English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxPSU

Ali Carr-Chellman: Gaming to re-engage boys in learning

Ali Carr-Chellman: Igre koje će poticati dječake na učenje

Filmed
Views 1,014,583

Na TEDxPSU(Sveučilište Penn State), Ali Carr-Chellman identificira tri razloga zašto se dječaci u velikom broju odmiču od škole, i predstavlja svoj smion plan da ih ponovno angažira: donijeti njihovu kulturu u učionice, s novim pravilima koja dozvoljavaju dječacima da budu dječaci, i video igrama koje podučavaju i zabavljaju.

- Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school. Full bio

So I'm here to tell you
Dakle, ovdje sam kako bih vam rekla
00:15
that we have a problemproblem with boysdječaci,
da imamo problem s dječacima
00:17
and it's a seriousozbiljan problemproblem with boysdječaci.
i to je ozbiljan problem s dječacima.
00:19
TheirNjihova cultureKultura isn't workingrad in schoolsškola,
Njihova kultura ne funkcionira u školama.
00:21
and I'm going to sharePodjeli with you
I podijelit ću s vama
00:24
waysnačine that we can think about overcomingPrevladavanje that problemproblem.
načine na koje možemo prevladati taj problem.
00:26
First, I want to startpočetak by sayingizreka, this is a boydječak,
Prvo, želim reći kako je ovo dječak,
00:29
and this is a girldjevojka,
a ovo je djevojčica.
00:32
and this is probablyvjerojatno stereotypicallyStereotypically
I ovo je vjerojatno stereotip
00:34
what you think of as a boydječak and a girldjevojka.
koji imate o izgledu dječaka i djevojčice.
00:36
If I essentializeessentialize genderrod for you todaydanas,
Ako danas stavim naglasak na spol,
00:38
then you can dismissodbaciti what I have to say.
onda možete zanemariti to što imam za reći.
00:40
So I'm not going to do that. I'm not interestedzainteresiran in doing that.
To neću učiniti, to me ne zanima.
00:42
This is a differentdrugačiji kindljubazan of boydječak and a differentdrugačiji kindljubazan of girldjevojka.
Ovo je drugačija vrsta dječaka i drugačija vrsta djevojčice.
00:44
So the pointtočka here is that not all boysdječaci
Dakle, poanta ovdje je da svi dječaci
00:48
existpostojati withinunutar these rigidkrute boundariesgranice
ne žive unutar ovih krutih ograničenja
00:50
of what we think of as boysdječaci and girlsdjevojke,
onoga što mi smatramo karakterističnim da su dječaci i djevojčice.
00:52
and not all girlsdjevojke existpostojati withinunutar those rigidkrute boundariesgranice
I sve djevojčice ne postoje unutar onih krutih granica
00:55
of what we think of as girlsdjevojke.
onoga što mi smatramo karakterističnim za djevojčice.
00:57
But, in factčinjenica, mostnajviše boysdječaci tendskloni to be a certainsiguran way,
Ali, zapravo, većina dječaka naginje određenom načinu postojanja,
00:59
and mostnajviše girlsdjevojke tendskloni to be a certainsiguran way.
i većina djevojčica naginje određenom načinu postojanja.
01:02
And the pointtočka is that, for boysdječaci,
I poanta je da, za dječake,
01:04
the way that they existpostojati and the cultureKultura that they embracezagrljaj
način na koji postoje i kultura koju su prigrlili
01:07
isn't workingrad well in schoolsškola now.
sada ne funkcionira dobro u školama.
01:10
How do we know that?
Kako to znamo?
01:12
The HundredStotina GirlsDjevojke ProjectProjekt
Projekt 100 djevojčica
01:14
tellsgovori us some really nicelijepo statisticsstatistika.
nam prikazuje neke stvarno dobre statistike.
01:16
For exampleprimjer, for everysvaki 100 girlsdjevojke that are suspendedsuspendiran from schoolškola,
Na primjer: Za svakih 100 djevojčica koje budu suspendirane iz škole,
01:19
there are 250 boysdječaci that are suspendedsuspendiran from schoolškola.
tu je 250 dječaka koji su suspendirani.
01:22
For everysvaki 100 girlsdjevojke who are expelledprotjerani from schoolškola,
Za svakih 100 djevojčica koje su izbačene iz škole,
01:25
there are 335 boysdječaci who are expelledprotjerani from schoolškola.
tu je 335 dječaka koji su izbačeni iz škole.
01:28
For everysvaki 100 girlsdjevojke in specialposeban educationobrazovanje,
Za svakih 100 djevojčica koje pohađaju poseban program,
01:31
there are 217 boysdječaci.
tu je 217 dječaka.
