ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com
The Way We Work

Matt Mullenweg: Why working from home is good for business

Matt Mullenweg: Por que o teletraballo é bo para os negocios?

Filmed:
1,695,457 views

Como a popularidade do teletraballo segue estendéndose, os traballadores de hoxe poden colaborar en cidades, países e incluso varias zonas horarias. Como cambia isto a dinámica de oficina? E como podemos asegurarnos de que todos os empregados, tanto na sede como na casa, se sintan conectados? Matt Mullenweg, cofundador de Wordpress e conselleiro delegado de Automattic (que conta cun 100 por cen de teletraballadores), comparte os seus segredos.
- Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

O problema básico
de traballares nunha oficina
00:00
The basic problem
with working in an office
0
460
2056
00:02
is you're just not in control
of your work environment.
1
2540
2616
é que non tes o control
sobre o teu ambiente de traballo.
00:05
[The Way We Work]
2
5180
2200
[Cómo traballamos]
00:08
Howdy, my name is Matt,
and I'm the CEO of Automattic,
3
8780
3176
Ola, chámome Matt,
e son o CEO de Automattic,
00:11
the company behind WordPress.com,
Jetpack and WooCommerce.
4
11980
2856
a empresa detrás de WordPress.com,
Jetpack e WooCommerce.
00:14
We're coming up on over 800 employees,
and they live everywhere,
5
14860
4216
Temos algo máis de 800 empregados,
e viven en todas partes,
00:19
from California to Alabama, Mississippi,
to where I live in Texas.
6
19100
3776
dende California a Alabama, Mississippi,
e ata onde vivo eu, en Texas.
00:22
They're also in 67 countries.
7
22900
1856
Viven ademais en 67 países.
00:24
Canada, Mexico, India, New Zealand.
8
24780
2293
Canadá, México, India, Nova Zelandia.
00:27
Some of them choose not even
to have a home base, they're nomads.
9
27098
3055
Algúns deles optan por non ter
nin unha casa habitual, son nómades.
00:30
Whether they are in RVs
or traveling through Airbnbs,
10
30178
2333
viven en autocaravanas
ou viaxando por Airbnb,
Están en lugares distintos
cada día, semana ou mes.
00:32
they are in new places
every day, week or month.
11
32535
2376
00:34
As long as they can find good Wi-Fi,
we don't care where they are.
12
34935
3096
E mentres poidan atopar unha boa wifi,
non nos importa onde están.
00:38
Our focus on distributed work
didn't happen accidentally.
13
38055
2936
A decisión de traballarmos
de modo distribuído non foi casual.
00:41
It was a conscious choice
from the very beginning.
14
41015
2576
Foi unha elección consciente
dende o principio.
00:43
Notice I don't use the word "remote,"
15
43615
2296
Ten en conta que non uso
a palabra "remoto",
00:45
because it sets up the expectation,
16
45935
1696
porque suscita a idea,
00:47
that some people are essential
and some aren't.
17
47655
2136
de que algunhas persoas
son esenciais e outras non.
00:49
I use the word "distributed"
to describe what we do,
18
49815
2456
Uso "distribuído"
para describir o que facemos,
cun espazo igualitario para todos
00:52
where everyone is
on an equal playing field.
19
52295
1367
00:53
I think a distributed workforce
20
53792
1484
Creo que a man de obra distribuída
00:55
is the most effective way
to build a company.
21
55301
1613
é a forma máis eficaz
de crear unha empresa.
00:56
The key is you have to
approach it consciously.
22
56939
2244
A clave é abordalo conscientemente.
00:59
When we started WordPress,
23
59244
1256
Cando comezamos WordPress,
moitas das primeiras 20 contratacións
era xente que nunca coñecera en persoa.
01:00
many of the first 20 hires
were people I'd never met in person.
24
60658
2976
01:03
But we'd collaborated online,
sometimes for years.
25
63766
2477
Pero colaboráramos en liña,
ás veces durante anos.
01:06
I wanted to continue that
for one simple reason.
26
66406
3403
E quería continuar con iso
por unha simple razón.
01:09
I believe that talent and intelligence
27
69834
1937
Creo que o talento e a intelixencia
01:11
are equally distributed
throughout the world.
28
71796
1748
están igualmente distribuídos polo mundo.
01:13
But opportunity is not.
29
73569
1274
Pero as oportunidades non.
01:15
In Silicon Valley,
the big tech companies fish
30
75389
2176
En Silicon Valley,
as grandes empresas tecnolóxicas
01:17
from essentially
the same small pond or bay.
31
77589
2256
pescan basicamente
na mesma pequena poza ou baía.
01:19
A distributed company
can fish from the entire ocean.
32
79869
2936
Unha empresa distribuída
