English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

Bill Clinton: My wish: Rebuilding Rwanda

Bill Clinton parla sobre la reconstrucció de Rwanda

Filmed
Views 857,707

En acceptar el Premi TED 2007, Bill Clinton demana ajuda per portar assistència sanitària a Rwanda i a la resta del món

- Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation. Full bio

I thought in getting up to my TED wish
Vaig pensar en aixecar-me a demanar el meu desig TED,
00:25
I would try to begin by putting in perspective what I try to do
que tractaria de començar posant en perspectiva el que intento fer
00:31
and how it fits with what they try to do.
i com encaixa amb allò que intenten fer.
00:38
We live in a world that everyone knows is interdependent,
Com tots sabem, vivim en un món interdependent,
00:42
but insufficient in three major ways.
però insuficient en tres aspectes fonamentals.
00:47
It is, first of all, profoundly unequal:
És, abans de res, profundament desigual.
00:53
half the world's people still living on less than two dollars a day;
La meitat de la població mundial encara viu amb menys de dos dòlars al dia;
00:56
a billion people with no access to clean water;
mil milions de persones no tenen accés a l´aigua potable,
01:00
two and a half billion no access to sanitation;
dues mil cinc-cents milions no tenen accés a la sanitat,
01:02
a billion going to bed hungry every night;
mil milions de persones van a dormir amb gana cada nit.
01:05
one in four deaths every year from AIDS, TB, malaria
Una de cada quatre morts a l´any és a causa de la SIDA, la tuberculosi, la malària
01:07
and the variety of infections associated with dirty water --
i les infeccions provocades per ingerir aigua no potable --
01:12
80 percent of them under five years of age.
el 80 per cent d'aquestes morts és de menors de cinc anys.
01:16
Even in wealthy countries it is common now to see inequality growing.
Fins i tot als països rics és comú veure com creix la desigualtat.
01:19
In the United States, since 2001 we've had five years of economic growth,
Als Estats Units d´Amèrica, hem tingut cinc anys de creixement econòmic des de 2001,
01:25
five years of productivity growth in the workplace,
cinc anys de creixement de la productivitat en el lloc de treball,
01:30
but median wages are stagnant and the percentage of working families
però els salaris mitjans s'han estancat i el percentatge de famílies treballadores
01:33
dropping below the poverty line is up by four percent.
que han caigut per sota de la línia de pobresa ha augmentat en un quatre per cent.
01:37
The percentage of working families without health care up by four percent.
El percentatge de famílies treballadores que no disposen d'atenció sanitària ha augmentat un quatre per cent.
01:41
So this interdependent world which has been pretty good to most of us --
Així que, aquest món interdependent, que ha estat tan bo per a la majoria de nosaltres --
01:45
which is why we're all here in Northern California doing what we do
raó per la qual estem tots aquí al nord de Califòrnia fent el que fem
01:49
for a living, enjoying this evening -- is profoundly unequal.
per guanyar-nos la vida i gaudint d'aquesta vetllada--, és profundament desigual.
01:53
It is also unstable.
També és inestable.
01:58
Unstable because of the threats of terror,
Inestable a causa de les amenaces terroristes,
02:01
weapons of mass destruction, the spread of global disease
les armes de destrucció massiva, la propagació de malalties a tot el món
02:05
and a sense that we are vulnerable to it in a way that we weren't not so many years ago.
i la sensació que som vulnerables a aquest fenomen como no ho érem des de fa molts anys.
02:08
And perhaps most important of all, it is unsustainable
I potser, l'aspecte més important és que aquest món és insostenible
02:15
because of climate change, resource depletion and species destruction.
a causa del canvi climàtic, de l´esgotament dels recursos naturals i de l'extinció d'espècies.
02:19
When I think about the world I would like to leave to my daughter
Quan penso en el món que voldria deixar-li a la meva filla
02:27
and the grandchildren I hope to have,
i als néts que espero tenir,
02:31
it is a world that moves away from unequal, unstable, unsustainable
imagino un món que s'allunyi de la desigualtat, la inestabilitat i la insostenibilitat,
02:33
interdependence to integrated communities -- locally, nationally and globally --
interdependent per integrar comunitats, des del punt de vista local, nacional i mundial,
02:40
that share the characteristics of all successful communities:
que comparteixi les característiques de les comunitats reeixides.
