ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Mike Gil: Could fish social networks help us save coral reefs?

Mike Gil: Môžu nám spoločenské siete rýb pomôcť zachrániť koralové útesy?

Filmed:
1,010,095 views

Mike Gil špehuje ryby: použitím neobvyklých multi-kamerových systémov a obrazovej počítačovej technológie tento TED Fellow a jeho kolegovia skúmajú, ako sa ryby koralových útesov správajú, socializujú a ovplyvňujú svoj ekosystém. Naučte sa viac o tom, ako ryby rôznych druhov komunikujú cez spoločenské siete a čo by narušenie týchto sietí mohlo znamenať pre krehkú ekológiu útesov, ktoré pomáhajú nakŕmiť milióny ľudí a podporujú globálnu ekonomiku.
- Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Who here is fascinatedokúzlený
by life underpod the seamore?
0
1160
3680
Kto z vás je fascinovaný
životom pod morom?
00:18
FantasticFantastické.
1
6960
1376
Fantastické.
00:20
Now, what did we just do?
2
8360
1560
Čo sme teraz vlastne spravili?
00:22
Let's dissectpitvať this for a seconddruhý.
3
10760
1816
Rozoberme si to na chvíľu.
00:24
The simpleprostý actionakčné
of an individualjednotlivec raisingzdvíhanie a handručné
4
12600
3496
Jednoduchý čin zdvihnutia ruky jednotlivca
00:28
led manyveľa othersostatné to do the samerovnaký.
5
16120
1840
viedol ostatných, aby urobili to isté.
00:30
Now, it's truepravdivý that when individualsjednotlivci
in a socialsociálny networksieť
6
18880
3336
Je pravdou, že keď
jednotlivci v spoločenskej sieti
00:34
have commonobyčajný prioritiespriority,
7
22240
1576
majú spoločné priority,
00:35
it's oftenčasto beneficialprospešné to copykópie one anotherďalší.
8
23840
2976
je často užitočné opakovať po druhom.
00:38
Think back to gradeakosť schoolškolské and dressingdressing
like the coolchladný kidsdeti madevyrobený you "coolchladný."
9
26840
3856
Spomeňte si na ZŠ, keď obliekanie sa ako
populárne deti z vás urobilo populárnych.
00:42
But copyingkopírovanie behaviorsprávanie
is alsotaktiež commonobyčajný in wilddivoký animalszver.
10
30720
3696
Kopírovanie správania je taktiež
bežné medzi divokými zvieratami.
00:46
For examplepríklad, some birdsvtáky
copykópie the alarmpoplach callsvolá of other birdsvtáky
11
34440
3736
Napríklad, niektoré vtáky kopírujú
výstražné volania iných vtákov,
00:50
to spreadnátierka informationinformácie
about approachingsa blíži predatorsdravce.
12
38200
2800
aby rozšírili informáciu
o blížiacich sa predátoroch.
00:53
But could copyingkopírovanie behaviorsprávanie in wilddivoký animalszver
13
41920
3256
Ale mohlo by kopírovanie správania
medzi divokými zvieratami
00:57
affectovplyvniť entirecelý ecosystemsekosystémy
that we humansľudia dependzávisieť on?
14
45200
3640
ovplyvniť celé ekosystémy,
na ktorých sú ľudia závislí?
Prišiel som na túto otázku,
keď som študoval koralové útesy,
01:02
I was led to this questionotázka
while studyingštudovať coralkoralový reefsútesy,
15
50040
2576
01:04
whichktorý supportpodpora millionsmilióny of people
throughskrz fisheriesrybné hospodárstvo and tourismcestovný ruch
16
52640
3496
ktoré podporujú milióny
ľudí cez rybolov a turizmus
01:08
here in AfricaAfrika and around the worldsvet.
17
56160
2576
tu v Afrike a na celom svete.
01:10
But coralkoralový reefsútesy dependzávisieť on fishryby
18
58760
3256
Ale koralové útesy sú závislé na rybách,
01:14
that performhrať a criticalkritický jobzamestnania
by eatingjesť algaeriasy.
19
62040
3080
ktoré vykonávajú dôležitú prácu tým,
že jedia riasy.
01:17
Because if left uncheckednekontrolované,
20
65640
1256
Keď sa to nekontroluje,
01:18
these algaeriasy can killzabiť coralkoralový
and take over entirecelý coralkoralový reefsútesy,
21
66920
3896
tieto riasy môžu koraly zabiť
a prebrať celé koralové útesy,
01:22
a costlynákladný changezmena that is difficultnáročný
or impossiblenemožné to reversezvrátiť.
22
70840
4600
nákladná zmena, ktorú je ťažké
a až nemožné zvrátiť.
