English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxPSU

Ali Carr-Chellman: Gaming to re-engage boys in learning

Ali Carr-Chellman: Jocul utilizat pentru a reangrena băieții la învățat

Filmed
Views 972,019

La TEDxPSU, Ali Carr-Chellman indică trei motive pentru care băieții se îndepărtează în masă de școală, și prezintă planul ei îndrăzneț pentru a-i reangrena: aducând cultura lor în sala de clasă, cu noi reguli care le permit băieților să fie băieți, și jocuri video care educă și distrează în egală măsură.

- Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school. Full bio

So I'm here to tell you
Sunt aici pentru a vă spune
00:15
that we have a problem with boys,
că avem o problemă cu băieții,
00:17
and it's a serious problem with boys.
și este o problemă serioasă.
00:19
Their culture isn't working in schools,
Cultura lor nu funcționează în școală.
00:21
and I'm going to share with you
Și voi împărtăși cu voi
00:24
ways that we can think about overcoming that problem.
căile prin care credem că problema poate fi depășită.
00:26
First, I want to start by saying, this is a boy,
Întâi, vreau să încep prin a spune, acesta este un băiat,
00:29
and this is a girl,
și aceasta este o fată.
00:32
and this is probably stereotypically
Și asta este probabil stereotipic
00:34
what you think of as a boy and a girl.
pentru ceea ce gândiți despre un băiat și o fată.
00:36
If I essentialize gender for you today,
Dacă aș reduce la esență sexul pentru voi azi,
00:38
then you can dismiss what I have to say.
atunci ați putea neglija ceea ce am de spus.
00:40
So I'm not going to do that. I'm not interested in doing that.
Așa că nu voi face asta, nu sunt interesată în a face asta.
00:42
This is a different kind of boy and a different kind of girl.
Acesta este un băiat diferit și aceasta este o fată diferită.
00:44
So the point here is that not all boys
Așa că esența este că nu toți băieții
00:48
exist within these rigid boundaries
există între aceste limite rigide
00:50
of what we think of as boys and girls,
a ceea ce gândim noi ca băieți şi fete.
00:52
and not all girls exist within those rigid boundaries
Și nu toate fetele există între acele limite rigide
00:55
of what we think of as girls.
a ceea ce gândim noi ca fete.
00:57
But, in fact, most boys tend to be a certain way,
Dar de fapt, majoritatea băieților tind să fie de un anumit fel,
00:59
and most girls tend to be a certain way.
și majoritatea fetelor tind să fie de un anumit fel.
01:02
And the point is that, for boys,
Important aici este că pentru băieți
01:04
the way that they exist and the culture that they embrace
modul în care există ei și cultura care o adoptă ei
01:07
isn't working well in schools now.
nu funcționează bine acum în școli.
01:10
How do we know that?
Cum de știm asta?
01:12
The Hundred Girls Project
Proiectul "100 de fete"
01:14
tells us some really nice statistics.
ne spune niște statistici foarte drăguțe.
01:16
For example, for every 100 girls that are suspended from school,
De exemplu: pentru fiecare 100 de fete care sunt suspendate de la școală,
01:19
there are 250 boys that are suspended from school.
sunt 250 de băieți suspendați de la școală.
01:22
For every 100 girls who are expelled from school,
Pentru fiecare 100 de fete exmatriculate de la școală,
01:25
there are 335 boys who are expelled from school.
sunt 335 de băieți exmatriculați de la școală.
01:28
For every 100 girls in special education,
Pentru fiecare 100 de fete în educație specială,
01:31
there are 217 boys.
sunt 217 băieți.
01:33
For every 100 girls with a learning disability,
Pentru 100 de fete cu o incapacitate de a învăța,
01:35
there are 276 boys.
sunt 267 de băieți.
01:37
For every 100 girls
Pentru fiecare 100 de fete
01:40
with an emotional disturbance diagnosed,
diagnostizate cu o tulburare emoțională,
01:42
we have 324 boys.
avem 324 de băieți.
01:44
And by the way, all of these numbers are significantly higher
Și apropo, toate aceste cifre sunt semnificativ mai mari
01:46
if you happen to be black,
dacă se întâmplă să fii negru,