02:45
a broadly shared, accessible set of opportunities,
Un conjunt d'oportunitats àmpliament compartides i accessibles,
02:48
a shared sense of responsibility for the success of the common enterprise
un sentiment de responsabilitat compartida per a l'èxit de l'empresa comuna
02:54
and a genuine sense of belonging.
i un sentiment autèntic de pertinença.
02:58
All easier said than done.
Sempre és més fàcil dir-ho que fer-ho.
03:04
When the terrorist incidents occurred in the United Kingdom a couple of years ago,
Quan fa un parell d'anys van succeir els actes terroristes al Regne Unit,
03:07
I think even though they didn't claim as many lives as we lost in the United States on 9/11,
en els quals no van perir tantes persones com en l'ocorregut el 9/11 als Estats Units,
03:13
I think the thing that troubled the British most
penso que el que més va preocupar els britànics
03:18
was that the perpetrators were not invaders, but homegrown citizens
va ser el fet que els autors no eren invasors, sinó ciutadans britànics,
03:20
whose religious and political identities were more important to them
per als quals les seves identitats religioses i polítiques eren més importants
03:25
than the people they grew up with, went to school with,
que la gent amb què van créixer, van anar a l'escola,
03:30
worked with, shared weekends with, shared meals with.
van treballar, van compartir caps de setmana i van menjar junts.
03:33
In other words, they thought their differences
En altres paraules, van considerar que les seves diferències
03:36
were more important than their common humanity.
eren més importants que el fet de ser éssers humans.
03:39
It is the central psychological plague of humankind in the 21st century.
El terrorisme és la principal plaga psicològica de la humanitat del segle XXI.
03:43
Into this mix, people like us, who are not in public office,
En aquests assumptes, la gent com nosaltres, que no ocupa càrrecs públics,
03:50
have more power to do good than at any time in history,
té més poder per fer el bé que en qualsevol altre moment de la història,
03:55
because more than half the world's people
ja que més de la meitat de la població mundial
04:00
live under governments they voted in and can vote out.
viu sota governs que va votar i que també pot fer fora amb els seus vots.
04:02
And even non-democratic governments are more sensitive to public opinion.
I fins i tot els governs antidemocràtics són més sensibles a l'opinió pública.
04:05
Because primarily of the power of the Internet,
Principalment pel poder d'Internet,
04:09
people of modest means can band together and amass vast sums of money
les persones de recursos escassos poden agrupar-se i acumular grans sumes de diners
04:14
that can change the world for some public good if they all agree.
que poden canviar el món a la recerca d'algun bé comú quan es posin d'acord.
04:20
When the tsunami hit South Asia, the United States contributed 1.2 billion dollars.
Quan el tsunami va copejar el sud d'Àsia, els Estats Units d´Amèrica van contribuir amb 1.200 milions de dòlars.
04:24
30 percent of our households gave.
El 30 per cent de les nostres llars van fer donacions.
04:29
Half of them gave over the Internet.
La meitat es van fer a través d'Internet.
04:31
The median contribution was somewhere around 57 dollars.
La donació mitjana va ser d´uns 57 dòlars.
04:33
And thirdly, because of the rise of non-governmental organizations.
I en tercer lloc, a causa de l'augment del nombre d'organitzacions no governamentals.
04:39
They, businesses, other citizens' groups, have enormous power
Elles, les empreses i altres grups de ciutadans tenen l'enorme poder
04:44
to affect the lives of our fellow human beings.
d'influir en les vides dels nostres semblants.
04:50
When I became president in 1993,
Quan vaig arribar a la presidència l'any 1993,
04:55
there were none of these organizations in Russia.
no existia cap organització d'aquest tipus a Rússia.
04:57
There are now a couple of hundred thousand.
Avui dia existeixen unes dues-centes mil.
04:59
None in India. There are now at least a half a million active.
Tampoc n'existien a l'Índia i avui n'hi ha, almenys, mig milió d'actives.
