ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Mike Gil: Could fish social networks help us save coral reefs?

Mike Gill: Mohou nám sociální sítě ryb pomoci zachránit korálové útesy?

Filmed:
1,010,095 views

Mike Gill špehuje ryby: používáním nových multi-kamerových systémů a počítačových vizuálních technologií se Mike a jeho kolegové snaží zjistit více o chování a socializaci ryb na korálových útesech a dopadu na jejich ekosystémy. Zjistěte více o tom, jak ryby různých druhů komunikují prostřednictvím svých sociálních sítí - a co narušení těchto sociálních sítí může znamenat pro křehkou ekologii útesů, které pomáhají nasytit milióny z nás a podporují globální ekonomiku.
- Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Who here is fascinatedfascinován
by life underpod the seamoře?
0
1160
3680
Koho z přítomných fascinuje
podmořský život?
00:18
FantasticFantastické.
1
6960
1376
Fantastické.
00:20
Now, what did we just do?
2
8360
1560
Co jsme teď udělali?
00:22
Let's dissectpitvat this for a seconddruhý.
3
10760
1816
Pojďme si to rozpitvat.
00:24
The simplejednoduchý actionakce
of an individualindividuální raisingzvedání a handruka
4
12600
3496
Jednoduché rozhodnutí jednotlivce
zvednout ruku
00:28
led manymnoho othersostatní to do the samestejný.
5
16120
1840
vede k témuž rozhodnutí další z vás.
00:30
Now, it's trueskutečný that when individualsJednotlivci
in a socialsociální networksíť
6
18880
3336
Je pravda, že pokud lidé v sociální síti
00:34
have commonběžný prioritiespriority,
7
22240
1576
mají společné priority,
00:35
it's oftenčasto beneficialprospěšné to copykopírovat one anotherdalší.
8
23840
2976
je často prospěšné kopírovat
jeden druhého.
00:38
Think back to gradeškolní známka schoolškola and dressingdresinkem
like the coolchladný kidsděti madevyrobeno you "coolchladný."
9
26840
3856
Třeba ve škole, kde obléknutí se jako
"cool" děcka vás taky udělalo "cool".
00:42
But copyingkopírování behaviorchování
is alsotaké commonběžný in wilddivoký animalszvířata.
10
30720
3696
Kopírování chování je ale běžné
i u divokých zvířat.
00:46
For examplepříklad, some birdsptactvo
copykopírovat the alarmpoplach callsvolání of other birdsptactvo
11
34440
3736
Třeba některé druhy ptáků kopírují
výstražné zvuky jiných druhů,
00:50
to spreadrozpětí informationinformace
about approachingse blíží predatorsdravci.
12
38200
2800
aby předali informaci
o blížících se predátorech.
Mohlo by ale kopírování chování
divokých zvířat ovlivnit celé ekosystémy,
00:53
But could copyingkopírování behaviorchování in wilddivoký animalszvířata
13
41920
3256
00:57
affectpostihnout entirecelý ecosystemsekosystémy
that we humanslidem dependzáviset on?
14
45200
3640
na kterých jsme my, lidé, závislí?
01:02
I was led to this questionotázka
while studyingstudovat coralkorál reefsútesy,
15
50040
2576
K této otázce jsem dospěl
při studiu korálových útesů,
01:04
whichkterý supportPodpěra, podpora millionsmiliony of people
throughpřes fisheriesrybolov and tourismcestovní ruch
16
52640
3496
které podporují milióny obyvatel
skrz rybolov a turismus,
01:08
here in AfricaAfrika and around the worldsvět.
17
56160
2576
zde v Africe a i jinde na světě.
01:10
But coralkorál reefsútesy dependzáviset on fishRyba
18
58760
3256
Ale korálové útesy jsou závislé na rybách,
01:14
that performprovést a criticalkritické jobpráce
by eatingjíst algaeřasy.
19
62040
3080
které vykonávají kritickou funkci
pojídáním řas.
Pokud zůstanou řasy bez kontroly,
01:17
Because if left uncheckednekontrolované,
20
65640
1256
01:18
these algaeřasy can killzabít coralkorál
and take over entirecelý coralkorál reefsútesy,
21
66920
3896
mohou korál zabít a pohltit celé útesy,
01:22
a costlynákladné changezměna that is difficultobtížný
or impossiblenemožné to reversezvrátit.
22
70840
4600
nákladná změna, kterou je obtížné
nebo nemožné zvrátit.
