English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Kang Lee: Can you really tell if a kid is lying?

Kang Lee: Ar tikrai suprantame, kada vaikas meluoja?

Filmed:
7,395,442 views

Ar vaikai prasti melagiai? Manai, kad gali atskirti meluojantį vaiką? Vystymosi tyrėjas Kang Lee aiškinasi, kas vyksta vaiko psichikoje, kai jis meluoja. Vaikai meluoja daug, jau nuo dvejų metų amžiaus. Iš tiesų, jiems netgi gerai sekasi. Lee aiškina, kodėl reiktų džiaugtis pirmuoju melu. Jis taip pat pristato naują melo detektoriaus technologiją, kuri galbūt vieną dieną atskleis mūsų paslėptus jausmus.

- Developmental researcher
Kang Lee has devoted his career to understanding the development of social cognition and behavior. Full bio

Sveiki.
00:13
Hisveikas.
Norėčiau jūsų paklausti,
00:14
Let me askpaklausk the audienceauditorija a questionklausimas:
ar meluodavote, kai buvote vaikai.
00:16
Did you ever liemelas as a childvaikas?
Jei taip, pakelkite ranką.
00:19
If you did, could you please
raisepakelti your handranka?
Oho, jūs – nuoširdi publika!
00:23
WowOho! This is the mostlabiausiai honestnuoširdus
groupgrupė of people I've ever metsusitiko.
(Juokas.)
00:26
(LaughterJuokas)
00:28
So for the last 20 yearsmetai,
Jau 20 metų studijuoju,
kaip vaikai išmoksta meluoti.
00:30
I've been studyingmokytis
how childrenvaikai learnmokytis to tell liesmelas.
Ir šiandien pasidalinsiu savo žiniomis.
00:33
And todayšiandien, I'm going to sharepasidalinti with you
00:36
some of the discoveriesatradimai we have madepagamintas.
Pradėsiu nuo savo draugo, Richard Messina,
00:38
But to beginprasideda, I'm going to tell you
a storyistorija from MrJ.. RichardRichard MessinaMesina,
pradinės mokyklos direktoriaus, istorijos.
00:43
who is my frienddraugas and an elementaryelementarus
schoolmokykla principalpagrindinė.
Vieną dieną jam paskambino ir sako:
00:47
He got a phonetelefonas call one day.
00:51
The callerskambinančiojo sayssako,
– Pone Messina, mano sūnus Johnny
00:52
"MrJ.. MessinaMesina, my sonsūnus JohnnyJohnny
will not come to schoolmokykla todayšiandien
šiandien neateis į mokyklą, nes serga.
00:56
because he's sickserga."
00:58
MrJ.. MessinaMesina asksklausia,
Ponas Messina pasiteiravo, su kuo šneka.
01:00
"Who am I speakingkalbant to, please?"
Jam atsakė taip:
01:02
And the callerskambinančiojo sayssako,
– Aš esu mano tėtis.
01:04
"I am my fathertėvas."
(Juokas.)
01:05
(LaughterJuokas)
Ši istorija...
01:10
So this storyistorija --
(juokiasi)
01:11
(LaughterJuokas)
...sujungia tris dažnas nuomones apie
vaikų melą.
01:13
sumssumos up very nicelygražiai
threetrys commonbendras beliefsįsitikinimai we have
01:17
about childrenvaikai and lyingmelas.
Pirma,
01:20
One, childrenvaikai only come to tell liesmelas
vaikai pradeda meluoti tik tapę
pradinukais.
01:24
after enteringįeiti elementaryelementarus schoolmokykla.
Antra, vaikai yra prasti melagiai.
01:27
Two, childrenvaikai are poorprastas liarsmelagiai.
Suaugę lengvai supranta, kada vaikai
meluoja.
01:29
We adultssuaugusieji can easilylengvai detectaptikti their liesmelas.
