English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxPSU

Ali Carr-Chellman: Gaming to re-engage boys in learning

Ali Carr-Chellman: Igre koje će poticati dječake na učenje

Filmed
Views 972,019

Na TEDxPSU(Sveučilište Penn State), Ali Carr-Chellman identificira tri razloga zašto se dječaci u velikom broju odmiču od škole, i predstavlja svoj smion plan da ih ponovno angažira: donijeti njihovu kulturu u učionice, s novim pravilima koja dozvoljavaju dječacima da budu dječaci, i video igrama koje podučavaju i zabavljaju.

- Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school. Full bio

So I'm here to tell you
Dakle, ovdje sam kako bih vam rekla
00:15
that we have a problem with boys,
da imamo problem s dječacima
00:17
and it's a serious problem with boys.
i to je ozbiljan problem s dječacima.
00:19
Their culture isn't working in schools,
Njihova kultura ne funkcionira u školama.
00:21
and I'm going to share with you
I podijelit ću s vama
00:24
ways that we can think about overcoming that problem.
načine na koje možemo prevladati taj problem.
00:26
First, I want to start by saying, this is a boy,
Prvo, želim reći kako je ovo dječak,
00:29
and this is a girl,
a ovo je djevojčica.
00:32
and this is probably stereotypically
I ovo je vjerojatno stereotip
00:34
what you think of as a boy and a girl.
koji imate o izgledu dječaka i djevojčice.
00:36
If I essentialize gender for you today,
Ako danas stavim naglasak na spol,
00:38
then you can dismiss what I have to say.
onda možete zanemariti to što imam za reći.
00:40
So I'm not going to do that. I'm not interested in doing that.
To neću učiniti, to me ne zanima.
00:42
This is a different kind of boy and a different kind of girl.
Ovo je drugačija vrsta dječaka i drugačija vrsta djevojčice.
00:44
So the point here is that not all boys
Dakle, poanta ovdje je da svi dječaci
00:48
exist within these rigid boundaries
ne žive unutar ovih krutih ograničenja
00:50
of what we think of as boys and girls,
onoga što mi smatramo karakterističnim da su dječaci i djevojčice.
00:52
and not all girls exist within those rigid boundaries
I sve djevojčice ne postoje unutar onih krutih granica
00:55
of what we think of as girls.
onoga što mi smatramo karakterističnim za djevojčice.
00:57
But, in fact, most boys tend to be a certain way,
Ali, zapravo, većina dječaka naginje određenom načinu postojanja,
00:59
and most girls tend to be a certain way.
i većina djevojčica naginje određenom načinu postojanja.
01:02
And the point is that, for boys,
I poanta je da, za dječake,
01:04
the way that they exist and the culture that they embrace
način na koji postoje i kultura koju su prigrlili
01:07
isn't working well in schools now.
sada ne funkcionira dobro u školama.
01:10
How do we know that?
Kako to znamo?
01:12
The Hundred Girls Project
Projekt 100 djevojčica
01:14
tells us some really nice statistics.
nam prikazuje neke stvarno dobre statistike.
01:16
For example, for every 100 girls that are suspended from school,
Na primjer: Za svakih 100 djevojčica koje budu suspendirane iz škole,
01:19
there are 250 boys that are suspended from school.
tu je 250 dječaka koji su suspendirani.
01:22
For every 100 girls who are expelled from school,
Za svakih 100 djevojčica koje su izbačene iz škole,
01:25
there are 335 boys who are expelled from school.
tu je 335 dječaka koji su izbačeni iz škole.
01:28
For every 100 girls in special education,
Za svakih 100 djevojčica koje pohađaju poseban program,
01:31
there are 217 boys.
tu je 217 dječaka.
01:33
For every 100 girls with a learning disability,
Za svakih 100 djevojčica koje imaju poteškoće u učenju,
01:35
there are 276 boys.
tu je 276 dječaka.
01:37
For every 100 girls
Za svakih 100 djevojčica
01:40
with an emotional disturbance diagnosed,
s dijagnosticiranim emocionalnim poremećajem,
01:42
we have 324 boys.
imamo 324 dječaka.
01:44
