ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com
The Way We Work

Matt Mullenweg: Why working from home is good for business

Matt Mullenweg: Per què treballar des de casa és bo per als negocis

Filmed:
1,695,457 views

A mesura que la popularitat de treballar des de casa es va estenent, els empleats poden col·laborar des de diferents ciutats, països i fins i tot zones horàries. Com afecta aquest canvi a les dinàmiques de l'oficina? I com podem assegurar-nos que els empleats, tant a la oficina com a casa, es sentin connectats? Matt Mullernweg, co fundador de Wordpress i CEO de Automattic (que té el 100% dels treballadors distribuïts) comparteix els seus secrets.
- Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

El principal problema
de treballar a una oficina
00:00
The basicbàsic problemproblema
with workingtreball in an officeoficina
0
460
2056
00:02
is you're just not in controlcontrol
of your work environmentmedi ambient.
1
2540
2616
és que no pots controlar
l'ambient de treball.
00:05
[The Way We Work]
2
5180
2200
[Com treballem]
00:08
HowdyHowdy, my namenom is MattMatt,
and I'm the CEOCEO of AutomatticAutomattic,
3
8780
3176
Hola, sóc el Matt, el CEO d'Automattic,
00:11
the companyempresa behinddarrere WordPressWordpress.comcom,
JetpackJetpack and WooCommerceWooCommerce.
4
11980
2856
l'empresa darrera de WordPress.com,
Jetpack i WooCommerce.
00:14
We're comingarribant up on over 800 employeesempleats,
and they liveen directe everywherea tot arreu,
5
14860
4216
Tenim uns 800 empleats
que viuen arreu del món:
00:19
from CaliforniaCalifòrnia to AlabamaAlabama, MississippiMississipí,
to where I liveen directe in TexasTexas.
6
19100
3776
Califòrnia, Alabama, Mississippi,
inclús Texas, on visc jo.
00:22
They're alsotambé in 67 countriespaïsos.
7
22900
1856
També en uns altres 67 països:
00:24
CanadaCanadà, MexicoMèxic, IndiaL'Índia, NewNou ZealandZelanda.
8
24780
2293
Canadà, Mèxic, la Índia, Nova Zelanda.
00:27
Some of them choosetriar not even
to have a home basebase, they're nomadsnòmades.
9
27098
3055
Alguns inclús escullen
no assentar-se, són nòmades.
00:30
WhetherSi they are in RVsRvs
or travelingviatjant througha través AirbnbsEls airbnbs,
10
30178
2333
Ja sigui en una casa rodant
o mitjançant Airbnb,
00:32
they are in newnou placesllocs
everycada day, weeksetmana or monthmes.
11
32535
2376
estan en llocs diferentes
cada dia, setmana o mes.
00:34
As long as they can find good Wi-FiWi-Fi,
we don't carecura where they are.
12
34935
3096
Mentre aconsegueixin bon wifi,
no ens importa a on siguin.
La nostra elecció de feina distribuïda
no va passar per accident,
00:38
Our focusenfocament on distributeddistribuït work
didn't happenpassar accidentallyaccidentalment.
13
38055
2936
00:41
It was a consciousconscient choiceelecció
from the very beginninginici.
14
41015
2576
va ser una elecció deliberada
des del començament.
00:43
NoticeAvís I don't use the wordparaula "remoteremot,"
15
43615
2296
Notareu que no utilitzo la paraula "remot"
00:45
because it setscol · leccions up the expectationexpectativa,
16
45935
1696
ja que suggereix
que algunes persones
són essencials i d'altres no.
00:47
that some people are essentialessencial
and some aren'tno ho són.
17
47655
2136
Utilitzo la paraula "distribuït"
00:49
I use the wordparaula "distributeddistribuït"
to describedescriure what we do,
18
49815
2456
on tothom esta
a la mateixa posició.
00:52
where everyonetothom is
on an equaligual playingjugant fieldcamp.
19
52295
1367
Crec que la feina distribuïda
00:53
I think a distributeddistribuït workforceforça de treball
20
53792
1484
és la forma més efectiva
de muntar una empresa.
00:55
is the mostla majoria effectiveeficaç way
to buildconstruir a companyempresa.
21
55301
1613
00:56
The keyclau is you have to
approachenfocament it consciouslyconscientment.
22
56939
2244
La clau és que sigui deliberat.
Quan vam començar WordPress,
00:59
When we startedva començar WordPressWordpress,
23
59244
1256
01:00
manymolts of the first 20 hiresContracta
were people I'd never metes va reunir in personpersona.
24
60658
2976
a la majoria dels empleats
no els coneixia en persona,
però havíem treballat
junts en línia, a vegades, anys.
01:03
But we'dnosaltres ho faria collaboratedva col·laborar onlineen línia,
