English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxPSU

Ali Carr-Chellman: Gaming to re-engage boys in learning

Ali Carr-Chellman: mokymosi džiaugsmą berniukams gali sugrąžinti žaidimai

Filmed
Views 972,019

TEDxPSU forume Ali Kar-Čelman (Ali Carr-Chellman) nurodo tris priežastis, kodėl tiek daug berniukų nusisuka nuo mokyklos. Ji pateikia drąsų planą, kaip berniukus sudominti mokymusi: mokykloje gerbti jų kultūrą ir sukurti naujas taisykles, leidžiančias berniukams būti berniukais, taip pat kurti kompiuterinius žaidimus, jungiančius pramogą ir pamoką.

- Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school. Full bio

So I'm here to tell you
Čia atvykau jums pasakyti,
00:15
that we have a problem with boys,
kad turime problemą dėl berniukų,
00:17
and it's a serious problem with boys.
ir ši problema rimta.
00:19
Their culture isn't working in schools,
Mokyklose neatsiranda vietos berniukų kultūrai.
00:21
and I'm going to share with you
Ketinu pateikti ir pasiūlymų,
00:24
ways that we can think about overcoming that problem.
kaip galėtume šią problemą išspręsti.
00:26
First, I want to start by saying, this is a boy,
Pirmiausia noriu pasakyti, kad štai čia yra berniukas,
00:29
and this is a girl,
o čia mergaitė.
00:32
and this is probably stereotypically
Tai galbūt stereotipiškas įsivaizdavimas,
00:34
what you think of as a boy and a girl.
kokie yra berniukai ir kokios yra mergaitės.
00:36
If I essentialize gender for you today,
Bet jeigu dabar detaliau nagrinėčiau lyčių skirtumus,
00:38
then you can dismiss what I have to say.
tuomet išleistume iš akių dalyko esmę.
00:40
So I'm not going to do that. I'm not interested in doing that.
To nedarysiu, nes tai šioje kalboje netikslinga.
00:42
This is a different kind of boy and a different kind of girl.
Čia yra kitoks berniukas ir kitokia mergaitė.
00:44
So the point here is that not all boys
Žodžiu, ne visi berniukai
00:48
exist within these rigid boundaries
atitinka mūsų supratimą,
00:50
of what we think of as boys and girls,
kokie turi būti tipiški berniukai ir mergaitės.
00:52
and not all girls exist within those rigid boundaries
Ir ne visos mergaitės atitinka tą įsivaizduojamą taisyklę,
00:55
of what we think of as girls.
kokios, mūsų nuomone, turi būti mergaitės.
00:57
But, in fact, most boys tend to be a certain way,
Tačiau tikrovėje iš tiesų daugumai berniukų būdingi tam tikri polinkiai,
00:59
and most girls tend to be a certain way.
ir daugumai mergaičių būdingi tam tikri polinkiai.
01:02
And the point is that, for boys,
Noriu pasakyti, kad dabar mokyklos menkai atitinka
01:04
the way that they exist and the culture that they embrace
berniukų gyvenimo būdą
01:07
isn't working well in schools now.
ir jų kultūrą.
01:10
How do we know that?
Iš ko taip sprendžiame?
01:12
The Hundred Girls Project
„100 mergaičių projektas"
01:14
tells us some really nice statistics.
pateikia tikrai įdomios statistikos.
01:16
For example, for every 100 girls that are suspended from school,
Pavyzdžiui, „iškritusių" iš mokyklos vaikų statistikoje
01:19
there are 250 boys that are suspended from school.
100-ui mergaičių tenka 250 berniukų.
01:22
For every 100 girls who are expelled from school,
Išmestų iš mokyklos vaikų statistikoje
01:25
there are 335 boys who are expelled from school.
100-ui mergaičių tenka 335 berniukai.
01:28
For every 100 girls in special education,
100-ui mergaičių su specialiojo ugdymo poreikiais
01:31
there are 217 boys.
tenka 217 berniukų.
01:33
For every 100 girls with a learning disability,
Kiekvienam 100-ui mergaičių, turinčių mokymosi sunkumų,
01:35
there are 276 boys.
tenka 276 berniukai.
01:37
For every 100 girls
Kiekvienam 100-ui mergaičių,
01:40
with an emotional disturbance diagnosed,
kurioms diagnozuoti emociniai sutrikimai,
01:42
we have 324 boys.
tenka 324 berniukai.
01:44
And by the way, all of these numbers are significantly higher