Trečia, jei vaikas pradeda meluoti anksti,
01:32
And threetrys, if childrenvaikai liemelas
at a very youngjaunas ageamžius,
kažkas su juo negerai,
01:36
there mustprivalo be some
charactercharakteris flawstrūkumų with them,
dėl to vaikas taps patologiniu melagiu.
01:39
and they are going to becometapti
pathologicalpatologinis liarsmelagiai for life.
O iš tiesų, šie trys teiginiai neteisingi.
01:44
Well, it turnspasisuka out
01:46
all of the threetrys beliefsįsitikinimai are wrongneteisingai.
Mes žaidėme su vaikais iš viso pasaulio.
01:50
We have been playingžaisti guessingspėlioti gamesžaidimai
01:53
with childrenvaikai all over the worldpasaulis.
01:55
Here is an examplepavyzdys.
Pavyzdžiui,
paprašėme atspėti, koks skaičius
po užversta korta.
01:56
So in this gamežaidimas, we askedpaklausė childrenvaikai
to guessatspėti the numbersnumeriai on the cardskortelės.
Pasakome, kad laimėję gaus didelį prizą.
02:01
And we tell them if they winlaimėk the gamežaidimas,
02:04
they are going to get a bigdidelis prizeprizas.
02:07
But in the middleviduryje of the gamežaidimas,
Vidury žaidimo atsiprašome
02:09
we make an excuseatleiskite and leavepalikti the roomkambarys.
ir išeiname iš kambario,
bet paprašome neliesti kortelių.
02:13
And before we leavepalikti the roomkambarys,
02:15
we tell them not to peekžvilgtelėti at the cardskortelės.
Žinoma, kambaryje yra paslėptų kamerų,
02:19
Of coursežinoma,
02:20
we have hiddenpaslėpta camerasfotoaparatai in the roomkambarys
02:23
to watch their everykiekvienas movejudėti.
kad galėtume stebėti vaikus.
Dėl stipraus noro laimėti
02:26
Because the desiretroškimas
to winlaimėk the gamežaidimas is so strongstiprus,
daugiau nei 90% vaikų
02:29
more than 90 percentproc of childrenvaikai will peekžvilgtelėti
patikrina numerius ant kortelių,
kai tik išeiname iš kambario.
02:33
as soonnetrukus as we leavepalikti the roomkambarys.
(Juokas.)
02:34
(LaughterJuokas)
Svarbiausia, ar vaikai prisipažins,
02:37
The cruciallabai svarbu questionklausimas is:
kai mes grįžę jų paklausime,
02:39
When we returngrįžti and askpaklausk the childrenvaikai
ar jie pažiūrėjo į korteles.
02:41
whetherar or not they have peekedpeeked,
Ar prasižengę prisipažins?
02:44
will the childrenvaikai who peekedpeeked confessprisipažinti
O gal meluos?
02:47
or liemelas about their transgressionnusikaltimas?
Pasirodo, nepriklausomai
nuo lyties, šalies ir religijos,
02:51
We foundrasta that regardlessnepriklausomai
of genderLytis, countryŠalis, religionreligija,
30% dvimečių pameluos,
02:56
at two yearsmetai of ageamžius,
02:59
30 percentproc liemelas,
70% prisipažins.
03:01
70 percentproc tell the truthtiesa
about their transgressionnusikaltimas.
50% trimečių meluos, 50% – ne.
03:04
At threetrys yearsmetai of ageamžius,
03:07
50 percentproc liemelas and 50 percentproc
tell the truthtiesa.
03:11
At fourketuri yearsmetai of ageamžius,
Būdami keturių metų amžiaus
03:13
more than 80 percentproc liemelas.
daugiau nei 80% meluoja.
(Juokas.)
03:16
And after fourketuri yearsmetai of ageamžius,
Vyresni nei keturių – dažniausiai meluoja.
03:18
mostlabiausiai childrenvaikai liemelas.
Kaip matote,
03:21
So as you can see,
melas yra tipinė vystymosi dalis.
