ABOUT THE SPEAKER
Wendy De La Rosa - Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions.

Why you should listen

Wendy De La Rosa's work has been published in Scientific American, PBS Newshour, Forbes and Tech Crunch. In addition, she was recently named a Forbes "30 Under 30" honoree and a Daisy and Paul Soros scholar. De La Rosa is also a PhD at Stanford's Graduate School of Business focusing on consumer behavior. 

Prior to starting Common Cents Lab, De La Rosa helped start Google's first behavioral economics unit, optimizing product strategy and design, customer retention and engagement, and revenue across 30+ teams. She was also a researcher at The Wharton School at the University of Pennsylvania, where she collaborated with Dr. Adam Grant on research and application projects related to organizational behavior, employee motivation and burn-out. She was also a private equity investor at Goldman Sachs.

De La Rosa holds a bachelor's in economics with a concentration in management and finance from Wharton. She graduated summa cum laude and Phi Beta Kappa. In her spare time, De La Rosa leads a monthly behavioral economic reading and discussion series.

More profile about the speaker
Wendy De La Rosa | Speaker | TED.com
The Way We Work

Wendy De La Rosa: 3 psychological tricks to help you save money

Wendy De La Rosa: 3 trucs psicològics per a estalviar diners

Filmed:
1,969,849 views

Tots volem estalviar més diners, però en general, avui dia la gent ho fa cada cop menys. L'especialista en comportament Wendy De La Rosa estudia com la gent corrent pren decisions per a millorar el seu benestar financer. Els seus descobriments ens poden ajudar a comprometre'ns sense esforç a estalviar més diners i gastar-ne menys.
- Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:00
We all know that savingestalvi is importantimportant
0
365
1759
Tots sabem que estalviar és important
00:02
and is something that we should be doing.
1
2148
1994
i que hauríem de fer-ho.
00:04
And yetencara, overallen general, we're doing
lessmenys and lessmenys of it.
2
4166
2357
Tot i així, cada cop ho fem menys.
00:06
[The Way We Work]
3
6547
2602
[Com funcionem]
00:10
We know what we need to do.
4
10822
1587
Sabem què hem de fer.
00:12
The questionpregunta is: How do we do it?
5
12433
2135
La pregunta és: com ho fem?
00:14
And that's what I'm here to teachensenyar you.
6
14592
1826
Jo us ho explicaré.
00:16
Your savingsestalvis behaviorcomportament
isn't a questionpregunta of how smartintel·ligent you are
7
16442
2833
La vostra actitud d'estalvi
no depèn de si sou llestos
00:19
or how much willpowerforça de voluntat you have.
8
19299
1510
o de la força de voluntat.
00:20
The amountquantitat we saveguardar dependsdepèn
on the environmentalambiental cuessenyals around us.
9
20833
3277
Els estalvis depenen
dels factors ambientals.
00:24
Let me give you an exampleexemple.
10
24134
1413
Aquí teniu un exemple.
00:25
We ranva córrer a studyestudiar in whichquin, in one groupgrup,
11
25571
2508
Vam fer un estudi on a un grup
00:28
we showedva mostrar people
theirels seus incomeingressos on a monthlymensual basisbase.
12
28103
2896
se'ls mostraven
els seus ingresos mensuals.
00:31
In anotherun altre groupgrup, we showedva mostrar people
theirels seus incomeingressos on a weeklysetmanalment basisbase.
13
31023
3643
A l'altre grup sel's mostraven
els ingressos setmanals.
00:34
And what we foundtrobat was that people
who saw theirels seus incomeingressos on a weeklysetmanalment basisbase
14
34690
4286
Vam descobrir que les persones
que veien el seus ingressos setmanalment
00:39
were ablecapaç to budgetpressupost better
throughouttot the monthmes.
15
39000
2372
podien administrar-se millor
durant tot el mes.
00:41
Now, it's importantimportant to know
16
41396
1300
Ara bé, és important saber
00:42
that we didn't changecanviar
how much moneydiners people were receivingrebent,
17
42720
2777
que no vam canviar la quantitat rebuda,
simplement vam canviar els factors
pels quals entenien els seus ingressos.
00:45
we just changedha canviat the environmentmedi ambient
in whichquin they understoodentès theirels seus incomeingressos.
