English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxPSU

Ali Carr-Chellman: Gaming to re-engage boys in learning

Ali Carr-Chellman: ponowne zachęcenie chłopców do nauki poprzez granie

Filmed
Views 972,019

Podczas TEDxPSU, Ali Carr-Chellman wylicza trzy przyczyny dlaczego całe tłumy chłopców odwracają się od szkoły oraz przedstawia śmiały plan ponownego zachęcenia ich do nauki poprzez: przeniesienie ich kultury do szkół, nowe reguły pozwalające chłopcom być chłopcami oraz grami wideo, które nauczają i również bawią.

- Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school. Full bio

So I'm here to tell you
Jestem by powiedzieć wam,
00:15
that we have a problem with boys,
że mamy problem z chłopcami,
00:17
and it's a serious problem with boys.
poważny problem.
00:19
Their culture isn't working in schools,
Ich kultura nie sprawdza się w szkole.
00:21
and I'm going to share with you
Podzielę się z Wami
00:24
ways that we can think about overcoming that problem.
sposobami, które sądzimy, że rozwiążą ten problem.
00:26
First, I want to start by saying, this is a boy,
Zacznę od powiedzenia, że to jest chłopiec,
00:29
and this is a girl,
a to dziewczynka.
00:32
and this is probably stereotypically
Prawdopodobnie myślicie stereotypowo
00:34
what you think of as a boy and a girl.
o chłopcach i dziewczynkach.
00:36
If I essentialize gender for you today,
Jeżeli przedstawię istotę płci dzisiaj
00:38
then you can dismiss what I have to say.
możecie odrzucić to, co powiem.
00:40
So I'm not going to do that. I'm not interested in doing that.
Nie zrobię tego.
00:42
This is a different kind of boy and a different kind of girl.
Chodzi o inny rodzaj chłopca i dziewczynki.
00:44
So the point here is that not all boys
Nie wszyscy chłopcy mieszczą się
00:48
exist within these rigid boundaries
w tych rygorystycznych ramach
00:50
of what we think of as boys and girls,
myślenia o chłopcach i dziewczynkach.
00:52
and not all girls exist within those rigid boundaries
Również nie wszystkie dziewczynki
00:55
of what we think of as girls.
się w nich mieszczą.
00:57
But, in fact, most boys tend to be a certain way,
W rzeczywistości większość chłopców i dziewczyn
00:59
and most girls tend to be a certain way.
rozwija się w pewien wiadomy sposób.
01:02
And the point is that, for boys,
Z chłopcami jest ten problem, że
01:04
the way that they exist and the culture that they embrace
ich sposób bycia i kultura
01:07
isn't working well in schools now.
nie sprawdza się w szkołach.
01:10
How do we know that?
Skąd to wiemy?
01:12
The Hundred Girls Project
Projekt "Sto dziewczyn"
01:14
tells us some really nice statistics.
pokazuje ciekawe statystyki.
01:16
For example, for every 100 girls that are suspended from school,
Np.: Na każde 100 dziewczyn zawieszonych w szkole,
01:19
there are 250 boys that are suspended from school.
przypada 250 zawieszonych chłopców.
01:22
For every 100 girls who are expelled from school,
Na każde 100 dziewczyn wydalonych ze szkoły
01:25
there are 335 boys who are expelled from school.
przypada 335 wydalonych chłopców.
01:28
For every 100 girls in special education,
Na każde 100 dziewczyn objętych specjalną edukacją,
01:31
there are 217 boys.
przypada 217 chłopców.
01:33
For every 100 girls with a learning disability,
Na każde 100 dziewczyn z problemami z uczeniem,
01:35
there are 276 boys.
przypada 276 chłopców.
01:37
For every 100 girls
Na każde 100 dziewczyn
01:40
with an emotional disturbance diagnosed,
z zaburzeniami emocjonalnymi,
01:42
we have 324 boys.
przypada 324 chłopców.
01:44
And by the way, all of these numbers are significantly higher
Wszystkie te liczby są znacznie wyższe,
01:46
if you happen to be black,
