ABOUT THE SPEAKER
Adam Alter - Psychologist
What makes us incessantly check our phones? Adam Alter dives into the fascinating psychology that drives our tech addictions.

Why you should listen

Adam Alter's academic research focuses on judgment, decision-making and social psychology, with a particular interest in the sometimes surprising effects of subtle cues in the environment on human cognition and behavior.

He is the bestselling author of two books: Irresistible, which considers why so many people today are addicted to so many behaviors, from incessant smart phone and internet use to video game playing and online shopping, and Drunk Tank Pink, which investigates how hidden forces in the world around us shape our thoughts, feelings and behaviors.   

More profile about the speaker
Adam Alter | Speaker | TED.com
TED2017

Adam Alter: Why our screens make us less happy

Adam Alter: Pse ekranet na bëjnë më pak të lumtur

Filmed:
3,490,017 views

Cfare jane duke na bere ne ekranet dhe pajisjet tona? Psikologu Adam Alter studion se sa shumë kohe na marrin ekranet prej nesh dhe se si ne nuk bejme asgje per kete. Ai tregon se pse të gjitha ato orë që shpenzoni duke parë në Smartphonin tuaj, tabletin apo kompjuterin mund t'ju bëjnë të mjerueshme - dhe çfarë mund të bëni për këtë.
- Psychologist
What makes us incessantly check our phones? Adam Alter dives into the fascinating psychology that drives our tech addictions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, a few years ago I heard
an interesting rumor.
0
928
2987
Para disa viteve kam dëgjuar një
thashethem interesant.
Kreu i një kompanie të madhe
të ushqimit të kafshëve
00:16
Apparently, the head
of a large pet food company
1
4389
2388
00:18
would go into the annual
shareholder's meeting
2
6801
2255
shkonte në takimet vjetore të aksionerëve
me kanaçe të ushqimit për qen.
00:21
with can of dog food.
3
9080
1461
Dhe ai e hante atë ushqim.
00:22
And he would eat the can of dog food.
4
10565
2101
00:24
And this was his way of convincing them
that if it was good enough for him,
5
12690
3553
Kjo ishte mënyra e tij për ti bindur ata
se nëse ky ushqim ishte i mirë për të,
ishte i mirë edhe për kafshët e tyre
00:28
it was good enough for their pets.
6
16267
1677
Kjo strategji njihet si
"Të ushqyerit me ushqim të qenit"
00:29
This strategy is now known
as "dogfooding,"
7
17968
2436
dhe është një strategji e njohur
në botën e biznesit.
00:32
and it's a common strategy
in the business world.
8
20428
2319
00:34
It doesn't mean everyone
goes in and eats dog food,
9
22771
2484
Jo se të gjithë hanë ushqim qeni,
00:37
but businesspeople
will use their own products
10
25279
2221
por biznesmenët përdorin produktet e tyre
00:39
to demonstrate that they feel --
11
27524
1537
për të treguar se besojnë në to.
00:41
that they're confident in them.
12
29085
1705
00:42
Now, this is a widespread practice,
13
30814
1925
Kjo tashmë është një praktikë e përhapur
00:44
but I think what's really interesting
is when you find exceptions
14
32763
3095
por mendoj se gjëja interesante është
kur gjen përjashtime nga ky rregull,
00:47
to this rule,
15
35882
1151
kur gjen raste ku biznese
00:49
when you find cases of businesses
or people in businesses
16
37057
2707
apo njerëz në biznese
të cilët nuk përdorin produktet e tyre.
00:51
who don't use their own products.
17
39788
1594
Rezulton se është një industri ku kjo gjë
ndodh në mënyrë të zakonshme
00:53
Turns out there's one industry
where this happens in a common way,
18
41406
3121
dhe rregullisht.
00:56
in a pretty regular way,
19
44551
1160
Dhe kjo është industria teknologjike
e bazuar në ekrane.
00:57
and that is the screen-based
tech industry.
20
45735
2434
01:00
So, in 2010, Steve Jobs,
when he was releasing the iPad,
21
48193
4394
Kështu që, në 2010,
kur Steve Jobs prezantonte iPad-in,
01:04
described the iPad as a device
that was "extraordinary."
