ABOUT THE SPEAKER
Celeste Headlee - Writer and radio host
Celeste Headlee's years of interview experience give her a unique perspective on what makes for a good conversation.

Why you should listen

Celeste Headlee hosts a daily news/talk show, On Second Thought, on Georgia Public Broadcasting. 

Headlee has worked in public radio since 1999, as a reporter, host and correspondent. She was the Midwest Correspondent for NPR before becoming the co-host of the PRI show "The Takeaway.” After that, she guest hosted a number of NPR shows including "Tell Me More,” "Talk of the Nation,” "Weekend All Things Considered” and "Weekend Edition". Headlee also anchored election coverage for PBS World in 2012 and was a regular guest on CNN.

Headlee holds multiple degrees in music and still performs as a professional opera singer. She appears on the album “Classically Blue” from gospel artist Lea Gilmore. She's the granddaughter of composer William Grant Still.

More profile about the speaker
Celeste Headlee | Speaker | TED.com
TEDxCreativeCoast

Celeste Headlee: 10 ways to have a better conversation

Celeste Headlee: 10 regler för bättre samtal

Filmed:
17,081,256 views

När ditt arbete hänger på hur väl du talar med människor, lär du dig mycket om hur man samtalar - och att de flesta av oss är ganska dåliga på att konversera. Celeste Headlee har arbetat som radiovärd i flera decennier, och vet därför vad som karaktiserar det goda samtalet: Ärlighet, koncishet, klarspråk och ett hälsosamt mått av lyssnande. I detta insiktsfulla föredrag delar hon med sig av tio användbara regler för hur man samtalar på ett bra sätt. "Gå ut, tala med folk, lyssna på dem," säger hon. "Och, viktigast av allt, var beredd att bli förundrad."
- Writer and radio host
Celeste Headlee's years of interview experience give her a unique perspective on what makes for a good conversation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
All right, I want to see a showshow of handshänder:
0
840
1953
Okej, jag vill se en handuppräckning:
Hur många har tagit bort
någon som vän på Facebook
00:14
how manymånga of you have
unfriendedUnfriended someonenågon on FacebookFacebook
1
2817
2399
00:17
because they said something offensiveoffensiv
about politicspolitik or religionreligion,
2
5240
3856
på grund av att de sagt något stötande
om politik eller religion,
00:21
childcarebarnomsorg, foodmat?
3
9120
2136
barnomsorg, mat?
00:23
(LaughterSkratt)
4
11280
1936
(Skratt)
00:25
And how manymånga of you
know at leastminst one personperson that you avoidundvika
5
13240
2816
Hur många är bekant med
minst en person som du undviker
00:28
because you just don't want
to talk to them?
6
16079
2281
på grund av att du inte
vill prata med dem?
00:30
(LaughterSkratt)
7
18880
2056
(Skratt)
00:32
You know, it used to be that in orderbeställa
to have a politeartig conversationkonversation,
8
20960
3216
Det brukade vara så, att för
att föra en artig konversation,
behövde vi bara följa Henry Higgins
råd i "My Fair Lady":
00:36
we just had to followFölj the adviceråd
of HenryHenry HigginsHiggins in "My FairVerkligt LadyLady":
9
24200
3216
Håll dig till vädret och din hälsa.
00:39
StickStick to the weatherväder and your healthhälsa.
10
27440
1816
Men idag, med klimatförändring
och anti-vaccin, är de där ämnena –
00:41
But these daysdagar, with climateklimat changeByta
and anti-vaxxinganti-vaxxing, those subjectsämnen --
11
29280
3376
00:44
(LaughterSkratt)
12
32680
1296
(Skratt)
00:46
are not safesäker eitherantingen.
13
34000
1296
inte heller ofarliga.
00:47
So this worldvärld that we liveleva in,
14
35320
2440
Så i den här världen vi lever i,
00:50
this worldvärld in whichsom everyvarje conversationkonversation
15
38520
2576
där varje konversation
00:53
has the potentialpotential
to devolveöverlåta into an argumentargument,
16
41120
2176
har potentialen att övergå i bråk,
00:55
where our politicianspolitiker
can't speaktala to one anotherannan
17
43320
2286
där våra politiker
inte kan tala med varandra
00:57
and where even the mostmest trivialtrivial of issuesfrågor
18
45630
2306
och där till och med
de mest simpla problem
00:59
have someonenågon fightingstridande bothbåde passionatelypassion
for it and againstmot it, it's not normalvanligt.
19
47960
4976
har någon som kämpar passionerat
både för och emot, är inte normal.
01:04
PewPEW ResearchForskning did a studystudie
of 10,000 AmericanAmerikansk adultsvuxna,
20
52960
3096
Pew Research gjorde en undersökning
på 10 000 vuxna amerikaner,
01:08
and they foundhittades that at this momentögonblick,
we are more polarizedpolariserade,
21
56080
2736
och fann att just i denna stund,
är vi mer polariserade,
01:10
we are more divideddividerat,
22
58840
1296
och mer splittrade,
01:12
than we ever have been in historyhistoria.