And by the way, all of these numbers are significantly higher
I usput, svi ovi brojevi su znatno viši
01:46
if you happen to be black,
ako ste crne boje kože,
01:49
if you happen to be poor,
ako ste siromašni,
01:51
if you happen to exist in an overcrowded school.
ako boravite u prenapučenoj školi.
01:53
And if you are a boy,
A ako ste dječak,
01:57
you're four times as likely
četiri puta ste skloniji
01:59
to be diagnosed with ADHD --
da vam se dijagnosticira ADHD --
02:01
Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje.
02:03
Now there is another side to this.
Ali postoji druga strana svega ovoga.
02:06
And it is important that we recognize
I važno je prepoznati
02:09
that women still need help in school,
da žene i dalje trebaju pomoć u školi,
02:12
that salaries are still significantly lower,
da su plaće još uvijek znatno niže,
02:14
even when controlled for job types,
čak i kada se prate vrste poslova,
02:16
and that girls have continued to struggle
i da djevojčice i dalje imaju problema
02:19
in math and science for years.
već godinama s matematikom i znanošću.
02:21
That's all true.
To je sve točno.
02:23
Nothing about that prevents us
Ništa vezano uz to ne sprječava nas
02:25
from paying attention to the literacy needs
da obratimo pozornost na potrebe za opismenjivanjem
02:27
of our boys between ages three and 13.
naših dječaka starih između tri i 13 godina.
02:29
And so we should.
Što bismo i trebali.
02:31
In fact, what we ought to do is take a page from their playbook,
Zapravo, ono što bismo trebali činiti je uzeti stranicu iz njihove knjige strategija,
02:33
because the initiatives and programs
jer inicijativa i programi
02:36
that have been set in place
koji su pokrenuti
02:38
for women in science and engineering and mathematics
za žene u znanosti, tehnici i matematici
02:40
are fantastic.
su fantastični.
02:42
They've done a lot of good
Učinili su puno dobra
02:44
for girls in these situations,
za djevojčice u tim situacijama.
02:46
and we ought to be thinking about
I morali bismo razmišljati
02:48
how we can make that happen for boys too
kako istu stvar učiniti za dječake
02:50
in their younger years.
u njihovim ranijim godinama.
02:52
Even in their older years,
Čak i kada su stariji,
02:54
what we find is that there's still a problem.
mi i dalje nalazimo probleme.
02:56
When we look at the universities,
Kada pogledamo sveučilišta,
02:58
60 percent of baccalaureate degrees are going to women now,
60 posto prvostupnika su žene,
03:00
which is a significant shift.
što je značajan pomak.
03:03
And in fact, university administrators
Zapravo, sveučilišni upravitelji
03:05
are a little uncomfortable about the idea
se teško suočavaju s idejom
03:07
that we may be getting close to 70 percent
da se bližimo tome da je 70 posto
03:09
female population in universities.
ženske populacije na sveučilištima.
03:11
This makes university administrators very nervous,
Ovo sveučilišne upravitelje čini vrlo nervoznima,
03:13
because girls don't want to go to schools that don't have boys.
jer djevojke ne žele ići u škole u kojima nema momaka.
03:16
And so we're starting to see the establishment
I počinjemo primjećivati osnivanje
03:21
of men centers and men studies
muških centara i muških studija
03:24
to think about how do we engage men
kako bismo promislili kako angažirati muškarce
03:26
in their experiences in the university.
u njihovim iskustvima na sveučilištu.
03:28
If you talk to faculty, they may say,
Ako pričate sa profesorima, oni bi mogli reći,
03:30
"Ugh. Yeah, well, they're playing video games,
"O da, pa oni igraju video igre,
03:32
and they're gambling online all night long,
i oni se kockaju na internetu čitavu noć,
03:35
and they're playing World of Warcraft,
i igraju World of Warcraft.
03:38
and that's affecting
I to utječe
03:40
their academic achievement."
na njihova akademska postignuća."
03:42
Guess what?
