English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxUniversityofNevada

Christine Porath: Why being respectful to your coworkers is good for business

Кристин Порат: Зошто е добро за бизнисот ако сте љубезни со своите колеги

Filmed:
1,325,235 views

Сакате да да напредувате во вашата кариера? Почнете со тоа што ќе сте љубезни со колегите, вели Кристин Порат која истражува во доменот на лидерство. Во нејзиниот научно поткрепен говор, таа споделува интересно видување за цената на нељубезноста и покажува како малите гестови на почит можат да го поттикнат вашиот професионален успех и профитот на вашата компанија.

- Management professor, researcher
Christine Porath helps organizations build thriving workplaces. Full bio

Who do you want to be?
Кој сакате да бидете?
00:12
It's a simple question,
Едноставно прашање
00:15
and whether you know it or not,
и без разлика дали знаете или не,
00:17
you're answering it every day
through your actions.
секојдневно го одговарате
низ вашите активности.
00:19
This one question will define
your professional success
Ова прашање го дефинира
вашиот професионален успех
00:22
more than any other,
повеќе од кое било друго
00:27
because how you show up
and treat people means everything.
бидејќи најважно е како се претставувате
и како се однесувате со луѓето.
00:29
Either you lift people up
by respecting them,
Дали ги воздигнувате луѓето,
00:34
making them feel valued,
appreciated and heard,
ги цените, почитувате и ги слушате,
00:38
or you hold people down
by making them feel small,
или ги омаловажувате и потценувате,
00:43
insulted, disregarded or excluded.
ги навредувате, ги игнорирате
и ги отфрлате?
00:47
And who you choose to be means everything.
Најважно е што одбирате да бидете.
00:52
I study the effects
of incivility on people.
Јас проучувам како некултурата
влијае врз луѓето.
00:56
What is incivility?
Што значи некултура?
00:59
It's disrespect or rudeness.
Тоа е непочитување и непристојност.
01:01
It includes a lot of different behaviors,
Опфаќа низа на различни однесувања,
01:03
from mocking or belittling someone
од исмејување или омаловажување
01:06
to teasing people in ways that sting
до прекумерно подбивање преку
01:08
to telling offensive jokes
невкусни и навредливи шеги,
01:10
to texting in meetings.
и праќање пораки додека сте во друштво.
01:12
And what's uncivil to one person
may be absolutely fine to another.
Она што е некултурно за некои
е сосема во ред за други.
01:14
Take texting while someone's
speaking to you.
На пример, праќање пораки
додека некој ви зборува.
01:19
Some of us may find it rude,
За некој тоа е неучтиво,
01:22
others may think it's absolutely civil.
за други тоа е нормално.
01:24
So it really depends.
Значи, зависи.
01:27
It's all in the eyes of the beholder
and whether that person felt disrespected.
Зависи како набљудуваме и дали
се чувствуваме непочитувани.
01:28
We may not mean to make
someone feel that way,
Можеби не го правиме тоа намерно,
01:34
but when we do, it has consequences.
но кога го правиме, има последици.
01:37
Over 22 years ago,
Пред повеќе од 22 години,
01:41
I vividly recall walking into
this stuffy hospital room.
добро се сеќавам како влегов
во една преполна болничка соба.
01:43
It was heartbreaking to see my dad,
this strong, athletic, energetic guy,
Бев скршена додека го гледав татко ми,
некогаш силен, стамен и енергичен човек,
01:47
lying in the bed with electrodes
strapped to his bare chest.
како лежи во постела со
електроди прикачени на градите.
01:53
What put him there
was work-related stress.
Причината за неговата состојба
беше стрес од работа.
01:58
For over a decade,
Преку една деценија
02:02
he suffered an uncivil boss.
страдаше од неговиот некултурен шеф.
02:04
And for me, I thought he was
just an outlier at that time.
Мислев дека е само различен од другите.
02:09
But just a couple years later,
Но,по неколку години,
02:14
