English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

Adam Alter: Why our screens make us less happy

Adam Alter: Pse ekranet na bëjnë më pak të lumtur

Filmed:
3,333,796 views

Cfare jane duke na bere ne ekranet dhe pajisjet tona? Psikologu Adam Alter studion se sa shumë kohe na marrin ekranet prej nesh dhe se si ne nuk bejme asgje per kete. Ai tregon se pse të gjitha ato orë që shpenzoni duke parë në Smartphonin tuaj, tabletin apo kompjuterin mund t'ju bëjnë të mjerueshme - dhe çfarë mund të bëni për këtë.

- Psychologist
What makes us incessantly check our phones? Adam Alter dives into the fascinating psychology that drives our tech addictions. Full bio

Para disa viteve kam dëgjuar një
thashethem interesant.
00:12
So, a few years ago I heard
an interesting rumor.
Kreu i një kompanie të madhe
të ushqimit të kafshëve
00:16
Apparently, the head
of a large pet food company
00:18
would go into the annual
shareholder's meeting
shkonte në takimet vjetore të aksionerëve
me kanaçe të ushqimit për qen.
00:21
with can of dog food.
Dhe ai e hante atë ushqim.
00:22
And he would eat the can of dog food.
Kjo ishte mënyra e tij për ti bindur ata
se nëse ky ushqim ishte i mirë për të,
00:24
And this was his way of convincing them
that if it was good enough for him,
ishte i mirë edhe për kafshët e tyre
00:28
it was good enough for their pets.
Kjo strategji njihet si
"Të ushqyerit me ushqim të qenit"
00:29
This strategy is now known
as "dogfooding,"
dhe është një strategji e njohur
në botën e biznesit.
00:32
and it's a common strategy
in the business world.
Jo se të gjithë hanë ushqim qeni,
00:34
It doesn't mean everyone
goes in and eats dog food,
por biznesmenët përdorin produktet e tyre
00:37
but businesspeople
will use their own products
për të treguar se besojnë në to.
00:39
to demonstrate that they feel --
00:41
that they're confident in them.
Kjo tashmë është një praktikë e përhapur
00:42
Now, this is a widespread practice,
por mendoj se gjëja interesante është
00:44
but I think what's really interesting
is when you find exceptions
kur gjen përjashtime nga ky rregull,
00:47
to this rule,
kur gjen raste ku biznese
00:49
when you find cases of businesses
or people in businesses
apo njerëz në biznese
të cilët nuk përdorin produktet e tyre.
00:51
who don't use their own products.
Rezulton se është një industri ku kjo gjë
ndodh në mënyrë të zakonshme
00:53
Turns out there's one industry
where this happens in a common way,
dhe rregullisht.
00:56
in a pretty regular way,
Dhe kjo është industria teknologjike
e bazuar në ekrane.
00:57
and that is the screen-based
tech industry.
01:00
So, in 2010, Steve Jobs,
when he was releasing the iPad,
Kështu që, në 2010,
kur Steve Jobs prezantonte iPad-in,
e përshkruante atë
si një pajisje "të jashtëzakonshme".
01:04
described the iPad as a device
that was "extraordinary."
"Përvoja më e mirë e shfletimit
të internetit që keni pasur ndonjëherë,
01:08
"The best browsing experience
you've ever had;
01:10
way better than a laptop,
way better than a smartphone.
shumë më i mirë se një Laptop
apo Smartphone...
Është një pervojë e pabesueshme."
01:13
It's an incredible experience."
Disa muaj më vonë, ai u intevistua
nga një gazetar i New York Times,
01:15
A couple of months later,
he was approached by a journalist
01:18
from the New York Times,
dhe pas një telefonate të gjatë,
01:19
and they had a long phone call.
