English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxPSU

Ali Carr-Chellman: Gaming to re-engage boys in learning

Ali Carr-Chellman: Hraním k zaujetí chlapců ve výuce

Filmed
Views 972,019

Ali Carr-Chellman na TEDxPSU upozorňuje na tři důvody, proč chlapci houfně opouštějí školy, a předkládá svůj odvážný plán, jak je znovu zapojit do výuky: přenést jejich návyky do tříd s novými pravidly, která klukům umožní být kluky, a zapojit videohry, které je budou jak vzdělávat, tak bavit.

- Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school. Full bio

So I'm here to tell you
Jsem tady, abych vám řekla,
00:15
that we have a problem with boys,
že máme s chlapci problém
00:17
and it's a serious problem with boys.
a že to je opravdu vážný problém.
00:19
Their culture isn't working in schools,
Jejich zvyky ve škole nefungují.
00:21
and I'm going to share with you
Hodlám se s vámi podělit
00:24
ways that we can think about overcoming that problem.
o způsoby, jakými můžeme smýšlet o překonání tohoto problému.
00:26
First, I want to start by saying, this is a boy,
Za prvé začnu tím, že řeknu, že toto je kluk
00:29
and this is a girl,
a toto je holka.
00:32
and this is probably stereotypically
A toto je nejspíš to, co si pokaždé
00:34
what you think of as a boy and a girl.
o klucích a holkách myslíte.
00:36
If I essentialize gender for you today,
Kdybych pohlaví striktně oddělila,
00:38
then you can dismiss what I have to say.
mohli byste zamítnout to, co chci říct.
00:40
So I'm not going to do that. I'm not interested in doing that.
Takže to neudělám; nemám to v plánu.
00:42
This is a different kind of boy and a different kind of girl.
Toto je prostě nějaký kluk a toto je nějaká holka.
00:44
So the point here is that not all boys
Vtip je v tom, že ne všichni chlapci
00:48
exist within these rigid boundaries
se vlezou do té ohraničené škatulky,
00:50
of what we think of as boys and girls,
kterou vnímáme jako klučičí nebo holčičí.
00:52
and not all girls exist within those rigid boundaries
A ne všechna děvčata se vlezou do škatulky,
00:55
of what we think of as girls.
kterou pro ně máme vyhrazenou.
00:57
But, in fact, most boys tend to be a certain way,
Ovšem většina kluků té představě nějak odpovídá,
00:59
and most girls tend to be a certain way.
stejně jako jí odpovídá většina holek.
01:02
And the point is that, for boys,
A háček je v tom, že způsob,
01:04
the way that they exist and the culture that they embrace
jakým kluci fungují, a kultura, která je pro ně typická,
01:07
isn't working well in schools now.
se příliš neslučuje s dnešními školami.
01:10
How do we know that?
Jak to víme?
01:12
The Hundred Girls Project
Projekt 100 děvčat
01:14
tells us some really nice statistics.
nám nabízí pár hezkých statistik.
01:16
For example, for every 100 girls that are suspended from school,
Například: Na každých 100 dočasně vyloučených děvčat
01:19
there are 250 boys that are suspended from school.
připadá 250 dočasně vyloučených chlapců.
01:22
For every 100 girls who are expelled from school,
Na každých 100 děvčat vyloučených ze školy
01:25
there are 335 boys who are expelled from school.
připadá 335 chlapců vyloučených ze školy.
01:28
For every 100 girls in special education,
Na každých 100 děvčat ve zvláštních školách
01:31
there are 217 boys.
připadá 217 chlapců.
01:33
For every 100 girls with a learning disability,
Na každých 100 dívek s poruchami učení
01:35
there are 276 boys.
tu máme 276 kluků.
01:37
For every 100 girls
Na každých 100 děvčat
01:40
with an emotional disturbance diagnosed,
s diagnózou nějaké emoční poruchy
01:42
we have 324 boys.
připadá 324 chlapců.
01:44
And by the way, all of these numbers are significantly higher
A krom toho se tato čísla rapidně zvětšují, když se bavíme
01:46
if you happen to be black,
o černých,
01:49
if you happen to be poor,
o chudých,
