English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxPSU

Ali Carr-Chellman: Gaming to re-engage boys in learning

Էլի Կար-Չելման. Խաղեր, որոնք տղաներին վերստին կներգրավեն ուսման գործընթացում

Filmed
Views 972,019

TEDxPSU-ի ժամանակ Էլի Կար-Չելմանը ներկայացնում է երեք պատճառ, որոնք ամբողջովին հիասթափեցնում են տղաներին ու վատ տրամադրվածություն ստեղծում դեպի դպրոցը, և առաջարկում է տղաներին ուսման գործընթաց հետ բերելու իր տարբերակը` բերելով դպրոց իրենց ապրելակերպը, նոր կանոններով, որոնք թույլ են տալիս տղաներին գործել որպես տղա, և տեսախաղեր, որոնք ինչպես ուսուցանում, այնպես էլ զվարճացնում են:

- Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school. Full bio

So I'm here to tell you
Ես եկել եմ այստեղ պատմելու այն մասին,
00:15
that we have a problem with boys,
որ մենք խնդիր ունենք տղաների հետ,
00:17
and it's a serious problem with boys.
և դա շատ լուրջ խնդիր է:
00:19
Their culture isn't working in schools,
Նրանց հատուկ ապրելակերպը դպրոցում չի ընդունվում:
00:21
and I'm going to share with you
Եվ ես պատրաստվում եմ ձեզ հետ կիսվել
00:24
ways that we can think about overcoming that problem.
այն ուղիներով, որոնք, մեր կարծիքով, կլուծեն այս խնդիրը:
00:26
First, I want to start by saying, this is a boy,
Սկսեմ այսպես. սա տղա է,
00:29
and this is a girl,
իսկ սա` աղջիկ:
00:32
and this is probably stereotypically
Եվ սա հավանաբար ձեր կարծրատիպային
00:34
what you think of as a boy and a girl.
պատկերացումն է տղայի և աղջկա մասին:
00:36
If I essentialize gender for you today,
Եթե ես կարևորեմ սեռային տարանջատումը,
00:38
then you can dismiss what I have to say.
ապա դուք կարող եք բաց թողնել այն կարևոր միտքը, որ պետք է ասեմ:
00:40
So I'm not going to do that. I'm not interested in doing that.
Այդ պատճառով ես դա չեմ անի, ես չեմ ուզում դա անել:
00:42
This is a different kind of boy and a different kind of girl.
Սրանք այլ տեսակի տղա և աղջիկ են:
00:44
So the point here is that not all boys
Եվ իմաստն այն է, որ ոչ բոլոր տղաներն են
00:48
exist within these rigid boundaries
համապատասխանում տղաների և աղջիկների մասին մեր այս խիստ
00:50
of what we think of as boys and girls,
կարծրատիպային պատկերացումներին:
00:52
and not all girls exist within those rigid boundaries
Եվ ոչ բոլոր աղջիկներն են համապատասխանում աղջիկների մասին մեր այդ խիստ
00:55
of what we think of as girls.
կարծրատիպային պատկերացումներին:
00:57
But, in fact, most boys tend to be a certain way,
Բայց իրականում, տղաների մեծամասնությունը ավելի նման են միմյանց,
00:59
and most girls tend to be a certain way.
ինչպես և աղջիկները:
01:02
And the point is that, for boys,
Եվ խնդիրն այն է, որ ինչ վերաբերում է տղաներին,
01:04
the way that they exist and the culture that they embrace
նրանց ապրելակերպը և մշակույթը, որը նրանք կրում են,
01:07
isn't working well in schools now.
ներկայումս չեն ընդունվում դպրոցում:
01:10
How do we know that?
Ինչպե՞ս գիտենք դրա մասին:
01:12
The Hundred Girls Project
«100 աղջիկ» ծրագիրը
01:14
tells us some really nice statistics.
ներկայացնում է որոշ վիճակագրություն:
01:16
For example, for every 100 girls that are suspended from school,
Օրինակ` դպրոցից ժամանակավոր հեռացված յուրաքանչյուր 100 աղջկա հաշվարկով
01:19
there are 250 boys that are suspended from school.
դպրոցից ժամանակավորապես հեռացված տղաների քանակը հասնում է 250-ի:
01:22
For every 100 girls who are expelled from school,
Մինչդեռ դպրոցից հեռացված յուրաքանչյուր 100 աղջկա համեմատությամբ
01:25
there are 335 boys who are expelled from school.