23
60160
2776
än vi någonsin har varit i historien.
01:14
We're lessmindre likelytroligt to compromisekompromiss,
24
62960
1576
Vi kompromissar helst inte,
01:16
whichsom meansbetyder we're
not listeninglyssnande to eachvarje other.
25
64560
2176
alltså lyssnar vi inte på varandra.
01:18
And we make decisionsbeslut about where to liveleva,
26
66760
2536
Vi bestämmer var vi ska bo,
01:21
who to marrygifta sig and even
who our friendsvänner are going to be,
27
69320
2616
vem vi gifter oss med
och vilka som ska vara våra vänner
01:23
basedbaserad on what we alreadyredan believe.
28
71960
2096
baserat på vad vi redan tror oss veta.
01:26
Again, that meansbetyder
we're not listeninglyssnande to eachvarje other.
29
74080
2976
Åter igen, det visar att vi
inte lyssnar på varandra.
01:29
A conversationkonversation requireskräver a balancebalans
betweenmellan talkingtalande and listeninglyssnande,
30
77080
3336
Ett samtal kräver balans mellan
att tala och att lyssna,
01:32
and somewherenågonstans alonglängs the way,
we lostförlorat that balancebalans.
31
80440
2656
och någonstans på vägen
har vi förlorat den balansen.
01:35
Now, partdel of that is duepå grund av to technologyteknologi.
32
83120
1896
En orsak är förstås tekniken.
01:37
The smartphonessmartphones that you all
eitherantingen have in your handshänder
33
85040
2576
Smartmobilerna som ni alla har,
antingen i händerna
eller tillräckligt nära för
att snabbt plocka upp.
01:39
or closestänga enoughtillräckligt that you could
grabhugg them really quicklysnabbt.
34
87640
2656
Enligt Pew Research,
01:42
AccordingEnligt to PewPEW ResearchForskning,
35
90320
1296
01:43
about a thirdtredje of AmericanAmerikansk teenagerstonåringar
sendskicka more than a hundredhundra textstexter a day.
36
91640
4896
skickar runt en tredjedel av amerikanska
tonåringar fler än hundra SMS per dag.
01:48
And manymånga of them, almostnästan mostmest of them,
are more likelytroligt to texttext theirderas friendsvänner
37
96560
4576
Många, ja nästan alla av dem,
är mer benägna att SMS:a sina vänner
01:53
than they are to talk
to them faceansikte to faceansikte.
38
101160
2080
än att prata med dem,
ansikte mot ansikte.
01:56
There's this great piecebit in The AtlanticAtlanten.
39
104160
1976
Det finns ett bra stycke i The Atlantic.
01:58
It was writtenskriven by a highhög schoolskola teacherlärare
namedsom heter PaulPaul BarnwellBarnwell.
40
106160
2856
Det skrevs av gymnasieläraren
Paul Barnwell.
Han gav eleverna
ett kommunikationsprojekt.
02:01
And he gavegav his kidsbarn
a communicationkommunikation projectprojekt.
41
109040
2136
Han ville lära dem hur man pratar
om ett ämne utan att använda anteckningar.
02:03
He wanted to teachlära them how to speaktala
on a specificspecifik subjectämne withoututan usinganvänder sig av notesanteckningar.
42
111200
3736
Han sa: "Jag insåg att..."
02:06
And he said this: "I camekom to realizeinse..."
43
114960
1905
02:08
(LaughterSkratt)
44
116889
3287
(Skratt)
02:12
"I camekom to realizeinse
that conversationalkonversera competencekompetens
45
120200
3176
"Jag började inse att konsten att samtala
02:15
mightmakt be the singleenda
mostmest overlookedförbises skillskicklighet we failmisslyckas to teachlära.
46
123400
4096
kan vara den mest förbisedda kompetens
som vi misslyckas med att lära ut.
02:19
KidsBarn spendspendera hourstimmar eachvarje day engagingengagerande
with ideasidéer and eachvarje other throughgenom screensskärmar,
47
127520
4296
Ungar spenderar timmar varje dag med
att dela idéer och tankar via skärmen
02:23
but rarelysällan do they have an opportunitymöjlighet
48
131840
1856
men mer sällan har de möjlighet
02:25
to honehone theirderas interpersonalmellanmänskliga
communicationskommunikation skillsKompetens.
49
133720
2576
att slipa på sin sociala
kommunikationsförmåga.
