English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Kang Lee: Can you really tell if a kid is lying?

Kang Lee: Dokážete odhalit, zda vám dítě lže?

Filmed:
7,395,442 views

Jsou děti špatnými lháři? Myslíte si, že je snadno odhalíte? Výzkumný pracovník Kang Lee se zabývá otázkou, jaké fyziologické projevy provázejí děti při lhaní. Děti lžou často, začínají již ve věku dvou let, a jsou v tom velice dobré. Pan Lee mimo jiné vysvětluje, proč bychom se měli z prvních lží našich dětí radovat, a vedle toho představuje novou, na detekci lží zaměřenou metodu, která by jednou mohla odhalovat skryté emoce naší tváře.

- Developmental researcher
Kang Lee has devoted his career to understanding the development of social cognition and behavior. Full bio

HiAhoj.
Zdravím vás.
00:13
Let me askdotázat se the audiencepublikum a questionotázka:
Dovolte mi se vás zeptat:
00:14
Did you ever lielhát as a childdítě?
Lhali jste někdy v dětství?
00:16
If you did, could you please
raisevyzdvihnout your handruka?
Pokud ano, mohli byste se přihlásit?
00:19
WowWow! This is the mostvětšina honestupřímný
groupskupina of people I've ever metse setkal.
Wow! Tak upřímnou skupinu lidí
jsem ještě neviděl.
00:23
(LaughterSmích)
(smích)
00:26
So for the last 20 yearsroky,
Posledních 20 let studuji,
00:28
I've been studyingstudovat
how childrenděti learnUčit se to tell lieslži.
jak se děti učí lhát.
00:30
And todaydnes, I'm going to sharepodíl with you
A dnes se s vámi chci podělit
00:33
some of the discoveriesobjevy we have madevyrobeno.
o některé z našich objevů.
00:36
But to beginzačít, I'm going to tell you
a storypříběh from MrMr. RichardRichard MessinaMessina,
Ale na úvod vám povím příběh
svého přítele Richarda Messina,
00:38
who is my friendpřítel and an elementaryzákladní
schoolškola principalhlavní.
který dělá ředitele na základní škole.
00:43
He got a phonetelefon call one day.
Jednoho dne obdržel telefonát.
00:47
The callervolající saysříká,
Volající říkal:
00:51
"MrMr. MessinaMessina, my sonsyn JohnnyJohnny
will not come to schoolškola todaydnes
"Pane Messina, můj syn Johnny
dnes nepřijde do školy,
00:52
because he's sicknemocný."
protože je nemocný."
00:56
MrMr. MessinaMessina asksptá se,
On se zeptal:
00:58
"Who am I speakingmluvení to, please?"
"S kým mluvím, prosím?"
01:00
And the callervolající saysříká,
A volající odpověděl:
01:02
"I am my fatherotec."
"Já jsem můj otec."
01:04
(LaughterSmích)
(smích)
01:05
So this storypříběh --
Takže tento příběh
01:10
(LaughterSmích)
(smích)
01:11
sumssoučty up very nicelyhezky
threetři commonběžný beliefsvíry we have
velmi pěkně shrnuje
tři obvyklá přesvědčení,
01:13
about childrenděti and lyingležící.
která o dětech a lhaní máme.
01:17
One, childrenděti only come to tell lieslži
Zaprvé, děti začínají lhát
01:20
after enteringzadání elementaryzákladní schoolškola.
až po nástupu na základní školu.
01:24
Two, childrenděti are poorchudý liarslháři.
Zadruhé, děti jsou špatní lháři.
01:27
We adultsDospělí can easilysnadno detectdetekovat theirjejich lieslži.
My dospělí snadno poznáme,
zda mluví pravdu.
01:29
And threetři, if childrenděti lielhát
at a very youngmladý agestáří,
A zatřetí, lžou-li děti
již od nízkého věku,
01:32
there mustmusí be some
charactercharakter flawsvady with them,
musí mít nějaké vady charakteru
01:36
and they are going to becomestát
pathologicalpatologické liarslháři for life.
a během života se z nich stanou
patologičtí lháři.
