English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

Bill Clinton: My wish: Rebuilding Rwanda

Бил Клинтън за възстановяването на Руанда

Filmed:
870,107 views

При получаването на TED Prize 2007, Бил Клинтън се обръща за помощ при осигуряването на за медицински услуги за Руанда... и останалия свят.

- Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation. Full bio

I thought in gettingполучаване на up to my TEDТЕД wishпожелавам
При формулирането на моя TED wish
00:25
I would try to beginзапочвам by puttingпускането in perspectiveперспектива what I try to do
мисля, че ще опитам като започна като поставя това, което правя в перспектива
00:31
and how it fitsуниверсален with what they try to do.
и да видя как то се вписва в това, което те се опитват да направят.
00:38
We liveживея in a worldсвят that everyoneвсеки knowsзнае is interdependentвзаимозависими,
Живеем в свят, които всеки знае, че е независим,
00:42
but insufficientнедостатъчно in threeтри majorголям waysначини.
но недостатъчен по три основни начина.
00:47
It is, first of all, profoundlyдълбоко unequalнеравен:
На първо място, той е дълбоко неравен.
00:53
halfнаполовина the world'sв света people still livingжив on lessпо-малко than two dollarsдолара a day;
Половината от хората по света все още живеят с по-малко от два долара на ден,
00:56
a billionмилиард people with no accessдостъп to cleanчист waterвода;
един милиард - без достъп до чиста вода,
01:00
two and a halfнаполовина billionмилиард no accessдостъп to sanitationканализация;
два и половина милиарда - без канализция,
01:02
a billionмилиард going to bedлегло hungryгладен everyвсеки night;
един милиард си лягат вечер гладни.
01:05
one in fourчетирима deathsсмъртни случаи everyвсеки yearгодина from AIDSСПИН, TBTB, malariaмалария
Един от четири смъртни случаи се дължат на СПИН, туберкулоза, малария
01:07
and the varietyразнообразие of infectionsинфекции associatedсвързана with dirtyмръсен waterвода --
и други инфекции, свързани с мръсна вода...
01:12
80 percentна сто of them underпри fiveпет yearsгодини of ageвъзраст.
80 процента от тях са под пет годишна възраст.
01:16
Even in wealthyбогат countriesдържави it is commonчесто срещани now to see inequalityнеравенство growingнарастващ.
Дори в богатите държави виждаме увеличаване на неравенството.
01:19
In the UnitedЮнайтед StatesДържавите, sinceот 2001 we'veние имаме had fiveпет yearsгодини of economicикономически growthрастеж,
В САЩ, след 2001 имахме пет години на икономически растеж,
01:25
fiveпет yearsгодини of productivityпродуктивност growthрастеж in the workplaceработно място,
пет години на увеличена продуктивност на работното място,
01:30
but medianМедиана wagesзаплати are stagnantзастой and the percentageпроцент of workingработа familiesсемейства
но средните заплати са в застой и процентът на работещите семейства,
01:33
droppingотпадане belowПо-долу the povertyбедност lineлиния is up by fourчетирима percentна сто.
които падат под линията на бедността се увеличи с четири процента.
01:37
The percentageпроцент of workingработа familiesсемейства withoutбез healthздраве careгрижа up by fourчетирима percentна сто.
Процентът на работещи семейства, без достъп до здравни услуги се увеличи с четири процента.
01:41
So this interdependentвзаимозависими worldсвят whichкойто has been prettyкрасива good to mostнай-много of us --
Така че, този заимнозависим свят, който беше доста добър за повечето от нас...
01:45
whichкойто is why we're all here in NorthernСеверна CaliforniaКалифорния doing what we do
заради което сега сме тук в Северна Калифорния, правейки това, с което
01:49
for a livingжив, enjoyingнаслаждавайки this eveningвечер -- is profoundlyдълбоко unequalнеравен.
си изкарваме хляба и се наслаждаваме на тази вечер... това е дълбоко неправилно.
01:53
It is alsoсъщо unstableнестабилни.
И е много нестабилно.
01:58
UnstableНестабилни because of the threatsзаплахи of terrorтерор,
Нестабилно, заради терористичните заплахи,
02:01
weaponsоръжия of massмаса destructionунищожаване, the spreadразпространение of globalв световен мащаб diseaseболест
оръжията за масово унищожение, разпространението на глобални болести
02:05
and a senseсмисъл that we are vulnerableуязвим to it in a way that we weren'tне са били not so manyмного yearsгодини agoпреди.
и чувството, че сме уязвими, по начин какъвто не познавахме преди години.
02:08
And perhapsможе би mostнай-много importantважно of all, it is unsustainableнеустойчиво
И може би най-важната причина, нестабилно е,
02:15
because of climateклимат changeпромяна, resourceсредство depletionизчерпване and speciesвид destructionунищожаване.
заради промяната в климата, изчерпването на ресурси и унищожаването на видове.
02:19
When I think about the worldсвят I would like to leaveоставям to my daughterдъщеря
Когато мисля за света, който искам да оставя на дъщеря ми
02:27
and the grandchildrenвнуци I hopeнадявам се to have,
и внуците, които се надявам да имам,
02:31
it is a worldсвят that movesходове away from unequalнеравен, unstableнестабилни, unsustainableнеустойчиво
това е свят, който се отдалечава от неравна, нестабилна, неустойчива
02:33
interdependenceвзаимна зависимост to integratedинтегриран communitiesобщности -- locallyлокално, nationallyнационално and globallyв световен мащаб --
взаимозависимост към интегрирани общества... на местно, национално и глобално ниво,
02:40
that shareдял the characteristicsхарактеристики of all successfulуспешен communitiesобщности:
които споделят характеристиките на всички успешки общества.
02:45
a broadlyнай-общо sharedсподелено, accessibleдостъпен setкомплект of opportunitiesвъзможности,
Общо споделен, достъпен набор от възможности,
02:48
a sharedсподелено senseсмисъл of responsibilityотговорност for the successуспех of the commonчесто срещани enterpriseпредприятието
споделено чувство за отговорност за успеха на общото дело
02:54
and a genuineистински senseсмисъл of belongingпринадлежащи.
и истинско чувство за принадлежност.
02:58
All easierпо-лесно said than doneСвършен.
По-лесно е да се каже, отколкото да се направи.
03:04
When the terroristтерорист incidentsинциденти occurredнастъпили in the UnitedЮнайтед KingdomКралство a coupleдвойка of yearsгодини agoпреди,
Когато преди няколко години имаше терористични инциденти във Великобритания,
03:07
I think even thoughвъпреки че they didn't claimиск as manyмного livesживота as we lostзагубен in the UnitedЮнайтед StatesДържавите on 9/11,
мисля, че въпреки че не отнеха толкова много човешки живота, колкото в САЩ на 11 Септември,
03:13
I think the thing that troubledобезпокоен the BritishБритански mostнай-много
мисля че, това което най-много притесни Великобритания
03:18
was that the perpetratorsизвършителите were not invadersнашественици, but homegrownдоморасли citizensграждани