sometimesde vegades for yearsanys.
25
63766
2477
01:06
I wanted to continuecontinueu that
for one simplesenzill reasonraó.
26
66406
3403
Mentre l'empresa creixia, vaig voler
continuar així per una senzilla raó:
01:09
I believe that talenttalent and intelligenceintel·ligència
27
69834
1937
crec que el talent i la intel·ligència
estan igualment distribuïts
arreu del món,
01:11
are equallyigualment distributeddistribuït
throughouttot the worldmón.
28
71796
1748
01:13
But opportunityoportunitat is not.
29
73569
1274
però les oportunitats no.
A Silicon Valley
les empreses tecnològiques
01:15
In SiliconSilici ValleyVall,
the biggran techtech companiesempreses fishpeix
30
75389
2176
pesquen pràcticament
a la mateixa petita llacuna.
01:17
from essentiallyfonamentalment
the samemateix smallpetit pondestany or baybadia.
31
77589
2256
01:19
A distributeddistribuït companyempresa
can fishpeix from the entiretot oceanoceà.
32
79869
2936
Amb la feina distribuïda
podem pescar a tot l'oceà.
En lloc de contratar algú
del Japó que ara viu a Califòrnia,
01:22
InsteadEn canvi of hiringcontractació someonealgú who grewva créixer up
in JapanJapó but livesvides in CaliforniaCalifòrnia,
33
82829
3496
es pot contractar a persones
que viuen, treballen,
01:26
you can gainguany someonealgú who livesvides, worksfunciona,
34
86349
1856
01:28
wakeses desperta up and goesva to sleepdormir
whereveron sigui they are in the worldmón.
35
88229
3016
s'aixequen i s'en van a dormir
a qualsevol part del món.
01:31
They bringportar a differentdiferent
understandingcomprensió of that culturecultura
36
91270
2495
Porten un enteniment
diferent de la cultura,
una experiència de vida diferent.
01:33
and a differentdiferent livedvivia experienceexperiència.
37
93789
1656
01:35
At the basebase of the decisiondecisió
to go distributeddistribuït,
38
95469
2296
Darrera de l'elecció
de feina distribuïda
01:37
there's a desiredesig to give people autonomyautonomia
over how they do theirels seus work.
39
97789
3616
està el desig d'atorgar
a les persones autonomía a la feina.
A no ser que la teva funció
demani hores específiques del dia,
01:41
UnlessLlevat que you're in a rolepaper
where specificespecífic hourshores are importantimportant,
40
101429
2816
pots fer el teu horari.
01:44
you can make your ownpropi schedulecalendari.
41
104269
1496
Tots poden tenir la seva pròpia oficina,
finestres, el menjar que prefereixin,
01:45
EveryoneTothom can have a cornercantonada officeoficina,
theirels seus windowsfinestres, the foodmenjar they want to eatmenjar,
42
105789
3616
01:49
you can choosetriar when there's musicmúsica
and when there's silencesilenci.
43
109429
2816
poden escollir treballar
amb música o en silenci,
poden escollir la temperatura
de l'habitació,
01:52
You can choosetriar what temperaturetemperatura
the roomhabitació should be.
44
112269
2416
estalviar el temps
que perden traslladant-se
01:54
You can saveguardar the time
you'dho faria spendGastar commutingTrajecte
45
114709
2056
i invertir-lo en coses
importants per a ells.
01:56
and put it into things
that are importantimportant to you.
46
116789
2336
El personal distribuït és ideal
per les empreses tecnològiques.
01:59
A distributeddistribuït workforceforça de treball
is idealideal for a technologytecnologia companyempresa.
47
119149
2736
02:01
But people oftensovint askpreguntar me,
48
121909
1336
Però sempre em pregunten:
02:03
"This worksfunciona great for y'ally ' All,
but what about everyonetothom elsealtra cosa?"
49
123269
3256
"Això us funciona a vosaltres,
però i a la resta?"
Si ja teniu una oficina
02:06
If you have an officeoficina,
50
126590
1161
02:07
you can do a fewpocs things
to buildconstruir distributeddistribuït capabilitycapacitat.
51
127776
2708
hi ha uns passos a seguir
per possibilitar la feina distribuïda.
02:10
First: documentdocument everything.
52
130811
2264
Primer: documentar-ho tot.
A l'oficina és fàcil prendre
decisions al moment,
02:13
In an officeoficina, it's easyfàcil
to make decisionsdecisions in the momentmoment,
53
133269
2620
a la cuina o al passadís.
02:15
in the kitchencuina, in the hallsaló.
54
135913
1372
Però si es treballa des de casa
02:17
But if people work remotelyremotament
