ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Тери Мур: Како да си ги врзете врвките

Filmed:
7,612,252 views

Тери Мур дознал дека цел живот ги врзвувал врвките на погрешен начин. Во духот на TED, тој се качува на сцена за да сподели подобар начин за врзување. (Историска белешка: Ова првиот три минутен говор на сцената на TED одржан во 2005 година.)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinking of the TED audience as a wonderful collection
0
0
3000
Навикнат сум да мислам дека публиката на TED е прекрасен збир
00:18
of some of the most effective, intelligent,
1
3000
2000
на некои од најефикасните, интелегентни
00:20
intellectual, savvy,
2
5000
3000
интелектуални, практични,
00:23
worldly and innovative people in the world.
3
8000
2000
речити и иновативни луѓе во светот.
00:25
And I think that's true.
4
10000
2000
И мислам дека ова е вистина.
00:27
However, I also have reason to believe
5
12000
2000
Сепак, имам причина да верувам
00:29
that many, if not most, of you
6
14000
2000
дека многу, ако не и сите, од вас
00:31
are actually tying your shoes incorrectly.
7
16000
2000
всушност погрешно ги врзвуваат врвките на чевлите.
00:33
(Laughter)
8
18000
2000
(Смеа)
00:35
Now I know that seems ludicrous.
9
20000
2000
Знам дека ова звучи лудо.
00:37
I know that seems ludicrous.
10
22000
2000
Звучи лудо.
00:39
And believe me, I lived the same sad life
11
24000
2000
И верувајте ми, го живеев истиот тажен живот
00:41
until about three years ago.
12
26000
2000
до пред три години.
00:43
And what happened to me
13
28000
2000
И тогаш
00:45
was I bought, what was for me, a very expensive pair of shoes.
14
30000
3000
купив пар чевли што, барем за мене, беа скапи.
00:48
But those shoes came with round nylon laces,
15
33000
3000
Но, чевлите беа со округли најлонски врвки,
00:51
and I couldn't keep them tied.
16
36000
2000
и постојано ми се одврзуваа.
00:53
So I went back to the store and said to the owner,
17
38000
2000
Па се вратив назад во продавницата и му реков на сопственикот:
00:55
"I love the shoes, but I hate the laces."
18
40000
2000
„Чевлите се супер, но врвките се за никаде“.
00:57
He took a look and said, "Oh, you're tying them wrong."
19
42000
3000
Тој ги погледна и рече: „О, ги врзувате погрешно“.
01:00
Now up until that moment,
20
45000
2000
Сѐ до тој момент
01:02
I would have thought that, by age 50,
21
47000
3000
мислев дека на 50 години
01:05
one of the life skills that I had really nailed
22
50000
3000
веќе би требало да сум ја совладал животната вештина
01:08
was tying my shoes.
23
53000
2000
на врзување врвки.
01:10
But not so -- let me demonstrate.
24
55000
3000
Но не. Дозволете да демонстрирам.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Ова е начинот
01:16
that most of us were taught to tie our shoes.
26
61000
3000
на кој повеќето од нас се научени да ги врзуваат чевлите.
01:22
Now as it turns out -- thank you.
27
67000
3000
Сега, излегува дека -- благодарам.
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Почекајте, има уште.
01:27
As it turns out,
29
72000
3000
Излегува дека
01:30
there's a strong form and a weak form of this knot,
30
75000
2000
има силна и слаба форма на овој чвор
01:32
and we were taught to tie the weak form.
31
77000
2000
и ние сме научиле да ја врзуваме слабата.
01:34
And here's how to tell.
32
79000
2000
И еве како да утврдите.
01:36
If you pull the strands at the base of the knot,
33
81000
2000
Ако ги потегнете врвките на коренот на чворот
01:38
you will see that the bow will orient itself
34
83000
3000
ќе видите дека тој ќе се ориентира
01:41
down the long axis of the shoe.
35
86000
2000
по долгата оска на чевелот.
01:43
That's the weak form of the knot.
36
88000
2000
Тоа е слабата форма на чворот.
01:45
But not to worry.
37
90000
2000
Но не грижете се.
01:47
If we start over
38
92000
2000
Ако почнеме од почеток
01:49
and simply go the other direction
39
94000
2000
и одиме во другиот правец
01:51
around the bow,
40
96000
2000
околу лакот
01:53
we get this, the strong form of the knot.
41
98000
3000
го добиваме силниот чвор.
01:56
And if you pull the cords under the knot,
42
101000
3000
И ако повлечете под него
01:59
you will see that the bow orients itself
43
104000
2000
ќе видите дека тој се ориентира
02:01
along the transverse axis of the shoe.
44
106000
3000
по кратката оска на чевелот.
02:04
This is a stronger knot. It will come untied less often.
45
109000
3000
Ова е посилен чвор. Ќе се одврзува многу поретко.
02:07
It will let you down less,
46
112000
2000
Помалку ќе ве наведнува.
02:09
and not only that, it looks better.
47
114000
3000
И не само тоа, тој изгледа подобро.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Ќе го повториме ова уште еднаш.
02:14
(Applause)
49
119000
3000
(Аплауз)
02:17
Start as usual,
50
122000
4000
Почнете како секогаш
02:21
go the other way around the loop.
51
126000
2000
одете во спротивен правец околу.
02:23
This is a little hard for children,
52
128000
2000
Ова е малку потешко за мали деца.
02:25
but I think you can handle it.
53
130000
2000
Но, мислам дека вие ќе се снајдете.
02:29
Pull the knot.
54
134000
2000
Повлечете го чворот.
02:31
There it is: the strong form of the shoe knot.
55
136000
3000
Ете го: силната форма на чворот за чевли.
02:34
Now, in keeping with today's theme,
56
139000
4000
Сега, во контекст на денешната тема,
02:38
I'd like to point out -- and something you already know --
57
143000
2000
сакам да потенцирам -- а некои од вас веќе знаат ---
02:40
that sometimes a small advantage
58
145000
2000
дека некогаш мала предност
02:42
someplace in life
59
147000
2000
некаде во животот
02:44
can yield tremendous results someplace else.
60
149000
3000
може да донесе големи резултати на некое друго место.
02:48
Live long and prosper.
61
153000
2000
Живејте долго и напредувајте.
02:50
(Applause)
62
155000
3000
(Аплауз)
Translated by Novica Nakov
Reviewed by Dejan Spaseski

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com