ABOUT THE SPEAKER
Katie Hood - Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation.

Why you should listen

As CEO of the One Love Foundation, Katie believes that healthy relationship education is a "simple but shockingly nontraditional solution that can impact millions and drive meaningful change. The problem is hard, but the impact of a scalable prevention approach that talks to young people in a language they can hear at the earliest stages of their dating lives could be massive."

More profile about the speaker
Katie Hood | Speaker | TED.com
TED2019

Katie Hood: The difference between healthy and unhealthy love

Katie Hood: La diferència entre l'amor sa i l'amor poc sa

Filmed:
4,794,911 views

En una xerrada sobre com entendre i practicar les relacions sanes, Katie Hood ens explica els cinc trets que indiquen que esteu en una relació poc sana, amb una parella romàntica, un amic o un familiar, i comparteix allò que podeu fer en el dia a dia per estimar amb respecte, tendresa i alegria. "Si bé l'amor és un instint i una emoció, la capacitat d'estimar és una abilitat que podem millorar i perfeccionar amb el temps", diu la Katie.
- Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So when you think about a childnen,
a closea prop friendamic, or a romanticromàntic partnersoci,
0
625
4684
Quan pensem en un fill, un amic
o una parella romàntica
00:17
the wordparaula "love" probablyProbablement comesve to mindment,
1
5333
2893
ens ve al cap la paraula "amor",
00:20
and instantlyinstantàniament other emotionsemocions rushcorren in:
2
8250
3143
i tot un seguit d'emocions:
00:23
joyalegria and hopeesperança,
3
11417
1601
felicitat i esperança,
00:25
excitementemoció, trustconfiança and securityseguretat,
4
13042
3559
il·lusió, confiança i seguretat,
00:28
and yes, sometimesde vegades
sadnesstristesa and disappointmentdecepció.
5
16625
3059
i també de vegades tristor i decepció.
00:31
There mightpotser not be
a wordparaula in the dictionarydiccionari
6
19708
2060
Potser no hi ha al diccionari
una paraula
00:33
that more of us
are connectedconnectat to than love.
7
21792
2041
amb la qual connectem més
que amb "amor".
00:37
YetEncara, givendonat its centralcentral
importanceimportància in our livesvides,
8
25292
2601
Tot i la centralitat que té
a les nostres vides,
00:39
isn't it interestinginteressant that we're never
explicitlyexplícitament taughtensenyat how to love?
9
27917
3500
no és curiós que mai
no ens hagin ensenyat a estimar?
00:44
We buildconstruir friendshipsamistats,
10
32458
1685
Fem amistats,
00:46
navigatenavegar earlyaviat romanticromàntic relationshipsrelacions,
11
34167
2476
gestionem els inicis
de relacions romàntiques,
00:48
get marriedcasat and bringportar babiesnadons
home from the hospitalhospital
12
36667
2434
ens casem i tornem de l'hospital
amb criatures,
00:51
with the expectationexpectativa
that we'll figurefigura it out.
13
39125
2167
esperant saber com fer-ho.
00:54
But the truthveritat is, we oftensovint
harmdanyar and disrespectfalta de respecte the onesuns we love.
14
42625
3851
Però en realitat, sovint fem mal
i no respectem els qui ens estimem.
00:58
It can be subtlesubtil things
15
46500
1309
Poden ser coses petites
00:59
like guiltingguilting a friendamic
into spendingdespesa time with you
16
47833
2851
com culpar un amic
si no passa temps amb nosaltres,
01:02
or sneakingd'amagat a peakpic at your partner'sde soci textstextos
17
50708
3268
o fer una ullada als missatges de text
de la parella,
01:06
or shamingavergonyir a childnen
for theirels seus lackfalta of effortesforç at schoolescola.
18
54000
2583
o avergonyir un fill
perquè no estudia.
01:10
100 percentpercentatge of us
will be on the receivingrebent endfinal
19
58000
2184
El 100% de nosaltres,
acabarà patint
01:12
of unhealthypoc sa relationshiprelació behaviorscomportaments
20
60208
2310
conductes poc sanes en la relació.
01:14
and 100 percentpercentatge of us
will do unhealthypoc sa things.
21
62542
3309
I el 100% de nosaltres
tindrà conductes poc sanes.
01:17
It's partpart of beingser humanhumà.
22
65875
1458
És part de ser humà.
01:20
In its worstel pitjor formforma,
the harmdanyar we inflictinfligir on lovedestimat onesuns
23
68833
2518
En el pitjor del casos,
el mal que fem als qui estimem
01:23
showsespectacles up as abuseabús and violenceviolència,
24
71375
1934
es manifesta en abusos i violència,
01:25
and relationshiprelació abuseabús
25
73333
1726
i els abusos dins d'una relació
01:27
is something that one in threetres womendones
and one in fourquatre menhomes
26
75083
2893
els pateixen una de cada tres dones
i un de cada quatre homes
01:30
will experienceexperiència in theirels seus lifetimetota una vida.