беше факта, че извършителите не бяха дошли отвън, а бяха местни, граждани на държавата,
03:20
whoseкойто religiousрелигиозен and politicalполитически identitiesсамоличности were more importantважно to them
чиято религиозна и политическа идентичност беше по-важна за тях,
03:25
than the people they grewизраснал up with, wentотидох to schoolучилище with,
отколкото хората, с които са израстнали, ходили на училище,
03:30
workedработил with, sharedсподелено weekendsсъбота и неделя with, sharedсподелено mealsменюта with.
работили, прекарвали заедно уикендите, споделяли храна.
03:33
In other wordsдуми, they thought theirтехен differencesразлики
С други думи, те мислеха, че различията им
03:36
were more importantважно than theirтехен commonчесто срещани humanityчовечество.
са по-важни от общата им човечност.
03:39
It is the centralцентрален psychologicalпсихологичен plagueчумата of humankindчовечеството in the 21stво centuryвек.
Това е главната психологическа епидемия на 21 век.
03:43
Into this mixразбъркайте, people like us, who are not in publicобществен officeофис,
Във всичко това, хора като нас, които не сме държавни служители,
03:50
have more powerмощност to do good than at any time in historyистория,
имаме повече сила сега да правим добри неща, отколкото в други периоди от историята,
03:55
because more than halfнаполовина the world'sв света people
защото повече от половината от хората по света
04:00
liveживея underпри governmentsправителства they votedгласува in and can voteгласуване out.
живеят под управлението на правителства, за които са гласували и които могат да свалят.
04:02
And even non-democraticнедемократични governmentsправителства are more sensitiveчувствителен to publicобществен opinionмнение.
Дори и недемократичните управления са по-чувствителни към общественото мнение.
04:05
Because primarilyпредимно of the powerмощност of the InternetИнтернет,
Главно заради силата на интернет,
04:09
people of modestскромен meansсредства can bandбанда togetherзаедно and amassсъбирам vastобширен sumsсуми of moneyпари
хора, със скромни възможности могат да се сдружат и да наберат огромни суми пари,
04:14
that can changeпромяна the worldсвят for some publicобществен good if they all agreeСъгласен.
с които, ако има съгласие, да променят света за общо добро.
04:20
When the tsunamiцунами hitудар SouthЮжна AsiaАзия, the UnitedЮнайтед StatesДържавите contributedдопринесоха 1.2 billionмилиард dollarsдолара.
Когато цунами удари Южна Азия, САЩ предоставиха 1.2 милиарда долара.
04:24
30 percentна сто of our householdsдомакинства gaveдадох.
30 процента от домакинствата в страната помогнаха.
04:29
HalfПоловината of them gaveдадох over the InternetИнтернет.
Половината от тях го направиха по интернет.
04:31
The medianМедиана contributionпринос was somewhereнякъде around 57 dollarsдолара.
Средния принос беше около 57 долара.
04:33
And thirdlyтрето, because of the riseиздигам се of non-governmentalнеправителствена organizationsорганизации.
И трето, заради възхода на неправителствените организации.
04:39
They, businessesбизнеса, other citizens'граждани' groupsгрупи, have enormousогромен powerмощност
Те, бизнесът, други граждански организации, имат огромната сила
04:44
to affectзасегне the livesживота of our fellowКолега humanчовек beingsсъщества.
да повлияят на живота на нашите ближни.
04:50
When I becameстана presidentпрезидент in 1993,
Когато станах президент през 1993,
04:55
there were noneнито един of these organizationsорганизации in RussiaРусия.
в Русия нямаше подобни организации.
04:57
There are now a coupleдвойка of hundredсто thousandхиляда.
Сега има 200 000.
04:59
NoneНяма in IndiaИндия. There are now at leastнай-малко a halfнаполовина a millionмилион activeактивен.
Нямаше и в Индия. Сега са активни поне половин милион.
05:01
NoneНяма in ChinaКитай. There are now 250,000 registeredрегистрирани with the governmentправителство,
Нямаше в Китай. Сега има 250 000 регистрирани
05:05
probablyвероятно twiceдва пъти again that manyмного who are not registeredрегистрирани for politicalполитически reasonsпричини.
и може би два пъти повече, които не са регистрирани по политически причини.
05:08
When I organizedорганизиран my foundationфундамент, and I thought about the worldсвят as it is
Когато организирах моята фондация, мислех за света, какъвто е,
05:14
and the worldсвят that I hopeнадявам се to leaveоставям to the nextследващия generationпоколение,
за света, който искам да оставя за следващото поколение
05:22
and I triedопитах to be realisticреалистичен about what I had caredинтересуваше about all my life
и се опитах да бъда реалист по отношение на нещата, за които съм работил през моя живот
05:27
that I could still have an impactвъздействие on.
и върху които все още бих могъл да окажа влияние.
05:34
I wanted to focusфокус on activitiesдейности
Исках да се съсредоточа върху дейности,
05:36
that would help to alleviateоблекчаване на povertyбедност, fightбитка diseaseболест, combatбитка climateклимат changeпромяна,
които ще помогнат да се облекчи бедността, да се преборят болести, промяната в климата,
05:39
bridgeмост the religiousрелигиозен, racialрасов and other dividesразделя that tormentмъка the worldсвят,
да се прехвърлят мостове между религиозните, расовите и всички други разделения, които измъчват света,
05:46
but to do it in a way that would eitherедин use
но да го направя по начин, който ще използва
05:50
whateverкакто и да е particularособен skillsумения we could put togetherзаедно in our groupгрупа
уменията, които имаме в нашата група
05:54
to changeпромяна the way some publicобществен good functionфункция was performedизвършва
да променяме начина, по който някои се изпълняваха някои обществени услуги,
06:00
so that it would sweepметене acrossпрез the worldсвят more.
така че разпространи над по-голяма част от света.
06:05
You saw one referenceпрепратка to that in what we were ableспособен to do with AIDSСПИН drugsнаркотици.
Видях нещо такова в нашата дейност по осигуряването на лекарства за СПИН.
06:08
And I want to say that the headглава of our AIDSСПИН effortусилие,
И искам да кажа, че ръководителят на нашите СПИН усилия
06:14
and the personчовек who alsoсъщо is primarilyпредимно activeактивен in the wishпожелавам I'll make tonightТази вечер,
и човекът, който е най-активен в желанието, което ще направя тази вечер -
06:17
IraИРА MagazinerMagaziner, is here with me and I want to thank him for everything he's doneСвършен.
Ира Мегазайнър, е тук с мен и искам да му благодаря за всичко, което е направил.
06:21
He's over there.
Той е ето там.
06:25
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
06:27
When I got out of officeофис and was askedпопитах to work, first in the CaribbeanКариби,
Когато напуснах президентския офис и ме поканиха да работя - първо в Карибите,
06:31
to try to help dealсделка with the AIDSСПИН crisisкриза,