01:51
if you happen to exist in an overcrowded school.
o dětech ve školách s nadměrným počtem žáků.
01:53
And if you are a boy,
A když jste kluk,
01:57
you're four times as likely
čtyřikrát pravděpodobněji
01:59
to be diagnosed with ADHD --
budete mít ADHD –
02:01
Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
poruchu nedostatku pozornosti a hyperaktivity.
02:03
Now there is another side to this.
Ale je tu i druhá stránka věci.
02:06
And it is important that we recognize
Je velmi důležité si uvědomit,
02:09
that women still need help in school,
že ženy stále potřebují ve škole pomoc,
02:12
that salaries are still significantly lower,
že jejich platy jsou stále významně menší –
02:14
even when controlled for job types,
a to i na stejných pracovních pozicích –
02:16
and that girls have continued to struggle
a že dívky mají odnepaměti problémy
02:19
in math and science for years.
v matematice a přírodních vědách.
02:21
That's all true.
To je všechno pravda.
02:23
Nothing about that prevents us
Ale nic z toho nám nebrání
02:25
from paying attention to the literacy needs
věnovat pozornost potřebám vzdělávání
02:27
of our boys between ages three and 13.
našich chlapců ve věku od tří do třinácti let.
02:29
And so we should.
Což bychom měli.
02:31
In fact, what we ought to do is take a page from their playbook,
Vlastně bychom se měli inspirovat možnostmi, které mají děvčata,
02:33
because the initiatives and programs
protože iniciativy a programy,
02:36
that have been set in place
které byly navrženy
02:38
for women in science and engineering and mathematics
pro ženy v oblastech vědy, techniky a matematiky
02:40
are fantastic.
jsou naprosto skvělé.
02:42
They've done a lot of good
Pro dívky v těchto situacích
02:44
for girls in these situations,
se toho udělalo hodně dobrého.
02:46
and we ought to be thinking about
A měli bychom se zamyslet nad tím,
02:48
how we can make that happen for boys too
jak se něco podobného může udělat i pro chlapce,
02:50
in their younger years.
zejména ty mladší.
02:52
Even in their older years,
Avšak i u starších
02:54
what we find is that there's still a problem.
můžeme pozorovat, že je tu stále problém.
02:56
When we look at the universities,
Když se podíváme na univerzity,
02:58
60 percent of baccalaureate degrees are going to women now,
60 procent bakalářských diplomů získávají nyní ženy,
03:00
which is a significant shift.
což je značná změna.
03:03
And in fact, university administrators
Ve skutečnosti univerzitní úředníci
03:05
are a little uncomfortable about the idea
nemusí být příliš nadšeni myšlenkou,
03:07
that we may be getting close to 70 percent
že se brzy můžeme dostat na 70 procent
03:09
female population in universities.
ženského zastoupení na univerzitách.
03:11
This makes university administrators very nervous,
To činí tyto úředníky poněkud nejistými,
03:13
because girls don't want to go to schools that don't have boys.
neboť dívky nechtějí chodit na školy, kde nejsou kluci.
03:16
And so we're starting to see the establishment
Takže můžeme začít pozorovat zakládání
03:21
of men centers and men studies
mužských center a mužských studií
03:24
to think about how do we engage men
a přemýšlet o tom, jak zapojit muže
03:26
in their experiences in the university.
do univerzitního života.
03:28
If you talk to faculty, they may say,
Když si promluvíte s představiteli fakult,
03:30
"Ugh. Yeah, well, they're playing video games,
mohou říct: „Hm, jo, hrají videohry,
03:32
and they're gambling online all night long,
jsou na síti po celé noci,
03:35
and they're playing World of Warcraft,
hrají World of Warcraft.
03:38
and that's affecting
A to vše ovlivňuje
03:40
their academic achievement."
jejich výsledky ve škole.“
03:42
Guess what?
Víte co?
03:45
Video games are not the cause.
Videohry nejsou příčinou.
03:47
Video games are a symptom.