02:28
It mightmakt soundljud like a funnyrolig questionfråga,
but we have to askfråga ourselvesoss själva:
50
136320
3176
Det är kanske en rolig fråga,
men vi måste ställa oss den:
02:31
Is there any 21st-centuryst-talet skillskicklighet
51
139520
1936
Finns det någon 2000-talsförmåga
som är viktigare
02:33
more importantViktig than beingvarelse ablestånd to sustainupprätthålla
coherentsammanhängande, confidentsjälvsäker conversationkonversation?"
52
141480
5576
än att kunna upprätthålla
en sammanhängande, trygg konversation?
02:39
Now, I make my livinglevande talkingtalande to people:
53
147080
2216
Jag lever på att prata med folk:
02:41
NobelNobel PrizePriset winnersvinnare, trucklastbil driversdrivrutiner,
54
149320
2256
Nobelprisvinnare, lastbilschaufförer,
02:43
billionairesmiljardärer, kindergartendagis teacherslärare,
55
151600
2416
miljardärer, dagispersonal,
02:46
headsbeger sig of statestat, plumbersrörmokare.
56
154040
2696
statsöverhuvuden, rörmokare.
02:48
I talk to people that I like.
I talk to people that I don't like.
57
156760
3048
Jag pratar med människor jag gillar,
och med sådana jag ogillar.
02:51
I talk to some people that I disagreeinstämmer inte alls with
deeplydjupt on a personalpersonlig levelnivå.
58
159832
3784
Jag pratar med dem jag inte
kommer överens med personligen.
02:55
But I still have
a great conversationkonversation with them.
59
163640
2776
Men jag har ändå bra samtal med dem.
02:58
So I'd like to spendspendera the nextNästa 10 minutesminuter
or so teachingundervisning you how to talk
60
166440
3896
Därför vill jag ägna nästa 10 minuter
åt att lära er hur man samtalar
03:02
and how to listen.
61
170360
1360
och hur man lyssnar.
03:04
ManyMånga of you have alreadyredan heardhört
a lot of adviceråd on this,
62
172800
2616
Många av er har redan
hört mängder av tips,
03:07
things like look the personperson in the eyeöga,
63
175440
1976
saker som att titta personen i ögonen,
03:09
think of interestingintressant topicsämnen
to discussdiskutera in advanceförskott,
64
177440
3816
i förväg tänka ut spännande
ämnen att prata om,
03:13
look, nodnicka and smileleende to showshow
that you're payingbetalande attentionuppmärksamhet,
65
181280
4776
titta, nicka och le för att
visa att du är uppmärksam,
03:18
repeatupprepa back what you just heardhört
or summarizesammanfatta it.
66
186080
2896
verifiera eller summera
att du hört vad som sagts.
03:21
So I want you to forgetglömma all of that.
67
189000
1736
Glöm allt det där.
03:22
It is crapskit.
68
190760
1216
Det är rena smörjan.
03:24
(LaughterSkratt)
69
192000
3016
(Skratt)
Det finns ingen anledning
att lära sig vara uppmärksam
03:27
There is no reasonanledning to learnlära sig
how to showshow you're payingbetalande attentionuppmärksamhet
70
195040
4256
03:31
if you are in factfaktum payingbetalande attentionuppmärksamhet.
71
199320
3656
om man redan är det.
03:35
(LaughterSkratt)
72
203000
1856
(Skratt)
03:36
(ApplauseApplåder)
73
204880
2896
(Applåder)
03:39
Now, I actuallyfaktiskt use the exactexakt
samesamma skillsKompetens as a professionalprofessionell interviewerintervjuare
74
207800
3656
Jag använder exakt samma metod
i mitt yrke som intervjuare
03:43
that I do in regularregelbunden life.
75
211480
2936
som jag gör i mitt privata liv.
03:46
So, I'm going to teachlära you
how to interviewintervju people,
76
214440
3456
Så, jag ska lära er hur man
intervjuar människor,
03:49
and that's actuallyfaktiskt going to help you
learnlära sig how to be better conversationalistsKonversatörer.
77
217920
3816
det kommer också hjälpa er
att bli bättre på att konversera.
03:53
LearnLär dig to have a conversationkonversation
78
221760
1376
Lär dig konversera
03:55
withoututan wastingslöseri your time,
withoututan getting boreduttråkad,
79
223160
2336
utan att slösa tid,
utan att bli uttråkad,
03:57
and, please God,
withoututan offendingfelande anybodyvem som helst.
80
225520
3296
och – för allt i världen –
utan att förolämpa någon.
04:00
We'veVi har all had really great conversationskonversationer.
81
228840
2216
Alla har vi haft riktigt bra samtal.
04:03
We'veVi har had them before.
We know what it's like.
82
231080
2176
Vi har upplevt sådana.
Vi vet hur de känns.
04:05
The kindsnäll of conversationkonversation where you
walk away feelingkänsla engagedengagerad and inspiredinspirerad,
83
233280
3696
Den sortens samtal som man
lämnar engagerad och inspirerad,
04:09
or where you feel
like you've madegjord a realverklig connectionförbindelse
84
237000
2456
eller där det känns att
man verkligen "klickat"
04:11
or you've been perfectlyperfekt understoodförstått.