Znate što?
03:45
Video games are not the cause.
Video igre nisu uzrok.
03:47
Video games are a symptom.
Video igre su simptom.
03:49
They were turned off a long time
Bili su isključeni puno prije
03:51
before they got here.
nego su došli tu.
03:53
So let's talk about why they got turned off
Dakle, pričajmo o tome zašto su isključeni
03:56
when they were between the ages of three and 13.
kada su imali između tri i 13 godina.
03:58
There are three reasons that I believe
Postoje tri razloga zbog kojih vjerujem
04:01
that boys are out of sync
da su dječaci neusklađeni
04:03
with the culture of schools today.
s kulturom današnjih školskih ustanova.
04:05
The first is zero tolerance.
Prva je nulta tolerancija.
04:07
A kindergarten teacher I know,
Učiteljica iz vrtića koju poznajem,
04:10
her son donated all of his toys to her,
njen sin donirao joj je sve igračke,
04:12
and when he did, she had to go through
i kada je to učinio, ona je morala pregledati sve igračke
04:15
and pull out all the little plastic guns.
i ukloniti sve male plastične puške.
04:18
You can't have plastic knives and swords and axes
Ne možemo imati plastične noževe i mačeve i sjekire
04:22
and all that kind of thing
i sve te stvari
04:24
in a kindergarten classroom.
u vrtiću.
04:26
What is it that we're afraid that this young man is going to do with this gun?
Što točno mislimo da će malo dijete učiniti s tom puškom?
04:28
I mean, really.
Mislim, stvarno.
04:31
But here he stands as testament
Ali ovdje je on kao svjedok
04:33
to the fact that you can't roughhouse on the playground today.
činjenice da danas više nema grubosti na igralištu.
04:36
Now I'm not advocating for bullies.
Ja ne zagovaram nasilnike.
04:39
I'm not suggesting
Ne predlažem
04:41
that we need to be allowing guns and knives into school.
da trebamo dopustiti oružje i noževe u škole.
04:43
But when we say
Ali kada kažemo
04:46
that an Eagle Scout in a high school classroom
da izviđač u srednjoškolskoj učionici
04:48
who has a locked parked car in the parking lot
koji ima zaključan auto na parkiralištu
04:50
and a penknife in it
i džepni nožić u njemu
04:52
has to be suspended from school,
treba biti suspendiran iz škole,
04:54
I think we may have gone a little too far with zero tolerance.
onda mislim da smo malo pretjerali s nultom tolerancijom.
04:56
Another way that zero tolerance lives itself out is in the writing of boys.
Još jedan način na koji postoji nulta tolerancija je kroz pisane sastave dječaka.
04:59
In a lot of classrooms today
U puno današnjih učionica
05:02
you're not allowed to write about anything that's violent.
nije dozvoljeno pisati o ničemu nasilnom.
05:04
You're not allowed to write about anything
Nije dozvoljeno pisati o ničemu
05:06
that has to do with video games -- these topics are banned.
što je povezano s video igrama -- ove teme su zabranjene.
05:08
Boy comes home from school, and he says,
Dječaci dođu kući iz škole i kažu:
05:11
"I hate writing."
"Mrzim pisanje."
05:13
"Why do you hate writing, son? What's wrong with writing?"
"Zašto mrziš pisanje sine? Što nije u redu s pisanjem?"
05:15
"Now I have to write what she tells me to write."
"Moram pisati o onome što mi ona kaže."
05:17
"Okay, what is she telling you to write?"
"Dobro, što ti ona govori da pišeš?"
05:20
"Poems. I have to write poems.
"Pjesme. Ja moram pisati pjesme.
05:23
And little moments in my life.
I male trenutke u mom životu.
05:25
I don't want to write that stuff."
Ne želim o tome pisati."
05:27
"All right. Well, what do you want to write? What do you want to write about?"
"U redu. Što želiš pisati? O čemu želiš pisati?"
05:29
"I want to write about video games. I want to write about leveling-up.
"Želim pisati o video igrama. Želim pisati o napretku u igri.
05:32
I want to write about this really interesting world.
Želim pisati o tom zaista zanimljivom svijetu.
05:35