I witnessed and experienced
a lot of incivility
самата доживеав многу нечовечност
02:16
in my first job out of college.
во мојата прва работа.
02:19
I spent a year going to work every day
Поминав една година
одејќи на работа секој ден
02:22
and hearing things from coworkers like,
и слушајќи од моите колеги:
02:24
"Are you an idiot?
That's not how it's done,"
„Глупава си? Не се прави тоа така,“
02:27
and, "If I wanted your opinion, I'd ask."
или; „Ако ми требаше твое
мислење, ќе те прашав.“
02:30
So I did the natural thing.
Го направив најприродното нешто.
02:35
I quit, and I went back to grad school
to study the effects of this.
Дадов отказ и се вратив да студирам
за последиците од ова.
02:37
There, I met Christine Pearson.
Тогаш, ја запознав Кристин Пирсон.
02:42
And she had a theory
that small, uncivil actions
Нејзината теорија беше дека малите,
некултурни дејствија
02:45
can lead to much bigger problems
можат да доведат до поголеми проблеми
02:48
like aggression and violence.
како агресија и насилство.
02:51
We believed that incivility affected
performance and the bottom line.
Верувавме дека нељубезноста влијае
врз начинот на работа и резултатите.
02:53
So we launched a study,
and what we found was eye-opening.
Почнавме со истражување
и откривме нешто изненадувачко.
02:57
We sent a survey to business school alumni
Испративме анкета до поранешни
студенти на бизнис школа
03:02
working in all different organizations.
кои работеа во различни организации.
03:05
We asked them to write a few sentences
Ги замоливме да напишат неколку реченици
03:07
about one experience
where they were treated rudely,
за некое искуство кога биле
изложени на неучтивост,
03:09
disrespectfully or insensitively,
непочитување или безобзирност,
03:13
and to answer questions
about how they reacted.
и да одговарат како се чувстувувале.
03:15
One person told us about a boss
that made insulting statements like,
Еден испитаник ни раскажа за
шефот кој го навредувал:
03:20
"That's kindergartner's work,"
„Тоа е работа за мали деца“,
03:24
and another tore up someone's work
in front of the entire team.
друг шеф го уништил трудот
на некој пред целиот тим.
03:26
And what we found is that incivility
made people less motivated:
Откривме дека неучтивото однесување
ја намалува мотивацијата кај луѓето:
03:31
66 percent cut back work efforts,
кај 66% се намалила ефективноста
на работењето,
03:36
80 percent lost time
worrying about what happened,
80% изгубиле време на она што се случило
03:39
and 12 percent left their job.
и 12% ја напуштиле работата.
03:42
And after we published these results,
two things happened.
Откако ги објавивме резултатите,
се случија две работи.
03:46
One, we got calls from organizations.
Прво, ни се јавија од организациите.
03:50
Cisco read about these numbers,
Сиско прочитаа за бројките,
03:53
took just a few of these
and estimated, conservatively,
извадоа само неколку и проценија
03:55
that incivility was costing them
12 million dollars a year.
дека нељубезноста ги чинела
12 милиони долари годишно.
03:59
The second thing that happened was,
we heard from others in our academic field
Втората работа што се случи беше одзивот
што го имавме од дргите во нашата област,
04:03
who said, "Well, people are reporting
this, but how can you really show it?
кои рекоа: „Луѓето го пријавуваат ова,
но како можеме вистински да го прикажеме?
04:08
Does people's performance really suffer?"
Дали работата на луѓето трпи заради ова?
04:13
I was curious about that, too.
И јас се прашував.
04:16
With Amir Erez, I compared
those that experienced incivility
Со Амир Ерез ги споредивме луѓето
кои искусиле некултурно однесување
04:19
to those that didn't
experience incivility.
со оние кои не искусиле.
04:23
And what we found is that those
that experience incivility
Откривме дека тие кои искусиле
некултурно однесување
04:26
do actually function much worse.
функционираат многу полошо.
04:29