03:22
lyingmelas is really a typicaltipiškas partdalis
of developmentplėtra.
Kai kurie vaikai meluoja jau dvejų metų.
03:26
And some childrenvaikai beginprasideda to tell liesmelas
03:28
as youngjaunas as two yearsmetai of ageamžius.
Dabar pasižiūrėkime į jaunesniuosius.
03:32
So now, let's take a closerarčiau look
at the youngerjaunesnis childrenvaikai.
Kodėl meluoja tik kai kurie iš jų?
03:37
Why do some but not all
youngjaunas childrenvaikai liemelas?
Gaminant maistą reikia gerų ingredientų
03:42
In cookingvirimo, you need good ingredientsingridientai
gauti kokybiškiems rezultatams.
03:45
to cookvirėjas good foodmaistas.
Taip ir vykusiam melui
reikia dviejų ingredientų
03:47
And good lyingmelas requiresreikalauja
two keyraktas ingredientsingridientai.
Pirmasis būtų „Proto teorija“,
03:53
The first keyraktas ingredientsudedamoji dalis
is theoryteorija of mindprotas,
kitaip – minčių skaitymas.
03:57
or the mind-readingtai-svarstymą abilitygebėjimas.
Tai yra įgūdis suprasti, kad
kiekvieno žinios apie situaciją skiriasi,
03:59
MindProtas readingskaitymas is the abilitygebėjimas to know
04:01
that differentskiriasi people have
differentskiriasi knowledgežinios about the situationsituacija
ir mokėti atskirti,
04:06
and the abilitygebėjimas to differentiatediferencijuoti
betweentarp what I know
ką žinau aš, o ką tu.
04:10
and what you know.
Minčių skaitymas svarbus melavimui,
04:11
MindProtas readingskaitymas is importantsvarbu for lyingmelas
nes „aš žinau, tu – ne“ yra melo
pagrindas.
04:14
because the basispagrindas of lyingmelas is that I know
04:18
you don't know
04:19
what I know.
Vadinasi, aš galiu tau meluoti.
04:20
ThereforeTodėl, I can liemelas to you.
Antras ingredientas – savikontrolė.
04:23
The secondantra keyraktas ingredientsudedamoji dalis
for good lyingmelas is self-controlsavikontrolė.
Tai balso, veido išraiškos,
kūno kalbos valdymas,
04:27
It is the abilitygebėjimas to controlkontrolė your speechkalba,
your facialveido expressionišraiška
04:32
and your bodykūnas languagekalba,
reikalingas įtikinamai pameluoti.
04:33
so that you can tell a convincingįtikinamai liemelas.
Mes sužinojome, kad tie vaikai,
04:36
And we foundrasta that those youngjaunas childrenvaikai
kurių savikontrolės, minčių skaitymo
gebėjimai labiau išsivystyti,
04:40
who have more advancedpažengusi mind-readingtai-svarstymą
and self-controlsavikontrolė abilitiessugebėjimus
pradeda meluoti anksčiau
04:45
tell liesmelas earlieranksčiau
ir yra gabesni melagiai.
04:47
and are more sophisticatedrafinuotas liarsmelagiai.
Pasirodo, tie du įgūdžiai svarbūs
mums visiems,
04:51
As it turnspasisuka out, these two abilitiessugebėjimus
are alsotaip pat essentialesminis for all of us
norint sėkmingai gyventi visuomenėje.
04:57
to functionfunkcija well in our societyvisuomenė.
Šių gebėjimų trūkumas siejamas
su rimtais vystymosi sutrikimais,
05:00
In factfaktas, deficitsdeficitas in mind-readingtai-svarstymą
and self-controlsavikontrolė abilitiessugebėjimus
05:05
are associatedasociacija with seriousrimtas
developmentalraidos problemsproblemos,
tokiais kaip aktyvumo ir dėmesio
sutrikimas (ADHD) ir autizmas.
05:08
suchtoks as ADHDADHD and autismautizmas.