në fund të bisedës,
01:20
At the end of the call,
gazetari i bëri një pyetje
01:21
the journalist threw in a question
that seemed like a sort of softball.
që ngjante si një pyetje e lehtë.
Ai i tha: "Fëmijëve tuaj duhet
ti pëlqejë shumë Ipad-i"
01:25
He said to him, "Your kids
must love the iPad."
Ka një përgjigje të qartë për këtë,
01:28
There's an obvious answer to this,
por ajo që Jobs tha e tronditi gazetarin.
01:30
but what Jobs said
really staggered the journalist.
Ai ishte shumë i befasuar,
01:33
He was very surprised,
01:34
because he said, "They haven't used it.
sepse ai tha: "Ata nuk e kanë përdorur.
Ne kufizojmë sa teknologji
përdorin fëmijët tanë në shtëpi.
01:36
We limit how much technology
our kids use at home."
Kjo është një gjë shumë e zakonshme
në botën e teknologjisë.
01:39
This is a very common thing
in the tech world.
Në fakt, ka një shkollë
pranë Silicon Valley
01:43
In fact, there's a school
quite near Silicon Valley
e quajtur Shkolla Waldorf e Gadishullit,
01:46
called the Waldorf School
of the Peninsula,
dhe ata nuk fusin në përdorim ekranet
deri në klasën e tetë.
01:48
and they don't introduce screens
until the eighth grade.
Çfarë është me të vërtetë interesante
për shkollën
01:51
What's really interesting about the school
është se 75% përqind
e fëmijëve që shkojnë atje
01:53
is that 75 percent
of the kids who go there
01:55
have parents who are high-level
Silicon Valley tech execs.
kanë prindër që janë drejtues të lartë
të teknologjisë në Silicon Valley.
Pra, kur dëgjova për këtë, mendova se
ishte interesante dhe befasuese,
01:59
So when I heard about this, I thought
it was interesting and surprising,
Dhe më shtyu të merrja në konsideratë
atë që ekranet po më bënin mua
02:02
and it pushed me to consider
what screens were doing to me
dhe familjes sime dhe njerëzve që unë dua,
02:05
and to my family and the people I loved,
dhe për njerëzit në përgjithësi.
02:07
and to people at large.
02:09
So for the last five years,
Pra, për pesë vitet e fundit,
si profesor i biznesit dhe psikologjisë,
02:11
as a professor of business and psychology,
kam studiuar efektin
e ekraneve në jetën tonë.
02:13
I've been studying the effect
of screens on our lives.
Dhe dua të filloj duke u fokusuar vetëm
sa kohë marrin ato nga ne,
02:16
And I want to start by just focusing
on how much time they take from us,
Dhe pastaj mund të flasim
se si duket ajo kohë.
02:20
and then we can talk about
what that time looks like.
Atë që po ju tregoj këtu
02:23
What I'm showing you here
is the average 24-hour workday
është mesatarja e një dite pune 24 orëshe
në tre pika të ndryshme gjatë historisë:
02:26
at three different points in history:
2007 - 10 vjet më parë - 2015
02:28
2007 -- 10 years ago --
02:30
2015
02:32
and then data that I collected,
actually, only last week.
Dhe pastaj të dhëna që i kam mbledhur
vetëm javën e kaluar.
Dhe shumë gjëra nuk kanë ndryshuar
02:35
And a lot of things haven't changed
dhe aq shumë.
02:36
all that much.
Ne flemë afërsisht shtatë e gjysmë
deri në tetë orë në ditë;
02:39
We sleep roughly seven-and-a-half
to eight hours a day;
02:42
some people say that's declined slightly,
but it hasn't changed much.
Disa njerëz thonë se kjo është zvogëluar
pak, por nuk ka ndryshuar shumë.
02:45
We work eight-and-a-half
to nine hours a day.
Ne punojmë tetë e gjysmë
deri në nëntë orë në ditë.
Ne angazhohemi në aktivitete mbijetese -