Videohry jsou symptom.
03:49
They were turned off a long time
Kluci byli odrazeni od učení dlouho před tím,
03:51
before they got here.
než se objevily hry.
03:53
So let's talk about why they got turned off
Pojďme si povídat o tom, proč začali být odrazeni,
03:56
when they were between the ages of three and 13.
když byli ve věku od tří do třinácti let.
03:58
There are three reasons that I believe
Jsou tři důvody, které podle mě naznačují,
04:01
that boys are out of sync
že si kluci nerozumí
04:03
with the culture of schools today.
s kulturou dnešních škol.
04:05
The first is zero tolerance.
Tím prvním je nulová tolerance.
04:07
A kindergarten teacher I know,
Jedné učitelce v mateřské školce, kterou znám,
04:10
her son donated all of his toys to her,
její syn věnoval všechny své hračky,
04:12
and when he did, she had to go through
a když tak učinil, musela je probrat
04:15
and pull out all the little plastic guns.
a vyřadit všechny plastové zbraně.
04:18
You can't have plastic knives and swords and axes
Nemůžete mít plastové nože a meče a sekery
04:22
and all that kind of thing
a podobné věci
04:24
in a kindergarten classroom.
ve třídě ve školce.
04:26
What is it that we're afraid that this young man is going to do with this gun?
Čím to je? Čeho se to tak bojíme, že by s těmi zbraněmi malí kluci mohli dělat?
04:28
I mean, really.
Jako opravdu.
04:31
But here he stands as testament
Ale máme to tu jako důkaz,
04:33
to the fact that you can't roughhouse on the playground today.
že se dneska na hřišti nemůžete pořádně porvat.
04:36
Now I'm not advocating for bullies.
Ne že bych zastávala šikanu.
04:39
I'm not suggesting
Nenavrhuji,
04:41
that we need to be allowing guns and knives into school.
abychom dovolili zbraně a nože ve školách.
04:43
But when we say
Ale když rozhodneme,
04:46
that an Eagle Scout in a high school classroom
že zkušený skaut na střední škole,
04:48
who has a locked parked car in the parking lot
který má v zamčeném autě na parkovišti
04:50
and a penknife in it
zavírací nůž,
04:52
has to be suspended from school,
musí být vyloučen ze školy,
04:54
I think we may have gone a little too far with zero tolerance.
myslím, že jsme s nulovou tolerancí zašli trochu daleko.
04:56
Another way that zero tolerance lives itself out is in the writing of boys.
Další způsob, jak se nulová tolerance projevuje, jsou chlapecké slohy.
04:59
In a lot of classrooms today
Ve spoustě tříd dnes
05:02
you're not allowed to write about anything that's violent.
není dovoleno psát o čemkoli, co má co společného s násilím.
05:04
You're not allowed to write about anything
Nemůžete psát ani o ničem, co má co
05:06
that has to do with video games -- these topics are banned.
do činění s videohrami – tato témata jsou zakázaná.
05:08
Boy comes home from school, and he says,
Kluk přijde ze školy domů a řekne:
05:11
"I hate writing."
„Nesnáším sloh.“
05:13
"Why do you hate writing, son? What's wrong with writing?"
„Co se stalo, synku? Co je špatného na slohu?“
05:15
"Now I have to write what she tells me to write."
„Musím psát to, co po mně chce ona.“
05:17
"Okay, what is she telling you to write?"
„Dobře… a co chce, abys psal?“
05:20
"Poems. I have to write poems.
„Básně. Mám psát básně.
05:23
And little moments in my life.
Krátké útržky z mého života.
05:25
I don't want to write that stuff."
Nechci psát takové blbosti.“
05:27
"All right. Well, what do you want to write? What do you want to write about?"
„Fajn. Ale co chceš psát? A o čem chceš psát?“
05:29
"I want to write about video games. I want to write about leveling-up.
„Chci psát o videohrách. O tom, jak se můžeš zlepšovat.
05:32
I want to write about this really interesting world.
Chci psát o tomto opravdu zajímavém světě.
05:35
I want to write about a tornado that comes into our house
Chci psát o tom, jak tornádo vtrhne do našeho domu
