English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Ravin Agrawal: 10 young Indian artists to watch

Равин Агарвал: 10 млади индийски художници за гледане

Filmed:
456,228 views

Колекционерът Равин Агравал прави блестящо представяне на 10 от най-вълнуващите млади съвременни художници на Индия. Работейки с разнообразни средства, всеки от тях черпи вдъхновение от местната си култура.

- Investor
As an emerging markets investor, Ravin Agrawal tries to predict the future, balancing economic, political and technological factors. Full bio

Right now is the mostнай-много excitingвълнуващ time
Точно сега е най-вълнуващото време
00:16
to see newнов IndianИндийски artизкуство.
за гледане на ново индийско изкуство.
00:19
ContemporaryСъвременен artistsхудожници in IndiaИндия are havingкато a conversationразговор with the worldсвят
Съвременните художници в Индия водят разговор със света
00:21
like never before.
като никога преди.
00:24
I thought it mightбиха могли, може be interestingинтересен, even for the manyмного long-timeдългогодишен
Реших, че може да е интересно, дори за множеството дългогодишни
00:26
collectorsколектори here with us at TEDТЕД, localместен collectorsколектори,
колекционери тук при нас, в TED, местни колекционери,
00:28
to have an outsideизвън viewизглед of 10 youngмлад IndianИндийски artistsхудожници
да получат външен поглед върху 10 млади индийски художници,
00:31
I wishпожелавам everyoneвсеки at TEDТЕД to know.
които бих желал всеки в TED да познава.
00:35
The first is BhartiОрлеана KherKher.
Първа е Барти Кер.
00:37
The centralцентрален motifмотив of Bharti'sНа Стоян practiceпрактика
Централният мотив в творчеството на Барти
00:40
is the ready-madeготови store-boughtкупен от магазина bindiБинди
е готовото, купено от магазина бинди,
00:42
that untoldнесметен millionsмилиони of IndianИндийски womenДами applyПриложи to theirтехен foreheadsчелата,
което несметни милиони индийски жени лепят върху челата си
00:45
everyвсеки day, in an actакт closelyтясно associatedсвързана with
всеки ден в акт, близко свързван
00:48
the institutionинституция of marriageбрак.
с институцията на брака.
00:50
But originallyпървоначално the significanceзначение of the bindiБинди
Но по начало значението на биндито
00:53
is to symbolizeсимволизират the thirdтрета eyeоко
е да символизира третото око
00:55
betweenмежду the spiritualдуховен worldсвят and the religiousрелигиозен worldсвят.
между духовния свят и религиозния свят.
00:58
BhartiОрлеана seeksтърси to liberateосвободи this everydayвсеки ден clicheклише, as she callsповиквания it,
Барти търси да освободи това ежедневно клише, както го нарича тя,
01:01
by explodingексплодираща it into something spectacularграндиозен.
като го накара да експлодира в нещо зрелищно.
01:04
She alsoсъщо createsсъздава life-sizeестествена големина fiberglassфибростъкло sculpturesскулптури, oftenчесто of animalsживотни,
Тя създава също и скулптури от фибростъкло в естествен размер, често на животни,
01:09
whichкойто she then completelyнапълно coversкапаци in bindisбиндита,
които после напълно покрива с биндита,
01:12
oftenчесто with potentсилен symbolismсимволизъм.
често с мощен символизъм.
01:16
She saysказва she first got startedзапочна with
Казва, че отначало започнала
01:18
10 packetsпакети of bindisбиндита,
с 10 пакета биндита,
01:20
and then wonderedЧудех се what she could do with 10 thousandхиляда.
а после се зачудила какво може да направи с 10 хиляди.
01:22
Our nextследващия artistхудожник, BalasubramaniamБаласубраманиам,
Следващият ни художник, Баласубраманиам,
01:27
really standsстойки at the crossroadsкръстопът of sculptureскулптура, paintingживопис and installationинсталация,
наистина стои на кръстопътя на скулптурата, живописта и инсталацията,
01:29
workingработа wondersчудеса with fiberglassфибростъкло.
правейки чудеса с фибростъкло.
01:32
SinceТъй като BalaБала himselfсебе си will be speakingговорещ at TEDТЕД
Тъй като самият Бала ще говори на TED,
01:35
I won'tняма да spendхарча too much time on him here todayднес,
няма да му отделям твърде много време тук днес,
01:37
exceptс изключение to say that he really succeedsуспее
освен за да кажа, че той наистина успява
01:39
