English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxPSU

Ali Carr-Chellman: Gaming to re-engage boys in learning

Али Кар-Челман: Игри, които да върнат интереса на момчетата към ученето

Filmed
Views 972,019

На TEDxPSU Али Кар-Челман откроява три причини момчетата да избягват училището и посочва своя план за привличането им отново: като се внесе тяхната култура в класната стая, с нови правила, които позволяват на момчетата да бъдат момчета и чрез видео игри, които едновременно учат и забавляват.

- Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school. Full bio

So I'm here to tell you
И така тук съм, за да ви кажа,
00:15
that we have a problem with boys,
че имаме проблем с момчетата,
00:17
and it's a serious problem with boys.
и това е един много сериозен проблем.
00:19
Their culture isn't working in schools,
Тяхната култура не работи в училищата.
00:21
and I'm going to share with you
И ще споделя с вас
00:24
ways that we can think about overcoming that problem.
начини, по които можем да мислим за справяне с проблема.
00:26
First, I want to start by saying, this is a boy,
Първо, искам да започна, като кажа, че това е момче,
00:29
and this is a girl,
а това е момиче.
00:32
and this is probably stereotypically
И вероятно това са стереотипите, чрез
00:34
what you think of as a boy and a girl.
които мислим за това кое е момче и кое е момиче.
00:36
If I essentialize gender for you today,
Ако се състредоточа основно върху половете днес,
00:38
then you can dismiss what I have to say.
то вие няма да се съгласите с това, което ще кажа.
00:40
So I'm not going to do that. I'm not interested in doing that.
Така че няма да го направя. Нямам никакъв интерес да го направя.
00:42
This is a different kind of boy and a different kind of girl.
Това е различен вид момче и това е различен вид момиче.
00:44
So the point here is that not all boys
Важното в случая е, че не всички момчета
00:48
exist within these rigid boundaries
могат да се впишат в тези строги граници
00:50
of what we think of as boys and girls,
за това, което мислим за момчетата и момичетата.
00:52
and not all girls exist within those rigid boundaries
И не всички момичета могат да се впишат в тези строги граници
00:55
of what we think of as girls.
за това, което мислим за момичетата.
00:57
But, in fact, most boys tend to be a certain way,
Но, на практика, повечето момчета имат нещо общо помежду си
00:59
and most girls tend to be a certain way.
и повечето момичета имат нещо общо помежду си.
01:02
And the point is that, for boys,
И проблемът е, за момчетата,
01:04
the way that they exist and the culture that they embrace
че начинът им на съществуване и културата, която споделят,
01:07
isn't working well in schools now.
не се сработват добре с училищната система днес.
01:10
How do we know that?
Откъде знаем това?
01:12
The Hundred Girls Project
Проектът "100 момичета"
01:14
tells us some really nice statistics.
ни дава някои много хубави статистики.
01:16
For example, for every 100 girls that are suspended from school,
Например: На всеки 100 момичета спрени от училище,
01:19
there are 250 boys that are suspended from school.
има 250 момчета, които също са спрени от училище.
01:22
For every 100 girls who are expelled from school,
На всеки 100 момичета изключени от училище,
01:25
there are 335 boys who are expelled from school.
има 335 момчета, които са изключени от училище.
01:28
For every 100 girls in special education,
На всеки 100 момичета със специална форма на обучение,
01:31
there are 217 boys.
има 217 момчета в същото положение.
01:33
For every 100 girls with a learning disability,
На всеки 100 момичета с проблеми при обучението,
01:35
there are 276 boys.
има 276 момчета.
01:37
For every 100 girls
На всеки 100 момичета
01:40
with an emotional disturbance diagnosed,
с диагноза, свързана с емоционалната нестабилност,
01:42
we have 324 boys.
има 324 момчета.
01:44
And by the way, all of these numbers are significantly higher
И между другото, всички тези данни стават много по-големи,
01:46