01:33
For everysvaki 100 girlsdjevojke with a learningučenje disabilityosobe s invaliditetom,
Za svakih 100 djevojčica koje imaju poteškoće u učenju,
01:35
there are 276 boysdječaci.
tu je 276 dječaka.
01:37
For everysvaki 100 girlsdjevojke
Za svakih 100 djevojčica
01:40
with an emotionalemotivan disturbanceporemećaj diagnoseddijagnosticira,
s dijagnosticiranim emocionalnim poremećajem,
01:42
we have 324 boysdječaci.
imamo 324 dječaka.
01:44
And by the way, all of these numbersbrojevi are significantlyznačajno higherviši
I usput, svi ovi brojevi su znatno viši
01:46
if you happendogoditi se to be blackcrno,
ako ste crne boje kože,
01:49
if you happendogoditi se to be poorsiromašan,
ako ste siromašni,
01:51
if you happendogoditi se to existpostojati in an overcrowdedgužva schoolškola.
ako boravite u prenapučenoj školi.
01:53
And if you are a boydječak,
A ako ste dječak,
01:57
you're fourčetiri timesputa as likelyVjerojatno
četiri puta ste skloniji
01:59
to be diagnoseddijagnosticira with ADHDADHD --
da vam se dijagnosticira ADHD --
02:01
AttentionPozornost DeficitDeficita HyperactivityHiperaktivnost DisorderPoremećaj.
poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje.
02:03
Now there is anotherjoš sidestrana to this.
Ali postoji druga strana svega ovoga.
02:06
And it is importantvažno that we recognizeprepoznati
I važno je prepoznati
02:09
that womenžene still need help in schoolškola,
da žene i dalje trebaju pomoć u školi,
02:12
that salariesplaće are still significantlyznačajno lowerdonji,
da su plaće još uvijek znatno niže,
02:14
even when controlleddirigovan for jobposao typesvrste,
čak i kada se prate vrste poslova,
02:16
and that girlsdjevojke have continuedi dalje to struggleborba
i da djevojčice i dalje imaju problema
02:19
in mathmatematika and scienceznanost for yearsgodina.
već godinama s matematikom i znanošću.
02:21
That's all truepravi.
To je sve točno.
02:23
Nothing about that preventssprječava us
Ništa vezano uz to ne sprječava nas
02:25
from payingplaćati attentionpažnja to the literacypismenost needspotrebe
da obratimo pozornost na potrebe za opismenjivanjem
02:27
of our boysdječaci betweenizmeđu agesdobi threetri and 13.
naših dječaka starih između tri i 13 godina.
02:29
And so we should.
Što bismo i trebali.
02:31
In factčinjenica, what we oughttreba to do is take a pagestranica from theirnjihov playbookplan igre,
Zapravo, ono što bismo trebali činiti je uzeti stranicu iz njihove knjige strategija,
02:33
because the initiativesinicijative and programsprogrami
jer inicijativa i programi
02:36
that have been setset in placemjesto
koji su pokrenuti
02:38
for womenžene in scienceznanost and engineeringinženjering and mathematicsmatematika
za žene u znanosti, tehnici i matematici
02:40
are fantasticfantastičan.
su fantastični.
02:42
They'veSu doneučinio a lot of good
Učinili su puno dobra
02:44
for girlsdjevojke in these situationssituacije,
za djevojčice u tim situacijama.
02:46
and we oughttreba to be thinkingmišljenje about
I morali bismo razmišljati
02:48
how we can make that happendogoditi se for boysdječaci too
kako istu stvar učiniti za dječake
02:50
in theirnjihov youngermlađi yearsgodina.
u njihovim ranijim godinama.
02:52
Even in theirnjihov olderstariji yearsgodina,
Čak i kada su stariji,
02:54
what we find is that there's still a problemproblem.
mi i dalje nalazimo probleme.
02:56
When we look at the universitiessveučilišta,
Kada pogledamo sveučilišta,
02:58
60 percentposto of baccalaureatematura degreesstupnjeva are going to womenžene now,
60 posto prvostupnika su žene,
03:00
whichkoji is a significantznačajan shiftsmjena.
što je značajan pomak.
03:03
And in factčinjenica, universitysveučilište administratorsadministratori
Zapravo, sveučilišni upravitelji
03:05
are a little uncomfortableneudoban about the ideaideja
se teško suočavaju s idejom
03:07
that we maysvibanj be gettinguzimajući closeblizu to 70 percentposto
da se bližimo tome da je 70 posto
03:09
femaležena populationpopulacija in universitiessveučilišta.
ženske populacije na sveučilištima.