02:48
We engage in survival activities --
Këtu përfshihen gjërat si të ushqyerit
dhe banja dhe kujdesi ndaj fëmijëve -
02:50
these are things like eating
and bathing and looking after kids --
rreth tre orë në ditë.
02:53
about three hours a day.
Dhe mbetet kjo hapësirë ​​e bardhë;
02:54
That leaves this white space.
Kjo është koha jonë personale.
02:56
That's our personal time.
Kjo hapësirë ​​është
tepër e rëndësishme për ne.
02:58
That space is incredibly important to us.
Kjo është hapësira ku bëjmë gjërat
që na bëjnë individë.
03:01
That's the space where we do things
that make us individuals.
Këtu ndodhin hobitë,
ku kemi marrëdhënie të ngushta,
03:04
That's where hobbies happen,
where we have close relationships,
Ku ne mendojmë vërtetë për jetën tonë,
ku ne tregojmë kreativitetin,
03:07
where we really think about our lives,
where we get creative,
ku bëjmë një hap prapa
03:10
where we zoom back and try to work out
dhe përpiqemi të kuptojmë
nëse jetët tona kanë qenë kuptimplota.
03:12
whether our lives have been meaningful.
Një pjesë të kësaj
e kuptojmë edhe nga puna,
03:13
We get some of that from work as well,
por kur njerëzit shikojnë
prapa në jetët e tyre
03:15
but when people look back on their lives
dhe pyesin veten se si ka qenë jeta e tyre
03:17
and wonder what their lives have been like
në fund të jetës së tyre,
03:19
at the end of their lives,
ju shikoni gjërat e fundit që ata thonë -
03:21
you look at the last things they say --
03:22
they are talking about those moments
that happen in that white personal space.
ata flasin për ato momente që ndodhin
në atë hapësirë ​​të bardhë personale.
Pra, është e shenjtë,
është e rëndësishme për ne.
03:26
So it's sacred; it's important to us.
Tani, ajo që unë do të bëj
është t'ju tregoj
03:28
Now, what I'm going to do is show you
sa nga ajo hapësirë është marrë
nga përdorimi i ekraneve gjate kohës.
03:30
how much of that space
is taken up by screens across time.
03:33
In 2007,
Në vitin 2007,
kaq shumë.
03:35
this much.
Ky ishte viti që Apple
prezantoi iPhone-in e parë.
03:36
That was the year that Apple
introduced the first iPhone.
Tetë vjet më vonë,
03:39
Eight years later,
kaq shumë.
03:41
this much.
Tani, kaq shumë.
03:43
Now, this much.
Kjo është sa kohë kemi shpenzuar
nga ajo kohë e lirë para ekraneve tona.
03:45
That's how much time we spend
of that free time in front of our screens.
Kjo zonë e verdhë, kjo petë e hollë,
është vendi ku ndodh magjia.
03:48
This yellow area, this thin sliver,
is where the magic happens.
Këtu jeton njerëzimi yt.
03:51
That's where your humanity lives.
Dhe për momentin,
është në një kuti shumë të vogël.
03:53
And right now, it's in a very small box.
03:56
So what do we do about this?
Cfarë bëjmë ne për këtë?
Pyetja e parë është:
03:57
Well, the first question is:
Si duket kjo hapësira ​​e kuqe?
03:59
What does that red space look like?
Sigurisht, ekranet janë të mrekullueshme
04:01
Now, of course, screens are miraculous
në shumë mënyra.
04:03
in a lot of ways.
Unë jetoj në Nju Jork,
04:04
I live in New York,
një pjesë e madhe e familjes sime
jeton në Australi,
04:06
a lot of my family lives in Australia,
dhe kam një djalë njëvjeçar.
04:08
and I have a one-year-old son.
Mënyra se si unë kam qenë në gjendje
ti prezantoj ata tek ai
04:09
The way I've been able to introduce
them to him is with screens.
ka qenë përmes ekranit.
Nuk mund ta kisha bërë këtë