05:01
None in China. There are now 250,000 registered with the government,
Tampoc n'hi havia a la Xina i avui n'existeixen 250.000 registrades pel govern,
05:05
probably twice again that many who are not registered for political reasons.
i és probable que n'hi hagi el doble, però que no estiguin registrades per raons polítiques.
05:08
When I organized my foundation, and I thought about the world as it is
Quan vaig començar amb la meva fundació i vaig pensar com és el món avui dia
05:14
and the world that I hope to leave to the next generation,
i com seria el que desitjo deixar a la següent generació,
05:22
and I tried to be realistic about what I had cared about all my life
i vaig tractar de ser realista sobre allò que sempre em va importar tota la meva vida
05:27
that I could still have an impact on.
i sobre el que encara puc influir.
05:34
I wanted to focus on activities
Volia centrar-me en activitats
05:36
that would help to alleviate poverty, fight disease, combat climate change,
que ajudessin a combatre la pobresa, les malalties i el canvi climàtic,
05:39
bridge the religious, racial and other divides that torment the world,
a superar els obstacles religiosos, racials i d´altres tipus que turmenten al món.
05:46
but to do it in a way that would either use
Però fer-ho de manera que poguéssim emprar
05:50
whatever particular skills we could put together in our group
qualsevol tipus d'habilitat que aconseguíssim reunir en la nostra organització
05:54
to change the way some public good function was performed
per canviar la manera en què es duien a terme certes funcions pel bé general
06:00
so that it would sweep across the world more.
de tal forma que pogués multiplicar-se per tot el món.
06:05
You saw one reference to that in what we were able to do with AIDS drugs.
Vosaltres vàreu veure un exemple d'això en el que vàrem poder fer amb els medicaments contra la SIDA.
06:08
And I want to say that the head of our AIDS effort,
I vull dir que al capdavant d'aquest esforç,
06:14
and the person who also is primarily active in the wish I'll make tonight,
qui també participa de manera activa en el desig que demanaré aquesta nit,
06:17
Ira Magaziner, is here with me and I want to thank him for everything he's done.
hi ha l'Ira Magaziner, qui avui m'acompanya i a qui vull agrair tot el que ha fet.
06:21
He's over there.
Allà hi és.
06:25
(Applause)
[Aplaudiments]
06:27
When I got out of office and was asked to work, first in the Caribbean,
Quan vaig deixar la presidència i em van demanar que treballés, primer en el Carib,
06:31
to try to help deal with the AIDS crisis,
per tractar d'ajudar a fer front a la crisi de la SIDA,
06:37
generic drugs were available for about 500 dollars a person a year.
els medicaments genèrics estaven disponibles per uns 500 dòlars per persona a l'any.
06:40
If you bought them in vast bulks,
Si es compraven en grans quantitats a l'engròs,
06:44
you could get them at a little under 400 dollars.
es podien aconseguir per una mica menys de 400 dòlars.
06:46
The first country we went to work in, the Bahamas,
El primer país en el qual vàrem treballar va ser Bahames,
06:49
was paying 3,500 dollars for these drugs.
on pagaven 3.500 dòlars per aquests mateixos medicaments.
06:52
The market was so terribly disorganized
El mercat estava tan terriblement desorganitzat
06:54
that they were buying this medicine through two agents
que compraven aquest tipus de medicament a través de dos agents,
06:57
who were gigging them sevenfold.
que els pujaven el preu set vegades.
07:01
So the very first week we were working,
Així que, en la nostra primera setmana de treball,
07:04
we got the price down to 500 dollars.
vàrem aconseguir baixar el preu a 500 dòlars.
07:07
And all of a sudden, they could save seven times as many lives
I de sobte, es podien salvar set vegades més vides
07:09
for the same amount of money.
per la mateixa quantitat de diners.
07:11
Then we went to work with the manufacturers of AIDS medicines,
Després, vàrem començar a treballar amb els fabricants de fàrmacs per a la SIDA,
07:13
one of whom was cited in the film,
un dels quals va ser esmentat en la pel·lícula,
07:16
and negotiated a whole different change in business strategy,
i vàrem negociar un canvi totalment distint en l'estratègia empresarial.