03:11
This makesmarke universitysveučilište administratorsadministratori very nervousživčani,
Ovo sveučilišne upravitelje čini vrlo nervoznima,
03:13
because girlsdjevojke don't want to go to schoolsškola that don't have boysdječaci.
jer djevojke ne žele ići u škole u kojima nema momaka.
03:16
And so we're startingpolazeći to see the establishmentosnivanje
I počinjemo primjećivati osnivanje
03:21
of menmuškarci centerscentri and menmuškarci studiesstudije
muških centara i muških studija
03:24
to think about how do we engageangažirati menmuškarci
kako bismo promislili kako angažirati muškarce
03:26
in theirnjihov experiencesiskustva in the universitysveučilište.
u njihovim iskustvima na sveučilištu.
03:28
If you talk to facultyfakultet, they maysvibanj say,
Ako pričate sa profesorima, oni bi mogli reći,
03:30
"UghUh. Yeah, well, they're playingigranje videovideo gamesigre,
"O da, pa oni igraju video igre,
03:32
and they're gamblingkockanje onlinena liniji all night long,
i oni se kockaju na internetu čitavu noć,
03:35
and they're playingigranje WorldSvijet of WarcraftWarcraft,
i igraju World of Warcraft.
03:38
and that's affectingutječu
I to utječe
03:40
theirnjihov academicakademski achievementdostignuće."
na njihova akademska postignuća."
03:42
GuessIzgleda da what?
Znate što?
03:45
VideoVideo gamesigre are not the causeuzrok.
Video igre nisu uzrok.
03:47
VideoVideo gamesigre are a symptomsimptom.
Video igre su simptom.
03:49
They were turnedokrenut off a long time
Bili su isključeni puno prije
03:51
before they got here.
nego su došli tu.
03:53
So let's talk about why they got turnedokrenut off
Dakle, pričajmo o tome zašto su isključeni
03:56
when they were betweenizmeđu the agesdobi of threetri and 13.
kada su imali između tri i 13 godina.
03:58
There are threetri reasonsrazlozi that I believe
Postoje tri razloga zbog kojih vjerujem
04:01
that boysdječaci are out of syncsinkronizirati
da su dječaci neusklađeni
04:03
with the cultureKultura of schoolsškola todaydanas.
s kulturom današnjih školskih ustanova.
04:05
The first is zeronula tolerancetolerancija.
Prva je nulta tolerancija.
04:07
A kindergartenDječji vrtić teacheručitelj, nastavnik, profesor I know,
Učiteljica iz vrtića koju poznajem,
04:10
her sonsin donateddonirao all of his toysigračke to her,
njen sin donirao joj je sve igračke,
04:12
and when he did, she had to go throughkroz
i kada je to učinio, ona je morala pregledati sve igračke
04:15
and pullVuci out all the little plasticplastika gunstopovi.
i ukloniti sve male plastične puške.
04:18
You can't have plasticplastika knivesNoževi and swordsmačevi and axesosi
Ne možemo imati plastične noževe i mačeve i sjekire
04:22
and all that kindljubazan of thing
i sve te stvari
04:24
in a kindergartenDječji vrtić classroomučionica.
u vrtiću.
04:26
What is it that we're afraiduplašen that this youngmladi man is going to do with this gunpuška?
Što točno mislimo da će malo dijete učiniti s tom puškom?
04:28
I mean, really.
Mislim, stvarno.
04:31
But here he standsstoji as testamentzavjet
Ali ovdje je on kao svjedok
04:33
to the factčinjenica that you can't roughhousegrube igre on the playgroundigralište todaydanas.
činjenice da danas više nema grubosti na igralištu.
04:36
Now I'm not advocatingzagovaranje for bulliesnasilnici.
Ja ne zagovaram nasilnike.
04:39
I'm not suggestingsugerirajući
Ne predlažem
04:41
that we need to be allowingomogućujući gunstopovi and knivesNoževi into schoolškola.
da trebamo dopustiti oružje i noževe u škole.
04:43
But when we say
Ali kada kažemo
04:46
that an EagleOrao ScoutIzviđač in a highvisok schoolškola classroomučionica
da izviđač u srednjoškolskoj učionici
04:48
who has a lockedzaključan parkedparkirao carautomobil in the parkingparkiralište lot
koji ima zaključan auto na parkiralištu
04:50
and a penknifeperorez in it
i džepni nožić u njemu
04:52
has to be suspendedsuspendiran from schoolškola,
treba biti suspendiran iz škole,
04:54
I think we maysvibanj have goneotišao a little too fardaleko with zeronula tolerancetolerancija.
onda mislim da smo malo pretjerali s nultom tolerancijom.