15 ose 20 vjet më parë
04:13
I couldn't have done that
15 or 20 years ago
04:15
in quite the same way.
në të njëjtën mënyrë.
Pra, ka shumë të mira
që vijnë nga ekranet.
04:16
So there's a lot of good
that comes from them.
Një gjë që mund të bëni
është të pyesni veten:
04:18
One thing you can do is ask yourself:
Çfarë ndodh gjatë asaj kohe?
04:20
What goes on during that time?
Sa ti zgjerojnë njohuritë
aplikacionet që po përdorim?
04:22
How enriching are the apps
that we're using?
Dhe disa ndikojnë.
04:25
And some are enriching.
Nëse ju ndaloni njerëzit
gjatë kohës që ata po i përdorin ato
04:26
If you stop people while
they're using them and say,
dhe i pyesni,
"Si ndihesh në këtë moment?"
04:29
"Tell us how you feel right now,"
04:30
they say they feel pretty good
about these apps --
Ata thonë se ndihen shumë mirë
në lidhje me këto aplikacione -
Ato që kanë të bëjnë me relaksimin,
stërvitjen, motin, leximin,
04:33
those that focus on relaxation,
exercise, weather, reading,
arsimin dhe shëndetin.
04:36
education and health.
Ata shpenzojnë një mesatare
prej nëntë minutash në ditë
04:38
They spend an average of nine
minutes a day on each of these.
për secilën nga këto aplikacione.
Këto aplikacione i bëjnë ata
shumë më pak të lumtur.
04:41
These apps make them much less happy.
Rreth gjysma e njerezve, kur i ndaloni
ata dhe i pyesni, "Si ndiheni?"
04:44
About half the people, when you interrupt
them and say, "How do you feel?"
thonë se nuk ndihen mirë
në përdorimin e tyre.
04:47
say they don't feel good about using them.
Çfarë është interesante
për këto aplikacione -
04:49
What's interesting about these --
takime dashurie, rrjetet sociale, lojërat
04:51
dating, social networking, gaming,
argëtime, lajme, shfletim në internet -
04:53
entertainment, news, web browsing --
Njerëzit shpenzojnë 27 minuta në ditë
në secilën nga këto aplikacione
04:55
people spend 27 minutes a day
on each of these.
Ne po shpenzojmë tri herë më shumë
në aplikacionet që nuk na bëjnë të lumtur.
04:58
We're spending three times longer
on the apps that don't make us happy.
05:02
That doesn't seem very wise.
Kjo nuk duket shumë e mençur.
Një nga arsyet që shpenzojmë
aq shumë kohë në këto aplikacione
05:04
One of the reasons we spend
so much time on these apps
që na bëjnë të pakënaqur
05:07
that make us unhappy
Është se ata nuk përdorin "pauza pushimi"
05:08
is they rob us of stopping cues.
"Pauzat e pushimit" ishin kudo
në shekullin e 20-të.
05:10
Stopping cues were everywhere
in the 20th century.
Ato ishin pjese në çdo gjë që bënim.
05:12
They were baked into everything we did.
Një "pauzë pushimi" është në thelb sinjal
se është koha për të vazhduar tutje,
05:14
A stopping cue is basically a signal
that it's time to move on,
për të bërë diçka të re,
për të bërë diçka ndryshe.
05:17
to do something new,
to do something different.
Mendoni gazetat;
Gradualisht arrin fundin e saj,
05:20
And -- think about newspapers;
eventually you get to the end,
E mbyll atë dhe e vendos mënjanë.
05:23
you fold the newspaper away,
you put it aside.
E njëjta gjë me revistat, librat -
arrin në fund të një kapitulli,
05:26
The same with magazines, books --
you get to the end of a chapter,
Te bën të mendosh nëse do të vazhdosh.
05:29
prompts you to consider
whether you want to continue.
Ke parë një shfaqje në TV,
gradualisht shfaqja do të përfundojë,
05:32
You watched a show on TV,