07:18
because even at 500 dollars, these drugs
Perquè fins i tot a 500 dòlars, aquestes medicines
07:23
were being sold on a high-margin, low-volume, uncertain-payment basis.
es venien sobre la base d'alts marges de benefici, baixos volums i pagaments incerts.
07:26
So we worked on improving the productivity of the operations
Així que vàrem treballar en la millora de la productivitat de les operacions
07:31
and the supply chain, and went to a low-margin, high-volume,
i la cadena de subministrament, i ho vàrem canviar cap a un negoci de marges baixos, grans volums
07:35
absolutely certain-payment business.
i una certesa absoluta dels pagaments.
07:39
I joked that the main contribution we made
Solia fer broma dient que la principal aportació que vàrem fer
07:41
to the battle against AIDS was to get the manufacturers
en la batalla contra la SIDA va ser aconseguir que els fabricants
07:44
to change from a jewelry store to a grocery store strategy.
canviessin d'una estratègia d'una joieria a la d'un supermercat.
07:45
But the price went to 140 dollars from 500.
No obstant això, el preu va caure de 500 a 140 dòlars.
07:51
And pretty soon, the average price was 192 dollars.
I molt ràpid, el preu mitjà va ser de 192 dòlars.
07:55
Now we can get it for about 100 dollars.
Avui es poden adquirir per prop de 100 dòlars.
07:59
Children's medicine was 600 dollars,
Els medicaments pediàtrics costaven 600 dòlars
08:01
because nobody could afford to buy any of it.
perquè ningú podia comprar-los.
08:03
We negotiated it down to 190.
Vàrem negociar fins a baixar el preu a 190.
08:05
Then, the French imposed their brilliantly conceived airline tax
Després, de forma brillant, els francesos van concebre el seu impost aeri
08:08
to create a something called UNITAID,
per crear el concepte anomenat UNITAID
08:12
got a bunch of other countries to help.
i van aconseguir que altres països ajudessin també.
08:14
That children's medicine is now 60 dollars a person a year.
Els fàrmacs pediàtrics ara costen 60 dòlars per persona a l'any.
08:16
The only thing that is keeping us from basically saving the lives
L'única cosa que encara ens impedeix salvar les vides
08:19
of everybody who needs the medicine to stay alive
de tots aquells que necessiten el medicament per mantenir-se vius
08:24
are the absence of systems necessary to diagnose, treat and care
és l'absència de sistemes necessaris per diagnosticar, tractar i atendre
08:26
for people and deliver this medicine.
la gent i fer-los arribar aquests medicaments.
08:29
We started a childhood obesity initiative with the Heart Association in America.
Vàrem proposar una iniciativa per combatre l'obesitat infantil en conjunt amb l'Associació Nord-americana del Cor.
08:33
We tried to do the same thing by negotiating industry-right deals
Vàrem tractar de fer el mateix negociant acords
08:37
with the soft drink and the snack food industry to cut the caloric
amb les indústries de refrescs i aperitius perquè reduïssin tant les calories
08:40
and other dangerous content of food going to our children in the schools.
en els seus productes com també alguns ingredients perillosos dels aliments que arribaven als nostres fills a les escoles.
08:45
We just reorganized the markets.
Tan sols vàrem reorganitzar els mercats.
08:49
And it occurred to me that in this whole non-governmental world,
I se'm va ocórrer que en tot aquest món no governamental,
08:52
somebody needs to be thinking about organizing public goods markets.
algú ha de pensar en l'organització dels mercats dels béns públics.
08:57
And that is now what we're trying to do,
I això és el que intentem fer ara,
09:02
and working with this large cities group to fight climate change,
a més de treballar amb aquest grup de grans ciutats per lluitar contra el canvi climàtic
09:04
to negotiate huge, big, volume deals that will enable cities
i aconseguir grans acords, que permetran que les ciutats
09:07
which generate 75 percent of the world's greenhouse gases,
que generen el 75 per cent dels gasos d'efecte hivernacle del món
09:12
to drastically and quickly reduce greenhouse gas emissions
els redueixin dràsticament i ràpida
09:15
in a way that is good economics.
d'una manera tal que resulti en beneficis econòmics.