I want to write about a tornado that comes into our house
Želim pisati o uraganu koji uđe u našu kuću
05:37
and blows all the windows out
i razbije sve prozore
05:40
and ruins all the furniture and kills everybody."
i uništi svo pokućstvo i ubije sve."
05:42
"All right. Okay."
"U redu."
05:44
You tell a teacher that,
Kažete to učitelju ili profesoru,
05:46
and they'll ask you, in all seriousness,
i oni će vas pitati, potpuno ozbiljno,
05:48
"Should we send this child to the psychologist?"
"Hoćemo li ovo dijete poslati psihologu?"
05:51
And the answer is no, he's just a boy.
I odgovor je ne, on je samo dječak.
05:54
He's just a little boy.
On je samo mali dječak.
05:57
It's not okay to write these kinds of things
Nije u redu pisati takve stvari
06:00
in classrooms today.
u današnjim učionicama.
06:02
So that's the first reason:
Dakle, to je prvi razlog:
06:04
zero tolerance policies and the way they're lived out.
politika nulte tolerancije i način na koji ih provodimo.
06:06
The next reason that boys' cultures are out of sync with school cultures:
Sljedeći razlog zašto kultura dječaka nije prilagođena kulturi škola:
06:08
there are fewer male teachers.
manje je muških profesora, učitelja.
06:11
Anybody who's over 15 doesn't know what this means,
Svatko tko je stariji od 15 godina ne zna što ovo znači,
06:13
because in the last 10 years,
jer u posljednjih 10 godina,
06:16
the number of elementary school classroom teachers
broj učitelja u osnovnim školama
06:18
has been cut in half.
je smanjen za pola.
06:20
We went from 14 percent
Od 14 posto
06:22
to seven percent.
došli smo na samo sedam posto.
06:24
That means that 93 percent of the teachers
To znači da su 93 posto učitelja
06:26
that our young men get in elementary classrooms
koje naši mladi muškarci dobiju u osnovnoj školi
06:28
are women.
žene.
06:30
Now what's the problem with this?
Zašto je ovo problem?
06:32
Women are great. Yep, absolutely.
Žene su super. Da, apsolutno.
06:34
But male role models for boys
Ali muški uzori za dječake
06:36
that say it's all right to be smart --
koji kažu u redu je biti pametan --
06:39
they've got dads, they've got pastors,
imaju očeve, svećenike,
06:41
they've got Cub Scout leaders,
vođe izviđača,
06:43
but ultimately, six hours a day, five days a week
ali na kraju krajeva, šest sati na dan, pet dana tjedno,
06:45
they're spending in a classroom,
oni provode u učionici.
06:48
and most of those classrooms
I većina ovih učionica
06:50
are not places where men exist.
nisu mjesto na kojem postoje muškarci.
06:52
And so they say, I guess this really isn't a place for boys.
I onda dolaze do zaključka da ovo ipak nije mjesto za dječake.
06:54
This is a place for girls.
Ovo je mjesto za djevojčice.
06:57
And I'm not very good at this,
I ja nisam jako dobar u ovome,
06:59
so I guess I'd better
pa ću bolje
07:01
go play video games or get into sports, or something like that,
igrati video igre ili se baviti sportom, ili nešto slično tome,
07:03
because I obviously don't belong here.
jer ja očito ne pripadam ovdje.
07:06
Men don't belong here, that's pretty obvious.
Muškarci ne pripadaju tu, to je poprilično očito.
07:08
So that may be a very direct way
Ovo je jedan od izravnijih načina
07:10
that we see it happen.
gdje vidimo da se to događa.
07:12
But less directly,
Ali manje izravno,
07:14
the lack of male presence in the culture --
manjak muške prisutnosti u kulturi --
07:16
you've got a teachers' lounge,
imate zbornicu,
07:19
and they're having a conversation
i vodi se razgovor
07:21
about Joey and Johnny who beat each other up on the playground.
o Joeyu i Johnnyu koji su se potukli na igralištu.
07:23
"What are we going to do with these boys?"
"Što ćemo učiniti s tim dječacima?"
07:26
The answer to that question changes depending on who's sitting around that table.
Odgovor na ovo pitanje mijenja se ovisno o tome tko sjedi oko stola.