if you happen to be black,
ако вие сте чернокож,
01:49
if you happen to be poor,
ако сте беден,
01:51
if you happen to exist in an overcrowded school.
ако сте в претъпкано училище.
01:53
And if you are a boy,
А ако сте момче,
01:57
you're four times as likely
вероятността да ви поставят диагноза ХАДВ
01:59
to be diagnosed with ADHD --
е четири пъти по-голяма -
02:01
Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Хиперактивност с дефицит на вниманието.
02:03
Now there is another side to this.
Но всичко това има и друга страна.
02:06
And it is important that we recognize
И е важно ние да осъзнаем,
02:09
that women still need help in school,
че жените продължават да имат нужда от помощ в училище,
02:12
that salaries are still significantly lower,
че заплатите продължават да бъдат значително по-ниски,
02:14
even when controlled for job types,
дори и в контролираните професии,
02:16
and that girls have continued to struggle
и че момичетата продължават да се борят
02:19
in math and science for years.
от години в попрището на математиката и точните науки.
02:21
That's all true.
Всичко това е вярно.
02:23
Nothing about that prevents us
Нищо обаче не ни спира
02:25
from paying attention to the literacy needs
да отделяме внимание на нуждите от ограмотяване
02:27
of our boys between ages three and 13.
на нашите момчета на възраст между 3 и 13 години.
02:29
And so we should.
И ние трябва да го направим.
02:31
In fact, what we ought to do is take a page from their playbook,
На практика, това, което трябва да направим е да вземем страница от
02:33
because the initiatives and programs
тяхната книга за игри, защото инициативите и програмите,
02:36
that have been set in place
които се провеждат
02:38
for women in science and engineering and mathematics
за жените в науката, инженерството и математиката
02:40
are fantastic.
са страхотни.
02:42
They've done a lot of good
Те са сторили много добро
02:44
for girls in these situations,
за момичетата в тези ситуации.
02:46
and we ought to be thinking about
И ние трябва да се замислим за това
02:48
how we can make that happen for boys too
как можем да направим така, че това да се случи и за момчетата
02:50
in their younger years.
в ранна възраст.
02:52
Even in their older years,
Дори и в по-зряла възраст
02:54
what we find is that there's still a problem.
установяваме, че проблемът продължава да съществува.
02:56
When we look at the universities,
Като погледнем какво става в университетите
02:58
60 percent of baccalaureate degrees are going to women now,
60 процента от дипломите за бакалавър отива при жени,
03:00
which is a significant shift.
което е значителна промяна.
03:03
And in fact, university administrators
На практика университетските администрации
03:05
are a little uncomfortable about the idea
се чувстват малко некомфортно от перспективата,
03:07
that we may be getting close to 70 percent
че приближаваме към 70 процента
03:09
female population in universities.
женско присъствие в университетите.
03:11
This makes university administrators very nervous,
Това изнервя университетските администратори,
03:13
because girls don't want to go to schools that don't have boys.
защото момичетата не искат да ходят в училища, в които няма момчета.
03:16
And so we're starting to see the establishment
И така започваме да забелязваме създаването
03:21
of men centers and men studies
на мъжки центрове и мъжки изследвания,
03:24
to think about how do we engage men
които да ни накарат да се замислим как да ангажираме мъжете
03:26
in their experiences in the university.
и да ги привлечем в университетите.
03:28
If you talk to faculty, they may say,
Ако разговаряте с преподавателите, те може би ще ви кажат:
03:30
"Ugh. Yeah, well, they're playing video games,
"Уф. Еми, добре, те играят видео игри
03:32
and they're gambling online all night long,
и седят пред компютрите по цяла нощ,
03:35
and they're playing World of Warcraft,
и играят на World of Warcraft.
03:38
and that's affecting
И това влияе
03:40
their academic achievement."