09:18
And this whole discussion as if it's some sort of economic burden,
Així que, tota aquesta discussió sobre càrregues econòmiques
09:22
is a mystery to me.
és un misteri per a mi.
09:26
I think it's a bird's nest on the ground.
Considero que és una tasca fàcil.
09:27
When Al Gore won his well-deserved Oscar
Quan Al Gore va guanyar el seu merescut Oscar
09:29
for the "Inconvenient Truth" movie, I was thrilled,
per la pel lícula "Una veritat incòmoda", jo estava encantat
09:33
but I had urged him to make a second movie quickly.
i li vaig recomanar que realitzés una segona pel·lícula ràpidament.
09:37
For those of you who saw "An Inconvenient Truth,"
Per a aquells de vosaltres que vàreu veure "Una veritat incòmoda",
09:41
the most important slide in the Gore lecture is the last one,
la diapositiva més important de la seva conferència és l'última,
09:45
which shows here's where greenhouse gases are going
en la qual es mostra fins on arribaran els gasos d'efecte hivernacle
09:50
if we don't do anything, here's where they could go.
si no fem res, aquí és on podrien arribar.
09:53
And then there are six different categories
I existeixen sis categories diferents
09:55
of things we can do to change the trajectory.
en les quals podem treballar per canviar la trajectòria.
09:57
We need a movie on those six categories.
Necessitem una pel.lícula sobre aquestes sis categories.
09:59
And all of you need to have it embedded in your brains
I tots vosaltres necessiteu assimilar-ho
10:02
and to organize yourselves around it.
i organitzar-vos entorn d'això.
10:05
So we're trying to do that.
I això és el que intentem fer.
10:08
So organizing these markets is one thing we try to do.
Per això tractem d'organitzar aquests tipus de mercats.
10:10
Now we have taken on a second thing, and this gets to my wish.
Ara ens encarreguem d'una altra cosa mès, que té a veure amb el meu desig.
10:13
It has been my experience in working in developing countries
La meva experiència, en treballar en països en vies de desenvolupament, ha estat
10:17
that while the headlines may all be -- the pessimistic headlines may say,
que, encara que els titulars siguin, diguem-ne pessimistes,
10:22
well, we can't do this, that or the other thing because of corruption --
i diguin que no podem fer això o allò a causa de la corrupció,
10:26
I think incapacity is a far bigger problem in poor countries than corruption,
crec que als països pobres la incapacitat és un problema molt més gran que la corrupció
10:30
and feeds corruption.
i aquesta incapacitat alimenta la corrupció.
10:36
We now have the money, given these low prices, to distribute
Ara tenim diners i, amb aquests preus baixos, podem distribuir
10:40
AIDS drugs all over the world to people we cannot presently reach.
els medicaments contra la SIDA a tot el món a aquelles persones a les quals no arribem en aquest moments.
10:43
Today these low prices are available in the 25 countries where we work,
Avui dia, aquests preus baixos estan disponibles en els 25 països on treballem
10:50
and in a total of 62 countries,
i en un total de 62 països.
10:54
and about 550,000 people are getting the benefits of them.
I al voltant de 550.000 persones se'n beneficien.
10:56
But the money is there to reach others.
Però els diners estan aquí per arribar a uns altres.
11:00
The systems are not there to reach the people.
Els sistemes no estan aquí per arribar a la gent.
11:03
So what we have been trying to do,
Així que el que hem intentat fer,
11:06
working first in Rwanda and then in Malawi and other places --
treballant primer a Rwanda i desprès a Malawi i altres llocs --
11:14
but I want to talk about Rwanda tonight --
però aquesta nit vull parlar de Rwanda --
11:20
is to develop a model for rural health care in a very poor area
és elaborar un model d'assistència sanitària rural en una zona molt pobra,
11:22
that can be used to deal with AIDS, TB, malaria, other infectious diseases,
que es pugui utilitzar per tractar la SIDA, la tuberculosi, la malària, altres malalties infeccioses,
11:30
maternal and child health, and a whole range of health issues
la salut maternoinfantil i tota una sèrie de qüestions sanitàries
11:34
poor people are grappling with in the developing world,
a les quals s'enfronten els pobres dels països en vies de desenvolupament,
11:37
that can first be scaled for the whole nation of Rwanda,
que pugui ampliar-se en primer lloc a tot Rwanda
11:40
and then will be a model that could literally
i, desprès, sigui un model que es pogués
11:44
be implemented in any other poor country in the world.
implementar tal qual a qualsevol país pobre del món.
