ABOUT THE SPEAKER
Kang Lee - Developmental researcher
Kang Lee has devoted his career to understanding the development of social cognition and behavior.

Why you should listen

With an international team based at the University of Toronto, Kang Lee investigates the neurological and social basis of emerging social behaviors in young children. His two­-pronged research focuses first on how and when children develop the capacity to lie, to detect liesand to feel guilty about it afterwards.

The second focus of Lee's research is facial recognition, which has led to revelations of when children develop the ability to distinguish races ­­and has helped explain why some people occasionally see Jesus' face on a piece of toast.

More profile about the speaker
Kang Lee | Speaker | TED.com
TED2016

Kang Lee: Can you really tell if a kid is lying?

Kang Lee: Dokážete odhalit, zda vám dítě lže?

Filmed:
7,395,442 views

Jsou děti špatnými lháři? Myslíte si, že je snadno odhalíte? Výzkumný pracovník Kang Lee se zabývá otázkou, jaké fyziologické projevy provázejí děti při lhaní. Děti lžou často, začínají již ve věku dvou let, a jsou v tom velice dobré. Pan Lee mimo jiné vysvětluje, proč bychom se měli z prvních lží našich dětí radovat, a vedle toho představuje novou, na detekci lží zaměřenou metodu, která by jednou mohla odhalovat skryté emoce naší tváře.
- Developmental researcher
Kang Lee has devoted his career to understanding the development of social cognition and behavior. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Zdravím vás.
00:13
HiAhoj.
0
1112
1325
00:14
Let me askdotázat se the audiencepublikum a questionotázka:
1
2461
2346
Dovolte mi se vás zeptat:
00:16
Did you ever lielhát as a childdítě?
2
4831
2195
Lhali jste někdy v dětství?
00:19
If you did, could you please
raisevyzdvihnout your handruka?
3
7050
2667
Pokud ano, mohli byste se přihlásit?
00:23
WowWow! This is the mostvětšina honestupřímný
groupskupina of people I've ever metse setkal.
4
11145
3454
Wow! Tak upřímnou skupinu lidí
jsem ještě neviděl.
00:26
(LaughterSmích)
5
14623
1957
(smích)
00:28
So for the last 20 yearsroky,
6
16604
1709
Posledních 20 let studuji,
00:30
I've been studyingstudovat
how childrenděti learnUčit se to tell lieslži.
7
18337
3415
jak se děti učí lhát.
00:33
And todaydnes, I'm going to sharepodíl with you
8
21776
2304
A dnes se s vámi chci podělit
00:36
some of the discoveriesobjevy we have madevyrobeno.
9
24104
2162
o některé z našich objevů.
00:38
But to beginzačít, I'm going to tell you
a storypříběh from MrMr. RichardRichard MessinaMessina,
10
26624
4925
Ale na úvod vám povím příběh
svého přítele Richarda Messina,
00:43
who is my friendpřítel and an elementaryzákladní
schoolškola principalhlavní.
11
31573
3129
který dělá ředitele na základní škole.
00:47
He got a phonetelefon call one day.
12
35266
1561
Jednoho dne obdržel telefonát.
00:51
The callervolající saysříká,
13
39279
1151
Volající říkal:
00:52
"MrMr. MessinaMessina, my sonsyn JohnnyJohnny
will not come to schoolškola todaydnes
14
40454
3882
"Pane Messina, můj syn Johnny
dnes nepřijde do školy,
00:56
because he's sicknemocný."
15
44360
1463
protože je nemocný."
00:58
MrMr. MessinaMessina asksptá se,
16
46498
1736
On se zeptal:
01:00
"Who am I speakingmluvení to, please?"
17
48258
2014
"S kým mluvím, prosím?"
01:02
And the callervolající saysříká,
18
50788
1490
A volající odpověděl:
01:04
"I am my fatherotec."
19
52302
1665
"Já jsem můj otec."
01:05
(LaughterSmích)
20
53991
2787
(smích)
01:10
So this storypříběh --
21
58227
1682
Takže tento příběh
01:11
(LaughterSmích)
22
59933
1532
(smích)
01:13
sumssoučty up very nicelyhezky
threetři commonběžný beliefsvíry we have
23
61489
4310
velmi pěkně shrnuje
tři obvyklá přesvědčení,
01:17
about childrenděti and lyingležící.
24
65823
1859
která o dětech a lhaní máme.
01:20
One, childrenděti only come to tell lieslži
25
68140
4631
Zaprvé, děti začínají lhát
01:24
after enteringzadání elementaryzákladní schoolškola.
26
72795
2268
až po nástupu na základní školu.