22
52611
3742
e përshkruante atë
si një pajisje "të jashtëzakonshme".
"Përvoja më e mirë e shfletimit
të internetit që keni pasur ndonjëherë,
01:08
"The best browsing experience
you've ever had;
23
56377
2540
01:10
way better than a laptop,
way better than a smartphone.
24
58941
2733
shumë më i mirë se një Laptop
apo Smartphone...
Është një pervojë e pabesueshme."
01:13
It's an incredible experience."
25
61698
1527
01:15
A couple of months later,
he was approached by a journalist
26
63249
2785
Disa muaj më vonë, ai u intevistua
nga një gazetar i New York Times,
01:18
from the New York Times,
27
66058
1156
dhe pas një telefonate të gjatë,
01:19
and they had a long phone call.
28
67238
1499
në fund të bisedës,
01:20
At the end of the call,
29
68761
1170
gazetari i bëri një pyetje
01:21
the journalist threw in a question
that seemed like a sort of softball.
30
69955
3390
që ngjante si një pyetje e lehtë.
Ai i tha: "Fëmijëve tuaj duhet
ti pëlqejë shumë Ipad-i"
01:25
He said to him, "Your kids
must love the iPad."
31
73369
2575
Ka një përgjigje të qartë për këtë,
01:28
There's an obvious answer to this,
32
76803
1629
por ajo që Jobs tha e tronditi gazetarin.
01:30
but what Jobs said
really staggered the journalist.
33
78456
2619
01:33
He was very surprised,
34
81099
1191
Ai ishte shumë i befasuar,
01:34
because he said, "They haven't used it.
35
82314
2575
sepse ai tha: "Ata nuk e kanë përdorur.
01:36
We limit how much technology
our kids use at home."
36
84913
2922
Ne kufizojmë sa teknologji
përdorin fëmijët tanë në shtëpi.
01:39
This is a very common thing
in the tech world.
37
87859
3863
Kjo është një gjë shumë e zakonshme
në botën e teknologjisë.
01:43
In fact, there's a school
quite near Silicon Valley
38
91746
2435
Në fakt, ka një shkollë
pranë Silicon Valley
01:46
called the Waldorf School
of the Peninsula,
39
94205
2273
e quajtur Shkolla Waldorf e Gadishullit,
01:48
and they don't introduce screens
until the eighth grade.
40
96502
3164
dhe ata nuk fusin në përdorim ekranet
deri në klasën e tetë.
Çfarë është me të vërtetë interesante
për shkollën
01:51
What's really interesting about the school
41
99690
2042
01:53
is that 75 percent
of the kids who go there
42
101756
2049
është se 75% përqind
e fëmijëve që shkojnë atje
01:55
have parents who are high-level
Silicon Valley tech execs.
43
103829
3067
kanë prindër që janë drejtues të lartë
të teknologjisë në Silicon Valley.
01:59
So when I heard about this, I thought
it was interesting and surprising,
44
107342
3515
Pra, kur dëgjova për këtë, mendova se
ishte interesante dhe befasuese,
02:02
and it pushed me to consider
what screens were doing to me
45
110881
3032
Dhe më shtyu të merrja në konsideratë
atë që ekranet po më bënin mua
02:05
and to my family and the people I loved,
46
113937
1957
dhe familjes sime dhe njerëzve që unë dua,
02:07
and to people at large.
47
115918
1262
dhe për njerëzit në përgjithësi.
02:09
So for the last five years,
48
117204
1922
Pra, për pesë vitet e fundit,
02:11
as a professor of business and psychology,
49
119150
2033
si profesor i biznesit dhe psikologjisë,
02:13
I've been studying the effect
of screens on our lives.
50
121207
2704
kam studiuar efektin
e ekraneve në jetën tonë.
Dhe dua të filloj duke u fokusuar vetëm
sa kohë marrin ato nga ne,
02:16
And I want to start by just focusing
on how much time they take from us,
51
124889
4082
02:20
and then we can talk about
what that time looks like.