85
239480
2096
eller där du blivit perfekt förstådd.
04:13
There is no reasonanledning
86
241600
1216
Det finns inget skäl till
04:14
why mostmest of your interactionsinteraktioner
can't be like that.
87
242840
3256
att de flesta av våra samspel
inte skulle kunna vara så.
04:18
So I have 10 basicgrundläggande rulesregler.
I'm going to walk you throughgenom all of them,
88
246120
3216
Jag har tio grundregler,
som jag ska prata om,
04:21
but honestlyärligt, if you just choosevälja
one of them and masterbemästra it,
89
249360
3736
men ärligt, om du så bara väljer en
men behärskar den ordentligt,
04:25
you'lldu kommer alreadyredan enjoynjut av better conversationskonversationer.
90
253120
2736
kommer du redan att kunna
glädjas åt intressantare samtal.
04:27
NumberAntal one: Don't multitaskflera saker samtidigt.
91
255880
2216
Nummer ett: Syssla inte
med annat samtidigt.
04:30
And I don't mean
just setuppsättning down your cellcell phonetelefon
92
258120
2176
Jag menar inte bara att släppa mobilen
04:32
or your tablettablett or your carbil keysnycklar
or whatevervad som helst is in your handhand.
93
260320
2856
eller plattan, eller bilnyckeln
eller vad du nu håller i.
04:35
I mean, be presentnärvarande.
94
263200
1896
Jag menar, var närvarande.
04:37
Be in that momentögonblick.
95
265120
2256
Var i nuet.
04:39
Don't think about your argumentargument
you had with your bosschef.
96
267400
2616
Tänk inte på grälet du hade med chefen.
04:42
Don't think about what
you're going to have for dinnermiddag.
97
270040
2616
Fundera inte på vad du ska ha till middag.
Om du vill avsluta samtalet, avsluta det,
04:44
If you want to get out
of the conversationkonversation,
98
272680
2056
04:46
get out of the conversationkonversation,
99
274760
1376
men var inte bara till hälften närvarande.
04:48
but don't be halfhalv in it
and halfhalv out of it.
100
276160
2136
04:50
NumberAntal two: Don't pontificatedocera.
101
278320
2576
Nummer två: Uttala dig inte dogmatiskt.
04:52
If you want to statestat your opinionåsikt
102
280920
2176
Om du vill klargöra din ståndpunkt
04:55
withoututan any opportunitymöjlighet for responsesvar
or argumentargument or pushbackstift or growthtillväxt,
103
283120
5936
utan att få mothugg, utan att ge någon
möjligheten att svara eller argumentera,
05:01
writeskriva a blogblog.
104
289080
1456
skriv på en blogg.
05:02
(LaughterSkratt)
105
290560
3056
(Skratt)
Jag tillåter inga besserwissers
i min show och skälet är:
05:05
Now, there's a really good reasonanledning
why I don't allowtillåta punditsförståsigpåare on my showshow:
106
293640
3376
05:09
Because they're really boringtråkig.
107
297040
1776
De är otroligt tråkiga.
05:10
If they're conservativekonservativ, they're going to
hatehata ObamaObama and foodmat stampsFrimärken and abortionabort.
108
298840
3858
Är de konservativa, kommer de
att hata Obama, matkuponger och aborter.
05:14
If they're liberalliberala, they're going to hatehata
109
302722
1974
Är de liberala, kommer de att hata
storbanker, oljebolag och Dick Cheney.
05:16
bigstor banksbanker and oilolja corporationsföretag
and DickDick CheneyCheney.
110
304720
2216
05:18
TotallyHelt predictableförutsägbar.
111
306960
1256
Fullständigt förutsägbara.
05:20
And you don't want to be like that.
112
308240
1696
Och sådan vill du inte vara.
05:21
You need to enterstiga på everyvarje conversationkonversation
assumingunder antagande that you have something to learnlära sig.
113
309960
5536
Du måste gå in i varje konversation
med tron att du kommer att lära dig något.
05:27
The famedberömd therapistterapeut M. ScottScott PeckPeck said
114
315520
2136
Den kända terapeuten M. Scott Peck sade
05:29
that truesann listeninglyssnande requireskräver
a settingmiljö asideåt sidan of oneselfsig.
115
317680
4416
att det uppriktiga lyssnandet kräver
att du ställer dig själv åt sidan.
05:34
And sometimesibland that meansbetyder
settingmiljö asideåt sidan your personalpersonlig opinionåsikt.
116
322120
3320
Ibland betyder det att man håller inne
med sina egna åsikter.
