ABOUT THE SPEAKER
Katie Hood - Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation.

Why you should listen

As CEO of the One Love Foundation, Katie believes that healthy relationship education is a "simple but shockingly nontraditional solution that can impact millions and drive meaningful change. The problem is hard, but the impact of a scalable prevention approach that talks to young people in a language they can hear at the earliest stages of their dating lives could be massive."

More profile about the speaker
Katie Hood | Speaker | TED.com
TED2019

Katie Hood: The difference between healthy and unhealthy love

Кейти Хууд: Разликата между здравословна и нездравословна любов

Filmed:
4,794,911 views

В една лекция за разбирането и практикуването на изкуството на здравословните връзки, Кейти Хууд разкрива петте признака, че може би сте в нездравословна връзка – с романтичен партньор, приятел или член на семейството, и споделя нещата, които можете да правите всеки ден, за да обичате с уважение, доброта и радост. "Докато любовта е инстинкт и емоция, способността да обичаме по-добре е умение, което всички можем да изградим и усъвършенстваме с времето.", казва тя.
- Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So when you think about a childдете,
a closeблизо friendприятел, or a romanticромантичен partnerпартньор,
0
625
4684
Когато си помислите за дете,
близък приятел или романтичен партньор,
00:17
the wordдума "love" probablyвероятно comesидва to mindум,
1
5333
2893
думата "любов" вероятно ви идва наум
00:20
and instantlyмигновено other emotionsемоции rushвтурвам се in:
2
8250
3143
и мигновено нахлуват други емоции:
00:23
joyрадост and hopeнадявам се,
3
11417
1601
радост и надежда,
00:25
excitementвълнение, trustДоверие and securityсигурност,
4
13042
3559
вълнение, доверие и сигурност,
00:28
and yes, sometimesпонякога
sadnessпечал and disappointmentразочарование.
5
16625
3059
и да, понякога тъга и разочарование.
00:31
There mightбиха могли, може not be
a wordдума in the dictionaryречник
6
19708
2060
Може би няма друга дума в речника,
00:33
that more of us
are connectedсвързан to than love.
7
21792
2041
с която да сме по-свързани, от "любов".
00:37
YetОще, givenдаден its centralцентрален
importanceважност in our livesживота,
8
25292
2601
Предвид важността, която има в живота ни,
00:39
isn't it interestingинтересен that we're never
explicitlyизрично taughtпреподава how to love?
9
27917
3500
не е ли интересно, че никога
не са ни учили изрично как да обичаме?
00:44
We buildпострои friendshipsприятелства,
10
32458
1685
Изграждаме приятелства,
00:46
navigateнавигирате earlyрано romanticромантичен relationshipsвзаимоотношения,
11
34167
2476
носим се из ранни роматични връзки,
00:48
get marriedженен and bringвъвеждат babiesбебета
home from the hospitalболница
12
36667
2434
женим се и се връщаме
с бебета в ръце от болницата
00:51
with the expectationочакване
that we'llдобре figureфигура it out.
13
39125
2167
с очакването, че все
ще се справим някак си.
Но истината е, че често нараняваме
и не уважаме хората, които обичаме.
00:54
But the truthистина is, we oftenчесто
harmвреда and disrespectнеуважение the onesтакива we love.
14
42625
3851
Може да е нещо едва доловимо,
00:58
It can be subtleизтънчен things
15
46500
1309
като да накараме приятел да се чувства
гузно, за да прекара време с нас
00:59
like guiltingобвиняващи a friendприятел
into spendingразходи time with you
16
47833
2851
01:02
or sneakingподъл a peakвръх at your partner'sна партньора textsтекстове
17
50708
3268
или да надникнем в съобщенията
на партньора ни,
01:06
or shamingсрамно a childдете
for theirтехен lackлипса of effortусилие at schoolучилище.
18
54000
2583
или да посрамим дете,
защото не полага усилия в училище.
100 процента от нас
ще изпитат на свой гръб
01:10
100 percentна сто of us
will be on the receivingполучаване endкрай
19
58000
2184
01:12
of unhealthyнездравословен relationshipвръзка behaviorsповедения
20
60208
2310
поведенията на една нездравословна връзка
01:14
and 100 percentна сто of us
will do unhealthyнездравословен things.
21
62542
3309
и 100 процента от нас
ще имат нездравословни постъпки.
01:17
It's partчаст of beingсъщество humanчовек.
22
65875
1458
Затова сме хора.
В най-лошия случай вредата,
която нанасяме на любимите си,
01:20
In its worstнай-лошото formформа,
the harmвреда we inflictнанесе on lovedобичал onesтакива
23
68833
2518
01:23
showsпредавания up as abuseзлоупотреба and violenceнасилие,
24
71375
1934
се проявява като злоупотреба и насилие,
01:25
and relationshipвръзка abuseзлоупотреба
25
73333
1726
а злоупотребата във връзка
01:27
is something that one in threeтри womenДами
and one in fourчетирима menхора
26
75083
2893
е нещо, което една от три жени
и един от четирима мъже
01:30
will experienceопит in theirтехен lifetimeживот.