52
128995
2506
Dhe pastaj mund të flasim
se si duket ajo kohë.
Atë që po ju tregoj këtu
02:23
What I'm showing you here
is the average 24-hour workday
53
131525
2667
është mesatarja e një dite pune 24 orëshe
02:26
at three different points in history:
54
134216
2338
në tre pika të ndryshme gjatë historisë:
02:28
2007 -- 10 years ago --
55
136578
2002
2007 - 10 vjet më parë - 2015
02:30
2015
56
138604
1459
02:32
and then data that I collected,
actually, only last week.
57
140087
3018
Dhe pastaj të dhëna që i kam mbledhur
vetëm javën e kaluar.
02:35
And a lot of things haven't changed
58
143129
1749
Dhe shumë gjëra nuk kanë ndryshuar
02:36
all that much.
59
144902
1151
dhe aq shumë.
Ne flemë afërsisht shtatë e gjysmë
deri në tetë orë në ditë;
02:39
We sleep roughly seven-and-a-half
to eight hours a day;
60
147320
2775
02:42
some people say that's declined slightly,
but it hasn't changed much.
61
150119
3317
Disa njerëz thonë se kjo është zvogëluar
pak, por nuk ka ndryshuar shumë.
02:45
We work eight-and-a-half
to nine hours a day.
62
153460
3254
Ne punojmë tetë e gjysmë
deri në nëntë orë në ditë.
Ne angazhohemi në aktivitete mbijetese -
02:48
We engage in survival activities --
63
156738
1732
Këtu përfshihen gjërat si të ushqyerit
dhe banja dhe kujdesi ndaj fëmijëve -
02:50
these are things like eating
and bathing and looking after kids --
64
158494
3127
02:53
about three hours a day.
65
161645
1156
rreth tre orë në ditë.
02:54
That leaves this white space.
66
162825
1528
Dhe mbetet kjo hapësirë ​​e bardhë;
02:56
That's our personal time.
67
164377
1667
Kjo është koha jonë personale.
02:58
That space is incredibly important to us.
68
166068
2788
Kjo hapësirë ​​është
tepër e rëndësishme për ne.
03:01
That's the space where we do things
that make us individuals.
69
169294
2874
Kjo është hapësira ku bëjmë gjërat
që na bëjnë individë.
03:04
That's where hobbies happen,
where we have close relationships,
70
172192
3101
Këtu ndodhin hobitë,
ku kemi marrëdhënie të ngushta,
03:07
where we really think about our lives,
where we get creative,
71
175317
2882
Ku ne mendojmë vërtetë për jetën tonë,
ku ne tregojmë kreativitetin,
03:10
where we zoom back and try to work out
72
178223
1814
ku bëjmë një hap prapa
dhe përpiqemi të kuptojmë
nëse jetët tona kanë qenë kuptimplota.
03:12
whether our lives have been meaningful.
73
180061
1860
03:13
We get some of that from work as well,
74
181945
1828
Një pjesë të kësaj
e kuptojmë edhe nga puna,
03:15
but when people look back on their lives
75
183797
1915
por kur njerëzit shikojnë
prapa në jetët e tyre
03:17
and wonder what their lives have been like
76
185736
2004
dhe pyesin veten se si ka qenë jeta e tyre
03:19
at the end of their lives,
77
187764
1243
në fund të jetës së tyre,
03:21
you look at the last things they say --
78
189031
1887
ju shikoni gjërat e fundit që ata thonë -
03:22
they are talking about those moments
that happen in that white personal space.
79
190942
3701
ata flasin për ato momente që ndodhin
në atë hapësirë ​​të bardhë personale.
Pra, është e shenjtë,
është e rëndësishme për ne.
03:26
So it's sacred; it's important to us.
80
194667
2003
Tani, ajo që unë do të bëj
është t'ju tregoj
03:28
Now, what I'm going to do is show you
81
196694
1851
03:30
how much of that space
is taken up by screens across time.
82
198569
3252
sa nga ajo hapësirë është marrë
nga përdorimi i ekraneve gjate kohës.