18
45521
3314
I els factors ambientals com aquest
suposen un gran canvi.
00:48
And environmentalambiental cuessenyals
like this have an impactimpacte.
19
48859
2445
00:51
So I'm not going to shareCompartir trickstrucs with you
that you alreadyja know.
20
51328
3008
No compartiré amb vosaltres
trucs que ja coneixeu.
00:54
I'm not going to tell you
how to openobert up a savingsestalvis accountcompte
21
54360
2762
No us explicaré com obrir
un compte d'estalvi
00:57
or how to startcomençar savingestalvi
for your retirementjubilació.
22
57146
2012
o com estalviar per a la jubilació.
00:59
What I am going to shareCompartir with you
is how to bridgepont this gapbuit
23
59182
2885
Us ensenyaré com omplir el forat
01:02
from your intentionsintencions to saveguardar
24
62091
1813
entre la voluntat d'estalviar
01:03
and your actionsaccions.
25
63928
1294
i les vostres accions.
01:05
Are you readyllest?
26
65246
1181
Llestos?
01:06
Here'sAquí és numbernúmero one:
27
66451
1191
Aquí va el número u:
aprofitar el poder del pre-compromís.
01:07
harnessarnès the powerpoder of pre-commitmentprecompromís.
28
67666
1747
01:09
FundamentallyFonamentalment, we think about ourselvesnosaltres mateixos
in two differentdiferent waysmaneres:
29
69437
3023
Fonamentalment, pensem en nosaltres
de dues maneres diferents:
01:12
our presentpresent selfautoestima and our futurefutur selfautoestima.
30
72484
2461
el nostre jo present i el nostre jo futur.
01:14
In the futurefutur, we're perfectperfecte.
31
74969
1651
En el futur, som perfectes.
01:16
In the futurefutur, we're going to
saveguardar for retirementjubilació,
32
76644
2356
En el futur, estalviarem
per a la jubilació,
01:19
we're going to loseperdre weightpes,
33
79024
1295
perdrem pes,
01:20
we're going to call our parentspares more.
34
80343
1793
telefonarem més als pares.
01:22
But we oftentimesmoltes vegades forgetoblida't
that our futurefutur selfautoestima
35
82160
2125
Però sovint oblidem que el nostre jo futur
01:24
is exactlyexactament the samemateix personpersona
as our presentpresent selfautoestima.
36
84309
3040
és exactament la mateixa persona
que el jo present.
Sabem que un dels millors moments per
a l'estalvi és la devolució d'impostos.
01:27
We know that one of the bestmillor timestemps to saveguardar
is when you get your taxImpost returntornada.
37
87373
3579
01:30
So we triedintentat an A/B testprova.
38
90976
1634
Així que vam fer un test d'A o B.
01:32
In the first groupgrup, we textedmissatge de text people
in earlyaviat FebruaryFebrer,
39
92634
3389
Vam enviar un missatge al primer grup
al principi de febrer,
01:36
hopefullyamb sort before
they even filedArxivat for theirels seus taxesimpostos.
40
96047
2452
sortosament abans
de la declaració d'impostos.
01:38
And we askedpreguntat them,
41
98523
1159
I els vam preguntar:
"si us tornen part dels impostos,
quin percentatge us agradaria estalviar?"
01:39
"If you get a taxImpost refundReemborsament,
what percentagepercentatge would you like to saveguardar?"
42
99706
3337
01:43
Now this is a really harddur questionpregunta.
43
103067
1698
És una pregunta realment difícil.
01:44
They didn't know if they would
receiverebre a taxImpost refundReemborsament or how much.
44
104789
3576
No sabien si tindrien una devolució
ni quina seria la quantitat.
01:48
But we askedpreguntat the questionpregunta anywayDe tota manera.
45
108389
1693
Però ho vam preguntar igualment.
01:50
In the secondsegon groupgrup, we askedpreguntat people
right after they receivedrebut theirels seus refundReemborsament,
46
110106
4189
Al segon grup els vam preguntar
tot just després de la devolució,
"quin percentatge us agradaria estalviar?"
01:54
"What percentagepercentatge would you like to saveguardar?"
47
114319
1976
01:56
Now, here'sheus aquí what happenedsucceït.
48
116319
1294
Això és el que va passar.
01:57
In that secondsegon conditioncondició, when people
just receivedrebut theirels seus taxImpost refundReemborsament,
49
117637
3935
En el segon supòsit, on la gent
acabava de rebre la devolució,
02:01
they wanted to saveguardar about 17 percentpercentatge