27
78000
1708
al llarg de les seves vides.
01:32
Now, if you're like mostla majoria people,
when you hearescoltar those statsEstadístiques,
28
80625
2809
La majoria, quan sent
aquestes estadístiques,
01:35
you'llho faràs go, "Oh, no, no, no,
that would never happenpassar to me."
29
83458
2810
diu: "No, no, no, a mi això
no em passaria pas".
01:38
It's instinctualinstintiva to movemoure's away
from the wordsparaules "abuseabús" and "violenceviolència,"
30
86292
3434
És instintiu rebutjar les paraules
"abús" i "violència",
01:41
to think that they happenpassar
to someonealgú elsealtra cosa somewhereen algun lloc elsealtra cosa.
31
89750
3851
pensar que això els hi passa als altres,
en un altre lloc.
01:45
But the truthveritat is, unhealthypoc sa relationshipsrelacions
and abuseabús are all around us.
32
93625
4351
Però la veritat és que les relacions
poc sanes i els abusos són pertot arreu.
01:50
We just call them differentdiferent things
and ignoreignorar the connectionconnexió.
33
98000
2875
Diem que són altres coses
i ignorem la connexió.
01:54
AbuseAbús sneaksesmuny up on us
disguiseddisfressat in unhealthypoc sa love.
34
102042
3250
L'abús ens el trobem amagat
en l'amor poc sa.
01:59
I work for an organizationorganització calledanomenat One Love
35
107708
2060
Treballo per a l'organització One Love.
02:01
startedva començar by a familyfamília whoseels qui daughterfilla
YeardleyYeardley was killedmorts by her ex-boyfriendex-nuvi.
36
109792
3791
La filla de la família que la va crear
va ser assassinada per l'ex-xicot.
02:06
This was a tragedytragèdia no one saw comingarribant,
37
114833
3018
Una tragèdia que ningú no s'esperava,
02:09
but when they lookedmirava back,
they realizedadonar-se'n the warningadvertència signssignes were there
38
117875
3268
però mirant enrere, s'adonaren
que hi va haver senyals d'alarma
02:13
just no one understoodentès
what they were seeingveient.
39
121167
2125
i que ningú no havia entès que ho eren.
02:16
CalledAnomenat crazyboig or dramadrama
or too much drinkingbeure,
40
124042
3767
En diuen bogeria, dramatisme
o excés de beguda.
02:19
his actionsaccions weren'tno ho eren understoodentès
to be what they really were,
41
127833
3143
Les accions d'ell no les van entendre
pel que realment eren:
02:23
whichquin was clearclar signssignes of dangerperill.
42
131000
2000
senyals d'alarma claríssimes.
02:25
Her familyfamília realizedadonar-se'n that if anyoneningú
had been educatededucat about these signssignes,
43
133917
3809
La família es va adonar que
si els haguessin educat per detectar-les,
02:29
her deathmort could have been preventedimpedit.
44
137750
1750
s'hagués pogut prevenir la seva mort.
02:32
So todayavui we're on a missionmissió to make sure
45
140625
1934
Avui la nostra missió és assegurar-nos
02:34
that othersaltres have the informationinformació
that YeardleyYeardley and her friendsamics didn't.
46
142583
3286
que tothom té la informació
que Yeardley i els seus amics no tenien.
02:37
We have threetres mainprincipal goalsmetes:
47
145893
1750
Tenim tres objectius:
02:39
give all of us a languagellenguatge
for talkingparlar about a subjectassignatura
48
147667
3267
acordar un llenguatge
per parlar d'un tema
02:42
that's quitebastant awkwardmaldestre
and uncomfortableincòmode to discussdiscuteix;
49
150958
3393
que és difícil i incòmode de tractar.
02:46
empowerautoritzar a wholetot frontfront linelínia,
namelyés a dir friendsamics, to help;
50
154375
4851
Apoderar la primera línia, és a dir,
els amics, perquè ajudin.
02:51
and, in the processprocés, improvemillorar
all of our abilityhabilitat to love better.
51
159250
3083
I, en el procés, millorar
la nostra capacitat per estimar millor.
02:55
To do this, it's always importantimportant
to startcomençar by illuminatingil·luminant
52
163875
3268
Per fer això, cal començar per il·luminar
02:59
the unhealthypoc sa signssignes
that we frequentlyfreqüentment misssenyoreta,
53
167167
2726
els indicis de conductes poc sanes
que sovint no veiem.
03:01
and our work really focusesse centra
on creatingcreant contentcontingut
54
169917
2476
La nostra feina es centra
en crear contingut
03:04
to startcomençar conversationsconverses with youngjove people.
55
172417
2250
per poder parlar amb la gent jove.