01:39
Well, it turnsotočí out
Avšak ukazuje se,
01:44
all of the threetři beliefsvíry are wrongšpatně.
že všechny tyto tři úvahy jsou mylné.
01:46
We have been playinghraní guessinghádání gameshry
S dětmi z celého světa jsme hráli hry
01:50
with childrenděti all over the worldsvět.
spočívající v hádání.
01:53
Here is an examplepříklad.
Zde je příklad.
01:55
So in this gamehra, we askedzeptal se childrenděti
to guesstipni si the numbersčísla on the cardskarty.
V této hře jsme požádali děti,
aby hádaly čísla na kartách.
01:56
And we tell them if they winvyhrát the gamehra,
A řekli jsme jim, že jestli
uhodnou správné číslo,
02:01
they are going to get a bigvelký prizecena.
vyhrají hodnotnou cenu.
02:04
But in the middlestřední of the gamehra,
Ale během hry
02:07
we make an excuseomluva and leavezanechat, opustit the roompokoj, místnost.
jsme se omluvili a opustili místnost.
02:09
And before we leavezanechat, opustit the roompokoj, místnost,
Před tím, než jsme z místnosti odešli,
02:13
we tell them not to peekPeek at the cardskarty.
jsme dětem řekli, aby nepodváděly
a karty neotáčely.
02:15
Of coursechod,
Samozřejmě,
02:19
we have hiddenskrytý cameraskamery in the roompokoj, místnost
že jsme v místnosti měli
skryté kamery,
02:20
to watch theirjejich everykaždý movehýbat se.
abychom sledovali každý jejich pohyb.
02:23
Because the desiretouha
to winvyhrát the gamehra is so strongsilný,
Protože touha vyhrát
je velmi silné lákadlo,
02:26
more than 90 percentprocent of childrenděti will peekPeek
více než 90 procent dětí karty otočí
02:29
as soonjiž brzy as we leavezanechat, opustit the roompokoj, místnost.
hned jak místnost opustíme.
02:33
(LaughterSmích)
(smích)
02:34
The crucialrozhodující questionotázka is:
Klíčová otázka zní:
02:37
When we returnvrátit se and askdotázat se the childrenděti
Když se vrátíme zpět
a zeptáme se dětí,
02:39
whetherzda or not they have peekednakoukla,
jestli podváděly,
02:41
will the childrenděti who peekednakoukla confessPřiznávám
přiznají se ty, které podváděly,
02:44
or lielhát about theirjejich transgressionpřestupek?
nebo o svém prohřešku zalžou?
02:47
We foundnalezeno that regardlessbez ohledu na
of genderpohlaví, countryzemě, religionnáboženství,
Zjistili jsme, že nezávisle na
pohlaví, zemi či náboženství
02:51
at two yearsroky of agestáří,
děti ve věku 2 let
02:56
30 percentprocent lielhát,
ve 30 procentech případů zalžou,
02:59
70 percentprocent tell the truthpravda
about theirjejich transgressionpřestupek.
70 procent svůj prohřešek přizná.
03:01
At threetři yearsroky of agestáří,
Ve věku 3 let
03:04
50 percentprocent lielhát and 50 percentprocent
tell the truthpravda.
50 procent lže a 50 procent
řekne pravdu.
03:07
At fourčtyři yearsroky of agestáří,
Ve 4 letech
03:11
more than 80 percentprocent lielhát.
lže více než 80 procent.
03:13
And after fourčtyři yearsroky of agestáří,
A v případě dětí starších čtyř let
03:16
mostvětšina childrenděti lielhát.
již lže naprostá většina.
03:18
So as you can see,
Takže jak vidíte,
03:21
lyingležící is really a typicaltypický partčást
of developmentrozvoj.
lhaní je ve skutečnosti typickou
součástí vývoje.