04:56
AnotherJoš jedan way that zeronula tolerancetolerancija livesživot itselfsebe out is in the writingpisanje of boysdječaci.
Još jedan način na koji postoji nulta tolerancija je kroz pisane sastave dječaka.
04:59
In a lot of classroomsučionice todaydanas
U puno današnjih učionica
05:02
you're not alloweddopušteno to writepisati about anything that's violentnasilan.
nije dozvoljeno pisati o ničemu nasilnom.
05:04
You're not alloweddopušteno to writepisati about anything
Nije dozvoljeno pisati o ničemu
05:06
that has to do with videovideo gamesigre -- these topicsteme are bannedzabranjen.
što je povezano s video igrama -- ove teme su zabranjene.
05:08
BoyDječak comesdolazi home from schoolškola, and he sayskaže,
Dječaci dođu kući iz škole i kažu:
05:11
"I hatemrziti writingpisanje."
"Mrzim pisanje."
05:13
"Why do you hatemrziti writingpisanje, sonsin? What's wrongpogrešno with writingpisanje?"
"Zašto mrziš pisanje sine? Što nije u redu s pisanjem?"
05:15
"Now I have to writepisati what she tellsgovori me to writepisati."
"Moram pisati o onome što mi ona kaže."
05:17
"Okay, what is she tellingreći you to writepisati?"
"Dobro, što ti ona govori da pišeš?"
05:20
"PoemsPjesme. I have to writepisati poemspjesme.
"Pjesme. Ja moram pisati pjesme.
05:23
And little momentstrenutke in my life.
I male trenutke u mom životu.
05:25
I don't want to writepisati that stuffstvari."
Ne želim o tome pisati."
05:27
"All right. Well, what do you want to writepisati? What do you want to writepisati about?"
"U redu. Što želiš pisati? O čemu želiš pisati?"
05:29
"I want to writepisati about videovideo gamesigre. I want to writepisati about leveling-upizravnavanje gore.
"Želim pisati o video igrama. Želim pisati o napretku u igri.
05:32
I want to writepisati about this really interestingzanimljiv worldsvijet.
Želim pisati o tom zaista zanimljivom svijetu.
05:35
I want to writepisati about a tornadoTornado that comesdolazi into our housekuća
Želim pisati o uraganu koji uđe u našu kuću
05:37
and blowsudarci all the windowsprozori out
i razbije sve prozore
05:40
and ruinsruševine all the furniturenamještaj and killsubija everybodysvi."
i uništi svo pokućstvo i ubije sve."
05:42
"All right. Okay."
"U redu."
05:44
You tell a teacheručitelj, nastavnik, profesor that,
Kažete to učitelju ili profesoru,
05:46
and they'lloni će askpitati you, in all seriousnessozbiljnost,
i oni će vas pitati, potpuno ozbiljno,
05:48
"Should we sendposlati this childdijete to the psychologistpsiholog?"
"Hoćemo li ovo dijete poslati psihologu?"
05:51
And the answerodgovor is no, he's just a boydječak.
I odgovor je ne, on je samo dječak.
05:54
He's just a little boydječak.
On je samo mali dječak.
05:57
It's not okay to writepisati these kindsvrste of things
Nije u redu pisati takve stvari
06:00
in classroomsučionice todaydanas.
u današnjim učionicama.
06:02
So that's the first reasonrazlog:
Dakle, to je prvi razlog:
06:04
zeronula tolerancetolerancija policiespolitika and the way they're livedživjeli out.
politika nulte tolerancije i način na koji ih provodimo.
06:06
The nextSljedeći reasonrazlog that boys'dječaka cultureskulture are out of syncsinkronizirati with schoolškola cultureskulture:
Sljedeći razlog zašto kultura dječaka nije prilagođena kulturi škola:
06:08
there are fewermanje malemuški teachersučitelji.
manje je muških profesora, učitelja.
06:11
AnybodyBilo tko who'stko je over 15 doesn't know what this meanssredstva,
Svatko tko je stariji od 15 godina ne zna što ovo znači,
06:13
because in the last 10 yearsgodina,
jer u posljednjih 10 godina,
06:16
the numberbroj of elementaryosnovni schoolškola classroomučionica teachersučitelji
broj učitelja u osnovnim školama
06:18
has been cutrez in halfpola.
je smanjen za pola.
06:20
We wentotišao from 14 percentposto
Od 14 posto
06:22
to sevensedam percentposto.
došli smo na samo sedam posto.
06:24
That meanssredstva that 93 percentposto of the teachersučitelji
To znači da su 93 posto učitelja
06:26
that our youngmladi menmuškarci get in elementaryosnovni classroomsučionice
koje naši mladi muškarci dobiju u osnovnoj školi
06:28
are womenžene.
