English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

Bill Clinton: My wish: Rebuilding Rwanda

Bill Clinton parla sobre la reconstrucció de Rwanda

Filmed:
875,200 views

En acceptar el Premi TED 2007, Bill Clinton demana ajuda per portar assistència sanitària a Rwanda i a la resta del món

- Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation. Full bio

I thought in gettingaconseguint up to my TEDTED wishdesitjar
Vaig pensar en aixecar-me a demanar el meu desig TED,
00:25
I would try to begincomençar by puttingposant in perspectiveperspectiva what I try to do
que tractaria de començar posant en perspectiva el que intento fer
00:31
and how it fitsencaixa with what they try to do.
i com encaixa amb allò que intenten fer.
00:38
We liveen directe in a worldmón that everyonetothom knowssap is interdependentinterdependents,
Com tots sabem, vivim en un món interdependent,
00:42
but insufficientinsuficient in threetres majormajor waysmaneres.
però insuficient en tres aspectes fonamentals.
00:47
It is, first of all, profoundlyprofundament unequaldesigual:
És, abans de res, profundament desigual.
00:53
halfla meitat the world'smón people still livingvivent on lessmenys than two dollarsdòlars a day;
La meitat de la població mundial encara viu amb menys de dos dòlars al dia;
00:56
a billionmil milions people with no accessaccés to cleannet wateraigua;
mil milions de persones no tenen accés a l´aigua potable,
01:00
two and a halfla meitat billionmil milions no accessaccés to sanitationsanejament;
dues mil cinc-cents milions no tenen accés a la sanitat,
01:02
a billionmil milions going to bedllit hungryfamolenc everycada night;
mil milions de persones van a dormir amb gana cada nit.
01:05
one in fourquatre deathsmorts everycada yearcurs from AIDSSIDA, TBTB, malariamalària
Una de cada quatre morts a l´any és a causa de la SIDA, la tuberculosi, la malària
01:07
and the varietyvarietat of infectionsinfeccions associatedassociat with dirtybrut wateraigua --
i les infeccions provocades per ingerir aigua no potable --
01:12
80 percentpercentatge of them undersota fivecinc yearsanys of ageedat.
el 80 per cent d'aquestes morts és de menors de cinc anys.
01:16
Even in wealthyrics countriespaïsos it is commoncomú now to see inequalitydesigualtat growingcreixent.
Fins i tot als països rics és comú veure com creix la desigualtat.
01:19
In the UnitedRegne StatesUnits, sincedes de llavors 2001 we'vetenim had fivecinc yearsanys of economiceconòmic growthcreixement,
Als Estats Units d´Amèrica, hem tingut cinc anys de creixement econòmic des de 2001,
01:25
fivecinc yearsanys of productivityproductivitat growthcreixement in the workplacelloc de treball,
cinc anys de creixement de la productivitat en el lloc de treball,
01:30
but medianmitjana wagessalaris are stagnantestancament and the percentagepercentatge of workingtreball familiesfamílies
però els salaris mitjans s'han estancat i el percentatge de famílies treballadores
01:33
droppingcaure belowbaix the povertypobresa linelínia is up by fourquatre percentpercentatge.
que han caigut per sota de la línia de pobresa ha augmentat en un quatre per cent.
01:37
The percentagepercentatge of workingtreball familiesfamílies withoutsense healthsalut carecura up by fourquatre percentpercentatge.
El percentatge de famílies treballadores que no disposen d'atenció sanitària ha augmentat un quatre per cent.
01:41
So this interdependentinterdependents worldmón whichquin has been prettybonic good to mostla majoria of us --
Així que, aquest món interdependent, que ha estat tan bo per a la majoria de nosaltres --
01:45
whichquin is why we're all here in NorthernNord CaliforniaCalifòrnia doing what we do
raó per la qual estem tots aquí al nord de Califòrnia fent el que fem
01:49
for a livingvivent, enjoyinggaudint this eveningtarda -- is profoundlyprofundament unequaldesigual.
per guanyar-nos la vida i gaudint d'aquesta vetllada--, és profundament desigual.
01:53
It is alsotambé unstableinestable.
També és inestable.
01:58
UnstableInestable because of the threatsamenaces of terrorterror,
Inestable a causa de les amenaces terroristes,
02:01
weaponsarmes of massmassa destructiondestrucció, the spreaddifusió of globalglobal diseasemalaltia
les armes de destrucció massiva, la propagació de malalties a tot el món
02:05
and a sensesentit that we are vulnerablevulnerable to it in a way that we weren'tno ho eren not so manymolts yearsanys agofa.
i la sensació que som vulnerables a aquest fenomen como no ho érem des de fa molts anys.
02:08
And perhapstal vegada mostla majoria importantimportant of all, it is unsustainableinsostenible
I potser, l'aspecte més important és que aquest món és insostenible
02:15
because of climateclima changecanviar, resourcerecurs depletionl'esgotament and speciesespècie destructiondestrucció.
a causa del canvi climàtic, de l´esgotament dels recursos naturals i de l'extinció d'espècies.
02:19
When I think about the worldmón I would like to leavesortir to my daughterfilla
Quan penso en el món que voldria deixar-li a la meva filla
02:27
and the grandchildrennéts I hopeesperança to have,
i als néts que espero tenir,
02:31
it is a worldmón that moveses mou away from unequaldesigual, unstableinestable, unsustainableinsostenible
imagino un món que s'allunyi de la desigualtat, la inestabilitat i la insostenibilitat,
02:33
interdependenceinterdependència to integratedintegrat communitiescomunitats -- locallylocalment, nationallya nivell nacional and globallyglobalment --
interdependent per integrar comunitats, des del punt de vista local, nacional i mundial,
02:40
that shareCompartir the characteristicscaracterístiques of all successfulreeixit communitiescomunitats:
que comparteixi les característiques de les comunitats reeixides.
02:45
a broadlyamplament sharedcompartit, accessibleaccessible setconjunt of opportunitiesoportunitats,
Un conjunt d'oportunitats àmpliament compartides i accessibles,
02:48
a sharedcompartit sensesentit of responsibilityresponsabilitat for the successèxit of the commoncomú enterpriseempresa
un sentiment de responsabilitat compartida per a l'èxit de l'empresa comuna
02:54
and a genuinegenuí sensesentit of belongingpertinença.
i un sentiment autèntic de pertinença.
02:58
All easiermés fàcil said than donefet.
Sempre és més fàcil dir-ho que fer-ho.
03:04
When the terroristterrorista incidentsincidències occurredha passat in the UnitedRegne KingdomUnit a coupleparella of yearsanys agofa,
Quan fa un parell d'anys van succeir els actes terroristes al Regne Unit,
03:07
I think even thoughperò they didn't claimreclamació as manymolts livesvides as we lostperdut in the UnitedRegne StatesUnits on 9/11,
en els quals no van perir tantes persones com en l'ocorregut el 9/11 als Estats Units,
03:13
I think the thing that troubledpreocupat the BritishBritànic mostla majoria
penso que el que més va preocupar els britànics
03:18
was that the perpetratorsautors were not invadersinvasors, but homegrowncasa de camp citizensciutadans
va ser el fet que els autors no eren invasors, sinó ciutadans britànics,