03:22
And some childrenděti beginzačít to tell lieslži
A některé děti začnou lhát
03:26
as youngmladý as two yearsroky of agestáří.
dokonce už ve 2 letech.
03:28
So now, let's take a closerblíže look
at the youngermladší childrenděti.
Pojďme se teď tedy
blíže věnovat mladším dětem.
03:32
Why do some but not all
youngmladý childrenděti lielhát?
Proč lžou pouze některé děti,
ale nikoli všechny?
03:37
In cookingvaření, you need good ingredientspřísady
Když vaříte,
potřebujete kvalitní ingredience,
03:42
to cookkuchař good foodjídlo.
abyste mohli uvařit kvalitní jídlo.
03:45
And good lyingležící requiresvyžaduje
two keyklíč ingredientspřísady.
A dobře vymyšlená lež
vyžaduje dvě takové ingredience.
03:47
The first keyklíč ingredientSložka
is theoryteorie of mindmysl,
První klíčovou ingrediencí
je znalost teorie mysli,
03:53
or the mind-readingčtení myšlenek abilityschopnost.
neboli schopnost číst mysl jiného.
03:57
MindMysl readingčtení is the abilityschopnost to know
Schopnost číst lidskou mysl spočívá
v uvědomění si,
03:59
that differentodlišný people have
differentodlišný knowledgeznalost about the situationsituace
že jednotliví lidé vnímají
danou situaci odlišně,
04:01
and the abilityschopnost to differentiateodlišit
betweenmezi what I know
a ve schopnosti odlišit mezi tím,
co vím já,
04:06
and what you know.
a tím, co ví někdo jiný.
04:10
MindMysl readingčtení is importantdůležité for lyingležící
Pro lhaní je to důležité proto,
04:11
because the basiszáklad of lyingležící is that I know
že základ lhaní spočívá v tom,
že já vím,
04:14
you don't know
že ty nevíš,
04:18
what I know.
co vím já.
04:19
ThereforeProto, I can lielhát to you.
Proto ti můžu lhát.
04:20
The seconddruhý keyklíč ingredientSložka
for good lyingležící is self-controlsamo-ovládání.
Druhý významný prvek pro dobré lhaní
je sebeovládání.
04:23
It is the abilityschopnost to controlřízení your speechmluvený projev,
your facialsperma v obličeji expressionvýraz
Je to schopnost ovládat svůj projev,
výrazy tváře
04:27
and your bodytělo languageJazyk,
a řeč těla,
04:32
so that you can tell a convincingpřesvědčivý lielhát.
což podporuje přesvědčivost sdělované lži.
04:33
And we foundnalezeno that those youngmladý childrenděti
Zjistili jsme,
že malé děti,
04:36
who have more advancedpokročilý mind-readingčtení myšlenek
and self-controlsamo-ovládání abilitiesschopnosti
jež mají rozvinutější obě
z uvedených schopností,
04:40
tell lieslži earlierdříve
začínají lhát dříve
04:45
and are more sophisticatedsofistikovaný liarslháři.
a jejich lži jsou propracovanější.
04:47
As it turnsotočí out, these two abilitiesschopnosti
are alsotaké essentialnezbytný for all of us
Jak se ukázalo,
obě ony schopnosti jsou pro všechny z nás
04:51
to functionfunkce well in our societyspolečnost.
a naše fungování ve společnosti
nepostradatelné.
04:57
In factskutečnost, deficitsdeficity in mind-readingčtení myšlenek
and self-controlsamo-ovládání abilitiesschopnosti
A naopak nedostatky v těchto
dvou dovednostech
05:00
are associatedspojené with seriousvážně
developmentalvývojové problemsproblémy,
jsou spojovány s vážnými
vývojovými vadami,
05:05
suchtakový as ADHDADHD and autismautismus.
jako je např. ADHD či autismus.
