ABOUT THE SPEAKER
Wendy De La Rosa - Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions.

Why you should listen

Wendy De La Rosa's work has been published in Scientific American, PBS Newshour, Forbes and Tech Crunch. In addition, she was recently named a Forbes "30 Under 30" honoree and a Daisy and Paul Soros scholar. De La Rosa is also a PhD at Stanford's Graduate School of Business focusing on consumer behavior. 

Prior to starting Common Cents Lab, De La Rosa helped start Google's first behavioral economics unit, optimizing product strategy and design, customer retention and engagement, and revenue across 30+ teams. She was also a researcher at The Wharton School at the University of Pennsylvania, where she collaborated with Dr. Adam Grant on research and application projects related to organizational behavior, employee motivation and burn-out. She was also a private equity investor at Goldman Sachs.

De La Rosa holds a bachelor's in economics with a concentration in management and finance from Wharton. She graduated summa cum laude and Phi Beta Kappa. In her spare time, De La Rosa leads a monthly behavioral economic reading and discussion series.

More profile about the speaker
Wendy De La Rosa | Speaker | TED.com
The Way We Work

Wendy De La Rosa: 3 psychological tricks to help you save money

Wendy De La Rosa: Ba mẹo tâm lí giúp bạn tiết kiệm

Filmed:
1,969,849 views

Ta luôn muốn tiết kiệm - nhưng nhìn chung, ngày nay, con người ngày càng ít tiết kiệm đi. Nhà hành vi học Wendy De La Rosa đã nghiên cứu cách con người ra quyết định để giúp ta cải thiện tình hình tài chính. Những phát hiện của Wendy sẽ giúp bạn thực hiện cam kết với chính bản thân về việc tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít đi một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.
- Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:00
We all know that savingtiết kiệm is importantquan trọng
0
365
1759
Ta biết tiết kiệm là quan trọng
và đó điều nên làm
00:02
and is something that we should be doing.
1
2148
1994
Nhưng nhìn chung,
ta ngày càng ít tiết kiệm.
00:04
And yetchưa, overalltổng thể, we're doing
lessít hơn and lessít hơn of it.
2
4166
2357
00:06
[The Way We Work]
3
6547
2602
[TED: Cách chúng ta làm việc]
[Tài trợ bởi Dropbox]
Ta đều biết nên làm những gì.
00:10
We know what we need to do.
4
10822
1587
00:12
The questioncâu hỏi is: How do we do it?
5
12433
2135
Câu hỏi là: Làm thế nào để thực hiện?
00:14
And that's what I'm here to teachdạy you.
6
14592
1826
Và đó là điều tôi sẽ chỉ bạn.
00:16
Your savingstiết kiệm behaviorhành vi
isn't a questioncâu hỏi of how smartthông minh you are
7
16442
2833
Tiết kiệm không liên quan
đến trí tuệ hay ý chí
00:19
or how much willpowerwillpower you have.
8
19299
1510
00:20
The amountsố lượng we savetiết kiệm dependsphụ thuộc
on the environmentalmôi trường cuestín hiệu around us.
9
20833
3277
mà phụ thuộc
vào hoàn cảnh xung quanh.
Để tôi cho bạn một ví dụ.
00:24
Let me give you an examplethí dụ.
10
24134
1413
00:25
We ranchạy a studyhọc in which, in one groupnhóm,
11
25571
2508
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu
trong đó, một nhóm
00:28
we showedcho thấy people
theirhọ incomethu nhập on a monthlyhàng tháng basisnền tảng.
12
28103
2896
được biết về
thu nhập hàng tháng của mình.
00:31
In anotherkhác groupnhóm, we showedcho thấy people
theirhọ incomethu nhập on a weeklyhàng tuần basisnền tảng.