05:38
He said that sensingavkännande this acceptanceacceptans,
117
326200
3296
Han sade att om man är inkännande
05:41
the speakerhögtalare will becomebli
lessmindre and lessmindre vulnerablesårbar
118
329520
2256
kommer talaren att bli mindre sårbar
05:43
and more and more likelytroligt
to openöppen up the innerinre recessesskrymslen
119
331800
2856
och det är troligare
att hen kommer att visa mer
05:46
of his or her mindsinne to the listenerlyssnaren.
120
334680
2656
av sitt innersta för lyssnaren.
05:49
Again, assumeantar that you have
something to learnlära sig.
121
337360
2760
Om igen, förvänta dig att du
kommer att lära dig något.
05:52
BillBill NyeNye: "EveryoneAlla you will ever meetträffa
knowsvet something that you don't."
122
340880
3680
Bill Nye: " Av alla som du någonsin
möter har du något att lära"
05:57
I put it this way:
123
345240
1336
Jag formulerar det så här:
05:58
EverybodyAlla is an expertexpert- in something.
124
346600
3160
Alla är experter på något.
06:03
NumberAntal threetre: Use open-endedöppna ändar questionsfrågor.
125
351160
2816
Nummer tre: Ställ öppna frågor.
06:06
In this casefall, take a cue from journalistsjournalister.
126
354000
2056
I det här fallet, gör som journalister.
06:08
StartStarta your questionsfrågor with who,
what, when, where, why or how.
127
356080
3096
Starta samtalet med vem,
vad, när, var, varför och hur.
06:11
If you put in a complicatedkomplicerad questionfråga,
you're going to get a simpleenkel answersvar out.
128
359200
3696
Ställer du en komplicerad fråga
kommer du få ett enkelt svar.
06:14
If I askfråga you, "Were you terrifiedlivrädd?"
129
362920
2336
Om jag frågar, "Var du skräckslagen?"
kommer du att reagera på
det starkaste ordet i den meningen,
06:17
you're going to respondsvara to the mostmest
powerfulkraftfull wordord in that sentencemeningen,
130
365280
3176
"skräckslagen",
med svaret "Ja" eller "Nej".
06:20
whichsom is "terrifiedlivrädd," and the answersvar is
"Yes, I was" or "No, I wasn'tvar inte."
131
368480
3336
"Var du arg?" "Ja, jag var väldigt arg."
06:23
"Were you angryarg?" "Yes, I was very angryarg."
132
371840
2000
Låt dem beskriva händelsen.
Det är de som vet.
06:25
Let them describebeskriva it.
They're the onesettor that know.
133
373864
3072
06:28
Try askingbe them things like,
"What was that like?"
134
376960
2976
Försök fråga saker som;
"Hur var det?"
06:31
"How did that feel?"
135
379960
1456
"Hur kändes det?"
06:33
Because then they mightmakt have to stop
for a momentögonblick and think about it,
136
381440
4296
För då stannar de kanske upp
en stund och tänker efter,
06:37
and you're going to get
a much more interestingintressant responsesvar.
137
385760
2976
och du kommer att få ett
mycket intressantare svar.
06:40
NumberAntal fourfyra: Go with the flowflöde.
138
388760
2320
Nummer fyra: Följ med strömmen.
06:43
That meansbetyder thoughtstankar
will come into your mindsinne
139
391720
2816
Det betyder att tankar kommer
att dyka upp i huvudet
06:46
and you need to let them
go out of your mindsinne.
140
394560
3056
och du behöver kunna släppa dem igen.
06:49
We'veVi har heardhört interviewsintervjuer oftenofta
141
397640
1976
Ofta hör man intervjuer
06:51
in whichsom a guestPensionat is talkingtalande
for severalflera minutesminuter
142
399640
2456
där en gäst pratar i flera minuter
06:54
and then the hostvärd comeskommer back in
and asksfrågar a questionfråga
143
402120
2416
varefter intervjuaren ställer en fråga
som verkar komma från ingenstans
eller som redan besvarats.
06:56
whichsom seemsverkar like it comeskommer out of nowhereingenstans,
or it's alreadyredan been answeredsvarat.
144
404560
3416
Det betyder att intervjuaren
troligtvis slutade lyssna
07:00
That meansbetyder the hostvärd probablyförmodligen
stoppedstoppad listeninglyssnande two minutesminuter agosedan
145
408000
2936
07:02
because he thought
of this really cleverduktig questionfråga,
146
410960
3416
eftersom han klurade på
en riktigt smart fråga,
07:06
and he was just boundbunden
and determinedfast besluten to say that.
147
414400
3016
som han bara måste ställa.
07:09
And we do the exactexakt samesamma thing.
148
417440
1976
Vi gör alla precis likadant.
07:11
We're sittingSammanträde there havinghar
a conversationkonversation with someonenågon,
149
419440
2616
Vi sitter där och samtalar,
då vi plötsligt minns den där gången
vi stötte på Hugh Jackman.