27
78000
1708
ще изпитат през живота си.
01:32
Now, if you're like mostнай-много people,
when you hearчувам those statsстатистика,
28
80625
2809
Ако сте като повечето хора,
когато чуете тези статистики,
01:35
you'llти ще go, "Oh, no, no, no,
that would never happenстава to me."
29
83458
2810
ще си кажете "О, не, не,
това никога не би ми се случило."
01:38
It's instinctualинстинктивно to moveход away
from the wordsдуми "abuseзлоупотреба" and "violenceнасилие,"
30
86292
3434
Инстинктивно е да подминем
думи като "злоупотреба" и "насилие",
01:41
to think that they happenстава
to someoneнякой elseоще somewhereнякъде elseоще.
31
89750
3851
да мислим, че биха се случили
на някой друг, някъде другаде.
01:45
But the truthистина is, unhealthyнездравословен relationshipsвзаимоотношения
and abuseзлоупотреба are all around us.
32
93625
4351
Но истината е, че нездравословни връзки
и злоупотреба има навсякъде около нас.
01:50
We just call them differentразличен things
and ignoreигнорирам the connectionВръзка.
33
98000
2875
Просто ги наричаме с други думи
и игнорираме връзката.
01:54
AbuseЗлоупотреба sneaksпромъква up on us
disguisedприкрито in unhealthyнездравословен love.
34
102042
3250
Злоупотребата се прокрадва към нас,
прикрита като нездравословна любов.
01:59
I work for an organizationорганизация calledНаречен One Love
35
107708
2060
Работя в организация на име "Една любов",
02:01
startedзапочна by a familyсемейство whoseкойто daughterдъщеря
YeardleyЙеърли was killedубит by her ex-boyfriendбивше гадже.
36
109792
3791
основана от семейство, чиято дъщеря –
Ярдли, е била убита от бившия си приятел.
02:06
This was a tragedyтрагедия no one saw comingидващ,
37
114833
3018
Това е трагедия, която никой не е очаквал,
02:09
but when they lookedпогледнах back,
they realizedосъзнах the warningвнимание signsзнаци were there
38
117875
3268
но когато са погледнали назад,
са осъзнали, че знаците са били там,
02:13
just no one understoodразбрах
what they were seeingвиждане.
39
121167
2125
просто никой не си е дал
сметка какво вижда.
02:16
CalledНаречен crazyлуд or dramaдрама
or too much drinkingпиене,
40
124042
3767
Наричани лудост или драма,
или твърде много алкохол,
02:19
his actionsмерки weren'tне са били understoodразбрах
to be what they really were,
41
127833
3143
неговите действия не са разбрани,
като това, което всъщност са били,
02:23
whichкойто was clearясно signsзнаци of dangerопасност.
42
131000
2000
а именно – ясен знак за опасност.
02:25
Her familyсемейство realizedосъзнах that if anyoneнякой
had been educatedобразован about these signsзнаци,
43
133917
3809
Семейството ѝ осъзнало, че ако някой
е бил образован относно тези знаци,
02:29
her deathсмърт could have been preventedпредотвратявайки.
44
137750
1750
смъртта ѝ е могла да бъде предотвратена.
02:32
So todayднес we're on a missionмисия to make sure
45
140625
1934
Така че днес сме на мисия да се уверим,
че другите имат информацията,
02:34
that othersдруги have the informationинформация
that YeardleyЙеърли and her friendsприятели didn't.
46
142583
3286
която Ярдли и близките ѝ не са имали.
02:37
We have threeтри mainосновен goalsцели:
47
145893
1750
Имаме три основни цели:
02:39
give all of us a languageезик
for talkingговорим about a subjectпредмет
48
147667
3267
да дадем на всички нас речник,
с който да говорим по тази тема,
02:42
that's quiteсъвсем awkwardнеудобни
and uncomfortableнеудобен to discussобсъждам;
49
150958
3393
която е достатъчно трудна и
неудобна за обсъждане;
02:46
empowerовластяване a wholeцяло frontпреден lineлиния,
namelyа именно friendsприятели, to help;
50
154375
4851
да овластим цялата фронтова линия,
а именно приятелите, да помагат;
02:51
and, in the processпроцес, improveподобряване на
all of our abilityспособност to love better.
51
159250
3083
като междувременно подобрим
способността си да обичаме по-добре.
02:55
To do this, it's always importantважно
to startначало by illuminatingосветителен
52
163875
3268
За да постигнем това, винаги е важно
да започнем с разкриване
02:59
the unhealthyнездравословен signsзнаци
that we frequentlyчесто missмис,
53
167167
2726
на нездравословните знаци,
които често пропускаме,
и работата ни е фокусирана
върху създаването на съдържание,
03:01
and our work really focusesфокусира
on creatingсъздаване на contentсъдържание
54
169917
2476
03:04
to startначало conversationsразговори with youngмлад people.
55
172417
2250
което да инициира разговор с младите хора.