"OK," you may say. "This makes sense.
Ќе речете: Така е, има смисла.
04:33
After all, it's natural
that their performance suffers."
Природно е работата да страда.“
04:36
But what about if you're not
the one who experiences it?
Но,што ако сте дел од тие
кои немале вакво искуство?
04:40
What if you just see or hear it?
Што ако само го гледате или слушате?
04:44
You're a witness.
Тогаш сте сведок.
04:46
We wondered if it affected witnesses, too.
Се запрашавме дали тоа
влијае и на сведоците.
04:48
So we conducted studies
Направивме проучувања
04:51
where five participants would witness
an experimenter act rudely
во кои пет учесници се сведоци
на грубото однесување на експериментаторот
04:53
to someone who arrived late to the study.
кон лице кое пристигнува
доцна на проучувањето.
04:56
The experimenter said,
"What is it with you?
Експериментаторот вели:„Што ти е тебе?
04:59
You arrive late, you're irresponsible.
Доаѓаш доцна, неодговорен си.
05:02
Look at you! How do you expect
to hold a job in the real world?"
Погледни се! Зар очекуваш да работиш
во вистинскиот свет?“
05:04
And in another study in a small group,
Во друго проучување во мала група,
05:09
we tested the effects of a peer
insulting a group member.
го тестиравме резултатот од
навредата кон член на групата.
05:11
Now, what we found was really interesting,
Она што откривме беше мошне интересно,
05:15
because witnesses'
performance decreased, too --
бидејќи работата на сведоците
истотака се намали-
05:17
and not just marginally,
quite significantly.
и тоа не незначитено туку прилично.
05:20
Incivility is a bug.
Неучтивото однесување e како бактерија.
05:26
It's contagious,
Тоа е заразно,
05:28
and we become carriers of it
just by being around it.
и го пренесуваме само
со тоа што сме во близина.
05:30
And this isn't confined to the workplace.
И не се однесува само на работното место.
05:34
We can catch this virus anywhere --
Со вирусот можеме секаде да се заразиме,
05:37
at home, online, in schools
and in our communities.
дома, на интернет,на училиште
и во заедницата.
05:39
It affects our emotions,
our motivation, our performance
Влијае на емоциите,мотивираноста, работата
05:45
and how we treat others.
и на однесувањето.
05:49
It even affects our attention
and can take some of our brainpower.
Влијае и на нашето внимание
и на умствените способности.
05:51
And this happens not only
if we experience incivility
Ова не се случува само
кога некој е груб со нас
05:56
or we witness it.
или сме сведоци на грубост.
05:59
It can happen even if we
just see or read rude words.
Се случува и кога гледаме
или читаме грубости.
06:01
Let me give you an example of what I mean.
Ќе ви дадам пример за тоа.
06:06
To test this, we gave people
combinations of words
За да го тестираме, на петмина
им дадовме комбинации од зборови
06:09
to use to make a sentence.
за да направат реченица.
06:12
But we were very sneaky.
Но, бевме итри.
06:14
Half the participants got a list
with 15 words used to trigger rudeness:
Половина од учесниците имаа
15 зборови поврзани со грубост:
06:16
impolitely, interrupt, obnoxious, bother.
неучтив, прекинува, одвратен, вознемирува.
06:22
Half the participants
received a list of words
Половина од учесниците добија зборови
06:27
with none of these rude triggers.
кои не асоцираа на грубост.
06:30
And what we found was really surprising,
Она што откривме беше интересно
06:32
because the people who got the rude words
зашто луѓето кои добија груби зборови
06:35
were five times more likely to miss
information right in front of them
имаа 5 пати поголема веројатност
да не ја забележат информацијата пред нив
06:38
on the computer screen.
на екранот од комјутерот.
06:42
And as we continued this research,
Понатаму во истражувањето
06:44
what we found is that those
that read the rude words
откривме дека на оние кои
ги прочитаа грубите зборови
06:46
took longer to make decisions,
им требаше повеќе време да одлучат,