03:33
In 2007,
83
201845
1325
Në vitin 2007,
03:35
this much.
84
203194
1151
kaq shumë.
03:36
That was the year that Apple
introduced the first iPhone.
85
204369
2980
Ky ishte viti që Apple
prezantoi iPhone-in e parë.
03:39
Eight years later,
86
207373
1198
Tetë vjet më vonë,
kaq shumë.
03:41
this much.
87
209239
1221
03:43
Now, this much.
88
211318
1789
Tani, kaq shumë.
03:45
That's how much time we spend
of that free time in front of our screens.
89
213131
3438
Kjo është sa kohë kemi shpenzuar
nga ajo kohë e lirë para ekraneve tona.
03:48
This yellow area, this thin sliver,
is where the magic happens.
90
216593
3303
Kjo zonë e verdhë, kjo petë e hollë,
është vendi ku ndodh magjia.
03:51
That's where your humanity lives.
91
219920
1582
Këtu jeton njerëzimi yt.
03:53
And right now, it's in a very small box.
92
221526
2032
Dhe për momentin,
është në një kuti shumë të vogël.
03:56
So what do we do about this?
93
224243
1625
Cfarë bëjmë ne për këtë?
03:57
Well, the first question is:
94
225892
1357
Pyetja e parë është:
03:59
What does that red space look like?
95
227273
1859
Si duket kjo hapësira ​​e kuqe?
04:01
Now, of course, screens are miraculous
96
229156
2105
Sigurisht, ekranet janë të mrekullueshme
04:03
in a lot of ways.
97
231285
1428
në shumë mënyra.
04:04
I live in New York,
98
232737
1257
Unë jetoj në Nju Jork,
04:06
a lot of my family lives in Australia,
99
234018
1998
një pjesë e madhe e familjes sime
jeton në Australi,
04:08
and I have a one-year-old son.
100
236040
1430
dhe kam një djalë njëvjeçar.
04:09
The way I've been able to introduce
them to him is with screens.
101
237494
3898
Mënyra se si unë kam qenë në gjendje
ti prezantoj ata tek ai
ka qenë përmes ekranit.
04:13
I couldn't have done that
15 or 20 years ago
102
241416
2090
Nuk mund ta kisha bërë këtë
15 ose 20 vjet më parë
04:15
in quite the same way.
103
243530
1158
në të njëjtën mënyrë.
04:16
So there's a lot of good
that comes from them.
104
244712
2157
Pra, ka shumë të mira
që vijnë nga ekranet.
04:18
One thing you can do is ask yourself:
105
246893
1846
Një gjë që mund të bëni
është të pyesni veten:
Çfarë ndodh gjatë asaj kohe?
04:20
What goes on during that time?
106
248763
2083
04:22
How enriching are the apps
that we're using?
107
250870
2438
Sa ti zgjerojnë njohuritë
aplikacionet që po përdorim?
04:25
And some are enriching.
108
253332
1274
Dhe disa ndikojnë.
Nëse ju ndaloni njerëzit
gjatë kohës që ata po i përdorin ato
04:26
If you stop people while
they're using them and say,
109
254630
2442
dhe i pyesni,
"Si ndihesh në këtë moment?"
04:29
"Tell us how you feel right now,"
110
257096
1588
04:30
they say they feel pretty good
about these apps --
111
258708
2396
Ata thonë se ndihen shumë mirë
në lidhje me këto aplikacione -
04:33
those that focus on relaxation,
exercise, weather, reading,
112
261128
3360
Ato që kanë të bëjnë me relaksimin,
stërvitjen, motin, leximin,
04:36
education and health.
113
264512
1543
arsimin dhe shëndetin.
04:38
They spend an average of nine
minutes a day on each of these.
114
266079
3134
Ata shpenzojnë një mesatare
prej nëntë minutash në ditë
për secilën nga këto aplikacione.
04:41
These apps make them much less happy.
115
269237
2330
Këto aplikacione i bëjnë ata
shumë më pak të lumtur.
04:44
About half the people, when you interrupt
them and say, "How do you feel?"
116
272099
3604
Rreth gjysma e njerezve, kur i ndaloni
ata dhe i pyesni, "Si ndiheni?"