335 տղա է հեռացվել դպրոցից:
01:28
For every 100 girls in special education,
Հատուկ դպրոցներում սովորող յուրաքանչյուր 100 աղջկա հաշվարկով
01:31
there are 217 boys.
217 տղա է սովորում:
01:33
For every 100 girls with a learning disability,
Սովորելու կարողություններից զուրկ յուրաքանչյուր 100 աղջկա համեմատությամբ
01:35
there are 276 boys.
276 տղա կա:
01:37
For every 100 girls
Հուզական խանգարումներ ունեցող
01:40
with an emotional disturbance diagnosed,
յուրաքանչյուր 100 աղջկան համապատասխան
01:42
we have 324 boys.
ունենք 324 տղա:
01:44
And by the way, all of these numbers are significantly higher
Եվ, ի դեպ, այս բոլոր թվերը համեմատաբար ավելի բարձր են,
01:46
if you happen to be black,
եթե դու սևամորթ ես,
01:49
if you happen to be poor,
աղքատ
01:51
if you happen to exist in an overcrowded school.
կամ սովորում ես բազմամարդ դպրոցում:
01:53
And if you are a boy,
Իսկ եթե դու տղա ես,
01:57
you're four times as likely
չորս անգամ ավելի մեծ հավանականություն ունես
01:59
to be diagnosed with ADHD --
ախտորոշվելու որպես ՈՒՊԳԽ`
02:01
Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
ուշադրության պակասի և գերակտիվության խանգարում ունեցող:
02:03
Now there is another side to this.
Այժմ նայենք մեկ այլ կողմից:
02:06
And it is important that we recognize
Եվ շատ կարևոր է, որ մենք ընդունում ենք,
02:09
that women still need help in school,
որ կանայք դեռևս օգնության կարիք ունեն դպրոցում,
02:12
that salaries are still significantly lower,
աշխատավարձերը դեռևս զգալիորեն ցածր են
02:14
even when controlled for job types,
նույնիսկ աշխատանքի տեսակների կարգավորման դեպքում,
02:16
and that girls have continued to struggle
և աղջիկները շարունակում են պայքարել
02:19
in math and science for years.
մաթեմատիկայի և գիտությունների բնագավառում երկար տարիներ:
02:21
That's all true.
Սա ճիշտ է:
02:23
Nothing about that prevents us
Եվ ոչինչ չի խանգարում մեզ,
02:25
from paying attention to the literacy needs
որ ուշադրություն դարձնենք 3-13 տարեկան
02:27
of our boys between ages three and 13.
տղաների գրագիտության մակարդակին:
02:29
And so we should.
Եվ այսպիսով, մենք պետք է դա անենք:
02:31
In fact, what we ought to do is take a page from their playbook,
Փաստացի, մենք պետք է վերցնենք նրանց խաղի կանոնները,
02:33
because the initiatives and programs
քանի որ այն նախաձեռնությունները և ծրագրերը,
02:36
that have been set in place
որոնք կատարվել են գիտության,
02:38
for women in science and engineering and mathematics
ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի բնագավառներում կանանց համար,
02:40
are fantastic.
տպավորիչ են:
02:42
They've done a lot of good
Դրանք շատ լավ արդյունք են ունեցել
02:44
for girls in these situations,
աղջիկների համար այդ բնագավառներում:
02:46
and we ought to be thinking about
Եվ մենք պետք է մտածենք,
02:48
how we can make that happen for boys too
թե ինչպես կարող ենք այս ամենն իրականացնել նաև տղաների համար
02:50
in their younger years.
նրանց պատանեկության տարիներին:
02:52
Even in their older years,
Նույնիսկ մեծ տարիքում
02:54
what we find is that there's still a problem.
մենք տեսնում ենք դեռևս առկա խնդիրներ:
02:56
When we look at the universities,
Երբ դիտարկում ենք համալսարանները
02:58
60 percent of baccalaureate degrees are going to women now,
բակալավրների 60 տոկոսը կանայք են,
03:00
which is a significant shift.
ինչը նկատելի տարբերություն է:
03:03
And in fact, university administrators
Եվ իրականում համալսարանների ադմինիստրացիան
03:05
are a little uncomfortable about the idea
փոքր-ինչ անհանգստացած է այն մտքից, որ
03:07
that we may be getting close to 70 percent
շուտով այդ ցուցանիշը կհասնի
03:09
female population in universities.
կանանց 70 տոկոսի առկայությանը համալսարաններում:
03:11
This makes university administrators very nervous,
Սա շատ նյարդայնացնում է համալսարանների ադմինիստրացիաներին,
03:13
because girls don't want to go to schools that don't have boys.