pode pescar en todo o océano.
01:22
Instead of hiring someone who grew up
in Japan but lives in California,
33
82829
3496
No canto de contratar alguén que medrou
en Xapón, pero vive en California,
01:26
you can gain someone who lives, works,
34
86349
1856
pódese ter alguén que viva, traballe,
01:28
wakes up and goes to sleep
wherever they are in the world.
35
88229
3016
esperte e vaia durmir
onde queira que estea no mundo.
01:31
They bring a different
understanding of that culture
36
91270
2495
Isto trae unha diferente
comprensión desa cultura
01:33
and a different lived experience.
37
93789
1656
e unha experiencia diferente.
Na base da decisión de non
ter unha oficina central,
01:35
At the base of the decision
to go distributed,
38
95469
2296
01:37
there's a desire to give people autonomy
over how they do their work.
39
97789
3616
está o desexo de darlle ás persoas
autonomía sobre como facer o seu traballo.
01:41
Unless you're in a role
where specific hours are important,
40
101429
2816
A menos que desempeñes un papel
onde o horario é importante,
01:44
you can make your own schedule.
41
104269
1496
podes facer un horario propio.
01:45
Everyone can have a corner office,
their windows, the food they want to eat,
42
105789
3616
Todo o mundo pode ter un estudio,
as súas fiestras, a comida que lle gusta,
01:49
you can choose when there's music
and when there's silence.
43
109429
2816
pode escoller cando hai música
e cando hai silencio.
01:52
You can choose what temperature
the room should be.
44
112269
2416
A que temperatura
debería estar o cuarto.
01:54
You can save the time
you'd spend commuting
45
114709
2056
Pode aforrar tempo de desprazamento
01:56
and put it into things
that are important to you.
46
116789
2336
e investilo en cousas
que considere importantes.
01:59
A distributed workforce
is ideal for a technology company.
47
119149
2736
Unha man de obra así
é ideal para unha empresa tecnolóxica.
02:01
But people often ask me,
48
121909
1336
A xente adoita preguntarme,
02:03
"This works great for y'all,
but what about everyone else?"
49
123269
3256
"Isto funciona moi ben para ti,
pero e o resto do mundo?
02:06
If you have an office,
50
126590
1161
Se tes unha oficina,
02:07
you can do a few things
to build distributed capability.
51
127776
2708
podes facer algunhas cousas
para xerar aptitudes distribuídas.
Primeiro: documentalo todo.
02:10
First: document everything.
52
130811
2264
02:13
In an office, it's easy
to make decisions in the moment,
53
133269
2620
Nunha oficina é fácil
tomar decisións no momento,
02:15
in the kitchen, in the hall.
54
135913
1372
na cociña, no corredor.
02:17
But if people work remotely
55
137309
1336
Pero se a xente teletraballa
02:18
and some members of the team
are having those conversations
56
138669
2816
e algúns membros do equipo
teñen conversas
ás que outros non acceden,
02:21
they don't have access to,
57
141509
1256
estes verán que se toman decisións
sen entender o porqué.
02:22
they'll see these decisions being made
without understanding the why.
58
142789
3255
02:26
Always leave a trail of where you were
and what you were thinking about.
59
146069
3416
Deixa sempre un rastro de onde estás
e sobre o que pensas.
Isto permite que outros
continúen onde o deixaches.
02:29
This allows others to pick up
where you left off.
60
149509
2336
Permite interactuar á xente
con diferentes horarios,
02:31
It allows people in different
time zones to interact,
61
151869
2496
e tamén é xenial pensar
mentres a organización evoluciona,
02:34
it's also great to think about
as an organization evolves,
62
154389
2736
na xente que sae e na que entra.
02:37
people leaving and people joining.
63
157149
1624
Intenta ter tanta comunicación
en liña como sexa posible.
02:38
Try to have as much communication
as possible online.
64
158798
3226
Cando todo é compartido e público,
os novos poden poñerse ao día rapidamente.
02:42
When everything's shared and public,
it allows new people to catch up quickly.
65
162083
4442
E tamén cómpre atopar
as ferramentas axeitadas.
02:46
You also need to find the right tools.
66
166549
2016
02:48
There are so many apps and services
that help with day-to-day communication,
67
168589
3616
Hai moitas aplicacións e servizos
que axudan á comunicación do día a día,
videoconferencias, xestión de proxectos.
02:52
video conferencing, project management.
68
172229
2336
As cousas que cambiaron o como traballas
probablemente xa non son obxectos.
02:54
The things that changed how you work