eventually the show would end,
Dhe pastaj do të kishit një javë
derisa të vinte shfaqja e radhës.
05:35
and then you'd have a week
until the next one came.
Kishte "Pauza pushimi" kudo.
05:37
There were stopping cues everywhere.
Por mënyra se si ne konsumojmë mediat sot
është e tillë që nuk ka "pauza pushimi"
05:39
But the way we consume media today
is such that there are no stopping cues.
Shfletuesi i lajmeve,
vazhdon te përditësohet.
05:43
The news feed just rolls on,
Dhe gjithçka është pa fund:
Twitter, Facebook, Instagram,
05:45
and everything's bottomless:
Twitter, Facebook, Instagram,
email, mesazhe tekst, lajme.
05:49
email, text messaging, the news.
Dhe kur kontrolloni
të gjitha llojet e burimeve të tjera,
05:52
And when you do check
all sorts of other sources,
ju mund të vazhdoni pafundsisht.
05:55
you can just keep going on and on and on.
Pra, mund të marrim një sugjerim
05:57
So, we can get a cue about what to do
from Western Europe,
se çfarë duhet të bëjmë
nga Europa Perëndimore,
Ku duket se ata kanë disa
ide mjaft të mira në vendin e punës.
06:02
where they seem to have a number
of pretty good ideas in the workplace.
Ja një shembull.
06:05
Here's one example.
This is a Dutch design firm.
Kjo është një firmë holandeze e dizajnit.
Dhe cfare kanë bërë ata është
se i kanë lidhur tavolinat me tavanin.
06:08
And what they've done
is rigged the desks to the ceiling.
Dhe në orën gjashtë të pasdites cdo ditë,
06:11
And at 6pm every day,
Nuk ka rëndësi kujt po i dërgoni me email
apo çfarë po bën,
06:12
it doesn't matter who you're emailing
or what you're doing,
Tavolinat ngjiten në tavan
06:15
the desks rise to the ceiling.
(Të Qeshura)
06:16
(Laughter)
(Duartrokitje)
06:18
(Applause)
Katër ditë në javë, kjo hapësira
shndërrohet në studio për joga,
06:19
Four days a week, the space
turns into a yoga studio,
Një ditë në javë, në klub vallëzimi.
06:23
one day a week, into a dance club.
Varet krejtësisht nga ju
06:25
It's really up to you which ones
you stick around for.
se në cilin aktivitet
zgjidhni të merrni pjesë
Por kjo është një "pauzë pushimi"
shumë e mirë,
06:27
But this is a great stopping rule,
sepse do të thotë se në fund të ditës,
06:29
because it means at the end of the day,
cdo gjë ndalon,
06:31
everything stops, there's no way to work.
nuk ka asnjë mënyrë për të vazhduar punën.
Në Daimler, kompania gjermane e makinave,
06:33
At Daimler, the German car company,
they've got another great strategy.
ka një strategji tjetër shumë të mirë.
Kur shkoni në pushime,
06:36
When you go on vacation,
në vend që të thoshin,
"Ky person është në pushime,
06:38
instead of saying,
"This person's on vacation,
ata do t'ju përgjigjen, pas një kohe "
06:40
they'll get back to you eventually,"
ata thonë, "Ky person është në pushime,
kështu që ne kemi fshirë email-in tuaj.
06:42
they say, "This person's on vacation,
so we've deleted your email.
Ky person nuk do ta shohë kurrë
emailin që sapo dërguat. "
06:45
This person will never see
the email you just sent."
(Të Qeshura)
06:48
(Laughter)
"Ju mund të dergoni email përsëri, pas dy javësh,
06:49
"You can email back in a couple of weeks,
ose mund ti dërgoni email dikujt tjetër."
06:52
or you can email someone else."
(Të qeshura)
06:53
(Laughter)
Dhe kështu --
06:54
And so --
(Duartrokitje)
06:55
(Applause)
Ju mund të imagjinoni se si është kjo.
07:00
You can imagine what that's like.