Както се очаква, повечето от
съдържанието ни е доста сериозно,
03:07
As you'dти можеш expectочаквам, mostнай-много of our contentсъдържание
is prettyкрасива seriousсериозно,
56
175375
2643
предвид тематиката,
03:10
givenдаден the subjectпредмет at handръка,
57
178042
1851
но днес ще използвам едно от най-леките,
03:11
but todayднес I'm going to use
one of our more light-heartedбезгрижен
58
179917
2642
но провокиращи размисъл произведения:
03:14
yetоще still thought-provokingмисъл предизвикателен piecesпарчета,
59
182583
1810
03:16
"The CoupletsКуплети,"
60
184417
1309
"Куплетите",
03:17
to illuminateосветяване fiveпет markersмаркери
of unhealthyнездравословен love.
61
185750
2625
за да разкрия пет признака
на нездравословната любов.
03:21
The first is intensityинтензивност.
62
189375
2976
Първият е интензивност.
(Видео) Синьо: Не съм те виждал
от два дни. Липсваше ми.
03:24
(VideoВидео) BlueСин: I haven'tима не seenвидян you
in a coupleдвойка daysдни. I've missedпропуснал you.
63
192375
3184
Оранжево: И ти ми липсваше. (#товаелюбов)
03:27
OrangeОриндж: I've missedпропуснал you too. (#thatsloveкоятообичам)
64
195583
1953
03:29
BlueСин: I haven'tима не seenвидян you in fiveпет minutesминути.
It feelsчувства like a lifetimeживот.
65
197560
3166
Синьо: Не съм те виждал от 5 минути.
Сякаш е цяла вечност.
Какво правеше без мен цели пет минути?
03:32
What have you been doing
withoutбез me for fiveпет wholeцяло minutesминути?
66
200750
2809
Оранжево: Минали са само три минути.
(#тованеелюбов)
03:35
OrangeОриндж: It's been threeтри minutesминути.
(#thatsnotloveсатснотлове)
67
203583
2435
03:38
KatieКейти HoodХуд: AnybodyНякой recognizeпризнавам that?
I don't know. I do.
68
206042
2583
Кейти Хууд: Някой разпознава ли това?
Не знам. Аз – да.
03:42
AbusiveЗлоупотреба relationshipsвзаимоотношения
don't startначало out abusiveзлоупотреба.
69
210000
2184
Злоупотребяващите връзки
не започват с тормоз.
03:44
They startначало out excitingвълнуващ and exhilaratingвълнуващо.
70
212208
1976
Те започват вълнуващо и увлекателно.
03:46
There's an intensityинтензивност
of affectionпривързаност and emotionемоция, a rushвтурвам се.
71
214208
3310
Има силно привличане и емоции, прилив.
03:49
It feelsчувства really good.
72
217542
1684
Чувството е наистина хубаво.
03:51
You feel so luckyкъсметлия,
like you've hitудар the jackpotДжакпот.
73
219250
2417
Чувствате се толкова щастливи,
сякаш сте ударили джакпота.
03:54
But in unhealthyнездравословен love,
these feelingsчувствата shiftизместване over time
74
222750
3184
Но в нездравословната любов
тези чувства се изменят във времето
03:57
from excitingвълнуващ to overwhelmingпоразителен
and maybe a little bitмалко suffocatingзадушава.
75
225958
4292
от вълнуващи към всепоглъщащи
и може би дори малко задушаващи.
04:02
You feel it in your gutинстинктивен.
76
230875
1726
Усещате го инстинктивно.
04:04
Maybe it's when your
newнов boyfriendгадже or girlfriendприятелка
77
232625
2268
Може би е, когато новият ви
приятел или приятелка
04:06
saysказва "I love you"
fasterпо-бързо than you were readyготов for
78
234917
2267
каже "обичам те"
преди вие да сте готови
04:09
or startsзапочва showingпоказване up everywhereнавсякъде,
textingтекстови съобщения and callingповикване a lot.
79
237208
3542
или започне да се появява навсякъде,
да ви пише или да ви звъни твърде често.
04:13
Maybe they're impatientнетърпеливи
when you're slowбавен to respondотговарям,
80
241667
3142
Може би са нетърпеливи
когато отговаряте по-бавно,
04:16
even thoughвъпреки че they know
you had other things going on that day.
81
244833
2875
макар и да знаят, че сте били заети
с нещо друго през деня.
04:20
It's importantважно to rememberпомня that it's not
how a relationshipвръзка startsзапочва that mattersвъпроси,
82
248583
3810
Важно е да запомните, че не е въпросът
как започва връзката,
04:24
it's how it evolvesеволюира.
83
252417
1517
а как се развива.
04:25
It's importantважно in the earlyрано daysдни
of a newнов relationshipвръзка
84
253958
2559
Важно е в ранните дни на новата връзка
04:28
to payплащам attentionвнимание to how you're feelingчувство.
85
256541
2018
да обръщате внимание как се чувствате.
04:30
Are you comfortableкомфортен
with the paceтемпо of intimacyинтимност?
86
258583
2601
Добре ли се чувствате
с темпото на близост?
04:33
Do you feel like you have spaceпространство
and roomстая to breatheдишам?
87
261208
2584
Чувствате ли, че имате
пространство да дишате?