քանի որ աղջիկները չեն ցանկանում հաճախել այն դպրոցները, որտեղ չկան տղաներ:
03:16
And so we're starting to see the establishment
Այսպիսով, մենք ականատես ենք դառնում
03:21
of men centers and men studies
տղամարդկանց և նրանց խնդիրների ուսումնասիրման կենտրոնների առաջացմանը
03:24
to think about how do we engage men
և մտածում ենք, թե ինչպես ներգրավենք
03:26
in their experiences in the university.
տղաներին համալսարանական դասընթացի մեջ:
03:28
If you talk to faculty, they may say,
Երբ դուք զրուցեք դասախոսների հետ, նրանք կասեն.
03:30
"Ugh. Yeah, well, they're playing video games,
«Դե, իհարկե, նրանք խաղում են համակարգչային խաղեր,
03:32
and they're gambling online all night long,
կամ ողջ գիշեր դրամախաղով են զբաղված
03:35
and they're playing World of Warcraft,
և նրանք «World of Warcraft» են խաղում:
03:38
and that's affecting
Եվ այս ամենն ազդում է նրանց
03:40
their academic achievement."
ակադեմիական առաջընթացի վրա»:
03:42
Guess what?
Գիտե՞ք ինչ:
03:45
Video games are not the cause.
Համակարգչային խաղերը պատճառ չեն:
03:47
Video games are a symptom.
Դրանք ախտանշաններ են:
03:49
They were turned off a long time
Նրանք հետաքրքրված չէին ուսուցմամբ շատ ավելի վաղ
03:51
before they got here.
ժամանակներից` մինչև այդտեղ հասնելը:
03:53
So let's talk about why they got turned off
Եկեք քննարկենք այն, թե ինչու էին կորցրել հետաքրքրությունը,
03:56
when they were between the ages of three and 13.
երբ նրանք դեռ 3-13 տարեկան էին:
03:58
There are three reasons that I believe
Երեք պատճառ կա, կարծում եմ,
04:01
that boys are out of sync
որ բերում է հետաքրքրության նվազմանը
04:03
with the culture of schools today.
և դրանով դուրս թողնում դպրոցի մշակույթի սահմաններից:
04:05
The first is zero tolerance.
Առաջինը` զրոյական հանդուրժողականությունն է:
04:07
A kindergarten teacher I know,
Ես մանկապարտեզի մի դաստիարակչուհու գիտեմ,
04:10
her son donated all of his toys to her,
ում սաներից մեկը նրան նվիրել էր իր բոլոր խաղալիքները,
04:12
and when he did, she had to go through
որից հետո, նա պետք է բոլորը ստուգեր
04:15
and pull out all the little plastic guns.
և դուրս հաներ բոլոր փոքր պլաստմասսե ատրճանակները:
04:18
You can't have plastic knives and swords and axes
Դու չպետք է մանկապարտեզ բերես պլաստմասսե դանակներ, թրեր և
04:22
and all that kind of thing
կացիններ և նմանատիպ
04:24
in a kindergarten classroom.
այլ առարկաներ:
04:26
What is it that we're afraid that this young man is going to do with this gun?
Ինչու՞ ենք մենք մտահոգվում, ի՞նչ կարող են անել այս երեխաներն իրենց հրացանով:
04:28
I mean, really.
Իրականում, ինչու՞:
04:31
But here he stands as testament
Բայց ահա կենդանի ապացույց, որ
04:33
to the fact that you can't roughhouse on the playground today.
այսօր դու չես կարող աղմկել և չարություն անել խաղահրապարակում:
04:36
Now I'm not advocating for bullies.
Ես չեմ պաշտպանում անկարգներին:
04:39
I'm not suggesting
Եվ չեմ առաջարկում, որ թույլ տանք
04:41
that we need to be allowing guns and knives into school.
հրացանների, դանակների մուտքը դպրոց:
04:43
But when we say
Բայց, երբ մենք ասում ենք,
04:46
that an Eagle Scout in a high school classroom
որ բարձր դասարանցի «Բոյսքաութը»
04:48
who has a locked parked car in the parking lot
ով իր մեքենայի դարակում ունի
04:50
and a penknife in it
հատու դանակ,
04:52
has to be suspended from school,
պետք է ժամանակավորապես հեռացվի դպրոցից,
04:54
I think we may have gone a little too far with zero tolerance.
ես կարծում եմ շատ հեռու ենք գնում մեր անհանդուրժողականությամբ:
04:56
Another way that zero tolerance lives itself out is in the writing of boys.