11:46
And the test is: one, will it do the job?
Les preguntes són: primera, funcionarà,
11:48
Will it provide high quality care?
desenvoluparà... proporcionarà assistència sanitària d'alta qualitat?
11:50
And two, will it do it at a price
I segona, es podrà dur a terme a uns preus
11:53
that will enable the country to sustain a health care system
que permetin al país sostenir un sistema sanitari
11:55
without foreign donors after five to 10 years?
sense l'ajuda de donants estrangers al cap de 5 o 10 anys?
11:59
Because the longer I deal with these problems,
Perquè com més treballo amb aquests problemes,
12:03
the more convinced I am that we have to --
més convençut estic que hem de,
12:07
whether it's economics, health, education, whatever --
ja sigui en economia, educació, salut o el que sigui,
12:09
we have to build systems.
hem de construir sistemes.
12:12
And the absence of systems that function
I l'absència de sistemes que funcionin
12:14
break the connection which got you all in this seat tonight.
trenca la connexió que va fer que tots vosaltres estigueu aquí aquesta nit.
12:17
You think about whatever your life has been,
Penseu en com ha estat la vostra vida
12:21
however many obstacles you have faced in your life,
i amb els obstacles amb què us heu enfrontat.
12:23
at critical junctures you always knew
En aquests moments crítics sempre sabíeu
12:26
there was a predictable connection between the effort you exerted
que hi havia una connexió previsible entre l'esforç que vàreu fer
12:29
and the result you achieved.
i el resultat que vàreu obtenir.
12:33
In a world with no systems, with chaos,
En un món sense sistemes, en caos,
12:35
everything becomes a guerilla struggle,
tot es converteix en una lluita de guerrilles,
12:40
and this predictability is not there.
on no es pot predir res.
12:43
And it becomes almost impossible to save lives,
I es torna gairebé impossible salvar vides,
12:46
educate kids, develop economies, whatever.
educar els infants, desenvolupar les economies, el que sigui.
12:49
The person, in my view,
La persona, al meu entendre,
12:52
who has done the best job of this in the health care area,
que ha fet el millor treball a l'àrea de la salut,
12:55
of building a system in a very poor area, is Dr. Paul Farmer,
establint un sistema en una zona molt pobra, és el Dr. Paul Farmer,
13:00
who, many of you know, has worked for now 20 years with his group,
a qui molts de vosaltres coneixeu; porta 20 anys treballant amb el seu equip,
13:04
Partners in Health, primarily in Haiti where he started,
Partners in Health, principalment a Haití, on va començar.
13:09
but they've also worked in Russia, in Peru
Però també han treballat a Rússia, a Perú
13:13
and other places around the world.
i en altres llocs al voltant del món.
13:15
As poor as Haiti is, in the area where Farmer's clinic is active --
Tot i la pobresa d'Haití, a la zona on treballa la clínica de Farmer,
13:17
and they serve a catchment area far greater
on serveixen professionals mèdics
13:22
than the medical professionals they have would indicate they could serve --
que indiquen que es una àrea d'influència molt més gran que la que haurien d'atendre,
13:24
since 1988, they have not lost one person to tuberculosis, not one.
no han perdut una sola persona per tuberculosi des de 1988, cap ni una.
13:28
And they've achieved a lot of other amazing health results.
I han aconseguit molt més resultats sanitaris impressionants.