04:36
It's alsoсъщо really importantважно
to startначало practicingпрактикуване usingизползвайки your voiceглас
88
264792
3726
Също така е много важно да започнете
да тренирате изразяването си,
за да говорите за собствените си нужди.
04:40
to talk about your ownсобствен needsпотребности.
89
268542
1851
04:42
Are your requestsискания respectedуважаван?
90
270417
1916
Уважават ли се вашите желания?
04:45
A secondвтори markerмаркер is isolationизолация.
91
273833
3435
Вторият признак е изолираност.
(Видео) Оранжево 2: Да излезем?
04:49
(VideoВидео) OrangeОриндж 2: Want to hangвися out?
92
277292
1726
Оранжево 1: В понеделник е нашият
ден за забавления. (#товаелюбов)
04:51
OrangeОриндж 1: Me and my boyfriendгадже
always have MondayПонеделник FundayФунден.
93
279042
2666
О2: Да излезем?
04:54
OrangeОриндж 2: Want to hangвися out?
94
282375
1309
О1: В понеделник е нашият
ден за забавления.
04:55
OrangeОриндж 1: Me and my boyfriendгадже
always have MondayПонеделник FundayФунден.
95
283708
2643
О2: А утре?
О1: Вторник е денят ни за излежаване.
04:58
OrangeОриндж 2: TomorrowУтре?
OrangeОриндж 1: It's our TuesdayВторник SnoozeДрямка Day.
96
286375
2726
О2: В сряда?
О1: Денят ни без приятели.
05:01
OrangeОриндж 2: WednesdayСряда?
OrangeОриндж 1: No FriendsПриятели Day.
97
289125
2167
(#тованеелюбов)
05:04
KHKH: If you askпитам me, isolationизолация
is one of the mostнай-много frequentlyчесто missedпропуснал
98
292792
3059
КХ: Ако питате мен, изолирането
е един от най-често пропусканите
05:07
and misunderstoodнеразбрани signsзнаци of unhealthyнездравословен love.
99
295875
2351
и неразбрани признаци
на нездравословната любов.
05:10
Why?
100
298250
1268
Защо ли?
Защото всяка нова връзка
започва с това силно желание
05:11
Because everyвсеки newнов relationshipвръзка
startsзапочва out with this intenseинтензивен desireжелание
101
299542
3142
да прекарвате време заедно
05:14
to spendхарча time togetherзаедно,
102
302708
1351
и е лесно да не забележите,
когато нещо се промени.
05:16
it's easyлесно to missмис when something shiftsсмени.
103
304083
2935
Изолирането се промъква, когато
новият ви приятел или приятелка
05:19
IsolationИзолация creepsтръпки in
when your newнов boyfriendгадже or girlfriendприятелка
104
307042
2726
започне да ви отдалечава
от семейството и приятелите ви,
05:21
startsзапочва pullingдърпане you away
from your friendsприятели and familyсемейство,
105
309792
2851
05:24
your supportподдържа systemсистема,
106
312667
1559
от хората, които ви подкрепят,
05:26
and tetheringВръзване you more tightlyплътно to them.
107
314250
2000
и да ви приковава все повече към себе си.
05:29
They mightбиха могли, може say things like,
108
317375
1434
Те могат да кажат неща като:
05:30
"Why do you hangвися out with them?
They're suchтакъв losersгубещи"
109
318833
2476
"Защо излизаш с тях? Те са загубеняци."
за най-добрите ви приятели
05:33
about your bestнай-доброто friendsприятели,
110
321333
1268
05:34
or, "They want us to breakпочивка up.
They're totallyнапълно againstсрещу us"
111
322625
2851
или "Те искат да се разделим.
Те са напълно против нас."
05:37
about your familyсемейство.
112
325500
1809
за семейството ви.
05:39
IsolationИзолация is about sowingсеитба seedsсемена of doubtсъмнение
113
327333
2601
Изолирането е посяване на съмнения
05:41
about everyoneвсеки from
your prerelationshipпредварителна експедиция life.
114
329958
2875
относно всеки от
живота ви преди връзката.
05:46
HealthyЗдрави love includesвключва independenceнезависимост,
115
334125
2059
Здравословната любов включва независимост,
05:48
two people who love spendingразходи time togetherзаедно
116
336208
2476
двама души, които обичат
да прекарват време заедно,
05:50
but who stayстоя connectedсвързан to the people
and activitiesдейности they caredинтересуваше about before.
117
338708
4226
но остават свързани с хората и нещата,
които са ги интересували и преди.
05:54
While at first you mightбиха могли, може spendхарча
everyвсеки wakingсъбуждане minuteминута togetherзаедно,
118
342958
2893
Докато в началото може би
прекарвате всяка минута заедно,
05:57
over time maintainingподдържане independenceнезависимост is keyключ.
119
345875
2851
с течение на времето
поддържането на независимост е ключово.
Това става, като правите планове
с приятели и се придържате към тях
06:00
You do this by makingприготвяне plansпланове with friendsприятели
and stickingприлепяне to them
120
348750
3143
06:03
and encouragingобнадеждаващ your partnerпартньор
to do the sameедин и същ.