03:07
As you'dho faria expectespera, mostla majoria of our contentcontingut
is prettybonic seriousgreu,
56
175375
2643
Com us podeu imaginar,
el contingut sol ser força seriós
03:10
givendonat the subjectassignatura at hand,
57
178042
1851
donat la temàtica,
03:11
but todayavui I'm going to use
one of our more light-heartedLight-Hearted
58
179917
2642
però avui faré servir
un dels materials més entretinguts
03:14
yetencara still thought-provokingsuggerint piecespeces,
59
182583
1810
i tot i així provocadors:
03:16
"The CoupletsGoigs,"
60
184417
1309
"Les parelletes",
03:17
to illuminateil. luminar fivecinc markersmarcadors
of unhealthypoc sa love.
61
185750
2625
per tal d'il·luminar cinc trets
de l'amor poc sa.
03:21
The first is intensityintensitat.
62
189375
2976
El primer és la intensitat.
(Vídeo) Blau: Fa dos dies que no et veia.
T'he enyorat.
03:24
(VideoVídeo) BlueBlau: I haven'tno ho han fet seenvist you
in a coupleparella daysdies. I've missedperduda you.
63
192375
3184
Taronja: Jo també t'he enyorat.
(#ésamor)
03:27
OrangeTaronja: I've missedperduda you too. (#thatslovethatslove)
64
195583
1953
03:29
BlueBlau: I haven'tno ho han fet seenvist you in fivecinc minutesminuts.
It feelsse sent like a lifetimetota una vida.
65
197560
3166
Blau: Fa cinc minuts que no et veig.
Sembla tota una vida.
03:32
What have you been doing
withoutsense me for fivecinc wholetot minutesminuts?
66
200750
2809
Què has fet sense mi aquests cinc minuts?
Taronja: Només fa tres minuts (#noésamor)
03:35
OrangeTaronja: It's been threetres minutesminuts.
(#thatsnotlovethatsnotlove)
67
203583
2435
03:38
KatieKatie HoodCaputxa: AnybodyAlgú recognizereconèixer that?
I don't know. I do.
68
206042
2583
Us sona? No sé, a mi sí.
03:42
AbusiveAbusiu relationshipsrelacions
don't startcomençar out abusiveabusives.
69
210000
2184
Les relacions abusives
no comencen sent així.
03:44
They startcomençar out excitingemocionant and exhilaratingestimulant.
70
212208
1976
Comencen sent emocionants i apassionants.
03:46
There's an intensityintensitat
of affectionafecte and emotionemoció, a rushcorren.
71
214208
3310
Hi ha una intensitat en l'afecte
i l'emoció, hi ha pressa.
03:49
It feelsse sent really good.
72
217542
1684
Ens sentim molt bé.
03:51
You feel so luckyafortunat,
like you've hitcolpejar the jackpotJackpot.
73
219250
2417
Ens sentim afortunats
com si ens toqués la loteria.
03:54
But in unhealthypoc sa love,
these feelingssentiments shiftcanvi over time
74
222750
3184
Però en l'amor poc sa,
aquests sentiments canvien amb el temps
03:57
from excitingemocionant to overwhelmingaclaparadora
and maybe a little bitpoc suffocatingsufocant.
75
225958
4292
d'emocionants a aclaparadors,
potser fins i tot asfixiants.
04:02
You feel it in your gutgut.
76
230875
1726
Ho notes a la panxa.
04:04
Maybe it's when your
newnou boyfriendnuvi or girlfriendnúvia
77
232625
2268
Potser quan el nou xicot o xicota
04:06
saysdiu "I love you"
fastermés ràpid than you were readyllest for
78
234917
2267
diu que t'estima abans del que t'esperaves
04:09
or startscomença showingmostrant up everywherea tot arreu,
textingmissatges de text and callingtrucant a lot.
79
237208
3542
o et segueix pertot arreu,
et truca massa o t'envia missatges.
04:13
Maybe they're impatientimpacient
when you're slowlent to respondrespon,
80
241667
3142
Potser s'impacienta
quan no contestes de seguida,
04:16
even thoughperò they know
you had other things going on that day.
81
244833
2875
tot i que sap
que tens altres coses a fer.
04:20
It's importantimportant to rememberrecorda that it's not
how a relationshiprelació startscomença that mattersimporta,
82
248583
3810
Cal recordar que no és
com comença la relació el que importa,
04:24
it's how it evolvesevoluciona.
83
252417
1517
sinó com es desenvolupa.
04:25
It's importantimportant in the earlyaviat daysdies
of a newnou relationshiprelació
84
253958
2559
En els primers dies d'una relació
04:28
to paypagar attentionatenció to how you're feelingsensació.
85
256541
2018
cal parar atenció a com ens sentim.
04:30
Are you comfortablecòmode
with the paceritme of intimacyintimitat?
86
258583
2601
La part íntima va massa ràpid?
04:33
Do you feel like you have spaceespai
and roomhabitació to breatherespira?
87
261208
2584
Trobem que tenim espai per respirar?