01:49
if you happen to be poor,
dacă se întâmplă să fii sărac,
01:51
if you happen to exist in an overcrowded school.
dacă se întâmplă să exiști într-o școală supraaglomerată.
01:53
And if you are a boy,
Iar dacă ești băiat,
01:57
you're four times as likely
ai șanse de patru ori mai mari
01:59
to be diagnosed with ADHD --
să fii diagnosticat cu ADHD --
02:01
Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Deficit de Atenţie / Hiperactivitate / Impulsivitate.
02:03
Now there is another side to this.
Există și o altă fațetă pentru asta.
02:06
And it is important that we recognize
Și este important să recunoaștem
02:09
that women still need help in school,
că femeile încă au nevoie de ajutor la școală,
02:12
that salaries are still significantly lower,
că salariile lor sunt semnificativ mai mici,
02:14
even when controlled for job types,
chiar și când sunt controlate pe tipuri de ocupații,
02:16
and that girls have continued to struggle
și că fetele au continut să se lupte
02:19
in math and science for years.
la matematică și la științe de ani de zile.
02:21
That's all true.
Toate astea sunt adevărate.
02:23
Nothing about that prevents us
Nimic din astea nu ne împiedică
02:25
from paying attention to the literacy needs
să acordăm atenție nevoii de instruire
02:27
of our boys between ages three and 13.
a băieților noștri cu vârsta între 3 și 13 ani.
02:29
And so we should.
Și așa și trebuie.
02:31
In fact, what we ought to do is take a page from their playbook,
De fapt, ceea ce trebuie să facem este luăm o pagină din programa lor
02:33
because the initiatives and programs
fiindcă inițiativele și programele
02:36
that have been set in place
care au fost puse în aplicare
02:38
for women in science and engineering and mathematics
pentru femei în științe și inginerie și matematici
02:40
are fantastic.
sunt fantastice.
02:42
They've done a lot of good
Ele au făcut mult bine
02:44
for girls in these situations,
fetelor aflate în aceste situații.
02:46
and we ought to be thinking about
Și trebuie să ne gândim la
02:48
how we can make that happen for boys too
cum putem face ca asta să se întâmple și la băieți
02:50
in their younger years.
în anii lor de copilărie.
02:52
Even in their older years,
Chiar și în anii de adolescență,
02:54
what we find is that there's still a problem.
găsim că problema există în continuare.
02:56
When we look at the universities,
Când ne uităm la universități,
02:58
60 percent of baccalaureate degrees are going to women now,
60 la sută din licențiați vor fi acum femei,
03:00
which is a significant shift.
ceea ce este o schimbare semnificativă.
03:03
And in fact, university administrators
Și de fapt, administratorii universităților
03:05
are a little uncomfortable about the idea
sunt puțin stânjeniți de ideea
03:07
that we may be getting close to 70 percent
că poate vom ajunge aproape de 70 la sută
03:09
female population in universities.
de populație feminină în universități.
03:11
This makes university administrators very nervous,
Asta face administratorii de universități foarte nervoși,
03:13
because girls don't want to go to schools that don't have boys.
fiindcă fetele nu vor să meargă la școli care nu au băieți.
03:16
And so we're starting to see the establishment
Așa că începem să vedem înființarea
03:21
of men centers and men studies
de centre de studii despre bărbați
03:24
to think about how do we engage men
pentru a se gândi despre cum angrenăm bărbații
03:26
in their experiences in the university.
în experiențele lor din universități.
03:28
If you talk to faculty, they may say,
Dacă vorbești cu facultatea, ei poate vor spune,
03:30
"Ugh. Yeah, well, they're playing video games,
"Pfui! Mda, ei bine, ei joacă jocuri video,
03:32
and they're gambling online all night long,
și jocuri online toată noaptea,
03:35
and they're playing World of Warcraft,
și se joacă World of Warcraft.
03:38
and that's affecting
Și asta le afectează
03:40
their academic achievement."
realizările academice."
03:42
Guess what?
Știți ceva?
03:45