jeżeli ktoś jest czarnoskóry, biedny,
01:49
if you happen to be poor,
jeżeli ktoś jest czarnoskóry, biedny,
01:51
if you happen to exist in an overcrowded school.
uczy się w przeludnionej szkole.
01:53
And if you are a boy,
Jeżeli jesteś chłopcem
01:57
you're four times as likely
masz czterokrotnie większe szanse
01:59
to be diagnosed with ADHD --
by być zdiagnozowanym na ADHD,
02:01
Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
czyli nadpobudliwością ruchową.
02:03
Now there is another side to this.
Jest inna strona tego wszystkiego.
02:06
And it is important that we recognize
Ważne jest, żeby przyznać, że
02:09
that women still need help in school,
kobiety nadal potrzebują pomocy w szkole,
02:12
that salaries are still significantly lower,
pensje są znacznie niższe,
02:14
even when controlled for job types,
nawet, gdy są kontrolowane,
02:16
and that girls have continued to struggle
dziewczyny ciągle walczyły
02:19
in math and science for years.
w matematyce i nauce przez lata.
02:21
That's all true.
To wszystko prawda.
02:23
Nothing about that prevents us
Nic z tych rzeczy nie wstrzymuje
02:25
from paying attention to the literacy needs
od skupiania się na umiejętnościach
02:27
of our boys between ages three and 13.
chłopców w wieku od 3 do 13 lat.
02:29
And so we should.
Tak powinniśmy robić.
02:31
In fact, what we ought to do is take a page from their playbook,
Powinniśmy wziąć stronę z ich książek,
02:33
because the initiatives and programs
ponieważ inicjatywy i programy,
02:36
that have been set in place
które miały miejsce dla kobiet
02:38
for women in science and engineering and mathematics
w nauce, inżynierii i matematyce
02:40
are fantastic.
są fantastyczne.
02:42
They've done a lot of good
Zrobiły dużo dobrego
02:44
for girls in these situations,
dla dziewczyn w tych sytuacjach.
02:46
and we ought to be thinking about
Powinniśmy myśleć, jak
02:48
how we can make that happen for boys too
też tego dokonać w przypadku chłopców
02:50
in their younger years.
w młodszym wieku.
02:52
Even in their older years,
Nawet gdy są starsi,
02:54
what we find is that there's still a problem.
okazuje się, że mają problem.
02:56
When we look at the universities,
Patrząc na uniwersytety,
02:58
60 percent of baccalaureate degrees are going to women now,
60 procent licencjatów przypada kobietom,
03:00
which is a significant shift.
co jest znacząca zmianą.
03:03
And in fact, university administrators
Właściwie administracjom uczelni
03:05
are a little uncomfortable about the idea
jest to trochę niewygodne, że
03:07
that we may be getting close to 70 percent
ten procent kobiet na uczelni rośnie do 70 procent.
03:09
female population in universities.
ten procent kobiet na uczelni rośnie do 70 procent.
03:11
This makes university administrators very nervous,
Przyprawia to o złość administrację uczelni,
03:13
because girls don't want to go to schools that don't have boys.
bo dziewczyny nie chcą chodzić do szkół nieuczęszczanych przez chłopców.
03:16
And so we're starting to see the establishment
Zaczyna się zakładać
03:21
of men centers and men studies
centra nauki o mężczyznach
03:24
to think about how do we engage men
by wymyśleć jak ich zachęcić
03:26
in their experiences in the university.
do uczęszczania na studia.
03:28
If you talk to faculty, they may say,
Rozmawiając z kadrą nauczycielską słyszymy:
03:30
"Ugh. Yeah, well, they're playing video games,
"Oni grają na komputerze i uprawiają hazard całą noc,
03:32
and they're gambling online all night long,
"Oni grają na komputerze i uprawiają hazard całą noc,
03:35
and they're playing World of Warcraft,
i grają w World of Warcraft.
03:38
and that's affecting
To wpływa na ich akademickie osiągnięcia."