06:50
to record their decisions,
или да ги забележат одлуките,
06:52
and they made significantly more errors.
и правеа многу повеќе грешки.
06:53
This can be a big deal,
Ова може да биде значајно
06:57
especially when it comes
to life-and-death situations.
кога кога се работи за ситуации
од животна важност.
06:58
Steve, a physician, told me
about a doctor that he worked with
Стив, кој е лекар,ми раскажа
за докторот со кој работел
07:02
who was never very respectful,
и кој никошаш не бил многу љубезен,
07:06
especially to junior staff and nurses.
особено со помладите лекари и сестрите.
07:08
But Steve told me about
this one particular interaction
Стив ми раскажа за една посебна случка
07:11
where this doctor shouted
at a medical team.
кога овој лекар се развикал
на медицинскиот персонал.
07:14
Right after the interaction,
Веднаш после случајот,
07:18
the team gave the wrong dosage
of medication to their patient.
медицинскиот тим дале погрешна
доза лекарства на пациент.
07:20
Steve said the information
was right there on the chart,
Стив рече дека информацијата
била дадена на таблата
07:25
but somehow everyone
on the team missed it.
но, случајно никој не ја забележал.
07:29
He said they lacked the attention
or awareness to take it into account.
Рече немале доволно внимание или
свесност за да ја земат предвид.
07:33
Simple mistake, right?
Еднставна грешка, нели?
07:37
Well, that patient died.
Е па, пациентот умрел.
07:39
Researchers in Israel have actually shown
Истаржувачите во Израел покажаа
07:42
that medical teams exposed to rudeness
дека медицински тимови
изложени на грубости
07:45
perform worse not only
in all their diagnostics,
работат многу полошо
не само во дијагностиката
07:48
but in all the procedures they did.
туку во нивната целокупна процедура.
07:51
This was mainly because
the teams exposed to rudeness
Поради ова, тимот изложен на грубости
07:54
didn't share information as readily,
не споделувале лесно информации
07:57
and they stopped seeking
help from their teammates.
и престанувале да бараат
помош од соработниците.
08:00
And I see this not only in medicine
but in all industries.
Ова не се случува само во медицината
туку во сите области.
08:03
So if incivility has such a huge cost,
Ако грубоста има толку висока цена,
08:08
why do we still see so much of it?
зошто сè уште толку ја има?
08:11
I was curious, so we surveyed
people about this, too.
Бев љубопитна и направивме анкета за ова.
08:14
The number one reason is stress.
Причината број еден е стресот.
08:18
People feel overwhelmed.
Луѓето се чувствуваат напнати.
08:20
The other reason that people
are not more civil
Друга причина зошто луѓето се груби
08:23
is because they're skeptical
and even concerned
е затоашто се скептични, дури загрижени
08:26
about being civil or appearing nice.
ако се љубезни.
08:29
They believe they'll appear
less leader-like.
Сметаат дека ќе бидат помалку лидери.
08:32
They wonder: Do nice guys finish last?
Се прашуваат: дали добрите
завршуваат последни?
08:34
Or in other words: Do jerks get ahead?
Односно дали безобразните водат?
08:38
(Laughter)
(Смеа)
08:41
It's easy to think so,
Лесно е да се мисли така,
08:43
especially when we see
a few prominent examples
особено кога гледаме истакнати примери
08:44
that dominate the conversation.
кои преовладуваат во разговорите.
08:47
Well, it turns out,
in the long run, they don't.
Испаѓа дека не е така.
08:50
There's really rich research on this
by Morgan McCall and Michael Lombardo
Има обемни истражувања
за ова од МекКал и Мајкл Ломбардо
08:54
when they were at
the Center for Creative Leadership.
додека престојуваа во
Центарот за креативно лидерство.
08:58
They found that the number one reason
tied to executive failure
Тие открија дека првата причина
за неуспехот на лидерите
09:00
was an insensitive, abrasive
or bullying style.
е безчувствителнотo, сурово
и заканувачко однесување.
09:05