да помогна да се справят със СПИН кризата,
06:37
genericродов drugsнаркотици were availableна разположение for about 500 dollarsдолара a personчовек a yearгодина.
имаше лекарства, които струваха около 500 долара на човек за една година.
06:40
If you boughtкупих them in vastобширен bulksbulks,
Ако купиме големи количества,
06:44
you could get them at a little underпри 400 dollarsдолара.
можехме да ги вземете и за по-малко от 400.
06:46
The first countryдържава we wentотидох to work in, the BahamasБахамски острови,
Първата държава, в която започнахме работа, Бахамите,
06:49
was payingизплащане 3,500 dollarsдолара for these drugsнаркотици.
плащаше за тези лекарства по 3 500 долара.
06:52
The marketпазар was so terriblyужасно disorganizedдезорганизиран
Пазарът беше толкова зле организиран,
06:54
that they were buyingкупуване this medicineмедицина throughпрез two agentsагенти
че купуваха тези лекарства през два агента,
06:57
who were giggingконцерти them sevenfoldСевънфоулд.
които ги ограбваха седемкратно.
07:01
So the very first weekседмица we were workingработа,
Още първата седмица
07:04
we got the priceцена down to 500 dollarsдолара.
ние свалихме цената на 500 долара.
07:07
And all of a suddenвнезапен, they could saveспасяване sevenседем timesпъти as manyмного livesживота
И така изведнъж, те вече можеха да спасяват седем пъти повече човешки живота
07:09
for the sameедин и същ amountколичество of moneyпари.
за същите пари.
07:11
Then we wentотидох to work with the manufacturersпроизводители of AIDSСПИН medicinesлекарства,
След това започнахме да работим с производителите на лекарства за СПИН,
07:13
one of whomна когото was citedцитирани in the filmфилм,
един от които беше цитиран във филма,
07:16
and negotiatedдоговаряне a wholeцяло differentразличен changeпромяна in businessбизнес strategyстратегия,
и договорихме цялостно различна бизнес стратегия.
07:18
because even at 500 dollarsдолара, these drugsнаркотици
Защото дори и на цена 500 долара, тези лекарства
07:23
were beingсъщество soldпродаден on a high-marginвисоко-марж, low-volumeнисък обем, uncertain-paymentсигурно плащане basisоснова.
се продаваха по системата на високи цени - ниски обороти - нередовни плащания.
07:26
So we workedработил on improvingподобряване the productivityпродуктивност of the operationsоперации
Така че, ние работихме за подобряване продуктивността на управлението
07:31
and the supplyзахранване chainверига, and wentотидох to a low-marginнисък марж, high-volumeголям обем,
и търговската мрежа и постигнахна система с ниски цени, високи обороти
07:35
absolutelyабсолютно certain-paymentнякои-плащане businessбизнес.
и напълно гарантирани плащания.
07:39
I jokedпошегува that the mainосновен contributionпринос we madeизработен
Шегувах се, че главният ни принос
07:41
to the battleбитка againstсрещу AIDSСПИН was to get the manufacturersпроизводители
в борбата със СПИН беше да накараме производителите
07:44
to changeпромяна from a jewelryбижута storeмагазин to a groceryхранителни стоки storeмагазин strategyстратегия.
да се превърнат от магазини за бижута в магазин за хранителни стоки.
07:45
But the priceцена wentотидох to 140 dollarsдолара from 500.
Но цената падна от 500 на 140 долара.
07:51
And prettyкрасива soonскоро, the averageсредно аритметично priceцена was 192 dollarsдолара.
И много скоро след това, средната цена беше 192 долара.
07:55
Now we can get it for about 100 dollarsдолара.
Сега можем да ги купим за около 100 долара.
07:59
Children'sДетски medicineмедицина was 600 dollarsдолара,
Лекарството за деца струваше 600 долара,
08:01
because nobodyНикой could affordпозволим to buyКупувам any of it.
защото никой не можеше да си позволи да го купи.
08:03
We negotiatedдоговаряне it down to 190.
Договорихме да падне на 190.
08:05
Then, the FrenchФренски imposedналожени theirтехен brilliantlyбрилянтно conceivedзамислена airlineавиолиния taxданък
След това французите наложиха брилянтно измисления данък върху авиолиниите,
08:08
to createсъздавам a something calledНаречен UNITAIDUNITAID,
за да създадат нещо, наречено UNITAID,
08:12
got a bunchкуп of other countriesдържави to help.
като привлякоха още няколко държави.
08:14
That children'sна децата medicineмедицина is now 60 dollarsдолара a personчовек a yearгодина.
Лекарството за деца сега струва 60 долара годишно, за един човек.
08:16
The only thing that is keepingсъхраняемост us from basicallyв основата си savingспестяване the livesживота
Единственото нещо, което ни пречи да спасяваме живота
08:19
of everybodyвсички who needsпотребности the medicineмедицина to stayстоя aliveжив
на всеки, който се нуждае от лекарството, за да живее
08:24
are the absenceотсъствие of systemsсистеми necessaryнеобходимо to diagnoseпоставям диагноза, treatлечение and careгрижа
е липсата на системи за диагностика, лечение и грижа
08:26
for people and deliverдоставям this medicineмедицина.
за хората и доставка на тези лекарства.
08:29
We startedзапочна a childhoodдетство obesityпрекалена пълнота initiativeинициатива with the HeartСърце AssociationАсоциация in AmericaАмерика.
Заедно с Heart Association започнахме един инициатива за детското напълняване в Америка.
08:33
We triedопитах to do the sameедин и същ thing by negotiatingводене на преговори industry-rightпромишленост надясно dealsсделки
Опитахме да направим същото нещо, като договорим сделки
08:37
with the softмек drinkпитие and the snackСнек foodхрана industryпромишленост to cutразрез the caloricкалоричен
с производителите на безалкохолни и закуски да намалят калориите
08:40
and other dangerousопасно contentсъдържание of foodхрана going to our childrenдеца in the schoolsучилища.
и другите опасни съставки в храната, която отива в училищните столове.
08:45
We just reorganizedреорганизирана the marketsпазари.
Просто организирахме пазара по друг начин.
08:49
And it occurredнастъпили to me that in this wholeцяло non-governmentalнеправителствена worldсвят,
И ми хрумна, че в целия този неправителствен свят
08:52
somebodyнякой needsпотребности to be thinkingмислене about organizingорганизиране publicобществен goodsстоки marketsпазари.
някой трябва да мисли как да организира пазарите на общите блага.
08:57
And that is now what we're tryingопитвайки to do,
И това е, което сега се опитваме да правим
09:02
and workingработа with this largeголям citiesградове groupгрупа to fightбитка climateклимат changeпромяна,
като работим с тази група на големите градове за борба с промяната в климата
09:04
to negotiateпреговарям hugeогромен, bigголям, volumeсила на звука dealsсделки that will enableсе даде възможност на citiesградове
да договорим огромни, големи по обем сделки, които ще позволят на градовете,
09:07
whichкойто generateгенериране 75 percentна сто of the world'sв света greenhouseзелена къща gasesгазове,
които генерират 75 процента от вредните газове,