05:37
and blows all the windows out
a vymlátí všechna okna
05:40
and ruins all the furniture and kills everybody."
a jak ničí nábytek a všechny zabíjí.“
05:42
"All right. Okay."
„Aha. Dobře.“
05:44
You tell a teacher that,
Řeknete to učitelům
05:46
and they'll ask you, in all seriousness,
a oni se vás zeptají, ve vší vážnosti:
05:48
"Should we send this child to the psychologist?"
„Máme to nebohé dítě poslat k psychologovi?“
05:51
And the answer is no, he's just a boy.
A odpověď je ne, je to jen kluk.
05:54
He's just a little boy.
Je to jen malý kluk.
05:57
It's not okay to write these kinds of things
Není v pořádku psát takovéto věci
06:00
in classrooms today.
v dnešním školství.
06:02
So that's the first reason:
Takže to je první důvod:
06:04
zero tolerance policies and the way they're lived out.
politika nulové tolerance a způsob, jakým se projevuje.
06:06
The next reason that boys' cultures are out of sync with school cultures:
Další důvod, proč si chlapecká kultura nerozumí s kulturou dnešních škol:
06:08
there are fewer male teachers.
je tu méně učitelů-mužů.
06:11
Anybody who's over 15 doesn't know what this means,
Nikdo starší 15 let neví, co to znamená,
06:13
because in the last 10 years,
protože v posledních 10 letech
06:16
the number of elementary school classroom teachers
se počet třídních učitelů na základních školách
06:18
has been cut in half.
snížil na polovinu.
06:20
We went from 14 percent
Spadlo to ze 14 procent
06:22
to seven percent.
na sedm procent.
06:24
That means that 93 percent of the teachers
To znamená, že 93 procent vyučujících,
06:26
that our young men get in elementary classrooms
co mají na základkách na starost naše mladé muže,
06:28
are women.
jsou ženy.
06:30
Now what's the problem with this?
V čem je problém?
06:32
Women are great. Yep, absolutely.
Ženy jsou skvělé. Ano, naprosto.
06:34
But male role models for boys
Ale kluci potřebují mužské vzory,
06:36
that say it's all right to be smart --
kteří by jim ukázali, že je OK být chytrý –
06:39
they've got dads, they've got pastors,
mají své otce, mají faráře,
06:41
they've got Cub Scout leaders,
mají vedoucí skautů,
06:43
but ultimately, six hours a day, five days a week
ale nakonec stejně 6 hodin denně, 5 dní v týdnu
06:45
they're spending in a classroom,
tráví ve třídě.
06:48
and most of those classrooms
A většina těchto tříd nejsou
06:50
are not places where men exist.
místa, kde existují muži.
06:52
And so they say, I guess this really isn't a place for boys.
A tak si řeknou: myslím, že toto není dobré místo pro kluky.
06:54
This is a place for girls.
Je to skvělé místo pro holky.
06:57
And I'm not very good at this,
V tomhle nejsem moc dobrý,
06:59
so I guess I'd better
myslím, že bych radši
07:01
go play video games or get into sports, or something like that,
měl jít hrát hry nebo si jít zasportovat nebo něco takového,
07:03
because I obviously don't belong here.
protože semhle očividně nepatřím.
07:06
Men don't belong here, that's pretty obvious.
Muži sem nepatří, je to jasné.
07:08
So that may be a very direct way
To tedy může být přímo způsob,
07:10
that we see it happen.
jakým se to podle nás děje.
07:12
But less directly,
Nebo méně na rovinu,
07:14
the lack of male presence in the culture --
absence mužské přítomnosti v této kultuře –
07:16
you've got a teachers' lounge,
představte si sborovnu,
07:19
and they're having a conversation
kde se odehrává konverzace
07:21
about Joey and Johnny who beat each other up on the playground.
o Joeym a Johnnym, kteří se porvali na hřišti.
07:23
"What are we going to do with these boys?"
„Co s těmi chlapci uděláme?“
07:26
The answer to that question changes depending on who's sitting around that table.
Odpověď na tuto otázku se bude lišit podle toho, kdo bude sedět u stolu.
07:28
Are there men around that table?
Budou tam sedět muži?
07:31