04:36
It's alsotambé really importantimportant
to startcomençar practicingpracticant usingutilitzant your voiceveu
88
264792
3726
Cal practicar aviat l'ús de la nostra veu
04:40
to talk about your ownpropi needsnecessitats.
89
268542
1851
per expressar les nostres necessitats.
04:42
Are your requestspeticions respectedrespectat?
90
270417
1916
Es respecta allò que volem?
04:45
A secondsegon markermarcador is isolationaïllament.
91
273833
3435
El segon tret és l'aïllament.
(Vídeo) Taronja 2: Vols quedar?
04:49
(VideoVídeo) OrangeTaronja 2: Want to hangpenjar out?
92
277292
1726
Taronja 1: És que nosaltres sempre fem
"Dilluns junts". (#ésamor)
04:51
OrangeTaronja 1: Me and my boyfriendnuvi
always have MondayDilluns FundayFunday.
93
279042
2666
04:54
OrangeTaronja 2: Want to hangpenjar out?
94
282375
1309
Taronja 2: Vols quedar?
04:55
OrangeTaronja 1: Me and my boyfriendnuvi
always have MondayDilluns FundayFunday.
95
283708
2643
Taronja 1: És que fem "Dilluns junts".
T2: I demà?
T1: És el "Dimarts estem plegats".
04:58
OrangeTaronja 2: TomorrowDemà?
OrangeTaronja 1: It's our TuesdayDimarts SnoozeSnooze Day.
96
286375
2726
T2: I dimecres?
T1: És el "Dia sense amics". (#noésamor).
05:01
OrangeTaronja 2: WednesdayDimecres?
OrangeTaronja 1: No FriendsAmics Day.
97
289125
2167
05:04
KHKh: If you askpreguntar me, isolationaïllament
is one of the mostla majoria frequentlyfreqüentment missedperduda
98
292792
3059
Jo crec que l'aïllament
és el tret de les relacions poc sanes
05:07
and misunderstoodmal entès signssignes of unhealthypoc sa love.
99
295875
2351
que més sovint s'ignora o no s'entén.
05:10
Why?
100
298250
1268
Per què?
05:11
Because everycada newnou relationshiprelació
startscomença out with this intenseintens desiredesig
101
299542
3142
Perquè totes les relacions comencen
amb un desig intens
05:14
to spendGastar time togetherjunts,
102
302708
1351
d'estar junts.
05:16
it's easyfàcil to misssenyoreta when something shiftscanvis.
103
304083
2935
És fàcil no veure quan les coses canvien.
05:19
IsolationAïllament creepss'arrossega in
when your newnou boyfriendnuvi or girlfriendnúvia
104
307042
2726
L'aïllament comença a poc a poc
quan el xicot o la xicota
05:21
startscomença pullingtirant you away
from your friendsamics and familyfamília,
105
309792
2851
ens aparta dels amics i de la família,
05:24
your supportsuport systemsistema,
106
312667
1559
el nostre suport,
05:26
and tetheringLligant you more tightlyamb força to them.
107
314250
2000
i ens va lligant més a ell o a ella.
05:29
They mightpotser say things like,
108
317375
1434
Diuent coses com:
05:30
"Why do you hangpenjar out with them?
They're suchtal losersperdedors"
109
318833
2476
"Per què quedes amb ells? Són uns pesats."
dels teus millors amics, o:
05:33
about your bestmillor friendsamics,
110
321333
1268
05:34
or, "They want us to breaktrencar up.
They're totallytotalment againsten contra us"
111
322625
2851
"Ens volen fer tallar.
Estan en contra nostra."
05:37
about your familyfamília.
112
325500
1809
de la família.
05:39
IsolationAïllament is about sowingsembra seedsllavors of doubtdubte
113
327333
2601
L'aïllament és plantar llavors de dubte
05:41
about everyonetothom from
your prerelationshipprerelationship life.
114
329958
2875
sobre la gent que hi havia
a la teva vida abans de la relació.
05:46
HealthySaludable love includesinclou independenceindependència,
115
334125
2059
L'amor sa inclou la independència,
05:48
two people who love spendingdespesa time togetherjunts
116
336208
2476
dues persones que gaudeixen estant juntes
05:50
but who stayquedar-se connectedconnectat to the people
and activitiesactivitats they caredcuidat about before.
117
338708
4226
però segueixen connectades a les persones
i activitats que s'estimaven abans.
05:54
While at first you mightpotser spendGastar
everycada wakingdespertar minuteminut togetherjunts,
118
342958
2893
Potser al principi voleu estar junts
cada minut del dia,
05:57
over time maintainingmanteniment independenceindependència is keyclau.
119
345875
2851
però a la llarga, mantenir la indepedència
és fonamental.
06:00
You do this by makingelaboració plansplans with friendsamics
and stickingenganxant to them
120
348750
3143
Cal fer plans amb els amics i complir-los
06:03
and encouragingencoratjador your partnersoci
to do the samemateix.