13:35
So when we decided to work in Rwanda
Així és que quan vàrem decidir treballar a Rwanda
13:40
on trying to dramatically increase the income of the country and fight the AIDS problem,
per tractar d'augmentar considerablement els ingressos del país i lluitar contra el problema de la SIDA,
13:44
we wanted to build a healthcare network,
volíem establir una xarxa de serveis sanitaris,
13:49
because it had been totally destroyed during the genocide in 1994,
ja que havia estat totalment destruïda durant el genocidi de 1994,
13:51
and the per capita income was still under a dollar a day.
i l'ingrés per capita encara era de menys d'un dòlar al dia.
13:55
So I rang up, asked Paul Farmer if he would help.
Així que vaig trucar a Paul Farmer i li vaig preguntar si podia ajudar-nos.
13:59
Because it seemed to me if we could prove there was a model in Haiti
Perquè em semblava que si podíem demostrar que hi havia un model a Haití
14:04
and a model in Rwanda that we could then take all over the country,
i un model a Rwanda, que podíem estendre a tot el país,
14:07
number one, it would be a wonderful thing for a country
en primer lloc, això seria meravellós per a un país
14:11
that has suffered as much as any on Earth in the last 15 years,
que ha patit tant com el que més en els darrers 15 anys;
14:13
and number two, we would have something that could then be adapted
i segon, tindríem alguna cosa que es podria adaptar
14:17
to any other poor country anywhere in the world.
a qualsevol país pobre d'arreu del món.
14:21
And so we have set about doing that.
I és el que hem començat a fer.
14:25
Now, we started working together 18 months ago.
Vàrem començar a treballar junts fa 18 mesos.
14:29
And we're working in an area called Southern Kayonza,
Estem treballant en una àrea anomenada Kayonza del Sud,
14:33
which is one of the poorest areas in Rwanda,
que és una de les zones més pobres de Rwanda,
14:37
with a group that originally includes about 400,000 people.
amb un grup inicial d´unes 400.000 persones.
14:41
We're essentially implementing what Paul Farmer did in Haiti:
Bàsicament, estem implementant el que Paul Farmer va fer a Haití,
14:47
he develops and trains paid community health workers
on ell desenvolupa i entrena els professionals sanitaris comunitaris i assalariats,
14:52
who are able to identify health problems,
capaços d'identificar els problemes de salut,
14:57
ensure that people who have AIDS or TB are properly diagnosed
d'assegurar que les persones que tenen SIDA o tuberculosi siguin diagnosticades apropiadament
15:01
and take their medicine regularly,
i prenguin el seu medicament amb regularitat,
15:05
who work on bringing about health education, clean water and sanitation,
que treballen per proporcionar educació sobre la salut, aigua potable i serveis sanitaris,
15:07
providing nutritional supplements and moving people up the chain of health care
subministren suplements nutricionals i apropen la gent al sistema sanitari
15:14
if they have problems of the severity that require it.
quan tenen problemes greus i requereixen un major nivell d'atenció.
15:19
The procedures that make this work have been perfected,
Els procediments que fan que això funcioni han estat perfeccionats,
15:23
as I said, by Paul Farmer and his team
com he dit, per Paul Farmer i el seu equip,
15:28
in their work in rural Haiti over the last 20 years.
en el seu treball rural a Haití durant els darrers 20 anys.
15:31
Recently we did an evaluation of the first 18 months of our efforts in Rwanda.
Recentment, vàrem fer una avaluació dels primers 18 mesos dels nostres esforços a Rwanda.
15:34
And the results were so good that the Rwandan government
I els resultats van ser tan bons que el govern de Rwanda
15:40
has now agreed to adopt the model for the entire country,
ha decidit adoptar el model per a tot el país,
15:45
and has strongly supported and put the full resources of the government behind it.
i ha donat suport fermament, i ha posat tots els recursos governamentals en el projecte.
15:48
I'll tell you a little bit about our team because it's indicative of what we do.
Us explicaré una mica sobre el nostre equip perquè dóna idea del que fem.
15:54
We have about 500 people around the world
Tenim al voltant de 500 persones a tot el món
15:58
working in our AIDS program, some of them for nothing --
treballant al nostre programa de la SIDA, alguns sense rebre un sou,
16:01
just for transportation, room and board.
només se'ls brinda transport, allotjament i menjar.
16:05
And then we have others working in these other related programs.
També tenim altres persones que treballen en altres programes relacionats.