09:12
to drasticallyдрастично and quicklyбързо reduceнамаляване на greenhouseзелена къща gasгаз emissionsемисии
да намалят драстично емисиите
09:15
in a way that is good economicsикономика.
по начин, който добре икономически обоснован.
09:18
And this wholeцяло discussionдискусия as if it's some sortвид of economicикономически burdenтежест,
И цялата тази дискусия, като че ли това е някаква икономическа тежест,
09:22
is a mysteryмистерия to me.
е мистерия за мен.
09:26
I think it's a bird'sна птица nestгнездо on the groundприземен.
Аз мисля, че това е птиче гнездо на земята.
09:27
When AlАл GoreГор wonСпечелени his well-deservedзаслужена OscarОскар
Бях много щастлив, когато Ал Гор спечели заслужено
09:29
for the "InconvenientНеудобно TruthИстината" movieфилм, I was thrilledразвълнуван,
своя Оскар за филма "Неудобната истина"
09:33
but I had urgedпризова him to make a secondвтори movieфилм quicklyбързо.
и го карах да направи втори филм много бързо.
09:37
For those of you who saw "An InconvenientНеудобно TruthИстината,"
За тези от вас, които са гледали "Една неудобна истина",
09:41
the mostнай-много importantважно slideпързалка in the GoreГор lectureлекция is the last one,
най-важната сцена в речта на Гор е последната,
09:45
whichкойто showsпредавания here'sето where greenhouseзелена къща gasesгазове are going
която показва къде отиват вредните газове,
09:50
if we don't do anything, here'sето where they could go.
ако не направим нищо, ето тук биха отишли.
09:53
And then there are sixшест differentразличен categoriesкатегории
Има шест различни категории
09:55
of things we can do to changeпромяна the trajectoryтраектория.
неща, които можем да направим, за да променим траекторията.
09:57
We need a movieфилм on those sixшест categoriesкатегории.
Трябва да направим филм за тези шест категории.
09:59
And all of you need to have it embeddedвградени in your brainsмозъците
И всички вие трябва да го запечатате в умовете си
10:02
and to organizeорганизирам yourselvesсебе си around it.
и да се организирате спрямо него.
10:05
So we're tryingопитвайки to do that.
Ние се опитваме да правим точно това.
10:08
So organizingорганизиране these marketsпазари is one thing we try to do.
Организирането на тези пазари е едно от нещата, които се опитваме да направим.
10:10
Now we have takenвзета on a secondвтори thing, and this getsполучава to my wishпожелавам.
Сега се захванахме с второ нещо и това ме води към моето желание.
10:13
It has been my experienceопит in workingработа in developingразработване countriesдържави
Опитът ми от работа с развиващите се държави показва,
10:17
that while the headlinesзаглавия mayможе all be -- the pessimisticпесимистичен headlinesзаглавия mayможе say,
че докато всички заглавия са... песимистичните заглавия може да казват,
10:22
well, we can't do this, that or the other thing because of corruptionкорупция --
че не можем да направим това или онова заради корупция,
10:26
I think incapacityнеработоспособност is a farдалече biggerпо-голям problemпроблем in poorбеден countriesдържави than corruptionкорупция,
аз мисля, че в тези държави неспособността е много по-голям проблем, отколкото корупцията
10:30
and feedsемисии corruptionкорупция.
и тя всъщност подхранва корупцията.
10:36
We now have the moneyпари, givenдаден these lowниско pricesцени, to distributeразпространяват
Сега имаме парите, при тези ниски цени, с които да разпределяме
10:40
AIDSСПИН drugsнаркотици all over the worldсвят to people we cannotне мога presentlyпонастоящем reachдостигнат.
лекарства за СПИН по света за хора, които към момента не можем да стигнем.
10:43
TodayДнес these lowниско pricesцени are availableна разположение in the 25 countriesдържави where we work,
Днес имаме тези ниски цени в 25 държави, в които работим
10:50
and in a totalобща сума of 62 countriesдържави,
и като цяло в 62 държави.
10:54
and about 550,000 people are gettingполучаване на the benefitsПолзи of them.
Около 550 000 души се облагодетелстват от тях.
10:56
But the moneyпари is there to reachдостигнат othersдруги.
Но парите трябва да стигнат и до други.
11:00
The systemsсистеми are not there to reachдостигнат the people.
Системите не стигат до хората.
11:03
So what we have been tryingопитвайки to do,
Това, което ние се опитваме да правим
11:06
workingработа first in RwandaРуанда and then in MalawiМалави and other placesместа --
като работим първо в Руанда, после в Малауи и други места...
11:14
but I want to talk about RwandaРуанда tonightТази вечер --
но аз искам да говоря тази вечер за Руанда...
11:20
is to developразвият a modelмодел for ruralселски healthздраве careгрижа in a very poorбеден area■ площ
е да развием модел за селско здравеопазване в един много беден район,
11:22
that can be used to dealсделка with AIDSСПИН, TBTB, malariaмалария, other infectiousинфекциозни diseasesзаболявания,
който да може да бъде използван за справяне със СПИН, туберкулоза, малария и други инфекциозни заболявания,
11:30
maternalмайчина and childдете healthздраве, and a wholeцяло rangeдиапазон of healthздраве issuesвъпроси
опазване здравето на майки и деца и цял ред други здравни проблеми,
11:34
poorбеден people are grapplingграплинг with in the developingразработване worldсвят,
с които хората от развиващият се свят се борят,
11:37
that can first be scaledизкачен for the wholeцяло nationнация of RwandaРуанда,
който да работи в цяла Руанда,
11:40
and then will be a modelмодел that could literallyбуквално
и да стане модел, който буквално
11:44
be implementedизпълнява in any other poorбеден countryдържава in the worldсвят.
може да бъде осъществен във всяка друга бедна държава по света.
11:46
And the testтест is: one, will it do the jobработа?
Тестът е - първо, ще върши ли работа,
11:48
Will it provideпредоставяне highВисоко qualityкачество careгрижа?
ще развие ли... ще осигури ли висококачествена грижа?
11:50
And two, will it do it at a priceцена
И второ ще бъде ли възможен на цена,
11:53
that will enableсе даде възможност на the countryдържава to sustainподдържане на a healthздраве careгрижа systemсистема
която ще позволи на държавата да поддържа здравна система
11:55
withoutбез foreignчуждестранен donorsдонори after fiveпет to 10 yearsгодини?
без чужда помощ след пет до десет години?
11:59
Because the longerповече време I dealсделка with these problemsпроблеми,
Защото, колкото повече се занимавам с тези проблеми,
12:03
the more convincedубеден I am that we have to --
толкова повече се убеждавам, че трябва...
12:07
whetherдали it's economicsикономика, healthздраве, educationобразование, whateverкакто и да е --
дали ще бъдат икономически, здравни, образователни, каквито и да е...
12:09
we have to buildпострои systemsсистеми.
ние трябва да изградим системи.
12:12
And the absenceотсъствие of systemsсистеми that functionфункция
И липсата на системи, които функционират