žene.
06:30
Now what's the problemproblem with this?
Zašto je ovo problem?
06:32
WomenŽene are great. YepDa, absolutelyapsolutno.
Žene su super. Da, apsolutno.
06:34
But malemuški roleuloga modelsmodeli for boysdječaci
Ali muški uzori za dječake
06:36
that say it's all right to be smartpametan --
koji kažu u redu je biti pametan --
06:39
they'vešto ga do got dadstate, they'vešto ga do got pastorspastiri,
imaju očeve, svećenike,
06:41
they'vešto ga do got CubMladunče ScoutIzviđač leadersčelnici,
vođe izviđača,
06:43
but ultimatelyna kraju, sixšest hourssati a day, fivepet daysdana a weektjedan
ali na kraju krajeva, šest sati na dan, pet dana tjedno,
06:45
they're spendingtrošenje in a classroomučionica,
oni provode u učionici.
06:48
and mostnajviše of those classroomsučionice
I većina ovih učionica
06:50
are not placesmjesta where menmuškarci existpostojati.
nisu mjesto na kojem postoje muškarci.
06:52
And so they say, I guessnagađati this really isn't a placemjesto for boysdječaci.
I onda dolaze do zaključka da ovo ipak nije mjesto za dječake.
06:54
This is a placemjesto for girlsdjevojke.
Ovo je mjesto za djevojčice.
06:57
And I'm not very good at this,
I ja nisam jako dobar u ovome,
06:59
so I guessnagađati I'd better
pa ću bolje
07:01
go playigrati videovideo gamesigre or get into sportssportski, or something like that,
igrati video igre ili se baviti sportom, ili nešto slično tome,
07:03
because I obviouslyočito don't belongpripadati here.
jer ja očito ne pripadam ovdje.
07:06
MenLjudi don't belongpripadati here, that's prettyprilično obviousočigledan.
Muškarci ne pripadaju tu, to je poprilično očito.
07:08
So that maysvibanj be a very directdirektno way
Ovo je jedan od izravnijih načina
07:10
that we see it happendogoditi se.
gdje vidimo da se to događa.
07:12
But lessmanje directlydirektno,
Ali manje izravno,
07:14
the lacknedostatak of malemuški presenceprisutnost in the cultureKultura --
manjak muške prisutnosti u kulturi --
07:16
you've got a teachers'nastavnika loungednevni boravak,
imate zbornicu,
07:19
and they're havingima a conversationrazgovor
i vodi se razgovor
07:21
about JoeyJoey and JohnnyJohnny who beatpobijediti eachsvaki other up on the playgroundigralište.
o Joeyu i Johnnyu koji su se potukli na igralištu.
07:23
"What are we going to do with these boysdječaci?"
"Što ćemo učiniti s tim dječacima?"
07:26
The answerodgovor to that questionpitanje changespromjene dependingovisno on who'stko je sittingsjedenje around that tablestol.
Odgovor na ovo pitanje mijenja se ovisno o tome tko sjedi oko stola.
07:28
Are there menmuškarci around that tablestol?
Ima li muškaraca za tim stolom?
07:31
Are there momsmame who'vekoji su raiseduzdignut boysdječaci around that tablestol?
Ima li majki koje su odgojile sinove za tim stolom?
07:33
You'llVi ćete see, the conversationrazgovor changespromjene
Vidjet ćete, razgovor se mjenja
07:36
dependingovisno uponna who'stko je sittingsjedenje around the tablestol.
ovisno o tome tko sjedi za stolom.
07:38
ThirdTreće reasonrazlog that boysdječaci are out of syncsinkronizirati with schoolškola todaydanas:
Treći razlog zašto dječaci nisu usklađeni s današnjim školama:
07:40
kindergartenDječji vrtić is the oldstar seconddrugi graderazred, folksljudi.
vrtić je stari drugi razred ljudi.
07:43
We have a seriousozbiljan compressionkompresija of the curriculumnastavni plan happeningdogađa out there.
Imamo ozbiljno sažimanje gradiva.
07:46
When you're threetri, you better be ableu stanju to writepisati your nameime legiblyčitljivo,
Kad imaš tri godine, bolje ti je da znaš čitko napisati svoje ime,
07:50
or elsedrugo we'lldobro considerrazmotriti it a developmentalrazvojne delayodgoditi.
ili ćemo to smatrati zastojem u razvoju.