01:28
So to understandrozumět
how fishRyba maysmět preventzabránit this,
23
76160
3016
Abych pochopil, jak tomu ryby brání,
01:31
I spyšpion on them
24
79200
1936
špehoval jsem je,
01:33
while they're eatingjíst algaeřasy,
25
81160
2056
když pojídaly řasy,
01:35
whichkterý can be difficultobtížný for them to do
26
83240
2056
což pro ně může být náročné
v otevřených částech útesu,
01:37
in openotevřeno partsčásti of the reefútes
exposedvystaveno to predatorsdravci,
27
85320
3816
protože jsou vystaveny predátorům.
U pár z nich se zdálo,
01:41
some of whichkterý, on rarevzácný occasionpříležitosti,
28
89160
1776
01:42
appearobjevit to realizerealizovat I'm watchingsledování them.
29
90960
2400
že si uvědomovaly, že je sleduji.
01:45
(LaughterSmích)
30
93880
4040
(Smích)
01:52
So clearlyjasně, clearlyjasně, for reefútes fishRyba,
31
100280
3056
Je jasné, že pro tyto korálové ryby
01:55
diningstravování out can be scaryděsivé.
32
103360
2336
může být večeření venku nebezpečné.
01:57
But I wanted to understandrozumět
how these fishRyba do theirjejich jobpráce
33
105720
2536
Ale chtěl jsem pochopit,
jak v riskantních situacích
dělají svoji práci.
02:00
in riskyriskantní situationssituacích.
34
108280
1576
02:01
So my colleagueskolegy and I
put massivemasivní videovideo cameraFotoaparát standsstojany
35
109880
4256
Já a moji kolegové jsme umístili
na korálový útes
velké kamerové stojany,
02:06
in a coralkorál reefútes
36
114160
1336
02:07
to remotelyvzdáleně monitormonitor entirecelý feedingkrmení groundsdůvody
37
115520
2696
abychom mohli vzdáleně monitorovat
celý krmný prostor,
02:10
that producevyrobit a lot of algaeřasy
38
118240
1576
který produkuje mnoho řas,
02:11
but are exposedvystaveno to predatorsdravci.
39
119840
2760
ale je vystaven predátorům.
02:15
And this perspectiveperspektivní from abovevýše
40
123560
2136
Tato perspektiva z vrchu
02:17
showsukazuje us the feedingkrmení behaviorchování
and precisepřesný movementspohyby
41
125720
3496
nám ukazuje přesné pohyby
během krmení,
02:21
of manymnoho differentodlišný fishRyba,
42
129240
1576
mnoha různých ryb,
02:22
shownzobrazeno here with coloredbarevný dotsDots.
43
130840
1640
znázorněných barevnými tečkami.
02:25
And by analyzingAnalýza
thousandstisíce of fishRyba movementspohyby
44
133240
2896
Analýzou několika tisíců pohybů ryb
02:28
to and from feedingkrmení groundsdůvody,
45
136160
2216
do a z krmného prostoru,
02:30
we discoveredobjevil a patternvzor.
46
138400
1600
jsme objevili vzorec.
02:32
These fishRyba, despitei přes beingbytost
from differentodlišný speciesdruh
47
140680
2656
Tyto ryby, přestože jsou různých druhů
02:35
and not swimmingplavání in schoolsškoly,
48
143360
1816
a neplavou spolu ve škole,
02:37
were copyingkopírování one anotherdalší,
49
145200
2016
kopírují jednu druhou.
02:39
suchtakový that one fishRyba enteringzadání
these dangerousnebezpečný feedingkrmení groundsdůvody
50
147240
3216
Jedna ryba, která vpluje do těchto
nebezpečných krmných prostorů,
02:42
could leadVést manymnoho othersostatní to do the samestejný.
51
150480
2400
vede další k tomu, aby udělaly to stejné.
02:45
And fishRyba stayedzůstal for longerdelší
and atejedli more algaeřasy
52
153320
2936
A ryby na tom místě zůstávají déle,
a jí více řas,
02:48
when they were surroundedobklopen
by more feedingkrmení fishRyba.
53
156280
3016
když jsou obklopeny dalšími,
které pojídají stejně jako ony.
02:51
Now, this could be happeninghappening
54
159320
1936
Tohle se může dít,
02:53
because even simplejednoduchý movementspohyby
by individualindividuální fishRyba
55
161280
2576
protože i jeden jednoduchý pohyb
jedné ryby,
02:55
can inadvertentlyneúmyslně communicatekomunikovat
vitalvitální informationinformace.
56
163880
3976
může neúmyslně sdělovat zásadní informaci.
02:59
For examplepříklad, if even one fishRyba
seesvidí a predatorpredátor and fleesprchne,
57
167880
3976
Například, když jedna ryba spatří
predátora a uplave,
03:03
this can alertupozornění manymnoho othersostatní to dangernebezpečí.
58
171880
2736
upozorní tak na nebezpečí další.
03:06
And a fishRyba safelybezpečně enteringzadání feedingkrmení groundsdůvody
can showshow othersostatní that the coastpobřeží is clearPrůhledná.
