experienceerfarenhet a more
seriousallvarlig plightsvår situation as migrantsmigranter.
som upplever en värre belägenhet
som migranter.
02:26
My fatherfar told me he was not happylycklig
about me writingskrift a bookbok
Min far sa till mig att han inte
var nöjd över att jag skrev en bok
02:30
that riskedriskerade deportationutvisning and unemploymentarbetslöshet.
som fick mig att riskera utvisning
och arbetslöshet.
02:34
He had been diabeticdiabetiker for manymånga yearsår
when I still workedarbetade in DubaiDubai,
Han hade haft diabetes i flera år
när jag fortfarande arbetade i Dubai,
02:38
and my salarylön was always sufficienttillräcklig
to paybetala for his treatmentsbehandlingar.
och min lön räckte till
att betala hans behandlingar.
02:41
After I was expelledutvisas,
Efter att jag utvisades
02:45
I could not affordråd
to sustainupprätthålla his treatmentbehandling,
hade jag inte råd
att fortsätta hans behandlingar.
02:47
and even in the last daysdagar of his life,
Och inte ens under hans livs sista dagar
02:50
I could not affordråd
to take him to a hospitalsjukhus.
hade jag råd att ta honom till sjukhus.
02:53
As I carriedgenom his bodykropp in my handshänder
to laylägga it in the groundjord
När jag bar honom i mina händer
för att begravas
02:56
in JuneJuni of last yearår,
i juni förra året,
03:00
I realizedinsåg I had paidbetald a profounddjupgående pricepris
så insåg jag att jag hade betalat
ett högt pris
03:02
for amplifyingförstärkande my voiceröst.
för att höja min röst.
03:05
The actspela teater of speakingtala up againstmot injusticesorättvisor
that are multilayeredmultilayered is never easylätt,
Att höja rösten mot mångbottnade
orättvisor är aldrig lätt,
03:09
because the problemsproblem requirebehöva
more than just rhetoricretorik.
för det behövs mer än bara talekonst.
03:16
So long as goldguld- minesgruvor, oilfieldsoljefält and largestor
farmsgårdar in AfricaAfrika continueFortsätta to be ownedägd
Så länge som guldgruvor, oljefält och
stora jordbruk i Afrika ägs
03:20
by foreignutländsk investorsinvesterare
av utländska investerare
03:26
and those vitalavgörande resourcesMedel
are shippedskickat to the WestVäst,
och dessa viktiga resurser
fortsätter att skickas till västvärlden
03:28
the streamströmma of AfricanAfrikanska migrantsmigranter
will flowflöde continuouslykontinuerligt.
så kommer strömmen av afrikanska migranter
flyta kontinuerligt.
03:32
There are no restrictionsrestriktioner
that could ever be so rigorousrigorös
Det finns inga hinder
som någonsin kan bli så starka
03:37
to stop the wavevåg of migrationmigration
that has determinedfast besluten our humanmänsklig historyhistoria.
att de kan stoppa migrationsvågen
som har bestämt mänsklighetens historia.
03:42
Before bordergräns controlskontroller can be tightenedåtdragna
Innan gränskontroller kan dras åt
03:47
and newny visavisum restrictionsrestriktioner imposedsom införts,
och nya visa-restriktioner införas,
03:50
countriesländer that have long receivedmottagen migrantsmigranter
borde länder som länge
tagit emot migranter
03:53
should engageförlova sig in a more openöppen discussiondiskussion.
ägna sig åt en öppnare diskussion.
03:56
That is the only practicalpraktisk startStart
for reconcilingatt förena, finallytill sist,
Detta är det enda praktiska sättet
att slutligen göra upp med
03:59
a legacyarv of exploitationutnyttjande,
ett arv av utnyttjande,
04:05
slaveryslaveri,
slaveri,
04:08
colonialismkolonialism
kolonialism
04:10
and imperialismimperialism,
och imperialism,
04:11
so that togethertillsammans, we can moveflytta forwardfram-
in creatingskapande a more just globalglobal economyekonomi
så att vi tillsammans kan göra framsteg
i att skapa en mer rättvis global ekonomi.
04:13
in the 21stst centuryårhundrade --
under 21:a århundradet -
04:19
one that benefitsfördelar all.
en som gynnar oss alla.
04:22
Translated by Lars Carlsson
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

About the speaker:

Yasin Kakande - Investigative journalist, author
Yasin Kakande is exposing the human rights abuses of migrant workers in the Middle East.

Why you should listen

Investigative journalist Yasin Kakande works undercover in the Middle East to expose human rights abuses of migrant workers. He investigates the reasons why Africans choose to migrate to the Middle East, Europe and America, and traces the severe consequences of countries closing their borders to African migrants. A migrant himself, first to the Middle East and recently to the US, Kakande is the author of two books: Slave States, an expose of the enslavement, trafficking and abuse of workers in the Gulf Arab Region, and The Ambitious Struggle: An African Journalist's Journey of Hope and Identity in a Land of Migrants.

More profile about the speaker
Yasin Kakande | Speaker | TED.com