Taigi, jei jūsų vaikas pameluoja,
05:13
So if you discoveratrasti your two-year-olddviejų metų
is tellingsakydamas his or her first liemelas,
būdamas dvejų, neišsigąskite,
05:19
insteadvietoj to of beingesamas alarmedsusirūpinęs,
turėtumėte švęsti!
05:21
you should celebrateŠvęsti --
(Juokas.)
05:22
(LaughterJuokas)
Tai parodo, jog jūsų vaikas priėjo etapą,
05:24
because it signalssignalai that your childvaikas
has arrivedatvyko at a newnaujas milestoneetapas
taip reikšmingą jo vystymuisi.
05:29
of typicaltipiškas developmentplėtra.
Na, tai ar vaikai geri melagiai?
05:33
Now, are childrenvaikai poorprastas liarsmelagiai?
Manote, lengva atspėti, kada jie meluoja?
05:36
Do you think you can easilylengvai
detectaptikti their liesmelas?
Norėtumėte pabandyti?
05:40
Would you like to give it a try?
Taip? Gerai!
05:42
Yes? OK.
05:44
So I'm going to showRodyti you two videosvaizdo įrašai.
Parodysiu jums du vaizdo įrašus.
Juose vaikai atsakys,
05:47
In the videosvaizdo įrašai,
05:48
the childrenvaikai are going to respondatsakyti
to a researcher'smokslininko questionklausimas,
ar pažiūrėjo į kortų numerius.
05:51
"Did you peekžvilgtelėti?"
Spėkite, kuris vaikas meluoja,
05:52
So try to tell me
05:54
whichkuris childvaikas is lyingmelas
o kuris sako teisybę.
05:55
and whichkuris childvaikas is tellingsakydamas the truthtiesa.
Čia pirmasis vaikas
05:58
Here'sČia yra childvaikas numbernumeris one.
Pasiruošę?
06:00
Are you readyparuošta?
(Įrašas:) – Pažiūrėjai?
–Ne
06:03
(VideoVideo) AdultSuaugusiųjų: Did you peekžvilgtelėti? ChildVaikas: No.
06:05
KangKang LeeLee: And this is childvaikas numbernumeris two.
Čia antras vaikas.
(Įrašas:) – Pažiūrėjai?
– Ne
06:09
(VideoVideo) AdultSuaugusiųjų: Did you peekžvilgtelėti? ChildVaikas: No.
Jei manote, kad pirmasis melavo,
06:13
KLKL: OK, if you think
childvaikas numbernumeris one is lyingmelas,
pakelkite ranką.
06:16
please raisepakelti your handranka.
Jei manote, jog antrasis melavo,
06:20
And if you think childvaikas numbernumeris two
is lyingmelas, please raisepakelti your handranka.
pakelkite ranką.
Pirmasis vaikas sakė teisybę,
06:25
OK, so as a matterklausimas of factfaktas,
06:28
childvaikas numbernumeris one is tellingsakydamas the truthtiesa,
o antrasis melavo.
06:31
childvaikas numbernumeris two is lyingmelas.
Rodos, jūs prastai skiriate,
06:34
LooksAtrodo like manydaug of you are terriblebaisi
detectorsdetektoriai of children'svaikų liesmelas.
kurie vaikai meluoja.
06:37
(LaughterJuokas)
(Juokas.)
Mes panašiai žaidėme su daugybe suaugusių,
06:39
Now, we have playedgrojo similarpanašus kindsrūšys of gamesžaidimai
su skirtingų profesijų ir
socialinių sluoksnių atstovais.
06:43
with manydaug, manydaug adultssuaugusieji
from all walkspasivaikščiojimai of life.
Parodėme jiems daug filmukų.
06:48
And we showRodyti them manydaug videosvaizdo įrašai.
Pusėje įrašų vaikai melavo,
06:51
In halfpusė of the videosvaizdo įrašai, the childrenvaikai liedmelavo.
o likusiuose sakė teisybę.