Beje, šie skaičiai dar labiau išaugtų,
01:46
if you happen to be black,
jeigu kalba eitų apie juodaodžius,
01:49
if you happen to be poor,
apie nepasiturinčius,
01:51
if you happen to exist in an overcrowded school.
apie perpildytas mokyklas.
01:53
And if you are a boy,
Jeigu esate berniukas,
01:57
you're four times as likely
yra keturis kartus didesnė tikimybė,
01:59
to be diagnosed with ADHD --
kad jums diagnozuos ADHD –
02:01
Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sindromą.
02:03
Now there is another side to this.
Yra ir kita šio reikalo pusė.
02:06
And it is important that we recognize
Svarbu pripažinti,
02:09
that women still need help in school,
kad moterims mokykloje vis dar trūksta pagalbos,
02:12
that salaries are still significantly lower,
kad atlyginimai vis dar žymiai mažesni,
02:14
even when controlled for job types,
palyginti su kitomis profesijomis,
02:16
and that girls have continued to struggle
kad mergaitėms vis dar sunkiai sekasi mokytis
02:19
in math and science for years.
matematikos ir gamtos mokslų.
02:21
That's all true.
Visa tai tiesa.
02:23
Nothing about that prevents us
Tačiau mes vis tiek privalome
02:25
from paying attention to the literacy needs
atkreipti dėmesį į specialius berniukų raštingumo lavinimo poreikius,
02:27
of our boys between ages three and 13.
kai jų amžius – nuo 3 iki 13 metų.
02:29
And so we should.
Tad ir atkreipkime.
02:31
In fact, what we ought to do is take a page from their playbook,
Ką galėtume padaryti, tai pasimokyti iš gerosios patirties,
02:33
because the initiatives and programs
kada buvo įgyvendintos fantastiškos
02:36
that have been set in place
iniciatyvos ir programos,
02:38
for women in science and engineering and mathematics
skirtos moterims mokytis
02:40
are fantastic.
gamtos mokslų, inžinerijos ir matematikos.
02:42
They've done a lot of good
Šiose srityse mergaičių labui
02:44
for girls in these situations,
nuveikta daug gero.
02:46
and we ought to be thinking about
Turėtume pagalvoti, kaip galėtume
02:48
how we can make that happen for boys too
panašiai padėti ir berniukams
02:50
in their younger years.
jų ankstyvame amžiuje.
02:52
Even in their older years,
Nes netgi vyresniame amžiuje
02:54
what we find is that there's still a problem.
anksčiau atsiradusios problemos išlieka.
02:56
When we look at the universities,
Universitetuose 60 procentų
02:58
60 percent of baccalaureate degrees are going to women now,
studentų, baigiančių bakalauro studijas, yra moterys,
03:00
which is a significant shift.
ir tai yra ryškus pasikeitimas.
03:03
And in fact, university administrators
Iš tiesų universitetų administracija
03:05
are a little uncomfortable about the idea
dėl to šiek tiek sutrikusi,
03:07
that we may be getting close to 70 percent
nes šis skaičius artėja prie 70-ies,
03:09
female population in universities.
t.y. tokią studentų dalį sudaro merginos.
03:11
This makes university administrators very nervous,
Nerimą universitetų administracija jaučia dėl to,
03:13
because girls don't want to go to schools that don't have boys.
kad merginos nelinkusios mokytis ten, kur nėra vaikinų.
03:16
And so we're starting to see the establishment
Matome, kad jau kuriasi
03:21
of men centers and men studies
vyrų centrai ir vyrų studijos,
03:24
to think about how do we engage men
kurie nagrinėja, kaip sudominti
03:26
in their experiences in the university.
vaikinus studijomis universitetuose.
03:28
If you talk to faculty, they may say,
Fakultete jums pasakytų:
03:30
"Ugh. Yeah, well, they're playing video games,
„Na, jie žaidžia kompiuterinius žaidimus,
03:32
and they're gambling online all night long,
ištisus vakarus sėdi internete,
03:35
and they're playing World of Warcraft,
žaidžia „World of Warcraft".
03:38
and that's affecting
Dėl to nukenčia
03:40
their academic achievement."
jų akademiniai pasiekimai".