01:27
Two, childrenděti are poorchudý liarslháři.
27
75552
2311
Zadruhé, děti jsou špatní lháři.
01:29
We adultsDospělí can easilysnadno detectdetekovat theirjejich lieslži.
28
77887
2857
My dospělí snadno poznáme,
zda mluví pravdu.
01:32
And threetři, if childrenděti lielhát
at a very youngmladý agestáří,
29
80768
4038
A zatřetí, lžou-li děti
již od nízkého věku,
01:36
there mustmusí be some
charactercharakter flawsvady with them,
30
84830
2849
musí mít nějaké vady charakteru
01:39
and they are going to becomestát
pathologicalpatologické liarslháři for life.
31
87703
4049
a během života se z nich stanou
patologičtí lháři.
01:44
Well, it turnsotočí out
32
92720
2194
Avšak ukazuje se,
01:46
all of the threetři beliefsvíry are wrongšpatně.
33
94938
2298
že všechny tyto tři úvahy jsou mylné.
01:50
We have been playinghraní guessinghádání gameshry
34
98617
2710
S dětmi z celého světa jsme hráli hry
01:53
with childrenděti all over the worldsvět.
35
101351
2082
spočívající v hádání.
01:55
Here is an examplepříklad.
36
103457
1486
Zde je příklad.
01:56
So in this gamehra, we askedzeptal se childrenděti
to guesstipni si the numbersčísla on the cardskarty.
37
104967
4365
V této hře jsme požádali děti,
aby hádaly čísla na kartách.
02:01
And we tell them if they winvyhrát the gamehra,
38
109958
2878
A řekli jsme jim, že jestli
uhodnou správné číslo,
02:04
they are going to get a bigvelký prizecena.
39
112860
2157
vyhrají hodnotnou cenu.
02:07
But in the middlestřední of the gamehra,
40
115525
1477
Ale během hry
02:09
we make an excuseomluva and leavezanechat, opustit the roompokoj, místnost.
41
117026
2760
jsme se omluvili a opustili místnost.
02:13
And before we leavezanechat, opustit the roompokoj, místnost,
42
121763
1934
Před tím, než jsme z místnosti odešli,
02:15
we tell them not to peekPeek at the cardskarty.
43
123721
2936
jsme dětem řekli, aby nepodváděly
a karty neotáčely.
02:19
Of coursechod,
44
127518
1416
Samozřejmě,
02:20
we have hiddenskrytý cameraskamery in the roompokoj, místnost
45
128958
2161
že jsme v místnosti měli
skryté kamery,
02:23
to watch theirjejich everykaždý movehýbat se.
46
131143
1795
abychom sledovali každý jejich pohyb.
02:26
Because the desiretouha
to winvyhrát the gamehra is so strongsilný,
47
134216
3417
Protože touha vyhrát
je velmi silné lákadlo,
02:29
more than 90 percentprocent of childrenděti will peekPeek
48
137657
3486
více než 90 procent dětí karty otočí
02:33
as soonjiž brzy as we leavezanechat, opustit the roompokoj, místnost.
49
141167
1437
hned jak místnost opustíme.
02:34
(LaughterSmích)
50
142628
2000
(smích)
02:37
The crucialrozhodující questionotázka is:
51
145044
1986
Klíčová otázka zní:
02:39
When we returnvrátit se and askdotázat se the childrenděti
52
147054
2748
Když se vrátíme zpět
a zeptáme se dětí,
02:41
whetherzda or not they have peekednakoukla,
53
149826
2309
jestli podváděly,
02:44
will the childrenděti who peekednakoukla confessPřiznávám
54
152159
3052
přiznají se ty, které podváděly,
02:47
or lielhát about theirjejich transgressionpřestupek?
55
155235
2578
nebo o svém prohřešku zalžou?
02:51
We foundnalezeno that regardlessbez ohledu na
of genderpohlaví, countryzemě, religionnáboženství,
56
159525
4773
Zjistili jsme, že nezávisle na
pohlaví, zemi či náboženství
02:56
at two yearsroky of agestáří,
57
164934
1579
děti ve věku 2 let
02:59
30 percentprocent lielhát,
58
167188
1927
ve 30 procentech případů zalžou,
03:01
70 percentprocent tell the truthpravda
about theirjejich transgressionpřestupek.
59
169139
3809
70 procent svůj prohřešek přizná.
03:04
At threetři yearsroky of agestáří,
60
172972
2138
Ve věku 3 let
03:07
50 percentprocent lielhát and 50 percentprocent
tell the truthpravda.
61
175134
3474
50 procent lže a 50 procent
řekne pravdu.