03:20
whoseels qui religiousreligiosa and politicalpolític identitiesidentitats were more importantimportant to them
per als quals les seves identitats religioses i polítiques eren més importants
03:25
than the people they grewva créixer up with, wentva anar to schoolescola with,
que la gent amb què van créixer, van anar a l'escola,
03:30
workedtreballat with, sharedcompartit weekendscaps de setmana with, sharedcompartit mealsàpats with.
van treballar, van compartir caps de setmana i van menjar junts.
03:33
In other wordsparaules, they thought theirels seus differencesdiferències
En altres paraules, van considerar que les seves diferències
03:36
were more importantimportant than theirels seus commoncomú humanityhumanitat.
eren més importants que el fet de ser éssers humans.
03:39
It is the centralcentral psychologicalpsicològic plaguepesta of humankindhumanitat in the 21stst centurysegle.
El terrorisme és la principal plaga psicològica de la humanitat del segle XXI.
03:43
Into this mixbarrejar, people like us, who are not in publicpúblic officeoficina,
En aquests assumptes, la gent com nosaltres, que no ocupa càrrecs públics,
03:50
have more powerpoder to do good than at any time in historyhistòria,
té més poder per fer el bé que en qualsevol altre moment de la història,
03:55
because more than halfla meitat the world'smón people
ja que més de la meitat de la població mundial
04:00
liveen directe undersota governmentsgoverns they votedvotat in and can votevotar out.
viu sota governs que va votar i que també pot fer fora amb els seus vots.
04:02
And even non-democraticno democràtics governmentsgoverns are more sensitivesensible to publicpúblic opinionopinió.
I fins i tot els governs antidemocràtics són més sensibles a l'opinió pública.
04:05
Because primarilyprincipalment of the powerpoder of the InternetInternet,
Principalment pel poder d'Internet,
04:09
people of modestModest meanssignifica can bandbanda togetherjunts and amasspastar vastimmens sumssumes of moneydiners
les persones de recursos escassos poden agrupar-se i acumular grans sumes de diners
04:14
that can changecanviar the worldmón for some publicpúblic good if they all agreeacordar.
que poden canviar el món a la recerca d'algun bé comú quan es posin d'acord.
04:20
When the tsunamitsunami hitcolpejar SouthSud AsiaÀsia, the UnitedRegne StatesUnits contributedha contribuït 1.2 billionmil milions dollarsdòlars.
Quan el tsunami va copejar el sud d'Àsia, els Estats Units d´Amèrica van contribuir amb 1.200 milions de dòlars.
04:24
30 percentpercentatge of our householdsllars gaveva donar.
El 30 per cent de les nostres llars van fer donacions.
04:29
HalfMeitat of them gaveva donar over the InternetInternet.
La meitat es van fer a través d'Internet.
04:31
The medianmitjana contributionaportació was somewhereen algun lloc around 57 dollarsdòlars.
La donació mitjana va ser d´uns 57 dòlars.
04:33
And thirdlyen tercer lloc, because of the risepujar of non-governmentalno governamental organizationsorganitzacions.
I en tercer lloc, a causa de l'augment del nombre d'organitzacions no governamentals.
04:39
They, businessesempreses, other citizens'ciutadans groupsgrups, have enormousenorme powerpoder
Elles, les empreses i altres grups de ciutadans tenen l'enorme poder
04:44
to affectafectar the livesvides of our fellowcompany humanhumà beingséssers.
d'influir en les vides dels nostres semblants.
04:50
When I becamees va convertir presidentpresident in 1993,
Quan vaig arribar a la presidència l'any 1993,
04:55
there were nonecap of these organizationsorganitzacions in RussiaRússia.
no existia cap organització d'aquest tipus a Rússia.
04:57
There are now a coupleparella of hundredcent thousandmilers.
Avui dia existeixen unes dues-centes mil.
04:59
NoneCap in IndiaL'Índia. There are now at leastmenys a halfla meitat a millionmilions activeactiu.
Tampoc n'existien a l'Índia i avui n'hi ha, almenys, mig milió d'actives.
05:01
NoneCap in ChinaXina. There are now 250,000 registeredregistrat with the governmentgovern,
Tampoc n'hi havia a la Xina i avui n'existeixen 250.000 registrades pel govern,
05:05
probablyProbablement twicedues vegades again that manymolts who are not registeredregistrat for politicalpolític reasonsraons.
i és probable que n'hi hagi el doble, però que no estiguin registrades per raons polítiques.
05:08
When I organizedorganitzat my foundationfundació, and I thought about the worldmón as it is
Quan vaig començar amb la meva fundació i vaig pensar com és el món avui dia
05:14
and the worldmón that I hopeesperança to leavesortir to the nextPròxim generationgeneració,
i com seria el que desitjo deixar a la següent generació,
05:22
and I triedintentat to be realisticrealista about what I had caredcuidat about all my life
i vaig tractar de ser realista sobre allò que sempre em va importar tota la meva vida
05:27
that I could still have an impactimpacte on.
i sobre el que encara puc influir.
05:34
I wanted to focusenfocament on activitiesactivitats
Volia centrar-me en activitats
05:36
that would help to alleviatealleujar povertypobresa, fightlluitar diseasemalaltia, combatcombat climateclima changecanviar,
que ajudessin a combatre la pobresa, les malalties i el canvi climàtic,
05:39
bridgepont the religiousreligiosa, racialracial and other divideses divideix that tormentturment the worldmón,
a superar els obstacles religiosos, racials i d´altres tipus que turmenten al món.
05:46
but to do it in a way that would eithertampoc use
Però fer-ho de manera que poguéssim emprar
05:50
whateverel que sigui particularparticular skillshabilitats we could put togetherjunts in our groupgrup
qualsevol tipus d'habilitat que aconseguíssim reunir en la nostra organització
05:54
to changecanviar the way some publicpúblic good functionfunció was performedrealitzat
per canviar la manera en què es duien a terme certes funcions pel bé general
06:00
so that it would sweepescombrar acrossa través de the worldmón more.
de tal forma que pogués multiplicar-se per tot el món.
06:05
You saw one referencereferència to that in what we were ablecapaç to do with AIDSSIDA drugsdrogues.
Vosaltres vàreu veure un exemple d'això en el que vàrem poder fer amb els medicaments contra la SIDA.
06:08
And I want to say that the headcap of our AIDSSIDA effortesforç,
I vull dir que al capdavant d'aquest esforç,
06:14
and the personpersona who alsotambé is primarilyprincipalment activeactiu in the wishdesitjar I'll make tonightaquesta nit,
qui també participa de manera activa en el desig que demanaré aquesta nit,
06:17
IraIra MagazinerMagaziner, is here with me and I want to thank him for everything he's donefet.
hi ha l'Ira Magaziner, qui avui m'acompanya i a qui vull agrair tot el que ha fet.
06:21
He's over there.
Allà hi és.
06:25
(ApplauseAplaudiments)
[Aplaudiments]
06:27
When I got out of officeoficina and was askedpreguntat to work, first in the CaribbeanCaribbean,
Quan vaig deixar la presidència i em van demanar que treballés, primer en el Carib,
06:31