13
31023
3643
trong khi các thành viên của nhóm còn lại
được biết mức thu nhập hàng tuần.
00:34
And what we foundtìm was that people
who saw theirhọ incomethu nhập on a weeklyhàng tuần basisnền tảng
14
34690
4286
Và chúng tôi nhận thấy những người
được biết mức thu nhập hàng tuần
có khả năng lên kế hoạch tài chính
tốt hơn trong tháng.
00:39
were ablecó thể to budgetngân sách better
throughoutkhắp the monththáng.
15
39000
2372
Nên nhớ là
00:41
Now, it's importantquan trọng to know
16
41396
1300
00:42
that we didn't changethay đổi
how much moneytiền bạc people were receivingtiếp nhận,
17
42720
2777
chúng tôi không thay đổi
số tiền kiếm được,
mà chỉ thay đổi hoàn cảnh
tác động đến nhận thức về mức thu nhập.
00:45
we just changedđã thay đổi the environmentmôi trường
in which they understoodhiểu theirhọ incomethu nhập.
18
45521
3314
Và những yếu tố hoàn cảnh
như vậy có sự tác động.
00:48
And environmentalmôi trường cuestín hiệu
like this have an impactva chạm.
19
48859
2445
00:51
So I'm not going to sharechia sẻ tricksthủ thuật with you
that you alreadyđã know.
20
51328
3008
Nên tôi sẽ không chia sẻ
những mẹo bạn đã biết.
00:54
I'm not going to tell you
how to openmở up a savingstiết kiệm accounttài khoản
21
54360
2762
Tôi sẽ không chỉ
cách mở tài khoản tiết kiệm.
hay tiết kiệm để nghỉ hưu.
00:57
or how to startkhởi đầu savingtiết kiệm
for your retirementnghỉ hưu.
22
57146
2012
Cái mà tôi sẽ chia sẻ là
làm thế nào để thu hẹp khoảng cách
00:59
What I am going to sharechia sẻ with you
is how to bridgecầu this gaplỗ hổng
23
59182
2885
giữa ý định
và hành động tiết kiệm.
01:02
from your intentionsý định to savetiết kiệm
24
62091
1813
01:03
and your actionshành động.
25
63928
1294
Bạn đã sẵn sàng chưa?
01:05
Are you readysẳn sàng?
26
65246
1181
Mẹo đầu tiên:
01:06
Here'sĐây là numbercon số one:
27
66451
1191
01:07
harnesskhai thác the powerquyền lực of pre-commitmentcam kết trước.
28
67666
1747
Tận dụng sức mạnh
của cam kết từ trước.
01:09
FundamentallyVề cơ bản, we think about ourselveschúng ta
in two differentkhác nhau wayscách:
29
69437
3023
Cơ bản là ta nghĩ về bản thân
theo hai hướng:
Bản thân của hiện tại và của tương lai.
01:12
our presenthiện tại selftự and our futureTương lai selftự.
30
72484
2461
Trong tương lai, ta hoàn hảo.
01:14
In the futureTương lai, we're perfecthoàn hảo.
31
74969
1651
01:16
In the futureTương lai, we're going to
savetiết kiệm for retirementnghỉ hưu,
32
76644
2356
Trong tương lai,
ta sẽ tiết kiệm lương hưu,
01:19
we're going to losethua weightcân nặng,
33
79024
1295
sẽ giảm cân,
01:20
we're going to call our parentscha mẹ more.
34
80343
1793
sẽ cho gọi bố mẹ nhiều hơn.
01:22
But we oftentimesmọi trường forgetquên
that our futureTương lai selftự
35
82160
2125
Nhưng ta thường quên rằng
"mình" trong tương lai
01:24
is exactlychính xác the sametương tự personngười
as our presenthiện tại selftự.
36
84309
3040
cũng là "mình" trong hiện tại.
01:27
We know that one of the besttốt timeslần to savetiết kiệm
is when you get your taxthuế returntrở về.
37
87373
3579
Chúng tôi biết thời điểm tốt để tiết kiệm
là khi nhận tiền hoàn thuế.
01:30
So we triedđã thử an A/B testthử nghiệm.
38
90976
1634
Nên chúng tôi đã thử một bài kiểm tra A/B.
01:32
In the first groupnhóm, we textednhắn tin cho people
in earlysớm FebruaryTháng hai,
39
92634
3389
Với nhóm đầu tiên, chúng tôi nhắn tin
vào đầu tháng hai,
01:36