12:14
breakпочивка the connectionВръзка whichкойто got you all in this seatседалка tonightТази вечер.
прекъсва връзката, която доведе всички вас тук тази вечер.
12:17
You think about whateverкакто и да е your life has been,
Мислите си за това, какъвто и да е бил животът ви,
12:21
howeverвъпреки това manyмного obstaclesпрепятствия you have facedизправени in your life,
пред колкото и препятствия да сте се изправяли
12:23
at criticalкритичен juncturesкръстовищата you always knewЗнаех
в критични моменти винаги сте знаели,
12:26
there was a predictableпредсказуем connectionВръзка betweenмежду the effortусилие you exertedупражняван
че има предсказуема връзка между усилията, които сте положили
12:29
and the resultрезултат you achievedпостигнати.
и резултатът, който сте постигнали.
12:33
In a worldсвят with no systemsсистеми, with chaosхаос,
В свят без системи и с хаос
12:35
everything becomesстава a guerillaпартизанска struggleборба,
всичко се превръща в партизанска война
12:40
and this predictabilityпредвидимост is not there.
и няма никаква предсказуемост.
12:43
And it becomesстава almostпочти impossibleневъзможен to saveспасяване livesживота,
И става почти невъзможно да се спасяват животи,
12:46
educateобразовам kidsдеца, developразвият economiesикономики, whateverкакто и да е.
да се образоват деца, да се развиват икономики, всичко.
12:49
The personчовек, in my viewизглед,
Личността, според мен,
12:52
who has doneСвършен the bestнай-доброто jobработа of this in the healthздраве careгрижа area■ площ,
която е постигнала най-много в сферата на здравеопазването,
12:55
of buildingсграда a systemсистема in a very poorбеден area■ площ, is DrД-р. PaulПол FarmerЗемеделски производител,
за изграждането на система в един много беден район, е Д-р Пол Фармър,
13:00
who, manyмного of you know, has workedработил for now 20 yearsгодини with his groupгрупа,
който много от вас знаят, работи вече 20 години с тази група,
13:04
PartnersПартньори in HealthЗдраве, primarilyпредимно in HaitiХаити where he startedзапочна,
Partners in Health, основно в Хаити, където е започнал.
13:09
but they'veте имат alsoсъщо workedработил in RussiaРусия, in PeruПеру
Но те са работили също така и в Русия, в Перу
13:13
and other placesместа around the worldсвят.
и други места по света.
13:15
As poorбеден as HaitiХаити is, in the area■ площ where Farmer'sНа земеделския производител clinicклиника is activeактивен --
Колкото и да е бедна Хаити, в района, където работи клиниката на Фармър...
13:17
and they serveслужа a catchmentводосборен area■ площ farдалече greaterпо-голяма
и те обслужват район много по-голям
13:22
than the medicalмедицински professionalsпрофесионалисти they have would indicateпосочат they could serveслужа --
отколкото изглежда, че имат възможност, като видим с колкото медицински лица разполагат...
13:24
sinceот 1988, they have not lostзагубен one personчовек to tuberculosisтуберкулоза, not one.
от 1988 не са загубили нито един човек следствие на туберкулоза, нито един.
13:28
And they'veте имат achievedпостигнати a lot of other amazingудивителен healthздраве resultsрезултати.
Постигнаха много други изумителни резултати.
13:35
So when we decidedреши to work in RwandaРуанда
Така че, когато решихме да работим в Руанда
13:40
on tryingопитвайки to dramaticallyдрастично increaseнараства the incomeдоход of the countryдържава and fightбитка the AIDSСПИН problemпроблем,
за драстично увеличаване на доходите на страната и за борба със СПИН,
13:44
we wanted to buildпострои a healthcareздравеопазване networkмрежа,
ние искахме да изградим една мрежа на здравеопазване,
13:49
because it had been totallyнапълно destroyedунищожен duringпо време на the genocideгеноцид in 1994,
защото е била тотално разбита по време на геноцида от 1994
13:51
and the perна capitaна глава от населението incomeдоход was still underпри a dollarдолар a day.
и доходът на глава от населението беше все още под един долар на ден.
13:55
So I rangзвънна up, askedпопитах PaulПол FarmerЗемеделски производител if he would help.
Обадих се на Пол Фармър и го попитах дали може да помогне.
13:59
Because it seemedизглеждаше to me if we could proveдокажи there was a modelмодел in HaitiХаити
Защото ми се струваше, че ако можем да докажем, че има модел в Хаити
14:04
and a modelмодел in RwandaРуанда that we could then take all over the countryдържава,
и модел в Руанда, който може да приложим в цялата страна,
14:07
numberномер one, it would be a wonderfulчудесен thing for a countryдържава
първо: би било нещо чудесно за страна,
14:11
that has sufferedпострадал as much as any on EarthЗемята in the last 15 yearsгодини,
която е пострадала толкова много през последните 15 години;
14:13
and numberномер two, we would have something that could then be adaptedадаптиран
и второ: бихме имали нещо, което може да се адаптира
14:17
to any other poorбеден countryдържава anywhereнавсякъде in the worldсвят.
към всяка друга бедна държава, навсякъде по света.
14:21
And so we have setкомплект about doing that.
И се заехме да правим точно това.
14:25
Now, we startedзапочна workingработа togetherзаедно 18 monthsмесеца agoпреди.
Сега, ние започнахме да работим заедно преди 18 месеца.
14:29
And we're workingработа in an area■ площ calledНаречен SouthernЮжна KayonzaКайонза,
И работим в район, наречен Южна Кайонза,
14:33
whichкойто is one of the poorestбедната areasобласти in RwandaРуанда,
който е един от най-бедните райони на Руанда
14:37
with a groupгрупа that originallyпървоначално includesвключва about 400,000 people.
с група, която първоначално включва около 400 000 души.
14:41
We're essentiallyпо същество implementingизпълнение what PaulПол FarmerЗемеделски производител did in HaitiХаити:
Най-общо казано, въвеждаме това, което Пол Фармър направи в Хаити,
14:47
he developsразработва and trainsвлакове paidплатен communityобщност healthздраве workersработници
където той развива и обучава платени медицински лица,
14:52
who are ableспособен to identifyидентифициране healthздраве problemsпроблеми,
които могат да идентифицират здравни проблеми,
14:57
ensureгарантира, that people who have AIDSСПИН or TBTB are properlyправилно diagnosedдиагноза
да осигурят правилна диагноза за хора, които имат СПИН или туберкулоза
15:01
and take theirтехен medicineмедицина regularlyредовно,
и да направят така, че да си вземат лекарствата редовно,
15:05
who work on bringingпривеждане about healthздраве educationобразование, cleanчист waterвода and sanitationканализация,
които работят за осигуряване на здравно образование, чиста вода и канализация,
15:07
providingосигуряване nutritionalхранителна supplementsдобавки and movingдвижещ people up the chainверига of healthздраве careгрижа
да осигуряват хранителни добавки и помагат на хората да получат
15:14
if they have problemsпроблеми of the severityтежестта that requireизисква it.