върху академичните им постижения."
03:42
Guess what?
Познайте какво?
03:45
Video games are not the cause.
Видео игрите не са причината.
03:47
Video games are a symptom.
Видео игрите са симптом.
03:49
They were turned off a long time
Те са обърнали гръб много преди
03:51
before they got here.
да стигнат до видео игрите.
03:53
So let's talk about why they got turned off
Така че нека поговорим защо са обърнали гръб,
03:56
when they were between the ages of three and 13.
което се случва когато са на възраст между 3 и 13 години.
03:58
There are three reasons that I believe
Има три причини, които според мен са в основата на това,
04:01
that boys are out of sync
защо момчетата са извън всякаква синхронизация
04:03
with the culture of schools today.
с културата в днешните училища.
04:05
The first is zero tolerance.
Първата е нулевата толерантност.
04:07
A kindergarten teacher I know,
Познавам една учителка в детска градина и
04:10
her son donated all of his toys to her,
нейният син дари всичките си играчки на детската градина, в която работи.
04:12
and when he did, she had to go through
И когато го направи, тя трябваше да прегледа всичко
04:15
and pull out all the little plastic guns.
и да махне всички малки пластмасови пистолети.
04:18
You can't have plastic knives and swords and axes
Не можете да имате пластмасови ножове, шпаги и брадви
04:22
and all that kind of thing
и всякакви такива неща
04:24
in a kindergarten classroom.
в детската градина.
04:26
What is it that we're afraid that this young man is going to do with this gun?
Какво се страхуваме, че може да направи този млад мъж с пистолета-играчка?
04:28
I mean, really.
Наистина ме интересува.
04:31
But here he stands as testament
Това е само доказателство
04:33
to the fact that you can't roughhouse on the playground today.
за факта, че не можеш да бъдеш груб на детската площадка днес.
04:36
Now I'm not advocating for bullies.
С което не защитавам хулиганите.
04:39
I'm not suggesting
И не предлагам
04:41
that we need to be allowing guns and knives into school.
да разрешим пистолети и ножове в училищата.
04:43
But when we say
Но когато кажем,
04:46
that an Eagle Scout in a high school classroom
че член на скаутската организация в гимназията,
04:48
who has a locked parked car in the parking lot
който е заключил колата си на паркинга
04:50
and a penknife in it
и е оставил в нея нож
04:52
has to be suspended from school,
трябва да бъде изхвърлен от училище,
04:54
I think we may have gone a little too far with zero tolerance.
мисля, че отиваме твърде далеч с налагането на нулева толерантност.
04:56
Another way that zero tolerance lives itself out is in the writing of boys.
Друго проявление на нулевата толерантност е в писането на момчетата.
04:59
In a lot of classrooms today
В много от днешните класни стаи
05:02
you're not allowed to write about anything that's violent.
не е позволено да пише за всичко, което може да се определи като насилие.
05:04
You're not allowed to write about anything
Не е разрешено да пишеш за каквото и да било
05:06
that has to do with video games -- these topics are banned.
свързано с видео игри - тези теми за забранени.
05:08
Boy comes home from school, and he says,
Момчетата се връща от училище и казват:
05:11
"I hate writing."
"Мразя да пиша."
05:13
"Why do you hate writing, son? What's wrong with writing?"
"Защо мразиш да пише, сине? Какво не е наред с писането?"
05:15
"Now I have to write what she tells me to write."
"Трябва да пиша каквото тя ми казва да пиша."
05:17
"Okay, what is she telling you to write?"
"Окей, какво ти е казала да пишеш?"
05:20
"Poems. I have to write poems.
"Стихове. Трябва да пиша стихове.
05:23
And little moments in my life.
И да опиша моменти от своя живот.
05:25
I don't want to write that stuff."
Не искам да пиша такива неща."
05:27
"All right. Well, what do you want to write? What do you want to write about?"
"Добре. За какво искаш да пишеш. Какво искаш да пишеш?"
05:29
"I want to write about video games. I want to write about leveling-up.
