ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Տերրի Մուր՝ Ինչպես կապել ձեր կոշիկների կապիչները

Filmed:
7,612,252 views

Տերրի Մուրը հայտնաբերել է, որ նա իր կոշիկների կապիչները սխալ էր կապում ողջ կյանքի ընթացքում։ TED-ին բնորոշ ոգով, նա բարձրանում է բեմ՝ կիսվելու համար հանգույց կապելու ավելի լավ տարբերակով։ (Պատմական զեղում: Սա առաջին 3-րոպեանոց ելույթն է, որն արվել է TED-ի բեմից ունկնդիրների առջև 2005 թ.-ին)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinking of the TED audience as a wonderful collection
0
0
3000
Ես սովոր եմ մտածել, որ TED ունկնդիրներն աշխարհի ամենահրաշալի,
00:18
of some of the most effective, intelligent,
1
3000
2000
ամենարդյունավետ, խելացի,
00:20
intellectual, savvy,
2
5000
3000
ինտելեկտուալ, հասկացող,
00:23
worldly and innovative people in the world.
3
8000
2000
նորարար մարդկանցից են։
00:25
And I think that's true.
4
10000
2000
Եվ կարծում եմ, որ ես ճիշտ եմ։
00:27
However, I also have reason to believe
5
12000
2000
Չնայած դրան, ես հիմքեր ունեմ մտածելու,
00:29
that many, if not most, of you
6
14000
2000
որ ձեզանից շատերը, եթե ոչ բոլորը,
00:31
are actually tying your shoes incorrectly.
7
16000
2000
իրականում սխալ են կապում իրենց կոշիկների կապիչները։
00:33
(Laughter)
8
18000
2000
(Ծիծաղ)
00:35
Now I know that seems ludicrous.
9
20000
2000
Գիտեմ, որ դա ծիծաղելի է թվում։
00:37
I know that seems ludicrous.
10
22000
2000
Գիտեմ, որ դա ծիծաղելի է թվում։
00:39
And believe me, I lived the same sad life
11
24000
2000
Եվ հավատացեք ինձ, ես նույն տխուր փորձն եմ ունեցել
00:41
until about three years ago.
12
26000
2000
մինչ մոտ երեք տարի առաջ։
00:43
And what happened to me
13
28000
2000
Եվ ինձ հետ տեղի ունեցավ հետևյալը․
00:45
was I bought, what was for me, a very expensive pair of shoes.
14
30000
3000
ես գնեցի ինձ համար բավականին թանկարժեք մի կոշիկի զույգ։
00:48
But those shoes came with round nylon laces,
15
33000
3000
Բայց այդ կոշիկներն ունեին նայլոնից կապիչներ,
00:51
and I couldn't keep them tied.
16
36000
2000
որոնք ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում կապած պահել։
00:53
So I went back to the store and said to the owner,
17
38000
2000
Այդպիսով, ես վերադարձա խանութ և ասացի խանութի տիրոջը․
00:55
"I love the shoes, but I hate the laces."
18
40000
2000
«Ինձ շատ դուր են գալիս կոշիկները, բայց ես տանել չեմ կարող դրանց կապիչները»։
00:57
He took a look and said, "Oh, you're tying them wrong."
19
42000
3000
Նա մի հայացք նետեց դրանց և ասաց․ «Դուք սխալ եք դրանք կապում»։
01:00
Now up until that moment,
20
45000
2000
Մինչ այդ պահը,
01:02
I would have thought that, by age 50,
21
47000
3000
ես կարծում էի, որ ապրելով 50 տարի,
01:05
one of the life skills that I had really nailed
22
50000
3000
կենցաղային հմտություններից մեկը, որին ես լիովին տիրապետում եմ,
01:08
was tying my shoes.
23
53000
2000
կոշիկների կապիչները կապելն է։
01:10
But not so -- let me demonstrate.
24
55000
3000
Բայց պարզվում է, որ դա այդպես չէ, թույլ տվեք ցուցադրել։
01:14
This is the way
25
59000
2000
Սա կոշիկի կապիչները կապելու այն ձևն է,
01:16
that most of us were taught to tie our shoes.