Ju shkoni me pushime,
dhe ju jeni realisht me pushime.
07:02
You go on vacation,
and you're actually on vacation.
Njerëzit që punojnë në këtë kompani ndjejnë
07:05
The people who work at this company feel
se si është në të vërtetë
të marrësh pushim nga puna
07:07
that they actually get a break from work.
Por sigurisht, kjo nuk na tregon shumë
07:09
But of course, that doesn't tell us much
për atë që duhet të bëjmë
në shtëpi dhe në jetën tonë,
07:11
about what we should do
at home in our own lives,
kështu që unë dua të bëj disa sugjerime.
07:13
so I want to make some suggestions.
Është e lehtë të thuash,
07:15
It's easy to say, between 5 and 6pm,
I'm going to not use my phone.
unë nuk do të përdor telefonin tim,
mes orës 5 dhe 6 pasdite,
Problemi është se, 5 dhe 6 pasdite
duket ndryshe në ditë të ndryshme.
07:19
The problem is, 5 and 6pm
looks different on different days.
Mendoj se një strategji shumë më e mirë
07:23
I think a far better strategy is to say,
është të thuhet,
Unë bëj gjëra të caktuara çdo ditë,
07:25
I do certain things every day,
ka raste të caktuara që ndodhin çdo ditë,
07:27
there are certain occasions
that happen every day,
si, ngrënia e darkës.
07:29
like eating dinner.
Ndonjëherë unë do të jem vetëm,
07:30
Sometimes I'll be alone,
nganjëherë me njerëz të tjerë,
07:32
sometimes with other people,
nganjëherë në restorant,
07:33
sometimes in a restaurant,
nganjëherë në shtëpi.
07:34
sometimes at home,
Por rregulli që i kam vënë vetes është se:
07:36
but the rule that I've adopted is:
I will never use my phone at the table.
Unë kurrë nuk do ta përdor
telefonin tim në tavolinë.
07:40
It's far away,
Telefoni vendoset
sa më larg të jetë e mundur.
07:41
as far away as possible.
Sepse ne jemi shumë të dobët
që ti rezistojmë tundimit.
07:43
Because we're really bad
at resisting temptation.
07:45
But when you have a stopping cue
that, every time dinner begins,
Por kur e vendos në "pushim pauzë"
sa herë që nis darka,
telefoni im largohet nga tavolina,
07:48
my phone goes far away,
i shmangesh nxitjes tërësisht.
07:49
you avoid temptation all together.
Fillimisht, është e dhimbshme.
07:51
At first, it hurts.
Kisha shumë frikë,
07:53
I had massive FOMO.
se mos më ikte ndonjë risi.
07:54
(Laughter)
(Të Qeshura)
07:55
I struggled.
Kam luftuar.
Por ajo që ndodh është që mësohesh.
07:57
But what happens is, you get used to it.
Ju e tejkaloni tërheqjen
07:59
You overcome the withdrawal
the same way you would from a drug,
në të njëjtën mënyrë
që do të bënit nga një drogë.
08:02
and what happens is, life becomes
more colorful, richer,
Dhe çfarë ndodh është se
jeta bëhet më e gjalle, më e pasur,
08:05
more interesting --
më interesante --
08:06
you have better conversations.
Ju zhvilloni biseda më të mira.
Ju me të vërtetë lidheni me njerëzit
që ndodhen aty me ju.
08:08
You really connect with the people
who are there with you.
Unë mendoj se kjo është
një strategji fantastike,
08:11
I think it's a fantastic strategy,
08:12
and we know it works,
because when people do this --
Dhe ne e dimë se funksionon,
sepse kur njerëzit e bëjnë këtë -
dhe kam ndjekur shumë njerëz
të cilët e kanë provuar këtë -
08:15
and I've tracked a lot of people
who have tried this --
ajo zgjerohet.
08:17
it expands.
Ata ndihen kaq mirë për këtë,
08:19
They feel so good about it,
sa që fillojnë ta bëjnë atë
08:20
they start doing it for the first
hour of the day in the morning.