55
137309
1336
02:18
and some membersmembres of the teamequip
are havingtenint those conversationsconverses
56
138669
2816
i alguns membres de l'equip
estan tenint converses
a les que no hi tenen accés,
02:21
they don't have accessaccés to,
57
141509
1256
veuran com es prenen decisions
però no entendran el perquè.
02:22
they'llho faran see these decisionsdecisions beingser madefet
withoutsense understandingcomprensió the why.
58
142789
3255
Registreu sempre on ereu
i quines coses pensàveu.
02:26
Always leavesortir a trailrastre of where you were
and what you were thinkingpensant about.
59
146069
3416
Això permet que altres continuïn
el que vosaltres vareu començar.
02:29
This allowspermet othersaltres to pickcollir up
where you left off.
60
149509
2336
Així, els que viuen a diferents
zones horàries poden parlar.
02:31
It allowspermet people in differentdiferent
time zoneszones to interactinteractuar,
61
151869
2496
També serveix per pensar
com evoluciona l'organització,
02:34
it's alsotambé great to think about
as an organizationorganització evolvesevoluciona,
62
154389
2736
qui s'en va i qui es suma.
02:37
people leavingsortint and people joiningunir-se.
63
157149
1624
02:38
Try to have as much communicationcomunicació
as possiblepossible onlineen línia.
64
158798
3226
Intenteu mantenir tanta comunicació
en línia com sigui possible.
02:42
When everything'stot és tot sharedcompartit and publicpúblic,
it allowspermet newnou people to catchatrapar up quicklyràpidament.
65
162083
4442
Si es comparteix tot de forma pública,
els nous poden posar-se al dia ràpid.
02:46
You alsotambé need to find the right toolseines.
66
166549
2016
Seleccioneu les eines adequades.
Existeixen tantes aplicacions i serveis
per la comunicació diària:
02:48
There are so manymolts appsaplicacions and servicesserveis
that help with day-to-daydia a dia communicationcomunicació,
67
168589
3616
02:52
videovideo conferencingAudioconferència, projectprojecte managementgestió.
68
172229
2336
videoconferències,
gestió de projectes, etc.
El que afecta a la forma de treballar
probablement ja no són els objectes,
02:54
The things that changedha canviat how you work
probablyProbablement aren'tno ho són objectsobjectes anymoremés.
69
174696
3751
sino a què accediu
des de l'ordinador.
02:58
They're things you accessaccés
througha través your computerordinador.
70
178591
2242
Experimenteu amb diferents eines
col·laboratives,
03:00
So experimentexperiment with differentdiferent
toolseines that enablehabilitar collaborationcol·laboració,
71
180858
3067
mireu quina funciona millor.
03:03
see what worksfunciona.
72
183949
1256
Creeu temps productiu cara a cara.
03:05
CreateCrear productiveproductiu, face-to-facecara a cara time.
73
185229
1976
A una oficina tradicional,
03:07
In a traditionaltradicional officeoficina,
74
187229
1256
03:08
you're in the samemateix placelloc
48 weekssetmanes out of the yearcurs
75
188509
2336
passeu 48 setmanes a l'any
al mateix lloc
03:10
and you mightpotser have
threetres or fourquatre weekssetmanes aparta part.
76
190869
2136
i potser 3 o 4 setmanes
en que no esteu junts.
03:13
We try to flipflip that: we come togetherjunts
for shortcurt, intenseintens burstsràfegues.
77
193029
3256
Intentem invertir això
i fer reunions breus.
Un cop l'any en fem una
03:16
OnceVegada a yearcurs we do a grandgran meet-upconèixer
78
196309
1616
03:17
where the entiretot companyempresa
comesve togetherjunts for a weeksetmana.
79
197949
2416
per tots els empleats
que dura una setmana.
03:20
It's half-workla meitat de treball, half-playjoc mitjà.
80
200389
1496
Meitat feina, meitat distensió.
03:21
The primaryprimària goalobjectiu is connectingconnectant people.
81
201909
1856
El que cal és connectar amb la gent.
03:23
We want to make sure
everyone'stothom alignedalineat and on the samemateix pagepàgina,
82
203789
2896
Volem assegurar-nos que
anem tots pel mateix camí
03:26
and they have a deepermés profund connectionconnexió
with theirels seus colleaguescompanys de feina.
83
206709
2656
i que els empleats
es relacionen entre si.
I quan treballin junts la resta de l'any
comptaran amb aquest enteniment i empatia.
03:29
When they work togetherjunts
the restdescans of the yearcurs,
84
209389
2136