hopefullyhy vọng before
they even filedNộp for theirhọ taxesthuế.
40
96047
2452
trước khi họ nộp thuế
và hỏi rằng:
01:38
And we askedyêu cầu them,
41
98523
1159
01:39
"If you get a taxthuế refundhoàn lại tiền,
what percentagephần trăm would you like to savetiết kiệm?"
42
99706
3337
"Nếu được hoàn thuế, bạn muốn
tiết kiệm bao nhiêu phần trăm?"
01:43
Now this is a really hardcứng questioncâu hỏi.
43
103067
1698
Đây thực sự là một câu hỏi khó.
01:44
They didn't know if they would
receivenhận được a taxthuế refundhoàn lại tiền or how much.
44
104789
3576
Họ không biết liệu sẽ được hoàn thuế,
hay được hoàn bao nhiêu.
01:48
But we askedyêu cầu the questioncâu hỏi anywaydù sao.
45
108389
1693
Dù vậy, chúng tôi vẫn hỏi.
01:50
In the secondthứ hai groupnhóm, we askedyêu cầu people
right after they receivednhận theirhọ refundhoàn lại tiền,
46
110106
4189
Nhóm thứ hai, chúng tôi hỏi
ngay sau khi
họ nhận được tiền hoàn thuế:
01:54
"What percentagephần trăm would you like to savetiết kiệm?"
47
114319
1976
"Bạn muốn tiết kiệm
bao nhiêu phần trăm?"
01:56
Now, here'sđây là what happenedđã xảy ra.
48
116319
1294
Và đây là những điều đã diễn ra:
01:57
In that secondthứ hai conditionđiều kiện, when people
just receivednhận theirhọ taxthuế refundhoàn lại tiền,
49
117637
3935
Ở nhóm thứ hai,
khi vừa nhận được tiền hoàn thuế,
họ muốn tiết kiệm
khoảng 17 phần trăm số tiền đó.
02:01
they wanted to savetiết kiệm about 17 percentphần trăm
of theirhọ taxthuế refundhoàn lại tiền.
50
121596
3121
02:04
But in the conditionđiều kiện when we askedyêu cầu people
before they even filedNộp theirhọ taxesthuế,
51
124741
4516
Nhưng với nhóm được hỏi
trước khi khai trình thuế,
tiền tiết kiệm tăng từ 17% đến 27%
02:09
savingstiết kiệm ratesgiá increasedtăng
from 17 percentphần trăm to 27 percentphần trăm
52
129281
4453
02:13
when we askedyêu cầu in FebruaryTháng hai.
53
133758
1378
Vì sao?
02:15
Why?
54
135160
1170
Bởi khi bạn cam kết dành dụm
cho bản thân trong tương lai,
02:16
Because you're committingcam kết
for your futureTương lai selftự,
55
136354
2216
02:18
and of coursekhóa học your futureTương lai selftự
can savetiết kiệm 27 percentphần trăm.
56
138594
2699
và đương nhiên bạn trong tương lai
có thể tiết kiệm 27%.
02:21
These largelớn changesthay đổi in savingstiết kiệm behaviorhành vi
57
141317
2603
Những thay đổi lớn trong tiết kiệm
xuất phát từ việc
02:23
cameđã đến from the factthực tế that we changedđã thay đổi
the decision-makingquyết định environmentmôi trường.
58
143944
3159
thay đổi môi trường ảnh hưởng
đến quyết định của bạn.
02:27
We want you to be ablecó thể
to harnesskhai thác that sametương tự powerquyền lực.
59
147127
2419
Chúng tôi mong muốn bạn
tận dụng sức mạnh này.
02:29
So take a momentchốc lát
60
149570
1260
Nên hãy dành chút thời gian
suy nghĩ về
02:30
and think about the wayscách in which
you can signký tên up your futureTương lai selftự
61
150854
3415
những cách bạn có thể
chuẩn bị cho bản thân trong tương lai
02:34
for something that you know todayhôm nay
will be a little bitbit hardcứng.
62
154293
2976
cho điều mà hôm nay
bạn biết sẽ trở nên khó khăn hơn.
02:37
SignĐăng nhập up for an appứng dụng that letshãy you
make savingstiết kiệm decisionsquyết định in advancenâng cao.
63
157293
3659
Đăng kí một ứng dụng giúp bạn
đưa ra quyết định tiết kiệm.
Mấu chốt là
bạn phải nghiêm túc với bản thân.
02:40
The tricklừa is, you have to have