Video games are not the cause.
Jocurile video nu sunt cauza.
03:47
Video games are a symptom.
Jocurile video sunt simptomul.
03:49
They were turned off a long time
Ei erau dezangrenați cu mult timp
03:51
before they got here.
înainte de a ajunge aici.
03:53
So let's talk about why they got turned off
Așa că să vorbim despre de ce au ajuns dezangrenați
03:56
when they were between the ages of three and 13.
când au avut vârsta între 3 și 13 ani.
03:58
There are three reasons that I believe
Eu cred că sunt trei motive
04:01
that boys are out of sync
că băieții nu sunt în sincron cu
04:03
with the culture of schools today.
cultura școlilor de azi.
04:05
The first is zero tolerance.
Prima este toleranța zero.
04:07
A kindergarten teacher I know,
Cunosc o educatoare de grădiniță.
04:10
her son donated all of his toys to her,
Băiatul ei i-a donat toate jucăriile,
04:12
and when he did, she had to go through
iar apoi, ea a trebuit să le sorteze
04:15
and pull out all the little plastic guns.
și să retragă toate micile puști de plastic.
04:18
You can't have plastic knives and swords and axes
Nu poți avea cuțite, săbii, securi din plastic
04:22
and all that kind of thing
și alte asemenea lucruri
04:24
in a kindergarten classroom.
în sala de clasă de la grădiniță.
04:26
What is it that we're afraid that this young man is going to do with this gun?
De ce ne este frică oare că va face acest tinerel cu pușca lui?
04:28
I mean, really.
Da' serios.
04:31
But here he stands as testament
Dar stă aici ca testament al faptului
04:33
to the fact that you can't roughhouse on the playground today.
că nu poți să te joci de a lupta pe terenul de joacă de azi.
04:36
Now I'm not advocating for bullies.
Acum, eu nu țin partea bătăușilor.
04:39
I'm not suggesting
Nu sugerez că
04:41
that we need to be allowing guns and knives into school.
trebuie să permitem arme și cuțite în școli.
04:43
But when we say
Dar când spunem că
04:46
that an Eagle Scout in a high school classroom
un cercetaș fruntaș dintr-o clasă de gimnaziu
04:48
who has a locked parked car in the parking lot
care are o mașină încuiată în parcare
04:50
and a penknife in it
și un briceag în ea
04:52
has to be suspended from school,
trebuie să fie suspendat din școală,
04:54
I think we may have gone a little too far with zero tolerance.
eu cred că am mers un pic prea departe cu toleranța zero.
04:56
Another way that zero tolerance lives itself out is in the writing of boys.
Un alt mod în care se manifestă toleranța zero este în scrierile băieților.
04:59
In a lot of classrooms today
În multe clase de azi
05:02
you're not allowed to write about anything that's violent.
nu îți este permis să scrii ceva care este violent.
05:04
You're not allowed to write about anything
Nu-ți este permis să scrii despre ceva
05:06
that has to do with video games -- these topics are banned.
care are de a face cu jocurile video -- aceste subiecte sunt interzise.
05:08
Boy comes home from school, and he says,
Băietul vin acasă de la școală și spune:
05:11
"I hate writing."
"Urăsc scrisul [compunerea]."
05:13
"Why do you hate writing, son? What's wrong with writing?"
"De ce urăști scrisul, fiule? Ce este rău la scris?"
05:15
"Now I have to write what she tells me to write."
"Acum trebuie să scriu ce îmi spune ea să scriu."
05:17
"Okay, what is she telling you to write?"
"În regulă, ce îți spune să scrii?"
05:20
"Poems. I have to write poems.
"Poezii. Trebuie să scriu poezii.
05:23
And little moments in my life.
Și mici întâmplări din viața mea.
05:25
I don't want to write that stuff."
Nu vreau să scriu despre așa ceva."
05:27
"All right. Well, what do you want to write? What do you want to write about?"
"Înțeleg. Păi despre ce vrei să scrii?"
05:29
"I want to write about video games. I want to write about leveling-up.
"Vreau să scriu despre jocuri video. Vreau să scriu despre puncte de experință.
05:32
I want to write about this really interesting world.
Vreau să scriu despre lumea asta foarte interesantă.
05:35
I want to write about a tornado that comes into our house