03:42
Guess what?
Bet žinote ką?
03:45
Video games are not the cause.
Kompiuteriniai žaidimai nėra priežastis.
03:47
Video games are a symptom.
Šie žaidimai yra simptomas.
03:49
They were turned off a long time
Nuo mokymosi šie vaikinai nusisuko daug anksčiau,
03:51
before they got here.
negu pradėjo žaisti žaidimus.
03:53
So let's talk about why they got turned off
Todėl pakalbėkime apie tai, kodėl jie nusisuko nuo mokslų,
03:56
when they were between the ages of three and 13.
kai buvo 3-13 metų amžiaus.
03:58
There are three reasons that I believe
Manau, kad yra trys priežastys,
04:01
that boys are out of sync
kodėl berniukai nepritampa
04:03
with the culture of schools today.
prie mokyklos kultūros.
04:05
The first is zero tolerance.
Pirmoji yra netoleracija.
04:07
A kindergarten teacher I know,
Viena pažįstama darželio auklėtoja pasakojo,
04:10
her son donated all of his toys to her,
kad jos sūnus visus savo žaislus atidavė darželiui,
04:12
and when he did, she had to go through
bet paskui ji turėjo visus žaislus perrinkti -
04:15
and pull out all the little plastic guns.
išimti visus plastikinius šautuvėlius.
04:18
You can't have plastic knives and swords and axes
Darželyje negalima turėti
04:22
and all that kind of thing
jokių plastikinių peilių, kirvių
04:24
in a kindergarten classroom.
ir panašių žaislų.
04:26
What is it that we're afraid that this young man is going to do with this gun?
Ir ką gi tokio baisaus gali padaryti tasai berniukas su tokiu ginklu?
04:28
I mean, really.
Aš rimtai klausiu.
04:31
But here he stands as testament
Tasai vaikas yra tarsi gyvas liudijimas,
04:33
to the fact that you can't roughhouse on the playground today.
kad žaidimų aikštelėje negalima šėlti.
04:36
Now I'm not advocating for bullies.
Neginu peštukų.
04:39
I'm not suggesting
Nesiūlau leisti mokyklose
04:41
that we need to be allowing guns and knives into school.
turėti šautuvus ar peilius.
04:43
But when we say
Tačiau kai sakome,
04:46
that an Eagle Scout in a high school classroom
kad vyresniųjų klasių mokinys skautas,
04:48
who has a locked parked car in the parking lot
laikantis peilį savo užrakintame automobilyje,
04:50
and a penknife in it
stovinčiame automobilių aikštelėje,
04:52
has to be suspended from school,
turi būti išmestas iš mokyklos,
04:54
I think we may have gone a little too far with zero tolerance.
tuomet, manau, mūsų netolerancija nuėjo per toli.
04:56
Another way that zero tolerance lives itself out is in the writing of boys.
Kitas būdas, kaip reiškiasi netolerancija, yra berniukų rašyba.
04:59
In a lot of classrooms today
Daugelyje mokyklų šiandien
05:02
you're not allowed to write about anything that's violent.
neleidžiama rašyti apie tai, kas vadinama žiaurumu.
05:04
You're not allowed to write about anything
Neleidžiama rašyti apie viską,
05:06
that has to do with video games -- these topics are banned.
kas susiję su kompiuteriniais žaidimais – šios temos uždraustos.
05:08
Boy comes home from school, and he says,
Berniukas grįžta namo ir sako:
05:11
"I hate writing."
„Nekenčiu rašybos".
05:13
"Why do you hate writing, son? What's wrong with writing?"
„Kodėl tu jos nekenti, sūnau? Kas blogai su rašyba?"
05:15
"Now I have to write what she tells me to write."
„Turiu rašyti apie tai, apie ką ji man liepia rašyti".
05:17
"Okay, what is she telling you to write?"
„O ką ji liepia rašyti?"
05:20
"Poems. I have to write poems.
„Eilėraščius. Turiu rašyti eilėraščius.
05:23
And little moments in my life.
Savo gyvenimo akimirkas.
05:25
I don't want to write that stuff."
Nenoriu."
05:27
"All right. Well, what do you want to write? What do you want to write about?"
„Gerai. O apie ką nori rašyti? Apie ką?"
05:29
"I want to write about video games. I want to write about leveling-up.
„Noriu rašyti apie kompiuterinius žaidimus. Apie lygių perėjimą.
05:32
I want to write about this really interesting world.