03:40
their academic achievement."
To wpływa na ich akademickie osiągnięcia."
03:42
Guess what?
Zgadnijcie?
03:45
Video games are not the cause.
Gry wideo nie są przyczyną, są symptomem.
03:47
Video games are a symptom.
Gry wideo nie są przyczyną, są symptomem.
03:49
They were turned off a long time
Byli wyłączeni przez długi czas.
03:51
before they got here.
Byli wyłączeni przez długi czas.
03:53
So let's talk about why they got turned off
Porozmawiajmy, dlaczego byli wyłączeni
03:56
when they were between the ages of three and 13.
pomiędzy wiekiem 3 a 13 lat.
03:58
There are three reasons that I believe
Uważam, że są trzy przyczyny, które
04:01
that boys are out of sync
powodują rozbrat kultury szkoły z chłopcami.
04:03
with the culture of schools today.
powodują rozbrat kultury szkoły z chłopcami.
04:05
The first is zero tolerance.
Pierwsza to zero tolerancji.
04:07
A kindergarten teacher I know,
Syn znajomej przedszkolanki
04:10
her son donated all of his toys to her,
przekazał jej wszystkie zabawki,
04:12
and when he did, she had to go through
które ona przebrała i wyciągnęła
04:15
and pull out all the little plastic guns.
wszystkie plastikowe bronie.
04:18
You can't have plastic knives and swords and axes
Nie można mieć noży, mieczy i toporów itp.
04:22
and all that kind of thing
Nie można mieć noży, mieczy i toporów itp.
04:24
in a kindergarten classroom.
w sali przedszkolnej.
04:26
What is it that we're afraid that this young man is going to do with this gun?
Czego obawiamy się, gdy mały chłopiec ma taką broń?
04:28
I mean, really.
Na prawdę.
04:31
But here he stands as testament
Jest to dowodem na to, że dzisiaj
04:33
to the fact that you can't roughhouse on the playground today.
nie można odważnie się bawić.
04:36
Now I'm not advocating for bullies.
Nie opowiadam się za łobuzami.
04:39
I'm not suggesting
Nie sugeruję, że powinniśmy
04:41
that we need to be allowing guns and knives into school.
pozwalać na bronie i noże w szkołach.
04:43
But when we say
Jednak kiedy mówimy, że
04:46
that an Eagle Scout in a high school classroom
harcerz chodzący do liceum,
04:48
who has a locked parked car in the parking lot
który ma w samochodzie
04:50
and a penknife in it
scyzoryk, powinien być zawieszony.
04:52
has to be suspended from school,
scyzoryk, powinien być zawieszony.
04:54
I think we may have gone a little too far with zero tolerance.
Chyba przeholowaliśmy z zerową tolerancją.
04:56
Another way that zero tolerance lives itself out is in the writing of boys.
Widać to w pracach pisemnych chłopców.
04:59
In a lot of classrooms today
W wielu szkołach nie wolno
05:02
you're not allowed to write about anything that's violent.
pisać o rzeczach związanych z przemocą,
05:04
You're not allowed to write about anything
również tych związanych
05:06
that has to do with video games -- these topics are banned.
z grami wideo, te tematy są zakazane.
05:08
Boy comes home from school, and he says,
Chłopcy przychodzą do domu i mówią:
05:11
"I hate writing."
"Nienawidzę pisać"
05:13
"Why do you hate writing, son? What's wrong with writing?"
"Dlaczego synu? Co jest nie tak z pisaniem?"
05:15
"Now I have to write what she tells me to write."
"Muszę pisać, o tym, co każe mi nauczyciel."
05:17
"Okay, what is she telling you to write?"
"Dobrze, o czym każe ci pisać?"
05:20
"Poems. I have to write poems.
"Wiersze. Muszę pisać wiersze.
05:23
And little moments in my life.
O małych momentach w życiu.
05:25
I don't want to write that stuff."
Nie chcę o tym pisać."
05:27
"All right. Well, what do you want to write? What do you want to write about?"
"O czym chciałbyś pisać?"
05:29
"I want to write about video games. I want to write about leveling-up.
"Chcę pisać o grach wideo,