06:53
In the other halfpusė of the videosvaizdo įrašai,
the childrenvaikai told the truthtiesa.
Pažiūrėkime, kaip sekėsi atskirti
melagius.
06:58
And let's find out
how these adultssuaugusieji performedatliktas.
Meluojančių ir tiesą sakančių tiek pat.
07:02
Because there are as manydaug liarsmelagiai
as truthtiesa tellersskaitiklių,
Atsitiktinai spėliojant,
07:06
if you guessatspėti randomlyatsitiktinai,
tikėtina, jog 50% spėjimų teisingi.
07:08
there's a 50 percentproc chancetikimybė
you're going to get it right.
Jei atspėjate 50%,
07:12
So if your accuracytikslumas is around 50 percentproc,
esate netikęs vaikų melo detektorius.
07:16
it meansreiškia you are a terriblebaisi detectordetektorius
of children'svaikų liesmelas.
Pirma – bakalauro studentai
ir teisės studentai.
07:20
So let's startpradėti with undergradsundergrads
and lawteisė schoolmokykla studentsstudentai,
Jie paprastai neturi patirties su vaikais.
07:24
who typicallypaprastai have
limitedribotas experiencepatirtis with childrenvaikai.
Ne, jie neatskiria meluojančių vaikų.
07:30
No, they cannotnegaliu detectaptikti children'svaikų liesmelas.
Jų rezultatai atsitiktiniai.
07:32
Their performancenašumas is around chancetikimybė.
O socialiniai darbuotojai ir vaikų
teisių apsaugos kontrolieriai,
07:34
Now how about socialsocialinis workersdarbuotojai
and child-protectionvaikų apsaugos lawyersadvokatai,
kurie su vaikais dirba kiekvieną dieną?
07:39
who work with childrenvaikai on a dailykasdien basispagrindas?
Ar jie atskirtų meluojantį vaiką?
07:42
Can they detectaptikti children'svaikų liesmelas?
Ne, neatskirtų.
07:45
No, they cannotnegaliu.
(Juokas.)
07:46
(LaughterJuokas)
O teisėjai,
07:47
What about judgesteisėjai,
muitinės darbuotojai,
07:49
customsmuitinės officerspareigūnai
policininkai?
07:51
and policepolicija officerspareigūnai,
Jie kovoja su melagiais kasdien.
07:53
who dealspręsti with liarsmelagiai on a dailykasdien basispagrindas?
Ar jie atskiria meluojančius vaikus?
07:55
Can they detectaptikti children'svaikų liesmelas?
Ne.
07:58
No, they cannotnegaliu.
O tėvai?
08:00
What about parentstėvai?
Ar jie pastebi, kada kitų
žmonių vaikai meluoja?
08:01
Can parentstėvai detectaptikti other children'svaikų liesmelas?
Ne.
08:05
No, they cannotnegaliu.
08:07
What about, can parentstėvai
detectaptikti their ownsavo children'svaikų liesmelas?
O ar tėvai atskiria savo vaikų melą?
Ne, neatskiria.
08:13
No, they cannotnegaliu.
08:14
(LaughterJuokas) (ApplausePlojimai)
(Juokas.) (Plojimai.)
Galbūt jums smalsu,
08:17
So now you mayGegužė askpaklausk
kodėl taip sunku atskirti meluojantį
vaiką.
08:20
why children'svaikų liesmelas
are so difficultsunku to detectaptikti.
Parodysiu jums savo sūnų Neitaną.
08:24
Let me illustrateiliustruoti this
with my ownsavo sonsūnus, NathanNATAN.
Štai jo veido išraiška,
08:27
This is his facialveido expressionišraiška
kai meluoja.
08:30
when he liesmelas.
(Juokas.)
08:31
(LaughterJuokas)
Paprastai vaikams meluojant
08:33
So when childrenvaikai liemelas,
jų veido išraiška neutrali.