Noriu rašyti apie pasaulį, kuris tikrai įdomus.
05:35
I want to write about a tornado that comes into our house
Noriu rašyti apie tornadą, kuris įsisuka į mūsų namus,
05:37
and blows all the windows out
išbarškina visus langus,
05:40
and ruins all the furniture and kills everybody."
sulaužo baldus ir visi mes žūstame".
05:42
"All right. Okay."
„Ką gi. Gerai."
05:44
You tell a teacher that,
Visa tai papasakojate mokytojai,
05:46
and they'll ask you, in all seriousness,
ir ji labai rimtai pasiteirauja:
05:48
"Should we send this child to the psychologist?"
„Gal jūsų vaiką nusiųsti pas psichologą?"
05:51
And the answer is no, he's just a boy.
Atsakymas yra „ne"; tiesiog jis yra berniukas.
05:54
He's just a little boy.
Jis tik mažas berniukas.
05:57
It's not okay to write these kinds of things
Šiandien mokykloje apie tokius dalykus
06:00
in classrooms today.
negalima rašyti.
06:02
So that's the first reason:
Tai yra pirmoji priežastis –
06:04
zero tolerance policies and the way they're lived out.
netolerancija, turinti daugybę veidų.
06:06
The next reason that boys' cultures are out of sync with school cultures:
Kita priežastis yra ta, kad berniukų kultūra yra tolima nuo mokyklos kultūros:
06:08
there are fewer male teachers.
čia labai mažai vyrų mokytojų.
06:11
Anybody who's over 15 doesn't know what this means,
Visi, kam daugiau nei 15 metų, nežino, ką tai reiškia,
06:13
because in the last 10 years,
nes per pastaruosius 10 metų
06:16
the number of elementary school classroom teachers
vyrų mokytojų pradinėse mokyklose
06:18
has been cut in half.
sumažėjo perpus.
06:20
We went from 14 percent
Nuo 14 procentų
06:22
to seven percent.
iki 7 procentų.
06:24
That means that 93 percent of the teachers
Tai reiškia, kad 93 procentai mokytojų,
06:26
that our young men get in elementary classrooms
tenkančių pradinukams,
06:28
are women.
yra moterys.
06:30
Now what's the problem with this?
Kuo tai blogai?
06:32
Women are great. Yep, absolutely.
Moterys yra puiku. Tikrai taip.
06:34
But male role models for boys
Tačiau kur vyriškumo pavyzdžiai berniukams,
06:36
that say it's all right to be smart --
sakantys, kad būti sumaniu ir protingu yra puiku –
06:39
they've got dads, they've got pastors,
dėdės, pastoriai,
06:41
they've got Cub Scout leaders,
skautų vadai –
06:43
but ultimately, six hours a day, five days a week
juk šešias valandas per dieną, penkias dienas per savaitę
06:45
they're spending in a classroom,
berniukai praleidžia klasėje.
06:48
and most of those classrooms
O dauguma klasių dažniausiai yra tokia vieta,
06:50
are not places where men exist.
kur vyrai negali egzistuoti.
06:52
And so they say, I guess this really isn't a place for boys.
Todėl berniukas ir sako: „Man atrodo, kad ši vieta ne vyrams.
06:54
This is a place for girls.
Tai vieta mergaitėms.
06:57
And I'm not very good at this,
Aš ne mergaitė,
06:59
so I guess I'd better
todėl geriau eisiu žaisti
07:01
go play video games or get into sports, or something like that,
kompiuterinių žaidimų, sportuoti arba kažką panašaus,
07:03
because I obviously don't belong here.
nes man čia tikrai ne vieta.
07:06
Men don't belong here, that's pretty obvious.
Vyrams čia ne vieta, savaime aišku."
07:08
So that may be a very direct way
Galbūt labai tiesmukai parodžiau tai,
07:10
that we see it happen.
ką matome vykstant.
07:12
But less directly,
Kalbant ne taip tiesmukai,
07:14
the lack of male presence in the culture --
ką reiškia vyrų stoka kultūroje:
07:16
you've got a teachers' lounge,
mokytojų kambaryje
07:19
and they're having a conversation
vyksta pokalbis
07:21
about Joey and Johnny who beat each other up on the playground.
apie Džėjų ir Džoną, kurie žaisdami susimušė.
07:23
"What are we going to do with these boys?"
„Ką darysime su šitais berniukais?"
07:26
The answer to that question changes depending on who's sitting around that table.