05:08
So if you discoverobjevit your two-year-olddva rok starý
is tellingvyprávění his or her first lielhát,
Pokud tedy přistihnete vaše dvouleté dítko
při jeho první lži,
05:13
insteadmísto toho of beingbytost alarmedznepokojen,
místo panikaření
05:19
you should celebrateslavit --
byste měli oslavovat...
05:21
(LaughterSmích)
(smích)
05:22
because it signalssignály that your childdítě
has arrivedpřišel at a newNový milestonemilník
...neboť ona lež signalizuje,
že vaše dítě postoupilo
05:24
of typicaltypický developmentrozvoj.
na další příčku obvyklého vývoje.
05:29
Now, are childrenděti poorchudý liarslháři?
Nabízí se otázka,
zda jsou děti špatnými lháři.
05:33
Do you think you can easilysnadno
detectdetekovat theirjejich lieslži?
Myslíte, že je dokážete snadno
odhalit?
05:36
Would you like to give it a try?
Chtěli byste si to vyzkoušet?
05:40
Yes? OK.
Ano? Dobře.
05:42
So I'm going to showshow you two videosvidea.
Pustím vám tedy dvě videa.
05:44
In the videosvidea,
V těchto videích budou
05:47
the childrenděti are going to respondreagovat
to a researcher'svýzkumného pracovníka questionotázka,
děti zodpovídat otázku:
05:48
"Did you peekPeek?"
"Podváděli jste?"
05:51
So try to tell me
Zkuste mi říci,
05:52
whichkterý childdítě is lyingležící
které z dětí lže
05:54
and whichkterý childdítě is tellingvyprávění the truthpravda.
a které mluví pravdu.
05:55
Here'sTady je childdítě numberčíslo one.
Zde je první dotazované dítě.
05:58
Are you readypřipraven?
Jste připraveni?
06:00
(VideoVideo) AdultDospělí: Did you peekPeek? ChildDítě: No.
(Video) Výzkumník: "Podváděl jsi?"
Dítě: "Ne."
06:03
KangKang LeeLee: And this is childdítě numberčíslo two.
(Kang Lee) A přichází druhé dítě.
06:05
(VideoVideo) AdultDospělí: Did you peekPeek? ChildDítě: No.
(Video) Výzkumník: "Podváděla jsi?"
Dítě: "Ne."
06:09
KLKL: OK, if you think
childdítě numberčíslo one is lyingležící,
Dobře, pokud si myslíte,
že lže první dítě,
06:13
please raisevyzdvihnout your handruka.
prosím, přihlaste se.
06:16
And if you think childdítě numberčíslo two
is lyingležící, please raisevyzdvihnout your handruka.
A pokud jste toho názoru, že lež
říká druhé dítě, přihlaste se.
06:20
OK, so as a matterhmota of factskutečnost,
Pravda je taková,
06:25
childdítě numberčíslo one is tellingvyprávění the truthpravda,
že první dítě mluví pravdu,
06:28
childdítě numberčíslo two is lyingležící.
zatímco to druhé lže.
06:31
LooksVypadá like manymnoho of you are terriblehrozný
detectorsdetektory of children'sdětské lieslži.
Vypadá to, že z mnohých z vás by byly
špatné detektory dětských lží.
06:34
(LaughterSmích)
(smích)
06:37
Now, we have playedhrál similarpodobný kindsdruhy of gameshry
Podobné hry jsme hráli
06:39
with manymnoho, manymnoho adultsDospělí
from all walksprocházky of life.
s mnoha dospělými různých profesí
a postavení.
06:43
And we showshow them manymnoho videosvidea.
A ukázali jsme jim spousty videí.
06:48
In halfpolovina of the videosvidea, the childrenděti liedlhal.
V polovině z nich děti lhaly.
06:51
In the other halfpolovina of the videosvidea,
the childrenděti told the truthpravda.
Ve druhé polovině mluvily pravdu.
