ABOUT THE SPEAKER
Adam Alter - Psychologist
What makes us incessantly check our phones? Adam Alter dives into the fascinating psychology that drives our tech addictions.

Why you should listen

Adam Alter's academic research focuses on judgment, decision-making and social psychology, with a particular interest in the sometimes surprising effects of subtle cues in the environment on human cognition and behavior.

He is the bestselling author of two books: Irresistible, which considers why so many people today are addicted to so many behaviors, from incessant smart phone and internet use to video game playing and online shopping, and Drunk Tank Pink, which investigates how hidden forces in the world around us shape our thoughts, feelings and behaviors.   

More profile about the speaker
Adam Alter | Speaker | TED.com
TED2017

Adam Alter: Why our screens make us less happy

Адам Алтер: Яагаад дэлгэц биднийг аз жаргалгүй болгодог вэ?

Filmed:
3,737,315 views

Дэлгэцэт технологи бидэнд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Сэтгэл судлаач Адам Алтер дэлгэцийн технологийн хэрэглээ бидний амьдралаас хэр их цагийг үрэн таран хийж, үүнийг нь мэдсээр байж бид яагаад зогсож чаддаггүй болохыг судалжээ. Тэрээр бид гар утсаараа оролдон, компьютерийн дэлгэцээ ширтэн суух цаг хором бүр биднийг аз жаргалгүй болгож байдгийг хэлж байна.
- Psychologist
What makes us incessantly check our phones? Adam Alter dives into the fascinating psychology that drives our tech addictions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, a few years ago I heard
an interesting rumor.
0
928
2987
Хэдэн жилийн өмнө би нэгэн
сонирхолтой цуурхал сонссон юм.
00:16
Apparently, the head
of a large pet food company
1
4389
2388
Амьтны хоол үйлдвэрлэдэг
нэгэн компанийн захирал
00:18
would go into the annual
shareholder's meeting
2
6801
2255
жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр
лаазалсан нохойны хоол
авч ирдэг байж.
00:21
with can of dog food.
3
9080
1461
00:22
And he would eat the can of dog food.
4
10565
2101
Тэгээд өнөөхөө иддэг байж.
00:24
And this was his way of convincing them
that if it was good enough for him,
5
12690
3553
Хоол нь хүнд сөрөг нөлөөгүй юм чинь
тэжээвэр амьтад ч мөн муу нөлөөгүй
00:28
it was good enough for their pets.
6
16267
1677
гэдгийг харуулах гэсэн арга байжээ.
00:29
This strategy is now known
as "dogfooding,"
7
17968
2436
Энэ стратеги нь бизнесийн ертөнцөд
танигдсан бөгөөд
00:32
and it's a common strategy
in the business world.
8
20428
2319
үүнийг "Нохойн хоол идэх"
стратеги гэж нэрлэдэг.
00:34
It doesn't mean everyone
goes in and eats dog food,
9
22771
2484
Хүн болгон нохойн хоол
иднэ гэсэн үг биш л дээ.
00:37
but businesspeople
will use their own products
10
25279
2221
Гэхдээ бизнес эрхлэгчид бүтээгдэхүүндээ
00:39
to demonstrate that they feel --
11
27524
1537
итгэл төгс байна гэдгээ харуулахын тулд
00:41
that they're confident in them.
12
29085
1705
энэ аргыг хэрэглэдэг байна.
00:42
Now, this is a widespread practice,
13
30814
1925
Одоо энэ түгээмэл хэрэглэгдэх болсон.
00:44
but I think what's really interesting
is when you find exceptions
14
32763
3095
Гэхдээ энэ дүрмээс гажууд
онцгой тохиолдол гардаг нь
00:47
to this rule,
15
35882
1151
миний сонирхлыг татсан.
00:49
when you find cases of businesses
or people in businesses
16
37057
2707
Өөрөөр хэлбэл бизнесменүүд
өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг
00:51
who don't use their own products.
17
39788
1594
огт хэрэглэдэггүй тохиолдол юм.
00:53
Turns out there's one industry
where this happens in a common way,
18
41406
3121
Ийм тохиолдол нэг салбарт байнга шахуу,
00:56
in a pretty regular way,
19
44551
1160
түгээмэл гардаг аж.