Մյուս դրսևորումը, որտեղ երևում է անհանդուրժողականությունը, տղաների շարադրություններն են:
04:59
In a lot of classrooms today
Շատ դասարաններում այսօր քեզ չի թույլատրվում
05:02
you're not allowed to write about anything that's violent.
գրել բռնության նկարագրություն պարունակող որևէ բան:
05:04
You're not allowed to write about anything
Չի թույլատրվում գրել ցանկացած թեմա`
05:06
that has to do with video games -- these topics are banned.
կապված համակարգչային խաղերի հետ, սա արգելված թեմա է:
05:08
Boy comes home from school, and he says,
Տղան գալիս է դպրոցից և ասում.
05:11
"I hate writing."
«Ես ատում եմ շարադրությունները»:
05:13
"Why do you hate writing, son? What's wrong with writing?"
«Տղաս, ինչու՞ ես ատում: Ի՞նչ խնդիր ունես գրավորների հետ»:
05:15
"Now I have to write what she tells me to write."
«Ես պարտավոր եմ գրել այն, ինչ նա ասում է, որ գրեմ»:
05:17
"Okay, what is she telling you to write?"
«Լավ, իսկ նա ի՞նչ է ասում գրես»:
05:20
"Poems. I have to write poems.
«Բանաստեղծություն: Ես պետք է գրեմ բանաստեղծություն:
05:23
And little moments in my life.
Եվ իմ կյանքի փոքրիկ պահերի մասին:
05:25
I don't want to write that stuff."
Ես չեմ ուզում գրել այդպիսի հիմարություններ»:
05:27
"All right. Well, what do you want to write? What do you want to write about?"
«Լավ: Իսկ ի՞նչ ես ցանկանում գրել: Ինչի՞ մասին ես ցանկանում գրել»:
05:29
"I want to write about video games. I want to write about leveling-up.
«Ես ուզում եմ գրել համակարգչային խաղերի մասին, թե ինչպես անցնել մակարդակները:
05:32
I want to write about this really interesting world.
Ես ուզում եմ գրել այս իսկապես հետաքրքիր աշխարհի մասին:
05:35
I want to write about a tornado that comes into our house
Ես ուզում եմ գրել տորնադոյի մասին, որ մտավ մեր տուն
05:37
and blows all the windows out
և բացեց բոլոր պատուհանները,
05:40
and ruins all the furniture and kills everybody."
ավերեց կահույքը և բոլորին սպանեց»:
05:42
"All right. Okay."
«Շատ լավ»:
05:44
You tell a teacher that,
Ասեք այդ մասին ձեր ուսուցչին
05:46
and they'll ask you, in all seriousness,
և նա, ամենայն լրջությամբ կհարցնի.
05:48
"Should we send this child to the psychologist?"
«Չուղարկե՞նք այս երեխային հոգեբանի մոտ»:
05:51
And the answer is no, he's just a boy.
Իսկ պատասխանը` ոչ, նա ընդամենը տղա է:
05:54
He's just a little boy.
Նա մի փոքրիկ տղա է:
05:57
It's not okay to write these kinds of things
Եվ նորմալ չէ այսպիսի բաներ գրել
06:00
in classrooms today.
դպրոցում այսօր:
06:02
So that's the first reason:
Եվ սա, ահա, առաջին խնդիրն է.
06:04
zero tolerance policies and the way they're lived out.
անհանդուրժողականության քաղաքականությունը տղանեի նկատմամբ:
06:06
The next reason that boys' cultures are out of sync with school cultures:
Մյուս պատճառը, որ հեռացնում է դպրոցի և տղաների մշակույթները,
06:08
there are fewer male teachers.
տղամարդ դասատուների բացակայությունն է:
06:11
Anybody who's over 15 doesn't know what this means,
15 տարեկանից փոքրերը գչիտեն դա ինչ է նշանակում,
06:13
because in the last 10 years,
քանի որ վերջին 10 տարիների ընթացքում
06:16
the number of elementary school classroom teachers
տարրական դպրոցների տղամարդ ուսուցիչների քանակը
06:18
has been cut in half.
կիսով չափ կրճատվեց:
06:20
We went from 14 percent
14 տոկոսից մենք
06:22
to seven percent.
հասանք 7 տոկոսի:
06:24
That means that 93 percent of the teachers
Սա նշանակում է, որ մեր երիտասարդ տղայի
06:26
that our young men get in elementary classrooms
ուսուցիչների 93 տոկոսը
06:28
are women.