121
351917
2416
i animar a la parella a fer el mateix.
06:07
A thirdtercer markermarcador of unhealthypoc sa love
is extremeextrem jealousygelosia.
122
355833
3042
Un tercer tret de l'amor poc sa
és la gelosia extrema.
(Vídeo) Blau 2: Què fas tan feliç?
06:11
(VideoVídeo) BlueBlau 2:
What are you so happyfeliç about?
123
359750
2101
Blau 1: M'ha començat a seguir
a Instagram! (#ésamor)
06:13
BlueBlau 1: She just startedva començar
followingsegüent me on InstagramInstagram!
124
361875
2934
06:16
BlueBlau 2: What are you so nervousnerviós about?
125
364833
1851
Blau 2: Per què estàs tan nerviós?
06:18
BlueBlau 1: She, she just startedva començar
followingsegüent me, like, everywherea tot arreu.
126
366708
4226
Blau 1: M'ha, m'ha començat a seguir...
pertot arreu.
(#noésamor)
06:22
(#thatsnotlovethatsnotlove)
127
370958
1917
06:26
KHKh: As the honeymoonMel periodperíode
beginscomença to fadeesvaeix,
128
374458
2060
Quan s'acaba la lluna de mel
06:28
extremeextrem jealousygelosia can creepfluència in.
129
376542
1833
pot començar la gelosia extrema.
06:31
Your partnersoci mightpotser becomeconvertir-se en more demandingexigent,
130
379333
1976
La parella es pot tornar més exigent,
06:33
needingnecessitant to know where you are
and who you're with all the time,
131
381333
2976
vol saber on ets i amb qui en tot moment,
06:36
or they mightpotser startcomençar followingsegüent you
everywherea tot arreu, onlineen línia and off.
132
384333
3185
o et comença a seguir pertot arreu,
inclús per internet.
06:39
ExtremeExtrem jealousygelosia alsotambé bringsporta with it
possessivenessser possessiu and mistrustDesconfiança,
133
387542
4267
La gelosia extrema torna a la persona
possessiva i desconfiada,
06:43
frequentfreqüent accusationsacusacions
of flirtingcoquetejar with other people or cheatingfer trampa,
134
391833
3268
ens acusa de flirtejar amb altres
o d'infidelitat
06:47
and refusalnegativa to listen to you
when you tell them
135
395125
2226
i es nega a escoltar-nos si li diem
06:49
they have nothing to worrypreocupació about
and that you only love them.
136
397375
2875
que no cal que pateixi, que l'estimem.
06:53
JealousyGelosia is a partpart
of any humanhumà relationshiprelació,
137
401083
2726
La gelosia és part
de les relacions humanes,
06:55
but extremeextrem jealousygelosia is differentdiferent.
138
403833
2185
però la gelosia extrema és diferent.
06:58
There's a threateningamenaçant, desperatedesesperat
and angryenutjat edgevora to it.
139
406042
2767
Té un punt compulsiu, desesperat
i enrabiat.
07:00
Love shouldn'tno feel like this.
140
408833
2125
L'amor no ha de ser així.
07:04
A fourthquart markermarcador is belittlingmenysprear.
141
412333
2560
El quart tret és el menyspreu.
07:06
(VideoVídeo) BlueBlau: Wannavolen hangpenjar out?
OrangeTaronja: I gottateniu studyestudiar.
142
414917
2559
(Vídeo) Blau: Vols quedar?
Taronja: He d'estudiar.
Blau: Però si treuràs un excel·lent,
tu ets excel·lent. (#ésamor)
07:09
BlueBlau: You'llVostè ' ll get an A anywayDe tota manera,
A for amazingsorprenent. (#thatslovethatslove)
143
417500
2917
07:12
BlueBlau: Wannavolen hangpenjar out?
OrangeTaronja: I gottateniu studyestudiar.
144
420875
2434
Blau: Vols quedar?
Taronja: He d'estudiar.
07:15
BlueBlau: You'llVostè ' ll get an F anywayDe tota manera,
145
423333
1435
Blau: Si suspendràs igual,
07:16
F for, F for... stupidestúpid. (#thatsnotlovethatsnotlove)
146
424792
3166
suspendràs perquè... ets inútil.
(#noésamor)
07:20
KHKh: Yeah, hmmels hmm.
147
428667
1767
Ja...
07:22
In unhealthypoc sa love,
wordsparaules are used as weaponsarmes.
148
430458
2560
Una relació poc sana fa servir
les paraules com armes.
07:25
ConversationsConverses that used to be
fundiversió and lightheartedalegre
149
433042
2351
Converses que abans eren
divertides i fàcils
07:27
turngirar mean and embarrassingvergonyós.
150
435417
1809
es tornen mesquines i humiliants.
07:29
Maybe your partnersoci makesfa fundiversió of you
in a way that hurtsdol,
151
437250
3018
Potser la parella
es riu de nosaltres i ens fa mal,
07:32
or maybe they tell storieshistòries and jokesacudits
for laughsriu at your expensedespeses.
