ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com
The Way We Work

Matt Mullenweg: Why working from home is good for business

Мат Муленвег: Защо работенето от вкъщи е хубаво за бизнеса

Filmed:
1,695,457 views

С популяризирането на дистанционната работа, днешните служители могат да си сътрудничат от най-различни градове, държави и времеви зони. Как това променя динамиката в офиса? И как можем да бъдем сигурни, че всички служители, както от офиса, така и от вкъщи, се чувстват свързани? Мат Муленвег, съосновател на Wordpress и главен изпълнителен директор на Automattic (компанията е с над 100% разпределена работна сила), споделя своите тайни.
- Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Основният проблем на работата в офиса е,
00:00
The basicосновен problemпроблем
with workingработа in an officeофис
0
460
2056
че не контролирате работната си среда
00:02
is you're just not in controlконтрол
of your work environmentзаобикаляща среда.
1
2540
2616
[Начинът по който работим]
00:05
[The Way We Work]
2
5180
2200
00:08
HowdyЗдрасти, my nameиме is MattМат,
and I'm the CEOИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР of AutomatticAutomattic,
3
8780
3176
Привет! Казвам се Мат
и съм директор на Automattic,
компанията зад WordPress.com,
Jetpack и WooCommerce.
00:11
the companyкомпания behindзад WordPressWordPress.comCOM,
JetpackУдари and WooCommerceWooCommerce.
4
11980
2856
Имаме над 800 служители,
които живеят навсякъде по света:
00:14
We're comingидващ up on over 800 employeesслужители,
and they liveживея everywhereнавсякъде,
5
14860
4216
от Калифорния до Алабама, от Мисисипи,
до Тексас, където живея аз.
00:19
from CaliforniaКалифорния to AlabamaАлабама, MississippiМисисипи,
to where I liveживея in TexasТексас.
6
19100
3776
00:22
They're alsoсъщо in 67 countriesдържави.
7
22900
1856
Също както и в 67 държави:
Канада, Мексико, Индия, Нова Зеландия.
00:24
CanadaКанада, MexicoМексико, IndiaИндия, NewНов ZealandЗеландия.
8
24780
2293
Някои от тях дори избират да нямат дом,
а да са номади.
00:27
Some of them chooseизбирам not even
to have a home baseбаза, they're nomadsномади.
9
27098
3055
Дали ще живеят в каравана
или ще пътуват чрез Airbnbs,
00:30
WhetherДали they are in RVsRvs
or travelingпътуване throughпрез AirbnbsAirbnbs,
10
30178
2333
те са на ново място
всеки ден, седмица или месец.
00:32
they are in newнов placesместа
everyвсеки day, weekседмица or monthмесец.
11
32535
2376
Докато имат добър Wi-Fi,
ние не се интересуваме къде са те.
00:34
As long as they can find good Wi-FiWi-Fi,
we don't careгрижа where they are.
12
34935
3096
Нашият фокус пада върху
разпределената работна сила неслучайно.
00:38
Our focusфокус on distributedразпределена work
didn't happenстава accidentallyслучайно.
13
38055
2936
Това беше съзнателен избор
от самото начало.
00:41
It was a consciousв съзнание choiceизбор
from the very beginningначало.
14
41015
2576
Забележете, че не използвам
думата "отдалечена",
00:43
NoticeБележка I don't use the wordдума "remoteотдалечен,"
15
43615
2296
00:45
because it setsкомплекти up the expectationочакване,
16
45935
1696
защото това създава усещането, че
някои хора са важни, а други не.
00:47
that some people are essentialсъществен
and some aren'tне са.
17
47655
2136
Използвам думата "разпределена"
за да опиша какво правим,
00:49
I use the wordдума "distributedразпределена"
to describeописвам what we do,
18
49815
2456
всички са на едно ниво.
00:52
where everyoneвсеки is
on an equalравен playingиграете fieldполе.
19
52295
1367
Считам, че разпределената работна сила
00:53
I think a distributedразпределена workforceработна сила
20
53792
1484
е най-ефективният начин
да се построи компания.
00:55
is the mostнай-много effectiveефективен way
to buildпострои a companyкомпания.
21
55301
1613
00:56
The keyключ is you have to
approachподход it consciouslyсъзнателно.
22
56939
2244
Ключът е, че трябва
да подхождаме съзнателно.
Когато основахме WordPress.