03:31
they can bringportar togetherjunts
that understandingcomprensió and empathyempatia.
85
211549
2616
I per últim:
03:34
And the finalfinal practicepràctica:
86
214189
1256
permeteu als empleats
crear el seu propi entorn de feina.
03:35
give people the flexibilityflexibilitat
to make theirels seus ownpropi work environmentmedi ambient.
87
215469
2958
Tots a Automattic
tenen un salari de co-treball
03:38
EveryCada personpersona at AutomatticAutomattic
has a co-workingcoworking stipendestipendi
88
218452
2393
que poden invertir
en un espai de co-treball
03:40
that they can put
towardscap a a co-workingcoworking spaceespai
89
220869
2096
o per comprar cafè
perquè no els facin fora de la cafeteria.
03:42
or just to buycomprar coffeecafè, so they don't
get kickedpuntades out of the coffeecafè shopbotiga.
90
222989
3376
Un grup a Seattle
va decidir ajuntar aquests diners
03:46
One groupgrup in SeattleSeattle
decidedva decidir to poolpiscina theirels seus stipendsestipendis togetherjunts
91
226389
2896
i llogar una oficina
en un moll de pesca.
03:49
and rentedllogat a workspaceTreball on a fishingpesca piermoll.
92
229309
1816
Cada empleat nou rep
un salari per la seva oficina a casa.
03:51
EachCada personpersona who joinss'uneix the companyempresa
getses posa a home-officecasa-oficina stipendestipendi.
93
231149
2896
03:54
This is moneydiners they can investinvertir
in gettingaconseguint the right chaircadira, monitormonitor,
94
234069
3256
Es tracta de diners que poden utilitzar
per comprar cadires, un monitor,
03:57
the right deskescriptori setupOrganització, so they can have
the mostla majoria productiveproductiu environmentmedi ambient for them.
95
237349
3811
escriptori, per així organitzar l'entorn
en que siguin més productius.
04:01
TodayAvui, there are just a fewpocs companiesempreses
that are distributeddistribuït first.
96
241909
3096
Avui en dia hi ha molt poques empreses
amb personal distribuït.
Però en una o dues dècades,
04:05
In a decadedècada or two,
I predictpredir that 90 percentpercentatge of companiesempreses
97
245029
2936
estimo que el 90% de les empreses
que canviaran el món
04:07
that are going to be changingcanviant
the coursecurs of the worldmón
98
247989
2496
funcionaran d'aquesta manera.
04:10
are going to functionfunció this way.
99
250509
1496
Evolucionaran i adoptaran
personal distribuït
04:12
They will evolveevolucionar to be distributeddistribuït first,
or they'llho faran be replacedreemplaçat by those that are.
100
252029
3936
o seran reemplaçades
per qui ho faci així.
Mentre analitzeu què construireu,
04:15
As you think about
what you're going to buildconstruir nextPròxim,
101
255989
2416
considereu com aconseguir
talent a nivell global
04:18
considerconsidereu how you can tapaixeta
into globalglobal talenttalent,
102
258429
2096
i donar autonomia a les persones
per viure i treballar on vulguin
04:20
give people autonomyautonomia to liveen directe and work
where they feel they should
103
260549
3096
i tot i així poder participar activament
en allò que esteu creant junts.
04:23
and still participateparticipar fullycompletament in whateverel que sigui
it is that you're creatingcreant togetherjunts.
104
263669
3616
Translated by Judit Rodríguez
Reviewed by Anna Comas-Quinn

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Mullenweg - Democratizer
Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic.

Why you should listen

Matt Mullenweg is the co-founder of the open-source blogging platform WordPress, the most popular publishing platform on the web, and the founder and CEO of Automattic, the company behind WordPress.com, WooCommerce and Jetpack. He also runs Audrey Capital, an investment and research company.

Mullenweg has been recognized for his leadership and success by Forbes, Bloomberg Businessweek, Inc. Magazine, TechCrunch, Fortune, Fast Company, Wired, University Philosophical Society and Vanity Fair.

Mullenweg is originally from Houston, Texas, where he attended the High School for the Performing and Visual Arts and studied jazz saxophone. In his spare time, he is an avid photographer. Mullenweg splits time between Houston, New York and San Francisco.

More profile about the speaker
Matt Mullenweg | Speaker | TED.com