to try to help dealacord with the AIDSSIDA crisiscrisi,
per tractar d'ajudar a fer front a la crisi de la SIDA,
06:37
genericgenèric drugsdrogues were availabledisponible for about 500 dollarsdòlars a personpersona a yearcurs.
els medicaments genèrics estaven disponibles per uns 500 dòlars per persona a l'any.
06:40
If you boughtva comprar them in vastimmens bulksGranels,
Si es compraven en grans quantitats a l'engròs,
06:44
you could get them at a little undersota 400 dollarsdòlars.
es podien aconseguir per una mica menys de 400 dòlars.
06:46
The first countrypaís we wentva anar to work in, the BahamasBahames,
El primer país en el qual vàrem treballar va ser Bahames,
06:49
was payingpagant 3,500 dollarsdòlars for these drugsdrogues.
on pagaven 3.500 dòlars per aquests mateixos medicaments.
06:52
The marketmercat was so terriblyterriblement disorganizeddesorganitzats
El mercat estava tan terriblement desorganitzat
06:54
that they were buyingcomprant this medicinemedicina througha través two agentsagents
que compraven aquest tipus de medicament a través de dos agents,
06:57
who were gigginggigging them sevenfoldSevenfold.
que els pujaven el preu set vegades.
07:01
So the very first weeksetmana we were workingtreball,
Així que, en la nostra primera setmana de treball,
07:04
we got the pricepreu down to 500 dollarsdòlars.
vàrem aconseguir baixar el preu a 500 dòlars.
07:07
And all of a suddende sobte, they could saveguardar sevende set timestemps as manymolts livesvides
I de sobte, es podien salvar set vegades més vides
07:09
for the samemateix amountquantitat of moneydiners.
per la mateixa quantitat de diners.
07:11
Then we wentva anar to work with the manufacturersfabricants of AIDSSIDA medicinesmedicaments,
Després, vàrem començar a treballar amb els fabricants de fàrmacs per a la SIDA,
07:13
one of whomqui was citedcitat in the filmpel·lícula,
un dels quals va ser esmentat en la pel·lícula,
07:16
and negotiatednegociat a wholetot differentdiferent changecanviar in businessnegocis strategyestratègia,
i vàrem negociar un canvi totalment distint en l'estratègia empresarial.
07:18
because even at 500 dollarsdòlars, these drugsdrogues
Perquè fins i tot a 500 dòlars, aquestes medicines
07:23
were beingser soldvenut on a high-marginalta marge, low-volumebaix volum, uncertain-paymentpagament incert basisbase.
es venien sobre la base d'alts marges de benefici, baixos volums i pagaments incerts.
07:26
So we workedtreballat on improvingmillorant the productivityproductivitat of the operationsoperacions
Així que vàrem treballar en la millora de la productivitat de les operacions
07:31
and the supplysubministrament chaincadena, and wentva anar to a low-marginbaix marge, high-volumede gran volum,
i la cadena de subministrament, i ho vàrem canviar cap a un negoci de marges baixos, grans volums
07:35
absolutelyabsolutament certain-paymentcert-pagament businessnegocis.
i una certesa absoluta dels pagaments.
07:39
I jokedbroma that the mainprincipal contributionaportació we madefet
Solia fer broma dient que la principal aportació que vàrem fer
07:41
to the battlebatalla againsten contra AIDSSIDA was to get the manufacturersfabricants
en la batalla contra la SIDA va ser aconseguir que els fabricants
07:44
to changecanviar from a jewelryjoieria storebotiga to a grocerybotiga de queviures storebotiga strategyestratègia.
canviessin d'una estratègia d'una joieria a la d'un supermercat.
07:45
But the pricepreu wentva anar to 140 dollarsdòlars from 500.
No obstant això, el preu va caure de 500 a 140 dòlars.
07:51
And prettybonic soonaviat, the averagemitjana pricepreu was 192 dollarsdòlars.
I molt ràpid, el preu mitjà va ser de 192 dòlars.
07:55
Now we can get it for about 100 dollarsdòlars.
Avui es poden adquirir per prop de 100 dòlars.
07:59
Children'sInfantil medicinemedicina was 600 dollarsdòlars,
Els medicaments pediàtrics costaven 600 dòlars
08:01
because nobodyningú could affordpagar to buycomprar any of it.
perquè ningú podia comprar-los.
08:03
We negotiatednegociat it down to 190.
Vàrem negociar fins a baixar el preu a 190.
08:05
Then, the FrenchFrancès imposedimposades theirels seus brilliantlybrillantament conceivedconcebut airlineaerolínia taxImpost
Després, de forma brillant, els francesos van concebre el seu impost aeri
08:08
to createcrear a something calledanomenat UNITAIDUNITAID,
per crear el concepte anomenat UNITAID
08:12
got a bunchgrup of other countriespaïsos to help.
i van aconseguir que altres països ajudessin també.
08:14
That children'snens medicinemedicina is now 60 dollarsdòlars a personpersona a yearcurs.
Els fàrmacs pediàtrics ara costen 60 dòlars per persona a l'any.
08:16
The only thing that is keepingmanteniment us from basicallybàsicament savingestalvi the livesvides
L'única cosa que encara ens impedeix salvar les vides
08:19
of everybodytothom who needsnecessitats the medicinemedicina to stayquedar-se aliveviu
de tots aquells que necessiten el medicament per mantenir-se vius
08:24
are the absenceabsència of systemssistemes necessarynecessari to diagnosediagnosticar, treattractar and carecura
és l'absència de sistemes necessaris per diagnosticar, tractar i atendre
08:26
for people and deliverlliurar this medicinemedicina.
la gent i fer-los arribar aquests medicaments.
08:29
We startedva començar a childhoodinfància obesityobesitat initiativeiniciativa with the HeartCor AssociationAssociació in AmericaAmèrica.
Vàrem proposar una iniciativa per combatre l'obesitat infantil en conjunt amb l'Associació Nord-americana del Cor.
08:33
We triedintentat to do the samemateix thing by negotiatingnegociació industry-rightindústria-dret dealsofertes
Vàrem tractar de fer el mateix negociant acords
08:37
with the softsuau drinkbeure and the snackun aperitiu foodmenjar industryindústria to cuttallar the caloriccalòric
amb les indústries de refrescs i aperitius perquè reduïssin tant les calories
08:40
and other dangerousperillós contentcontingut of foodmenjar going to our childrennens in the schoolsescoles.
en els seus productes com també alguns ingredients perillosos dels aliments que arribaven als nostres fills a les escoles.
08:45
We just reorganizedreorganitzar-se the marketsmercats.
Tan sols vàrem reorganitzar els mercats.
08:49
And it occurredha passat to me that in this wholetot non-governmentalno governamental worldmón,
I se'm va ocórrer que en tot aquest món no governamental,
08:52
somebodyalgú needsnecessitats to be thinkingpensant about organizingorganitzant publicpúblic goodsbéns marketsmercats.
algú ha de pensar en l'organització dels mercats dels béns públics.
08:57
And that is now what we're tryingintentant to do,
I això és el que intentem fer ara,
09:02
and workingtreball with this largegran citiesciutats groupgrup to fightlluitar climateclima changecanviar,
a més de treballar amb aquest grup de grans ciutats per lluitar contra el canvi climàtic
09:04
to negotiatenegociar hugeenorme, biggran, volumevolum dealsofertes that will enablehabilitar citiesciutats
i aconseguir grans acords, que permetran que les ciutats