Atsakymas priklauso nuo to, kas sėdi už stalo.
07:28
Are there men around that table?
Ar sėdi vyrų?
07:31
Are there moms who've raised boys around that table?
Ar sėdi tų berniukų mamos?
07:33
You'll see, the conversation changes
Tolesnis pokalbis priklauso
07:36
depending upon who's sitting around the table.
nuo to, kas sėdi už stalo.
07:38
Third reason that boys are out of sync with school today:
Trečioji priežastis, kodėl šiandien berniukai nepritampa mokykloje,
07:40
kindergarten is the old second grade, folks.
yra ta, kad darželis – tai vieta, kuri anksčiau vadinosi antra klase, bičiuliai.
07:43
We have a serious compression of the curriculum happening out there.
Mokymo programa labai perkrauta.
07:46
When you're three, you better be able to write your name legibly,
Jeigu jums treji, verčiau savo vardą rašykite be klaidų,
07:50
or else we'll consider it a developmental delay.
antraip būsite palaikytas sulėtėjusio vystymosi.
07:52
By the time you're in first grade,
Kai ateisite į pirmąją klasę,
07:55
you should be able to read paragraphs of text
turėtumėte skaityti ištisas pastraipas,
07:57
with maybe a picture, maybe not,
su paveikslėliais ar be jų,
08:00
in a book of maybe 25 to 30 pages.
25-30 puslapių knygoje.
08:02
If you don't, we're probably going to be putting you
Jeigu nesugebėsite, mums gali tekti įrašyti jus
08:04
into a Title 1 special reading program.
į specialią skaitymo programą Nr.1.
08:06
And if you ask Title 1 teachers, they'll tell you
Programos Nr.1 mokytojos pasakys,
08:08
they've got about four or five boys for every girl that's in their program,
kad pradinėse klasės pagal šią programą mokosi beveik vien berniukai:
08:10
in the elementary grades.
vienai mergaitei tenka vidutiniškai keturi-penki berniukai.
08:13
The reason that this is a problem
Problemą sudaro ir tai,
08:15
is because the message that boys are getting
kad berniukai turi priimti sąlygą,
08:18
is "you need to do
kad jie „visuomet turi daryti tai,
08:21
what the teacher asks you to do all the time."
ką daryti liepia mokytoja".
08:23
The teacher's salary depends
Mokytojos alga priklauso
08:26
on "No Child Left Behind" and "Race to the Top"
nuo mokymosi rodiklių,
08:29
and accountability and testing
atsiskaitymo, patikrinimų
08:31
and all of this.
ir kitų panašių dalykų.
08:33
So she has to figure out a way
Todėl ji turi rasti būdą,
08:35
to get all these boys through this curriculum --
kaip visus berniukus išmokyti pagal programą –
08:37
and girls.
mergaites taip pat.
08:40
This compressed curriculum is bad
Ši perkrauta programa yra bloga
08:42
for all active kids.
judriems vaikams.
08:44
And what happens is,
Štai kas atsitinka –
08:47
she says, "Please, sit down,
mokytoja sako: „Sėdėk,
08:49
be quiet, do what you're told, follow the rules,
būk ramus, daryk kas tau sakoma, laikykis taisyklių,
08:52
manage your time, focus,
nešvaistyk laiko, susikaupk,
08:55
be a girl."
būk mergaite".
08:57
That's what she tells them.
Štai ką ji sako jiems.
08:59
Indirectly, that's what she tells them.
Netiesiogine prasme.
09:01
And so this is a very serious problem. Where is it coming from?
Tai labai rimta problema. Iš kur ji kyla?
09:04
It's coming from us.
Ji kyla iš mūsų.
09:06
(Laughter)
(Juokas)
09:08
We want our babies to read when they are six months old.
Mes norime, kad mūsų vaikai mokėtų skaityti jau būdami šešių mėnesių.
09:11
Have you seen the ads?
Ar nematote reklamų?
09:14
We want to live in Lake Wobegon
Norime gyventi Lake Wobegon,
09:16
where every child is above average,
kur kiekvieno vaiko mokymosi vidurkis aukštesnis nei vidutinis.
09:18
but what this does to our children is really not healthy.
Bet iš tikrųjų mūsų vaikams tai nėra į sveikatą.
09:21
It's not developmentally appropriate,
Natūraliai brandai tai nebūdinga,
09:24
and it's particularly bad for boys.
ir toks spaudimas daro ypač blogą poveikį berniukams.