03:11
At fourčtyři yearsroky of agestáří,
62
179302
1899
Ve 4 letech
03:13
more than 80 percentprocent lielhát.
63
181225
1947
lže více než 80 procent.
03:16
And after fourčtyři yearsroky of agestáří,
64
184334
2451
A v případě dětí starších čtyř let
03:18
mostvětšina childrenděti lielhát.
65
186809
1389
již lže naprostá většina.
03:21
So as you can see,
66
189180
1363
Takže jak vidíte,
03:22
lyingležící is really a typicaltypický partčást
of developmentrozvoj.
67
190567
3463
lhaní je ve skutečnosti typickou
součástí vývoje.
03:26
And some childrenděti beginzačít to tell lieslži
68
194054
2790
A některé děti začnou lhát
03:28
as youngmladý as two yearsroky of agestáří.
69
196868
2439
dokonce už ve 2 letech.
03:32
So now, let's take a closerblíže look
at the youngermladší childrenděti.
70
200438
3557
Pojďme se teď tedy
blíže věnovat mladším dětem.
03:37
Why do some but not all
youngmladý childrenděti lielhát?
71
205336
3813
Proč lžou pouze některé děti,
ale nikoli všechny?
03:42
In cookingvaření, you need good ingredientspřísady
72
210184
3329
Když vaříte,
potřebujete kvalitní ingredience,
03:45
to cookkuchař good foodjídlo.
73
213537
1613
abyste mohli uvařit kvalitní jídlo.
03:47
And good lyingležící requiresvyžaduje
two keyklíč ingredientspřísady.
74
215793
4563
A dobře vymyšlená lež
vyžaduje dvě takové ingredience.
03:53
The first keyklíč ingredientSložka
is theoryteorie of mindmysl,
75
221109
4110
První klíčovou ingrediencí
je znalost teorie mysli,
03:57
or the mind-readingčtení myšlenek abilityschopnost.
76
225243
1835
neboli schopnost číst mysl jiného.
03:59
MindMysl readingčtení is the abilityschopnost to know
77
227768
2078
Schopnost číst lidskou mysl spočívá
v uvědomění si,
04:01
that differentodlišný people have
differentodlišný knowledgeznalost about the situationsituace
78
229870
4608
že jednotliví lidé vnímají
danou situaci odlišně,
04:06
and the abilityschopnost to differentiateodlišit
betweenmezi what I know
79
234502
3801
a ve schopnosti odlišit mezi tím,
co vím já,
04:10
and what you know.
80
238327
1223
a tím, co ví někdo jiný.
04:11
MindMysl readingčtení is importantdůležité for lyingležící
81
239914
2247
Pro lhaní je to důležité proto,
04:14
because the basiszáklad of lyingležící is that I know
82
242185
3847
že základ lhaní spočívá v tom,
že já vím,
04:18
you don't know
83
246056
1151
že ty nevíš,
04:19
what I know.
84
247231
1151
co vím já.
04:20
ThereforeProto, I can lielhát to you.
85
248406
1371
Proto ti můžu lhát.
04:23
The seconddruhý keyklíč ingredientSložka
for good lyingležící is self-controlsamo-ovládání.
86
251070
4610
Druhý významný prvek pro dobré lhaní
je sebeovládání.
04:27
It is the abilityschopnost to controlřízení your speechmluvený projev,
your facialsperma v obličeji expressionvýraz
87
255704
4623
Je to schopnost ovládat svůj projev,
výrazy tváře
04:32
and your bodytělo languageJazyk,
88
260351
1540
a řeč těla,
04:33
so that you can tell a convincingpřesvědčivý lielhát.
89
261915
2078
což podporuje přesvědčivost sdělované lži.
04:36
And we foundnalezeno that those youngmladý childrenděti
90
264938
3726
Zjistili jsme,
že malé děti,
04:40
who have more advancedpokročilý mind-readingčtení myšlenek
and self-controlsamo-ovládání abilitiesschopnosti
91
268688
4856
jež mají rozvinutější obě
z uvedených schopností,
04:45
tell lieslži earlierdříve
92
273568
2038
začínají lhát dříve
04:47
and are more sophisticatedsofistikovaný liarslháři.
93
275630
2816
a jejich lži jsou propracovanější.
04:51
As it turnsotočí out, these two abilitiesschopnosti
are alsotaké essentialnezbytný for all of us
94
279887
5619
Jak se ukázalo,
obě ony schopnosti jsou pro všechny z nás
04:57
to functionfunkce well in our societyspolečnost.
95
285530
2522
a naše fungování ve společnosti
nepostradatelné.