09:07
whichquin generategenerar 75 percentpercentatge of the world'smón greenhousehivernacle gasesgasos,
que generen el 75 per cent dels gasos d'efecte hivernacle del món
09:12
to drasticallydràsticament and quicklyràpidament reducereduir greenhousehivernacle gasgas emissionsemissions
els redueixin dràsticament i ràpida
09:15
in a way that is good economicseconomia.
d'una manera tal que resulti en beneficis econòmics.
09:18
And this wholetot discussiondiscussió as if it's some sortordenar of economiceconòmic burdencàrrega,
Així que, tota aquesta discussió sobre càrregues econòmiques
09:22
is a mysterymisteri to me.
és un misteri per a mi.
09:26
I think it's a bird'socell nestniu on the groundterra.
Considero que és una tasca fàcil.
09:27
When AlAl GoreGore wonguanyat his well-deservedben merescuda OscarOscar
Quan Al Gore va guanyar el seu merescut Oscar
09:29
for the "InconvenientUn inconvenient TruthVeritat" moviepel·lícula, I was thrilledemocionat,
per la pel lícula "Una veritat incòmoda", jo estava encantat
09:33
but I had urgedva instar him to make a secondsegon moviepel·lícula quicklyràpidament.
i li vaig recomanar que realitzés una segona pel·lícula ràpidament.
09:37
For those of you who saw "An InconvenientUn inconvenient TruthVeritat,"
Per a aquells de vosaltres que vàreu veure "Una veritat incòmoda",
09:41
the mostla majoria importantimportant slidediapositiva in the GoreGore lectureConferència is the last one,
la diapositiva més important de la seva conferència és l'última,
09:45
whichquin showsespectacles here'sheus aquí where greenhousehivernacle gasesgasos are going
en la qual es mostra fins on arribaran els gasos d'efecte hivernacle
09:50
if we don't do anything, here'sheus aquí where they could go.
si no fem res, aquí és on podrien arribar.
09:53
And then there are sixsis differentdiferent categoriescategories
I existeixen sis categories diferents
09:55
of things we can do to changecanviar the trajectorytrajectòria.
en les quals podem treballar per canviar la trajectòria.
09:57
We need a moviepel·lícula on those sixsis categoriescategories.
Necessitem una pel.lícula sobre aquestes sis categories.
09:59
And all of you need to have it embeddedincrustat in your brainscervells
I tots vosaltres necessiteu assimilar-ho
10:02
and to organizeorganitzar yourselvesvosaltres mateixos around it.
i organitzar-vos entorn d'això.
10:05
So we're tryingintentant to do that.
I això és el que intentem fer.
10:08
So organizingorganitzant these marketsmercats is one thing we try to do.
Per això tractem d'organitzar aquests tipus de mercats.
10:10
Now we have takenpresa on a secondsegon thing, and this getses posa to my wishdesitjar.
Ara ens encarreguem d'una altra cosa mès, que té a veure amb el meu desig.
10:13
It has been my experienceexperiència in workingtreball in developingdesenvolupament countriespaïsos
La meva experiència, en treballar en països en vies de desenvolupament, ha estat
10:17
that while the headlinestitulars maypot all be -- the pessimisticpessimista headlinestitulars maypot say,
que, encara que els titulars siguin, diguem-ne pessimistes,
10:22
well, we can't do this, that or the other thing because of corruptioncorrupció --
i diguin que no podem fer això o allò a causa de la corrupció,
10:26
I think incapacityincapacitat is a farlluny biggermés gran problemproblema in poorpobre countriespaïsos than corruptioncorrupció,
crec que als països pobres la incapacitat és un problema molt més gran que la corrupció
10:30
and feedsalimenta corruptioncorrupció.
i aquesta incapacitat alimenta la corrupció.
10:36
We now have the moneydiners, givendonat these lowbaix pricespreus, to distributedistribuir
Ara tenim diners i, amb aquests preus baixos, podem distribuir
10:40
AIDSSIDA drugsdrogues all over the worldmón to people we cannotno pot presentlyactualment reacharribar.
els medicaments contra la SIDA a tot el món a aquelles persones a les quals no arribem en aquest moments.
10:43
TodayAvui these lowbaix pricespreus are availabledisponible in the 25 countriespaïsos where we work,
Avui dia, aquests preus baixos estan disponibles en els 25 països on treballem
10:50
and in a totaltotal of 62 countriespaïsos,
i en un total de 62 països.
10:54
and about 550,000 people are gettingaconseguint the benefitsbeneficis of them.
I al voltant de 550.000 persones se'n beneficien.
10:56
But the moneydiners is there to reacharribar othersaltres.
Però els diners estan aquí per arribar a uns altres.
11:00
The systemssistemes are not there to reacharribar the people.
Els sistemes no estan aquí per arribar a la gent.
11:03
So what we have been tryingintentant to do,
Així que el que hem intentat fer,
11:06
workingtreball first in RwandaRwanda and then in MalawiMalawi and other placesllocs --
treballant primer a Rwanda i desprès a Malawi i altres llocs --
11:14
but I want to talk about RwandaRwanda tonightaquesta nit --
però aquesta nit vull parlar de Rwanda --
11:20
is to developdesenvolupar a modelmodel for ruralrural healthsalut carecura in a very poorpobre areaàrea
és elaborar un model d'assistència sanitària rural en una zona molt pobra,
11:22
that can be used to dealacord with AIDSSIDA, TBTB, malariamalària, other infectiousinfeccioses diseasesmalalties,
que es pugui utilitzar per tractar la SIDA, la tuberculosi, la malària, altres malalties infeccioses,
11:30
maternalmaterna and childnen healthsalut, and a wholetot rangerang of healthsalut issuesproblemes
la salut maternoinfantil i tota una sèrie de qüestions sanitàries
11:34
poorpobre people are grapplingbregant with in the developingdesenvolupament worldmón,
a les quals s'enfronten els pobres dels països en vies de desenvolupament,
11:37
that can first be scaledescalat for the wholetot nationnació of RwandaRwanda,
que pugui ampliar-se en primer lloc a tot Rwanda
11:40
and then will be a modelmodel that could literallyliteralment
i, desprès, sigui un model que es pogués
11:44
be implementedimplementat in any other poorpobre countrypaís in the worldmón.
implementar tal qual a qualsevol país pobre del món.
11:46
And the testprova is: one, will it do the jobtreball?
Les preguntes són: primera, funcionarà,
11:48
Will it provideproporcionar highalt qualityqualitat carecura?
desenvoluparà... proporcionarà assistència sanitària d'alta qualitat?
11:50
And two, will it do it at a pricepreu
I segona, es podrà dur a terme a uns preus
11:53
that will enablehabilitar the countrypaís to sustainsostenir a healthsalut carecura systemsistema
que permetin al país sostenir un sistema sanitari
11:55
withoutsense foreignestranger donorsdonants after fivecinc to 10 yearsanys?
sense l'ajuda de donants estrangers al cap de 5 o 10 anys?
11:59
Because the longermés llarg I dealacord with these problemsproblemes,
Perquè com més treballo amb aquests problemes,
12:03
the more convincedconvençut I am that we have to --
més convençut estic que hem de,
12:07
whetherja sigui it's economicseconomia, healthsalut, educationeducació, whateverel que sigui --
ja sigui en economia, educació, salut o el que sigui,