152
440292
3476
o potser explica anècdotes o acudits
a costa nostra.
07:35
When you try to explainexplica
that your feelingssentiments have been hurtferit,
153
443792
2726
Quan intentem explicar
que ens hem sentit dolguts,
07:38
they shuttancat you down
and accuseacusar you of overreactingexagerant.
154
446542
3392
no ens escolta o ens acusa d'exagerar.
07:41
"Why are you so sensitivesensible?
What's your problemproblema. Give me a breaktrencar."
155
449958
3792
"Mira que ets sensible! Què et passa?
No n'hi ha per tant."
07:46
You are silencedsilenciada by these wordsparaules.
156
454417
1958
Ens fa callar amb aquestes paraules.
07:49
It seemssembla prettybonic obviousobvi,
but your partnersoci should have your back.
157
457417
3392
Sembla evident, però la nostra parella
ens hauria de fer costat.
07:52
TheirSeva wordsparaules should buildconstruir you up,
not breaktrencar you down.
158
460833
2643
Les seves paraules ens haurien d'ajudar,
no ensorrar.
07:55
They should keep
your secretssecrets and be loyallleial.
159
463500
2393
Ser lleïal i no explicar
els nostres secrets.
07:57
They should make you feel more confidentconfiat,
160
465917
1976
Ens hauria de fer sentit més segurs,
07:59
not lessmenys.
161
467917
1291
no menys.
08:02
FinallyFinalment, a fifthcinquè markermarcador: volatilityvolatilitat.
162
470250
2958
Per acabar, l'últim tret: la volatilitat.
(Vídeo) Taronja 1: Em sabria greu tallar.
08:06
(VideoVídeo) OrangeTaronja 1:
I'd be sadtrist if we brokees va trencar up.
163
474042
2101
Taronja 2: A mi també (#ésamor).
08:08
OrangeTaronja 2: I'd be sadtrist too. (#thatslovethatslove)
164
476167
1833
08:11
OrangeTaronja 1: I'd so depresseddeprimit
if we ever brokees va trencar up.
165
479042
2226
Taronja 1: Si tallèssim
estaria tan deprimida
08:13
I'd throwllançar myselfjo mateix off this steppas.
166
481292
1517
que em tiraria d'aquest pedrís.
08:14
I would! Don't try to stop me!
167
482833
2560
Ho faria! No intentis aturar-me!
08:17
(#thatsnotlovethatsnotlove)
168
485417
1250
(#noésamor).
08:21
KHKh: FrequentFreqüents breakupsruptures and makeupsmakeups,
highalt highsmàxims and lowbaix lowsmínims:
169
489167
3726
Tallar i tornar-hi sovint,
alts i baixos extrems:
08:24
as tensiontensió risess'eleva, so does volatilityvolatilitat.
170
492917
2375
com més tensió, més volàtil.
08:28
TearfulAdmirador Plorós, frustratedfrustrat fightslluites
followedseguit by emotionalemocional makeupsmakeups,
171
496458
3560
Llàgrimes i baralles frustrants,
seguides d'emotives reconciliacions,
08:32
hatefulodiós and hurtfulperjudicial commentscomentaris like,
172
500042
1642
comentaris plens d'odi com:
08:33
"You're worthlesssense valor,
I'm not even sure why I'm with you!"
173
501708
2643
"No vals res,
no sé per què estic amb tu!"
08:36
followedseguit quicklyràpidament by apologiesdisculpes
and promisespromeses it will never happenpassar again.
174
504375
4809
seguits ràpidament de disculpes
i promeses de que no tornarà a passar.
08:41
By this pointpunt, you've been so conditionedcondicionat
to this relationshiprelació rollercorró coastermuntanya russa
175
509208
3810
Ja t'has acostumat tant
a la muntanya russa que és la relació
08:45
that you maypot not realizeadonar-se how unhealthypoc sa
and maybe even dangerousperillós
176
513042
3016
que potser ni t'adones que no és sana
i que pot ser una relació
08:48
your relationshiprelació has becomeconvertir-se en.
177
516082
1585
fins i tot perillosa.
08:51
It can be really harddur to see
178
519542
1476
Costa veure quan l'amor poc sa
08:53
when unhealthypoc sa love turnsgirs towardscap a abuseabús,
179
521042
2934
s'ha convertit en abús,
08:56
but it's fairFira to say
that the more of these markersmarcadors
180
524000
2434
però sí s'ha de dir que
quants més d'aquests trets
08:58
your relationshiprelació mightpotser have,
181
526458
1435
hi ha a la teva relació,
08:59
the more unhealthypoc sa and maybe dangerousperillós
your relationshiprelació could be.
182
527917
3476
més probable és que sigui
poc sana i fins i tot perillosa.