05:00
In factskutečnost, deficitsdeficity in mind-readingčtení myšlenek
and self-controlsamo-ovládání abilitiesschopnosti
96
288848
4335
A naopak nedostatky v těchto
dvou dovednostech
05:05
are associatedspojené with seriousvážně
developmentalvývojové problemsproblémy,
97
293207
3559
jsou spojovány s vážnými
vývojovými vadami,
05:08
suchtakový as ADHDADHD and autismautismus.
98
296790
2759
jako je např. ADHD či autismus.
05:13
So if you discoverobjevit your two-year-olddva rok starý
is tellingvyprávění his or her first lielhát,
99
301893
5177
Pokud tedy přistihnete vaše dvouleté dítko
při jeho první lži,
05:19
insteadmísto toho of beingbytost alarmedznepokojen,
100
307094
1984
místo panikaření
05:21
you should celebrateslavit --
101
309102
1492
byste měli oslavovat...
05:22
(LaughterSmích)
102
310618
1522
(smích)
05:24
because it signalssignály that your childdítě
has arrivedpřišel at a newNový milestonemilník
103
312164
5730
...neboť ona lež signalizuje,
že vaše dítě postoupilo
05:29
of typicaltypický developmentrozvoj.
104
317918
1635
na další příčku obvyklého vývoje.
05:33
Now, are childrenděti poorchudý liarslháři?
105
321085
3136
Nabízí se otázka,
zda jsou děti špatnými lháři.
05:36
Do you think you can easilysnadno
detectdetekovat theirjejich lieslži?
106
324878
2994
Myslíte, že je dokážete snadno
odhalit?
05:40
Would you like to give it a try?
107
328745
1678
Chtěli byste si to vyzkoušet?
05:42
Yes? OK.
108
330921
1480
Ano? Dobře.
05:44
So I'm going to showshow you two videosvidea.
109
332425
2139
Pustím vám tedy dvě videa.
05:47
In the videosvidea,
110
335024
1151
V těchto videích budou
05:48
the childrenděti are going to respondreagovat
to a researcher'svýzkumného pracovníka questionotázka,
111
336199
3057
děti zodpovídat otázku:
05:51
"Did you peekPeek?"
112
339280
1482
"Podváděli jste?"
05:52
So try to tell me
113
340786
1554
Zkuste mi říci,
05:54
whichkterý childdítě is lyingležící
114
342364
1398
které z dětí lže
05:55
and whichkterý childdítě is tellingvyprávění the truthpravda.
115
343786
2110
a které mluví pravdu.
05:58
Here'sTady je childdítě numberčíslo one.
116
346272
1719
Zde je první dotazované dítě.
06:00
Are you readypřipraven?
117
348991
1237
Jste připraveni?
06:03
(VideoVideo) AdultDospělí: Did you peekPeek? ChildDítě: No.
118
351006
1920
(Video) Výzkumník: "Podváděl jsi?"
Dítě: "Ne."
06:05
KangKang LeeLee: And this is childdítě numberčíslo two.
119
353619
2236
(Kang Lee) A přichází druhé dítě.
06:09
(VideoVideo) AdultDospělí: Did you peekPeek? ChildDítě: No.
120
357501
2192
(Video) Výzkumník: "Podváděla jsi?"
Dítě: "Ne."
06:13
KLKL: OK, if you think
childdítě numberčíslo one is lyingležící,
121
361296
3587
Dobře, pokud si myslíte,
že lže první dítě,
06:16
please raisevyzdvihnout your handruka.
122
364907
1687
prosím, přihlaste se.
06:20
And if you think childdítě numberčíslo two
is lyingležící, please raisevyzdvihnout your handruka.
123
368401
3552
A pokud jste toho názoru, že lež
říká druhé dítě, přihlaste se.
06:25
OK, so as a matterhmota of factskutečnost,
124
373593
2474
Pravda je taková,
06:28
childdítě numberčíslo one is tellingvyprávění the truthpravda,
125
376091
2937
že první dítě mluví pravdu,
06:31
childdítě numberčíslo two is lyingležící.
126
379052
2029
zatímco to druhé lže.
06:34
LooksVypadá like manymnoho of you are terriblehrozný
detectorsdetektory of children'sdětské lieslži.
127
382124
3230
Vypadá to, že z mnohých z vás by byly
špatné detektory dětských lží.
06:37
(LaughterSmích)
128
385378
2478
(smích)
06:39
Now, we have playedhrál similarpodobný kindsdruhy of gameshry
129
387880
3384
Podobné hry jsme hráli
06:43
with manymnoho, manymnoho adultsDospělí
from all walksprocházky of life.
130
391288
4625
s mnoha dospělými různých profesí
a postavení.