06:53
And let's find out
how these adultsDospělí performedprovedeno.
Pojďme zjistit,
jak si testovaní dospělí vedli.
06:58
Because there are as manymnoho liarslháři
as truthpravda tellersexpedice,
Protože je zde stejné množství lhářů
jako pravdomluvných,
07:02
if you guesstipni si randomlynáhodně,
budete-li náhodně hádat,
07:06
there's a 50 percentprocent chancešance
you're going to get it right.
máte padesátiprocentní šanci,
že se trefíte.
07:08
So if your accuracypřesnost is around 50 percentprocent,
Pokud se tedy vaše přesnost
pohybuje kolem 50 procent,
07:12
it meansprostředek you are a terriblehrozný detectordetektor
of children'sdětské lieslži.
znamená to, že v odhalování dětských lží
selháváte.
07:16
So let's startStart with undergradsundergrads
and lawzákon schoolškola studentsstudentů,
Začněme s vysokoškoláky a studenty práv,
07:20
who typicallytypicky have
limitedomezený experienceZkusenosti with childrenděti.
kteří jsou typičtí svými
nízkými zkušenostmi s dětmi.
07:24
No, they cannotnemůže detectdetekovat children'sdětské lieslži.
Ne, oni dětské lži neodhalí.
07:30
TheirJejich performancepředstavení is around chancešance.
Jejich výkon odpovídá náhodě.
07:32
Now how about socialsociální workerspracovníků
and child-protectionOchrana dětí lawyersadvokáty,
Co třeba sociální pracovníci a právníci
věnující se ochraně dětí,
07:34
who work with childrenděti on a dailydenně basiszáklad?
kteří s dětmi pracují denně?
07:39
Can they detectdetekovat children'sdětské lieslži?
Jsou oni schopni odhalit, zda dítě lže?
07:42
No, they cannotnemůže.
Nikoli.
07:45
(LaughterSmích)
(smích)
07:46
What about judgessoudců,
Jak si stojí soudci,
07:47
customscelní officersdůstojníků
celníci
07:49
and policepolicie officersdůstojníků,
a policisté,
07:51
who dealobchod with liarslháři on a dailydenně basiszáklad?
kteří se denně setkávají se lháři?
07:53
Can they detectdetekovat children'sdětské lieslži?
Jsou oni schopni poznat dětské lháře?
07:55
No, they cannotnemůže.
Nejsou.
07:58
What about parentsrodiče?
A co rodiče?
08:00
Can parentsrodiče detectdetekovat other children'sdětské lieslži?
Dokáží rodiče poznat,
když jim jiné dítě lže?
08:01
No, they cannotnemůže.
Ne, nedokáží.
08:05
What about, can parentsrodiče
detectdetekovat theirjejich ownvlastní children'sdětské lieslži?
A jsou schopni odhalit lež
vlastního dítěte?
08:07
No, they cannotnemůže.
Ne, nejsou.
08:13
(LaughterSmích) (ApplausePotlesk)
(smích a potlesk)
08:14
So now you maysmět askdotázat se
Nabízí se otázka,
08:17
why children'sdětské lieslži
are so difficultobtížný to detectdetekovat.
proč je lež dětí
tak těžké odhalit.
08:20
Let me illustrateilustrovat this
with my ownvlastní sonsyn, NathanNathan.
Dovolte mi vám odpovědět
na příkladu mého syna Nathana.
08:24
This is his facialsperma v obličeji expressionvýraz
Takto vypadá jeho výraz,
08:27
when he lieslži.
když lže.
08:30
(LaughterSmích)
(smích)
08:31
So when childrenděti lielhát,
Tedy, pokud děti lžou,
08:33
theirjejich facialsperma v obličeji expressionvýraz
is typicallytypicky neutralneutrální.
výraz v jejich obličeji
je typicky neutrální.