121
351917
2416
и като насърчавате партньора си
да направи същото.
06:07
A thirdтрета markerмаркер of unhealthyнездравословен love
is extremeекстремни jealousyревност.
122
355833
3042
Третият признак на нездравословната
любов е крайната ревност.
(Видео) Синьо 2: Защо си толкова щастлив?
06:11
(VideoВидео) BlueСин 2:
What are you so happyщастлив about?
123
359750
2101
Синьо 1: Тя току-що
ме последва в Инстаграм! (#товаелюбов)
06:13
BlueСин 1: She just startedзапочна
followingследното me on InstagramInstagram!
124
361875
2934
06:16
BlueСин 2: What are you so nervousнервен about?
125
364833
1851
Синьо 2: Защо си толкова изнервен?
06:18
BlueСин 1: She, she just startedзапочна
followingследното me, like, everywhereнавсякъде.
126
366708
4226
Синьо 1: Тя... тя започна
да ме следва, ами, навсякъде.
06:22
(#thatsnotloveсатснотлове)
127
370958
1917
(#тованеелюбов)
КХ: Когато "меденият месец"
започне да отминава,
06:26
KHKH: As the honeymoonмеден месец periodПериод
beginsзапочва to fadeзамирам,
128
374458
2060
може да се прокрадне крайната ревност.
06:28
extremeекстремни jealousyревност can creepпълзене in.
129
376542
1833
Партньорът ви може
да стане по-настоятелен
06:31
Your partnerпартньор mightбиха могли, може becomeда стане more demandingвзискателни,
130
379333
1976
в нуждата си да знае къде
и с кого сте през цялото време,
06:33
needingнуждаещи се to know where you are
and who you're with all the time,
131
381333
2976
или може да започне да ви следва
навсякъде, онлайн и физически.
06:36
or they mightбиха могли, може startначало followingследното you
everywhereнавсякъде, onlineна линия and off.
132
384333
3185
06:39
ExtremeЕкстремни jealousyревност alsoсъщо bringsноси with it
possessivenesspossessiveness and mistrustнедоверие,
133
387542
4267
Крайната ревност носи със себе си
чувство за притежание и недоверие,
06:43
frequentчесто срещан accusationsобвинения
of flirtingфлирт with other people or cheatingизмама,
134
391833
3268
чести обвинения във флиртуване
с други хора или изневяра,
06:47
and refusalотказ to listen to you
when you tell them
135
395125
2226
и отказ да ви чуят, когато им казвате,
06:49
they have nothing to worryтревожа about
and that you only love them.
136
397375
2875
че няма за какво да се притесняват
и че обичате само тях.
06:53
JealousyРевност is a partчаст
of any humanчовек relationshipвръзка,
137
401083
2726
Ревността е част от всяка връзка,
06:55
but extremeекстремни jealousyревност is differentразличен.
138
403833
2185
но крайната ревност е различна.
06:58
There's a threateningзастрашаващи, desperateотчаян
and angryядосан edgeръб, край to it.
139
406042
2767
Тя има заплашителен, отчаян
и гневен характер.
07:00
Love shouldn'tне трябва feel like this.
140
408833
2125
Любовта не бива да се усеща така.
Четвъртият признак е омаловажаване.
07:04
A fourthчетвърти markerмаркер is belittlingПодценяване.
141
412333
2560
(Видео) Синьо: Да излезем?
Оранжево: Трябва да уча.
07:06
(VideoВидео) BlueСин: WannaИскам да hangвися out?
OrangeОриндж: I gottaТрябва да studyуча.
142
414917
2559
Синьо: Ще изкараш шестица така или иначе,
ти си страхотна. (#товаелюбов)
07:09
BlueСин: You'llВие ще get an A anywayтака или иначе,
A for amazingудивителен. (#thatsloveкоятообичам)
143
417500
2917
Синьо: Да излезем?
Оранжево: Трябва да уча.
07:12
BlueСин: WannaИскам да hangвися out?
OrangeОриндж: I gottaТрябва да studyуча.
144
420875
2434
Синьо: Ще изкараш двойка така или иначе,
07:15
BlueСин: You'llВие ще get an F anywayтака или иначе,
145
423333
1435
07:16
F for, F for... stupidтъп. (#thatsnotloveсатснотлове)
146
424792
3166
ти... ти си глупава. (#тованеелюбов)
07:20
KHKH: Yeah, hmmХм.
147
428667
1767
КХ: Да, хм.
В нездравословната любов
думите се използват като оръжия.
07:22
In unhealthyнездравословен love,
wordsдуми are used as weaponsоръжия.
148
430458
2560
Разговори, които допреди са били
забавни и приятни,
07:25
ConversationsРазговори that used to be
funшега and lightheartedбезгрижни
149
433042
2351
07:27
turnзавой mean and embarrassingнеудобно.
150
435417
1809
се превръщат в злобни и засрамващи.
07:29
Maybe your partnerпартньор makesправи funшега of you
in a way that hurtsБоли,
151
437250
3018
Може би партньорът ви ви се присмива
по начин, който наранява,
07:32
or maybe they tell storiesистории and jokesВицове
for laughsсмее at your expenseразход.