կանայք են:
06:30
Now what's the problem with this?
Ի՞նչ խնդիր կա այստեղ:
06:32
Women are great. Yep, absolutely.
Կանայք լավ ուսուցիչներ են: Այո, իհարկե:
06:34
But male role models for boys
Բայց տղաների համար տղամարդու պահվածքի մոդելը,
06:36
that say it's all right to be smart --
որ ցույց է տալիս, թե ինչքան լավ է խելացի լինելը,
06:39
they've got dads, they've got pastors,
նրանք վերցնում են հայրերից, հովվապետերից,
06:41
they've got Cub Scout leaders,
Սքաութի առաջնորդներից,
06:43
but ultimately, six hours a day, five days a week
բայց, ի վերջո, օրվա 6 ժամը, շաբաթվա 5 օրը
06:45
they're spending in a classroom,
նրանք անց են կացնում դասարանում:
06:48
and most of those classrooms
Եվ այդ դասարանների մեծ մասը,
06:50
are not places where men exist.
այն տեղերը չեն, որտեղ կարելի է տղամարդ տեսնել:
06:52
And so they say, I guess this really isn't a place for boys.
Եվ նրանք մտածում են. «Ինչքան հասկանում եմ սա տղամարդու տեղը չէ»:
06:54
This is a place for girls.
Սա աղջիկների համար է:
06:57
And I'm not very good at this,
Եվ ես այնքան էլ լավ չեմ հասկանում սրանցից,
06:59
so I guess I'd better
և կարծում եմ, ավելի լավ կլինի,
07:01
go play video games or get into sports, or something like that,
որ գնամ խաղամ, կամ սպորտով զբաղվեմ և կամ մեկ այլ բան անեմ,
07:03
because I obviously don't belong here.
քանի որ ես բացարձակապես այստեղի մարդ չեմ:
07:06
Men don't belong here, that's pretty obvious.
Սա տղամարդու համար չէ, դա պարզից էլ պարզ է:
07:08
So that may be a very direct way
Այսպիսով, սա կարող է լինել այն ամենակարևոր
07:10
that we see it happen.
խնդիրը, որի պատճառով մենք ունենք նման պատկեր:
07:12
But less directly,
Բայց անուղղակիորեն,
07:14
the lack of male presence in the culture --
տղամարդկանց պակասը երևում է դպրոցական մշակույթի մեջ,
07:16
you've got a teachers' lounge,
ուսուցչանոցում
07:19
and they're having a conversation
մի այսպիսի քննարկում է,
07:21
about Joey and Johnny who beat each other up on the playground.
Արմենի և Աշոտի մասին, ովքեր խաղահրապարակում իրար ծեծել են:
07:23
"What are we going to do with these boys?"
«Ի՞նչ անենք այս տղաների հետ»:
07:26
The answer to that question changes depending on who's sitting around that table.
Պատասխանը փոխվում է` կախված նրանից, թե ովքեր են նստած սեղանի շուրջ:
07:28
Are there men around that table?
Արդյոք տղամարդիկ են:
07:31
Are there moms who've raised boys around that table?
Թե՞ այդ երեխաներին դաստիարակած մայրերն են:
07:33
You'll see, the conversation changes
Դուք կտեսնեք, որ քննարկումները կփոխվեն
07:36
depending upon who's sitting around the table.
կախված նրանից, թե ովքեր են նստած սեղանի շուրջ:
07:38
Third reason that boys are out of sync with school today:
Տղաների անտարբերության երրորդ պատճառը
07:40
kindergarten is the old second grade, folks.
ոչ ժամանակակից մանկապարտեզներն են:
07:43
We have a serious compression of the curriculum happening out there.
Դրանք, որպես կանոն, ունենում են օրվա շատ խիստ պլան:
07:46
When you're three, you better be able to write your name legibly,
Երբ երեխան 3 տարեկան է, նա պետք է կարողանա գրել իր անունը,
07:50
or else we'll consider it a developmental delay.
հակառակ դեպքում մենք այն կդիտարկենք որպես զարգացման ուշացում:
07:52
By the time you're in first grade,
Առաջին դասարանում դու պետք է
07:55
you should be able to read paragraphs of text
կարողանաս կարդալ տեքստի առաջին պարբերությունը
07:57
with maybe a picture, maybe not,
կամ նկարով, կամ առանց նկարի
08:00
in a book of maybe 25 to 30 pages.