07:28
Are there men around that table?
Ima li muškaraca za tim stolom?
07:31
Are there moms who've raised boys around that table?
Ima li majki koje su odgojile sinove za tim stolom?
07:33
You'll see, the conversation changes
Vidjet ćete, razgovor se mjenja
07:36
depending upon who's sitting around the table.
ovisno o tome tko sjedi za stolom.
07:38
Third reason that boys are out of sync with school today:
Treći razlog zašto dječaci nisu usklađeni s današnjim školama:
07:40
kindergarten is the old second grade, folks.
vrtić je stari drugi razred ljudi.
07:43
We have a serious compression of the curriculum happening out there.
Imamo ozbiljno sažimanje gradiva.
07:46
When you're three, you better be able to write your name legibly,
Kad imaš tri godine, bolje ti je da znaš čitko napisati svoje ime,
07:50
or else we'll consider it a developmental delay.
ili ćemo to smatrati zastojem u razvoju.
07:52
By the time you're in first grade,
Kad si u prvom razredu,
07:55
you should be able to read paragraphs of text
morao bi moći čitati odlomke teksta
07:57
with maybe a picture, maybe not,
možda sa slikom, možda ne,
08:00
in a book of maybe 25 to 30 pages.
u knjizi od 25 ili 30 stranica.
08:02
If you don't, we're probably going to be putting you
Ako to ne možeš, vjerojatno će te smjestiti
08:04
into a Title 1 special reading program.
u program za djecu koja imaju poteškoća sa čitanjem.
08:06
And if you ask Title 1 teachers, they'll tell you
I ako učitelje koji se bave tom djecom pitate, reći će vam
08:08
they've got about four or five boys for every girl that's in their program,
da imaju četvoro ili petoro dječaka za svaku djevojčicu koja je u tom programu,
08:10
in the elementary grades.
u prvim razredima.
08:13
The reason that this is a problem
Razlog zašto je ovo problem
08:15
is because the message that boys are getting
je taj da poruka koju dječaci dobivaju
08:18
is "you need to do
glasi: "moraš činiti
08:21
what the teacher asks you to do all the time."
ono što učiteljica od tebe traži cijelo vrijeme."
08:23
The teacher's salary depends
Plaća učitelja ovisi o
08:26
on "No Child Left Behind" and "Race to the Top"
tome da nijedno dijete ne zaostane, i utrkivanju do vrha
08:29
and accountability and testing
i odgovornosti i testiranju
08:31
and all of this.
i o svemu ovome.
08:33
So she has to figure out a way
Učiteljica mora osmisliti način
08:35
to get all these boys through this curriculum --
da svi ovi dječaci prođu gradivo --
08:37
and girls.
i djevojčice.
08:40
This compressed curriculum is bad
Sažeto gradivo loše je
08:42
for all active kids.
za svu aktivnu djecu.
08:44
And what happens is,
I događa se sljedeće,
08:47
she says, "Please, sit down,
ona kaže, "Molim te, sjedni,
08:49
be quiet, do what you're told, follow the rules,
budi tiho, čini što ti se kaže, slijedi pravila,
08:52
manage your time, focus,
upravljaj svojim vremenom, usredotoči se,
08:55
be a girl."
budi djevojčica."
08:57
That's what she tells them.
To je ono što im govori.
08:59
Indirectly, that's what she tells them.
Indirektno, to im govori.
09:01
And so this is a very serious problem. Where is it coming from?
Dakle ovo je vrlo ozbiljan problem. Odakle to dolazi?
09:04
It's coming from us.
Dolazi od nas.
09:06
(Laughter)
(Smijeh)
09:08
We want our babies to read when they are six months old.
Želimo da naša djeca čitaju sa šest mjeseci.
09:11
Have you seen the ads?
Jeste li vidjeli oglase?
09:14
We want to live in Lake Wobegon
Želimo živjeti na Jezeru Wobegon
09:16
where every child is above average,
gdje je svako dijete iznad prosjeka.
09:18
but what this does to our children is really not healthy.
Ali što takvi zahtjevi čine našoj djeci zaista nije zdravo.
09:21
It's not developmentally appropriate,
Nije primjereno razvoju
09:24
and it's particularly bad for boys.
i posebno je loše za dječake.
09:26
So what do we do?
Što mi trebamo učiniti?