at makingприготвяне the invisibleневидим visibleвидим.
да направи невидимото видимо.
01:41
Brooklyn-basedЖивеещата в Бруклин ChitraЧитра GaneshГанеш
Живеещата в Бруклин Читра Ганеш
01:47
is knownизвестен for her digitalдигитален collagesколажи,
е известна с дигитланите си колажи,
01:49
usingизползвайки IndianИндийски comicкомичен booksкниги calledНаречен amarАмар chitraЧитра kathasкатас
за които използва индийски комикси, наречени амар читра катас,
01:51
as her primaryпървичен sourceизточник materialматериал.
като свой основен източник на материал.
01:55
These comicsкомикс are a fundamentalосновен way
Тези комикси са един основен начин,
01:57
that childrenдеца, especiallyособено in the diasporaдиаспора,
по който децата, особено в диаспората,
01:59
learnуча theirтехен religiousрелигиозен and mythologicalмитологичен folkфолк talesприказки.
учат своите религиозни и митологични народни приказки.
02:01
I, for one, was steepedпотопен in these.
Аз например бях затънал в такива.
02:05
ChitraЧитра basicallyв основата си remixesремикси and re-titlesповторно заглавия
Читра по същество смесва и преозаглавява
02:07
these iconicкултови imagesснимки
тези символични образи,
02:10
to teaseзакачка out some of the sexualсексуален and genderпол politicsполитика
за да се закача с някои от политиките относно секса и пола,
02:12
embeddedвградени in these deeplyдълбоко influentialвлиятелни comicsкомикс.
вградени в тези дълбоко влиятелни комикси.
02:16
And she usesупотреби this vocabularyлексика in her installationинсталация work as well.
Тя използва този речник и в работата си по инсталации.
02:18
JitishДжитиш KallatКалат successfullyуспешно practicesпрактики acrossпрез photographyфотография,
Джитиш Калат успешно практикува през фотография,
02:24
sculptureскулптура, paintingживопис and installationинсталация.
скулптура, живопис и инсталация.
02:28
As you can see, he's heavilyсилно influencedповлиян
Както виждате, той е под силното влияние
02:31
by graffitiГрафити and streetулица artизкуство,
на графитите и уличното изкуство
02:33
and his home cityград of MumbaiМумбай is an ever-presentприсъстващи elementелемент in his work.
и родният му град Мумбай е вечно присъстващ елемент в творбите му.
02:35
He really capturesтрофеи that senseсмисъл of densityплътност
Той наистина улавя това усещане за плътност
02:38
and energyенергия whichкойто really characterizesхарактеризира modernмодерен urbanградски BombayБомбай.
и енергия, която характеризира модерен градски Бомбай.
02:41
He alsoсъщо createsсъздава phantasmagoricфантастичен sculpturesскулптури
Създава също фантасмагорични скулптури,
02:46
madeизработен of bonesкости from castхвърли resinсмола.
направени от кости от лята гума.
02:48
Here he envisionsпредвижда the carcassтруп
Тук представя арматурата
02:51
of an autorickshawautorickshaw he onceведнъж witnessedсвидетел burningизгаряне in a riotбунт.
на авторикша, която веднъж е видял да гори по време на размирици.
02:53
This nextследващия artistхудожник, N.S. HarshaХарша,
Следващият художник, Н.С.Харша
02:57
actuallyвсъщност has a studioстудио right here in MysoreMysore.
всъщност има студио тук, в Мисор.
02:59
He's puttingпускането a contemporaryсъвременен spinвъртене on the miniatureминиатюрни traditionтрадиция.
Той внася съвременна нотка в традицията на миниатюрата.
03:02
He createsсъздава these fine, delicateделикатен imagesснимки
Създава тези фини, деликатни образи,
03:05
whichкойто he then repeatsсе повтаря on a massiveмасов scaleмащаб.
които после повтаря в огромен мащаб.
03:08
He usesупотреби scaleмащаб to more and more spectacularграндиозен effectефект,
Използва мащаба за все по-зрелищен и по-зрелищен ефект,
03:12
whetherдали on the roofпокрив of a templeхрам in SingaporeСингапур,
независимо дали на покрива на храм в Сингапур,
03:15
or in his increasinglyвсе повече ambitiousамбициозни installationинсталация work,
или в своята все по-амбициозна работа по инсталации,
03:19
here with 192 functioningфункциониране sewingшевни machinesмашини,
тук със 192 функциониращи шевни машини,
03:21
fabricatingFabricating the flagsзнамена of everyвсеки memberчлен of the UnitedЮнайтед NationsНации.
произвеждащи знамената на всеки член на Обединените нации.
03:24
Mumbai-basedМумбай базирани DhruviДурви AcharyaАчария