Are there moms who've raised boys around that table?
Budou tam sedět matky, které vychovávaly chlapce?
07:33
You'll see, the conversation changes
Jak uvidíte, konverzace se opravdu
07:36
depending upon who's sitting around the table.
mění podle toho, kdo je zrovna přítomen.
07:38
Third reason that boys are out of sync with school today:
Třetí důvod proč si kluci nerozumí s dnešními školami:
07:40
kindergarten is the old second grade, folks.
školky jsou dnes už dřívější druhá třída, přátelé.
07:43
We have a serious compression of the curriculum happening out there.
Čelíme zhušťování vyučované látky.
07:46
When you're three, you better be able to write your name legibly,
Když jsou vám tři roky, měli byste umět napsat čitelně své jméno,
07:50
or else we'll consider it a developmental delay.
jinak vás budeme považovat za opožděné.
07:52
By the time you're in first grade,
Když jste v první třídě,
07:55
you should be able to read paragraphs of text
měli byste už umět číst celé odstavce textu,
07:57
with maybe a picture, maybe not,
někdy s obrázky, někdy ne,
08:00
in a book of maybe 25 to 30 pages.
v knížce s asi 25 až 30 stránkami.
08:02
If you don't, we're probably going to be putting you
Když to nedokážete, nejspíš vás šoupneme
08:04
into a Title 1 special reading program.
do speciálního programu pro zlepšení čtení Title 1.
08:06
And if you ask Title 1 teachers, they'll tell you
Když se zeptáte nějakého učitele z Title 1, řeknou vám,
08:08
they've got about four or five boys for every girl that's in their program,
že na každou holku v tomto programu připadá čtyři nebo pět kluků
08:10
in the elementary grades.
na prvním stupni ZŠ.
08:13
The reason that this is a problem
Příčinou tohoto problému je to,
08:15
is because the message that boys are getting
že zpráva, kterou tímto kluci dostávají,
08:18
is "you need to do
je „musíš dělat to,
08:21
what the teacher asks you to do all the time."
co ti říká učitel, po celou tu dobu.“
08:23
The teacher's salary depends
Mzdy učitelů závisí na
08:26
on "No Child Left Behind" and "Race to the Top"
programech Žádné dítě pozadu a Svižně k vrcholu
08:29
and accountability and testing
a zodpovědnosti a testování
08:31
and all of this.
a všem jiném okolo.
08:33
So she has to figure out a way
Takže učitelka musí přijít na to,
08:35
to get all these boys through this curriculum --
jak do kluků dostat všechnu probíranou látku –
08:37
and girls.
a do holek.
08:40
This compressed curriculum is bad
Tyto zhuštěné osnovy jsou špatné
08:42
for all active kids.
pro všechny aktivnější děti.
08:44
And what happens is,
Pak se děje to,
08:47
she says, "Please, sit down,
že učitelka řekne: „Sedněte si, prosím,
08:49
be quiet, do what you're told, follow the rules,
buďte potichu, dělejte to co máte, řiďte se pravidly,
08:52
manage your time, focus,
hlídejte si čas, soustřeďte se,
08:55
be a girl."
chovejte se jako holky.“
08:57
That's what she tells them.
To je to, co jim říká.
08:59
Indirectly, that's what she tells them.
To je to, co jim říká nepřímo.
09:01
And so this is a very serious problem. Where is it coming from?
Je to velmi vážný problém. A odkud ten problém pramení?
09:04
It's coming from us.
Přichází od nás.
09:06
(Laughter)
(Smích)
09:08
We want our babies to read when they are six months old.
Chceme, aby naše batolata četla už v 6 měsících věku.
09:11
Have you seen the ads?
Viděli jste ty reklamy?
09:14
We want to live in Lake Wobegon
Chceme žít v Lake Wobegonu,
09:16
where every child is above average,
kde je každé dítě nadprůměrné.
09:18
but what this does to our children is really not healthy.
Ale to, jak to působí na naše dětí, není zdravé.
09:21
It's not developmentally appropriate,
Neodpovídá to jejich vývoji
09:24
and it's particularly bad for boys.
a je to špatné zejména pro kluky.
09:26
So what do we do?
Co se s tím dá dělat?
09:28