09:28
We need to meet them where they are.
Trebamo ih sresti tamo gdje se nalaze.
09:30
We need to put ourselves into boy culture.
Trebamo se staviti u kulturu dječaka.
09:32
We need to change the mindset
Trebamo promjeniti način
09:35
of acceptance in boys in elementary schools.
prihvaćanja dječaka u osnovnim školama.
09:38
More specifically, we can do some very specific things.
Da preciziramo, možemo učiniti određene stvari.
09:42
We can design better games.
Možemo dizajnirati bolje igre.
09:45
Most of the educational games that are out there today
Većina edukacijskih igara koje danas postoje
09:47
are really flashcards.
su u biti kartice za ponavljanje.
09:49
They're glorified drill and practice.
One su glorificirana vježba i ponavljanje.
09:51
They don't have the depth, the rich narrative
Nemaju dubinu, bogatu priču
09:53
that really engaging video games have,
koju imaju zahtjevne video igre,
09:56
that the boys are really interested in.
koje zanimaju dječake.
09:58
So we need to design better games.
Tako da moramo dizajnirati bolje igre.
10:00
We need to talk to teachers and parents
Moramo razgovarati s učiteljima i roditeljima
10:02
and school board members and politicians.
i članovima školskih odbora i političarima.
10:04
We need to make sure that people see that we need more men in the classroom.
Moramo biti sigurni da ljudi vide kako trebamo više muškaraca u učionici.
10:06
We need to look carefully at our zero tolerance policies.
Moramo pažljivo proučiti naše politike nulte tolerancije.
10:09
Do they make sense?
Imaju li one smisla?
10:11
We need to think about
Moramo razmisliti
10:13
how to uncompress this curriculum if we can,
kako dekomprimirati ovo gradivo ako možemo,
10:15
trying to bring boys back into a space
vraćajući dječake u prostor
10:18
that is comfortable for them.
koji je ugodan za njih.
10:20
All of those conversations need to be happening.
Svi ti razgovori se moraju započeti.
10:22
There are some great examples out there
Postoje odlični primjeri
10:24
of schools --
škola --
10:26
the New York Times just talked about a school recently.
New York Times je nedavno govorio o školi.
10:28
A game designer from the New School
Dizajner igara iz Nove Škole
10:30
put together a wonderful video gaming school.
je sastavio predivnu školu s video igrama.
10:33
But it only treats a few kids,
Ali ju pohađa tek nekoliko djece.
10:36
and so this isn't very scalable.
Tako da ovo nije prilagodljivo u većim razmjerima.
10:39
We have to change the culture and the feelings
Moramo promijeniti kulturu i osjećaje
10:41
that politicians and school board members and parents have
koje imaju političari, članovi školskih odbora i roditelji
10:43
about the way we accept and what we accept
vezano uz to kako prihvaćamo i što prihvaćamo
10:46
in our schools today.
danas u našim školama.
10:48
We need to find more money for game design.
Moramo naći više novca za dizajniranje igara.
10:51
Because good games, really good games, cost money,
Zato što dobre igre, stvarno dobre igre, koštaju,
10:53
and World of Warcraft has quite a budget.
I World of Warcraft ima popriličan budžet.
10:55
Most of the educational games do not.
Većina edukacijskih igara ga nema.
10:57
Where we started:
Gdje smo počeli:
10:59
my colleagues -- Mike Petner, Shawn Vashaw, myself --
moji suradnici -- Mike Petner, Shawn Vashaw i ja --
11:01
we started by trying to look at the teachers' attitudes
mi smo počeli proučavati stavove drugih učitelja
11:04
and find out how do they really feel about gaming,
u pokušaju da doznamo što stvarno misle o igrama i igranju,
11:06
what do they say about it.
što oni kažu o tome.
11:08
And we discovered
I otkrili smo
11:10
that they talk about the kids in their school,
da oni razgovaraju o djeci u svojoj školi,
11:12
who talk about gaming,
koja pričaju o igrama,
11:14
in pretty demeaning ways.
na poprilično omalovažavajući način.