12:09
we have to buildconstruir systemssistemes.
hem de construir sistemes.
12:12
And the absenceabsència of systemssistemes that functionfunció
I l'absència de sistemes que funcionin
12:14
breaktrencar the connectionconnexió whichquin got you all in this seatseient tonightaquesta nit.
trenca la connexió que va fer que tots vosaltres estigueu aquí aquesta nit.
12:17
You think about whateverel que sigui your life has been,
Penseu en com ha estat la vostra vida
12:21
howevermalgrat això manymolts obstaclesobstacles you have facedenfrontat in your life,
i amb els obstacles amb què us heu enfrontat.
12:23
at criticalcrític juncturesconjuntures you always knewsabia
En aquests moments crítics sempre sabíeu
12:26
there was a predictableprevisible connectionconnexió betweenentre the effortesforç you exertedque exerceixen
que hi havia una connexió previsible entre l'esforç que vàreu fer
12:29
and the resultresultat you achievedaconseguit.
i el resultat que vàreu obtenir.
12:33
In a worldmón with no systemssistemes, with chaosChaos,
En un món sense sistemes, en caos,
12:35
everything becomeses converteix a guerillaGuerrilla strugglelluita,
tot es converteix en una lluita de guerrilles,
12:40
and this predictabilityprevisibilitat is not there.
on no es pot predir res.
12:43
And it becomeses converteix almostgairebé impossibleimpossible to saveguardar livesvides,
I es torna gairebé impossible salvar vides,
12:46
educateeducar kidsnens, developdesenvolupar economieseconomies, whateverel que sigui.
educar els infants, desenvolupar les economies, el que sigui.
12:49
The personpersona, in my viewveure,
La persona, al meu entendre,
12:52
who has donefet the bestmillor jobtreball of this in the healthsalut carecura areaàrea,
que ha fet el millor treball a l'àrea de la salut,
12:55
of buildingedifici a systemsistema in a very poorpobre areaàrea, is DrDr.. PaulPaul FarmerPagès,
establint un sistema en una zona molt pobra, és el Dr. Paul Farmer,
13:00
who, manymolts of you know, has workedtreballat for now 20 yearsanys with his groupgrup,
a qui molts de vosaltres coneixeu; porta 20 anys treballant amb el seu equip,
13:04
PartnersSocis in HealthSalut, primarilyprincipalment in HaitiHaití where he startedva començar,
Partners in Health, principalment a Haití, on va començar.
13:09
but they'veells ho han fet alsotambé workedtreballat in RussiaRússia, in PeruPerú
Però també han treballat a Rússia, a Perú
13:13
and other placesllocs around the worldmón.
i en altres llocs al voltant del món.
13:15
As poorpobre as HaitiHaití is, in the areaàrea where Farmer'sPagesa clinicclínica is activeactiu --
Tot i la pobresa d'Haití, a la zona on treballa la clínica de Farmer,
13:17
and they serveservir a catchmentcaptació areaàrea farlluny greatermajor
on serveixen professionals mèdics
13:22
than the medicalmèdic professionalsprofessionals they have would indicateindiqui they could serveservir --
que indiquen que es una àrea d'influència molt més gran que la que haurien d'atendre,
13:24
sincedes de llavors 1988, they have not lostperdut one personpersona to tuberculosistuberculosi, not one.
no han perdut una sola persona per tuberculosi des de 1988, cap ni una.
13:28
And they'veells ho han fet achievedaconseguit a lot of other amazingsorprenent healthsalut resultsresultats.
I han aconseguit molt més resultats sanitaris impressionants.
13:35
So when we decidedva decidir to work in RwandaRwanda
Així és que quan vàrem decidir treballar a Rwanda
13:40
on tryingintentant to dramaticallydramàticament increaseaugmentar the incomeingressos of the countrypaís and fightlluitar the AIDSSIDA problemproblema,
per tractar d'augmentar considerablement els ingressos del país i lluitar contra el problema de la SIDA,
13:44
we wanted to buildconstruir a healthcareatenció sanitària networkxarxa,
volíem establir una xarxa de serveis sanitaris,
13:49
because it had been totallytotalment destroyeddestruït duringdurant the genocidegenocidi in 1994,
ja que havia estat totalment destruïda durant el genocidi de 1994,
13:51
and the perper capitacapita incomeingressos was still undersota a dollardòlar a day.
i l'ingrés per capita encara era de menys d'un dòlar al dia.
13:55
So I rangva sonar up, askedpreguntat PaulPaul FarmerPagès if he would help.
Així que vaig trucar a Paul Farmer i li vaig preguntar si podia ajudar-nos.
13:59
Because it seemedsemblant to me if we could provedemostrar-ho there was a modelmodel in HaitiHaití
Perquè em semblava que si podíem demostrar que hi havia un model a Haití
14:04
and a modelmodel in RwandaRwanda that we could then take all over the countrypaís,
i un model a Rwanda, que podíem estendre a tot el país,
14:07
numbernúmero one, it would be a wonderfulmeravellós thing for a countrypaís
en primer lloc, això seria meravellós per a un país
14:11
that has sufferedpatit as much as any on EarthTerra in the last 15 yearsanys,
que ha patit tant com el que més en els darrers 15 anys;
14:13
and numbernúmero two, we would have something that could then be adaptedadaptat
i segon, tindríem alguna cosa que es podria adaptar
14:17
to any other poorpobre countrypaís anywhereon sigui in the worldmón.
a qualsevol país pobre d'arreu del món.
14:21
And so we have setconjunt about doing that.
I és el que hem començat a fer.
14:25
Now, we startedva començar workingtreball togetherjunts 18 monthsmesos agofa.
Vàrem començar a treballar junts fa 18 mesos.
14:29
And we're workingtreball in an areaàrea calledanomenat SouthernSud KayonzaKayonza,
Estem treballant en una àrea anomenada Kayonza del Sud,
14:33
whichquin is one of the poorestels més pobres areasàrees in RwandaRwanda,
que és una de les zones més pobres de Rwanda,
14:37
with a groupgrup that originallyoriginalment includesinclou about 400,000 people.
amb un grup inicial d´unes 400.000 persones.
14:41
We're essentiallyfonamentalment implementingimplementació what PaulPaul FarmerPagès did in HaitiHaití:
Bàsicament, estem implementant el que Paul Farmer va fer a Haití,
14:47
he developses desenvolupa and trainstrens paidpagat communitycomunitat healthsalut workerstreballadors
on ell desenvolupa i entrena els professionals sanitaris comunitaris i assalariats,
14:52
who are ablecapaç to identifyidentificar healthsalut problemsproblemes,
capaços d'identificar els problemes de salut,
14:57
ensureassegurar that people who have AIDSSIDA or TBTB are properlycorrectament diagnoseddiagnosticat
d'assegurar que les persones que tenen SIDA o tuberculosi siguin diagnosticades apropiadament
15:01
and take theirels seus medicinemedicina regularlyregularment,
i prenguin el seu medicament amb regularitat,
15:05
who work on bringingportant about healthsalut educationeducació, cleannet wateraigua and sanitationsanejament,
que treballen per proporcionar educació sobre la salut, aigua potable i serveis sanitaris,
15:07
providingproporcionant nutritionalnutricional supplementssuplements and movingen moviment people up the chaincadena of healthsalut carecura
subministren suplements nutricionals i apropen la gent al sistema sanitari