00:57
and that is the screen-based
tech industry.
20
45735
2434
Энэ бол дэлгэцэт технологийн салбар юм.
01:00
So, in 2010, Steve Jobs,
when he was releasing the iPad,
21
48193
4394
2010 онд Стив Жобс iPad-ыг
анх танилцуулж байх үед
01:04
described the iPad as a device
that was "extraordinary."
22
52611
3742
iPad-ыг маш онцгой бүтээгдэхүүн
хэмээн тайлбарлаж байв.
01:08
"The best browsing experience
you've ever had;
23
56377
2540
"Интернет ашиглах хамгийн шилдэг арга.
01:10
way better than a laptop,
way better than a smartphone.
24
58941
2733
Зөөврийн компьютер,
гар утаснаас хувь илүү.
01:13
It's an incredible experience."
25
61698
1527
Гайхалтай мэдрэмж."
01:15
A couple of months later,
he was approached by a journalist
26
63249
2785
Хэдэн сарын дараа New York Times
сонины нэгэн сурвалжлагч
01:18
from the New York Times,
27
66058
1156
түүнтэй холбоо барьж,
01:19
and they had a long phone call.
28
67238
1499
утсаар удаан ярилцжээ.
01:20
At the end of the call,
29
68761
1170
Ярилцлагын эцэст
01:21
the journalist threw in a question
that seemed like a sort of softball.
30
69955
3390
сурвалжлагч мэдээж гэмээр
нэгэн асуулт тавьжээ.
01:25
He said to him, "Your kids
must love the iPad."
31
73369
2575
Тэрээр "Хүүхдүүд тань iPad-д
дуртай биз?" гэжээ.
01:28
There's an obvious answer to this,
32
76803
1629
Хариулт нь ойлгомжтой гэж
01:30
but what Jobs said
really staggered the journalist.
33
78456
2619
бодсон сэтгүүлчийг Жобсын
хариулт гайхшруулсан гэдэг.
01:33
He was very surprised,
34
81099
1191
"Тэд огт хэрэглэдэггүй"
01:34
because he said, "They haven't used it.
35
82314
2575
гэдгийг сонсоод тэрээр үнэхээр гайхжээ.
01:36
We limit how much technology
our kids use at home."
36
84913
2922
"Гэртээ тэдний технологийн
хэрэглээг аль болох хязгаарладаг."
01:39
This is a very common thing
in the tech world.
37
87859
3863
Технологийн ертөнцөд
энэ бол ердийн үзэгдэл болсон.
01:43
In fact, there's a school
quite near Silicon Valley
38
91746
2435
Жишээ нь, Цахиурт хөндийн ойролцоо байдаг
01:46
called the Waldorf School
of the Peninsula,
39
94205
2273
Waldorf хэмээх сургуульд
01:48
and they don't introduce screens
until the eighth grade.
40
96502
3164
8-р ангид орох хүртэл дэлгэц
ашигласан хичээл ордоггүй байна.
01:51
What's really interesting about the school
41
99690
2042
Хамгийн сонирхолтой нь сургуулийн
01:53
is that 75 percent
of the kids who go there
42
101756
2049
сурагчдын 75 хувийнх нь эцэг, эх нь
01:55
have parents who are high-level
Silicon Valley tech execs.
43
103829
3067
Цахиурын хөндийд удирдах
албан тушаал хашдаг гэнэ.
01:59
So when I heard about this, I thought
it was interesting and surprising,
44
107342
3515
Үүнийг сонсоход надад үнэхээр сонирхолтой,
бас гайхалтай байсан бөгөөд
02:02
and it pushed me to consider
what screens were doing to me
45
110881
3032
ер нь дэлгэц надад болоод
миний гэр бүлд, дотны хүмүүс ба
02:05
and to my family and the people I loved,
46
113937
1957
бусдад хэрхэн нөлөөлж буйг
02:07
and to people at large.
47
115918
1262
бодоход хүргэсэн.
02:09
So for the last five years,
48
117204
1922
Сүүлийн 5 жилийн турш
02:11
as a professor of business and psychology,
49
119150
2033
бизнес, сэтгэл зүйн профессорын хувьд
02:13
I've been studying the effect
of screens on our lives.