Vreau să scriu despre o tornadă care lovește casa noastră
05:37
and blows all the windows out
și sparge toate ferestrele
05:40
and ruins all the furniture and kills everybody."
și strică toată mobila și ne ucide pe toți."
05:42
"All right. Okay."
"În regulă. Am înțeles."
05:44
You tell a teacher that,
Dacă spui asta unui profesor,
05:46
and they'll ask you, in all seriousness,
te va întreba cu toată seriozitatea:
05:48
"Should we send this child to the psychologist?"
"Nu ar trebui să trimitem acest copil la un psiholog?"
05:51
And the answer is no, he's just a boy.
Iar răspunsul este: nu, este doar un băiat.
05:54
He's just a little boy.
Este doar un băiat mic.
05:57
It's not okay to write these kinds of things
Nu este în regulă să scrii despre asemenea lucruri
06:00
in classrooms today.
în sălile de clasă de azi.
06:02
So that's the first reason:
Deci asta este primul motiv:
06:04
zero tolerance policies and the way they're lived out.
politica de toleranță zero și modul în care este aplicată.
06:06
The next reason that boys' cultures are out of sync with school cultures:
Următorul motiv pentru care cultura băieților nu este în sincron cu cea a școlilor:
06:08
there are fewer male teachers.
sunt mai puțin profesori bărbați.
06:11
Anybody who's over 15 doesn't know what this means,
Oricine peste 15 ani nu știe ce înseamnă asta,
06:13
because in the last 10 years,
fiindcă în ultimii 10 ani,
06:16
the number of elementary school classroom teachers
numărul profesorilor bărbați din clasele elementare
06:18
has been cut in half.
s-a redus la jumătate.
06:20
We went from 14 percent
Am ajuns de la 14 la sută
06:22
to seven percent.
la șapte la sută.
06:24
That means that 93 percent of the teachers
Asta înseamnă că 93 la sută din profesorii
06:26
that our young men get in elementary classrooms
pe care îi primesc tinerii în clasele elementare
06:28
are women.
sunt femei.
06:30
Now what's the problem with this?
Și care este problema cu asta?
06:32
Women are great. Yep, absolutely.
Femeile sunt minunate. Da, absolut.
06:34
But male role models for boys
Dar modelele de urmat pentru băieți
06:36
that say it's all right to be smart --
care spun că este în regulă să fii isteț --
06:39
they've got dads, they've got pastors,
ei au tați, au pastori,
06:41
they've got Cub Scout leaders,
au conducătorii de la Cercetași,
06:43
but ultimately, six hours a day, five days a week
dar în final, șase ore pe zi, cinci zile pe săptămână,
06:45
they're spending in a classroom,
își petrec timpul în sala de clasă.
06:48
and most of those classrooms
Iar majoritatea acelor săli de clasă
06:50
are not places where men exist.
sunt locuri unde bărbații nu există.
06:52
And so they say, I guess this really isn't a place for boys.
Așa că ei spun: cred că ăsta nu este un loc pentru băieți.
06:54
This is a place for girls.
Ăsta este un loc pentru fete.
06:57
And I'm not very good at this,
Și eu nu sunt foarte bun la asta,
06:59
so I guess I'd better
așa că cred că e mai bine
07:01
go play video games or get into sports, or something like that,
să joc jocuri video, să fac sport, sau așa ceva,
07:03
because I obviously don't belong here.
fiindcă este evident că nu aici mi-e locul.
07:06
Men don't belong here, that's pretty obvious.
Bărbaților nu le locul aici, asta este destul de evident.
07:08
So that may be a very direct way
Așa că asta poate fi un mod foarte direct
07:10
that we see it happen.
prin care vedem că se întâmplă.
07:12
But less directly,
Dar mai puțin direct,
07:14
the lack of male presence in the culture --
lipsa prezenței bărbaților în cultura școlii --
07:16
you've got a teachers' lounge,
aveți sala profesorilor,
07:19
and they're having a conversation
și ei au o conversație
07:21
about Joey and Johnny who beat each other up on the playground.
despre Joey și Johnny care se iau la bătaie pe terenul de joacă.
07:23
"What are we going to do with these boys?"
"Ce ne vom face cu acești băieți?"
07:26
The answer to that question changes depending on who's sitting around that table.