We need to meet them where they are.
Musíme se naladit na jejich vlnu.
09:30
We need to put ourselves into boy culture.
Musíme se přizpůsobit jejich kultuře.
09:32
We need to change the mindset
Musíme změnit vnímání a nastavení
09:35
of acceptance in boys in elementary schools.
přijímání chlapců na základních školách.
09:38
More specifically, we can do some very specific things.
Když zajdu do detailu, můžeme dělat velmi zvláštní věci.
09:42
We can design better games.
Můžeme navrhnout lepší hry.
09:45
Most of the educational games that are out there today
Většina dnešních vzdělávacích her jsou vlastně
09:47
are really flashcards.
memorovací kartičky.
09:49
They're glorified drill and practice.
Hlásí se k tvrdému drilu a procvičování.
09:51
They don't have the depth, the rich narrative
Postrádají hloubku a bohatou obrazotvornost,
09:53
that really engaging video games have,
které jsou vlastní zajímavým videohrám,
09:56
that the boys are really interested in.
které chlapce opravdu zajímají.
09:58
So we need to design better games.
Takže musíme navrhnout lepší hry.
10:00
We need to talk to teachers and parents
Musíme si promluvit s učiteli a rodiči
10:02
and school board members and politicians.
a členy školní rady a s politiky.
10:04
We need to make sure that people see that we need more men in the classroom.
Musíme zajistit, aby lidé chápali, že potřebujeme ve školách více mužů.
10:06
We need to look carefully at our zero tolerance policies.
Musíme opatrně přehodnotit politiku nulové tolerance.
10:09
Do they make sense?
Má vůbec smysl?
10:11
We need to think about
Musíme se zamyslet nad tím,
10:13
how to uncompress this curriculum if we can,
jak rozvolnit školní osnovy kde to půjde,
10:15
trying to bring boys back into a space
a zkusit přivést chlapce do prostředí,
10:18
that is comfortable for them.
ve kterém se budou cítit dobře.
10:20
All of those conversations need to be happening.
A všechny tyto rozhovory se musí stát.
10:22
There are some great examples out there
Tady je několik skvělých příkladů
10:24
of schools --
škol –
10:26
the New York Times just talked about a school recently.
New York Times nedávno psaly o školách.
10:28
A game designer from the New School
Herní návrhář z New School
10:30
put together a wonderful video gaming school.
dal dohromady skvělou školu videoher.
10:33
But it only treats a few kids,
Ta ovšem pečuje jen o několik málo dětí.
10:36
and so this isn't very scalable.
Takže to není příliš použitelné řešení.
10:39
We have to change the culture and the feelings
Musíme změnit kulturu a vnímání,
10:41
that politicians and school board members and parents have
které politici, školní rady a rodiče mají
10:43
about the way we accept and what we accept
o způsobech, jak a co tolerovat
10:46
in our schools today.
v dnešních školách.
10:48
We need to find more money for game design.
Musíme najít více peněz pro tvorbu her.
10:51
Because good games, really good games, cost money,
Protože dobré hry, opravdu dobré hry, stojí peníze,
10:53
and World of Warcraft has quite a budget.
a World of Warcraft potřebuje opravdu velký rozpočet.
10:55
Most of the educational games do not.
Většina vzdělávacích her ne.
10:57
Where we started:
Kde jsme začali:
10:59
my colleagues -- Mike Petner, Shawn Vashaw, myself --
mí kolegové – Mike Petner, Shawn Vashaw a já –
11:01
we started by trying to look at the teachers' attitudes
jsme začali zkoušet zkoumat postoje učitelů
11:04
and find out how do they really feel about gaming,
a přijít na co, co si opravdu myslí o hraní,
11:06
what do they say about it.
co o tom říkají.
11:08
And we discovered
Zjistili jsme,
11:10
that they talk about the kids in their school,
že mluví o dětech ve svých školách,
11:12
who talk about gaming,
které se baví o hraní,
11:14
in pretty demeaning ways.
velmi ponižujícím způsobem.
11:16