05:32
I want to write about this really interesting world.
o tym interesującym świecie,
05:35
I want to write about a tornado that comes into our house
tornadzie, które wchodzi do naszego domu
05:37
and blows all the windows out
i rozbija szyby,
05:40
and ruins all the furniture and kills everybody."
rujnuje wszystkie meble i zabija każdego."
05:42
"All right. Okay."
"W porządku."
05:44
You tell a teacher that,
Mówisz, o tym nauczycielowi
05:46
and they'll ask you, in all seriousness,
i pyta cię, z całą powagą,
05:48
"Should we send this child to the psychologist?"
"Powinniśmy go wysłać do psychologa?"
05:51
And the answer is no, he's just a boy.
Odpowiedź brzmi nie, to tylko chłopiec.
05:54
He's just a little boy.
To tylko mały chłopiec.
05:57
It's not okay to write these kinds of things
Nie można takich rzeczy
06:00
in classrooms today.
pisać dzisiaj w szkole.
06:02
So that's the first reason:
Pierwszy powód:
06:04
zero tolerance policies and the way they're lived out.
zerowa tolerancja i jej rozrost.
06:06
The next reason that boys' cultures are out of sync with school cultures:
Drugi to desynchronizacja kultury szkoły i chłopców:
06:08
there are fewer male teachers.
jest mniej uczących mężczyzn.
06:11
Anybody who's over 15 doesn't know what this means,
Każdy, kto ma więcej niż 15 nie wie,
06:13
because in the last 10 years,
bo w ostatnich 10 latach,
06:16
the number of elementary school classroom teachers
że liczba nauczycieli w szkołach podstawowych
06:18
has been cut in half.
została zredukowana do połowy.
06:20
We went from 14 percent
Zmiana nastąpiła z 14 procent
06:22
to seven percent.
do siedmiu.
06:24
That means that 93 percent of the teachers
Oznacza to, że 93 procent nauczycieli
06:26
that our young men get in elementary classrooms
uczących chłopców w podstawówkach są kobietami.
06:28
are women.
uczących chłopców w podstawówkach są kobietami.
06:30
Now what's the problem with this?
Jaki jest z tym problem?
06:32
Women are great. Yep, absolutely.
Kobiety są wspaniałe.
06:34
But male role models for boys
Ale mężczyźni stanowią wzory dla chłopców,
06:36
that say it's all right to be smart --
że jest ok być sprytnym.
06:39
they've got dads, they've got pastors,
Mają ojców, pastorów, harcmistrzów,
06:41
they've got Cub Scout leaders,
Mają ojców, pastorów, harcmistrzów,
06:43
but ultimately, six hours a day, five days a week
jednak sześć godzin dziennie, pięć dni tygodniowo
06:45
they're spending in a classroom,
spędzają w szkole.
06:48
and most of those classrooms
W wielu szkołach nie ma mężczyzn.
06:50
are not places where men exist.
W wielu szkołach nie ma mężczyzn.
06:52
And so they say, I guess this really isn't a place for boys.
Wielu mówi, że nie jest to miejsce
06:54
This is a place for girls.
dla chłopców, a jest dla dziewczyn.
06:57
And I'm not very good at this,
Nie jestem dobry w tym,
06:59
so I guess I'd better
więc lepiej będzie
07:01
go play video games or get into sports, or something like that,
jak zagram w gry, zaangażuję się w sport,
07:03
because I obviously don't belong here.
bo oczywiście tutaj nie pasuję.
07:06
Men don't belong here, that's pretty obvious.
Mężczyźni tu nie pasują, to jasne.
07:08
So that may be a very direct way
Może to być bezpośrednią drogą by to dostrzec.
07:10
that we see it happen.
Może to być bezpośrednią drogą by to dostrzec.
07:12
But less directly,
Mniej bezpośrednio,
07:14
the lack of male presence in the culture --
niedostatek mężczyzn w kulturze,
07:16
you've got a teachers' lounge,
w pokoju nauczycielskim
07:19
and they're having a conversation
jest rozmowa o Joe i Jonny'm,
07:21
about Joey and Johnny who beat each other up on the playground.
którzy pobili się na placu zabaw.