15:14
if they have problemsproblemes of the severitygravetat that requirerequereixen it.
quan tenen problemes greus i requereixen un major nivell d'atenció.
15:19
The proceduresprocediments that make this work have been perfectedperfeccionat,
Els procediments que fan que això funcioni han estat perfeccionats,
15:23
as I said, by PaulPaul FarmerPagès and his teamequip
com he dit, per Paul Farmer i el seu equip,
15:28
in theirels seus work in ruralrural HaitiHaití over the last 20 yearsanys.
en el seu treball rural a Haití durant els darrers 20 anys.
15:31
RecentlyRecentment we did an evaluationavaluació of the first 18 monthsmesos of our effortsesforços in RwandaRwanda.
Recentment, vàrem fer una avaluació dels primers 18 mesos dels nostres esforços a Rwanda.
15:34
And the resultsresultats were so good that the RwandanRwanda governmentgovern
I els resultats van ser tan bons que el govern de Rwanda
15:40
has now agreedconvingut to adoptadoptar the modelmodel for the entiretot countrypaís,
ha decidit adoptar el model per a tot el país,
15:45
and has stronglyfortament supportedrecolzat and put the fullple resourcesrecursos of the governmentgovern behinddarrere it.
i ha donat suport fermament, i ha posat tots els recursos governamentals en el projecte.
15:48
I'll tell you a little bitpoc about our teamequip because it's indicativeindicatiu of what we do.
Us explicaré una mica sobre el nostre equip perquè dóna idea del que fem.
15:54
We have about 500 people around the worldmón
Tenim al voltant de 500 persones a tot el món
15:58
workingtreball in our AIDSSIDA programprograma, some of them for nothing --
treballant al nostre programa de la SIDA, alguns sense rebre un sou,
16:01
just for transportationtransport, roomhabitació and boardpissarra.
només se'ls brinda transport, allotjament i menjar.
16:05
And then we have othersaltres workingtreball in these other relatedrelacionat programsprogrames.
També tenim altres persones que treballen en altres programes relacionats.
16:07
Our businessnegocis planpla in RwandaRwanda
El nostre pla de negocis a Rwanda
16:11
was put togetherjunts undersota the leadershiplideratge of DianaDiana NobleNoble,
es va elaborar sota el lideratge de Diana Noble,
16:13
who is an unusuallyinusualment gifteddotats womandona,
que és una dona amb dons extraordinaris,
16:16
but not unusualinusual in the typeescriu of people who have been willingdisposat to do this kindamable of work.
però moltes vegades comuns en el tipus de gent que ha estat disposada a fer aquest tipus de treball.
16:19
She was the youngestmés jove partnersoci at SchroderSchroder VenturesVentures in LondonLondres in her 20s.
Ella era l'associada més jove en Schroder Ventures a Londres quan tenia poc més de 20 anys.
16:24
She was CEOCEO of a successfulreeixit e-venturee-risc --
Va ser directora executiva d'una reeixida empresa de capital de risc;
16:29
she startedva començar and builtconstruït ReedReed ElsevierElsevier VenturesVentures --
va idear i aixecar Reed Elsevier Ventures,
16:31
and at 45 she decidedva decidir she wanted to do something differentdiferent with her life.
i als 45 va decidir que volia fer alguna cosa diferent amb la seva vida.
16:35
So she now worksfunciona full-timea temps complet on this for very little paypagar.
Així que ara treballa a temps complet en aquest projecte amb un sou molt baix.
16:38
She and her teamequip of formerantic businessnegocis people have createdcreat a businessnegocis planpla
Ella i el seu equip de gent del món empresarial han creat un pla de negoci
16:42
that will enablehabilitar us to scaleescala this healthsalut systemsistema up for the wholetot countrypaís.
que ens permetrà portar aquest sistema de salut a tot el país.
16:46
And it would be worthydigne of the kindamable of privateprivat equityequitat work
I això seria alguna cosa digna del tipus de treball amb capitals privats
16:50
she used to do when she was makingelaboració a lot more moneydiners for it.
que solia fer quan rebia molts més diners pel mateix.
16:55
When we cameva venir to this ruralrural areaàrea, 45 percentpercentatge of the childrennens undersota the ageedat of fivecinc
Quan vàrem arribar a aquesta zona rural, el 45 % dels nens menors de cinc anys
16:59
had stuntedatordit growthcreixement duevençut to malnutritionmalnutrició.
tenia retard del creixement per la desnutrició.
17:04
23 percentpercentatge of them diedva morir before they reachedarribat the ageedat of fivecinc.
El 23 % d'ells van morir abans de complir cinc anys.
17:09
MortalityMortalitat at birthnaixement was over two-and-a-halfdos-i-mig percentpercentatge.
La mortalitat neonatal era superior al 2,5 %.
17:17
Over 15 percentpercentatge of the deathsmorts amongentre adultsadults and childrennens occurredha passat
Més del 15 % de les morts entre nens i adults eren a causa
17:20
because of intestinalintestinal parasitesparàsits and diarrheadiarrea from dirtybrut wateraigua and inadequateinsuficient sanitationsanejament --
dels paràsits intestinals i la diarrea provocada per consumir aigua no potable i viure en condicions insalubres,
17:24
all entirelycompletament preventableprevenible and treatabletractable.
tot això totalment predictible i tractable.
17:29
Over 13 percentpercentatge of the deathsmorts were from respiratoryrespiratori illnessesmalalties --
Més del 13 % de les morts van ser per malalties respiratòries,
17:32
again, all preventableprevenible and treatabletractable.
de nou, totes evitables i tractables.
17:36
And not a singlesolter soulànima in this areaàrea was beingser treatedtractat for AIDSSIDA or tuberculosistuberculosi.
I no es tractava ni una sola persona en aquesta zona per a la SIDA o la tuberculosi.
17:39
WithinDins the first 18 monthsmesos, the followingsegüent things happenedsucceït:
Durant els primers 18 mesos, va ocórrer el següent:
17:45
we wentva anar from zerozero to about 2,000 people beingser treatedtractat for AIDSSIDA.
passàrem de 0 a 2.000 persones tractades contra la SIDA.
17:49
That's 80 percentpercentatge of the people who need treatmenttractament in this areaàrea.
Això representa el 80 per cent de les persones que necessiten tractament en aquesta regió.
17:53
Listen to this: lessmenys than four-tenthsquatre dècimes of one percentpercentatge of those beingser treatedtractat
Escolteu això: menys del 0,4 per cent dels que estaven en tractament
17:57
stoppeds'ha aturat takingpresa theirels seus medicinemedicina or otherwised'una altra manera defaultedincomplert on treatmenttractament.
van deixar de prendre la seva medicació o deixar el tractament.
18:02
That's lowermés baix than the figurefigura in the UnitedRegne StatesUnits.
Aquesta xifra és més baixa que als Estats Units.
18:06
LessMenys than three-tenthsdesens of one percentpercentatge
Menys del 0,3 per cent
18:09
had to transfertransferència to the more expensivecar second-linesegona línia drugsdrogues.
van haver de canviar a un tractament farmacològic de segona línia, que són més costosos.
18:11
400,000 pregnantembarassada womendones were broughtportat into counselingConselleria