Răspunsul la acea întrebare depinde de cine stă la acea masă.
07:28
Are there men around that table?
Sunt bărbați la acea masă?
07:31
Are there moms who've raised boys around that table?
Sunt la acea masă mame care au crescut băieți?
07:33
You'll see, the conversation changes
Vedeți, conversația se schimbă
07:36
depending upon who's sitting around the table.
în funcție de cine stă la masă.
07:38
Third reason that boys are out of sync with school today:
Al treilea motiv pentru care băieții nu sunt azi în sincron cu școala:
07:40
kindergarten is the old second grade, folks.
grădinița de azi este ceea ce a fost cândva clasa a doua.
07:43
We have a serious compression of the curriculum happening out there.
Are loc o serioasă comprimarea a planului de învăţământ.
07:46
When you're three, you better be able to write your name legibly,
Când ai trei ani, ar fi indicat să-ți poți scrie citeț numele,
07:50
or else we'll consider it a developmental delay.
sau altfel te vom considera întârziat în dezvoltare.
07:52
By the time you're in first grade,
Când ești în clasa întâi,
07:55
you should be able to read paragraphs of text
trebuie să fii în stare să citești paragrafe de text
07:57
with maybe a picture, maybe not,
poate cu o poză, poate fără,
08:00
in a book of maybe 25 to 30 pages.
dintr-o carte cu poate 25 - 30 de pagini.
08:02
If you don't, we're probably going to be putting you
Dacă nu poți, probabil te vom pune
08:04
into a Title 1 special reading program.
într-un program special pentru cei cu dificultăți la citire.
08:06
And if you ask Title 1 teachers, they'll tell you
Și dacă întrebi profesorii de acolo, ei vor spune:
08:08
they've got about four or five boys for every girl that's in their program,
au cam 4 sau 5 băieți pentru fiecare fată din program,
08:10
in the elementary grades.
în clasele elementare.
08:13
The reason that this is a problem
Asta reprezintă o problemă
08:15
is because the message that boys are getting
fiindcă mesajul pe care-l primesc băieții
08:18
is "you need to do
este "tu trebuie să faci
08:21
what the teacher asks you to do all the time."
tot timpul ce îți cere profesorul."
08:23
The teacher's salary depends
Salariul profesoarei depinde
08:26
on "No Child Left Behind" and "Race to the Top"
de indicatoare de performanță ca
08:29
and accountability and testing
"Niciun copil rămas în urmă" și "Cursa spre vârf",
08:31
and all of this.
și de responsabilitate și testări.
08:33
So she has to figure out a way
Așa că ea trebuie să găsească o cale
08:35
to get all these boys through this curriculum --
de a trece toți acești băieți prin acest plan de învățământ --
08:37
and girls.
și fetele.
08:40
This compressed curriculum is bad
Acest plan de învățământ comprimat este
08:42
for all active kids.
rău pentru toţi copiii activi.
08:44
And what happens is,
Iar ceea ce se întâmplă este că
08:47
she says, "Please, sit down,
ea spune: "Te rog stai jos,
08:49
be quiet, do what you're told, follow the rules,
nu vorbi, fă ceea ce ți se pune, urmează regulile,
08:52
manage your time, focus,
administrează-ți timpul, concentrează-te,
08:55
be a girl."
fii o fată."
08:57
That's what she tells them.
Asta le spune ea băieților.
08:59
Indirectly, that's what she tells them.
În mod indirect, asta spune ea.
09:01
And so this is a very serious problem. Where is it coming from?
Iar asta este o problemă foarte serioasă. De unde provine?
09:04
It's coming from us.
Provine de la noi.
09:06
(Laughter)
(Râsete)
09:08
We want our babies to read when they are six months old.
Vrem ca bebelușii noștri să citească când au șase luni.
09:11
Have you seen the ads?
Ați văzut reclamele?
09:14
We want to live in Lake Wobegon
Vrem să trăim în Lake Wobegon
09:16
where every child is above average,
unde fiecare copil este peste medie.
09:18
but what this does to our children is really not healthy.
Dar ce face asta copiilor noștri nu e sănătos deloc.
09:21
It's not developmentally appropriate,
Nu este potrivit din punct de vedere al dezvoltării,
09:24
and it's particularly bad for boys.