04:47
say they don't feel good about using them.
117
275727
2108
thonë se nuk ndihen mirë
në përdorimin e tyre.
04:49
What's interesting about these --
118
277859
1631
Çfarë është interesante
për këto aplikacione -
04:51
dating, social networking, gaming,
119
279514
1710
takime dashurie, rrjetet sociale, lojërat
04:53
entertainment, news, web browsing --
120
281248
2726
argëtime, lajme, shfletim në internet -
04:55
people spend 27 minutes a day
on each of these.
121
283998
2606
Njerëzit shpenzojnë 27 minuta në ditë
në secilën nga këto aplikacione
04:58
We're spending three times longer
on the apps that don't make us happy.
122
286628
3552
Ne po shpenzojmë tri herë më shumë
në aplikacionet që nuk na bëjnë të lumtur.
05:02
That doesn't seem very wise.
123
290204
1668
Kjo nuk duket shumë e mençur.
05:04
One of the reasons we spend
so much time on these apps
124
292886
2538
Një nga arsyet që shpenzojmë
aq shumë kohë në këto aplikacione
05:07
that make us unhappy
125
295448
1152
që na bëjnë të pakënaqur
05:08
is they rob us of stopping cues.
126
296624
1532
Është se ata nuk përdorin "pauza pushimi"
05:10
Stopping cues were everywhere
in the 20th century.
127
298180
2379
"Pauzat e pushimit" ishin kudo
në shekullin e 20-të.
05:12
They were baked into everything we did.
128
300583
1864
Ato ishin pjese në çdo gjë që bënim.
05:14
A stopping cue is basically a signal
that it's time to move on,
129
302471
3416
Një "pauzë pushimi" është në thelb sinjal
se është koha për të vazhduar tutje,
05:17
to do something new,
to do something different.
130
305911
2697
për të bërë diçka të re,
për të bërë diçka ndryshe.
05:20
And -- think about newspapers;
eventually you get to the end,
131
308632
3196
Mendoni gazetat;
Gradualisht arrin fundin e saj,
05:23
you fold the newspaper away,
you put it aside.
132
311852
2297
E mbyll atë dhe e vendos mënjanë.
05:26
The same with magazines, books --
you get to the end of a chapter,
133
314173
3158
E njëjta gjë me revistat, librat -
arrin në fund të një kapitulli,
05:29
prompts you to consider
whether you want to continue.
134
317355
2777
Te bën të mendosh nëse do të vazhdosh.
05:32
You watched a show on TV,
eventually the show would end,
135
320504
2698
Ke parë një shfaqje në TV,
gradualisht shfaqja do të përfundojë,
05:35
and then you'd have a week
until the next one came.
136
323226
2405
Dhe pastaj do të kishit një javë
derisa të vinte shfaqja e radhës.
05:37
There were stopping cues everywhere.
137
325655
1754
Kishte "Pauza pushimi" kudo.
05:39
But the way we consume media today
is such that there are no stopping cues.
138
327433
3750
Por mënyra se si ne konsumojmë mediat sot
është e tillë që nuk ka "pauza pushimi"
05:43
The news feed just rolls on,
139
331923
1575
Shfletuesi i lajmeve,
vazhdon te përditësohet.
05:45
and everything's bottomless:
Twitter, Facebook, Instagram,
140
333522
3673
Dhe gjithçka është pa fund:
Twitter, Facebook, Instagram,
05:49
email, text messaging, the news.
141
337219
3142
email, mesazhe tekst, lajme.
05:52
And when you do check
all sorts of other sources,
142
340385
2970
Dhe kur kontrolloni
të gjitha llojet e burimeve të tjera,
05:55
you can just keep going on and on and on.
143
343379
2341
ju mund të vazhdoni pafundsisht.
05:57
So, we can get a cue about what to do
from Western Europe,
144
345744
4410
Pra, mund të marrim një sugjerim
se çfarë duhet të bëjmë
nga Europa Perëndimore,
06:02
where they seem to have a number
of pretty good ideas in the workplace.