that bindingràng buộc contracthợp đồng.
64
160976
3206
02:44
NumberSố two: use transitionquá trình chuyển đổi momentskhoảnh khắc
to your advantagelợi thế.
65
164206
3602
Mẹo thứ hai: biến những khoảnh khắc
chuyển giao thành lợi thế.
02:47
We did an experimentthí nghiệm with a websitetrang mạng
66
167832
1884
Chúng tôi đã thử nghiệm
trên một trang web
02:49
that helpsgiúp olderlớn hơn adultsngười trưởng thành
sharechia sẻ theirhọ housingnhà ở.
67
169740
2521
giúp những người cao tuổi
chia sẻ tiền nhà.
02:52
We ranchạy two adsQuảng cáo on socialxã hội mediaphương tiện truyền thông,
68
172285
1952
Chúng tôi chạy hai quảng cáo
trên mạng xã hội,
02:54
targetednhắm mục tiêu to the sametương tự
populationdân số of 64-year-olds-tuổi.
69
174261
2842
hướng tới những người 64 tuổi
02:57
In one groupnhóm, we said,
"Hey, you're gettingnhận được olderlớn hơn.
70
177127
3041
Với một nhóm, chúng tôi nói:
"Bạn đang già đi.
03:00
Are you readysẳn sàng for retirementnghỉ hưu?
71
180192
1434
Bạn đã sẵn sàng nghỉ hưu chưa?
03:01
HouseNgôi nhà sharingchia sẻ can help."
72
181650
1183
Hãy để dịch vụ chia sẻ nhà giúp bạn."
03:02
In the secondthứ hai groupnhóm,
we got a little bitbit more specificriêng
73
182857
2816
Ở nhóm thứ hai,
chúng tôi cụ thể hơn:
03:05
and said, "You're 64 turningquay 65.
74
185697
2382
"Bạn 64 tuổi và chuẩn bị sang tuổi 65.
03:08
Are you readysẳn sàng for retirementnghỉ hưu?
75
188103
1425
Bạn đã sẵn sàng nghỉ hưu chưa?
03:09
HouseNgôi nhà sharingchia sẻ can help."
76
189552
1328
Hãy để dịch vụ chia sẻ nhà giúp bạn."
03:10
What we're doing in that secondthứ hai groupnhóm
77
190904
1841
Điều mà chúng tôi làm
với nhóm hai là
03:12
is highlightingtô sáng that
a transitionquá trình chuyển đổi is happeningxảy ra.
78
192769
2492
nhấn mạnh rằng
chuyển giao đang diễn ra.
03:15
All of a suddenđột nhiên,
79
195285
1151
Ngạc nhiên thay, chúng tôi nhận thấy
tỉ lệ nhấp chuột và đăng kí tăng
03:16
we saw click-throughnhấp qua ratesgiá,
and ultimatelycuối cùng sign-upĐăng ký ratesgiá, increasetăng
80
196460
3122
03:19
when we highlightđiểm nổi bật that.
81
199606
1160
khi nhấn mạnh sự chuyển giao.
03:20
In psychologytâm lý học, we call this
the "freshtươi startkhởi đầu effecthiệu ứng."
82
200790
2717
Trong tâm lý học, điều này được gọi
là "Hiệu ứng khởi đầu."
03:23
WhetherCho dù it's the startkhởi đầu of a newMới yearnăm
or even a newMới seasonMùa,
83
203531
3175
Dù là khởi đầu năm mới
hay thậm chí, một mùa mới,
03:26
your motivationđộng lực to acthành động increasestăng.
84
206730
2434
động lực để thực hiện công việc
của bạn tăng lên.
03:29
So right now, put a meetinggặp gỡ
requestyêu cầu on your calendarlịch
85
209188
2549
Nên ngay bây giờ,
hãy lên kế hoạch
03:31
for the day before your nextkế tiếp birthdaysinh nhật.
86
211761
1881
ngay trước ngày sinh nhật của bạn.
03:33
IdentifyXác định the one financialtài chính thing
you mostphần lớn want to do.
87
213666
3092
Xác định khoản tài chính
bạn mong muốn
và cam kết sẽ thực hiện nó.
03:37
And commitcam kết yourselfbản thân bạn to it.
88
217063
1893
Mẹo thứ ba và cuối cùng:
03:38
The thirdthứ ba and finalsau cùng tricklừa:
89
218980
1717
Hãy cảnh giác
với các giao dịch nhỏ thường xuyên.
03:40
get a handlexử lý on smallnhỏ bé, frequentthường xuyên purchasesmua hàng.
90
220721
3191
03:43
We'veChúng tôi đã runchạy a fewvài differentkhác nhau studieshọc
91
223936
2032
Chúng tôi đã thực hiện
vài nghiên cứu khác
03:45