07:23
"What are we going to do with these boys?"
"Co zrobimy z chłopcami?"
07:26
The answer to that question changes depending on who's sitting around that table.
Odpowiedź zależy od nauczycieli.
07:28
Are there men around that table?
Czy są obecni mężczyźni?
07:31
Are there moms who've raised boys around that table?
Czy są mamy chłopców?
07:33
You'll see, the conversation changes
Następuje zmiana rozmowy
07:36
depending upon who's sitting around the table.
w zależności od rozmówców.
07:38
Third reason that boys are out of sync with school today:
Trzeci powodem desynchronizacji:
07:40
kindergarten is the old second grade, folks.
przedszkole to stara druga klasa.
07:43
We have a serious compression of the curriculum happening out there.
Mamy tam naprężony program.
07:46
When you're three, you better be able to write your name legibly,
Mając trzy lata, lepiej pisz czytelnie swoje imię,
07:50
or else we'll consider it a developmental delay.
inaczej stwierdzą u ciebie opóźnienie w rozwoju.
07:52
By the time you're in first grade,
Do czasu pierwszej klasy,
07:55
you should be able to read paragraphs of text
powinieneś przeczytać tekst
07:57
with maybe a picture, maybe not,
z obrazkiem lub bez,
08:00
in a book of maybe 25 to 30 pages.
w książce z 25, czy 30 stronami.
08:02
If you don't, we're probably going to be putting you
Jeżeli nie, najprawdopodobniej trafisz
08:04
into a Title 1 special reading program.
do specjalnego programu nauki czytania.
08:06
And if you ask Title 1 teachers, they'll tell you
Nauczyciele z tego programu powiedzą:
08:08
they've got about four or five boys for every girl that's in their program,
na czterech, pięciu chłopców przypada jedna dziewczynka,
08:10
in the elementary grades.
w pierwszych klasach.
08:13
The reason that this is a problem
To jest problemem, ponieważ
08:15
is because the message that boys are getting
przekaz, jaki otrzymują chłopcy
08:18
is "you need to do
wygląda: "musisz cały czas
08:21
what the teacher asks you to do all the time."
robić to, co każą ci nauczyciele."
08:23
The teacher's salary depends
Pensja nauczycieli zależy
08:26
on "No Child Left Behind" and "Race to the Top"
od liczby niezdających dzieci,
08:29
and accountability and testing
odpowiedzialności, testów i tego wszystkiego.
08:31
and all of this.
odpowiedzialności, testów i tego wszystkiego.
08:33
So she has to figure out a way
Nauczycielka musi znaleźć sposób,
08:35
to get all these boys through this curriculum --
jak przepchnąć chłopców i dzieci przez materiał.
08:37
and girls.
jak przepchnąć chłopców i dzieci przez materiał.
08:40
This compressed curriculum is bad
Napięty program jest zły
08:42
for all active kids.
dla każdego aktywnego dziecka.
08:44
And what happens is,
Dzieje się tak, że
08:47
she says, "Please, sit down,
ona mówi: "Usiądź proszę,
08:49
be quiet, do what you're told, follow the rules,
bądź cicho, rób, co każę, przestrzegaj reguł,
08:52
manage your time, focus,
panuj nad czasem, skup się,
08:55
be a girl."
bądź dziewczynką."
08:57
That's what she tells them.
Tak one im mówią.
08:59
Indirectly, that's what she tells them.
Niebezpośrednio.
09:01
And so this is a very serious problem. Where is it coming from?
To jest poważny problem. Skąd pochodzi?
09:04
It's coming from us.
Od nas.
09:06
(Laughter)
(Śmiech)
09:08
We want our babies to read when they are six months old.
Chcemy, aby dzieci czytały, gdy mają pół roku.
09:11
Have you seen the ads?
Widzieliście te reklamy?
09:14
We want to live in Lake Wobegon
Chcemy mieszkać w Lake Wobegon,
09:16
where every child is above average,
gdzie każde dziecko jest ponad przeciętną.
09:18
but what this does to our children is really not healthy.