145
350178
3401
Ku duket se ata kanë disa
ide mjaft të mira në vendin e punës.
06:05
Here's one example.
This is a Dutch design firm.
146
353603
2408
Ja një shembull.
Kjo është një firmë holandeze e dizajnit.
06:08
And what they've done
is rigged the desks to the ceiling.
147
356035
3386
Dhe cfare kanë bërë ata është
se i kanë lidhur tavolinat me tavanin.
Dhe në orën gjashtë të pasdites cdo ditë,
06:11
And at 6pm every day,
148
359445
1152
06:12
it doesn't matter who you're emailing
or what you're doing,
149
360621
2807
Nuk ka rëndësi kujt po i dërgoni me email
apo çfarë po bën,
06:15
the desks rise to the ceiling.
150
363452
1477
Tavolinat ngjiten në tavan
06:16
(Laughter)
151
364953
1108
(Të Qeshura)
06:18
(Applause)
152
366085
1250
(Duartrokitje)
06:19
Four days a week, the space
turns into a yoga studio,
153
367359
4243
Katër ditë në javë, kjo hapësira
shndërrohet në studio për joga,
Një ditë në javë, në klub vallëzimi.
06:23
one day a week, into a dance club.
154
371626
1631
Varet krejtësisht nga ju
06:25
It's really up to you which ones
you stick around for.
155
373281
2529
se në cilin aktivitet
zgjidhni të merrni pjesë
06:27
But this is a great stopping rule,
156
375834
1687
Por kjo është një "pauzë pushimi"
shumë e mirë,
06:29
because it means at the end of the day,
157
377545
1887
sepse do të thotë se në fund të ditës,
06:31
everything stops, there's no way to work.
158
379456
2037
cdo gjë ndalon,
nuk ka asnjë mënyrë për të vazhduar punën.
06:33
At Daimler, the German car company,
they've got another great strategy.
159
381517
3444
Në Daimler, kompania gjermane e makinave,
ka një strategji tjetër shumë të mirë.
06:36
When you go on vacation,
160
384985
1530
Kur shkoni në pushime,
06:38
instead of saying,
"This person's on vacation,
161
386539
2204
në vend që të thoshin,
"Ky person është në pushime,
06:40
they'll get back to you eventually,"
162
388767
1723
ata do t'ju përgjigjen, pas një kohe "
06:42
they say, "This person's on vacation,
so we've deleted your email.
163
390514
3222
ata thonë, "Ky person është në pushime,
kështu që ne kemi fshirë email-in tuaj.
06:45
This person will never see
the email you just sent."
164
393760
2646
Ky person nuk do ta shohë kurrë
emailin që sapo dërguat. "
06:48
(Laughter)
165
396430
1016
(Të Qeshura)
06:49
"You can email back in a couple of weeks,
166
397470
2641
"Ju mund të dergoni email përsëri, pas dy javësh,
06:52
or you can email someone else."
167
400135
1486
ose mund ti dërgoni email dikujt tjetër."
06:53
(Laughter)
168
401645
1028
(Të qeshura)
06:54
And so --
169
402697
1172
Dhe kështu --
06:55
(Applause)
170
403893
3642
(Duartrokitje)
07:00
You can imagine what that's like.
171
408882
1638
Ju mund të imagjinoni se si është kjo.
07:02
You go on vacation,
and you're actually on vacation.
172
410544
2458
Ju shkoni me pushime,
dhe ju jeni realisht me pushime.
07:05
The people who work at this company feel
173
413026
1969
Njerëzit që punojnë në këtë kompani ndjejnë
07:07
that they actually get a break from work.
174
415019
2362
se si është në të vërtetë
të marrësh pushim nga puna
07:09
But of course, that doesn't tell us much
175
417405
1917
Por sigurisht, kjo nuk na tregon shumë
07:11
about what we should do
at home in our own lives,
176
419346
2299
për atë që duhet të bëjmë
në shtëpi dhe në jetën tonë,
07:13
so I want to make some suggestions.
177
421669
1682
kështu që unë dua të bëj disa sugjerime.
07:15
It's easy to say, between 5 and 6pm,
I'm going to not use my phone.