Es va assessorar a 400.000 dones embarassades,
18:16
and will give birthnaixement for the first time withindins an organizedorganitzat healthcareatenció sanitària systemsistema.
les quals donaran a llum per primera vegada dins d'un sistema sanitari organitzat.
18:20
That's about 43 percentpercentatge of all the pregnanciesembarassos.
Això representa prop del 43 % de tots els embarassos.
18:25
About 40 percentpercentatge of all the people -- I said 400,000. I meantsignificava 40,000.
Al voltant del 40 per cent de totes les persones; he dit 400.000, però volia dir 40.000.
18:30
About 40 percentpercentatge of all the people who need TBTB treatmenttractament are now gettingaconseguint it --
Al voltant del 40 per cent de totes les persones que necessiten tractament contra la tuberculosi l'estan rebent,
18:34
in just 18 monthsmesos, up from zerozero when we startedva començar.
i això en només 18 mesos, considerant que vàrem començar des de zero.
18:38
43 percentpercentatge of the childrennens in need of an infantinfant feedingl'alimentació programprograma
El 43 per cent dels nens que necessiten un programa d'alimentació
18:42
to preventprevenir malnutritionmalnutrició and earlyaviat deathmort
per prevenir la desnutrició i la mort prematura
18:45
are now gettingaconseguint the foodmenjar supplementssuplements they need to stayquedar-se aliveviu and to growcréixer.
reben els suplements alimentaris que necessiten per sobreviure i créixer.
18:47
We'veHem startedva començar the first malariamalària treatmenttractament programsprogrames they'veells ho han fet ever had there.
Hem iniciat els primers programes per al tractament de la malària, que mai no havien tingut allà.
18:50
PatientsPacients admittedadmès to a hospitalhospital that was destroyeddestruït duringdurant the genocidegenocidi
Els pacients són admesos en un hospital que va ser destruït durant el genocidi
18:54
that we have renovatedrenovat alongjunts with fourquatre other clinicsclíniques,
i que hem renovat, juntament amb altres quatre clíniques,
18:59
completecomplet with solarsolar powerpoder generatorsgeneradors, good lablaboratori technologytecnologia.
amb generadors d'energia solar i equips de laboratori adequats.
19:04
We now are treatingtractant 325 people a monthmes,
Avui dia tractem 325 persones al mes,
19:09
despitemalgrat tot the factfet that almostgairebé 100 percentpercentatge of the AIDSSIDA patientspacients are now treatedtractat at home.
a pesar que gairebé el 100 per cent dels pacients amb SIDA són tractats ara a casa.
19:14
And the mostla majoria importantimportant thing is
I el més important és
19:20
because we'vetenim implementedimplementat PaulPaul Farmer'sPagesa modelmodel, usingutilitzant communitycomunitat healthsalut workerstreballadors,
que en haver implementat el model de Paul Farmer, utilitzant professionals sanitaris comunitaris,
19:23
we estimateestimació that this systemsistema could be put into placelloc for all of RwandaRwanda
estimem que aquest sistema podria ser engegat a tot Rwanda
19:28
for betweenentre fivecinc and sixsis percentpercentatge of GDPPIB,
amb un cinc o sis per cent del PIB,
19:34
and that the governmentgovern could sustainsostenir that
i que el govern podria mantenir-lo
19:38
withoutsense dependingdepenent on foreignestranger aidajudes after fivecinc or sixsis yearsanys.
sense dependre de l'ajuda externa al cap de cinc o sis anys.
19:42
And for those of you who understandentendre healthcareatenció sanitària economicseconomia
I per a aquells de vosaltres que enteneu l'economia dels serveis de salut,
19:48
you know that all wealthyrics countriespaïsos spendGastar betweenentre ninenou and 11 percentpercentatge of GDPPIB
sabeu que tots els països rics inverteixen entre el 9 i l'11 per cent del PIB
19:50
on healthsalut carecura, exceptexcepte for the UnitedRegne StatesUnits, we spendGastar 16 --
en salut, a excepció dels Estats Units, on gastem el 16 %,
19:55
but that's a storyhistòria for anotherun altre day.
però aquesta és una història per a un altre dia.
19:57
(LaughterRiure)
[Rialles]
20:00
We're now workingtreball with PartnersSocis in HealthSalut and the MinistryMinisteri of HealthSalut in RwandaRwanda
Ara treballem amb Partners in Health i el Ministeri de Sanitat de Rwanda
20:02
and our FoundationFundació folksgent to scaleescala this systemsistema up.
i amb la gent de la nostra Fundació per ampliar aquest sistema a altres llocs.
20:07
We're alsotambé beginninginici to do this in MalawiMalawi and LesothoLesotho.
També comencem a fer-ho a Malawi i Lesotho.
20:11
And we have similarsimilar projectsprojectes in TanzaniaTanzània, MozambiqueMoçambic,
I tenim projectes similars a Tanzània, Moçambic,
20:17
KenyaKenya and EthiopiaEtiòpia with other partnerssocis tryingintentant to achieveaconseguir the samemateix thing:
Kenya i Etiòpia, amb altres socis que tracten d'aconseguir el mateix:
20:21
to saveguardar as manymolts livesvides as quicklyràpidament as we can,
salvar moltes vides tan ràpidament com puguem,
20:26
but to do it in a systematicsistemàtica way that can be implementedimplementat nationwidea nivell nacional
però fer-ho d'una manera sistemàtica, que es pugui implementar en l'àmbit nacional
20:28
and then with a modelmodel that can be implementedimplementat in any countrypaís in the worldmón.
i, després, amb un model que pugui aplicar-se a qualsevol país del món.
20:31
We need initialinicial upfrontper avançat investmentinversió to traintren doctorsmetges, nursesinfermeres,
Necessitem una inversió inicial per capacitar els metges, infermeres,
20:35
healthsalut administrationAdministració and communitycomunitat healthsalut workerstreballadors throughouttot the countrypaís,
treballadors de l'administració i personal sanitari de tot el país,
20:39
to setconjunt up the informationinformació technologytecnologia, the solarsolar energyenergia,
per implementar les tecnologies de la informació, la energia solar,
20:42
the wateraigua and sanitationsanejament, the transportationtransport infrastructureinfraestructura.
l'aigua, els serveis sanitaris i la infraestructura dels transports.
20:45
But over a five-cinc- to 10-year-curs periodperíode,
Però al llarg d'un període de cinc a 10 anys,
20:48
we will take down the need for outsidefora assistanceassistència
reduirem la necessitat de l'ajuda externa
20:51
and eventuallyeventualment it will be phasedescalonat out.
i a la fi en prescindirem.
20:53
My wishdesitjar is that TEDTED assistajudar us in our work and help us to buildconstruir
El meu desig és que TED col•labori en el nostre treball i ens ajudi a establir
20:56
a high-qualityqualitat ruralrural healthsalut systemsistema in a poorpobre countrypaís, RwandaRwanda,
un sistema sanitari rural d'alta qualitat en un país pobre, Rwanda,
21:04
that can be a modelmodel for AfricaÀfrica,
que pot ser un model per a l'Àfrica
21:08
and indeeden efecte, for any poorpobre countrypaís anywhereon sigui in the worldmón.
i, de fet, per a qualsevol país pobre en qualsevol part del món.
21:10