06:48
And we showshow them manymnoho videosvidea.
131
396714
2158
A ukázali jsme jim spousty videí.
06:51
In halfpolovina of the videosvidea, the childrenděti liedlhal.
132
399347
2549
V polovině z nich děti lhaly.
06:53
In the other halfpolovina of the videosvidea,
the childrenděti told the truthpravda.
133
401920
3267
Ve druhé polovině mluvily pravdu.
06:58
And let's find out
how these adultsDospělí performedprovedeno.
134
406529
2857
Pojďme zjistit,
jak si testovaní dospělí vedli.
07:02
Because there are as manymnoho liarslháři
as truthpravda tellersexpedice,
135
410319
3855
Protože je zde stejné množství lhářů
jako pravdomluvných,
07:06
if you guesstipni si randomlynáhodně,
136
414198
2399
budete-li náhodně hádat,
07:08
there's a 50 percentprocent chancešance
you're going to get it right.
137
416621
4070
máte padesátiprocentní šanci,
že se trefíte.
07:12
So if your accuracypřesnost is around 50 percentprocent,
138
420715
3594
Pokud se tedy vaše přesnost
pohybuje kolem 50 procent,
07:16
it meansprostředek you are a terriblehrozný detectordetektor
of children'sdětské lieslži.
139
424333
3441
znamená to, že v odhalování dětských lží
selháváte.
07:20
So let's startStart with undergradsundergrads
and lawzákon schoolškola studentsstudentů,
140
428290
4529
Začněme s vysokoškoláky a studenty práv,
07:24
who typicallytypicky have
limitedomezený experienceZkusenosti with childrenděti.
141
432843
3672
kteří jsou typičtí svými
nízkými zkušenostmi s dětmi.
07:30
No, they cannotnemůže detectdetekovat children'sdětské lieslži.
142
438038
1962
Ne, oni dětské lži neodhalí.
07:32
TheirJejich performancepředstavení is around chancešance.
143
440024
2214
Jejich výkon odpovídá náhodě.
07:34
Now how about socialsociální workerspracovníků
and child-protectionOchrana dětí lawyersadvokáty,
144
442262
5229
Co třeba sociální pracovníci a právníci
věnující se ochraně dětí,
07:39
who work with childrenděti on a dailydenně basiszáklad?
145
447515
2674
kteří s dětmi pracují denně?
07:42
Can they detectdetekovat children'sdětské lieslži?
146
450213
2087
Jsou oni schopni odhalit, zda dítě lže?
07:45
No, they cannotnemůže.
147
453624
1151
Nikoli.
07:46
(LaughterSmích)
148
454799
1045
(smích)
07:47
What about judgessoudců,
149
455868
1472
Jak si stojí soudci,
07:49
customscelní officersdůstojníků
150
457364
1800
celníci
07:51
and policepolicie officersdůstojníků,
151
459188
1858
a policisté,
07:53
who dealobchod with liarslháři on a dailydenně basiszáklad?
152
461070
2643
kteří se denně setkávají se lháři?
07:55
Can they detectdetekovat children'sdětské lieslži?
153
463737
1917
Jsou oni schopni poznat dětské lháře?
07:58
No, they cannotnemůže.
154
466800
1214
Nejsou.
08:00
What about parentsrodiče?
155
468430
1186
A co rodiče?
08:01
Can parentsrodiče detectdetekovat other children'sdětské lieslži?
156
469640
3014
Dokáží rodiče poznat,
když jim jiné dítě lže?
08:05
No, they cannotnemůže.
157
473898
1238
Ne, nedokáží.
08:07
What about, can parentsrodiče
detectdetekovat theirjejich ownvlastní children'sdětské lieslži?
158
475821
3585
A jsou schopni odhalit lež
vlastního dítěte?
08:13
No, they cannotnemůže.
159
481208
1201
Ne, nejsou.
08:14
(LaughterSmích) (ApplausePotlesk)
160
482433
3476
(smích a potlesk)
08:17
So now you maysmět askdotázat se
161
485933
1547
Nabízí se otázka,
08:20
why children'sdětské lieslži
are so difficultobtížný to detectdetekovat.
162
488504
3632
proč je lež dětí
tak těžké odhalit.
08:24
Let me illustrateilustrovat this
with my ownvlastní sonsyn, NathanNathan.
163
492958
3012
Dovolte mi vám odpovědět
na příkladu mého syna Nathana.
08:27
This is his facialsperma v obličeji expressionvýraz
164
495994
2169
Takto vypadá jeho výraz,
08:30
when he lieslži.
165
498187
1384
když lže.