152
440292
3476
или може би разказва истории
и шеги за ваша сметка.
07:35
When you try to explainобяснявам
that your feelingsчувствата have been hurtболи,
153
443792
2726
Когато опитате да обясните,
че чувствата ви са наранени,
07:38
they shutзатворен you down
and accuseобвинявам you of overreactingпреиграва.
154
446542
3392
те ви прекъсват
и обвиняват вас, че преигравате.
07:41
"Why are you so sensitiveчувствителен?
What's your problemпроблем. Give me a breakпочивка."
155
449958
3792
"Защо си толкова чувствителен/а?
Какъв ти е проблемът? Остави ме на мира".
07:46
You are silencedзаглушавано by these wordsдуми.
156
454417
1958
Карат ви да замълчите чрез тези думи.
07:49
It seemsИзглежда prettyкрасива obviousочевиден,
but your partnerпартньор should have your back.
157
457417
3392
Изглежда очевидно, но партньорът ви
трябва да ви пази гърба.
07:52
TheirИм wordsдуми should buildпострои you up,
not breakпочивка you down.
158
460833
2643
Думите им трябва да ви подкрепят,
не да ви сриват.
07:55
They should keep
your secretsтайни and be loyalлоялни.
159
463500
2393
Трябва да пазят тайните ви
и да са лоялни.
07:57
They should make you feel more confidentуверен,
160
465917
1976
Трябва да ви правят по-уверени,
07:59
not lessпо-малко.
161
467917
1291
не обратното.
Накрая, петият признак: непостоянство.
08:02
FinallyНакрая, a fifthпети markerмаркер: volatilityлетливост.
162
470250
2958
(Видео) Оранжево 1: Ще страдам,
ако се разделим.
08:06
(VideoВидео) OrangeОриндж 1:
I'd be sadтъжен if we brokeсчупи up.
163
474042
2101
Оранжево 2: И аз ще страдам. (#товаелюбов)
08:08
OrangeОриндж 2: I'd be sadтъжен too. (#thatsloveкоятообичам)
164
476167
1833
Оранжево 1: Толкова ще се
депресирам, ако се разделим.
08:11
OrangeОриндж 1: I'd so depressedподтиснат
if we ever brokeсчупи up.
165
479042
2226
Направо ще се хвърля от това стъпало.
08:13
I'd throwхвърлям myselfсебе си off this stepстъпка.
166
481292
1517
08:14
I would! Don't try to stop me!
167
482833
2560
Ще го направя! Не се опитвай да ме спреш!
08:17
(#thatsnotloveсатснотлове)
168
485417
1250
(#тованеелюбов)
08:21
KHKH: FrequentЧесто breakupsраздялата and makeupsMakeups,
highВисоко highsвърхове and lowниско lowsспадовете:
169
489167
3726
КХ: Чести раздели и сдобрявания,
възходи и спадове:
08:24
as tensionнапрежение risesизгрява, so does volatilityлетливост.
170
492917
2375
с напрежението нараства и непостоянството.
08:28
TearfulПечален, frustratedразочарован fightsбоеве
followedпоследвано by emotionalемоционален makeupsMakeups,
171
496458
3560
Разстройващи караници и сълзи,
последвани от емоционални сдобрявания,
08:32
hatefulомразен and hurtfulболезнени commentsкоментари like,
172
500042
1642
злобни и болезнени коментари като:
"Ти не струваш, дори
не знам защо съм с теб!"
08:33
"You're worthlessбезполезен,
I'm not even sure why I'm with you!"
173
501708
2643
последвани от извинения и обещания,
че повече няма да се повтори.
08:36
followedпоследвано quicklyбързо by apologiesизвинения
and promisesобещания it will never happenстава again.
174
504375
4809
08:41
By this pointточка, you've been so conditionedобусловено
to this relationshipвръзка rollerваляк coasterувеселителен парк
175
509208
3810
На този етап вече сте толкова обусловени
от това емоционално криволичене,
че може да не осъзнаете колко нездрава
и може би опасна е станала връзката ви.
08:45
that you mayможе not realizeосъзнавам how unhealthyнездравословен
and maybe even dangerousопасно
176
513042
3016
08:48
your relationshipвръзка has becomeда стане.
177
516082
1585
Може да бъде наистина трудно да се види,
кога нездравата любов се обръща в тормоз,
08:51
It can be really hardтвърд to see
178
519542
1476
08:53
when unhealthyнездравословен love turnsзавои towardsкъм abuseзлоупотреба,
179
521042
2934
но може да се каже, че колкото повече
от тези признаци са налице във връзката,
08:56
but it's fairсправедлив to say
that the more of these markersмаркери
180
524000
2434
08:58
your relationshipвръзка mightбиха могли, може have,
181
526458
1435
08:59
the more unhealthyнездравословен and maybe dangerousопасно
your relationshipвръзка could be.
182
527917
3476
толкова по-нездравословна и
може би опасна може да е тя.