09:26
So what do we do?
Taigi, ką daryti?
09:28
We need to meet them where they are.
Turime priimti juos tokius, kokie jie yra.
09:30
We need to put ourselves into boy culture.
Turime įsijausti į berniukų kultūrą.
09:32
We need to change the mindset
Turime pakeisti požiūrį į tai,
09:35
of acceptance in boys in elementary schools.
kaip reikia elgtis su berniukais pradinėse mokyklose.
09:38
More specifically, we can do some very specific things.
Maža to, galime žengti daugiau konkrečių žingsnių.
09:42
We can design better games.
Galime sukurti geresnių kompiuterinių žaidimų.
09:45
Most of the educational games that are out there today
Dauguma šiandienos mokomųjų žaidimų
09:47
are really flashcards.
tėra kortelės su paveiksliukais.
09:49
They're glorified drill and practice.
Jie yra odė pratimams.
09:51
They don't have the depth, the rich narrative
Juose nėra erdviškumo, patrauklaus siužeto,
09:53
that really engaging video games have,
kurie būdingi tikrai įtraukiantiems žaidimams,
09:56
that the boys are really interested in.
ir kurie berniukams yra įdomiausi.
09:58
So we need to design better games.
Taigi, turime kurti geresnius žaidimus.
10:00
We need to talk to teachers and parents
Turime kalbėtis su mokytojais ir tėvais,
10:02
and school board members and politicians.
su mokyklų tarybų nariais, su politikais.
10:04
We need to make sure that people see that we need more men in the classroom.
Turime įsitikinti, jog žmonės žino, kad mokyklose reikia daugiau vyrų.
10:06
We need to look carefully at our zero tolerance policies.
Turime atidžiau pažvelgti į savo netolerantiškumą.
10:09
Do they make sense?
Ar jis iš tiesų duoda naudą?
10:11
We need to think about
Turime apmąstyti,
10:13
how to uncompress this curriculum if we can,
kaip supaprastinti mokymo programą, jeigu galim,
10:15
trying to bring boys back into a space
kad berniukams sugrąžintume erdvę,
10:18
that is comfortable for them.
kurioje jie jaustųsi saugiai ir jaukiai.
10:20
All of those conversations need to be happening.
Apie tai būtina kalbėti.
10:22
There are some great examples out there
Yra puikių pavyzdžių
10:24
of schools --
mokyklose –
10:26
the New York Times just talked about a school recently.
laikraštis „New York Times" neseniai rašė apie vieną tokią mokyklą.
10:28
A game designer from the New School
„Naujosios mokyklos" žaidimų dizaineris
10:30
put together a wonderful video gaming school.
sukūrė puikią videožaidimų mokyklą.
10:33
But it only treats a few kids,
Tačiau jos naudą gauna mažai vaikų.
10:36
and so this isn't very scalable.
Taigi, mastas gana ribotas.
10:39
We have to change the culture and the feelings
Turime pakeisti politikų ir mokyklų tarybų narių
10:41
that politicians and school board members and parents have
kultūrą ir požiūrį į tai,
10:43
about the way we accept and what we accept
kas priimtina
10:46
in our schools today.
šiandienos mokykloje.
10:48
We need to find more money for game design.
Turime surasti daugiau lėšų žaidimams kurti.
10:51
Because good games, really good games, cost money,
Nes geri žaidimai, tikrai geri žaidimai, yra brangūs,
10:53
and World of Warcraft has quite a budget.
ir „World of Warcraft" biudžetas yra gana didelis.
10:55
Most of the educational games do not.
Daugumos mokomųjų žaidimų biudžetai nėra dideli.
10:57
Where we started:
Mes pradėjome nuo to –
10:59
my colleagues -- Mike Petner, Shawn Vashaw, myself --
mano kolegos Mike Petner, Shawn Vashaw ir aš –
11:01
we started by trying to look at the teachers' attitudes
pradėjome nuo mokytojų požiūrio tyrimo,
11:04
and find out how do they really feel about gaming,
norėjome išsiaiškinti, ką jie iš tiesų galvoja apie žaidimus,
11:06
what do they say about it.
ką apie juos kalba.
11:08
And we discovered
Išsiaiškinome,
11:10
that they talk about the kids in their school,
kad apie savo mokyklos vaikus,