07:14
and then we rememberkom ihåg that time
that we metuppfyllda HughHugh JackmanJackman in a coffeekaffe shopaffär.
150
422080
3456
07:17
(LaughterSkratt)
151
425560
1336
(Skratt)
07:18
And we stop listeninglyssnande.
152
426920
1616
Och så slutar vi lyssna.
07:20
StoriesBerättelser and ideasidéer
are going to come to you.
153
428560
2056
Tankar och idéer kommer att dyka upp.
07:22
You need to let them come and let them go.
154
430640
2880
Du måste låta dem komma och gå.
07:26
NumberAntal fivefem: If you don't know,
say that you don't know.
155
434080
3720
Nummer fem: Om du inte vet, säg då det.
07:30
Now, people on the radioradio,
especiallyspeciellt on NPRNPR,
156
438800
2296
Till exempel, folk i radio,
särskilt på NPR,
07:33
are much more awaremedveten
that they're going on the recordspela in,
157
441120
2936
är mycket medvetna om att de spelas in,
07:36
and so they're more carefulförsiktig
about what they claimkrav to be an expertexpert- in
158
444080
3576
och är därmed mer försiktiga med
vad de påstår sig vara experter i
07:39
and what they claimkrav to know for sure.
159
447680
2136
och vad de säger sig veta säket.
07:41
Do that. ErrERR on the sidesida of cautionförsiktighet.
160
449840
2376
Gör så. Uttala dig med försiktighet.
07:44
Talk should not be cheapbillig.
161
452240
1760
Mena vad du säger.
07:46
NumberAntal sixsex: Don't equatejämställa
your experienceerfarenhet with theirsderas.
162
454640
3680
Nummer sex: Jämställ inte
din erfarenhet med deras.
07:51
If they're talkingtalande
about havinghar lostförlorat a familyfamilj membermedlem,
163
459280
2776
Om de pratar om
att ha mist en familjemedlem,
07:54
don't startStart talkingtalande about the time
you lostförlorat a familyfamilj membermedlem.
164
462080
2856
börja inte prata om när du miste din.
Om de pratar om problem de haft på jobbet,
07:56
If they're talkingtalande about the troubleproblem
they're havinghar at work,
165
464960
2856
berätta inte hur mycket
du hatar ditt jobb.
07:59
don't tell them about
how much you hatehata your jobjobb.
166
467840
2336
Det går aldrig att jämföra.
08:02
It's not the samesamma. It is never the samesamma.
167
470200
1936
08:04
All experiencesupplevelser are individualenskild.
168
472160
1776
All erfarenhet är indivduell.
08:05
And, more importantlyviktigt,
it is not about you.
169
473960
2680
Och viktigare, det handlar inte om dig.
08:09
You don't need to take that momentögonblick
to provebevisa how amazingfantastiskt you are
170
477120
3896
Du behöver inte ta tillfället i akt
och berätta hur fantastisk du är
08:13
or how much you've sufferedlidit.
171
481040
1400
eller hur mycket du lidit.
08:15
SomebodyNågon askedfrågade StephenStephen HawkingHawking onceen gång
what his IQIQ was, and he said,
172
483120
3056
Stephen Hawking fick en gång
frågan om sitt IQ, och svarade,
08:18
"I have no ideaaning. People who bragBrag
about theirderas IQsIQs are losersförlorare."
173
486200
2880
"Ingen aning. Folk som skryter
med sitt IQ är förlorare."
08:21
(LaughterSkratt)
174
489120
1936
(Skratt)
08:23
ConversationsKonversationer are not
a promotionalpromotion opportunitymöjlighet.
175
491080
3360
Samtal är inte rätt tillfälle
att göra reklam för sig själv.
08:28
NumberAntal sevensju:
176
496560
1240
Nummer sju:
08:31
Try not to repeatupprepa yourselfsjälv.
177
499440
1376
Försök att inte upprepa dig.
08:32
It's condescendingnedlåtande,
and it's really boringtråkig,
178
500840
2376
Det är nedlåtande,
och riktigt tråkigt,
08:35
and we tendtendera to do it a lot.
179
503240
1656
vi tenderar att göra det ofta.
08:36
EspeciallySärskilt in work conversationskonversationer
or in conversationskonversationer with our kidsbarn,
180
504920
3936
Särskilt på jobbet eller när
vi pratar med våra barn,
08:40
we have a pointpunkt to make,
181
508880
1256
vi har en åsikt,
08:42
so we just keep rephrasingformulera it
over and over.
182
510160
2399
så vi fortsätter att upprepa den.
08:45
Don't do that.
183
513640
1216
Gör inte så.
08:46
NumberAntal eightåtta: StayBo out of the weedsogräs.
184
514880
2296
Nummer åtta: Håll dig till ämnet.