There will always be some outliers
that succeed despite their incivility.
Секогаш ќе има некој кој успеал
и покрај грубото однесување.
09:10
Sooner or later, though,
Иако порано или подоцна,
09:14
most uncivil people
sabotage their success.
повеќето некултурни луѓе
си го саботираат успехот.
09:16
For example, with uncivil executives,
На пример, некултурните директори,
09:20
it comes back to hurt them
when they're in a place of weakness
самите се повредени кога се немоќни
09:22
or they need something.
или имаат потреба од нешто.
09:25
People won't have their backs.
Луѓето нема да ги одбранат.
09:26
But what about nice guys?
Но, што е со фините луѓе?
09:29
Does civility pay?
Дали се исплати учтивоста?
09:31
Yes, it does.
Да, секако.
09:33
And being civil doesn't just mean
that you're not a jerk.
Да се биде учтив, не значи дека си глупав.
09:35
Not holding someone down
isn't the same as lifting them up.
Ако не деградираш некого,
не значи дека го воздигнуваш.
09:40
Being truly civil means
doing the small things,
Да се биде вистински учтив
значи да правиш мали нешта,
09:44
like smiling and saying
hello in the hallway,
да се насмевнеш и да ги поздравиш другите,
09:47
listening fully when
someone's speaking to you.
да слушаш внимателно
кога некој ти зборува.
09:50
Now, you can have strong opinions,
Може да се држите цврсто за својот став,
09:54
disagree, have conflict
or give negative feedback civilly,
да не се согласувате, да сте во судир,
да возвратите со негативен став,
09:56
with respect.
но учтиво и културно.
10:01
Some people call it "radical candor,"
Некои тоа го нарекуваат
„радикална искреност“-
10:02
where you care personally,
внимателни сте
10:05
but you challenge directly.
но, директно се спротивставувате.
10:06
So yes, civility pays.
Значи, да-учтивоста се исплати.
10:09
In a biotechnology firm,
colleagues and I found
Во една био-технолошка фирма,
со колегите откривме
10:12
that those that were seen as civil
дека тие кои ги сметаа за учтиви,
10:15
were twice as likely
to be viewed as leaders,
двојно повеќе беа сметани за лидери
10:17
and they performed significantly better.
и подобро ја вршеа својата работа.
10:20
Why does civility pay?
Зошто се исплати учтивоста?
10:23
Because people see you
as an important -- and a powerful --
Бидејќи луѓето ве гледаат како
важна и моќна-
10:25
unique combination
of two key characteristics:
уникатна комбинација
на две главни обележја:
10:29
warm and competent, friendly and smart.
срдечни и компетентни- љубезни и паметни.
10:33
In other words, being civil
isn't just about motivating others.
Со други зборови, учтивоста
не значи само мотивирање на другите.
10:37
It's about you.
Учтивоста е за вас.
10:41
If you're civil, you're more likely
to be seen as a leader.
Ако сте учтиви, повеќе ќе ве
гледаат како лидер.
10:43
You'll perform better, and you're seen
as warm and competent.
Подобро ќе работите, и ќе ве сметаат
за срдечни и компетентни.
10:47
But there's an even bigger story
about how civility pays,
Но, има и подобра приказна
за тоа колку се исплати учтивоста,
10:51
and it ties to one of the most
important questions around leadership:
и е поврзана за едно од најважните
прашања околу лидерството.
10:55
What do people want most
from their leaders?
Што сакаат луѓето најмногу
од својот лидер?
11:00
We took data from over
20,000 employees around the world,
Собравме податоци од околу
20.000 работници низ светот
11:03
and we found the answer was simple:
и откривме дека одговорот е едноставен:
11:07
respect.
почит.
11:10
Being treated with respect
was more important
Да се биде третиран со почит е поважно
11:12
than recognition and appreciation,
од признанијата или пофалбите,
11:15
useful feedback,
корисните повратни информации,
11:18
even opportunities for learning.
дури и од можностите за учење.
11:20
Those that felt respected were healthier,
Тие кои ја имале почитта биле поздрави,
11:22
more focused,