50
121207
2704
дэлгэц бидний амьдралд
хэрхэн нөлөөлж буйг судаллаа.
02:16
And I want to start by just focusing
on how much time they take from us,
51
124889
4082
Юуны өмнө дэлгэц бидний амьдралаас хэр их
хугацааг үрж байдгаас эхэлье гэж бодлоо.
02:20
and then we can talk about
what that time looks like.
52
128995
2506
Дараа нь тэрхүү цагаа бид
юунд үрээд байдгийг харъя.
02:23
What I'm showing you here
is the average 24-hour workday
53
131525
2667
Энд харуулж байгаа зүйл бол
түүхийн 3 өөр цаг үеийн
02:26
at three different points in history:
54
134216
2338
ажлын 24 цагийн дундаж үзүүлэлтүүд юм.
02:28
2007 -- 10 years ago --
55
136578
2002
2007 он - 10 жилийн өмнөх үе.
02:30
2015
56
138604
1459
2015 он.
02:32
and then data that I collected,
actually, only last week.
57
140087
3018
Харин энэ бол өнгөрсөн 7 хоногт
цуглуулсан тоон мэдээ байна.
02:35
And a lot of things haven't changed
58
143129
1749
Тийм ч их зүйл өөрчлөгдөөгүй нь
02:36
all that much.
59
144902
1151
харагдаж байна.
02:39
We sleep roughly seven-and-a-half
to eight hours a day;
60
147320
2775
Бид ойролцоогоор хоногт 7.5-8 цаг унтдаг.
02:42
some people say that's declined slightly,
but it hasn't changed much.
61
150119
3317
Одоо үед зарим хүмүүсийн хувьд
энэ үзүүлэлт бага зэрэг буурсан байх.
02:45
We work eight-and-a-half
to nine hours a day.
62
153460
3254
Бид өдөрт 8.5-9 цаг ажилладаг.
02:48
We engage in survival activities --
63
156738
1732
Амьдралын шаардлагатай ажлууд болох
02:50
these are things like eating
and bathing and looking after kids --
64
158494
3127
идэх, усанд орох, хүүхдээ харах зэрэгт
02:53
about three hours a day.
65
161645
1156
хоногт 3 цаг зарцуулдаг.
02:54
That leaves this white space.
66
162825
1528
Ингээд үлдэж буй цагаан зай нь
02:56
That's our personal time.
67
164377
1667
бидний хувийн цаг хугацаа юм.
02:58
That space is incredibly important to us.
68
166068
2788
Энэ цаг хугацаа бидний хувьд маш чухал.
03:01
That's the space where we do things
that make us individuals.
69
169294
2874
Энэ зайнд бид хувь хүн болж
төлөвших зүйлсийг хийж байдаг.
03:04
That's where hobbies happen,
where we have close relationships,
70
172192
3101
Энэ л орон зайнд бид дуртай зүйлээ
хийж, харилцаагаа бэхжүүлж,
03:07
where we really think about our lives,
where we get creative,
71
175317
2882
амьдралдаа юу хийхээ бодож,
бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлж,
03:10
where we zoom back and try to work out
72
178223
1814
өнгөрсөн амьдралаа тунгааж,
03:12
whether our lives have been meaningful.
73
180061
1860
амьдрал утга учиртай эсэхийг тунгаадаг.
03:13
We get some of that from work as well,
74
181945
1828
Ажил маань амьдралд чухал үүрэгтэй ч
03:15
but when people look back on their lives
75
183797
1915
хүмүүс амьдралаа эргэн хараад
03:17
and wonder what their lives have been like
76
185736
2004
амьдралын төгсгөлд хэрхэн амьдарснаа
03:19
at the end of their lives,
77
187764
1243
эргэн дурсахдаа
03:21
you look at the last things they say --
78
189031
1887
хүмүүс юу ярьдгийг судлаад үзэхэд
03:22
they are talking about those moments
that happen in that white personal space.
79
190942
3701
тэд энэ цагаан, хувийн цаг хугацаанд
хийсэн зүйлээ дурсдаг.