01:28
So to understandrozumieť
how fishryby maysmieť preventpredchádzať this,
23
76160
3016
Aby sme pochopili,
ako tomu môžu ryby predísť,
01:31
I spySpy on them
24
79200
1936
špehujem ich
01:33
while they're eatingjesť algaeriasy,
25
81160
2056
počas toho, ako jedia riasy,
01:35
whichktorý can be difficultnáročný for them to do
26
83240
2056
čo pre nich môže byť ťažké
01:37
in openotvorený partsdiely of the reefReef
exposedvystavený to predatorsdravce,
27
85320
3816
v otvorených častiach útesu
vystavených predátorom,
01:41
some of whichktorý, on rarevzácny occasionpríležitosti,
28
89160
1776
niektoré z nich si ojedinele
01:42
appearjaví to realizerealizovať I'm watchingsledovanie them.
29
90960
2400
uvedomia, že ich sledujem.
01:45
(LaughterSmiech)
30
93880
4040
(smiech)
01:52
So clearlyjasne, clearlyjasne, for reefReef fishryby,
31
100280
3056
Je jasné, veľmi jasné, že pre útesové ryby
01:55
diningstolovanie out can be scarystrašidelný.
32
103360
2336
môže byť večeranie strašidelné.
Ale chcel som pochopiť,
ako tieto ryby robia to, čo majú,
01:57
But I wanted to understandrozumieť
how these fishryby do theirich jobzamestnania
33
105720
2536
02:00
in riskyriskantné situationssituácií.
34
108280
1576
v riskantných situáciách.
02:01
So my colleaguesspolupracovníci and I
put massivemasívny videovideo camerafotoaparát standsstojany
35
109880
4256
Ja a moji kolegovia sme
dali obrovské stojany na kamery
02:06
in a coralkoralový reefReef
36
114160
1336
do koralového útesu,
02:07
to remotelyvzdialene monitormonitor entirecelý feedingkŕmenie groundspozemky
37
115520
2696
aby sme diaľkovo
monitorovali miesta kŕmenia,
02:10
that producevyrobiť a lot of algaeriasy
38
118240
1576
ktoré produkujú mnoho rias,
02:11
but are exposedvystavený to predatorsdravce.
39
119840
2760
ale sú napospas predátorom.
02:15
And this perspectiveperspektíva from abovevyššie
40
123560
2136
Táto perspektíva zhora
02:17
showsrelácie us the feedingkŕmenie behaviorsprávanie
and precisepresný movementspohyby
41
125720
3496
nám ukázala správanie
počas kŕmenia a presné pohyby
02:21
of manyveľa differentrozdielny fishryby,
42
129240
1576
mnohých rôznych rýb,
02:22
shownzobrazené here with coloredfarebný dotsbodky.
43
130840
1640
tu zobrazených farebnými bodmi.
02:25
And by analyzinganalýza
thousandstisíce of fishryby movementspohyby
44
133240
2896
Analýzou tisícky pohybov rýb,
02:28
to and from feedingkŕmenie groundspozemky,
45
136160
2216
na a z miesta kŕmenia,
02:30
we discoveredobjavené a patternvzor.
46
138400
1600
sme objavili vzor.
02:32
These fishryby, despitenapriek beingbytia
from differentrozdielny speciesdruh
47
140680
2656
Tieto ryby,
napriek tomu, že sú iného druhu
02:35
and not swimmingplávanie in schoolsškoly,
48
143360
1816
a neplávajú v kŕdli,
02:37
were copyingkopírovanie one anotherďalší,
49
145200
2016
navzájom po sebe opakovali
tak, že ryba, ktorá vstúpila
na nebezpečné miesta kŕmenia,
02:39
suchtaký that one fishryby enteringvchod
these dangerousnebezpečný feedingkŕmenie groundspozemky
50
147240
3216
02:42
could leadolovo manyveľa othersostatné to do the samerovnaký.
51
150480
2400
dokázala naviesť
veľa ostatných na to isté.
02:45
And fishryby stayedzostal for longerdlhšie
and atejedol more algaeriasy
52
153320
2936
A ryby ostali dlhšie a zjedli viac rias,
02:48
when they were surroundedobklopený
by more feedingkŕmenie fishryby.
53
156280
3016
keď boli obklopené
viacerými kŕmiacimi sa rybami.
02:51
Now, this could be happeninghappening
54
159320
1936
Je možné, že sa to deje,
02:53
because even simpleprostý movementspohyby
by individualjednotlivec fishryby
55
161280
2576
pretože aj jednoduché
pohyby individuálnych rýb
02:55
can inadvertentlymimovoľne communicatekomunikovať
vitalvitálny informationinformácie.
56
163880
3976
dokážu neúmyselne
vyjadrovať dôležité informácie.
02:59
For examplepríklad, if even one fishryby
seesvidí a predatorPredator and fleesutečie,
57
167880
3976
Napríklad, aj keď len jedna
ryba uvidí predátora a ujde,
03:03
this can alertbdelý manyveľa othersostatné to dangernebezpečenstvo.
58
171880
2736
to môže varovať veľa
ostatných pred nebezpečenstvom.
03:06
And a fishryby safelybezpečne enteringvchod feedingkŕmenie groundspozemky
can showšou othersostatné that the coastpobrežie is clearjasný.