59
174640
3920
Ryba, která bezpečně vstoupí do prostoru,
ukazuje ostatním, že je tu bezpečno.
03:11
So it turnsotočí out that even when
these fishRyba are differentodlišný speciesdruh,
60
179320
4016
Ukázalo se, že i když jsou
tyto ryby rozdílných druhů,
03:15
they are connectedpřipojeno withinv rámci socialsociální networkssítě
61
183360
3616
jsou propojeny sociálními sítěmi,
03:19
whichkterý can provideposkytnout informationinformace
on when it's safebezpečný to eatjíst.
62
187000
3000
kde jedna druhé předává informaci,
kdy je bezpečné jíst.
03:22
And our analysesanalýzy indicateuveďte that fishRyba simplyjednoduše
copyingkopírování other fishRyba in theirjejich socialsociální networksíť
63
190840
4976
A naše analýza ukazuje, že ryby
kopírující ostatní v sociální síti,
03:27
could accountúčet for over 60 percentprocent
of the algaeřasy eatenjedl by the fishRyba communityspolečenství,
64
195840
5056
jsou schopny zkonzumovat
více než 60 % řas z celkového podílu.
03:32
and thustím pádem could be criticalkritické
to the flowtok of energyenergie and resourceszdroje
65
200920
5016
A tak může být kritické
pro tok energie a zdrojů
03:37
throughpřes coralkorál reefútes ecosystemsekosystémy.
66
205960
2000
ekosystémem korálových útesů.
03:40
But these findingszjištění alsotaké suggestnavrhnout
that overfishingNadměrný rybolov,
67
208680
2576
Tato zjištění také naznačují,
že nadměrný rybolov,
03:43
a commonběžný problemproblém in coralkorál reefsútesy,
68
211280
1976
běžný problém korálových útesů,
03:45
not only removesOdebere fishRyba,
69
213280
2456
nejenom odstraňuje ryby,
03:47
but it could breakPřestávka up
the socialsociální networksíť of remainingzbývající fishRyba,
70
215760
3056
ale může narušit sociální síť
zbývajících ryb,
03:50
whichkterý maysmět hideskrýt more and eatjíst lessméně algaeřasy
71
218840
2776
které se začnou více ukrývat
a jíst méně řas,
03:53
because they're missingchybějící
criticalkritické informationinformace.
72
221640
2536
protože jim chybí kritické informace.
03:56
And this would make coralkorál reefsútesy
more vulnerablezranitelné than we currentlyv současné době predictpředpovědět.
73
224200
3960
A toto může učinit korálové útesy
více zranitelnějšími, než předpokládáme.
04:02
So remarkablypozoruhodně, fishRyba socialsociální networkssítě
74
230040
4336
Překvapivě tak mohou rybí sociální sítě
04:06
allowdovolit the actionsakce of one to spreadrozpětí to manymnoho
75
234400
2896
rozšířit činnost jedné mezi další
04:09
and could affectpostihnout entirecelý coralkorál reefsútesy,
76
237320
1936
a ovlivnit celý korálový útes,
04:11
whichkterý feedkrmivo millionsmiliony of us
77
239280
3256
který živí miliony z nás
04:14
and supportPodpěra, podpora the globalglobální economyekonomika
78
242560
1776
a podporuje globální ekonomiku
04:16
for all of us.
79
244360
1480
pro nás všechny.
04:18
Now, our discoveryobjev
pointsbodů us towardsvůči better wayszpůsoby
80
246440
2696
Náš výzkum poukazuje na lepší způsoby,
04:21
to sustainablyudržitelně managespravovat coralkorál reefsútesy,
81
249160
2176
jak udržitelně spravovat korálové útesy,
04:23
but it alsotaké showsukazuje us,
82
251360
1576
ale také nám ukazuje,
04:24
we humanslidem are not just affectedpostižené
by the actionsakce of other humanslidem,
83
252960
4176
že my, lidé, nejsme ovlivněni
akcemi jenom druhých lidí,
04:29
but we could be affectedpostižené
by the actionsakce of individualindividuální fishRyba
84
257160
2895
ale můžeme být ovlivnění činnostmi
jednotlivých ryb,
04:32
on a distantvzdálený coralkorál reefútes
85
260079
1777
na vzdáleném korálovém útesu,
04:33
throughpřes theirjejich simplejednoduchý copyingkopírování behaviorchování.
86
261880
2456
pomocí jednoduchého kopírování chování.
04:36
Thank you.
87
264360
1216
Děkuji vám.
04:37
(ApplausePotlesk)
88
265600
4720
(Potlesk)
Translated by Michal Gregor
Reviewed by Katerina Jaburkova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com