03:26
So it's sacred; it's important to us.
80
194667
2003
Энэ нь бидний хувьд нандин,
чухал зүйл юм.
03:28
Now, what I'm going to do is show you
81
196694
1851
Харин одоо та бүхэнд
03:30
how much of that space
is taken up by screens across time.
82
198569
3252
дэлгэц бидний цаг хугацаанаас
хэр их үрдгийг харуулъя.
03:33
In 2007,
83
201845
1325
2007 онд
03:35
this much.
84
203194
1151
ийм байсан байна.
03:36
That was the year that Apple
introduced the first iPhone.
85
204369
2980
Apple анхны iPhone-ийг зарлаж байсан үе.
03:39
Eight years later,
86
207373
1198
Харин 8 жилийн дараа
03:41
this much.
87
209239
1221
ийм болжээ.
03:43
Now, this much.
88
211318
1789
Харин одоо ийм байна.
03:45
That's how much time we spend
of that free time in front of our screens.
89
213131
3438
Энэ их хэмжээний чөлөөт цагаа
бид дэлгэцийн өмнө үрдэг байна.
03:48
This yellow area, this thin sliver,
is where the magic happens.
90
216593
3303
Энэ нарийхан, шар өнгийн хэсэгт
ид шид тохиодог.
03:51
That's where your humanity lives.
91
219920
1582
Энд л хүн чанар амьдардаг.
03:53
And right now, it's in a very small box.
92
221526
2032
Харин одоо энэ маш жижиг хэмжээтэй болсон.
03:56
So what do we do about this?
93
224243
1625
Үүнийг бид яах ёстой вэ?
03:57
Well, the first question is:
94
225892
1357
Эхний асуулт:
03:59
What does that red space look like?
95
227273
1859
Харин энэ улаан талбай юу вэ?
04:01
Now, of course, screens are miraculous
96
229156
2105
Мэдээж дэлгэц бол олон талаараа
04:03
in a lot of ways.
97
231285
1428
гайхамшигтай.
04:04
I live in New York,
98
232737
1257
Би Нью Йоркт амьдардаг.
04:06
a lot of my family lives in Australia,
99
234018
1998
Гэр бүлийнхэн маань Австралид амьдардаг.
04:08
and I have a one-year-old son.
100
236040
1430
Би 1 настай хүүтэй.
04:09
The way I've been able to introduce
them to him is with screens.
101
237494
3898
Дэлгэцийн цаанаас хүүгээ
хамаатнуудтай нь танилцуулсан.
04:13
I couldn't have done that
15 or 20 years ago
102
241416
2090
15, 20 жилийн өмнө ингэх нь
04:15
in quite the same way.
103
243530
1158
боломжгүй зүйл байлаа.
04:16
So there's a lot of good
that comes from them.
104
244712
2157
Энэ мэдээж олон талын ашиг тустай.
04:18
One thing you can do is ask yourself:
105
246893
1846
Гэхдээ өөрсдөөсөө асуугаад үз:
04:20
What goes on during that time?
106
248763
2083
Энэ цагт юу болдог вэ?
04:22
How enriching are the apps
that we're using?
107
250870
2438
Бидний хэрэглэдэг програмууд
хэр ашиг тустай вэ?
04:25
And some are enriching.
108
253332
1274
Зарим нь ашиг тустай.
04:26
If you stop people while
they're using them and say,
109
254630
2442
Хэрвээ утсаа оролдож байгаа хэн нэгнээс
04:29
"Tell us how you feel right now,"
110
257096
1588
яг одоо юу мэдэрч байгааг асуувал
04:30
they say they feel pretty good
about these apps --
111
258708
2396
тэд амрах, дасгал хийх,
цаг агаарын мэдээ харах,
04:33
those that focus on relaxation,
exercise, weather, reading,
112
261128
3360
унших, боловсрох, эрүүл мэндийн
зориулалттай эдгээр програмуудыг
04:36
education and health.
113
264512
1543
тун дажгүй гэдгийг хэлнэ.
04:38
They spend an average of nine
minutes a day on each of these.
114
266079
3134
Хүмүүс ийм програм бүрт өдөрт дунджаар
9 минут зарцуулдаг байна.