59
174640
3920
Ryba, ktorá vojde na miesta kŕmenia,
ukáže ostatným, že vzduch je čistý.
03:11
So it turnszákruty out that even when
these fishryby are differentrozdielny speciesdruh,
60
179320
4016
Ukazuje sa, že aj keď
tieto ryby sú iného druhu,
03:15
they are connectedspojený withinvnútri socialsociálny networkssiete
61
183360
3616
sú prepojené cez spoločenské siete,
03:19
whichktorý can provideposkytnúť informationinformácie
on when it's safetrezor to eatjesť.
62
187000
3000
ktoré dokážu sprostredkovať informácie
o tom, kedy je bezpečné sa najesť.
03:22
And our analysesanalýzy indicateukazovať that fishryby simplyjednoducho
copyingkopírovanie other fishryby in theirich socialsociálny networksieť
63
190840
4976
Naše analýzy naznačujú, že ryby, ktoré
kopírujú iné ryby v spoločenskej sieti,
03:27
could accountúčet for over 60 percentpercento
of the algaeriasy eatenjesť by the fishryby communityspoločenstvo,
64
195840
5056
sú zodpovedné za viac než 60 % zjedených
rias v spoločenstve rýb,
03:32
and thusteda could be criticalkritický
to the flowprietok of energyenergie and resourceszdroje
65
200920
5016
a preto môžu byť kritické
pre tok energie a zdrojov
03:37
throughskrz coralkoralový reefReef ecosystemsekosystémy.
66
205960
2000
cez ekosystém koralových útesov.
03:40
But these findingszistenia alsotaktiež suggestnavrhnúť
that overfishingnadmerný výlov,
67
208680
2576
Tieto zistenia tiež
naznačujú, že prelovenie,
03:43
a commonobyčajný problemproblém in coralkoralový reefsútesy,
68
211280
1976
bežný problém koralových útesov,
03:45
not only removesodstráni fishryby,
69
213280
2456
neodstraňuje len ryby,
03:47
but it could breakprestávka up
the socialsociálny networksieť of remainingzostávajúce fishryby,
70
215760
3056
ale mohlo by rozbiť spoločenské
siete zostávajúcich rýb,
03:50
whichktorý maysmieť hideskryť more and eatjesť lessmenej algaeriasy
71
218840
2776
ktoré sa budú viac
skrývať a jesť menej rias,
03:53
because they're missingchýbajúce
criticalkritický informationinformácie.
72
221640
2536
pretože im chýbajú dôležité informácie.
03:56
And this would make coralkoralový reefsútesy
more vulnerablezraniteľný than we currentlyv súčasnosti predictpredpovedať.
73
224200
3960
To by mohlo spraviť koralové útesy
zraniteľnejšie než predpokladáme.
04:02
So remarkablypozoruhodne, fishryby socialsociálny networkssiete
74
230040
4336
Pozoruhodne, rybie spoločenské siete
04:06
allowdovoliť the actionsakcie of one to spreadnátierka to manyveľa
75
234400
2896
dovoľujú činu jednej ryby,
aby sa rozšíril medzi mnoho rýb
04:09
and could affectovplyvniť entirecelý coralkoralový reefsútesy,
76
237320
1936
a môžu ovplyvniť celé koralové útesy,
04:11
whichktorý feedkrmivo millionsmilióny of us
77
239280
3256
ktoré živia milióny ľudí
04:14
and supportpodpora the globalglobálnej economyhospodárstvo
78
242560
1776
a pomáhajú globálnej ekonomike
za nás všetkých.
04:16
for all of us.
79
244360
1480
04:18
Now, our discoveryobjav
pointsbody us towardsvoči better waysspôsoby
80
246440
2696
Náš nález nás nasmeroval
na lepšie spôsoby,
04:21
to sustainablyudržateľným managespravovať coralkoralový reefsútesy,
81
249160
2176
ako udržateľne manažovať koralové útesy,
04:23
but it alsotaktiež showsrelácie us,
82
251360
1576
ale taktiež nám ukazuje,
04:24
we humansľudia are not just affectedovplyvnené
by the actionsakcie of other humansľudia,
83
252960
4176
že my ako ľudia nie sme ovplyvnení
len činmi ostatných ľudí,
04:29
but we could be affectedovplyvnené
by the actionsakcie of individualjednotlivec fishryby
84
257160
2895
ale mohli by sme byť ovplyvnení
činmi individuálnych rýb
04:32
on a distantvzdialený coralkoralový reefReef
85
260079
1777
na ďalekom koralovom útese,
04:33
throughskrz theirich simpleprostý copyingkopírovanie behaviorsprávanie.
86
261880
2456
cez ich jednoduché kopírovacie správanie.
04:36
Thank you.
87
264360
1216
Ďakujem.
(potlesk)
04:37
(ApplausePotlesk)
88
265600
4720
Translated by Vladimíra Molčanová
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com