08:35
HoweverNicméně, behindza this neutralneutrální expressionvýraz,
Avšak pod tímto neutrálním obličejem
08:39
the childdítě is actuallyvlastně experiencingzažívá
a lot of emotionsemoce,
dítě zažívá mnoho pocitů,
08:42
suchtakový as fearstrach, guiltpocit viny, shameostuda
jako je strach, vina, stud
08:45
and maybe a little bitbit of liar'slhářky delightrozkoš.
a možná i trochu rozjaření z toho,
že právě lže.
08:49
(LaughterSmích)
(smích)
08:52
UnfortunatelyBohužel, suchtakový emotionsemoce
are eitherbuď fleetingpomíjivé or hiddenskrytý.
Většina emocí je bohužel buď prchavá,
nebo dovedně skrytá.
08:55
ThereforeProto, it's mostlyvětšinou invisibleneviditelný to us.
A proto je pro nás obvykle neviditelná.
09:00
So in the last fivePět yearsroky,
Během posledních pěti let
09:03
we have been tryingzkoušet to figurepostava out a way
to revealodhalit these hiddenskrytý emotionsemoce.
jsme se proto snažili najít způsob,
jak tyto skrývané emoce odkrýt.
09:05
Then we madevyrobeno a discoveryobjev.
Načež jsme dospěli k objevu.
09:08
We know that underneathpod our facialsperma v obličeji skinkůže,
Víme, že pod kůží pokrývající obličej
09:11
there's a richbohatý networksíť of bloodkrev vesselsplavidel.
se nachází bohatá síť cév.
09:14
When we experienceZkusenosti differentodlišný emotionsemoce,
Když prožíváme různorodé emoce,
09:17
our facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok changesZměny subtlyjemně.
průtok krve v těchto cévách se
nepatrně mění.
09:20
And these changesZměny are regulatedregulovaný
by the autonomicautonomní systemSystém
A tyto změny jsou způsobeny automatickým
systémem,
09:23
that is beyondmimo our consciousvědomí controlřízení.
který je mimo kontrolu našeho vědomí.
09:27
By looking at facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok changesZměny,
Zkoumáním změn průtoku krve
09:30
we can revealodhalit people'slidí hiddenskrytý emotionsemoce.
můžeme pozorovat jinak skryté
lidské emoce.
09:34
UnfortunatelyBohužel, suchtakový emotion-relatedemoce související
facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok changesZměny
Změny vztahující se k jednotlivým emocím
jsou bohužel příliš nepatrné na to,
09:37
are too subtlejemné to detectdetekovat by our nakednahý eyeoko.
abychom je mohli pozorovat pouhým okem.
09:42
So to help us revealodhalit
people'slidí facialsperma v obličeji emotionsemoce,
Abychom zkoumání emocí v lidské tváři
byli schopni,
09:45
we have developedrozvinutý a newNový imagingzpracování obrázků technologytechnika
vytvořili jsme novou technologii
spočívající ve snímání,
09:49
we call "transdermaltransdermální opticaloptický imagingzpracování obrázků."
již jsme nazvali
"transdermální optické snímání".
09:52
To do so, we use a regularpravidelný
videovideo cameraFotoaparát to recordzáznam people
K tomuto jsme využili běžnou kameru,
na níž jsme snímali lidi,
09:56
when they experienceZkusenosti
variousrozličný hiddenskrytý emotionsemoce.
když zažívali různé skryté emoce.
10:00
And then, usingpoužitím our imageobraz
processingzpracovává se technologytechnika,
A následně, s využitím naší obrazy
zpracovávající technologie,
10:04
we can extractvýpis transdermaltransdermální imagessnímky
of facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok changesZměny.
jsme dokázali vyextrahovat snímky
oněch průtokových změn.
10:08
By looking at transdermaltransdermální videovideo imagessnímky,
Pouhým pohledem na transdermální záběry
10:16
now we can easilysnadno see
nyní můžeme snadno rozeznat
10:20
facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok changesZměny associatedspojené
with the variousrozličný hiddenskrytý emotionsemoce.
změny v průtoku krve, spojené
s jednotlivými těžko odhalitenými emocemi.