04:41
These apps make them much less happy.
115
269237
2330
Харин энэ програмууд
аз жаргалгүй болгодог.
04:44
About half the people, when you interrupt
them and say, "How do you feel?"
116
272099
3604
Утсаа оролдож буй хүмүүсээс сэтгэл санаа
ямар байгааг асуухад 2 хүний 1 нь
04:47
say they don't feel good about using them.
117
275727
2108
тийм ч тааламжтай бус байгаагаа хэлнэ.
04:49
What's interesting about these --
118
277859
1631
Сонирхолтой нь гэвэл болзоо,
04:51
dating, social networking, gaming,
119
279514
1710
сошиал сүлжээ, тоглоом, зугаа,
04:53
entertainment, news, web browsing --
120
281248
2726
мэдээний програм тус бүрт
04:55
people spend 27 minutes a day
on each of these.
121
283998
2606
хүмүүс өдөрт дунджаар
27 минут үрж байдаг байна.
04:58
We're spending three times longer
on the apps that don't make us happy.
122
286628
3552
Өөрсдийг маань аз жаргалгүй болгодог
програмд бид 3 дахин их цаг үрж байна.
05:02
That doesn't seem very wise.
123
290204
1668
Тийм ч ухаалаг
биш байгаа биз?
05:04
One of the reasons we spend
so much time on these apps
124
292886
2538
Өөрсдийг маань аз жаргалгүй
болгодог програмд бид
05:07
that make us unhappy
125
295448
1152
их цаг үрдэг шалтгаан нь
05:08
is they rob us of stopping cues.
126
296624
1532
тэдгээрт зогсох
дохио байдаггүй.
05:10
Stopping cues were everywhere
in the 20th century.
127
298180
2379
20-р зуунд зогсох дохио
хаа сайгүй л байсан.
05:12
They were baked into everything we did.
128
300583
1864
Бидний алхам тутам тааралддаг байлаа.
05:14
A stopping cue is basically a signal
that it's time to move on,
129
302471
3416
Зогсох дохио нь
тухайн ажлаа завсарлаад
05:17
to do something new,
to do something different.
130
305911
2697
шинэ, өөр зүйл хийхийг
сануулж байдаг.
05:20
And -- think about newspapers;
eventually you get to the end,
131
308632
3196
Жишээ нь, бид сонин уншиж дуусаад
05:23
you fold the newspaper away,
you put it aside.
132
311852
2297
эвхээд хойш нь тавина.
05:26
The same with magazines, books --
you get to the end of a chapter,
133
314173
3158
Ном, сэтгүүл ч мөн адил, нэг дугаар,
нэг бүлгийг уншиж дуусаад
05:29
prompts you to consider
whether you want to continue.
134
317355
2777
цааш үргэлжлүүлэх эсэхээ
та заавал бодож үздэг.
05:32
You watched a show on TV,
eventually the show would end,
135
320504
2698
Үзэж буй зурагтын нэвтрүүлэг
дуусахад дараагийн дугаар
05:35
and then you'd have a week
until the next one came.
136
323226
2405
хүртэл 7 хоног хүлээхээс
өөр аргагүй болно.
05:37
There were stopping cues everywhere.
137
325655
1754
Зогсох дохио хаа сайгүй байлаа.
05:39
But the way we consume media today
is such that there are no stopping cues.
138
327433
3750
Гэвч өнөөгийн мэдээллийн цахим сүлжээнд
зогсох дохио гэж байдаггүй.
05:43
The news feed just rolls on,
139
331923
1575
Мэдээ тасралтгүй цуварсаар байна.
05:45
and everything's bottomless:
Twitter, Facebook, Instagram,
140
333522
3673
Twitter, Facebook, Instagram,
цахим шуудан, мессеж,
05:49
email, text messaging, the news.
141
337219
3142
мэдээний програмд ёроол гэж үгүй.
05:52
And when you do check
all sorts of other sources,
142
340385
2970
Мэдээ бүрийг шалгана гэвэл
05:55
you can just keep going on and on and on.
143
343379
2341
эцэс төгсгөлгүй үргэлжилсээр байх болно.