07:52
By the time you're in first graderazred,
Kad si u prvom razredu,
07:55
you should be ableu stanju to readčitati paragraphsodlomaka of texttekst
morao bi moći čitati odlomke teksta
07:57
with maybe a pictureslika, maybe not,
možda sa slikom, možda ne,
08:00
in a bookrezervirati of maybe 25 to 30 pagesstranica.
u knjizi od 25 ili 30 stranica.
08:02
If you don't, we're probablyvjerojatno going to be puttingstavljanje you
Ako to ne možeš, vjerojatno će te smjestiti
08:04
into a TitleNaslov 1 specialposeban readingčitanje programprogram.
u program za djecu koja imaju poteškoća sa čitanjem.
08:06
And if you askpitati TitleNaslov 1 teachersučitelji, they'lloni će tell you
I ako učitelje koji se bave tom djecom pitate, reći će vam
08:08
they'vešto ga do got about fourčetiri or fivepet boysdječaci for everysvaki girldjevojka that's in theirnjihov programprogram,
da imaju četvoro ili petoro dječaka za svaku djevojčicu koja je u tom programu,
08:10
in the elementaryosnovni gradesrazreda.
u prvim razredima.
08:13
The reasonrazlog that this is a problemproblem
Razlog zašto je ovo problem
08:15
is because the messageporuka that boysdječaci are gettinguzimajući
je taj da poruka koju dječaci dobivaju
08:18
is "you need to do
glasi: "moraš činiti
08:21
what the teacheručitelj, nastavnik, profesor askspita you to do all the time."
ono što učiteljica od tebe traži cijelo vrijeme."
08:23
The teacher'snastavnika salaryplaće dependsovisi
Plaća učitelja ovisi o
08:26
on "No ChildDijete Left BehindIza" and "RaceUtrka to the TopVrh"
tome da nijedno dijete ne zaostane, i utrkivanju do vrha
08:29
and accountabilityodgovornost and testingtestiranje
i odgovornosti i testiranju
08:31
and all of this.
i o svemu ovome.
08:33
So she has to figurelik out a way
Učiteljica mora osmisliti način
08:35
to get all these boysdječaci throughkroz this curriculumnastavni plan --
da svi ovi dječaci prođu gradivo --
08:37
and girlsdjevojke.
i djevojčice.
08:40
This compressedstisnut curriculumnastavni plan is badloše
Sažeto gradivo loše je
08:42
for all activeaktivan kidsdjeca.
za svu aktivnu djecu.
08:44
And what happensdogađa se is,
I događa se sljedeće,
08:47
she sayskaže, "Please, sitsjediti down,
ona kaže, "Molim te, sjedni,
08:49
be quietmiran, do what you're told, followslijediti the rulespravila,
budi tiho, čini što ti se kaže, slijedi pravila,
08:52
manageupravljati your time, focusfokus,
upravljaj svojim vremenom, usredotoči se,
08:55
be a girldjevojka."
budi djevojčica."
08:57
That's what she tellsgovori them.
To je ono što im govori.
08:59
IndirectlyNeizravno, that's what she tellsgovori them.
Indirektno, to im govori.
09:01
And so this is a very seriousozbiljan problemproblem. Where is it comingdolazak from?
Dakle ovo je vrlo ozbiljan problem. Odakle to dolazi?
09:04
It's comingdolazak from us.
Dolazi od nas.
09:06
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
09:08
We want our babiesbebe to readčitati when they are sixšest monthsmjeseci oldstar.
Želimo da naša djeca čitaju sa šest mjeseci.
09:11
Have you seenvidio the adsoglasi?
Jeste li vidjeli oglase?
09:14
We want to liveživjeti in LakeJezero WobegonWobegon
Želimo živjeti na Jezeru Wobegon
09:16
where everysvaki childdijete is aboveiznad averageprosječan,
gdje je svako dijete iznad prosjeka.
09:18
but what this does to our childrendjeca is really not healthyzdrav.
Ali što takvi zahtjevi čine našoj djeci zaista nije zdravo.
09:21
It's not developmentallyrazvojno appropriateprikladan,
Nije primjereno razvoju
09:24
and it's particularlynaročito badloše for boysdječaci.
i posebno je loše za dječake.
09:26
So what do we do?
Što mi trebamo učiniti?
09:28
We need to meetsastati them where they are.
Trebamo ih sresti tamo gdje se nalaze.
09:30
We need to put ourselvessebe into boydječak cultureKultura.
Trebamo se staviti u kulturu dječaka.
09:32
We need to changepromijeniti the mindsetrazmišljanje
Trebamo promjeniti način
09:35
of acceptanceprihvaćanje in boysdječaci in elementaryosnovni schoolsškola.
prihvaćanja dječaka u osnovnim školama.
09:38
More specificallyposebno, we can do some very specificspecifično things.