10:23
And usingpoužitím this technologytechnika,
Za použití této metody
10:29
we can now revealodhalit the hiddenskrytý emotionsemoce
associatedspojené with lyingležící,
můžeme nyní odhalit emoce spojené
se lhaním,
10:31
and thereforeproto detectdetekovat people'slidí lieslži.
a na základě toho přistihnout
osoby při lži.
10:36
We can do so noninvasivelyneinvazivně,
Můžeme tak učinit nenásilně,
10:39
remotelyvzdáleně, inexpensivelynenákladně,
bez bližšího kontaktu, bez výdajů,
10:41
with an accuracypřesnost at about 85 percentprocent,
s přesností kolem 85 procent,
10:44
whichkterý is fardaleko better than chancešance levelúroveň.
což dalece přesahuje procento
náhodného odhadu.
10:48
And in additionpřidání, we discoveredobjevil
a PinocchioPinocchio effectúčinek.
K tomu všemu jsme objevili
Pinokiův efekt.
10:51
No, not this PinocchioPinocchio effectúčinek.
Nikoli tento Pinokiův efekt.
10:56
(LaughterSmích)
(smích)
10:58
This is the realnemovitý PinocchioPinocchio effectúčinek.
Tohle je opravdový Pinokiův
efekt.
10:59
When people lielhát,
Když lidé lžou,
11:01
the facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok
on the cheekstváře decreasesÚbytky,
tok krve v jejich tvářích klesá,
11:03
and the facialsperma v obličeji bloodkrev flowtok
on the nosenos increaseszvyšuje.
zatímco průtok v nose narůstá.
11:06
Of coursechod, lyingležící is not the only situationsituace
Lhaní samozřejmě není jedinou příčinou
11:11
that will evokevyvolat our hiddenskrytý emotionsemoce.
vyvolávající naše skryté emoce.
11:14
So then we askedzeptal se ourselvessebe,
Proto si pokládáme otázku,
11:17
in additionpřidání to detectingdetekce lieslži,
zda je možné, krom detekce lži,
11:19
how can our technologytechnika be used?
využít naši technologii i k jiným účelům.
11:22
One applicationaplikace is in educationvzdělání.
Jedna možnost aplikace je ve vzdělávání.
11:25
For examplepříklad, usingpoužitím this technologytechnika,
we can help this mathematicsmatematika teacheručitel
Prostřednictvím této metody můžeme
např. pomoci tomuto učiteli matematiky
11:28
to identifyidentifikovat the studentstudent in his classroomtřída
rozpoznat studenty,
kteří zažívají silnou úzkost,
11:33
who maysmět experienceZkusenosti highvysoký anxietyúzkost
about the topictéma he's teachingvýuka
vyvolanou tématem, o němž hovoří.
Pokud si toho učitel bude vědom,
11:36
so that he can help him.
může jim pomoci.
11:40
And alsotaké we can use this in healthzdraví carepéče.
Dále se nabízí využití v oblasti
lékařské péče.
11:43
For examplepříklad, everykaždý day I SkypeSkype my parentsrodiče,
Denně např. skypuji svým rodičům,
11:46
who livežít thousandstisíce of milesmíle away.
kteří žijí tisíce mil ode mě.
11:49
And usingpoužitím this technologytechnika,
Za pomoci této technologie
11:52
I can not only find out
what's going on in theirjejich livesživoty
mohu nejenom zjistit,
jak se jim daří,
11:54
but alsotaké simultaneouslyzároveň monitormonitor
theirjejich heartsrdce ratehodnotit, theirjejich stressstres levelúroveň,
ale zároveň monitorovat
jejich tep, míru stresu,
11:57
theirjejich moodnálada and whetherzda or not
they are experiencingzažívá painbolest.
jejich náladu či zda v onu chvíli
pociťují bolest či nikoli.