probably aren't objects anymore.
69
174696
3751
Senon cousas ás que accedes
dende o ordenador.
02:58
They're things you access
through your computer.
70
178591
2242
Experimenta con diferentes ferramentas
que permitan a colaboración,
03:00
So experiment with different
tools that enable collaboration,
71
180858
3067
03:03
see what works.
72
183949
1256
e fíxate no que funciona.
03:05
Create productive, face-to-face time.
73
185229
1976
Crea tempo produtivo e presencial.
Nunha oficina tradicional,
03:07
In a traditional office,
74
187229
1256
estás no mesmo sitio 48 semanas ao ano
03:08
you're in the same place
48 weeks out of the year
75
188509
2336
e pode que teñas
tres ou catro semanas libres.
03:10
and you might have
three or four weeks apart.
76
190869
2136
Nós tentamos cambiar iso:
xuntámonos por períodos curtos e intensos.
03:13
We try to flip that: we come together
for short, intense bursts.
77
193029
3256
03:16
Once a year we do a grand meet-up
78
196309
1616
Unha vez ao ano, facemos un gran encontro
03:17
where the entire company
comes together for a week.
79
197949
2416
onde toda a empresa
se reúne unha semana.
É metade traballo, e metade xogo.
03:20
It's half-work, half-play.
80
200389
1496
03:21
The primary goal is connecting people.
81
201909
1856
O obxectivo principal
é conectar as persoas.
03:23
We want to make sure
everyone's aligned and on the same page,
82
203789
2896
Queremos asegurarnos que
todos están sincronizados e de acordo,
e teñen unha conexión máis profunda
cos seus compañeiros.
03:26
and they have a deeper connection
with their colleagues.
83
206709
2656
Así cando traballan xuntos
o resto do ano,
03:29
When they work together
the rest of the year,
84
209389
2136
poden usar esa comprensión
e empatía.
03:31
they can bring together
that understanding and empathy.
85
211549
2616
E a práctica final:
03:34
And the final practice:
86
214189
1256
dar á xente flexibilidade para ter
o seu propio ambiente laboral.
03:35
give people the flexibility
to make their own work environment.
87
215469
2958
03:38
Every person at Automattic
has a co-working stipend
88
218452
2393
Cada persoa en Automattic
ten un sobresoldo
que pode investir
nun espazo de cotraballo
03:40
that they can put
towards a co-working space
89
220869
2096
03:42
or just to buy coffee, so they don't
get kicked out of the coffee shop.
90
222989
3376
ou simplemente para mercar café,
e que non os boten da cafetería.
Un grupo de Seattle
decidiu xuntar os seus soldos
03:46
One group in Seattle
decided to pool their stipends together
91
226389
2896
e alugar un espazo de traballo nun peirao.
03:49
and rented a workspace on a fishing pier.
92
229309
1816
Cada persoa que entra na empresa
recibe un soldo de oficina.
03:51
Each person who joins the company
gets a home-office stipend.
93
231149
2896
03:54
This is money they can invest
in getting the right chair, monitor,
94
234069
3256
E poden investir estos cartos
en cadeiras ou monitores adecuados,
na mellor configuración de escritorio,
para ter o ambiente máis produtivo.
03:57
the right desk setup, so they can have
the most productive environment for them.
95
237349
3811
04:01
Today, there are just a few companies
that are distributed first.
96
241909
3096
Hoxe hai só algunhas empresas
que son "distribuídas".
Nunha década ou dúas,
prevexo que o 90% das empresas
04:05
In a decade or two,
I predict that 90 percent of companies
97
245029
2936
que van cambiar o curso do mundo
04:07
that are going to be changing
the course of the world
98
247989
2496
funcionarán deste xeito.
04:10
are going to function this way.
99
250509
1496
Evolucionarán para existir sen unha
oficina central, ou serán substituídas.
04:12
They will evolve to be distributed first,
or they'll be replaced by those that are.
100
252029
3936
E mentres pensas
que crearás a continuación,
04:15
As you think about
what you're going to build next,
101
255989
2416
considera como aproveitarte
do talento global,
04:18
consider how you can tap
into global talent,
102
258429
2096
04:20
give people autonomy to live and work
where they feel they should
103
260549
3096
darlle á xente autonomía para vivir
e traballar onde sintan que deben
04:23
and still participate fully in whatever
it is that you're creating together.
104
263669
3616
e participar plenamente en calquera cousa
que estean creando xuntos.
Translated by Penny Martínez
Reviewed by Xosé María Moreno

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com