специализирана помощ, ако се нуждаят от такава.
15:19
The proceduresпроцедури that make this work have been perfectedсъвършена,
Процедурите, които правят това да работи бяха осъвършенствани,
15:23
as I said, by PaulПол FarmerЗемеделски производител and his teamекип
както казах, от Пол Фармър и неговият екип
15:28
in theirтехен work in ruralселски HaitiХаити over the last 20 yearsгодини.
в работата им в селските райони на Хаити през последните 20 години.
15:31
RecentlyНаскоро we did an evaluationОценка of the first 18 monthsмесеца of our effortsусилия in RwandaРуанда.
Наскоро правихме оценка на първите 18 месеца на нашата работа в Руанда.
15:34
And the resultsрезултати were so good that the RwandanРуанда governmentправителство
И резултатите бяха толкова добри, че правителството на Руанда
15:40
has now agreedсъгласуван to adoptприеме the modelмодел for the entireцял countryдържава,
се съгласи да възприеме този модел за цялата страна,
15:45
and has stronglyсилно supportedподкрепена and put the fullпълен resourcesресурси of the governmentправителство behindзад it.
поддържа го силно и вложи държавни ресурси в него.
15:48
I'll tell you a little bitмалко about our teamекип because it's indicativeиндикативните of what we do.
Ще ви разкажа малко за нашия екип, защото е показателно за това, което правим.
15:54
We have about 500 people around the worldсвят
Имаме около 500 души по целия свят,
15:58
workingработа in our AIDSСПИН programпрограма, some of them for nothing --
които работят по СПИН програми, част от тях - безвъзмездно...
16:01
just for transportationтранспорт, roomстая and boardборд.
колкото за транспорт, стая и изхранване.
16:05
And then we have othersдруги workingработа in these other relatedсроден programsпрограми.
Имаме и такива, които работят по други програми.
16:07
Our businessбизнес planплан in RwandaРуанда
Нашият бизнес план в Руанда
16:11
was put togetherзаедно underпри the leadershipръководство of DianaДиана NobleБлагородни,
беше започнат под ръководството на Дайана Нобъл,
16:13
who is an unusuallyнеобичайно giftedнадарени womanжена,
която е необичайно надарена жена,
16:16
but not unusualнеобикновен in the typeТип of people who have been willingсклонен to do this kindмил of work.
но не необичайно за типа хора, които биха искали да се занимават с подобна работа.
16:19
She was the youngestнай-младият partnerпартньор at SchroderШрьодер VenturesПредприятия in LondonЛондон in her 20s.
Тя е била най-младият партньор в Schroder Ventures в Лондон, когато беше около 20 годишна.
16:24
She was CEOИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР of a successfulуспешен e-venturee-венчър --
Тя е била изпълнителен директор на успешна интернет компания...
16:29
she startedзапочна and builtпостроен ReedРийд ElsevierElsevier VenturesПредприятия --
тя започна и изгради Reed Elsevier Ventures...
16:31
and at 45 she decidedреши she wanted to do something differentразличен with her life.
и на 45г реши, че иска да направи нещо различно с живота си.
16:35
So she now worksвърши работа full-timeпълен работен ден on this for very little payплащам.
И сега работи за нас на пълен работен ден за много малко пари.
16:38
She and her teamекип of formerбивш businessбизнес people have createdсъздаден a businessбизнес planплан
Тя и нейният екип от бивши бизнесмени изградиха един бизнес план
16:42
that will enableсе даде възможност на us to scaleмащаб this healthздраве systemсистема up for the wholeцяло countryдържава.
който ще ни позволи да приложим тази здравна система в цялата страна.
16:46
And it would be worthyдостоен of the kindмил of privateчастен equityсобствен капитал work
И ще е също толкова стойностно, колкото и работата,
16:50
she used to do when she was makingприготвяне a lot more moneyпари for it.
за която преди получаваше много пари.
16:55
When we cameдойде to this ruralселски area■ площ, 45 percentна сто of the childrenдеца underпри the ageвъзраст of fiveпет
Когато тя дойде в този селски район, 45% от децата под пет годишна възраст
16:59
had stuntedзакърнял growthрастеж dueв следствие to malnutritionнедохранване.
бяха със забавен растеж заради недохранване.
17:04
23 percentна сто of them diedпочинал before they reachedдостигнал the ageвъзраст of fiveпет.
23% от тях умряха преди да станат на пет години.
17:09
MortalityСмъртност at birthраждане was over two-and-a-halfдве и половина percentна сто.
Смъртността сред новородените беше над два и половина процента.
17:17
Over 15 percentна сто of the deathsсмъртни случаи amongсред adultsвъзрастни and childrenдеца occurredнастъпили
Причината за над 15% от смъртните случаи пред възрастни и деца
17:20
because of intestinalчревни parasitesпаразити and diarrheaдиария from dirtyмръсен waterвода and inadequateнеадекватно sanitationканализация --
беше чревни паразити и диария, породени от мръсна вода и неадекватна канализация -
17:24
all entirelyизцяло preventableпредотвратим and treatableлечимо.
а всичко това е напълно предотвратимо и лечимо.
17:29
Over 13 percentна сто of the deathsсмъртни случаи were from respiratoryдихателен illnessesзаболявания --
Над 13% от смъртните случаи бяха заради болести на дихателната система...
17:32
again, all preventableпредотвратим and treatableлечимо.
отново - предотвратими и лечими.
17:36
And not a singleединичен soulдуша in this area■ площ was beingсъщество treatedтретира for AIDSСПИН or tuberculosisтуберкулоза.
И нито един човек в този район не беше подложен на лечение от СПИН или туберкулоза.
17:39
WithinВ рамките на the first 18 monthsмесеца, the followingследното things happenedсе случи:
През първите 18 месеца се случиха следните неща:
17:45
we wentотидох from zeroнула to about 2,000 people beingсъщество treatedтретира for AIDSСПИН.
стигнахме от 0 до около 2000 души, лекувани от СПИН.
17:49
That's 80 percentна сто of the people who need treatmentлечение in this area■ площ.
Това са 80% от хората в този район, които имат нужда от лечение.
17:53
Listen to this: lessпо-малко than four-tenthsчетири-десети of one percentна сто of those beingсъщество treatedтретира
Чуйте това: по-малко от 4/10-ти от 1% от тези, които се лекуваха
17:57
stoppedспряна takingприемате theirтехен medicineмедицина or otherwiseв противен случай defaultedнеизпълнение on treatmentлечение.
спряха да вземат лекарствата или се отказаха по друг начин от лечение.
18:02
That's lowerнисък than the figureфигура in the UnitedЮнайтед StatesДържавите.
Това е по-малко от цифрите за САЩ.
18:06
LessПо-малко than three-tenthsтри десети of one percentна сто
По-малко от 3/10-ти от 1%
18:09
had to transferпрехвърляне to the more expensiveскъп second-lineвтора линия drugsнаркотици.
трябваше да минат на по-скъпи лекарства.
18:11
400,000 pregnantбременна womenДами were broughtдонесе into counselingконсултиране
400 000 бременни жени започнаха да получават специализирана помощ