00:59
When we startedзапочна WordPressWordPress,
23
59244
1256
01:00
manyмного of the first 20 hiresнаема
were people I'd never metсрещнах in personчовек.
24
60658
2976
много от първите 20-на наети бяха хора,
които никога не съм виждал на живо.
01:03
But we'dние искаме collaboratedсътрудничил onlineна линия,
sometimesпонякога for yearsгодини.
25
63766
2477
Но ние общувахме онлайн,
понякога с години.
01:06
I wanted to continueпродължи that
for one simpleпрост reasonпричина.
26
66406
3403
Исках да продължа с това,
поради една проста причина.
Вярвам, че талантът и интелигентността
01:09
I believe that talentталант and intelligenceинтелигентност
27
69834
1937
са равномерно разпределени по целия свят.
01:11
are equallyпо равно distributedразпределена
throughoutпрез the worldсвят.
28
71796
1748
Но възможностите не са.
01:13
But opportunityвъзможност is not.
29
73569
1274
В Силициевата долина, големите
технологични компании ловят риба
01:15
In SiliconСилиций ValleyДолината,
the bigголям techтек companiesкомпании fishриба
30
75389
2176
от едно и също езеро или залив.
01:17
from essentiallyпо същество
the sameедин и същ smallмалък pondезерце or bayзалив.
31
77589
2256
01:19
A distributedразпределена companyкомпания
can fishриба from the entireцял oceanокеан.
32
79869
2936
Компаниите с разпределена работна сила
ловят риба от целия океан.
01:22
InsteadВместо това of hiringнаемането someoneнякой who grewизраснал up
in JapanЯпония but livesживота in CaliforniaКалифорния,
33
82829
3496
Вместо да наемете някой, израснал
в Япония, но живеещ в Калифорния,
можете да наемете някой,
който живее, работи,
01:26
you can gainпечалба someoneнякой who livesживота, worksвърши работа,
34
86349
1856
01:28
wakesсъбуждане up and goesотива to sleepсън
whereverкъдето they are in the worldсвят.
35
88229
3016
събужда се и заспива
където и да е по света.
01:31
They bringвъвеждат a differentразличен
understandingразбиране of that cultureкултура
36
91270
2495
Те носят различно разбиране
за тази култура
и различен жизнен опит.
01:33
and a differentразличен livedживял experienceопит.
37
93789
1656
01:35
At the baseбаза of the decisionрешение
to go distributedразпределена,
38
95469
2296
В основата на това решение е
01:37
there's a desireжелание to give people autonomyавтономия
over how they do theirтехен work.
39
97789
3616
желанието да се даде свобода на хората
как да работят.
01:41
UnlessОсвен ако не you're in a roleроля
where specificспецифичен hoursчаса are importantважно,
40
101429
2816
Освен ако не сте на длъжност, където
точните часове са важни,
вие можете да направите
свой собствен график.
01:44
you can make your ownсобствен scheduleразписание.
41
104269
1496
Всеки може да има свой офис,
свой прозорец, предпочитана храна
01:45
EveryoneВсеки can have a cornerъглов officeофис,
theirтехен windowsпрозорци, the foodхрана they want to eatЯжте,
42
105789
3616
можете да избере дали да има музика
или да е тихо.
01:49
you can chooseизбирам when there's musicмузика
and when there's silenceмълчание.
43
109429
2816
Можете да изберете температурата в стаята.
01:52
You can chooseизбирам what temperatureтемпература
the roomстая should be.
44
112269
2416
Можете да спестите време
от пътуване до работа
01:54
You can saveспасяване the time
you'dти можеш spendхарча commutingЕсперанто
45
114709
2056
и да го вложите във важни за вас неща.
01:56
and put it into things
that are importantважно to you.
46
116789
2336
Разпределената работна сила е идеална
за технологичните компании.
01:59
A distributedразпределена workforceработна сила
is idealидеален for a technologyтехнология companyкомпания.
47
119149
2736
Но често хората ме питат:
02:01
But people oftenчесто askпитам me,
48
121909
1336
"Това работи страхотно за вас,
ами всички останали?"
02:03
"This worksвърши работа great for y'allY'all,
but what about everyoneвсеки elseоще?"
49
123269
3256
Ако имате офис,
02:06
If you have an officeофис,
50
126590
1161
02:07
you can do a fewмалцина things
to buildпострои distributedразпределена capabilityспособност.