25-30 էջանոց գրքում:
08:02
If you don't, we're probably going to be putting you
Եթե ոչ, ապա մենք հավանաբար քեզ կտեղափոխենք
08:04
into a Title 1 special reading program.
համար առաջին հատուկ կարդալու խումբ:
08:06
And if you ask Title 1 teachers, they'll tell you
Եվ եթե դուք հարցնեք այդ ծրագրի ուսուցիչներին,
08:08
they've got about four or five boys for every girl that's in their program,
նրանք կասեն, որ յուրաքանչյուր 1 աղջկա հաշվով նրանք ունենում են 4-5 տղա
08:10
in the elementary grades.
տարրական դասարաններում:
08:13
The reason that this is a problem
Այս խնդրի հիմնական պատճառը նրանում է, որ
08:15
is because the message that boys are getting
տղաները վերցնում են ուսուցչի այն հաղորդումը, որ
08:18
is "you need to do
«դու պետք է անես այն,
08:21
what the teacher asks you to do all the time."
ինչ ուսուցիչը ասում է, որ անես»:
08:23
The teacher's salary depends
Ուսուցչի աշխատավարձը կախված է դրանից,
08:26
on "No Child Left Behind" and "Race to the Top"
«Ոչ մի երեխա հետ չմնա և միշտ պայքարի վերև բարձրացող ճանապարհին»
08:29
and accountability and testing
և հաշվետվություններից ու թեստերից,
08:31
and all of this.
և այս ամենը միասին վերցրած:
08:33
So she has to figure out a way
Այսպիսով, նա պետք է մի ուղի գտնի,
08:35
to get all these boys through this curriculum --
որ բոլոր տղաներին պահի այս պահանջների շրջանակում,
08:37
and girls.
աղջիկներին նույնպես:
08:40
This compressed curriculum is bad
Սեղմ ուսումնական պլանները բացասական երևույթ են
08:42
for all active kids.
բոլոր ակտիվ երեխաների համար:
08:44
And what happens is,
Եվ ի՞նչ է ստացվում,
08:47
she says, "Please, sit down,
ուսուցիչն ասում է. «Խնդրում եմ նստեք,
08:49
be quiet, do what you're told, follow the rules,
լուռ մնացեք, արեք այն, ինչ ասում եմ, հետևեք կանոններին,
08:52
manage your time, focus,
կառավարեք ձեր ժամանակը, կենտրոնացումը,
08:55
be a girl."
եղեք աղջիկների նման:»
08:57
That's what she tells them.
Ահա թե ինչ է նա ասում:
08:59
Indirectly, that's what she tells them.
Անուղղակիորեն նա հենց այդ էլ ասում է:
09:01
And so this is a very serious problem. Where is it coming from?
Եվ սա շատ լուրջ խնդիր է: Որտեղի՞ց է այն գալիս:
09:04
It's coming from us.
Այն գալիս է մեզանից:
09:06
(Laughter)
(Ծիծաղ)
09:08
We want our babies to read when they are six months old.
Մենք ուզում ենք, որ մեր 6 ամսական երեխան կարդա:
09:11
Have you seen the ads?
Դուք տեսե՞լ եք այս գովազդը:
09:14
We want to live in Lake Wobegon
Մենք ուզում ենք ապրել Վոբեգոն լճի մոտ,
09:16
where every child is above average,
որտեղ յուրաքանչյուր երեխա միջին մակարդակից բարձր է:
09:18
but what this does to our children is really not healthy.
Բայց սա մեր երեխաների համար այդքան էլ օգտակար չէ:
09:21
It's not developmentally appropriate,
Այն միանշանակ չի տանում զարգացման
09:24
and it's particularly bad for boys.
և հատկապես վատ ազդեցություն ունի տղաների համար:
09:26
So what do we do?
Եվ այսպես, ի՞նչ պետք է անենք:
09:28
We need to meet them where they are.
Մենք պետք է ընդառաջ գնանք նրանց պահանջներին:
09:30
We need to put ourselves into boy culture.
Մենք պետք է մեզ պատկերացնենք տղաների մշակույթում:
09:32
We need to change the mindset
Պետք է փոխենք մեր վերաբերմունքը
09:35
of acceptance in boys in elementary schools.
տարրական դասարաններում սովորող տղաների հանդեպ:
09:38
More specifically, we can do some very specific things.
Ավելի ստույգ, մենք պետք է որոշ հատուկ միջոցառումներ իրականացնենք:
09:42
We can design better games.
Մենք կարող ենք պատրաստել ավելի լավ խաղեր:
09:45
Most of the educational games that are out there today
Կրթական խաղերի մեծ մասը, որ այսօր գոյություն ունեն,
09:47
are really flashcards.