18:16
and will give birthраждане for the first time withinв рамките на an organizedорганизиран healthcareздравеопазване systemсистема.
и за първи път ще родят в рамките на организирана здравна система.
18:20
That's about 43 percentна сто of all the pregnanciesпо време на бременност.
Това е около 43% от всички бременности.
18:25
About 40 percentна сто of all the people -- I said 400,000. I meantозначаваше 40,000.
Около 40% от всички хора... казах 400 000. Имах предвид 40 000.
18:30
About 40 percentна сто of all the people who need TBTB treatmentлечение are now gettingполучаване на it --
Около 40% от всички хора, които се нуждаят от лечение на туберкулоза вече го получават...
18:34
in just 18 monthsмесеца, up from zeroнула when we startedзапочна.
само за 18 месеца, от нулата, където започнахме.
18:38
43 percentна сто of the childrenдеца in need of an infantбебе feedingхранене programпрограма
43% от нуждаещите се деца, които са в специална програма
18:42
to preventпредотвратявам malnutritionнедохранване and earlyрано deathсмърт
за предотвратяване на недохранване и ранна смърт
18:45
are now gettingполучаване на the foodхрана supplementsдобавки they need to stayстоя aliveжив and to growрастат.
сега получават хранителните добавки, които са им необходими да живеят и растат.
18:47
We'veНие сме startedзапочна the first malariaмалария treatmentлечение programsпрограми they'veте имат ever had there.
Ние започнахме първата програма за лечение на малария, която някога са имали там.
18:50
PatientsПациентите admittedдопуснати to a hospitalболница that was destroyedунищожен duringпо време на the genocideгеноцид
Пациентите, приети в болницата, която беше разрушена по време на геноцида,
18:54
that we have renovatedреновирана alongзаедно with fourчетирима other clinicsклиники,
и която ние ремонтирахме, заедно с още 4 други клиники,
18:59
completeпълен with solarслънчев powerмощност generatorsгенератори, good labлаборатория technologyтехнология.
оборудвани със слънчеви генератори, добра лабораторна техника.
19:04
We now are treatingлечение 325 people a monthмесец,
Сега лекуваме по 325 души на месец,
19:09
despiteвъпреки the factфакт that almostпочти 100 percentна сто of the AIDSСПИН patientsпациенти are now treatedтретира at home.
въпреки факта, че почти 100% от болните от СПИН сега се лекуват у дома.
19:14
And the mostнай-много importantважно thing is
Най-важното нещо е,
19:20
because we'veние имаме implementedизпълнява PaulПол Farmer'sНа земеделския производител modelмодел, usingизползвайки communityобщност healthздраве workersработници,
понеже въведохме модела на Пол Фармър и използваме здравни работници от общността,
19:23
we estimateприблизителна оценка that this systemсистема could be put into placeмясто for all of RwandaРуанда
мислим, че тази система може да работи в цяла Руанда,
19:28
for betweenмежду fiveпет and sixшест percentна сто of GDPБВП,
ще струва между 5 и 6% от БВП
19:34
and that the governmentправителство could sustainподдържане на that
и след 5 или 6 години държавата ще може да я поддържа
19:38
withoutбез dependingв зависимост on foreignчуждестранен aidпомощ after fiveпет or sixшест yearsгодини.
без да зависи от чужда помощ.
19:42
And for those of you who understandразбирам healthcareздравеопазване economicsикономика
И за тези от вас, които разбират от икономика на здравеопазването,
19:48
you know that all wealthyбогат countriesдържави spendхарча betweenмежду nineдевет and 11 percentна сто of GDPБВП
знаете, че всички богати държави харчат между 9 и 11% от БВП
19:50
on healthздраве careгрижа, exceptс изключение for the UnitedЮнайтед StatesДържавите, we spendхарча 16 --
за здравни грижи, с изключение на САЩ - ние харчим 16...
19:55
but that's a storyистория for anotherоще day.
но това е история за някой друг път.
19:57
(LaughterСмях)
(Смях)
20:00
We're now workingработа with PartnersПартньори in HealthЗдраве and the MinistryМинистерство of HealthЗдраве in RwandaРуанда
Сега работим заедно с Partners in Health и здравното министерство на Руанда
20:02
and our FoundationФондация folksхора to scaleмащаб this systemсистема up.
и нашите хора от фондацията да разпространим системата.
20:07
We're alsoсъщо beginningначало to do this in MalawiМалави and LesothoЛесото.
Започваме да правим това и в Малауи и Лесото.
20:11
And we have similarподобен projectsпроекти in TanzaniaТанзания, MozambiqueМозамбик,
Имаме подобни проекти и в Танзания, Мозамбик,
20:17
KenyaКения and EthiopiaЕтиопия with other partnersпартньори tryingопитвайки to achieveпостигане the sameедин и същ thing:
Кения и Етиопия, заедно с други партньори, които се опитват да постигнат същото -
20:21
to saveспасяване as manyмного livesживота as quicklyбързо as we can,
да спасят колкото може повече живота, за колкото може по-кратко време,
20:26
but to do it in a systematicсистемно way that can be implementedизпълнява nationwideцялата страна
но да го направим по един системен начин, който може да бъде въведен в цялата страна
20:28
and then with a modelмодел that can be implementedизпълнява in any countryдържава in the worldсвят.
и след това с модел, които да може да бъде въведен във всяка държава по света.
20:31
We need initialпървоначален upfrontпредварително investmentинвестиция to trainвлак doctorsлекари, nursesмедицински сестри,
Ние имаме нужда от първочални инвестиции, за да обучаваме доктори, сестри,
20:35
healthздраве administrationадминистрация and communityобщност healthздраве workersработници throughoutпрез the countryдържава,
здравни администратори и здравни работници в общността на територията на държавата,
20:39
to setкомплект up the informationинформация technologyтехнология, the solarслънчев energyенергия,
да установим информационни технологии, слънчева енергия,
20:42
the waterвода and sanitationканализация, the transportationтранспорт infrastructureинфраструктура.
вода и канализация, транспортна инфраструктура.
20:45
But over a five-пет- to 10-year-годишен periodПериод,
Но в рамките на 5 до 10 годишен период
20:48
we will take down the need for outsideизвън assistanceпомощ
ще намалим нуждата от чужда помощ
20:51
and eventuallyв крайна сметка it will be phasedпостепенно out.
и в крайна сметка ще я преодолеем.
20:53
My wishпожелавам is that TEDТЕД assistподпомага us in our work and help us to buildпострои
Моето пожелание е, че TED ще участва в нашата работа и ще ни помогне да изградим
20:56
a high-qualityвисоко качество ruralселски healthздраве systemсистема in a poorбеден countryдържава, RwandaРуанда,
високо-качествена здравна система в една бедна държава, Руанда,
21:04
that can be a modelмодел for AfricaАфрика,
което може да служи като модел за Африка
21:08
and indeedнаистина, for any poorбеден countryдържава anywhereнавсякъде in the worldсвят.
и разбира се, за всяка бедна държава по света.
21:10