și este rău în special pentru băieți.
09:26
So what do we do?
Așa că ce vom face?
09:28
We need to meet them where they are.
Trebuie să-i întâmpinăm acolo unde sunt [în dezvoltare].
09:30
We need to put ourselves into boy culture.
Trebuie să ne includem în cultura băieților.
09:32
We need to change the mindset
Trebuie să schimbăm mentalitatea
09:35
of acceptance in boys in elementary schools.
de acceptare a băieților în școlile elementare.
09:38
More specifically, we can do some very specific things.
Putem face niște lucruri foarte specifice.
09:42
We can design better games.
Putem proiecta jocuri mai bune.
09:45
Most of the educational games that are out there today
Majoritatea jocurilor educaționale de azi
09:47
are really flashcards.
sunt de fapt bazate pe memorizare.
09:49
They're glorified drill and practice.
Ele sunt glorificarea exercițiului și repetiției.
09:51
They don't have the depth, the rich narrative
Ele nu au adâncimea, povestea bogată
09:53
that really engaging video games have,
pe care le au jocurile video angrenante,
09:56
that the boys are really interested in.
de care sunt interesați de fapt băieții.
09:58
So we need to design better games.
Deci trebuie să proiectăm jocuri mai bune.
10:00
We need to talk to teachers and parents
Trebuie să vorbim cu profesorii și părinții
10:02
and school board members and politicians.
și conducătorii școlilor și politicienii.
10:04
We need to make sure that people see that we need more men in the classroom.
Trebuie să ne asigurăm că vor fi mai mulți bărbați în sălile de clasă.
10:06
We need to look carefully at our zero tolerance policies.
Trebuie să reexaminăm politicile noastre de toleranță zero.
10:09
Do they make sense?
Au ele vreun rost?
10:11
We need to think about
Trebuie să ne gândim la
10:13
how to uncompress this curriculum if we can,
decomprimarea planului de învățământ, dacă putem,
10:15
trying to bring boys back into a space
încercând să aducem băieții înapoi într-un spațiu
10:18
that is comfortable for them.
care este confortabil pentru ei.
10:20
All of those conversations need to be happening.
Toate acele conversații trebuie să se întâmple.
10:22
There are some great examples out there
Există niște exemple minunate
10:24
of schools --
de școli --
10:26
the New York Times just talked about a school recently.
New York Times a scris recent despre o școală.
10:28
A game designer from the New School
Un designer de jocuri de la New School
10:30
put together a wonderful video gaming school.
a creat o minunată școală de jocuri video.
10:33
But it only treats a few kids,
Dar se ocupă de doar câțiva puști.
10:36
and so this isn't very scalable.
Deci asta nu este accesibil pentru mulți.
10:39
We have to change the culture and the feelings
trebuie să schimbăm cultura și sentimentele
10:41
that politicians and school board members and parents have
pe care le au politicienii, părinții și conducătorii școlilor
10:43
about the way we accept and what we accept
despre modul în care acceptăm și ce acceptăm
10:46
in our schools today.
azi în școlile noastre.
10:48
We need to find more money for game design.
Trebuie să găsim mai mulți bani pentru proiectarea jocurilor.
10:51
Because good games, really good games, cost money,
Fiindcă jocurile foarte, foarte bune costă bani,
10:53
and World of Warcraft has quite a budget.
iar World of Warcraft chiar are un buget mare.
10:55
Most of the educational games do not.
Majoritatea jocurilor educaționale nu au.
10:57
Where we started:
De unde am pornit:
10:59
my colleagues -- Mike Petner, Shawn Vashaw, myself --
colegii mei -- Mike Petner, Shawn Vashaw și eu --
11:01
we started by trying to look at the teachers' attitudes
am început prin a încerca să ne uităm la atitudinile profesorilor
11:04
and find out how do they really feel about gaming,
și să aflăm cum simt ei de fapt despre jocuri,
11:06
what do they say about it.
ce spun ei despre asta.
11:08
And we discovered
Și am descoperit că
11:10
that they talk about the kids in their school,
ei vorbesc despre copiii din școlile lor,
11:12