of theirels seus taxImpost refundReemborsament.
50
121596
3121
desitjaven estalviar
el 17 % de la devolució.
02:04
But in the conditioncondició when we askedpreguntat people
before they even filedArxivat theirels seus taxesimpostos,
51
124741
4516
Però en el supòsit en què preguntàvem
a la gent abans de fer la declaració,
02:09
savingsestalvis ratestarifes increasedaugmentat
from 17 percentpercentatge to 27 percentpercentatge
52
129281
4453
el percentatge d'estalvi
augmentava d'un 17 a un 27 %
quan se'ls preguntava al febrer.
02:13
when we askedpreguntat in FebruaryFebrer.
53
133758
1378
02:15
Why?
54
135160
1170
Per què?
Perquè us esteu comprometent
amb el vostre jo futur,
02:16
Because you're committingcometre
for your futurefutur selfautoestima,
55
136354
2216
02:18
and of coursecurs your futurefutur selfautoestima
can saveguardar 27 percentpercentatge.
56
138594
2699
i el vostre jo futur per suposat
que pot estalviar el 27 %.
02:21
These largegran changescanvis in savingsestalvis behaviorcomportament
57
141317
2603
Aquests canvis radicals
en l'actitud d'estalvi
02:23
cameva venir from the factfet that we changedha canviat
the decision-makingpresa de decisions environmentmedi ambient.
58
143944
3159
provenen del fet de canviar
el context de la presa de decisions.
02:27
We want you to be ablecapaç
to harnessarnès that samemateix powerpoder.
59
147127
2419
Volem que aprofiteu
aquest mateix poder.
02:29
So take a momentmoment
60
149570
1260
Preneu-vos un moment
02:30
and think about the waysmaneres in whichquin
you can signsigne up your futurefutur selfautoestima
61
150854
3415
per pensar en maneres en què
podeu acordar amb el jo futur
02:34
for something that you know todayavui
will be a little bitpoc harddur.
62
154293
2976
quelcom que actualment
seria una mica difícil.
02:37
SignSigne up for an appaplicació that letsdeixa you
make savingsestalvis decisionsdecisions in advanceavance.
63
157293
3659
Registreu-vos en una aplicació per a
prendre decisions d'estalvi anticipades.
02:40
The tricktruc is, you have to have
that bindingEnquadernació contractcontracte.
64
160976
3206
El truc es tenir
aquest contracte vinculant.
02:44
NumberNombre two: use transitiontransició momentsmoments
to your advantageavantatge.
65
164206
3602
Número dos: utilitzeu els moments
de transició al vostre favor.
02:47
We did an experimentexperiment with a websitelloc web
66
167832
1884
Vam fer un experiment en un lloc web
02:49
that helpsajuda oldermés vell adultsadults
shareCompartir theirels seus housinghabitatge.
67
169740
2521
que ajuda a la gent gran
a compartir habitatge.
Vam publicar dos anuncis
a les xarxes socials
02:52
We ranva córrer two adsanuncis on socialsocial mediamitjans de comunicació,
68
172285
1952
02:54
targetedorientat to the samemateix
populationpoblació of 64-year-oldspersones d'edat.
69
174261
2842
dirigits a la mateixa població
de 64 anys d'edat.
02:57
In one groupgrup, we said,
"Hey, you're gettingaconseguint oldermés vell.
70
177127
3041
En un grup vam dir,
"Ei, t'estàs fent gran.
Estàs llest per a la jubilació?
03:00
Are you readyllest for retirementjubilació?
71
180192
1434
Compartir casa pot ajudar".
03:01
HouseCasa sharingcompartir can help."
72
181650
1183
03:02
In the secondsegon groupgrup,
we got a little bitpoc more specificespecífic
73
182857
2816
En el segon grup vam ser
una mica més específics
03:05
and said, "You're 64 turningtornejat 65.
74
185697
2382
i vam dir: "Tens 64 i vas cap als 65.
Estàs llest per a la jubilació?
03:08
Are you readyllest for retirementjubilació?
75
188103
1425
03:09
HouseCasa sharingcompartir can help."
76
189552
1328
Compartir casa pot ajudar".
03:10
What we're doing in that secondsegon groupgrup
77
190904
1841
El que vam fer en el segon grup
03:12
is highlightingDestacant that
a transitiontransició is happeningpassant.
78
192769
2492
és destacar que es troben
en una transició.
03:15
All of a suddende sobte,
79
195285
1151
De sobte,
03:16
we saw click-throughclics a través ratestarifes,
and ultimatelyen definitiva sign-upInscripció ratestarifes, increaseaugmentar
80
196460
3122
vam veure el nombre de clics