178
423375
4493
Është e lehtë të thuash,
unë nuk do të përdor telefonin tim,
mes orës 5 dhe 6 pasdite,
07:19
The problem is, 5 and 6pm
looks different on different days.
179
427892
3431
Problemi është se, 5 dhe 6 pasdite
duket ndryshe në ditë të ndryshme.
07:23
I think a far better strategy is to say,
180
431347
2187
Mendoj se një strategji shumë më e mirë
është të thuhet,
07:25
I do certain things every day,
181
433558
1469
Unë bëj gjëra të caktuara çdo ditë,
07:27
there are certain occasions
that happen every day,
182
435051
2354
ka raste të caktuara që ndodhin çdo ditë,
07:29
like eating dinner.
183
437429
1259
si, ngrënia e darkës.
07:30
Sometimes I'll be alone,
184
438712
1318
Ndonjëherë unë do të jem vetëm,
07:32
sometimes with other people,
185
440054
1506
nganjëherë me njerëz të tjerë,
07:33
sometimes in a restaurant,
186
441584
1279
nganjëherë në restorant,
07:34
sometimes at home,
187
442887
1188
nganjëherë në shtëpi.
07:36
but the rule that I've adopted is:
I will never use my phone at the table.
188
444099
3646
Por rregulli që i kam vënë vetes është se:
Unë kurrë nuk do ta përdor
telefonin tim në tavolinë.
07:40
It's far away,
189
448123
1434
Telefoni vendoset
sa më larg të jetë e mundur.
07:41
as far away as possible.
190
449581
1461
Sepse ne jemi shumë të dobët
që ti rezistojmë tundimit.
07:43
Because we're really bad
at resisting temptation.
191
451066
2309
07:45
But when you have a stopping cue
that, every time dinner begins,
192
453399
3071
Por kur e vendos në "pushim pauzë"
sa herë që nis darka,
telefoni im largohet nga tavolina,
07:48
my phone goes far away,
193
456494
1156
i shmangesh nxitjes tërësisht.
07:49
you avoid temptation all together.
194
457674
1668
07:51
At first, it hurts.
195
459366
1717
Fillimisht, është e dhimbshme.
Kisha shumë frikë,
07:53
I had massive FOMO.
196
461107
1622
se mos më ikte ndonjë risi.
07:54
(Laughter)
197
462753
1066
(Të Qeshura)
07:55
I struggled.
198
463843
1166
Kam luftuar.
07:57
But what happens is, you get used to it.
199
465369
1930
Por ajo që ndodh është që mësohesh.
Ju e tejkaloni tërheqjen
07:59
You overcome the withdrawal
the same way you would from a drug,
200
467323
3098
në të njëjtën mënyrë
që do të bënit nga një drogë.
08:02
and what happens is, life becomes
more colorful, richer,
201
470445
2785
Dhe çfarë ndodh është se
jeta bëhet më e gjalle, më e pasur,
08:05
more interesting --
202
473254
1155
më interesante --
08:06
you have better conversations.
203
474433
1650
Ju zhvilloni biseda më të mira.
Ju me të vërtetë lidheni me njerëzit
që ndodhen aty me ju.
08:08
You really connect with the people
who are there with you.
204
476107
3024
Unë mendoj se kjo është
një strategji fantastike,
08:11
I think it's a fantastic strategy,
205
479155
1644
08:12
and we know it works,
because when people do this --
206
480823
2489
Dhe ne e dimë se funksionon,
sepse kur njerëzit e bëjnë këtë -
dhe kam ndjekur shumë njerëz
të cilët e kanë provuar këtë -
08:15
and I've tracked a lot of people
who have tried this --
207
483336
2590
ajo zgjerohet.
08:17
it expands.
208
485950
1170
Ata ndihen kaq mirë për këtë,
08:19
They feel so good about it,
209
487144
1316
sa që fillojnë ta bëjnë atë
08:20
they start doing it for the first
hour of the day in the morning.
210
488484
3092
që në orën e parë të ditës në mëngjes.