пофокусирани,
11:26
more likely to stay
with their organization
со поголеми изгледи да останат
во организацијата
11:27
and far more engaged.
и многу поангажирани.
11:30
So where do you start?
Па, каде да се почне?
11:34
How can you lift people up
and make people feel respected?
Како да ги воздигнете луѓето
и да се чувствуваат почитувани?
11:36
Well, the nice thing is,
it doesn't require a huge shift.
Добрата страна е што тоа
не бара голема промена.
11:40
Small things can make a big difference.
Малите нешта можат да
направат голема разлика.
11:43
I found that thanking people,
Открив дека ако им се
заблагодаруваме на луѓето,
11:47
sharing credit,
ако покажуваме доверба,
11:49
listening attentively,
слушаме внимателно,
11:51
humbly asking questions,
скромно поставувуваме прашања,
11:53
acknowledging others and smiling
ги прифаќаме и им се насмевнуваме
11:56
has an impact.
тогаш има влијание.
11:58
Patrick Quinlan, former CEO
of Ochsner Health [System],
Патрик Квинлен, поранешен директор
на Здравствените Системи Ознер
12:01
told me about the effects
of their 10-5 way,
ми раскажа за ефектите
од нивниот 10-5 начин,
12:05
where if you're within 10 feet of someone,
каде ако сте оддалечени околу 3м од некој,
12:08
you make eye contact and smile,
имате контакт со очите и се насмевнувате,
12:10
and if you're within five feet,
ако сте на 1.5м оддалеченост,
12:13
you say hello.
велите „Здраво“.
12:14
He explained that civility spread,
Тој вели дека учтивоста се шири
12:16
patient satisfaction scores rose,
задовоството на пациентите расте
12:19
as did patient referrals.
како и препораките на пациентите.
12:21
Civility and respect can be used
to boost an organization's performance.
Учтивоста и почитта можат да се
применат со цел да се подобри работата.
12:24
When my friend Doug Conant took over
as CEO of Campbell's Soup Company in 2001,
Кога мојот пријател Даг Конант стана
директор на Компанијата Кемпел во 2001,
12:29
the company's market share
had just dropped in half.
пласманот на нивните
производи бил опаднат 50%.
12:35
Sales were declining,
Продажбата била намалена,
12:38
lots of people had just been laid off.
многумина биле отпуштени од работа.
12:40
A Gallup manager said it was
the least engaged organization
Менаџерот на Галуп изјавил дека
компанијата била една од најнеажурните
12:42
that they had surveyed.
кои воопшто биле испитувани.
12:46
And as Doug drove up
to work his first day,
Кога Даг го почнал, на првиот работен ден,
12:48
he noticed that the headquarters
was surrounded by barbwire fence.
забележал дека главните канцеларии
биле заградени со жичани огради.
12:51
There were guard towers
in the parking lot.
Имало стражарници на паркиралиштата.
12:56
He said it looked like
a minimum security prison.
Рече дека наликувало на затвор.
12:59
It felt toxic.
Страшно.
13:03
Within five years, Doug
had turned things around.
За пет дена Даг ги променил работите.
13:06
And within nine years, they were setting
all-time performance records
А за девет години, ги постигнале
врвните рекорди во работењето
13:10
and racking up awards,
including best place to work.
со бројни награди меѓу кои
и за најдобро работно место.
13:13
How did he do it?
Како го постигнал тоа?
13:17
On day one, Doug told employees
Еден ден, Даг им рекол на вработените
13:19
that he was going to have
high standards for performance,
дека ќе постави високи
стандарди во работата,
13:21
but they were going
to do it with civility.
но, на културен начин.
13:24
He walked the talk,
and he expected his leaders to.
Исполнувал што ќе речел
и го очекувал тоа и од соработниците.
13:26
For Doug, it all came down
to being tough-minded on standards
За Даг, поентат била
да биде строг за стандардите
13:30
and tenderhearted with people.
но мек кон луѓето.
13:35
For him, he said it was all about
these touch points,
Според него, суштината
била во допирните точки,
13:38
or these daily interactions