My beliefвярване is that this will help us to buildпострои a more integratedинтегриран worldсвят
Аз вярвам, че това ще ни помогне да изградим един по-интегриран свят,
21:15
with more partnersпартньори and fewerпо-малко terroristsтерористи,
с повече партньори и по-малко терористи,
21:21
with more productiveпродуктивен citizensграждани and fewerпо-малко hatersмразят,
с повече продуктивни граждани и по-малко мразещи,
21:24
a placeмясто we'dние искаме all want our kidsдеца and our grandchildrenвнуци to growрастат up in.
едно място, което където ние всички искаме децата и внуците ни да израснат.
21:27
It has been an honorчест for me, particularlyособено, to work in RwandaРуанда
За мен е чест, особено да работя в Руанда,
21:33
where we alsoсъщо have a majorголям economicикономически developmentразвитие projectпроект
където имаме и голям проект за икономическо развитие
21:39
in partnershipсъдружие with SirСър TomТом HunterХънтър, the ScottishШотландски philanthropistфилантроп,
в партньорство със Сър Том Хънтър, шотландския филантроп,
21:42
where last yearгодина we, usingизползвайки the sameедин и същ thing with AIDSСПИН drugsнаркотици,
където миналата година, използвайки същото за СПИН лекарства,
21:47
cutразрез the costцена of fertilizerторове and the interestинтерес ratesпроценти on microcreditмикрокредити loansзаеми by 30 percentна сто
да намалим цената на торта и лихвения процент по микрокредитите с 30%
21:50
and achievedпостигнати three-три- to four-hundredчетири - стотици percentна сто increasesсе увеличава
и да постигнем 300-400% повишение
21:56
in cropреколта yieldsдобиви with the farmersфермери.
на реколтата.
22:00
These people have been throughпрез a lot and noneнито един of us, mostнай-много of all me,
Тези хора са преминали през много и никой от нас, още по-малко аз,
22:02
helpedпомогна them when they were on the vergeгранича of destroyingунищожавайки eachвсеки other.
не им помогна когато бяха на границата да се убият един друг.
22:08
We're undoingотменяне that now, and they are so over it and so into theirтехен futureбъдеще.
Сега поправяме това, те са го преодолели и гледат напред в бъдещето.
22:12
We're doing this in an environmentallyекологично responsibleотговорен way.
Правим това по начин, който е отговорен за околната среда.
22:18
I'm doing my bestнай-доброто to convinceубеждавам them not to runтичам the electricелектрически gridрешетка
Правя всичко, което е по силите ми да ги убедя да не прокарват ток
22:22
to the 35 percentна сто of the people that have no accessдостъп,
до 35-те процента, които нямат достъп.
22:26
but to do it with cleanчист energyенергия. To have responsibleотговорен reforestationзалесяване projectsпроекти,
а да го направят с чиста енергия, да имат отговорни проекти за залесяване.
22:29
the RwandansРуандийци, interestinglyинтересното enoughдостатъчно, have been quiteсъвсем good, MrГ-н. WilsonУилсън,
Руандците, в интерес на истината, се справят доста добре, г-н Уилсън
22:34
in preservingзапазване на theirтехен topsoilпочвен слой.
да запазят почвата.
22:38
There's a coupleдвойка of guys from southernюжен farmingЗемеделие familiesсемейства --
Има две момчета от южняшки фермерски семейства...
22:40
the first thing I did when I wentотидох out to this placeмясто
първото нещо, което направих, когато отидох на това място
22:44
was to get down on my handsръце and kneesколене and digразкопки in the dirtмръсотия
беше да падна на колене и да си заровя ръцете,
22:46
and see what they'dте биха doneСвършен with it.
да видя какво са направили с нея.
22:48
We have a chanceшанс here to proveдокажи that a countryдържава
Имаме шанс да докажем, че една страна,
22:50
that almostпочти slaughteredзаклани itselfсебе си out of existenceсъществуване
която почти се самоунищожи
22:54
can practiceпрактика reconciliationпомирение, reorganizeреорганизирате itselfсебе си, focusфокус on tomorrowутре
може да се помири, да се реорганизира, да се фокусира в утрешния ден
23:00
and provideпредоставяне comprehensiveподробен, qualityкачество healthздраве careгрижа with minimalминимален outsideизвън help.
и да осигури обширна, качествена здравна помощ, с минимална чужда помощ.
23:07
I am gratefulблагодарен for this prizeнаграда, and I will use it to that endкрай.
Благодарен съм за тази награда и ще я използвам за тези цели.
23:14
We could use some more help to do this,
Бихме могли да използваме още помощ, за да правим това,
23:20
but think of what it would mean if we could have a world-classот световна класа healthздраве systemсистема
но помислете какво би означавало да имаме здравна система на световно ниво
23:24
in RwandaРуанда -- in a countryдържава with a less-than-one-dollar-a-day-per-capitaless-Than-One-Dollar-a-Day-Per-capita incomeдоход,
в Руанда... в една държава с доход по-малко от един долар на глава от населението,
23:28
one that could saveспасяване hundredsстотици of millionsмилиони of livesживота
система, която би спасила стотици хиляди живота
23:33
over the nextследващия decadeдесетилетие if appliedприложен to everyвсеки similarlyпо същия начин situatedразположен countryдържава on EarthЗемята.
в следващото десетилетие, ако бъде приложена в държави в подобни ситуации по Земята.
23:37
It's worthзаслужава си a try and I believe it would succeedуспявам.
Заслужава си да пробваме и аз вярвам, че ще успее.
23:44
Thank you and God blessблагославям you.
Благодаря и Бог да Ви благослови.
23:48
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
23:51
Translated by Galya Krasteva
Reviewed by Mihail Stoychev

▲Back to top

About the speaker:

Bill Clinton - Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation.

Why you should listen

Elected President of the United States in 1992 and again in 1996, Bill Clinton left office determined to continue his life of service -- to build the kind of world he wants to hand down to his daughter. His William J. Clinton Foundation is focused on four critical areas: health security, with an emphasis on HIV/AIDS; economic empowerment; leadership development and citizen service; and racial, ethnic and religious reconciliation.

Foundation projects include working with pharmaceutical companies to lower the costs of medicines to needy areas, and, through his Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative (CHAI), developing an innovative health care system that can be successful and sustainable throughout the developing world. His Clinton Global Initiative brings together world leaders to discuss the world's most pressing challenges.

In 2015, The Clinton Development Initiative partnered with Visa to help Rwandan farmers conduct business digitally, increasing their financial security and economic empowerment. 

Keep up with other updates and news from the Clinton Foundation here

More profile about the speaker
Bill Clinton | Speaker | TED.com