09:03
And if your instinctinstint is
to breaktrencar up and leavesortir,
183
531417
2184
I si el teu instint és tallar i marxar,
09:05
whichquin is adviceconsells
so manymolts of us give our friendsamics
184
533625
2184
que és el que aconsellem als amics
09:07
when they're in unhealthypoc sa relationshipsrelacions,
185
535833
1935
que estan en relacions poc sanes,
09:09
that's not always the bestmillor adviceconsells.
186
537792
1934
això no sempre és el millor consell.
09:11
Time of breakupdesgel can be
a realreal triggeractivador for violenceviolència.
187
539750
2601
El moment d'acabar la relació
pot generar violència.
09:14
If you fearpor you mightpotser be
headeddirigit towardscap a abuseabús or in abuseabús,
188
542375
3268
Si creus que estàs en una relació abusiva
o que ho pot acabar sent,
09:17
you need to consultconsultar with expertsexperts
to get the adviceconsells on how to leavesortir safelyamb seguretat.
189
545667
4041
més val consultar un professional
que t'aconselli com marxar sense perill.
09:23
But it's not just
about romanticromàntic relationshipsrelacions
190
551042
2392
Però no tot són relacions romàntiques,
09:25
and it's not just about violenceviolència.
191
553458
2185
i no tot és qüestió de violència.
09:27
UnderstandingComprensió the signssignes of unhealthypoc sa love
192
555667
2267
Entendre els senyals d'un amor poc sa
09:29
can help you auditAuditoria and understandentendre
nearlygairebé everycada relationshiprelació in your life.
193
557958
3750
ens pot ajudar a entendre
gairebé totes les nostres relacions.
09:34
For the first time, you mightpotser understandentendre
why you're disappointeddecebut in a friendshipl'amistat
194
562625
3851
Ens pot fer entendre per què
ens deceb una amistat
09:38
or why everycada interactioninteracció
with a certaincert familyfamília membermembre
195
566500
2726
o per què les interaccions
amb un cert familiar
09:41
leavesfulles you discourageddesaconsellat and anxiousansiós.
196
569250
3268
ens deixen sempre nerviosos i desanimats.
09:44
You mightpotser even begincomençar to see
how your ownpropi intensityintensitat and jealousygelosia
197
572542
3017
Potser ens fa veure com
la nostra intensitat o gelosia
09:47
is causingcausant problemsproblemes
with colleaguescompanys de feina at work.
198
575583
2250
ens porta problemes
amb els companys de feina.
09:51
UnderstandingComprensió is
the first steppas to improvingmillorant,
199
579208
3268
El primer pas per millorar és entendre-ho,
09:54
and while you can't make
everycada unhealthypoc sa relationshiprelació healthysaludable --
200
582500
3059
i tot i que no podem millorar
totes les relacions poc sanes,
09:57
some you're going
to have to leavesortir behinddarrere --
201
585583
2101
algunes les haurem d'abandonar,
09:59
you can do your partpart everycada day
to do relationshipsrelacions better.
202
587708
3750
podem treballar cada dia per millorar
les nostres relacions.
10:04
And here'sheus aquí the excitingemocionant newsnotícies:
203
592250
1643
I ara les bones notícies:
10:05
it's actuallyen realitat not rocketcoet scienceciència.
204
593917
2309
no cal ser un Einstein.
10:08
OpenObert communicationcomunicació, mutualmútua respectrespecte,
205
596250
2726
Comunicació oberta, respecte mutu,
10:11
kindnessbondat, patiencepaciència --
206
599000
2226
amabilitat, paciència...
10:13
we can practicepràctica these things everycada day.
207
601250
2417
es poden practicar cada dia.
10:16
And while practicepràctica
will definitelydefinitivament make you better,
208
604875
2726
I si la pràctica ajuda,
10:19
I have to promisepromesa you
it's alsotambé not going to make you perfectperfecte.
209
607625
3768
us prometo que no us farà perfectes.
10:23
I do this for a livingvivent
210
611417
1351
Jo em dedico a això
10:24
and everycada day I think and talk
about healthysaludable relationshipsrelacions,
211
612792
2809
i cada dia penso i parlo
sobre les relacions sanes,
10:27
and still I do unhealthypoc sa things.
212
615625
2601
i tot i així faig coses que no ho són.
10:30
Just the other day as I was tryingintentant
to shuttletransbordador my fourquatre kidsnens out the doorporta
213
618250
3393
L'altre dia havíem de sortir de casa
amb els meus quatre fills
10:33
amidstenmig de quarrelingbarallar se, squabblingles disputes
and complaintsqueixes about breakfastesmorzar,
214
621667
2976
i entre baralles, discussions
i queixes sobre l'esmorzar,
10:36
I completelycompletament lostperdut it.
215
624667
2101
vaig perdre la paciència.
10:38
With an intentionallyintencionalment angryenutjat edgevora,
216
626792
2142
Molt enfadada,
10:40
I screamedva cridar,
217
628958
1310
vaig cridar:
"Calleu i feu el que us dic!