12:03
And perhapsmožná in the futurebudoucnost,
A možná, v budoucnu,
12:07
theirjejich risksrizika for heartsrdce attackZáchvat
or hypertensionhypertenze.
též potenciální riziko infarktu
či vysoký krevní tlak.
12:09
And you maysmět askdotázat se:
Krom toho se můžete ptát,
12:13
Can we use this alsotaké to revealodhalit
politicians'politici emotionsemoce?
zda je metoda využitelná i k odhalování
emocí politiků.
12:15
(LaughterSmích)
(smích)
12:20
For examplepříklad, duringběhem a debaterozprava.
Např. během debat.
12:22
Well, the answerOdpovědět is yes.
Odpověď zní ano.
12:25
UsingPoužití TVTV footagezáběry,
Prostřednictvím televizních
nahrávek
12:27
we could detectdetekovat
the politicians'politici heartsrdce ratehodnotit,
můžeme pozorovat jejich tep,
12:29
moodnálada and stressstres,
rozpoložení i míru stresu,
12:33
and perhapsmožná in the futurebudoucnost,
whetherzda or not they are lyingležící to us.
v budoucnu možná i fakt, zda nám lžou
či nelžou oni.
12:35
We can alsotaké use this
in marketingmarketing researchvýzkum,
Metoda je též využitelná
v průzkumech trhu,
12:39
for examplepříklad, to find out
např. pro zjišťování
12:42
whetherzda or not people like
certainurčitý consumerspotřebitel productsprodukty.
zda lidé mají či nemají rádi
určitý produkt.
12:44
We can even use it in datingchodit s někým.
Za zmínění stojí i randění.
12:49
So for examplepříklad,
Tak kupříkladu pokud se
12:51
if your datedatum is smilingusmívající se at you,
na vás váš doprovod usmívá,
12:53
this technologytechnika can help you to determineurčit
naše metoda vám pomůže určit,
12:55
whetherzda she actuallyvlastně likesrád you
zda se mu opravdu líbíte,
12:58
or she is just tryingzkoušet to be nicepěkný to you.
či zda se jen chová mile.
13:01
And in this casepouzdro,
A v tomto konkrétním příkladě...
13:03
she is just tryingzkoušet to be nicepěkný to you.
...se slečna pouze snaží být milá.
13:05
(LaughterSmích)
(smích)
13:07
So transdermaltransdermální opticaloptický imagingzpracování obrázků technologytechnika
Metoda transdermálního
optického snímání
13:11
is at a very earlybrzy stagefáze of developmentrozvoj.
je dnes na počátku vývoje.
13:14
ManyMnoho newNový applicationsaplikací will come about
that we don't know todaydnes.
Objeví se mnoho nových možností využití,
o nichž dnes nevíme.
13:17
HoweverNicméně, one thing I know for sure
Ale jedním jsem si jistý.
13:22
is that lyingležící will never
be the samestejný again.
Lhaní již nikdy nebude stejné.
13:25
Thank you very much.
Děkuji vám.
13:28
XiXIè xieXie.
(čínština) Děkuji.
13:29
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
13:31
Translated by Dominika Otrošinová
Reviewed by Noranora Nora

▲Back to top

About the speaker:

Kang Lee - Developmental researcher
Kang Lee has devoted his career to understanding the development of social cognition and behavior.

Why you should listen

With an international team based at the University of Toronto, Kang Lee investigates the neurological and social basis of emerging social behaviors in young children. His two­-pronged research focuses first on how and when children develop the capacity to lie, to detect liesand to feel guilty about it afterwards.

The second focus of Lee's research is facial recognition, which has led to revelations of when children develop the ability to distinguish races ­­and has helped explain why some people occasionally see Jesus' face on a piece of toast.

More profile about the speaker
Kang Lee | Speaker | TED.com