i d'enregistraments incrementar-se
03:19
when we highlightdestacar that.
81
199606
1160
quan ho vam destacar.
03:20
In psychologyPsicologia, we call this
the "freshfresc startcomençar effectefecte."
82
200790
2717
En psicologia s'anomena
"efecte de començar de nou".
03:23
WhetherSi it's the startcomençar of a newnou yearcurs
or even a newnou seasontemporada,
83
203531
3175
Tant si és l'inici d'un nou any
o una nova estació,
03:26
your motivationmotivació to actactuar increasesaugmenta.
84
206730
2434
la motivació per actuar s'incrementa.
03:29
So right now, put a meetingreunió
requestsol·licitud on your calendarcalendari
85
209188
2549
Així que ara mateix convoqueu
una reunió al calendari
03:31
for the day before your nextPròxim birthdayaniversari.
86
211761
1881
pel dia abans del vostre aniversari.
03:33
IdentifyIdentificar the one financialfinancera thing
you mostla majoria want to do.
87
213666
3092
Identifiqueu l'acció financera
que més voleu fer.
03:37
And commitcometre yourselftu mateix to it.
88
217063
1893
I comprometeu-vos-hi.
03:38
The thirdtercer and finalfinal tricktruc:
89
218980
1717
El tercer i últim truc:
03:40
get a handlegestionar on smallpetit, frequentfreqüent purchasescompres.
90
220721
3191
controleu les compres petites i freqüents.
03:43
We'veHem runcorrer a fewpocs differentdiferent studiesestudis
91
223936
2032
Hem fet diversos estudis
03:45
and foundtrobat that the numbernúmero one purchasecompra
people say they regretlamentar, after bankbanc feestarifes,
92
225992
4587
i hem descobert que la despesa que la gent
més lamenta després de les taxes bancàries
03:50
is eatingmenjant out.
93
230603
1150
és dinar fora.
03:51
It's a frequentfreqüent purchasecompra
we make almostgairebé everycada day,
94
231777
2778
És una despesa freqüent
que fem gairebé diàriament
03:54
and it's deathmort by a thousandmilers cutstalls.
95
234579
2171
i és una mort a foc lent.
03:56
A coffeecafè here, a burritoBurret there ...
96
236774
2359
Un cafè per aquí, un burrito per allà...
03:59
It addsafegeix up and decreasesdisminueix
our abilityhabilitat to saveguardar.
97
239157
2846
Va sumant i disminueix
la capacitat d'estalvi.
04:02
Back when I livedvivia in NewNou YorkYork CityCiutat,
98
242713
1731
Quan vivia a Nova York,
04:04
I lookedmirava at my expensesdespeses
99
244468
1381
vaig mirar les meves despeses
04:05
and saw that I spentgastat over 2,000 dollarsdòlars
on ride-sharingpasseig-compartir appsaplicacions.
100
245873
4190
i vaig veure que havia gastat uns 2000 $
en aplicacions de transport compartit.
04:10
It was more than my NewNou YorkYork CityCiutat rentllogar.
101
250087
2015
Era més que el meu lloguer a Nova York.
04:12
I vowedes va comprometre to make a changecanviar.
102
252126
1802
Vaig prometre fer un canvi.
04:13
And the nextPròxim monthmes,
I spentgastat 2,000 dollarsdòlars again --
103
253952
2962
El mes següent vaig tornar
a gastar 2000 $.
04:16
no changecanviar, because the informationinformació
alonesol didn't changecanviar my behaviorcomportament.
104
256938
3815
Cap canvi, ja que només la informació
no va canviar el meu comportament.
04:20
I didn't changecanviar my environmentmedi ambient.
105
260777
1699
No vaig canviar el meu entorn.
04:22
So now that I was 4,000 dollarsdòlars
in the holeforat, I did two things.
106
262500
3535
Ara que el forat era de 4000 $,
vaig fer dues coses.
04:26
The first is that I unlinkedno enllaçats
my creditcrèdit cardtargeta
107
266059
2554
La primera va ser desvincular
la targeta de crèdit
de l'app per a compartir cotxe.
04:28
from my car-sharingcompartir cotxe appsaplicacions.
108
268637
1465
04:30
InsteadEn canvi, I linkedenllaçat a debitDèbit cardtargeta
that only had 300 dollarsdòlars a monthmes.
109
270126
4096
A canvi vaig vincular una targeta de dèbit
que només tenia 300 $ al mes.
04:34
If I needednecessari more,
110
274246
1198
Si necessitava més,
04:35
I had to go througha través the wholetot processprocés
of addingafegint a newnou cardtargeta,
111
275468
2850
havia de passar per tot el tràmit
d'afegir una targeta nova,
04:38
and we know that everycada clickfeu clic a,
everycada barrierbarrera, changescanvis our behaviorcomportament.