They say, "Oh, yeah. They're always talking about that stuff.
Říkají: „Ach, ano. Pořád o těch věcech mluví.
11:18
They're talking about their little action figures
Povídají si o těch svých malých akčních postavičkách
11:21
and their little achievements or merit badges,
o svých niterných úspěších či medailích za zásluhy
11:23
or whatever it is that they get.
nebo co to je vlastně zač.
11:26
And they're always talking about this stuff."
Pořád se o těch nesmyslech baví.“
11:28
And they say these things as if it's okay.
Říkají to, jak kdyby o nic nešlo.
11:30
But if it were your culture,
Ale kdyby se jednalo o vaši kulturu,
11:32
think of how that might feel.
pomyslete si, jak byste se cítili.
11:34
It's very uncomfortable to be on the receiving end
Je to velmi nepříjemné slyšet to vyslovené
11:36
of that kind of language.
takovým tónem.
11:38
They're nervous about anything
Jsou nejistí ohledně čehokoli,
11:40
that has anything to do with violence
co má cokoli společného s násilím,
11:42
because of the zero tolerance policies.
právě kvůli politice nulové tolerance.
11:44
They are sure that parents and administrators will never accept anything.
Jsou si jistí, že rodiče a úřady by něco takového nikdy nepřijali.
11:46
So we really need to think about looking at teacher attitudes
Takže opravdu musíme přemýšlet o nahlížení na učitelské postoje
11:49
and finding ways to change the attitudes
a nalézt způsoby, jak ty postoje změnit,
11:52
so that teachers are much more open
aby učitelé byli otevřenější
11:55
and accepting of boy cultures in their classrooms.
a akceptovali chlapecké zvyklosti ve svých třídách.
11:57
Because, ultimately, if we don't,
Protože když to neuděláme,
12:00
then we're going to have boys who leave elementary school saying,
skončíme nakonec s chlapci opouštějícími základní školu se slovy:
12:02
"Well I guess that was just a place for girls.
„No, podle mě to bylo prostě místo pro holky;
12:05
It wasn't for me.
nebylo pro mě.
12:07
So I've got to do gaming, or I've got to do sports."
Tak jsem začal hrát nebo víc sportovat.“
12:09
If we change these things, if we pay attention to these things,
Když tyto věci změníme, když jim budeme věnovat pozornost
12:12
and we re-engage boys in their learning,
a znovu zapojíme kluky do učení,
12:15
they will leave the elementary schools saying, "I'm smart."
budou opouštět základní školy a říkat si: „Jsem chytrý.“
12:17
Thank you.
Děkuji.
12:20
(Applause)
(Potlesk)
12:22
Translated by Jan Kadlec
Reviewed by Petr Bela

▲Back to top

About the speaker:

Ali Carr-Chellman - Instructional designer
Ali Carr-Chellman is an instructional designer and author who studies the most effective ways to teach kids and to make changes at school.

Why you should listen

A former third-grade teacher, Ali Carr-Chellman realized that traditional elementary classrooms weren't for her, in part because she was frustrated by the lack of innovation, agility, and readiness to change in traditional schools. She's now an instructional designer, author and educator, working on how to change and innovate within schools to make education work better for more kids. She teaches at Penn State University in the College of Education, working primarily with doctoral-level students to help produce the next generation of faculty with inspired research ideas and methods. Carr-Chellman also teaches online courses focused on helping practicing teachers learn how to improve their own instructional design practices and how to improve their classrooms.

Her recent research projects include "Bring Back the Boys," looking at ways gaming can be used to re-engage boys in their elementary education. Another projects asks prisoners and homeless people to think about how to reform schools, bringing new voices to the policy-making table.


More profile about the speaker
Ali Carr-Chellman | Speaker | TED.com