Живеещата в Мумбай Дурви Ачаря
03:30
buildsизгражда on her love of comicкомичен booksкниги and streetулица artизкуство
гради върху своята любов към комиксите и уличното изкуство,
03:32
to commentкоментар on the rolesроли and expectationsочакванията
за да коментира ролите и очакванията
03:34
of modernмодерен IndianИндийски womenДами.
на модерните индийски жени.
03:36
She too minesмини the richбогат sourceизточник materialматериал of amarАмар chitraЧитра kathasкатас,
Тя също разкопава богатия източник на материал - амар читра катас,
03:39
but in a very differentразличен way than ChitraЧитра GaneshГанеш.
но по начин, много различен от Читра Ганеш.
03:42
In this particularособен work, she actuallyвсъщност stripsленти out the imagesснимки
В тази творба тя всъщност отстранява образите
03:45
and leavesлиста the actualдействителен textтекст
и оставя самия текст
03:48
to revealразкрие something previouslyпреди това unseenНевидимият, and provocativeпровокативно.
да разкрие нещо, провокативно и невиждано преди.
03:50
RaqibRaqib ShawШоу is Kolkata-bornРоден в Калкута,
Ракиб Шах е роден в Калкута,
03:56
Kashmir-raisedОтгледан в Кашмир,
отгледан в Кашмир
03:58
and London-trainedЛондон обучени.
и образован в Лондон.
04:00
He too is reinventingпреоткрива the miniatureминиатюрни traditionтрадиция.
Той също преразглежда миниатюрната традиция.
04:02
He createsсъздава these opulentпищен tableausтабла inspiredвдъхновен by HieronymusЙероним BoschБош,
Създава тези пищни табла, вдъхновени от Йеронимус Бош,
04:05
but alsoсъщо by the KashmiriКашмирски textilesтекстил of his youthмладежта.
но също и от кашмирския текстил от младостта си.
04:09
He actuallyвсъщност appliesприлага metallicметален industrialиндустриален paintsбои to his work
Той всъщност употребява в творбите си метални индустриални части,
04:12
usingизползвайки porcupineтаралеж quillsкуилс to get this richбогат detailedподробни effectефект.
използвайки четина от бодливо прасе за постигане на този детайлен ефект.
04:16
I'm kindмил of cheatingизмама with this nextследващия artistхудожник
Със следващия художник един вид мамя,
04:23
sinceот RaqsРакс MediaМедии CollectiveКолективни are really
тъй като Ракс Медия Колектив всъщност
04:25
threeтри artistsхудожници workingработа togetherзаедно.
са трима художници, работещи заедно.
04:27
RaqsРакс are probablyвероятно the foremostнай-важен practitionersпрактикуващите
Ракс са вероятно най-напредналите практикуващи
04:29
of multimediaмултимедия artизкуство in IndiaИндия todayднес,
мултимедийно изкуство в Индия днес,
04:31
workingработа acrossпрез photographyфотография, videoвидео and installationинсталация.
работейки през фотография, видео и инсталация.
04:33
They frequentlyчесто exploreизследвам themesтеми of globalizationглобализацията and urbanizationурбанизация,
Те постоянно изследват темите глобализация и урбанизация,
04:37
and theirтехен home of DelhiДелхи is a frequentчесто срещан elementелемент in theirтехен work.
а домът им в Делхи е постоянен елемент в творбите им.
04:40
Here, they inviteканя the viewerзрител to analyzeанализирам a crimeпрестъпление
Тук те канят зрителя да анализира едно престъпление,
04:43
looking at evidenceдоказателства and cluesулики embeddedвградени
преглеждайки включени доказателства и улики
04:47
in fiveпет narrativesразкази on these fiveпет differentразличен screensекрани,
в пет разказа на тези пет различни екрана,
04:49
in whichкойто the cityград itselfсебе си mayможе have been the culpritвиновника.
в които самият град може да е бил обвиняемият.
04:51
This nextследващия artistхудожник is probablyвероятно the alphaалфа maleмъжки
Следващият художник е вероятно алфа мъжкарят
04:56
of contemporaryсъвременен IndianИндийски artизкуство, SubodhБоян GuptaГупта.
на съвременното индийско изкуство, Субод Гупта.
04:58
He was first knownизвестен for creatingсъздаване на giantгигант photo-realisticфотореалистични canvasesплатна,
Отначало познат със създаваните от него гигантски фотореалистични платна,
05:01
paintingsкартини of everydayвсеки ден objectsобекти,
снимки на ежедневни обекти,
05:05
the stainlessнеръждаема steelстомана kitchenкухня vesselsсъдове and tiffinTiffin containersконтейнери