"Искам да пиша за видео игри. Искам да пиша за изравняване на силите.
05:32
I want to write about this really interesting world.
Искам да пиша за този наистина интересен свят.
05:35
I want to write about a tornado that comes into our house
Искам да пиша за торнадото, което връхлетя върху дома ни
05:37
and blows all the windows out
и изпотроши всичките прозорци
05:40
and ruins all the furniture and kills everybody."
и мебели и уби всички."
05:42
"All right. Okay."
"Добре."
05:44
You tell a teacher that,
Казвате това на учителя
05:46
and they'll ask you, in all seriousness,
и той ви пита, съвсем сериозно,
05:48
"Should we send this child to the psychologist?"
"Трябва ли да изпратим сина ви на психолог?"
05:51
And the answer is no, he's just a boy.
А отговорът е не, той просто е момче.
05:54
He's just a little boy.
Той е просто едно малко момче.
05:57
It's not okay to write these kinds of things
Не е добре да се пише за такива неща
06:00
in classrooms today.
в днешното училище
06:02
So that's the first reason:
И така това е първата причина:
06:04
zero tolerance policies and the way they're lived out.
политика на нулева толерантност и връзка с външния свят.
06:06
The next reason that boys' cultures are out of sync with school cultures:
Следващата причина за липсата на синхронизация между културата на момчетата и тази в училищата:
06:08
there are fewer male teachers.
все по-малко са мъжете учители.
06:11
Anybody who's over 15 doesn't know what this means,
Всеки, който е над 15 години, знае какво означава това,
06:13
because in the last 10 years,
защото през последните 10 години
06:16
the number of elementary school classroom teachers
броят на учителите в началните класове
06:18
has been cut in half.
бе намален на половина.
06:20
We went from 14 percent
От 14 процента
06:22
to seven percent.
те станаха 7 процента.
06:24
That means that 93 percent of the teachers
Това означава, че 93 процента от учителите,
06:26
that our young men get in elementary classrooms
които вашият млад мъж има в началното училище
06:28
are women.
са жени.
06:30
Now what's the problem with this?
Е, какъв е проблемът тук?
06:32
Women are great. Yep, absolutely.
Жените са страхотни. Да, точно така.
06:34
But male role models for boys
Но мъжкия поведенчески модел за момчетата,
06:36
that say it's all right to be smart --
който казва, че е съвсем нормално да си умен -
06:39
they've got dads, they've got pastors,
те имат бащи, пастори,
06:41
they've got Cub Scout leaders,
лидери в скаутските организации,
06:43
but ultimately, six hours a day, five days a week
но за съжаление шест часа на ден, пет дни в седмицата,
06:45
they're spending in a classroom,
те прекарват в класната стая.
06:48
and most of those classrooms
А повечето от тези класни стаи
06:50
are not places where men exist.
не са места, в които мъжете съществуват.
06:52
And so they say, I guess this really isn't a place for boys.
И казват, предполагам, че това наистина не е място за момчета.
06:54
This is a place for girls.
Това е място за момичета.
06:57
And I'm not very good at this,
Не съм много добър в това,
06:59
so I guess I'd better
така че предполагам ще е по-добре
07:01
go play video games or get into sports, or something like that,
да отида да играя видео игри, да спортувам, или нещо такова,
07:03
because I obviously don't belong here.
защото очевидно не принадлежа към този свят.
07:06
Men don't belong here, that's pretty obvious.
Мъжете не са за тук, това е повече от очевидно.
07:08
So that may be a very direct way
Това може да бъде много директен начин да
07:10
that we see it happen.
видим какво се случва.
07:12
But less directly,
Но не толкова директна е
07:14
the lack of male presence in the culture --
липсата на мъжко присъствие в културата -
07:16
you've got a teachers' lounge,
имаме учителска стая и
07:19
and they're having a conversation
там се води разговор
07:21
about Joey and Johnny who beat each other up on the playground.
за Джо и Джон, които се сбили на площадката.
07:23
"What are we going to do with these boys?"