05:57
So, we can get a cue about what to do
from Western Europe,
144
345744
4410
Бид баруун Европоос суралцах хэрэгтэй.
06:02
where they seem to have a number
of pretty good ideas in the workplace.
145
350178
3401
Тэд ажлын байран дээр юу хийх
ёстой талаар сайхан санаа олсон.
06:05
Here's one example.
This is a Dutch design firm.
146
353603
2408
Голландын нэгэн дизайны
компани дээр жишээ авъя.
06:08
And what they've done
is rigged the desks to the ceiling.
147
356035
3386
Тэд ажлын ширээнүүдээ
таазнаас дүүжилж тогтоосон аж.
06:11
And at 6pm every day,
148
359445
1152
Өдөр бүр 6 цаг болоход
06:12
it doesn't matter who you're emailing
or what you're doing,
149
360621
2807
хэн юу хийж байгаа нь хамаагүй
ширээнүүд нь тааз руу
06:15
the desks rise to the ceiling.
150
363452
1477
өргөгдөж хураагддаг юм байна.
06:16
(Laughter)
151
364953
1108
(Инээд)
06:18
(Applause)
152
366085
1250
(Алга ташилт)
06:19
Four days a week, the space
turns into a yoga studio,
153
367359
4243
7 хоногийн 4 өдөр нь ажлын байр нь
иогийн студи болон хувирч,
06:23
one day a week, into a dance club.
154
371626
1631
1 өдөр нь бүжгийн клуб болдог.
06:25
It's really up to you which ones
you stick around for.
155
373281
2529
Юу сонгох нь хувь хүний
сонголт хэдий ч энэ нь
06:27
But this is a great stopping rule,
156
375834
1687
зогсох дохионы гайхалтай жишээ юм.
06:29
because it means at the end of the day,
157
377545
1887
Учир нь ажлын цаг дуусахад
06:31
everything stops, there's no way to work.
158
379456
2037
бүх зүйл зогсож,
ажил хийх боломжгүй болно.
06:33
At Daimler, the German car company,
they've got another great strategy.
159
381517
3444
Германы машин үйлдвэрлэгч Даймлер
компани өөр нэг гайхалтай бодлоготой.
06:36
When you go on vacation,
160
384985
1530
Амралттай ажилтанд нь хандахад
06:38
instead of saying,
"This person's on vacation,
161
386539
2204
"Тус ажилтан амралтаа авсан тул
удахгүй тантай
06:40
they'll get back to you eventually,"
162
388767
1723
холбогдох болно" гэж хэлэхийн оронд
06:42
they say, "This person's on vacation,
so we've deleted your email.
163
390514
3222
"Тус ажилтан амралтаа авсан тул
бид таны захиаг устгах болно.
06:45
This person will never see
the email you just sent."
164
393760
2646
Таны илгээсэн захиа тус ажилтанд
очихгүй" гэж бичдэг.
06:48
(Laughter)
165
396430
1016
(Инээд)
06:49
"You can email back in a couple of weeks,
166
397470
2641
"7 хоногийн дараа дахин холбоо барих,
эсвэл өөр ажилтанд
06:52
or you can email someone else."
167
400135
1486
илгээнэ үү" гэдэг байна.
06:53
(Laughter)
168
401645
1028
(Инээд)
06:54
And so --
169
402697
1172
Тэгэхээр
06:55
(Applause)
170
403893
3642
(Алга ташилт)
07:00
You can imagine what that's like.
171
408882
1638
Юу болохыг та төсөөлж байгаа байх.
07:02
You go on vacation,
and you're actually on vacation.
172
410544
2458
Та жинхэнэ утгаараа амарч чадна.
07:05
The people who work at this company feel
173
413026
1969
Энэ компанид ажилладаг хүмүүс ажлаасаа
07:07
that they actually get a break from work.
174
415019
2362
үнэхээр завсарлага авч чадна гэсэн үг.
07:09
But of course, that doesn't tell us much
175
417405
1917
Мэдээж эндээс бид өөрсдийн амьдралдаа,
07:11
about what we should do
at home in our own lives,
176
419346
2299
гэртээ юу хийх ёстойг мэдэж
чадахгүй болохоор
07:13
so I want to make some suggestions.