08:31
(LaughterSmích)
166
499595
2206
(smích)
08:33
So when childrenděti lielhát,
167
501825
1602
Tedy, pokud děti lžou,
08:35
theirjejich facialsperma v obličeji expressionvýraz
is typicallytypicky neutralneutrální.
168
503451
3156
výraz v jejich obličeji
je typicky neutrální.
08:39
HoweverNicméně, behindza this neutralneutrální expressionvýraz,
169
507123
3460
Avšak pod tímto neutrálním obličejem
08:42
the childdítě is actuallyvlastně experiencingzažívá
a lot of emotionsemoce,
170
510607
3326
dítě zažívá mnoho pocitů,
08:45
suchtakový as fearstrach, guiltpocit viny, shameostuda
171
513957
3855
jako je strach, vina, stud
08:49
and maybe a little bitbit of liar'slhářky delightrozkoš.
172
517836
3096
a možná i trochu rozjaření z toho,
že právě lže.
08:52
(LaughterSmích)
173
520956
2702
(smích)
08:55
UnfortunatelyBohužel, suchtakový emotionsemoce
are eitherbuď fleetingpomíjivé or hiddenskrytý.
174
523682
4840
Většina emocí je bohužel buď prchavá,
nebo dovedně skrytá.
09:00
ThereforeProto, it's mostlyvětšinou invisibleneviditelný to us.
175
528546
3099
A proto je pro nás obvykle neviditelná.
09:03
So in the last fivePět yearsroky,
176
531669
1359
Během posledních pěti let
09:05
we have been tryingzkoušet to figurepostava out a way
to revealodhalit these hiddenskrytý emotionsemoce.
177
533052
3896
jsme se proto snažili najít způsob,
jak tyto skrývané emoce odkrýt.
09:08
Then we madevyrobeno a discoveryobjev.
178
536972
1514
Načež jsme dospěli k objevu.
09:11
We know that underneathpod our facialsperma v obličeji skinkůže,
179
539273
3185
Víme, že pod kůží pokrývající obličej
09:14
there's a richbohatý networksíť of bloodkrev vesselsplavidel.
180
542482
3394
se nachází bohatá síť cév.
09:17
When we experienceZkusenosti differentodlišný emotionsemoce,
181
545900
2417
Když prožíváme různorodé emoce,
09:20
our facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok changesZměny subtlyjemně.
182
548341
2641
průtok krve v těchto cévách se
nepatrně mění.
09:23
And these changesZměny are regulatedregulovaný
by the autonomicautonomní systemSystém
183
551613
3948
A tyto změny jsou způsobeny automatickým
systémem,
09:27
that is beyondmimo our consciousvědomí controlřízení.
184
555585
2169
který je mimo kontrolu našeho vědomí.
09:30
By looking at facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok changesZměny,
185
558159
3823
Zkoumáním změn průtoku krve
09:34
we can revealodhalit people'slidí hiddenskrytý emotionsemoce.
186
562006
2697
můžeme pozorovat jinak skryté
lidské emoce.
09:37
UnfortunatelyBohužel, suchtakový emotion-relatedemoce související
facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok changesZměny
187
565229
4778
Změny vztahující se k jednotlivým emocím
jsou bohužel příliš nepatrné na to,
09:42
are too subtlejemné to detectdetekovat by our nakednahý eyeoko.
188
570031
2625
abychom je mohli pozorovat pouhým okem.
09:45
So to help us revealodhalit
people'slidí facialsperma v obličeji emotionsemoce,
189
573632
3768
Abychom zkoumání emocí v lidské tváři
byli schopni,
09:49
we have developedrozvinutý a newNový imagingzpracování obrázků technologytechnika
190
577424
3034
vytvořili jsme novou technologii
spočívající ve snímání,
09:52
we call "transdermaltransdermální opticaloptický imagingzpracování obrázků."
191
580482
3149
již jsme nazvali
"transdermální optické snímání".
09:56
To do so, we use a regularpravidelný
videovideo cameraFotoaparát to recordzáznam people
192
584679
3953
K tomuto jsme využili běžnou kameru,
na níž jsme snímali lidi,
10:00
when they experienceZkusenosti
variousrozličný hiddenskrytý emotionsemoce.
193
588656
3086
když zažívali různé skryté emoce.
10:04
And then, usingpoužitím our imageobraz
processingzpracovává se technologytechnika,
194
592385
4094
A následně, s využitím naší obrazy
zpracovávající technologie,
10:08
we can extractvýpis transdermaltransdermální imagessnímky
of facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok changesZměny.
195
596503
5536
jsme dokázali vyextrahovat snímky
oněch průtokových změn.