И ако инстинктът ви е
да се разделите и да си тръгнете,
09:03
And if your instinctинстинкт is
to breakпочивка up and leaveоставям,
183
531417
2184
както много от нас
съветват приятелите си,
09:05
whichкойто is adviceсъвет
so manyмного of us give our friendsприятели
184
533625
2184
09:07
when they're in unhealthyнездравословен relationshipsвзаимоотношения,
185
535833
1935
когато са в нездравословна връзка,
09:09
that's not always the bestнай-доброто adviceсъвет.
186
537792
1934
това невинаги е най-добрият съвет.
09:11
Time of breakupразпадането can be
a realреален triggerтригер for violenceнасилие.
187
539750
2601
Моментът на раздяла може
наистина да провокира насилие.
09:14
If you fearстрах you mightбиха могли, може be
headedозаглавен towardsкъм abuseзлоупотреба or in abuseзлоупотреба,
188
542375
3268
Ако се страхувате, че може да
отивате към малтретиране,
09:17
you need to consultКонсулт with expertsексперти
to get the adviceсъвет on how to leaveоставям safelyбезопасно.
189
545667
4041
трябва да се консултирате с експерти
за съвет как да си тръгнете безопасно.
09:23
But it's not just
about romanticромантичен relationshipsвзаимоотношения
190
551042
2392
Но това не се отнася
само до романтичните връзки
09:25
and it's not just about violenceнасилие.
191
553458
2185
и не се отнася само до насилие.
Разбирането на признаците
на нездравословната любов
09:27
UnderstandingРазбиране the signsзнаци of unhealthyнездравословен love
192
555667
2267
09:29
can help you auditодит and understandразбирам
nearlyпочти everyвсеки relationshipвръзка in your life.
193
557958
3750
може да ви помогне да ревизирате и
разберете почти всяка връзка в живота ви.
09:34
For the first time, you mightбиха могли, може understandразбирам
why you're disappointedразочарован in a friendshipприятелство
194
562625
3851
За пръв път може би ще разберете защо
сте разочаровани от дадено приятелство
09:38
or why everyвсеки interactionвзаимодействие
with a certainопределен familyсемейство memberчлен
195
566500
2726
или защо всеки контакт
с определен член от семейството ви
09:41
leavesлиста you discouragedобезкуражени and anxiousтревожни.
196
569250
3268
ви прави обезсърчени и тревожни.
09:44
You mightбиха могли, може even beginзапочвам to see
how your ownсобствен intensityинтензивност and jealousyревност
197
572542
3017
Може дори да забележите как вашата
лична напрегнатост и ревност
09:47
is causingпричинявайки problemsпроблеми
with colleaguesколеги at work.
198
575583
2250
причиняват проблеми с колегите на работа.
Разбирането е първата стъпка
към подобрението
09:51
UnderstandingРазбиране is
the first stepстъпка to improvingподобряване,
199
579208
3268
и макар да не можете да превърнете
всички нездрави връзка в здрави –
09:54
and while you can't make
everyвсеки unhealthyнездравословен relationshipвръзка healthyздрав --
200
582500
3059
някои от тях ще наложи
да оставите зад гърба си,
09:57
some you're going
to have to leaveоставям behindзад --
201
585583
2101
можете да давате своя принос всеки ден,
за да направите връзките по-добри.
09:59
you can do your partчаст everyвсеки day
to do relationshipsвзаимоотношения better.
202
587708
3750
10:04
And here'sето the excitingвълнуващ newsНовини:
203
592250
1643
И ето я вълнуващата новина:
10:05
it's actuallyвсъщност not rocketракета scienceнаука.
204
593917
2309
това всъщност не е ядрена физика.
10:08
OpenОтворен communicationобщуване, mutualвзаимен respectотношение,
205
596250
2726
Отворено общуване, взаимно уважение,
10:11
kindnessдоброта, patienceтърпение --
206
599000
2226
доброта, търпение –
10:13
we can practiceпрактика these things everyвсеки day.
207
601250
2417
можем да практикуваме тези неща всеки ден.
10:16
And while practiceпрактика
will definitelyопределено make you better,
208
604875
2726
И докато практиката определено
ще ви направи по-добри,
10:19
I have to promiseобещание you
it's alsoсъщо not going to make you perfectсъвършен.
209
607625
3768
трябва да ви обещая също,
че няма да ви направи перфектни.
10:23
I do this for a livingжив
210
611417
1351
Аз си изкарвам хляба с това
10:24
and everyвсеки day I think and talk
about healthyздрав relationshipsвзаимоотношения,
211
612792
2809
и всеки ден мисля и говоря
за здравословни връзки,
10:27
and still I do unhealthyнездравословен things.
212
615625
2601
и все още правя нездравословни неща.
10:30
Just the other day as I was tryingопитвайки
to shuttleсовалка my fourчетирима kidsдеца out the doorврата
213
618250
3393
Онзи ден се опитвах да изкарам
четирите си деца през вратата
10:33
amidstсред quarrelingКарат, squabblingсвадливи
and complaintsжалби about breakfastзакуска,
214
621667
2976
сред разправии, караници
и мрънкане за закуската,
10:36
I completelyнапълно lostзагубен it.