177
421669
1682
би та бүхэнд хэдэн зөвлөгөө өгье.
07:15
It's easy to say, between 5 and 6pm,
I'm going to not use my phone.
178
423375
4493
"Би оройн 5-6 цагийн хооронд гар утсаа
ашиглахгүй" гэж хэлэх нь амархан л даа.
07:19
The problem is, 5 and 6pm
looks different on different days.
179
427892
3431
Гэхдээ өдөр өдрийн 5,6 цагууд өөр өөр
байдагт асуудал байгаа юм.
07:23
I think a far better strategy is to say,
180
431347
2187
Энэ аргыг сайжруулах боломж байна.
07:25
I do certain things every day,
181
433558
1469
Надад өдөр бүр хийдэг,
07:27
there are certain occasions
that happen every day,
182
435051
2354
өдөр тутам тохиолддог үйлдэл гэж байгаа.
07:29
like eating dinner.
183
437429
1259
Жишээ нь оройн хоол байна.
07:30
Sometimes I'll be alone,
184
438712
1318
Заримдаа ганцаараа,
07:32
sometimes with other people,
185
440054
1506
заримдаа хүмүүстэй,
07:33
sometimes in a restaurant,
186
441584
1279
заримдаа ресторанд
07:34
sometimes at home,
187
442887
1188
заримдаа гэртээ иднэ.
07:36
but the rule that I've adopted is:
I will never use my phone at the table.
188
444099
3646
Гэхдээ миний дүрэм бол ширээний ард
хэзээ ч утсаар оролдохгүй байх.
07:40
It's far away,
189
448123
1434
Утсаа аль болох өөрөөсөө
07:41
as far away as possible.
190
449581
1461
хол байлгах болно.
07:43
Because we're really bad
at resisting temptation.
191
451066
2309
Хүмүүс бид хүслээ хазаарлахдаа тун тааруу.
07:45
But when you have a stopping cue
that, every time dinner begins,
192
453399
3071
Гэхдээ оройн хоол нь миний хувьд
зогсох дохио болдог тул би
07:48
my phone goes far away,
193
456494
1156
утсаа хол тавьснаар
07:49
you avoid temptation all together.
194
457674
1668
хүслээ хязгаарлаж чадаж байгаа юм.
07:51
At first, it hurts.
195
459366
1717
Эхэндээ тун хэцүү байсан.
Чухал зүйлээс хоцроод ч байгаа юм шиг.
07:53
I had massive FOMO.
196
461107
1622
07:54
(Laughter)
197
462753
1066
(Инээд)
07:55
I struggled.
198
463843
1166
Их зовсон.
07:57
But what happens is, you get used to it.
199
465369
1930
Гэхдээ яваандаа дасаж эхэлнэ.
07:59
You overcome the withdrawal
the same way you would from a drug,
200
467323
3098
Энэ нь яг л хар тамхины
донтолтоос гарахтай адил.
08:02
and what happens is, life becomes
more colorful, richer,
201
470445
2785
Аяндаа амьдрал улам өнгө нэмж,
баялаг болж,
08:05
more interesting --
202
473254
1155
илүү сонирхолтой болно.
08:06
you have better conversations.
203
474433
1650
Харилцан яриа ч дээрдэнэ.
08:08
You really connect with the people
who are there with you.
204
476107
3024
Хамт байгаа хүмүүстэйгээ
улам дотносох болно.
08:11
I think it's a fantastic strategy,
205
479155
1644
Энэ бол үнэхээр гайхалтай арга.
08:12
and we know it works,
because when people do this --
206
480823
2489
Бас маш үр өгөөжтэй
гэдгийг нь би сайн мэднэ.
08:15
and I've tracked a lot of people
who have tried this --
207
483336
2590
Учир нь энэ аргыг хэрэглэдэг
хүмүүс хүрээгээ тэлж
08:17
it expands.
208
485950
1170
байгааг би судалж үзсэн.
08:19
They feel so good about it,
209
487144
1316
Тэдэнд их таалагдсан тул
08:20
they start doing it for the first
hour of the day in the morning.