Ata fillojnë të vënë telefonat e tyre
në "modalitet avion" gjatë fundjavës.
08:23
They start putting their phones
on airplane mode on the weekend.
211
491600
3125
Në këtë mënyrë,
telefoni juaj mbetet si kamera,
08:26
That way, your phone remains a camera,
but it's no longer a phone.
212
494749
3737
por jo si telefon.
08:30
It's a really powerful idea,
213
498510
1335
Është një ide vërtet e fuqishme,
08:31
and we know people feel much better
about their lives when they do this.
214
499869
3629
E dimë që njerëzit ndihen shumë më mirë
për jetën e tyre kur e bëjnë këtë.
08:35
So what's the take home here?
215
503973
1589
Pra, cili është përfitimi këtu?
08:37
Screens are miraculous;
I've already said that,
216
505586
2239
Ekranet janë të mrekullueshme;
Unë e kam thënë tashmë,
08:39
and I feel that it's true.
217
507849
1352
dhe mendoj se është e vërtetë.
08:41
But the way we use them is a lot like
driving down a really fast, long road,
218
509225
4620
Por mënyra se si i përdorim ato
është si të ngasësh shumë shpejt
përgjatë një rruge shumë të gjatë,
08:45
and you're in a car where the accelerator
is mashed to the floor,
219
513869
3163
Dhe ju jeni në një makinë ku shpejtuesi
është në maksimum,
08:49
it's kind of hard
to reach the brake pedal.
220
517056
2048
dhe është disi e vështire të shtypësh
pedalen e frenave.
08:51
You've got a choice.
221
519128
1492
Ke një zgjedhje.
08:53
You can either glide by, past,
say, the beautiful ocean scenes
222
521510
4163
Ju ose mund të kaloni përgjatë
një pamje të mrekullueshme oqeani
dhe të bëni foto nga dritarja -
08:57
and take snaps out the window --
that's the easy thing to do --
223
525697
3096
kjo është e lehtë për ta bërë,
09:00
or you can go out of your way
to move the car to the side of the road,
224
528817
3540
ose ju mund të kaloni nga rruga kryesore
të ndaloni makinën tuaj në anën e rrugës,
09:04
to push that brake pedal,
225
532381
1472
të shtypni pedalen e frenave,
09:05
to get out,
226
533877
1153
të dilni jashtë,
09:07
take off your shoes and socks,
227
535054
1881
të hiqni kepucet dhe çorapet tuaja,
09:08
take a couple of steps onto the sand,
228
536959
2265
të bëni disa hapa në rërë,
09:11
feel what the sand feels like
under your feet,
229
539248
2240
të ndjeni rërën poshtë
këmbëve tuaja,
09:13
walk to the ocean,
230
541512
1151
të ecni drejt oqeanit,
09:14
and let the ocean lap at your ankles.
231
542687
2113
dhe të lejoni oqeanin të takojë këmbët.
09:17
Your life will be richer
and more meaningful
232
545207
2815
Jeta juaj do të jetë më e pasur
dhe më kuptimplotë
09:20
because you breathe in that experience,
233
548046
2218
sepse ju e ndjeni atë moment,
09:22
and because you've left
your phone in the car.
234
550288
2396
dhe sepse ju keni lënë
telefonin tuaj në makinë.
Ju falemnderit!
09:24
Thank you.
235
552708
1171
(Duartrokitje)
09:25
(Applause)
236
553903
2301
Translated by Anton Bashota
Reviewed by Nikol Likja

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Adam Alter - Psychologist
What makes us incessantly check our phones? Adam Alter dives into the fascinating psychology that drives our tech addictions.

Why you should listen

Adam Alter's academic research focuses on judgment, decision-making and social psychology, with a particular interest in the sometimes surprising effects of subtle cues in the environment on human cognition and behavior.

He is the bestselling author of two books: Irresistible, which considers why so many people today are addicted to so many behaviors, from incessant smart phone and internet use to video game playing and online shopping, and Drunk Tank Pink, which investigates how hidden forces in the world around us shape our thoughts, feelings and behaviors.   

More profile about the speaker
Adam Alter | Speaker | TED.com