215
624667
2101
аз съвсем си изпуснах нервите.
10:38
With an intentionallyпреднамерено angryядосан edgeръб, край,
216
626792
2142
С преднамерено гневен тон
10:40
I screamedизкрещя,
217
628958
1310
изкрещях:
10:42
"EverybodyВсеки just shutзатворен up and do what I say!
218
630292
2267
"Всички млъкнете
и правете каквото ви кажа!
10:44
You are the worstнай-лошото!
219
632583
1560
Ужасни сте!
10:46
I am going to take away
screenекран time and dessertдесерт
220
634167
2226
Ще ви спра телевизията и десертите
10:48
and anything elseоще you could possiblyвъзможно
ever enjoyнаслади се in life!"
221
636417
3184
и всичко възможно,
което ви носи радост в живота!"
(Смях)
10:51
(LaughterСмях)
222
639625
1476
10:53
AnybodyНякой been there?
223
641125
1309
На някого да му се е случвало?
10:54
(ApplauseАплодисменти)
224
642458
3393
(Аплодисменти)
10:57
VolatilityНестабилност, belittlingПодценяване.
225
645875
2625
Непостоянство, омаловажаване.
11:01
My oldestнай-старите sonсин turnedоказа around
and lookedпогледнах at me, and said,
226
649417
2934
Най-големият ми син се обърна,
погледна ме и каза,
11:04
"MomМама, that's not love."
227
652375
1601
"Мамо, това не е любов."
11:06
(LaughterСмях)
228
654000
3351
(Смях)
11:09
For a minuteминута, I really wanted
to killубивам him for callingповикване me out.
229
657375
2893
За минута наистина исках да го убия
заради това, което каза.
11:12
TrustДоверие me.
230
660292
1517
Повярвайте ми.
11:13
But then I gatheredсъбрана myselfсебе си
231
661833
1518
Но след това се взех в ръце
11:15
and I thought, you know what,
I'm actuallyвсъщност proudгорд.
232
663375
3059
и си помислих, знаете ли какво,
всъщност се гордея с него.
11:18
I'm proudгорд that he has a languageезик
to make me pauseпауза.
233
666458
3334
Горда съм, че той разполага с речник,
с който да ме накара да спра.
Искам всичките ми деца да разбират
каква трябва да е летвата
11:22
I want all of my kidsдеца to understandразбирам
what the barбар should be
234
670511
2715
11:25
for how they're treatedтретира
235
673250
1434
за отношението на другите към тях
11:26
and to have a languageезик and a voiceглас
to use when that barбар is not metсрещнах
236
674708
3143
и да имат глас и речник за употреба,
когато тази летва не е покрита,
11:29
versusсрещу just acceptingприемане it.
237
677875
1917
вместо просто да го приемат.
11:33
For too long, we'veние имаме treatedтретира
relationshipsвзаимоотношения as a softмек topicтема,
238
681667
4851
Твърде дълго смятахме
връзките за лека тема,
11:38
when relationshipвръзка skillsумения
are one of the mostнай-много importantважно
239
686542
2559
когато умението да сме във връзка
е едно от най-важните и най-трудни
за изграждане неща в живота.
11:41
and hardтвърд to buildпострои things in life.
240
689125
2559
11:43
Not only can understandingразбиране unhealthyнездравословен signsзнаци
241
691708
2643
Разбирането на нездравословните признаци
не само може да ви помогне
11:46
help you avoidда се избегне the rabbitзаек holeдупка
that leadsпроводници to unhealthyнездравословен love,
242
694375
3518
да избегнете заешката дупка,
която води към нездравословна любов,
11:49
but understandingразбиране and practicingпрактикуване
the artизкуство of beingсъщество healthyздрав
243
697917
2976
но разбирането и практикуването
на изкуството да бъдеш здрав
11:52
can improveподобряване на nearlyпочти
everyвсеки aspectаспект of your life.
244
700917
2625
може да подобри почти
всеки аспект от живота ви.
11:56
I'm completelyнапълно convincedубеден
245
704625
2059
Напълно съм убедена,
11:58
that while love is
an instinctинстинкт and an emotionемоция,
246
706708
2643
че докато любовта е инстинкт и емоция,
12:01
the abilityспособност to love better
is a skillумение we can all buildпострои
247
709375
3309
способността да обичаме по-добре е умение,
което всички можем да изградим
12:04
and improveподобряване на on over time.
248
712708
1375
и усъвършенстваме с времето.
12:06
Thank you.
249
714583
1268
Благодаря ви.
12:07
(ApplauseАплодисменти)
250
715875
5000
(Аплодисменти)
Translated by Gergana Masheva
Reviewed by Irina Lilova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Katie Hood - Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation.

Why you should listen

As CEO of the One Love Foundation, Katie believes that healthy relationship education is a "simple but shockingly nontraditional solution that can impact millions and drive meaningful change. The problem is hard, but the impact of a scalable prevention approach that talks to young people in a language they can hear at the earliest stages of their dating lives could be massive."

More profile about the speaker
Katie Hood | Speaker | TED.com