and foundtìm that the numbercon số one purchasemua, tựa vào, bám vào
people say they regretRất tiếc, after bankngân hàng feeslệ phí,
92
225992
4587
và nhận thấy chi phí khiến ta hối hận nhất
chỉ sau giao dịch ngân hàng,
là chi phí ăn ngoài.
03:50
is eatingĂn out.
93
230603
1150
03:51
It's a frequentthường xuyên purchasemua, tựa vào, bám vào
we make almosthầu hết everymỗi day,
94
231777
2778
Đó là chi tiêu mà ta làm
gần như mỗi ngày
03:54
and it's deathtử vong by a thousandnghìn cutsvết cắt.
95
234579
2171
và là mưa dầm thấm lâu.
Một cốc cà phê,
một chiếc bánh burrito
03:56
A coffeecà phê here, a burritoBurrito there ...
96
236774
2359
03:59
It addsbổ sung up and decreasesgiảm
our abilitycó khả năng to savetiết kiệm.
97
239157
2846
sẽ làm giảm khả năng tiết kiệm của bạn.
Khi sống ở New York,
04:02
Back when I livedđã sống in NewMới YorkYork CityThành phố,
98
242713
1731
tôi đã xem xét các chi tiêu,
04:04
I lookednhìn at my expenseschi phí
99
244468
1381
04:05
and saw that I spentđã bỏ ra over 2,000 dollarsUSD
on ride-sharingchia sẻ đi xe appsứng dụng.
100
245873
4190
và nhận thấy mình đã sử dụng tiêu 2000$
cho các ứng dụng đặt xe.
Còn nhiều hơn
tiền thuê nhà ở New York.
04:10
It was more than my NewMới YorkYork CityThành phố rentthuê.
101
250087
2015
04:12
I vowedthề to make a changethay đổi.
102
252126
1802
Tôi đã hứa sẽ thay đổi.
04:13
And the nextkế tiếp monththáng,
I spentđã bỏ ra 2,000 dollarsUSD again --
103
253952
2962
Tháng tiếp theo, tôi lại
tiêu tiếp 2000$, như cũ,
04:16
no changethay đổi, because the informationthông tin
alonemột mình didn't changethay đổi my behaviorhành vi.
104
256938
3815
vì những con số không thể
thay đổi thái độ của tôi.
Tôi đã không thay đổi hoàn cảnh.
04:20
I didn't changethay đổi my environmentmôi trường.
105
260777
1699
04:22
So now that I was 4,000 dollarsUSD
in the holelỗ, I did two things.
106
262500
3535
Và sau khi nợ 4000 đô,
tôi đã làm hai việc:
Đầu tiên là không liên kết
thẻ tín dụng
04:26
The first is that I unlinkedbỏ liên kết
my credittín dụng cardThẻ
107
266059
2554
với các ứng dụng đặt xe.
04:28
from my car-sharingchia sẻ xe appsứng dụng.
108
268637
1465
Thay vào đó, tôi liên kết
một thẻ ghi nợ chỉ có 300$ một tháng.
04:30
InsteadThay vào đó, I linkedliên kết a debitthẻ ghi nợ cardThẻ
that only had 300 dollarsUSD a monththáng.
109
270126
4096
04:34
If I neededcần more,
110
274246
1198
Nếu chi nhiều hơn,
04:35
I had to go throughxuyên qua the wholetoàn thể processquá trình
of addingthêm a newMới cardThẻ,
111
275468
2850
tôi sẽ phải qua tất cả các bước
để thêm thẻ mới.
và ta biết rằng
mỗi cái nhấp chuột là một rào cản,
04:38
and we know that everymỗi clicknhấp chuột,
everymỗi barrierrào chắn, changesthay đổi our behaviorhành vi.
112
278342
4452
giúp thay đổi hành vi.
Chúng ta không phải cỗ máy.
04:42
We aren'tkhông phải machinesmáy móc.
113
282818
1270
04:44
We don't carrymang around an abacusBàn tính everymỗi day,
114
284112
2452
Chúng ta không mang theo
bàn tính mỗi ngày,
04:46
addingthêm up what we're spendingchi tiêu,
in comparisonso sánh to what we wanted.
115
286588
3686
cân đong chi tiêu,
so với những gì mong muốn.
04:50
But what our brainsnão are very good at
116
290298
2254
Nhưng bộ não của ta rất giỏi
04:52
is countingđếm up the numbercon số of timeslần
we'vechúng tôi đã donelàm xong something.
117
292576
3151
trong việc đếm số lần
làm một cái gì đó.
Vì vậy, tôi đặt ra giới hạn