Da preciziramo, možemo učiniti određene stvari.
09:42
We can designdizajn better gamesigre.
Možemo dizajnirati bolje igre.
09:45
MostVećina of the educationalobrazovni gamesigre that are out there todaydanas
Većina edukacijskih igara koje danas postoje
09:47
are really flashcardsFlashcards.
su u biti kartice za ponavljanje.
09:49
They're glorifiedproslavljen drillbušilica and practicepraksa.
One su glorificirana vježba i ponavljanje.
09:51
They don't have the depthdubina, the richbogat narrativepripovijest
Nemaju dubinu, bogatu priču
09:53
that really engagingprivlačan videovideo gamesigre have,
koju imaju zahtjevne video igre,
09:56
that the boysdječaci are really interestedzainteresiran in.
koje zanimaju dječake.
09:58
So we need to designdizajn better gamesigre.
Tako da moramo dizajnirati bolje igre.
10:00
We need to talk to teachersučitelji and parentsroditelji
Moramo razgovarati s učiteljima i roditeljima
10:02
and schoolškola boardodbor membersčlanovi and politicianspolitičari.
i članovima školskih odbora i političarima.
10:04
We need to make sure that people see that we need more menmuškarci in the classroomučionica.
Moramo biti sigurni da ljudi vide kako trebamo više muškaraca u učionici.
10:06
We need to look carefullypažljivo at our zeronula tolerancetolerancija policiespolitika.
Moramo pažljivo proučiti naše politike nulte tolerancije.
10:09
Do they make senseosjećaj?
Imaju li one smisla?
10:11
We need to think about
Moramo razmisliti
10:13
how to uncompressDekompresija this curriculumnastavni plan if we can,
kako dekomprimirati ovo gradivo ako možemo,
10:15
tryingtežak to bringdonijeti boysdječaci back into a spaceprostor
vraćajući dječake u prostor
10:18
that is comfortableudobno for them.
koji je ugodan za njih.
10:20
All of those conversationsrazgovori need to be happeningdogađa.
Svi ti razgovori se moraju započeti.
10:22
There are some great examplesprimjeri out there
Postoje odlični primjeri
10:24
of schoolsškola --
škola --
10:26
the NewNovi YorkYork TimesPuta just talkedRazgovarao about a schoolškola recentlynedavno.
New York Times je nedavno govorio o školi.
10:28
A gameigra designerdizajner from the NewNovi SchoolŠkola
Dizajner igara iz Nove Škole
10:30
put togetherzajedno a wonderfulpredivan videovideo gamingigre schoolškola.
je sastavio predivnu školu s video igrama.
10:33
But it only treatstretira a fewnekoliko kidsdjeca,
Ali ju pohađa tek nekoliko djece.
10:36
and so this isn't very scalableskalabilan.
Tako da ovo nije prilagodljivo u većim razmjerima.
10:39
We have to changepromijeniti the cultureKultura and the feelingsosjećaji
Moramo promijeniti kulturu i osjećaje
10:41
that politicianspolitičari and schoolškola boardodbor membersčlanovi and parentsroditelji have
koje imaju političari, članovi školskih odbora i roditelji
10:43
about the way we acceptprihvatiti and what we acceptprihvatiti
vezano uz to kako prihvaćamo i što prihvaćamo
10:46
in our schoolsškola todaydanas.
danas u našim školama.
10:48
We need to find more moneynovac for gameigra designdizajn.
Moramo naći više novca za dizajniranje igara.
10:51
Because good gamesigre, really good gamesigre, costcijena moneynovac,
Zato što dobre igre, stvarno dobre igre, koštaju,
10:53
and WorldSvijet of WarcraftWarcraft has quitedosta a budgetbudžet.
I World of Warcraft ima popriličan budžet.
10:55
MostVećina of the educationalobrazovni gamesigre do not.
Većina edukacijskih igara ga nema.
10:57
Where we startedpočeo:
Gdje smo počeli:
10:59
my colleagueskolege -- MikeMike PetnerPetner, ShawnShawn VashawVashaw, myselfsebe --
moji suradnici -- Mike Petner, Shawn Vashaw i ja --
11:01
we startedpočeo by tryingtežak to look at the teachers'nastavnika attitudesstavovi
mi smo počeli proučavati stavove drugih učitelja
11:04
and find out how do they really feel about gamingigre,
u pokušaju da doznamo što stvarno misle o igrama i igranju,
11:06
what do they say about it.
što oni kažu o tome.