"Какво ще правим с тези момчета?"
07:26
The answer to that question changes depending on who's sitting around that table.
Отговорът на този въпрос зависи от това кой е включен в разговора.
07:28
Are there men around that table?
Има ли мъже наоколо?
07:31
Are there moms who've raised boys around that table?
Има ли майки, които отглеждат момчета наоколо?
07:33
You'll see, the conversation changes
Както виждате разговорът се променя,
07:36
depending upon who's sitting around the table.
в зависимост от това кой е наоколо.
07:38
Third reason that boys are out of sync with school today:
Третата причина за липсата на синхрон между момчетата и училищата:
07:40
kindergarten is the old second grade, folks.
детската градина се равнява на втори клас от миналото.
07:43
We have a serious compression of the curriculum happening out there.
Има сериозно сгъстяване на учебната програма, което продължава и сега.
07:46
When you're three, you better be able to write your name legibly,
Когато сте на 3, е добре да можете да пишете името си правилно
07:50
or else we'll consider it a developmental delay.
или ще приемем, че имате проблеми с развитието.
07:52
By the time you're in first grade,
Когато отидете в първи клас,
07:55
you should be able to read paragraphs of text
трябва да можете да четете параграф от текст,
07:57
with maybe a picture, maybe not,
към който може да има или да няма снимка.
08:00
in a book of maybe 25 to 30 pages.
от книга с 25 до 30 страници.
08:02
If you don't, we're probably going to be putting you
Ако не можете, най-вероятно ще ви поставят
08:04
into a Title 1 special reading program.
в група 1 на специалната програма за четене.
08:06
And if you ask Title 1 teachers, they'll tell you
И ако попитате учителите в тази група, те ще ви кажат:
08:08
they've got about four or five boys for every girl that's in their program,
че имат по четири или пет момчета на всяка едно момиче в програмата,
08:10
in the elementary grades.
в началните класове.
08:13
The reason that this is a problem
Причината това да е проблем е,
08:15
is because the message that boys are getting
че посланието, което момчетата получават гласи:
08:18
is "you need to do
"трябва да правиш
08:21
what the teacher asks you to do all the time."
каквото учителят ти каже през цялото време."
08:23
The teacher's salary depends
Заплатата на учителя зависи
08:26
on "No Child Left Behind" and "Race to the Top"
от това Нито едно дете да не изпада и Напред към върха
08:29
and accountability and testing
и отчетността и тестването
08:31
and all of this.
на всичко това.
08:33
So she has to figure out a way
Така че учителят трябва да намери начин
08:35
to get all these boys through this curriculum --
да прекара всички тези момчета през учебната програма -
08:37
and girls.
и момичета.
08:40
This compressed curriculum is bad
Тази сгъстена учебна програма е лоша
08:42
for all active kids.
за всички активни деца.
08:44
And what happens is,
И това, което се случва е,
08:47
she says, "Please, sit down,
че учителката казва: "Моля седнете,
08:49
be quiet, do what you're told, follow the rules,
пазете тишина, правете каквото ви се казва, следвайте правилата,
08:52
manage your time, focus,
управлявайте времето си, фокусирайте се,
08:55
be a girl."
бъдете момичета."
08:57
That's what she tells them.
Тя това им казва.
08:59
Indirectly, that's what she tells them.
Индиректно това е, което им казва.
09:01
And so this is a very serious problem. Where is it coming from?
А това е много сериозен проблем. Откъде произлиза?
09:04
It's coming from us.
Идва от нас.
09:06
(Laughter)
(Смях)
09:08
We want our babies to read when they are six months old.
Искаме бебетата ни да четат, когато станат на шест месеца.
09:11
Have you seen the ads?
Виждали ли сте тези реклами?
09:14
We want to live in Lake Wobegon
Искаме да живеем в измисления град Lake Wobegon,
09:16
where every child is above average,
където всяко дете е над средното ниво.
09:18
but what this does to our children is really not healthy.
Но това, което причиняваме на децата си, хич не е здравословно.