210
488484
3092
тэд энэ аргаар өдөр бүрийн өглөөг эхлүүлж,
08:23
They start putting their phones
on airplane mode on the weekend.
211
491600
3125
амралтын өдөр утасныхаа
сүлжээг хаачихдаг.
08:26
That way, your phone remains a camera,
but it's no longer a phone.
212
494749
3737
Тэгээд л сүлжээгүй утасныхаа зургийн
аппаратыг ашигладаг байна.
08:30
It's a really powerful idea,
213
498510
1335
Энэ бол тун хүчтэй арга.
08:31
and we know people feel much better
about their lives when they do this.
214
499869
3629
Үүнийг хийснээр хүмүүсийн сэтгэл санаа
хавьгүй дээрддэг гэдгийг бид мэднэ.
Эндээс ямар дүгнэлт хийж болох вэ?
08:35
So what's the take home here?
215
503973
1589
08:37
Screens are miraculous;
I've already said that,
216
505586
2239
Дэлгэц гайхамшигтай гэдгийг
би өмнө нь хэлсэн.
08:39
and I feel that it's true.
217
507849
1352
Тийм гэдэгт би итгэдэг.
08:41
But the way we use them is a lot like
driving down a really fast, long road,
218
509225
4620
Гэхдээ бидний хэрэглээний дадал нь
хурдны замаар хаазыг нь тултал нь гишгэн,
08:45
and you're in a car where the accelerator
is mashed to the floor,
219
513869
3163
зогсох ч завгүй, өндөр хурдтай давхих
08:49
it's kind of hard
to reach the brake pedal.
220
517056
2048
машинтай адилхан санагддаг.
08:51
You've got a choice.
221
519128
1492
Танд сонголт бий.
08:53
You can either glide by, past,
say, the beautiful ocean scenes
222
521510
4163
Та замын хажуугаар өнгөрөх
үзэсгэлэнт далайн зургийг явдал дундаа
08:57
and take snaps out the window --
that's the easy thing to do --
223
525697
3096
машины цонхоор авчихаж болно л доо.
09:00
or you can go out of your way
to move the car to the side of the road,
224
528817
3540
Эсвэл хурдаа сааж, тормозоо гишгэн
машины замын хажуу руу
09:04
to push that brake pedal,
225
532381
1472
гаргаж зогсоогоод,
09:05
to get out,
226
533877
1153
машинаасаа бууж,
09:07
take off your shoes and socks,
227
535054
1881
оймс, гутлаа тайлаад
09:08
take a couple of steps onto the sand,
228
536959
2265
эргийн элсэн дээр гишгэж,
09:11
feel what the sand feels like
under your feet,
229
539248
2240
улан доорх элсийг мэдрэн,
09:13
walk to the ocean,
230
541512
1151
эрэг дагуу алхаж,
далайн түрлэг хөлийг тань
зөөлөн цохихыг мэдрэх үү.
09:14
and let the ocean lap at your ankles.
231
542687
2113
09:17
Your life will be richer
and more meaningful
232
545207
2815
Амьдрал тань улам баялаг,
илүү утга учиртай болно.
09:20
because you breathe in that experience,
233
548046
2218
Яагаад гэвэл та одоод оршин тогтнож байна.
09:22
and because you've left
your phone in the car.
234
550288
2396
Яагаад гэвэл та утсаа машиндаа үлдээсэн.
09:24
Thank you.
235
552708
1171
Баярлалаа.
09:25
(Applause)
236
553903
2301
Translated by Munkhbaatar Lkhagvaa
Reviewed by Marla Munkh-Achit

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Adam Alter - Psychologist
What makes us incessantly check our phones? Adam Alter dives into the fascinating psychology that drives our tech addictions.

Why you should listen

Adam Alter's academic research focuses on judgment, decision-making and social psychology, with a particular interest in the sometimes surprising effects of subtle cues in the environment on human cognition and behavior.

He is the bestselling author of two books: Irresistible, which considers why so many people today are addicted to so many behaviors, from incessant smart phone and internet use to video game playing and online shopping, and Drunk Tank Pink, which investigates how hidden forces in the world around us shape our thoughts, feelings and behaviors.   

More profile about the speaker
Adam Alter | Speaker | TED.com