11:08
And we discoveredotkriven
I otkrili smo
11:10
that they talk about the kidsdjeca in theirnjihov schoolškola,
da oni razgovaraju o djeci u svojoj školi,
11:12
who talk about gamingigre,
koja pričaju o igrama,
11:14
in prettyprilično demeaningponižavajuće waysnačine.
na poprilično omalovažavajući način.
11:16
They say, "Oh, yeah. They're always talkingkoji govori about that stuffstvari.
Oni kažu, "O, da. Stalno pričaju o tim stvarima.
11:18
They're talkingkoji govori about theirnjihov little actionakcijski figuresfigure
Pričaju o svojim malim akcijskim figurama
11:21
and theirnjihov little achievementspostignuća or meritzasluga badgesBedževi,
i svojim malim postignućima ili značkama za postignuća,
11:23
or whateveršto god it is that they get.
ili što već oni dobiju.
11:26
And they're always talkingkoji govori about this stuffstvari."
I oni uvijek govore o tome."
11:28
And they say these things as if it's okay.
I oni o tome pričaju na ovaj način, kao da je to u redu.
11:30
But if it were your cultureKultura,
Ali da je to vaša kultura,
11:32
think of how that mightmoć feel.
zamislite kako bi se vi osjećali.
11:34
It's very uncomfortableneudoban to be on the receivingprimanje endkraj
Zaista je neugodno biti taj o kojem se vode
11:36
of that kindljubazan of languagejezik.
takvi razgovori.
11:38
They're nervousživčani about anything
Nervozni su u svezi bilo čega
11:40
that has anything to do with violencenasilje
što ima bilo kakvu vezu s nasiljem
11:42
because of the zeronula tolerancetolerancija policiespolitika.
zbog politika nulte tolerancije.
11:44
They are sure that parentsroditelji and administratorsadministratori will never acceptprihvatiti anything.
Sigurni su da roditelji i upravitelji nikad neće ništa prihvatiti.
11:46
So we really need to think about looking at teacheručitelj, nastavnik, profesor attitudesstavovi
Zato moramo razmisliti o tome da promatramo stavove učitelja
11:49
and findingnalaz waysnačine to changepromijeniti the attitudesstavovi
i pokušaju pronalaženja načina da se ti stavovi promjene
11:52
so that teachersučitelji are much more openotvoren
kako bi učitelji bili otvoreniji
11:55
and acceptingprihvaćanje of boydječak cultureskulture in theirnjihov classroomsučionice.
i lakše prihvaćali kulturu dječaka u svojim učionicama.
11:57
Because, ultimatelyna kraju, if we don't,
Jer na kraju krajeva, ako to ne budemo činili
12:00
then we're going to have boysdječaci who leavenapustiti elementaryosnovni schoolškola sayingizreka,
imat ćemo dječake koji će napuštati osnovnu školu govoreći,
12:02
"Well I guessnagađati that was just a placemjesto for girlsdjevojke.
"Pa, čini mi se da je to bilo samo mjesto za djevojčice;
12:05
It wasn'tnije for me.
to nije bilo za mene.
12:07
So I've got to do gamingigre, or I've got to do sportssportski."
Zato ću se ili baviti sportom ili igrati igre."
12:09
If we changepromijeniti these things, if we payplatiti attentionpažnja to these things,
Ako promijenimo ove stvari, ako obratimo pozornost na te stvari,
12:12
and we re-engageopet primiti boysdječaci in theirnjihov learningučenje,
i ponovno angažiramo dječake u njihovu učenju,
12:15
they will leavenapustiti the elementaryosnovni schoolsškola sayingizreka, "I'm smartpametan."
oni će napustiti osnovnu školu govoreći: "Ja sam pametan."
12:17
Thank you.
Hvala vam.
12:20
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
12:22
Translated by Ivan Stamenkovic
Reviewed by Tilen Pigac - EFZG

▲Back to top

About the speaker:

Ali Carr-Chellman - Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school.

Why you should listen

A former third-grade teacher, Ali Carr-Chellman realized that traditional elementary classrooms weren't for her, in part because she was frustrated by the lack of innovation, agility, and readiness to change in traditional schools. She's now an instructional designer, author and educator, working on how to change and innovate within schools to make education work better for more kids. She teaches at Penn State University in the College of Education, working primarily with doctoral-level students to help produce the next generation of faculty with inspired research ideas and methods. Carr-Chellman also teaches online courses focused on helping practicing teachers learn how to improve their own instructional design practices and how to improve their classrooms.

Her recent research projects include "Bring Back the Boys," looking at ways gaming can be used to re-engage boys in their elementary education. Another projects asks prisoners and homeless people to think about how to reform schools, bringing new voices to the policy-making table.


More profile about the speaker
Ali Carr-Chellman | Speaker | TED.com