հասարակ բացիկներ են:
09:49
They're glorified drill and practice.
Այո, դրանք իրենց շատ լավ են դրսևորել և գովազդել:
09:51
They don't have the depth, the rich narrative
Բայց դրանք չունեն այն խորությունը, այն հարուստ բովանդակությունը,
09:53
that really engaging video games have,
որ ունեն վիդեո խաղերը և
09:56
that the boys are really interested in.
որոնք այդքան սիրված են տղաների կողմից:
09:58
So we need to design better games.
Այսպիսով, մեզ անհրաժեշտ է մշակել ավելի լավ խաղեր:
10:00
We need to talk to teachers and parents
Մենք պետք է զրուցենք ուսուցիչների և ծնողների հետ,
10:02
and school board members and politicians.
ինչպես նաև դպրոցի ղեկավարության և քաղաքական գործիչների հետ:
10:04
We need to make sure that people see that we need more men in the classroom.
Մենք պետք է վստահ լինենք նրանում, որ մարդիկ տեսնում են, թե ինչքան հրատապ է տղամարդկանց ներկայությունը դասարաններում:
10:06
We need to look carefully at our zero tolerance policies.
Մենք պետք է ուշադիր հետևենք զրոյական համբերության սկզբունքին:
10:09
Do they make sense?
Արդյո՞ք այն իմաստ ունի:
10:11
We need to think about
Մենք պետք է մտածենք,
10:13
how to uncompress this curriculum if we can,
թե ինչպես թեթևացնենք ուսումնական պլանը`
10:15
trying to bring boys back into a space
փորձելով բերել տղաներին այն միջավայր,
10:18
that is comfortable for them.
որտեղ նրանք հարմարավետ կզգան:
10:20
All of those conversations need to be happening.
Այս ամենը լուծումներ են պահանջում:
10:22
There are some great examples out there
Կան մի քանի հրաշալի դպրոցների
10:24
of schools --
օրինակներ.
10:26
the New York Times just talked about a school recently.
վերջերս Նյու Յորք Թայմզում գրել էին այդպիսի դպրոցի մասին:
10:28
A game designer from the New School
Նոր դպրոցի խաղեր մշակողը
10:30
put together a wonderful video gaming school.
մի հրաշալի վիդեո-խաղային դպրոց պատրաստեց:
10:33
But it only treats a few kids,
Բայց այն ներառում էր մի քանի աշակերտի:
10:36
and so this isn't very scalable.
Եվ դրանով իսկ այդքան էլ լավ օրինակ չէ:
10:39
We have to change the culture and the feelings
Մենք պետք է փոխենք մշակույթը ու այն զգացողությունը,
10:41
that politicians and school board members and parents have
որ քաղաքական գործիչները, դպրոցի ղեկավարությունը և ծնողներն ունեն այն մասին,
10:43
about the way we accept and what we accept
թե ինչ ենք մենք ընդունում և ինչ չենք ընդունում
10:46
in our schools today.
մեր դպրոցներում այսօր:
10:48
We need to find more money for game design.
Մենք պետք է հայթայթենք ավելի շատ դրամական միջոցներ խաղերի մշակման համար:
10:51
Because good games, really good games, cost money,
Քանի որ լավ խաղերը, իսկապես լավ խաղերը լավ արժեք ունեն,
10:53
and World of Warcraft has quite a budget.
և World of Warcraft-ն ունի իր բյուջեն:
10:55
Most of the educational games do not.
Կրթական խաղերի մեծ մասը` չունի:
10:57
Where we started:
Ինչի՞ց մենք սկսեցինք.
10:59
my colleagues -- Mike Petner, Shawn Vashaw, myself --
իմ գործընկերները` Մայք Փեթները, Շոն Վաշոուն և ես
11:01
we started by trying to look at the teachers' attitudes
սկսեցինք ուսուցիչների վերաբերմունքը պարզելուց`
11:04
and find out how do they really feel about gaming,
բացահայտելու, թե ինչպես են նրանք իրականում վերաբերվում խաղերին,
11:06
what do they say about it.
ինչ են ասում դրա մասին:
11:08
And we discovered
Այդպիսով, մենք հայտնաբերեցինք,
11:10
that they talk about the kids in their school,
որ նրանք խոսում են իրենց դպրոցի երեխաների մասին,
11:12
who talk about gaming,
ովքեր խոսում են խաղերի մասին
11:14
in pretty demeaning ways.