që në orën e parë të ditës në mëngjes.
Ata fillojnë të vënë telefonat e tyre
në "modalitet avion" gjatë fundjavës.
08:23
They start putting their phones
on airplane mode on the weekend.
Në këtë mënyrë,
telefoni juaj mbetet si kamera,
08:26
That way, your phone remains a camera,
but it's no longer a phone.
por jo si telefon.
Është një ide vërtet e fuqishme,
08:30
It's a really powerful idea,
E dimë që njerëzit ndihen shumë më mirë
për jetën e tyre kur e bëjnë këtë.
08:31
and we know people feel much better
about their lives when they do this.
Pra, cili është përfitimi këtu?
08:35
So what's the take home here?
Ekranet janë të mrekullueshme;
08:37
Screens are miraculous;
I've already said that,
Unë e kam thënë tashmë,
dhe mendoj se është e vërtetë.
08:39
and I feel that it's true.
Por mënyra se si i përdorim ato
08:41
But the way we use them is a lot like
driving down a really fast, long road,
është si të ngasësh shumë shpejt
përgjatë një rruge shumë të gjatë,
Dhe ju jeni në një makinë ku shpejtuesi
është në maksimum,
08:45
and you're in a car where the accelerator
is mashed to the floor,
dhe është disi e vështire të shtypësh
pedalen e frenave.
08:49
it's kind of hard
to reach the brake pedal.
Ke një zgjedhje.
08:51
You've got a choice.
Ju ose mund të kaloni përgjatë
08:53
You can either glide by, past,
say, the beautiful ocean scenes
një pamje të mrekullueshme oqeani
dhe të bëni foto nga dritarja -
08:57
and take snaps out the window --
that's the easy thing to do --
kjo është e lehtë për ta bërë,
ose ju mund të kaloni nga rruga kryesore
09:00
or you can go out of your way
to move the car to the side of the road,
të ndaloni makinën tuaj në anën e rrugës,
të shtypni pedalen e frenave,
09:04
to push that brake pedal,
të dilni jashtë,
09:05
to get out,
të hiqni kepucet dhe çorapet tuaja,
09:07
take off your shoes and socks,
të bëni disa hapa në rërë,
09:08
take a couple of steps onto the sand,
të ndjeni rërën poshtë
këmbëve tuaja,
09:11
feel what the sand feels like
under your feet,
të ecni drejt oqeanit,
09:13
walk to the ocean,
dhe të lejoni oqeanin të takojë këmbët.
09:14
and let the ocean lap at your ankles.
09:17
Your life will be richer
and more meaningful
Jeta juaj do të jetë më e pasur
dhe më kuptimplotë
sepse ju e ndjeni atë moment,
09:20
because you breathe in that experience,
dhe sepse ju keni lënë
telefonin tuaj në makinë.
09:22
and because you've left
your phone in the car.
Ju falemnderit!
09:24
Thank you.
(Duartrokitje)
09:25
(Applause)
Translated by Anton Bashota
Reviewed by Nikol Likja

▲Back to top

About the speaker:

Adam Alter - Psychologist
What makes us incessantly check our phones? Adam Alter dives into the fascinating psychology that drives our tech addictions.

Why you should listen

Adam Alter's academic research focuses on judgment, decision-making and social psychology, with a particular interest in the sometimes surprising effects of subtle cues in the environment on human cognition and behavior.

He is the bestselling author of two books: Irresistible, which considers why so many people today are addicted to so many behaviors, from incessant smart phone and internet use to video game playing and online shopping, and Drunk Tank Pink, which investigates how hidden forces in the world around us shape our thoughts, feelings and behaviors.   

More profile about the speaker
Adam Alter | Speaker | TED.com