08:35
their facialveido expressionišraiška
is typicallypaprastai neutralneutralus.
Vis dėlto, už šios išraiškos
08:39
HoweverTačiau, behindatsilieka this neutralneutralus expressionišraiška,
vaikas patiria gausybę emocijų,
08:42
the childvaikas is actuallyiš tikrųjų experiencingišgyvena
a lot of emotionsemocijos,
tokių kaip baimė, kaltė, gėda,
08:45
suchtoks as fearbaimė, guiltkaltės, shamegėda
galbūt ir truputį melagio pasitenkinimo.
08:49
and maybe a little bitšiek tiek of liar'smelagis 's delightmalonumas.
(Juokas.)
08:52
(LaughterJuokas)
Tačiau jos trumpalaikės arba užslėptos,
08:55
UnfortunatelyDeja, suchtoks emotionsemocijos
are eitherarba fleetingtrumpalaikis or hiddenpaslėpta.
dėl to mums nematomos.
09:00
ThereforeTodėl, it's mostlydaugiausia invisiblenematomas to us.
Penkerius metus mes ieškojome,
09:03
So in the last fivepenki yearsmetai,
09:05
we have been tryingbandau to figurefigūra out a way
to revealatskleisti these hiddenpaslėpta emotionsemocijos.
kaip jas atskleisti.
Ir tuomet aptikome vieną būdą.
09:08
Then we madepagamintas a discoveryatradimas.
Žinome, jog po veido oda
09:11
We know that underneathpo our facialveido skinoda,
yra sudėtingas kraujagyslių tinklas.
09:14
there's a richturtingas networktinklas of bloodkraujas vesselslaivai.
Patiriant skirtingas emocijas
09:17
When we experiencepatirtis differentskiriasi emotionsemocijos,
kraujo tėkmė po veido oda pakinta.
09:20
our facialveido bloodkraujas flowsrautas changespokyčiai subtlysubtiliai.
Šiuos pokyčius kontroliuoja
vegetacinė nervų sistema,
09:23
And these changespokyčiai are regulatedreguliuojama
by the autonomicautonominės nervų sistemos systemsistema
jos sąmoningai valdyti neįmanoma.
09:27
that is beyondtoliau our conscioussąmoningas controlkontrolė.
09:30
By looking at facialveido bloodkraujas flowsrautas changespokyčiai,
Taigi, pagal kraujotakos pokyčius
spręsime apie žmonių emocijas.
09:34
we can revealatskleisti people'sžmonių hiddenpaslėpta emotionsemocijos.
Tačiau šie pakitimai nematomi plika akimi.
09:37
UnfortunatelyDeja, suchtoks emotion-relatedemocija susijusi
facialveido bloodkraujas flowsrautas changespokyčiai
09:42
are too subtlesubtilus to detectaptikti by our nakednuogas eyeakis.
Tam, kad sužinotume užslėptas emocijas,
09:45
So to help us revealatskleisti
people'sžmonių facialveido emotionsemocijos,
išradome naują vaizdo gavimo technologiją
09:49
we have developedišsivysčiusios a newnaujas imagingvaizdavimo technologytechnologija
ir ją pavadinome „poodiniu optiniu
vaizdavimu“.
09:52
we call "transdermaltransderminis opticaloptinis imagingvaizdavimo."
Su įprasta kamera nufilmuojame žmogų,
09:56
To do so, we use a regularreguliariai
videovideo camerafotoaparatas to recordįrašyti people
patiriantį įvairius mums slaptus jausmus.
10:00
when they experiencepatirtis
variousįvairios hiddenpaslėpta emotionsemocijos.
Tada apdorojame duomenis
10:04
And then, usingnaudojant our imagevaizdas
processingapdorojimas technologytechnologija,
ir išgauname poodinės kraujotakos vaizdą.
10:08
we can extractekstraktas transdermaltransderminis imagesvaizdai
of facialveido bloodkraujas flowsrautas changespokyčiai.