08:49
FranklyÄrligt talat, people don't carevård
185
517200
2815
Ärligt talat, folk bryr sig inte
08:52
about the yearsår, the namesnamn,
186
520039
2616
om årtal, namn,
08:54
the datesdatum, all those detailsdetaljer
187
522679
1937
datum, alla de detaljer
08:56
that you're strugglingkämpar
to come up with in your mindsinne.
188
524640
2456
som du kämpar med att komma ihåg.
08:59
They don't carevård.
What they carevård about is you.
189
527120
2200
De bryr sig inte.
Vad de bryr sig om är dig.
09:01
They carevård about what you're like,
190
529880
1600
De vill veta hurdan du är,
09:04
what you have in commonallmänning.
191
532080
1696
vad ni har gemensamt.
09:05
So forgetglömma the detailsdetaljer. LeaveLämna them out.
192
533800
2640
Så glöm detaljerna. Lämna dem därhän.
09:08
NumberAntal ninenio:
193
536880
1216
Nummer nio:
09:10
This is not the last one,
but it is the mostmest importantViktig one.
194
538120
3256
Det är inte den sista regeln,
men den viktigaste.
09:13
Listen.
195
541400
1200
Lyssna.
09:14
I cannotkan inte tell you how manymånga
really importantViktig people have said
196
542960
3416
Jag vet inte hur många
betydelsefulla personer som sagt
09:18
that listeninglyssnande is perhapskanske the mostmest,
the numbersiffra one mostmest importantViktig skillskicklighet
197
546400
3896
att konsten att lyssna förmodligen
är den allra viktigaste egenskap
09:22
that you could developutveckla.
198
550320
1216
som du kan utveckla.
09:23
BuddhaBuddha said, and I'm paraphrasingomskriva,
199
551560
1896
Buddha sade, med min omskrivning,
09:25
"If your mouthmun is openöppen,
you're not learninginlärning."
200
553480
2536
"Om din mun är öppen,
lär du dig ingenting."
09:28
And CalvinCalvin CoolidgeCoolidge said, "No man
ever listenedlyssnade his way out of a jobjobb."
201
556040
4280
Calvin Coolidge sade, "Ingen har hittills
lyssnat sig till ett avskedsbesked."
09:32
(LaughterSkratt)
202
560680
1456
(Skratt)
09:34
Why do we not listen to eachvarje other?
203
562160
2200
Varför lyssnar vi inte på varandra?
09:36
NumberAntal one, we'dvI hADE rathersnarare talk.
204
564920
1960
Nummer ett, vi pratar hellre själva.
09:39
When I'm talkingtalande, I'm in controlkontrollera.
205
567480
1816
När jag pratar, har jag kontroll.
09:41
I don't have to hearhöra anything
I'm not interestedintresserad in.
206
569320
2456
Jag behöver inte höra
sådant jag inte vill.
09:43
I'm the centerCentrum of attentionuppmärksamhet.
207
571800
1376
Uppmärksamheten är på mig.
09:45
I can bolsterbolster my ownegen identityidentitet.
208
573200
1896
Jag kan blåsa upp mitt ego.
09:47
But there's anotherannan reasonanledning:
209
575120
1376
Ett annat skäl är:
09:48
We get distractedförvirrad.
210
576520
1456
Vi blir distraherade.
09:50
The averagegenomsnitt personperson talkssamtal
at about 225 wordord perper minuteminut,
211
578000
3536
En person säger i genomsnitt
ca 225 ord per minut,
09:53
but we can listen at up to
500 wordsord perper minuteminut.
212
581560
4296
men kan höra upp till 500 ord i minuten.
09:57
So our mindssinnen are fillingfyllning in
those other 275 wordsord.
213
585880
3976
Så våra hjärnor fyller på
med 275 andra ord.
10:01
And look, I know,
it takes effortansträngning and energyenergi
214
589880
3176
Ja, jag vet, det krävs
ansträngning och energi
10:05
to actuallyfaktiskt paybetala attentionuppmärksamhet to someonenågon,
215
593080
2296
att verkligen uppmärksamma
vad någon säger,
10:07
but if you can't do that,
you're not in a conversationkonversation.
216
595400
2976
men om du inte klarar av det,
då är det inget samtal du för.
10:10
You're just two people shoutingskrikande out
barelynätt och jämnt relatedrelaterad sentencesmeningar
217
598400
2856
Ni är bara två personer
som gapar i mun på varandra
10:13
in the samesamma placeplats.
218
601280
1256
på samma plats.
10:14
(LaughterSkratt)
219
602560
1896
(Skratt)
10:16
You have to listen to one anotherannan.
220
604480
2496
Ni måste lyssna på varandra.
10:19
StephenStephen CoveyCovey said it very beautifullyvackert.
221
607000
1896
Stephen Covey uttryckte det poetiskt.
10:20
He said, "MostDe flesta of us don't listen
with the intentavsikt to understandförstå.
222
608920
3936
Han sade, "De flesta av oss
lyssnar inte för att förstå.