բավական նվաստացնող կերպով:
11:16
They say, "Oh, yeah. They're always talking about that stuff.
Նրանք ասում են. «Օ~, այո: Նրանք միշտ այդպիսի հիմար բաներ են ասում:
11:18
They're talking about their little action figures
Խոսում են իրենց խաղերի փոքրիկ կերպարների մասին,
11:21
and their little achievements or merit badges,
իրենց փոքրիկ հաջողությունների և վաստակած միավորների մասին,
11:23
or whatever it is that they get.
կամ այլ անիմաստ բաների մասին, որ իրենք հավաքում են:
11:26
And they're always talking about this stuff."
Եվ նրանք անընդհատ այսպիսի հիմարություններ են խոսում»:
11:28
And they say these things as if it's okay.
Եվ նրանք այնպես հանգիստ են արտահայտվում այս մասին:
11:30
But if it were your culture,
Բայց եթե այս ամենը ձեր առօրյան լինի,
11:32
think of how that might feel.
պատկերացրեք, թե դուք ինչպես կընկալեիք այս ամենը:
11:34
It's very uncomfortable to be on the receiving end
Շատ տհաճ է այսպիսի արտահայտություններ լսել
11:36
of that kind of language.
քո սիրելի զբաղմունքի մասին:
11:38
They're nervous about anything
Նրանք նյարդայինանաում են ամեն ինչից,
11:40
that has anything to do with violence
ինչ կապված է կոպտության հետ,
11:42
because of the zero tolerance policies.
և այս ամենը տեղի է ունենում անհանդուրժողականության պատճառով:
11:44
They are sure that parents and administrators will never accept anything.
Նրանք վստահ են, որ ոչ ծնողները, և ոչ էլ ղեկավարները երբեք չեն ընդունի ոչինչ:
11:46
So we really need to think about looking at teacher attitudes
Եվ ահա այդ պատճառով մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ուսուցիչների վերաբերմունքին
11:49
and finding ways to change the attitudes
և փորձենք փոփոխության ուղիներ գտնել,
11:52
so that teachers are much more open
որպեսզի ուսուցիչները շատ ավելի «բաց» լինեն
11:55
and accepting of boy cultures in their classrooms.
և ընդունեն տղաների առօրյա մշակույթը իրենց դասարաններում:
11:57
Because, ultimately, if we don't,
Քանի որ, հակառակ դեպքում, մենք կունենանք
12:00
then we're going to have boys who leave elementary school saying,
այնպիսի տղաներ, ովքեր տարրական դպրոցն ավարտելիս կասեն.
12:02
"Well I guess that was just a place for girls.
«Կարծում եմ դպրոցը միայն աղջիկների տեղ է,
12:05
It wasn't for me.
այն ինձ համար չէ:
12:07
So I've got to do gaming, or I've got to do sports."
Ես, ավելի լավ է, վիդեո խաղեր խաղամ կամ սպորտով զբաղվեմ»:
12:09
If we change these things, if we pay attention to these things,
Եթե մենք փոխենք այս ամենը, եթե ուշադրություն դարձնենք դրանց
12:12
and we re-engage boys in their learning,
և ներգրավենք տղաներին ուսումնական գործընթացում,
12:15
they will leave the elementary schools saying, "I'm smart."
տարրական դպրոցն ավարտելիս նրանք կասեն «Ես խելացի եմ»:
12:17
Thank you.
Շնորհակալություն
12:20
(Applause)
(Ծափահարություններ)
12:22
Translated by Armenuhy Hovakimyan
Reviewed by Kristine Sargsyan

▲Back to top

About the speaker:

Ali Carr-Chellman - Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school.

Why you should listen

A former third-grade teacher, Ali Carr-Chellman realized that traditional elementary classrooms weren't for her, in part because she was frustrated by the lack of innovation, agility, and readiness to change in traditional schools. She's now an instructional designer, author and educator, working on how to change and innovate within schools to make education work better for more kids. She teaches at Penn State University in the College of Education, working primarily with doctoral-level students to help produce the next generation of faculty with inspired research ideas and methods. Carr-Chellman also teaches online courses focused on helping practicing teachers learn how to improve their own instructional design practices and how to improve their classrooms.

Her recent research projects include "Bring Back the Boys," looking at ways gaming can be used to re-engage boys in their elementary education. Another projects asks prisoners and homeless people to think about how to reform schools, bringing new voices to the policy-making table.


More profile about the speaker
Ali Carr-Chellman | Speaker | TED.com