11:16
They say, "Oh, yeah. They're always talking about that stuff.
Oni kažu, "O, da. Stalno pričaju o tim stvarima.
11:18
They're talking about their little action figures
Pričaju o svojim malim akcijskim figurama
11:21
and their little achievements or merit badges,
i svojim malim postignućima ili značkama za postignuća,
11:23
or whatever it is that they get.
ili što već oni dobiju.
11:26
And they're always talking about this stuff."
I oni uvijek govore o tome."
11:28
And they say these things as if it's okay.
I oni o tome pričaju na ovaj način, kao da je to u redu.
11:30
But if it were your culture,
Ali da je to vaša kultura,
11:32
think of how that might feel.
zamislite kako bi se vi osjećali.
11:34
It's very uncomfortable to be on the receiving end
Zaista je neugodno biti taj o kojem se vode
11:36
of that kind of language.
takvi razgovori.
11:38
They're nervous about anything
Nervozni su u svezi bilo čega
11:40
that has anything to do with violence
što ima bilo kakvu vezu s nasiljem
11:42
because of the zero tolerance policies.
zbog politika nulte tolerancije.
11:44
They are sure that parents and administrators will never accept anything.
Sigurni su da roditelji i upravitelji nikad neće ništa prihvatiti.
11:46
So we really need to think about looking at teacher attitudes
Zato moramo razmisliti o tome da promatramo stavove učitelja
11:49
and finding ways to change the attitudes
i pokušaju pronalaženja načina da se ti stavovi promjene
11:52
so that teachers are much more open
kako bi učitelji bili otvoreniji
11:55
and accepting of boy cultures in their classrooms.
i lakše prihvaćali kulturu dječaka u svojim učionicama.
11:57
Because, ultimately, if we don't,
Jer na kraju krajeva, ako to ne budemo činili
12:00
then we're going to have boys who leave elementary school saying,
imat ćemo dječake koji će napuštati osnovnu školu govoreći,
12:02
"Well I guess that was just a place for girls.
"Pa, čini mi se da je to bilo samo mjesto za djevojčice;
12:05
It wasn't for me.
to nije bilo za mene.
12:07
So I've got to do gaming, or I've got to do sports."
Zato ću se ili baviti sportom ili igrati igre."
12:09
If we change these things, if we pay attention to these things,
Ako promijenimo ove stvari, ako obratimo pozornost na te stvari,
12:12
and we re-engage boys in their learning,
i ponovno angažiramo dječake u njihovu učenju,
12:15
they will leave the elementary schools saying, "I'm smart."
oni će napustiti osnovnu školu govoreći: "Ja sam pametan."
12:17
Thank you.
Hvala vam.
12:20
(Applause)
(Pljesak)
12:22
Translated by Ivan Stamenkovic
Reviewed by Tilen Pigac - EFZG

▲Back to top

About the speaker:

Ali Carr-Chellman - Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school.

Why you should listen

A former third-grade teacher, Ali Carr-Chellman realized that traditional elementary classrooms weren't for her, in part because she was frustrated by the lack of innovation, agility, and readiness to change in traditional schools. She's now an instructional designer, author and educator, working on how to change and innovate within schools to make education work better for more kids. She teaches at Penn State University in the College of Education, working primarily with doctoral-level students to help produce the next generation of faculty with inspired research ideas and methods. Carr-Chellman also teaches online courses focused on helping practicing teachers learn how to improve their own instructional design practices and how to improve their classrooms.

Her recent research projects include "Bring Back the Boys," looking at ways gaming can be used to re-engage boys in their elementary education. Another projects asks prisoners and homeless people to think about how to reform schools, bringing new voices to the policy-making table.


More profile about the speaker
Ali Carr-Chellman | Speaker | TED.com