09:21
It's not developmentally appropriate,
Не е подходящо за развитието им
09:24
and it's particularly bad for boys.
и е особено лошо за момчетата.
09:26
So what do we do?
Какво да направим?
09:28
We need to meet them where they are.
Трябва да се срещаме с тях там, където са те.
09:30
We need to put ourselves into boy culture.
Трябва да влезем в момчешката култура.
09:32
We need to change the mindset
Трябва да променим начина си на мислене и
09:35
of acceptance in boys in elementary schools.
да приемем момчетата в основните училища.
09:38
More specifically, we can do some very specific things.
И по-конкретно, можем да направим някои конкретни неща.
09:42
We can design better games.
Можем да създаваме по-добри игри.
09:45
Most of the educational games that are out there today
Повечето от образователните игри, които съществуват днес
09:47
are really flashcards.
са просто флаш картички.
09:49
They're glorified drill and practice.
Те са добри за тренировка и практика.
09:51
They don't have the depth, the rich narrative
Те нямат дълбочина, богато съдържание,
09:53
that really engaging video games have,
което притежават добрите видео игри,
09:56
that the boys are really interested in.
които са интересни на момчетата.
09:58
So we need to design better games.
Така че трябва да създадем по-добри игри.
10:00
We need to talk to teachers and parents
Трябва да говорим с учителите и родителите
10:02
and school board members and politicians.
и училишните ръководства и с политиците.
10:04
We need to make sure that people see that we need more men in the classroom.
Трябва да се уверим, че хората виждат, че се нуждаем от повече мъже в класните стаи.
10:06
We need to look carefully at our zero tolerance policies.
Трябва да прегледаме внимателно политиката си на нулева толерантност.
10:09
Do they make sense?
Има ли смисъл във всичко това?
10:11
We need to think about
Трябва да помислим за това
10:13
how to uncompress this curriculum if we can,
как да оправим учебната програма, ако можем,
10:15
trying to bring boys back into a space
за да се опитаме да върнем момчетата в място,
10:18
that is comfortable for them.
което е добро за тях.
10:20
All of those conversations need to be happening.
Всички тези разговори трябва да се случат.
10:22
There are some great examples out there
Има страхоти примери
10:24
of schools --
на училища -
10:26
the New York Times just talked about a school recently.
в "Ню Йорк таймс" наскоро пишеше за едно такова училище.
10:28
A game designer from the New School
Дизайнер на игри от "Ню скуул"
10:30
put together a wonderful video gaming school.
създаде прекрасно училище като видео игра.
10:33
But it only treats a few kids,
Но то е достъпно до малко деца.
10:36
and so this isn't very scalable.
Мащабът е малък.
10:39
We have to change the culture and the feelings
Трябва да променим културата и чувствата,
10:41
that politicians and school board members and parents have
които политици и училищни власти и родители водим
10:43
about the way we accept and what we accept
за начина по който приемаме и какво приемаме
10:46
in our schools today.
в нашите училиша днес.
10:48
We need to find more money for game design.
Трябва да намерим повече пари за създаването на игри.
10:51
Because good games, really good games, cost money,
Защото добрите игри, наистина добрите игри, струват пари,
10:53
and World of Warcraft has quite a budget.
и World of Warcraft разполага с приличен бюджет.
10:55
Most of the educational games do not.
Повечето образователни игри нямат.
10:57
Where we started:
Откъде да започнем:
10:59
my colleagues -- Mike Petner, Shawn Vashaw, myself --
колегите ми - Майк Петнър, Шуан Вашау и аз -
11:01
we started by trying to look at the teachers' attitudes
започнахме като пробвахме да се вгледаме в нагласите на учителите
11:04
and find out how do they really feel about gaming,
и да открием какво в действителност чувстват за игрите,
11:06
what do they say about it.
какво казват за игрите.
11:08
And we discovered
И установихме,
11:10