26
61000
3000
որ մեզանից շատերին սովորացրել են։
01:22
Now as it turns out -- thank you.
27
67000
3000
Ինչպես պարզվում է... շնորհակալություն։
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Սպասեք, դեռ չեմ ավարտել։
01:27
As it turns out,
29
72000
3000
Ինչպես պարզվում է,
01:30
there's a strong form and a weak form of this knot,
30
75000
2000
գոյություն ունի հանգույցի ամուր և թույլ տեսակ,
01:32
and we were taught to tie the weak form.
31
77000
2000
և մեզ սովորացրել են թույլ տեսակը։
01:34
And here's how to tell.
32
79000
2000
Եվ ահա, թե ինչպես կարող եք դա իմանալ։
01:36
If you pull the strands at the base of the knot,
33
81000
2000
Եթե դուք ձգեք հանգույցի թելերը
01:38
you will see that the bow will orient itself
34
83000
3000
դուք կտեսնեք, որ հանգույցը
01:41
down the long axis of the shoe.
35
86000
2000
հայտնվում է կոշիկի ուղղահայաց առանցքում։
01:43
That's the weak form of the knot.
36
88000
2000
Դա հանգույցի թույլ տեսակն է։
01:45
But not to worry.
37
90000
2000
Բայց մի անհագստացեք։
01:47
If we start over
38
92000
2000
Եթե մենք սկսենք նորից
01:49
and simply go the other direction
39
94000
2000
և պարզապես մյուս
01:51
around the bow,
40
96000
2000
ուղղությամբ գնանք,
01:53
we get this, the strong form of the knot.
41
98000
3000
մենք կստանանք հանգույցի ամուր տեսակը։
01:56
And if you pull the cords under the knot,
42
101000
3000
Եթե դուք ձգեք հանգույցի թելերը,
01:59
you will see that the bow orients itself
43
104000
2000
կտեսնեք, որ այն գտվում է
02:01
along the transverse axis of the shoe.
44
106000
3000
կոշիկի զուգահեռ առանցքում։
02:04
This is a stronger knot. It will come untied less often.
45
109000
3000
Սա ամուր հանգույցն է։ Այն ավելի հազվադեպ կքանդվի։
02:07
It will let you down less,
46
112000
2000
Այն ավելի հազվադեպ ձեզ կձախողի։
02:09
and not only that, it looks better.
47
114000
3000
Եվ բացի դրանից, այն ավելի գեղեցիկ է։
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Եկեք անենք դա մեկ անգամ ևս։
02:14
(Applause)
49
119000
3000
(Ծափահարություններ)
02:17
Start as usual,
50
122000
4000
Սկսում եք ինչպես միշտ,
02:21
go the other way around the loop.
51
126000
2000
բայց շարունակում եք հանգույցի մյուս կողմով։
02:23
This is a little hard for children,
52
128000
2000
Սա մի փոքր ավելի դժվար է երեխաների համար,
02:25
but I think you can handle it.
53
130000
2000
դուք, կարծում եմ, գլուխ կհանեք։
02:29
Pull the knot.
54
134000
2000
Ձգեք հանգույցը։
02:31
There it is: the strong form of the shoe knot.
55
136000
3000
Ահա այն՝ կոշիկի հանգույցի ամուր տեսակը։
02:34
Now, in keeping with today's theme,
56
139000
4000
Շարունակելով այսօրվա թեման,
02:38
I'd like to point out -- and something you already know --
57
143000
2000
ուզում եմ նշել մի բան, որ դուք արդեն գիտեք,
02:40
that sometimes a small advantage
58
145000
2000
որ երբեմն փոքրիկ առավելությունը
02:42
someplace in life
59
147000
2000
կյանքում մի տեղ
02:44
can yield tremendous results someplace else.
60
149000
3000
կարող է հսկայական արդյունք ստեղծել մեկ ուրիշ տեղ։
02:48
Live long and prosper.
61
153000
2000
Ապրեք երկար և բարեկեցիկ։
02:50
(Applause)
62
155000
3000
(Ծափահարություններ)
Translated by Gohar Khachatryan
Reviewed by Arpiné Grigoryan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com