10:16
By looking at transdermaltransdermální videovideo imagessnímky,
196
604475
4272
Pouhým pohledem na transdermální záběry
10:20
now we can easilysnadno see
197
608771
1787
nyní můžeme snadno rozeznat
10:23
facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok changesZměny associatedspojené
with the variousrozličný hiddenskrytý emotionsemoce.
198
611737
5631
změny v průtoku krve, spojené
s jednotlivými těžko odhalitenými emocemi.
10:29
And usingpoužitím this technologytechnika,
199
617944
1788
Za použití této metody
10:31
we can now revealodhalit the hiddenskrytý emotionsemoce
associatedspojené with lyingležící,
200
619756
4668
můžeme nyní odhalit emoce spojené
se lhaním,
10:36
and thereforeproto detectdetekovat people'slidí lieslži.
201
624448
2910
a na základě toho přistihnout
osoby při lži.
10:39
We can do so noninvasivelyneinvazivně,
202
627382
2439
Můžeme tak učinit nenásilně,
10:41
remotelyvzdáleně, inexpensivelynenákladně,
203
629845
2539
bez bližšího kontaktu, bez výdajů,
10:44
with an accuracypřesnost at about 85 percentprocent,
204
632408
3660
s přesností kolem 85 procent,
10:48
whichkterý is fardaleko better than chancešance levelúroveň.
205
636092
2054
což dalece přesahuje procento
náhodného odhadu.
10:51
And in additionpřidání, we discoveredobjevil
a PinocchioPinocchio effectúčinek.
206
639100
3790
K tomu všemu jsme objevili
Pinokiův efekt.
10:56
No, not this PinocchioPinocchio effectúčinek.
207
644336
2055
Nikoli tento Pinokiův efekt.
10:58
(LaughterSmích)
208
646415
1007
(smích)
10:59
This is the realnemovitý PinocchioPinocchio effectúčinek.
209
647446
2122
Tohle je opravdový Pinokiův
efekt.
11:01
When people lielhát,
210
649592
1417
Když lidé lžou,
11:03
the facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok
on the cheekstváře decreasesÚbytky,
211
651033
3779
tok krve v jejich tvářích klesá,
11:06
and the facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok
on the nosenos increaseszvyšuje.
212
654836
3261
zatímco průtok v nose narůstá.
11:11
Of coursechod, lyingležící is not the only situationsituace
213
659379
3507
Lhaní samozřejmě není jedinou příčinou
11:14
that will evokevyvolat our hiddenskrytý emotionsemoce.
214
662910
2848
vyvolávající naše skryté emoce.
11:17
So then we askedzeptal se ourselvessebe,
215
665782
1874
Proto si pokládáme otázku,
11:19
in additionpřidání to detectingdetekce lieslži,
216
667680
2347
zda je možné, krom detekce lži,
11:22
how can our technologytechnika be used?
217
670051
2333
využít naši technologii i k jiným účelům.
11:25
One applicationaplikace is in educationvzdělání.
218
673027
3546
Jedna možnost aplikace je ve vzdělávání.
11:28
For examplepříklad, usingpoužitím this technologytechnika,
we can help this mathematicsmatematika teacheručitel
219
676597
4661
Prostřednictvím této metody můžeme
např. pomoci tomuto učiteli matematiky
11:33
to identifyidentifikovat the studentstudent in his classroomtřída
220
681282
2907
rozpoznat studenty,
kteří zažívají silnou úzkost,
11:36
who maysmět experienceZkusenosti highvysoký anxietyúzkost
about the topictéma he's teachingvýuka
221
684213
4745
vyvolanou tématem, o němž hovoří.
Pokud si toho učitel bude vědom,
11:40
so that he can help him.
222
688982
1509
může jim pomoci.
11:43
And alsotaké we can use this in healthzdraví carepéče.
223
691337
2740
Dále se nabízí využití v oblasti
lékařské péče.
11:46
For examplepříklad, everykaždý day I SkypeSkype my parentsrodiče,
224
694101
3368
Denně např. skypuji svým rodičům,
11:49
who livežít thousandstisíce of milesmíle away.
225
697493
2082
kteří žijí tisíce mil ode mě.
11:52
And usingpoužitím this technologytechnika,
226
700178
1821
Za pomoci této technologie
11:54
I can not only find out
what's going on in theirjejich livesživoty
227
702023
3482
mohu nejenom zjistit,
jak se jim daří,
11:57
but alsotaké simultaneouslyzároveň monitormonitor
theirjejich heartsrdce ratehodnotit, theirjejich stressstres levelúroveň,
228
705529
6302
ale zároveň monitorovat
jejich tep, míru stresu,
12:03
theirjejich moodnálada and whetherzda or not
they are experiencingzažívá painbolest.