My beliefcreença is that this will help us to buildconstruir a more integratedintegrat worldmón
Crec que això ens ajudarà a construir un món més integrat
21:15
with more partnerssocis and fewermenys terroriststerroristes,
amb més socis i menys terroristes,
21:21
with more productiveproductiu citizensciutadans and fewermenys hatersenemics,
amb més ciutadans productius i menys gent que odia,
21:24
a placelloc we'dnosaltres ho faria all want our kidsnens and our grandchildrennéts to growcréixer up in.
un lloc en el qual tots voldríem que els nostres fills i néts creixessin.
21:27
It has been an honorhonor for me, particularlyparticularment, to work in RwandaRwanda
Per a mi ha estat un honor, particularment treballar a Rwanda,
21:33
where we alsotambé have a majormajor economiceconòmic developmentdesenvolupament projectprojecte
on també tenim un projecte important de desenvolupament econòmic
21:39
in partnershipassociació with SirSir TomTom HunterCaçador, the ScottishEscocès philanthropistfilàntrop,
en associació amb Sir Tom Hunter, el filàntrop escocès,
21:42
where last yearcurs we, usingutilitzant the samemateix thing with AIDSSIDA drugsdrogues,
on l'any passat, usant la mateixa estratègia que amb els medicaments contra la SIDA,
21:47
cuttallar the costcost of fertilizerfertilitzant and the interestinterès ratestarifes on microcreditmicrocrèdit loanspréstecs by 30 percentpercentatge
vàrem reduir el cost dels fertilitzants i els interessos dels microcrèdits en un 30 per cent
21:50
and achievedaconseguit three-tres- to four-hundredquatre - cents percentpercentatge increasesaugmenta
i vàrem aconseguir augments del 300 al 400 per cent
21:56
in cropcultiu yieldsrendiments with the farmersagricultors.
en el rendiment de les collites dels pagesos.
22:00
These people have been througha través a lot and nonecap of us, mostla majoria of all me,
Aquestes persones han passat per molt, i cap de nosaltres, sobretot jo,
22:02
helpedajudat them when they were on the vergeverge of destroyingdestruint eachcadascun other.
els va ajudar quan anaven camí de destruir-se els uns als altres.
22:08
We're undoingdesfer that now, and they are so over it and so into theirels seus futurefutur.
Avui ho estem revertint i ells ho han superat i estan enfocats en el seu futur.
22:12
We're doing this in an environmentallyambientalment responsibleresponsable way.
Ho estem fent de manera ambientalment responsable.
22:18
I'm doing my bestmillor to convinceconvencer them not to runcorrer the electricelèctric gridreixeta
Hi esmerço tota la meva capacitat per convèncer-los de no portar la xarxa elèctrica
22:22
to the 35 percentpercentatge of the people that have no accessaccés,
al 35 per cent de les persones que no hi tenen accés,
22:26
but to do it with cleannet energyenergia. To have responsibleresponsable reforestationreforestació projectsprojectes,
tret que sigui amb energia neta, o que tinguin projectes responsables de reforestació.
22:29
the RwandansRwandesos, interestinglyinteressant enoughsuficient, have been quitebastant good, MrSr.. WilsonWilson,
Els ruandesos, curiosament, han estat molt bé, senyor Wilson,
22:34
in preservingpreservar theirels seus topsoilterra vegetal.
en la preservació del seu mantell vegetal.
22:38
There's a coupleparella of guys from southernmeridional farmingAgricultura familiesfamílies --
Hi ha un parell de nois que provenen de famílies meridionals d'agricultors,
22:40
the first thing I did when I wentva anar out to this placelloc
i el primer que vaig fer quan vaig ser a aquest lloc
22:44
was to get down on my handsmans and kneesgenolls and digexcavar in the dirtbrutícia
va ser ajupir-me i cavar a la terra
22:46
and see what they'dho farien donefet with it.
i veure què havien fet amb ella.
22:48
We have a chanceoportunitat here to provedemostrar-ho that a countrypaís
Tenim aquí una oportunitat per demostrar que un país
22:50
that almostgairebé slaughteredsacrificats itselfella mateixa out of existenceexistència
que gairebé es va exterminar a si mateix
22:54
can practicepràctica reconciliationreconciliació, reorganizereorganitzar itselfella mateixa, focusenfocament on tomorrowdemà
pot reconciliar-se, reorganitzar-se, centrar-se en el demà
23:00
and provideproporcionar comprehensivecomplet, qualityqualitat healthsalut carecura with minimalmínim outsidefora help.
i oferir serveis sanitaris complets, de qualitat i amb la mínima ajuda externa.
23:07
I am gratefulagraït for this prizepremi, and I will use it to that endfinal.
Estic agraït per aquest premi i l´utilitzaré per a aquesta finalitat.
23:14
We could use some more help to do this,
Ens vindria bé més ajuda per aconseguir-ho,
23:20
but think of what it would mean if we could have a world-classclasse mundial healthsalut systemsistema
però penseu en el que significaria tenir un sistema de salut de classe mundial
23:24
in RwandaRwanda -- in a countrypaís with a less-than-one-dollar-a-day-per-capitaless-than-One-Dollar-a-Day-per-capita incomeingressos,
a Rwanda, en un país l'ingrés per capita del qual és de menys d'un dòlar al dia,
23:28
one that could saveguardar hundredscentenars of millionsmilions of livesvides
un sistema que podria salvar centenars de milions de vides
23:33
over the nextPròxim decadedècada if appliedaplicat to everycada similarlyde manera similar situatedsituat countrypaís on EarthTerra.
durant la propera dècada si s'aplica a tots els països del món amb situacions similars.
23:37
It's worthval la pena a try and I believe it would succeedtriomfar.
Val la pena intentar-ho i crec que tindria èxit.
23:44
Thank you and God blessbeneeixi you.
Gràcies i que Déu els beneeixi.
23:48
(ApplauseAplaudiments)
[Aplaudiments]
23:51
Translated by Gemma Sanza Porcar
Reviewed by Rafel Marco i Molina

▲Back to top

About the speaker:

Bill Clinton - Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation.

Why you should listen

Elected President of the United States in 1992 and again in 1996, Bill Clinton left office determined to continue his life of service -- to build the kind of world he wants to hand down to his daughter. His William J. Clinton Foundation is focused on four critical areas: health security, with an emphasis on HIV/AIDS; economic empowerment; leadership development and citizen service; and racial, ethnic and religious reconciliation.

Foundation projects include working with pharmaceutical companies to lower the costs of medicines to needy areas, and, through his Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative (CHAI), developing an innovative health care system that can be successful and sustainable throughout the developing world. His Clinton Global Initiative brings together world leaders to discuss the world's most pressing challenges.

In 2015, The Clinton Development Initiative partnered with Visa to help Rwandan farmers conduct business digitally, increasing their financial security and economic empowerment. 

Keep up with other updates and news from the Clinton Foundation here

More profile about the speaker
Bill Clinton | Speaker | TED.com