Nie jest to zdrowe, dla dzieci.
09:21
It's not developmentally appropriate,
Nie jest to dobre dla rozwoju,
09:24
and it's particularly bad for boys.
szczególnie złe dla chłopców.
09:26
So what do we do?
Co powinniśmy zrobić?
09:28
We need to meet them where they are.
Powinniśmy do nich dotrzeć tam, gdzie są,
09:30
We need to put ourselves into boy culture.
wejść w ich kulturę,
09:32
We need to change the mindset
zmienić sposób myślenia
09:35
of acceptance in boys in elementary schools.
o ich akceptacji w podstawówkach.
09:38
More specifically, we can do some very specific things.
Można zrobić konkretne rzeczy.
09:42
We can design better games.
Można stworzyć lepsze gry.
09:45
Most of the educational games that are out there today
Wiele dzisiejszych edukacyjnych gier
09:47
are really flashcards.
to karty pamięciowe.
09:49
They're glorified drill and practice.
Uwielbiane do ćwiczeń.
09:51
They don't have the depth, the rich narrative
Nie mają głębi, bogatej narracji,
09:53
that really engaging video games have,
takiej jak w grach wideo,
09:56
that the boys are really interested in.
które interesują chłopców.
09:58
So we need to design better games.
Musimy lepiej projektować gry,
10:00
We need to talk to teachers and parents
rozmawiać z nauczycielami, rodzicami,
10:02
and school board members and politicians.
dyrektorami szkół i politykami.
10:04
We need to make sure that people see that we need more men in the classroom.
Przekonać do powrotu mężczyzn do szkół.
10:06
We need to look carefully at our zero tolerance policies.
Przyjrzeć się politykom zerowej tolerancji.
10:09
Do they make sense?
Czy mają sens?
10:11
We need to think about
Musimy przemyśleć
10:13
how to uncompress this curriculum if we can,
jak odciążyć programy,
10:15
trying to bring boys back into a space
by chłopcy powrócili na wygodne dla nich miejsce.
10:18
that is comfortable for them.
by chłopcy powrócili na wygodne dla nich miejsce.
10:20
All of those conversations need to be happening.
Te rozmowy muszą się odbywać.
10:22
There are some great examples out there
Są wspaniałe przykłady szkół.
10:24
of schools --
Są wspaniałe przykłady szkół.
10:26
the New York Times just talked about a school recently.
New York Times ostatnio opisał szkołę.
10:28
A game designer from the New School
Projektant gier z nowej szkoły stworzył
10:30
put together a wonderful video gaming school.
szkolną grę wideo.
10:33
But it only treats a few kids,
Jednak odnosi się do kilku dzieci.
10:36
and so this isn't very scalable.
Nie jest zbyt skalowalna.
10:39
We have to change the culture and the feelings
Należy zmienić kulturę i odczucia,
10:41
that politicians and school board members and parents have
polityków, zarządców szkół i rodziców
10:43
about the way we accept and what we accept
o tym, co akceptujemy i jak akceptujemy
10:46
in our schools today.
to, co się dzieje w szkołach.
10:48
We need to find more money for game design.
Należy znaleźć pieniądze na gry.
10:51
Because good games, really good games, cost money,
Dobre gry kosztują,
10:53
and World of Warcraft has quite a budget.
World of Warcraft ma spory budżet,
10:55
Most of the educational games do not.
zaś wiele gier edukacyjnych nie.
10:57
Where we started:
Rozpoczęliśmy,
10:59
my colleagues -- Mike Petner, Shawn Vashaw, myself --
moi koledzy: Mike Petner, Shawn Vashaw i ja,
11:01
we started by trying to look at the teachers' attitudes
oglądać postawy nauczycieli
11:04
and find out how do they really feel about gaming,
i dowiedzieć się, co sądzą o graniu,
11:06
what do they say about it.
co o tym mówią.
11:08
And we discovered
Odkryliśmy, że
11:10
that they talk about the kids in their school,
rozmawiają o dzieciach,
11:12
who talk about gaming,