51
127776
2708
можете да направите някои неща,
за да изградите разпределена работна сила.
Първо, документирайте всичко.
02:10
First: documentдокумент everything.
52
130811
2264
В офиса е лесно да се вземе
решение на момента,
02:13
In an officeофис, it's easyлесно
to make decisionsрешения in the momentмомент,
53
133269
2620
в кухнята, в коридора.
02:15
in the kitchenкухня, in the hallантре.
54
135913
1372
Но ако хората работят от вкъщи
02:17
But if people work remotelyдистанционно
55
137309
1336
и някои членове от екипа
проведат разговор,
02:18
and some membersчленове of the teamекип
are havingкато those conversationsразговори
56
138669
2816
до който те нямат достъп,
02:21
they don't have accessдостъп to,
57
141509
1256
те просто ще видят решението
без да го разбират.
02:22
they'llте ще see these decisionsрешения beingсъщество madeизработен
withoutбез understandingразбиране the why.
58
142789
3255
Винаги оставяйте следа къде сте бил
и за какво сте мислил.
02:26
Always leaveоставям a trailпътека of where you were
and what you were thinkingмислене about.
59
146069
3416
Това позволява на другите
да ви настигнат там, където сте спрели.
02:29
This allowsпозволява othersдруги to pickизбирам up
where you left off.
60
149509
2336
Това позволява на хората от различни
часови зони да взаимодействат,
02:31
It allowsпозволява people in differentразличен
time zonesзони to interactвзаимодействат,
61
151869
2496
Чудесно е да се мисли за това, като за
развиваща се организация,
02:34
it's alsoсъщо great to think about
as an organizationорганизация evolvesеволюира,
62
154389
2736
където хората напускат
и се присъединяват.
02:37
people leavingоставяйки and people joiningсвързване.
63
157149
1624
Опитайте се да общувате,
колкото се може повече онлайн.
02:38
Try to have as much communicationобщуване
as possibleвъзможен onlineна линия.
64
158798
3226
02:42
When everything'sвсичко е sharedсподелено and publicобществен,
it allowsпозволява newнов people to catchулов up quicklyбързо.
65
162083
4442
Когато всичко е споделено и публично,
това позволява на новаците бързо да наваксат.
Също така трябва да намерите
подходящите инструменти.
02:46
You alsoсъщо need to find the right toolsинструменти.
66
166549
2016
Има толкова много приложения и услуги,
които спомагат ежедневното общуване,
02:48
There are so manyмного appsприложения and servicesуслуги
that help with day-to-dayден за ден communicationобщуване,
67
168589
3616
видео конференции,
управлението на проекти.
02:52
videoвидео conferencingконференции, projectпроект managementуправление.
68
172229
2336
Нещата, които променят
начина ви на работа вече не са предмети.
02:54
The things that changedпроменен how you work
probablyвероятно aren'tне са objectsобекти anymoreвече.
69
174696
3751
02:58
They're things you accessдостъп
throughпрез your computerкомпютър.
70
178591
2242
Това са нещата, до които имате достъп
чрез компютъра си.
Така че, експериментирайте
с различни неща
03:00
So experimentексперимент with differentразличен
toolsинструменти that enableсе даде възможност на collaborationсътрудничество,
71
180858
3067
и вижте как работят.
03:03
see what worksвърши работа.
72
183949
1256
Създайте продуктивно време заедно.
03:05
CreateСъздаване на productiveпродуктивен, face-to-faceлице в лице time.
73
185229
1976
В традиционния офис
03:07
In a traditionalтрадиционен officeофис,
74
187229
1256
вие сте на едно и също място
48 седмици в годината
03:08
you're in the sameедин и същ placeмясто
48 weeksседмици out of the yearгодина
75
188509
2336
03:10
and you mightбиха могли, може have
threeтри or fourчетирима weeksседмици apartна части.
76
190869
2136
и можете да имате 3 или 4 седмици отпуск.
Ние се опитваме да преобърнем това
като правим кратки, но интензивни срещи.
03:13
We try to flipфлип that: we come togetherзаедно
for shortнисък, intenseинтензивен burstsизблици.
77
193029
3256
03:16
OnceВеднъж a yearгодина we do a grandграндиозен meet-upсреща
78
196309
1616
Веднъж годишно правим
голямо събиране,
03:17
where the entireцял companyкомпания
comesидва togetherзаедно for a weekседмица.