229
711855
3225
jejich náladu či zda v onu chvíli
pociťují bolest či nikoli.
12:07
And perhapsmožná in the futurebudoucnost,
230
715839
1810
A možná, v budoucnu,
12:09
theirjejich risksrizika for heartsrdce attackZáchvat
or hypertensionhypertenze.
231
717673
3289
též potenciální riziko infarktu
či vysoký krevní tlak.
12:13
And you maysmět askdotázat se:
232
721701
1260
Krom toho se můžete ptát,
12:15
Can we use this alsotaké to revealodhalit
politicians'politici emotionsemoce?
233
723472
5481
zda je metoda využitelná i k odhalování
emocí politiků.
12:20
(LaughterSmích)
234
728977
1540
(smích)
12:22
For examplepříklad, duringběhem a debaterozprava.
235
730541
1854
Např. během debat.
12:25
Well, the answerOdpovědět is yes.
236
733220
1453
Odpověď zní ano.
12:27
UsingPoužití TVTV footagezáběry,
237
735167
1944
Prostřednictvím televizních
nahrávek
12:29
we could detectdetekovat
the politicians'politici heartsrdce ratehodnotit,
238
737135
4046
můžeme pozorovat jejich tep,
12:33
moodnálada and stressstres,
239
741205
2046
rozpoložení i míru stresu,
12:35
and perhapsmožná in the futurebudoucnost,
whetherzda or not they are lyingležící to us.
240
743275
3578
v budoucnu možná i fakt, zda nám lžou
či nelžou oni.
12:39
We can alsotaké use this
in marketingmarketing researchvýzkum,
241
747495
2996
Metoda je též využitelná
v průzkumech trhu,
12:42
for examplepříklad, to find out
242
750515
1851
např. pro zjišťování
12:44
whetherzda or not people like
certainurčitý consumerspotřebitel productsprodukty.
243
752390
4355
zda lidé mají či nemají rádi
určitý produkt.
12:49
We can even use it in datingchodit s někým.
244
757229
2238
Za zmínění stojí i randění.
12:51
So for examplepříklad,
245
759904
1160
Tak kupříkladu pokud se
12:53
if your datedatum is smilingusmívající se at you,
246
761088
2594
na vás váš doprovod usmívá,
12:55
this technologytechnika can help you to determineurčit
247
763706
2794
naše metoda vám pomůže určit,
12:58
whetherzda she actuallyvlastně likesrád you
248
766524
2607
zda se mu opravdu líbíte,
13:01
or she is just tryingzkoušet to be nicepěkný to you.
249
769155
2175
či zda se jen chová mile.
13:03
And in this casepouzdro,
250
771864
1695
A v tomto konkrétním příkladě...
13:05
she is just tryingzkoušet to be nicepěkný to you.
251
773583
1876
...se slečna pouze snaží být milá.
13:07
(LaughterSmích)
252
775483
2392
(smích)
13:11
So transdermaltransdermální opticaloptický imagingzpracování obrázků technologytechnika
253
779244
3709
Metoda transdermálního
optického snímání
13:14
is at a very earlybrzy stagefáze of developmentrozvoj.
254
782977
2578
je dnes na počátku vývoje.
13:17
ManyMnoho newNový applicationsaplikací will come about
that we don't know todaydnes.
255
785579
4114
Objeví se mnoho nových možností využití,
o nichž dnes nevíme.
13:22
HoweverNicméně, one thing I know for sure
256
790293
2778
Ale jedním jsem si jistý.
13:25
is that lyingležící will never
be the samestejný again.
257
793095
3414
Lhaní již nikdy nebude stejné.
13:28
Thank you very much.
258
796533
1158
Děkuji vám.
13:29
XiXIè xieXie.
259
797715
1324
(čínština) Děkuji.
13:31
(ApplausePotlesk)
260
799063
3906
(potlesk)
Translated by Dominika Otrošinová
Reviewed by Noranora Nora

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kang Lee - Developmental researcher
Kang Lee has devoted his career to understanding the development of social cognition and behavior.

Why you should listen

With an international team based at the University of Toronto, Kang Lee investigates the neurological and social basis of emerging social behaviors in young children. His two­-pronged research focuses first on how and when children develop the capacity to lie, to detect liesand to feel guilty about it afterwards.

The second focus of Lee's research is facial recognition, which has led to revelations of when children develop the ability to distinguish races ­­and has helped explain why some people occasionally see Jesus' face on a piece of toast.

More profile about the speaker
Kang Lee | Speaker | TED.com