112
278342
4452
i sabem que cada clic, cada barrera,
canvia la nostra actitud.
04:42
We aren'tno ho són machinesmàquines.
113
282818
1270
No som màquines.
04:44
We don't carryportar around an abacusAbacus everycada day,
114
284112
2452
No portem un àbac amb nosaltres cada dia
04:46
addingafegint up what we're spendingdespesa,
in comparisoncomparació to what we wanted.
115
286588
3686
per sumar què gastem i comparar-ho
amb el que ens agradaria.
04:50
But what our brainscervells are very good at
116
290298
2254
Però els nostres cervells són molt bons
04:52
is countingcomptant up the numbernúmero of timestemps
we'vetenim donefet something.
117
292576
3151
recordant quantes vegades
hem fet una cosa.
04:55
So I gaveva donar myselfjo mateix a limitlímit.
118
295751
1785
Així que em vaig posar un límit.
04:57
I can only use ride-sharingpasseig-compartir appsaplicacions
threetres timestemps a weeksetmana.
119
297560
3558
Només podia usar apps per compartir
cotxe tres cops per setmana.
05:01
It forcedobligat me to rationració my travelsviatja.
120
301142
2714
Això em va obligar a racionar
els meus desplaçaments.
05:03
I got a handlegestionar on my car-sharingcompartir cotxe expensesdespeses
to the benefitbenefici of my husbandmarit,
121
303880
3658
Vaig controlar les despeses de compartir
cotxe, per sort pel meu marit,
05:07
because of the environmentalambiental
changescanvis that I did.
122
307562
2247
gràcies als canvis a l'entorn
que vaig fer.
05:09
So get a handlegestionar on whateverel que sigui
that purchasecompra is for you,
123
309833
2872
Tingueu control sobre
aquest tipus de despesa
05:12
and changecanviar your environmentmedi ambient
to make it hardermés difícil to do so.
124
312729
2973
i canvieu el vostre entorn
per fer-la més difícil.
05:16
Those are my tipsConsells for you.
125
316095
1801
Aquests són els meus consells.
05:17
But I want you to rememberrecorda one thing.
126
317920
2135
Però vull que recordeu el següent.
05:20
As humanhumà beingséssers, we can be irrationalirracional
when it comesve to savingestalvi
127
320079
3927
Com humans, podem ser irracionals
quan es tracta d'estalviar,
05:24
and spendingdespesa and budgetingPressupostació.
128
324030
1874
gastar i pressupostar.
05:25
But luckilyper sort, we know this about ourselvesnosaltres mateixos,
129
325928
2246
Per sort, som conscients d'això
05:28
and we can predictpredir how we'll actactuar
undersota certaincert environmentsentorns.
130
328198
3619
i podem predir com actuarem
en certes circumstàncies.
05:31
Let's do that with savingestalvi.
131
331841
1785
Fem-ho estalviant.
05:33
Let's changecanviar our environmentmedi ambient
to help our futurefutur selvesmateixos.
132
333650
3104
Canviem les circumstàncies
per ajudar els nostres jo futurs.
Translated by Mónica Martín Palmas
Reviewed by Judit Rodríguez

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Wendy De La Rosa - Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions.

Why you should listen

Wendy De La Rosa's work has been published in Scientific American, PBS Newshour, Forbes and Tech Crunch. In addition, she was recently named a Forbes "30 Under 30" honoree and a Daisy and Paul Soros scholar. De La Rosa is also a PhD at Stanford's Graduate School of Business focusing on consumer behavior. 

Prior to starting Common Cents Lab, De La Rosa helped start Google's first behavioral economics unit, optimizing product strategy and design, customer retention and engagement, and revenue across 30+ teams. She was also a researcher at The Wharton School at the University of Pennsylvania, where she collaborated with Dr. Adam Grant on research and application projects related to organizational behavior, employee motivation and burn-out. She was also a private equity investor at Goldman Sachs.

De La Rosa holds a bachelor's in economics with a concentration in management and finance from Wharton. She graduated summa cum laude and Phi Beta Kappa. In her spare time, De La Rosa leads a monthly behavioral economic reading and discussion series.

More profile about the speaker
Wendy De La Rosa | Speaker | TED.com