who talk about gaming,
care vorbesc despre jocuri,
11:14
in pretty demeaning ways.
în termeni destul de peiorativi.
11:16
They say, "Oh, yeah. They're always talking about that stuff.
ei spun: "Oh, mda. Ei vorbesc despre lucrul acela.
11:18
They're talking about their little action figures
Ei vorbesc despre micile lor personaje de acțiune
11:21
and their little achievements or merit badges,
și micile lor realizări sau insigne de merit,
11:23
or whatever it is that they get.
sau orice altceva primesc.
11:26
And they're always talking about this stuff."
Și ei vorbesc mereu despre acest lucru."
11:28
And they say these things as if it's okay.
Și ei spun aceste lucruri ca și cum ar fi în regulă.
11:30
But if it were your culture,
Dar dacă ar fi cultura ta,
11:32
think of how that might feel.
gândește-te cum te-ai simți.
11:34
It's very uncomfortable to be on the receiving end
Este foarte neplăcut să fii la capătul receptor
11:36
of that kind of language.
al acelui tip de limbaj.
11:38
They're nervous about anything
Ei sunt nervoși despre orice
11:40
that has anything to do with violence
care are orice de a face cu violența
11:42
because of the zero tolerance policies.
din cauza politicilor de toleranță zero.
11:44
They are sure that parents and administrators will never accept anything.
Ei sunt siguri că părinții și administratorii școlilor nu vor accepta vreodată o schimbare.
11:46
So we really need to think about looking at teacher attitudes
Așa că trebuie să ne gândim să studiem atitudinile profesorilor
11:49
and finding ways to change the attitudes
și să găsim căi de a schimba atitudinile
11:52
so that teachers are much more open
astfel încât profesorii să fie mult mai deschiși
11:55
and accepting of boy cultures in their classrooms.
și să accepte cultura băieților în sălile de clasă.
11:57
Because, ultimately, if we don't,
Fiindcă, în final, dacă ei nu fac asta,
12:00
then we're going to have boys who leave elementary school saying,
atunci vom avea băieți care părăsesc școala elementară spunând:
12:02
"Well I guess that was just a place for girls.
"Păi eu cred că acela a fost un loc doar pentru fete.
12:05
It wasn't for me.
Nu era și pentru mine.
12:07
So I've got to do gaming, or I've got to do sports."
Așa că trebuie să mă ocup de jocuri sau să fac sport."
12:09
If we change these things, if we pay attention to these things,
Dacă schimbăm aceste lucruri, dacă acordăm atenție acestor lucruri,
12:12
and we re-engage boys in their learning,
și reangrenăm băieții în studiul lor școlar,
12:15
they will leave the elementary schools saying, "I'm smart."
atunci ei vor termina școala elementară spunând: "Sunt isteț."
12:17
Thank you.
Vă mulțumesc.
12:20
(Applause)
(Aplauze)
12:22
Translated by Laszlo Kereszturi
Reviewed by Brandusa Gheorghe

▲Back to top

About the speaker:

Ali Carr-Chellman - Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school.

Why you should listen

A former third-grade teacher, Ali Carr-Chellman realized that traditional elementary classrooms weren't for her, in part because she was frustrated by the lack of innovation, agility, and readiness to change in traditional schools. She's now an instructional designer, author and educator, working on how to change and innovate within schools to make education work better for more kids. She teaches at Penn State University in the College of Education, working primarily with doctoral-level students to help produce the next generation of faculty with inspired research ideas and methods. Carr-Chellman also teaches online courses focused on helping practicing teachers learn how to improve their own instructional design practices and how to improve their classrooms.

Her recent research projects include "Bring Back the Boys," looking at ways gaming can be used to re-engage boys in their elementary education. Another projects asks prisoners and homeless people to think about how to reform schools, bringing new voices to the policy-making table.


More profile about the speaker
Ali Carr-Chellman | Speaker | TED.com