cho bản thân:
04:55
So I gaveđưa ra myselfriêng tôi a limitgiới hạn.
118
295751
1785
04:57
I can only use ride-sharingchia sẻ đi xe appsứng dụng
threesố ba timeslần a weektuần.
119
297560
3558
Tôi chỉ có thể sử dụng ứng dụng đó
ba lần một tuần.
Nó buộc tôi phải hạn chế các chuyến đi.
05:01
It forcedbuộc me to rationsuất ăn my travelsđi du lịch.
120
301142
2714
Tôi đã xử lý các chi phí xe của mình
vì lợi ích của chồng tôi
05:03
I got a handlexử lý on my car-sharingchia sẻ xe expenseschi phí
to the benefitlợi ích of my husbandngười chồng,
121
303880
3658
05:07
because of the environmentalmôi trường
changesthay đổi that I did.
122
307562
2247
vì hoàn cảnh thay đổi
những gì tôi làm.
05:09
So get a handlexử lý on whateverbất cứ điều gì
that purchasemua, tựa vào, bám vào is for you,
123
309833
2872
Vì vậy, hãy khôn ngoan
trong bất cứ giao dịch nào,
05:12
and changethay đổi your environmentmôi trường
to make it harderkhó hơn to do so.
124
312729
2973
và thay đổi hoàn cảnh
để làm cho nó khó thực hiện.
Đó là những mẹo của tôi dành cho bạn.
05:16
Those are my tipslời khuyên for you.
125
316095
1801
05:17
But I want you to remembernhớ lại one thing.
126
317920
2135
Nhưng tôi muốn bạn
phải nhớ một điều:
05:20
As humanNhân loại beingschúng sanh, we can be irrationalvô lý
when it comesđến to savingtiết kiệm
127
320079
3927
Là con người, bạn có thể trở nên
phi lô gíc khi tiết kiệm,
khi chi tiêu và lập dự thảo ngân sách.
05:24
and spendingchi tiêu and budgetingngân sách.
128
324030
1874
05:25
But luckilymay mắn thay, we know this about ourselveschúng ta,
129
325928
2246
Nhưng thật may
là ta biết về bản thân
05:28
and we can predicttiên đoán how we'lltốt acthành động
underDưới certainchắc chắn environmentsmôi trường.
130
328198
3619
và có thể dự đoán hành động của mình
trong những hoàn cảnh nhất định.
05:31
Let's do that with savingtiết kiệm.
131
331841
1785
Hãy áp dụng vào tiết kiệm.
05:33
Let's changethay đổi our environmentmôi trường
to help our futureTương lai selvesbản thân.
132
333650
3104
Hãy cùng thay đổi hoàn cảnh
để giúp "ta" trong tương lai.
Translated by Thomas Trần
Reviewed by giang nguyen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Wendy De La Rosa - Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions.

Why you should listen

Wendy De La Rosa's work has been published in Scientific American, PBS Newshour, Forbes and Tech Crunch. In addition, she was recently named a Forbes "30 Under 30" honoree and a Daisy and Paul Soros scholar. De La Rosa is also a PhD at Stanford's Graduate School of Business focusing on consumer behavior. 

Prior to starting Common Cents Lab, De La Rosa helped start Google's first behavioral economics unit, optimizing product strategy and design, customer retention and engagement, and revenue across 30+ teams. She was also a researcher at The Wharton School at the University of Pennsylvania, where she collaborated with Dr. Adam Grant on research and application projects related to organizational behavior, employee motivation and burn-out. She was also a private equity investor at Goldman Sachs.

De La Rosa holds a bachelor's in economics with a concentration in management and finance from Wharton. She graduated summa cum laude and Phi Beta Kappa. In her spare time, De La Rosa leads a monthly behavioral economic reading and discussion series.

More profile about the speaker
Wendy De La Rosa | Speaker | TED.com