79
197949
2416
където цялата компания
се среща за седмица.
Това е наполовина работа,
наполовина забавление.
03:20
It's half-workполу-работа, half-playполу-игра.
80
200389
1496
Основната цел е да свържем хората.
03:21
The primaryпървичен goalцел is connectingсвързване people.
81
201909
1856
Искаме да се уверим,
че всички са на една вълна
03:23
We want to make sure
everyone'sвсички са alignedподравнени and on the sameедин и същ pageстраница,
82
203789
2896
и че всички имат дълбока връзка
с колегите си.
03:26
and they have a deeperпо дълбоко connectionВръзка
with theirтехен colleaguesколеги.
83
206709
2656
Когато работят заедно
през останалата част от годината,
03:29
When they work togetherзаедно
the restПочивка of the yearгодина,
84
209389
2136
те ще могат да се обединят чрез
разбиране и съпричастност.
03:31
they can bringвъвеждат togetherзаедно
that understandingразбиране and empathyсъпричастие.
85
211549
2616
И последният съвет:
03:34
And the finalфинал practiceпрактика:
86
214189
1256
дайте възможност на хората
да направят своя работна среда.
03:35
give people the flexibilityгъвкавост
to make theirтехен ownсобствен work environmentзаобикаляща среда.
87
215469
2958
Всеки човек има възнаграждение,
03:38
EveryВсеки personчовек at AutomatticAutomattic
has a co-workingсъвместна работа stipendзаплата
88
218452
2393
което може да вложи
в общо работно пространство
03:40
that they can put
towardsкъм a co-workingсъвместна работа spaceпространство
89
220869
2096
или да си купи кафе,
за да не бъде изгонен от кафенето.
03:42
or just to buyКупувам coffeeкафе, so they don't
get kickedритна out of the coffeeкафе shopмагазин.
90
222989
3376
Една група от Сиатъл
реши да обедини възнагражденията си
03:46
One groupгрупа in SeattleСиатъл
decidedреши to poolбасейн theirтехен stipendsстипендии togetherзаедно
91
226389
2896
и да си наеме работно място
на риболовен кей.
03:49
and rentedотдават под наем a workspaceработна област on a fishingРиболов pierкей.
92
229309
1816
Всеки присъединил се към нас получава
бонус за да си направи домашен офис.
03:51
EachВсеки personчовек who joinsсе присъединява към the companyкомпания
getsполучава a home-officeдомашна работа stipendзаплата.
93
231149
2896
Това са пари, които той може да вложи в
закупуване на подходящ стол, монитор,
03:54
This is moneyпари they can investинвестирам
in gettingполучаване на the right chairстол, monitorмонитор,
94
234069
3256
03:57
the right deskбюро setupнастройка, so they can have
the mostнай-много productiveпродуктивен environmentзаобикаляща среда for them.
95
237349
3811
организиране на бюрото, така че да бъде
в по-продуктивна среда.
Днес има само няколко компании, които
имат разпределена работна сила.
04:01
TodayДнес, there are just a fewмалцина companiesкомпании
that are distributedразпределена first.
96
241909
3096
След десетилетие или две, предвиждам,
че 90% от компаниите,
04:05
In a decadeдесетилетие or two,
I predictпредскаже that 90 percentна сто of companiesкомпании
97
245029
2936
които ще променят света
04:07
that are going to be changingсмяна
the courseкурс of the worldсвят
98
247989
2496
ще функционират по този начин.
04:10
are going to functionфункция this way.
99
250509
1496
Те или ще се променят, или ще бъдат
заменени от тези които са се променили.
04:12
They will evolveсе развива to be distributedразпределена first,
or they'llте ще be replacedзаменя by those that are.
100
252029
3936
Когато мислите
какво да създадете по-нататък,
04:15
As you think about
what you're going to buildпострои nextследващия,
101
255989
2416
обмислете как можете да се включите
в глобалния талант,
04:18
considerобмислям how you can tapкран
into globalв световен мащаб talentталант,
102
258429
2096
дайте на хората свободата
да живеят и работят, където искат
04:20
give people autonomyавтономия to liveживея and work
where they feel they should
103
260549
3096
и участвайте пълноценно в това,
което създавате заедно.
04:23
and still participateучастие fullyнапълно in whateverкакто и да е
it is that you're creatingсъздаване на togetherзаедно.
104
263669
3616
Translated by Nevena Petrova
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com