10:42
"EverybodyTothom just shuttancat up and do what I say!
218
630292
2267
10:44
You are the worstel pitjor!
219
632583
1560
Sou el pitjor que hi ha!
10:46
I am going to take away
screenpantalla time and dessertpostres
220
634167
2226
S'han acabat les pantalles,
les postres
10:48
and anything elsealtra cosa you could possiblypossiblement
ever enjoygaudir in life!"
221
636417
3184
i tot el que us pugui
fer gaudir de la vida!".
10:51
(LaughterRiure)
222
639625
1476
(Rialles)
10:53
AnybodyAlgú been there?
223
641125
1309
Us ho sabeu, no?
10:54
(ApplauseAplaudiments)
224
642458
3393
(Aplaudiments)
10:57
VolatilityVolatilitat, belittlingmenysprear.
225
645875
2625
Volatilitat, menyspreu.
11:01
My oldestmés antigues sonfill turnedconvertit around
and lookedmirava at me, and said,
226
649417
2934
El meu fill gran es va girar,
em va mirar i va dir:
11:04
"MomMare, that's not love."
227
652375
1601
"Mama, això no és amor".
11:06
(LaughterRiure)
228
654000
3351
(Rialles)
11:09
For a minuteminut, I really wanted
to killmatar him for callingtrucant me out.
229
657375
2893
Per un moment,
el volia escanyar per renyar-me.
11:12
TrustConfiança me.
230
660292
1517
Us ho prometo.
11:13
But then I gatheredreunit myselfjo mateix
231
661833
1518
Però després vaig reaccionar
11:15
and I thought, you know what,
I'm actuallyen realitat proudorgullós.
232
663375
3059
i vaig pensar:
"Saps què? N'estic molt orgullosa".
11:18
I'm proudorgullós that he has a languagellenguatge
to make me pausepause.
233
666458
3334
Orgullosa que tinguin les paraules
per aturar-me.
11:22
I want all of my kidsnens to understandentendre
what the barbar should be
234
670511
2715
Vull que els meus fills entenguin
11:25
for how they're treatedtractat
235
673250
1434
com els han de tractar,
11:26
and to have a languagellenguatge and a voiceveu
to use when that barbar is not metes va reunir
236
674708
3143
i que tinguin paraules i veu
per demanar-ho si no és així,
11:29
versuscontra just acceptingacceptar it.
237
677875
1917
en comptes d'acceptar-ho.
11:33
For too long, we'vetenim treatedtractat
relationshipsrelacions as a softsuau topictema,
238
681667
4851
Fa massa temps que pensem
que les relacions són un tema fàcil,
11:38
when relationshiprelació skillshabilitats
are one of the mostla majoria importantimportant
239
686542
2559
quan en realitat són una de les coses
més importants
11:41
and harddur to buildconstruir things in life.
240
689125
2559
i difícils de les nostres vides.
11:43
Not only can understandingcomprensió unhealthypoc sa signssignes
241
691708
2643
Entendre els senyals de l'amor poc sa
11:46
help you avoidevitar the rabbitconill holeforat
that leadscondueix to unhealthypoc sa love,
242
694375
3518
ens ajudarà a evitar els forats negres
que ens xuclen cap a l'amor poc sa.
11:49
but understandingcomprensió and practicingpracticant
the artart of beingser healthysaludable
243
697917
2976
Entendre i practicar l'art
de les relacions sanes
11:52
can improvemillorar nearlygairebé
everycada aspectaspecte of your life.
244
700917
2625
pot millorar gairebé tots els aspectes
de la nostra vida.
11:56
I'm completelycompletament convincedconvençut
245
704625
2059
Estic convençuda
11:58
that while love is
an instinctinstint and an emotionemoció,
246
706708
2643
que si bé l'amor és un instint
i una emoció,
12:01
the abilityhabilitat to love better
is a skillhabilitat we can all buildconstruir
247
709375
3309
la capacitat d'estimar millor és
una habilitat que tots podem millorar
i perfeccionar amb el temps.
12:04
and improvemillorar on over time.
248
712708
1375
Gràcies.
12:06
Thank you.
249
714583
1268
12:07
(ApplauseAplaudiments)
250
715875
5000
(Aplaudiments)
Translated by Anna Comas-Quinn
Reviewed by Anna Albiol Esquer

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Katie Hood - Relationship revolutionary
By educating young people about the difference between healthy and unhealthy relationships, Katie Hood hopes to derail abusive behavior before it starts and impact the relationship health of an entire generation.

Why you should listen

As CEO of the One Love Foundation, Katie believes that healthy relationship education is a "simple but shockingly nontraditional solution that can impact millions and drive meaningful change. The problem is hard, but the impact of a scalable prevention approach that talks to young people in a language they can hear at the earliest stages of their dating lives could be massive."

More profile about the speaker
Katie Hood | Speaker | TED.com