that they talk about the kids in their school,
че те говорят за децата в тяхното училище,
11:12
who talk about gaming,
които говорят за игри
11:14
in pretty demeaning ways.
по много безсмислен начин.
11:16
They say, "Oh, yeah. They're always talking about that stuff.
Те казват: "О, не. те само за това говорят.
11:18
They're talking about their little action figures
Разговарят за малките екшън герои
11:21
and their little achievements or merit badges,
и малките им постижения или баджове за заслуги,
11:23
or whatever it is that they get.
или за каквото там получават.
11:26
And they're always talking about this stuff."
И постоянно говорят за тези неща."
11:28
And they say these things as if it's okay.
И те казват тези неща, сякаш са окей.
11:30
But if it were your culture,
Но ако това бе вашата култура,
11:32
think of how that might feel.
помислете как бихте се почувствали.
11:34
It's very uncomfortable to be on the receiving end
Много неконфортно е да си от страната на получаващия
11:36
of that kind of language.
при такъв вид език.
11:38
They're nervous about anything
Те са ядосани на всичко,
11:40
that has anything to do with violence
което може да бъде свързано с насилие,
11:42
because of the zero tolerance policies.
заради политиката на нулева толерантност.
11:44
They are sure that parents and administrators will never accept anything.
Те са сигурни, че родителите и администраторите няма да приемат нищо.
11:46
So we really need to think about looking at teacher attitudes
Така че наистина трябва да се насочим към нагласите на учителите
11:49
and finding ways to change the attitudes
и да намерим начини да променим нагласите
11:52
so that teachers are much more open
така че учителите да станат по-отворени
11:55
and accepting of boy cultures in their classrooms.
и готови да приемат момчешката култура в класните си стаи.
11:57
Because, ultimately, if we don't,
Защото, ако това не се случи,
12:00
then we're going to have boys who leave elementary school saying,
то ние ще имаме момчета, които напускат основното училище, с думите:
12:02
"Well I guess that was just a place for girls.
"Добре, предполагам, че това е място само за момичета;
12:05
It wasn't for me.
не е за мен.
12:07
So I've got to do gaming, or I've got to do sports."
Така че ще поиграя или ще поспортувам."
12:09
If we change these things, if we pay attention to these things,
Ако променим тези неща, ако им обръщаме внимание
12:12
and we re-engage boys in their learning,
и привлечем отново момчетата към ученето,
12:15
they will leave the elementary schools saying, "I'm smart."
те ще завършват основното училище с думите: "Аз съм умен."
12:17
Thank you.
Благодаря ви.
12:20
(Applause)
(Ръкопляскане)
12:22
Translated by Dessislava Boshnakova
Reviewed by Nikolay Mihaylov

▲Back to top

About the speaker:

Ali Carr-Chellman - Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school.

Why you should listen

A former third-grade teacher, Ali Carr-Chellman realized that traditional elementary classrooms weren't for her, in part because she was frustrated by the lack of innovation, agility, and readiness to change in traditional schools. She's now an instructional designer, author and educator, working on how to change and innovate within schools to make education work better for more kids. She teaches at Penn State University in the College of Education, working primarily with doctoral-level students to help produce the next generation of faculty with inspired research ideas and methods. Carr-Chellman also teaches online courses focused on helping practicing teachers learn how to improve their own instructional design practices and how to improve their classrooms.

Her recent research projects include "Bring Back the Boys," looking at ways gaming can be used to re-engage boys in their elementary education. Another projects asks prisoners and homeless people to think about how to reform schools, bringing new voices to the policy-making table.


More profile about the speaker
Ali Carr-Chellman | Speaker | TED.com