кухненски съдове от неръждаема стомана и кутии за обяд,
05:07
knownизвестен to everyвсеки IndianИндийски.
познати на всеки индиец.
05:10
He celebratesпразнува these localместен and mundaneземен objectsобекти globallyв световен мащаб,
Той чества тези локални и рутинни обекти глобално,
05:13
and on a granderграндиозни and granderграндиозни scaleмащаб,
във все по-величествен и по-величествен мащаб,
05:16
by incorporatingвключващи them into ever more colossalколосални
като ги вгражда във все по-колосални
05:18
sculpturesскулптури and installationsинсталации.
скулптури и инсталации.
05:21
And finallyнакрая numberномер 10, last and certainlyразбира се not leastнай-малко,
И накрая - номер 10, но със сигурност не на последно място,
05:27
RanjaniРанждани ShettarШетар,
Ранждани Шетар,
05:30
who livesживота and worksвърши работа here in the stateсъстояние of KarnatakaКарнатака,
която живее и работи тук, в щата Карнатака,
05:32
createsсъздава etherealефирен sculpturesскулптури and installationsинсталации
създава ефирни скулптури и инсталации,
05:34
that really marryсе ожени the organicорганичен to the industrialиндустриален,
които наистина свързват органичното с индустриалното
05:36
and bringsноси, like SubodhБоян, the localместен globalв световен мащаб.
и пренася, като Субодх, локалното глобално.
05:39
These are actuallyвсъщност wiresпроводници wrappedувити in muslinмуселин
Това всъщност са жици, обвити в муселин
05:42
and steepedпотопен in vegetableзеленчук dyeбоядисване.
и натопени в зеленчукова боя.
05:45
And she arrangesподрежда them so that the viewerзрител
Тя ги подрежда така, че зрителят
05:47
actuallyвсъщност has to navigateнавигирате throughпрез the spaceпространство,
всъщност трябва да навигира през пространството
05:49
and interactвзаимодействат with the objectsобекти.
и да взаимодейства с обектите.
05:51
And lightсветлина and shadowсянка are a very importantважно partчаст of her work.
Светлина и сянка са много важна част от творбите й.
05:53
She alsoсъщо exploresизследва themesтеми of consumerismконсуматорството,
Тя изследва също темите за потребителската култура
05:56
and the environmentзаобикаляща среда, suchтакъв as in this work,
и околната среда, както в тази творба,
05:58
where these basket-likeкошница като objectsобекти look organicорганичен and wovenплетена,
където тези подобни на кошници обекти изглеждат органични и тъкани,
06:00
and are wovenплетена,
и са тъкани,
06:03
but with the stripsленти of steelстомана, salvagedспасен from carsавтомобили
но с ивиците стомана, спасени от коли,
06:05
that she foundнамерено in a BangaloreБангалор junkyardморга.
които е открила в една автоморга в Бангалор.
06:08
10 artistsхудожници, sixшест minutesминути, I know that was a lot to take in.
10 художници, шест минути - знам, че беше много за възприемане.
06:13
But I can only hopeнадявам се I've whetнаточи your appetiteапетит
Мога само да се надявам, че съм изострил апетита ви
06:16
to go out and see and learnуча more
да излезете, да видите и научите повече
06:18
about the amazingудивителен things that are happeningслучва in artизкуство in IndiaИндия todayднес.
за изумителните неща, които се случват в индийското изкуство днес.
06:20
Thank you very much for looking and listeningслушане.
Много благодаря, че гледахте и слушахте.
06:23
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
06:26
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Galya Krasteva

▲Back to top

About the speaker:

Ravin Agrawal - Investor
As an emerging markets investor, Ravin Agrawal tries to predict the future, balancing economic, political and technological factors.

Why you should listen

Ravin Agrawal has drawn on his time in the US and India to bring the best of each world to the other. Born in New Jersey, he grew up between Louisiana and Kolkata before entering Harvard Business School.

Agrawal began his career as a business consultant for McKinsey & Co., helping global banks navigate the opportunities of Internet commerce. Since then, he has served as the managing director of Passport India Fund and Quantum India Fund, and today is the managing member of Corellian Capital in the San Francisco Bay area.

More profile about the speaker
Ravin Agrawal | Speaker | TED.com