Aiškiai matome,
10:16
By looking at transdermaltransderminis videovideo imagesvaizdai,
10:20
now we can easilylengvai see
kad kraujotaka veide priklauso nuo jausmų.
10:23
facialveido bloodkraujas flowsrautas changespokyčiai associatedasociacija
with the variousįvairios hiddenpaslėpta emotionsemocijos.
Šitaip galima atskleisti,
10:29
And usingnaudojant this technologytechnologija,
kada patiriamos emocijos, susijusios
su melu,
10:31
we can now revealatskleisti the hiddenpaslėpta emotionsemocijos
associatedasociacija with lyingmelas,
ir atrasti melagį.
10:36
and thereforetodėl detectaptikti people'sžmonių liesmelas.
Tai įmanoma atlikti neinvazyviai,
10:39
We can do so noninvasivelynoninvasively,
nebrangiai ir per atstumą,
10:41
remotelynuotoliniu būdu, inexpensivelypigiai,
85% tikslumu.
10:44
with an accuracytikslumas at about 85 percentproc,
Tai daug geriau, nei lemtų atsitiktinumas.
10:48
whichkuris is fartoli better than chancetikimybė levellygis.
Taip pat aptikome ir Pinokio efektą.
10:51
And in additionpapildomai, we discoveredatrado
a PinocchioPinokis effectefektas.
Ne, ne šitą.
10:56
No, not this PinocchioPinokis effectefektas.
(Juokas.)
10:58
(LaughterJuokas)
Tikrąjį Pinokio efektą:
10:59
This is the realrealus PinocchioPinokis effectefektas.
mums meluojant
11:01
When people liemelas,
kraujotaka skruostuose susilpnėja,
11:03
the facialveido bloodkraujas flowsrautas
on the cheeksskruostų decreasesmažėja,
o nosyje sustiprėja.
11:06
and the facialveido bloodkraujas flowsrautas
on the nosenosis increasesdidėja.
Žinoma, melavimas – tik viena situacijų,
11:11
Of coursežinoma, lyingmelas is not the only situationsituacija
kuri iššaukia užslėptas emocijas.
11:14
that will evokeiškviesti our hiddenpaslėpta emotionsemocijos.
Dėl to savęs paklausėme,
11:17
So then we askedpaklausė ourselvesmes patys,
kokia dar nauda iš mūsų atradimo.
11:19
in additionpapildomai to detectingaptikti liesmelas,
11:22
how can our technologytechnologija be used?
Galime šią technologiją panaudoti ugdyme.
11:25
One applicationprašymas is in educationšvietimas.
Pavyzdžiui,
11:28
For examplepavyzdys, usingnaudojant this technologytechnologija,
we can help this mathematicsmatematika teachermokytojas
ji leistų matematikos mokytojui
atskirti klasėje mokinį,
11:33
to identifyidentifikuoti the studentstudentas in his classroomklasė
kuriam dėstoma tema kelia nerimą,
11:36
who mayGegužė experiencepatirtis highaukštas anxietynerimas
about the topictema he's teachingmokymas
kad jam padėtų.
11:40
so that he can help him.
Tai taikytina ir sveikatos priežiūroje.
11:43
And alsotaip pat we can use this in healthsveikata carepriežiūra.
Kasdien per Skype skambinu tėvams,
11:46
For examplepavyzdys, everykiekvienas day I Skype"Skype" my parentstėvai,
kurie gyvena už tūkstančių mylių.
11:49
who livegyventi thousandstūkstančiai of milesmylios away.
Su šia naujove galiu ne tik sužinoti,
11:52
And usingnaudojant this technologytechnologija,
11:54
I can not only find out
what's going on in their livesgyvena
kas vyksta jų gyvenime,
bet ir stebėti širdies ritmą, nuotaiką,
11:57
but alsotaip pat simultaneouslytuo pačiu metu monitorstebėti
their heartširdis ratenorma, their stressstresas levellygis,
streso ir skausmo lygį.