11:12
who talk about gaming,
kurie kalbasi apie žaidimus,
11:14
in pretty demeaning ways.
jos atsiliepia gana nepalankiai.
11:16
They say, "Oh, yeah. They're always talking about that stuff.
Jos sako: „O taip. Jie tik apie juos ir kalba.
11:18
They're talking about their little action figures
Kalbasi apie savo žaidimų veikėjus,
11:21
and their little achievements or merit badges,
savo laimėjimus ar gautus garbės ženklus,
11:23
or whatever it is that they get.
ar kažką kita ką gauna.
11:26
And they're always talking about this stuff."
Apie tai tik ir kalba".
11:28
And they say these things as if it's okay.
Mokytojos apie tai kalba tarsi taip ir turėtų kalbėti.
11:30
But if it were your culture,
Bet jeigu jos taip kalbėtų apie jūsų kultūrą,
11:32
think of how that might feel.
pagalvokite, kaip pasijustumėte.
11:34
It's very uncomfortable to be on the receiving end
Labai nejauku klaustytis
11:36
of that kind of language.
tokio kalbėjimo.
11:38
They're nervous about anything
Jas erzina beveik viskas,
11:40
that has anything to do with violence
kas nors kiek susiję su žiaurumu,
11:42
because of the zero tolerance policies.
nes čia vyrauja netolerantiškumas.
11:44
They are sure that parents and administrators will never accept anything.
Jos įsitikinusios, kad tėvai ir administratoriai niekuomet niekam nepritars.
11:46
So we really need to think about looking at teacher attitudes
Tad mums iš tiesų reikia įdėmiau įsižiūrėti į mokytojo požiūrį
11:49
and finding ways to change the attitudes
ir surasti būdų, kaip jį pakeisti,
11:52
so that teachers are much more open
kad mokytojai taptų daug atviresni
11:55
and accepting of boy cultures in their classrooms.
ir kad klasėse būtų priimtina berniukų kultūra.
11:57
Because, ultimately, if we don't,
Jeigu taip nebus,
12:00
then we're going to have boys who leave elementary school saying,
tuomet baigę pradinę mokyklą berniukai galvos:
12:02
"Well I guess that was just a place for girls.
„Man atrodo, kad čia vieta tik mergaitėms,
12:05
It wasn't for me.
bet tik ne man.
12:07
So I've got to do gaming, or I've got to do sports."
Todėl aš arba žaisiu, arba sportuosiu".
12:09
If we change these things, if we pay attention to these things,
Jeigu mūsų požiūris keisis, jeigu nenumosime ranka,
12:12
and we re-engage boys in their learning,
jeigu iš naujo sudominsime berniukus mokymusi,
12:15
they will leave the elementary schools saying, "I'm smart."
tuomet iš pradinės mokyklos jie išeis sakydami: „Esu kietas riešutėlis".
12:17
Thank you.
Ačiū.
12:20
(Applause)
(Plojimai)
12:22
Translated by Daina Karlonaite
Reviewed by Milda Tylaite

▲Back to top

About the speaker:

Ali Carr-Chellman - Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school.

Why you should listen

A former third-grade teacher, Ali Carr-Chellman realized that traditional elementary classrooms weren't for her, in part because she was frustrated by the lack of innovation, agility, and readiness to change in traditional schools. She's now an instructional designer, author and educator, working on how to change and innovate within schools to make education work better for more kids. She teaches at Penn State University in the College of Education, working primarily with doctoral-level students to help produce the next generation of faculty with inspired research ideas and methods. Carr-Chellman also teaches online courses focused on helping practicing teachers learn how to improve their own instructional design practices and how to improve their classrooms.

Her recent research projects include "Bring Back the Boys," looking at ways gaming can be used to re-engage boys in their elementary education. Another projects asks prisoners and homeless people to think about how to reform schools, bringing new voices to the policy-making table.


More profile about the speaker
Ali Carr-Chellman | Speaker | TED.com