10:24
We listen with the intentavsikt to replysvar."
223
612880
2680
Vi lyssnar för att kunna svara."
10:28
One more ruleregel, numbersiffra 10,
and it's this one: Be briefkort.
224
616960
3856
En regel till, nummer tio,
och det är denna: Var kortfattad.
10:32
[A good conversationkonversation is like a miniskirtminikjol;
shortkort enoughtillräckligt to retainbehålla interestintressera,
225
620840
3496
[Ett bra samtal är som en minikjol;
kort nog att hålla kvar intresset,
10:36
but long enoughtillräckligt to coveromslag
the subjectämne. -- My SisterSyster]
226
624360
2416
men lång nog att dölja
objektet. – Min syster]
10:38
(LaughterSkratt)
227
626800
1216
(Skratt)
10:40
(ApplauseApplåder)
228
628040
2416
(Applåder)
10:42
All of this boilskokar down to the samesamma
basicgrundläggande conceptbegrepp, and it is this one:
229
630480
4320
Allt det här kokar ner
till samma grundrecept:
10:47
Be interestedintresserad in other people.
230
635320
2856
Var intresserad av andra människor.
10:50
You know, I grewväxte up
with a very famouskänd grandfatherfarfar,
231
638200
2416
Jag växte upp med en mycket berömd farfar,
10:52
and there was kindsnäll of a ritualritual in my home.
232
640640
2056
och vi hade en sorts ritual därhemma.
10:54
People would come over
to talk to my grandparentsmor-och farföräldrar,
233
642720
2456
Folk kom för att prata
med mina farföräldrar,
10:57
and after they would leavelämna,
my mothermor would come over to us,
234
645200
2856
och när de gått brukade mamma komma in
11:00
and she'dskjul say, "Do you know who that was?
235
648080
1976
och säga, "Vet du vem det där var?
11:02
She was the runner-uptvåan to MissMiss AmericaAmerika.
236
650080
1856
Hon kom tvåa i Miss America.
11:03
He was the mayorborgmästare of SacramentoSacramento.
237
651960
1696
Han var borgmästare i Sacramento.
11:05
She wonvann a PulitzerPulitzer PrizePriset.
He's a RussianRyska balletbalett dancerdansare."
238
653680
3176
Hon vann Pulitzer-priset.
Han är en rysk balettdansör."
11:08
And I kindsnäll of grewväxte up assumingunder antagande
239
656880
3376
Jag växte upp med antagandet
11:12
everyonealla has some hiddendold,
amazingfantastiskt thing about them.
240
660280
2760
att alla har dolda,
fantastiska talanger.
11:15
And honestlyärligt, I think
it's what makesgör me a better hostvärd.
241
663680
2880
Och ärligt talat, jag tror det
gör mig till en bättre värd.
11:19
I keep my mouthmun shutStäng
as oftenofta as I possiblyeventuellt can,
242
667280
2816
Jag håller min mun stängd så ofta jag kan,
11:22
I keep my mindsinne openöppen,
243
670120
1416
Jag håller mitt sinne öppet,
11:23
and I'm always preparedberedd to be amazedförvånad,
244
671560
2496
och jag är alltid beredd på
att bli förundrad,
11:26
and I'm never disappointedbesviken.
245
674080
1960
och jag blir aldrig besviken.
11:28
You do the samesamma thing.
246
676760
1856
Du kan göra samma sak.
11:30
Go out, talk to people,
247
678640
2416
Gå ut, prata med människor,
11:33
listen to people,
248
681080
1216
lyssna på människor,
11:34
and, mostmest importantlyviktigt,
be preparedberedd to be amazedförvånad.
249
682320
3480
och, viktigast av allt,
var beredd på att bli förundrad.
11:38
ThanksTack.
250
686440
1216
Tack.
11:39
(ApplauseApplåder)
251
687680
3280
(Applåder)
Translated by Anette Smedberg
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Celeste Headlee - Writer and radio host
Celeste Headlee's years of interview experience give her a unique perspective on what makes for a good conversation.

Why you should listen

Celeste Headlee hosts a daily news/talk show, On Second Thought, on Georgia Public Broadcasting. 

Headlee has worked in public radio since 1999, as a reporter, host and correspondent. She was the Midwest Correspondent for NPR before becoming the co-host of the PRI show "The Takeaway.” After that, she guest hosted a number of NPR shows including "Tell Me More,” "Talk of the Nation,” "Weekend All Things Considered” and "Weekend Edition". Headlee also anchored election coverage for PBS World in 2012 and was a regular guest on CNN.

Headlee holds multiple degrees in music and still performs as a professional opera singer. She appears on the album “Classically Blue” from gospel artist Lea Gilmore. She's the granddaughter of composer William Grant Still.

More profile about the speaker
Celeste Headlee | Speaker | TED.com