12:03
their moodnuotaika and whetherar or not
they are experiencingišgyvena painskausmas.
Gal ateityje ir širdies smūgio,
hipertenzijos riziką.
12:07
And perhapsgalbūt in the futureateitis,
12:09
their risksrizika for heartširdis attackataka
or hypertensionhipertenzija.
Jums gali kilti klausimas:
12:13
And you mayGegužė askpaklausk:
O ar galime askleisti politikų jausmus?
12:15
Can we use this alsotaip pat to revealatskleisti
politicians'politikų emotionsemocijos?
(Juokas.)
12:20
(LaughterJuokas)
Sakykime, debatų metu.
12:22
For examplepavyzdys, duringper a debatediskusija.
Taip.
12:25
Well, the answeratsakyti is yes.
Naudodamiesi TV medžiaga
12:27
UsingNaudojant TVTV footagefilmuota medžiaga,
išsiaiškintume širdies ritmą,
12:29
we could detectaptikti
the politicians'politikų heartširdis ratenorma,
nuotaiką ir streso lygį,
12:33
moodnuotaika and stressstresas,
12:35
and perhapsgalbūt in the futureateitis,
whetherar or not they are lyingmelas to us.
o ateityje, galbūt, ar jie mums meluoja.
Naujovė tinkama ir rinkodaros tyrimams.
12:39
We can alsotaip pat use this
in marketingrinkodara researchtyrimai,
Pavyzdžiui, sužinoti,
12:42
for examplepavyzdys, to find out
ar žmonėms patinka tam tikras produktas.
12:44
whetherar or not people like
certaintam tikras consumervartotojas productsproduktai.
Naujovė netgi naudinga pasimatymo metu:
12:49
We can even use it in datingpažintys.
12:51
So for examplepavyzdys,
jei jūsų pora šypsosi,
12:53
if your datedata is smilingšypsosi at you,
12:55
this technologytechnologija can help you to determinenustatyti
mūsų technologija nustatys,
12:58
whetherar she actuallyiš tikrųjų likesmėgsta you
ar jai iš tiesų patinkate,
13:01
or she is just tryingbandau to be nicegražus to you.
ar ji paprasčiausiai mandagi.
13:03
And in this caseatvejis,
Šiuo atveju,
ji tiesiog mandagi.
13:05
she is just tryingbandau to be nicegražus to you.
(Juokas.)
13:07
(LaughterJuokas)
Taigi, poodinio vaizdo gavimo technologija
13:11
So transdermaltransderminis opticaloptinis imagingvaizdavimo technologytechnologija
dar tik pradėta vystyti.
13:14
is at a very earlyanksti stageetapas of developmentplėtra.
Atsiras kitų panaudojimo būdų,
13:17
ManyDaug newnaujas applicationsprogramos will come about
that we don't know todayšiandien.
kurių šiandien nežinome,
Tačiau tikrai žinau,
13:22
HoweverTačiau, one thing I know for sure
kad meluoti lengva nebebus.
13:25
is that lyingmelas will never
be the sametas pats again.
Labai ačiū.
13:28
Thank you very much.
Xiè xie. (Ačiū)
13:29
XiXIè xieXie.
13:31
(ApplausePlojimai)
(Plojimai.)

▲Back to top

About the speaker:

Kang Lee - Developmental researcher
Kang Lee has devoted his career to understanding the development of social cognition and behavior.

Why you should listen

With an international team based at the University of Toronto, Kang Lee investigates the neurological and social basis of emerging social behaviors in young children. His two­-pronged research focuses first on how and when children develop the capacity to lie, to detect liesand to feel guilty about it afterwards.

The second focus of Lee's research is facial recognition, which has led to revelations of when children develop the ability to distinguish races ­­and has helped explain why some people occasionally see Jesus' face on a piece of toast.

More profile about the speaker
Kang Lee | Speaker | TED.com