które rozmawiają o graniu,
11:14
in pretty demeaning ways.
w bardzo poniżający sposób.
11:16
They say, "Oh, yeah. They're always talking about that stuff.
Mówią: "Ciągle mówią o tym.
11:18
They're talking about their little action figures
Mówią o tych figurkach,
11:21
and their little achievements or merit badges,
o ich osiągnięciach i odznaczeniach,
11:23
or whatever it is that they get.
czy czymś tam, co zdobywają.
11:26
And they're always talking about this stuff."
Ciągle o tym mówią."
11:28
And they say these things as if it's okay.
Mówią, jakby to było w porządku.
11:30
But if it were your culture,
Jeżeli byłaby to twoja kultura,
11:32
think of how that might feel.
jak byście się poczuli.
11:34
It's very uncomfortable to be on the receiving end
Niewygodnie jest odbierać taki rodzaj języka.
11:36
of that kind of language.
Niewygodnie jest odbierać taki rodzaj języka.
11:38
They're nervous about anything
Denerwuje ich wszystko, co
11:40
that has anything to do with violence
wiąże się przemocą, z uwagi na
11:42
because of the zero tolerance policies.
polityki zerowej tolerancji.
11:44
They are sure that parents and administrators will never accept anything.
Wiedzą, że rodzice i administracja nic nie zaakceptuje.
11:46
So we really need to think about looking at teacher attitudes
Musimy pomyśleć o postawach nauczycieli
11:49
and finding ways to change the attitudes
i sposobach ich zmiany,
11:52
so that teachers are much more open
by nauczyciele byli bardziej otwarci
11:55
and accepting of boy cultures in their classrooms.
i akceptowali kulturę chłopców w szkołach.
11:57
Because, ultimately, if we don't,
Nie robiąc tego będziemy mieli
12:00
then we're going to have boys who leave elementary school saying,
chłopców, którzy opuszczają podstawówkę mówiąc:
12:02
"Well I guess that was just a place for girls.
"Cóż, to było miejsce dla dziewczyn,
12:05
It wasn't for me.
nie dla mnie.
12:07
So I've got to do gaming, or I've got to do sports."
Poświęcę się graniu lub sportowi."
12:09
If we change these things, if we pay attention to these things,
Jeżeli zmienimy te rzeczy, będziemy na nie uważać,
12:12
and we re-engage boys in their learning,
oraz zachęcimy chłopców do nauki,
12:15
they will leave the elementary schools saying, "I'm smart."
to będą opuszczać podstawówkę mówiąc: "Jestem mądry."
12:17
Thank you.
Dziękuję.
12:20
(Applause)
(Oklaski)
12:22
Translated by Sebastian Misiewicz
Reviewed by Marek Kasiak

▲Back to top

About the speaker:

Ali Carr-Chellman - Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school.

Why you should listen

A former third-grade teacher, Ali Carr-Chellman realized that traditional elementary classrooms weren't for her, in part because she was frustrated by the lack of innovation, agility, and readiness to change in traditional schools. She's now an instructional designer, author and educator, working on how to change and innovate within schools to make education work better for more kids. She teaches at Penn State University in the College of Education, working primarily with doctoral-level students to help produce the next generation of faculty with inspired research ideas and methods. Carr-Chellman also teaches online courses focused on helping practicing teachers learn how to improve their own instructional design practices and how to improve their classrooms.

Her recent research projects include "Bring Back the Boys," looking at ways gaming can be used to re-engage boys in their elementary education. Another projects asks prisoners and homeless people to think about how to reform schools, bringing new voices to the policy-making table.


More profile about the speaker
Ali Carr-Chellman | Speaker | TED.com