he had with employees,
или дневните интеракции
кои ги имал со вработените,
13:41
whether in the hallway,
in the cafeteria or in meetings.
било по ходниците, кантината
или на состаноците.
13:44
And if he handled each touch point well,
Ако успевал добро да се справи
со овие допирни точки
13:49
he'd make employees feel valued.
тогаш вработените
се чувствувале ценети.
13:51
Another way that Doug
made employees feel valued
Друг начин на кој Даг го правел ова,
13:55
and showed them that
he was paying attention
и им покажал на вработените
дека обрнува внимание-
13:58
is that he handwrote over 30,000
thank-you notes to employees.
-лично напишал над 30.000 картички
со благодарност до вработените.
14:01
And this set an example for other leaders.
И со ова им дал пример на другите водачи.
14:06
Leaders have about 400
of these touch points a day.
Водачите имаат околу 400
допирни точки од овој вид.
14:10
Most don't take long,
less than two minutes each.
Повеќето не траат долго,
помалку од 2 минути.
14:14
The key is to be agile and mindful
in each of these moments.
Решението е да се биде агилен
и разумен во овие мигови.
14:17
Civility lifts people.
Учтивоста ги воздигнува луѓето.
14:22
We'll get people to give more
and function at their best
Луѓето ќе дадат повеќе и ќе
функционираат на најдобар начин
14:25
if we're civil.
ако сме учтиви.
14:28
Incivility chips away at people
and their performance.
Некултурата ја намалува функционалноста
на луѓето и работата.
14:30
It robs people of their potential,
Им го одзема на луѓето потенцијалот,
14:33
even if they're just working around it.
дури и кога се трудат.
14:35
What I know from my research is that
when we have more civil environments,
Моите истражувања покажаа дека ако
имаме повеќе цивилизирани средини,
14:39
we're more productive, creative,
helpful, happy and healthy.
ние сме попродуктивни, покреативни,
покорисни,посреќни и поздрави.
14:43
We can do better.
Можеме повеќе.
14:49
Each one of us can be more mindful
Секој од нас може да е поразумен
14:51
and can take actions
to lift others up around us,
и може да дејствува за да
ги воздигне останатите,
14:54
at work, at home, online,
на работа, дома, на интернет,
14:58
in schools
во училиштата
15:01
and in our communities.
и во нашите заедници.
15:02
In every interaction, think:
Во секоја интеракција, размислете:
15:04
Who do you want to be?
Кој сакате да бидете?
15:07
Let's put an end to incivility bug
Да ставиме крај на нецивилизираноста
15:10
and start spreading civility.
и да почнеме да шириме цивилизираност,
15:12
After all, it pays.
На крај, ќе се исплати.
15:15
Thank you.
Ви благодарам!
15:18
(Applause)
(Аплауз)
15:19

▲Back to top

About the speaker:

Christine Porath - Management professor, researcher
Christine Porath helps organizations build thriving workplaces.

Why you should listen

Christine Porath teaches at Georgetown University's McDonough School of Business. She's the author of Mastering Civility: A Manifesto for the Workplace and co-author of The Cost of Bad Behavior. Her speaking and consulting clients include Google, United Nations, World Bank, International Monetary Fund, Genentech, Marriott, National Institute of Health, Department of Labor, Department of the Treasury, Department of Justice and National Security Agency. She has written for the Harvard Business Review, the New York Times, the Wall Street Journal, McKinsey Quarterly and the Washington Post. She serves on the Advisory Council for the Partnership for Public Service.

Before getting her PhD, Porath worked for International Management Group (IMG), a leading sports management and marketing firm. She received her BA from College of the Holy Cross, where she was a member of the women's basketball and soccer teams, and her PhD from Kenan-Flagler Business School at the University of North Carolina at Chapel Hill.

More profile about the speaker
Christine Porath | Speaker | TED.com