16:07
Our business plan in Rwanda
El nostre pla de negocis a Rwanda
16:11
was put together under the leadership of Diana Noble,
es va elaborar sota el lideratge de Diana Noble,
16:13
who is an unusually gifted woman,
que és una dona amb dons extraordinaris,
16:16
but not unusual in the type of people who have been willing to do this kind of work.
però moltes vegades comuns en el tipus de gent que ha estat disposada a fer aquest tipus de treball.
16:19
She was the youngest partner at Schroder Ventures in London in her 20s.
Ella era l'associada més jove en Schroder Ventures a Londres quan tenia poc més de 20 anys.
16:24
She was CEO of a successful e-venture --
Va ser directora executiva d'una reeixida empresa de capital de risc;
16:29
she started and built Reed Elsevier Ventures --
va idear i aixecar Reed Elsevier Ventures,
16:31
and at 45 she decided she wanted to do something different with her life.
i als 45 va decidir que volia fer alguna cosa diferent amb la seva vida.
16:35
So she now works full-time on this for very little pay.
Així que ara treballa a temps complet en aquest projecte amb un sou molt baix.
16:38
She and her team of former business people have created a business plan
Ella i el seu equip de gent del món empresarial han creat un pla de negoci
16:42
that will enable us to scale this health system up for the whole country.
que ens permetrà portar aquest sistema de salut a tot el país.
16:46
And it would be worthy of the kind of private equity work
I això seria alguna cosa digna del tipus de treball amb capitals privats
16:50
she used to do when she was making a lot more money for it.
que solia fer quan rebia molts més diners pel mateix.
16:55
When we came to this rural area, 45 percent of the children under the age of five
Quan vàrem arribar a aquesta zona rural, el 45 % dels nens menors de cinc anys
16:59
had stunted growth due to malnutrition.
tenia retard del creixement per la desnutrició.
17:04
23 percent of them died before they reached the age of five.
El 23 % d'ells van morir abans de complir cinc anys.
17:09
Mortality at birth was over two-and-a-half percent.
La mortalitat neonatal era superior al 2,5 %.
17:17
Over 15 percent of the deaths among adults and children occurred
Més del 15 % de les morts entre nens i adults eren a causa
17:20
because of intestinal parasites and diarrhea from dirty water and inadequate sanitation --
dels paràsits intestinals i la diarrea provocada per consumir aigua no potable i viure en condicions insalubres,
17:24
all entirely preventable and treatable.
tot això totalment predictible i tractable.
17:29
Over 13 percent of the deaths were from respiratory illnesses --
Més del 13 % de les morts van ser per malalties respiratòries,
17:32
again, all preventable and treatable.
de nou, totes evitables i tractables.
17:36
And not a single soul in this area was being treated for AIDS or tuberculosis.
I no es tractava ni una sola persona en aquesta zona per a la SIDA o la tuberculosi.
17:39
Within the first 18 months, the following things happened:
Durant els primers 18 mesos, va ocórrer el següent:
17:45
we went from zero to about 2,000 people being treated for AIDS.
passàrem de 0 a 2.000 persones tractades contra la SIDA.
17:49
That's 80 percent of the people who need treatment in this area.
Això representa el 80 per cent de les persones que necessiten tractament en aquesta regió.
17:53
Listen to this: less than four-tenths of one percent of those being treated
Escolteu això: menys del 0,4 per cent dels que estaven en tractament
17:57
stopped taking their medicine or otherwise defaulted on treatment.
van deixar de prendre la seva medicació o deixar el tractament.
18:02
That's lower than the figure in the United States.
Aquesta xifra és més baixa que als Estats Units.
18:06
Less than three-tenths of one percent
Menys del 0,3 per cent
18:09
had to transfer to the more expensive second-line drugs.
van haver de canviar a un tractament farmacològic de segona línia, que són més costosos.
18:11
400,000 pregnant women were brought into counseling
Es va assessorar a 400.000 dones embarassades,
18:16
and will give birth for the first time within an organized healthcare system.
les quals donaran a llum per primera vegada dins d'un sistema sanitari organitzat.
18:20
That's about 43 percent of all the pregnancies.
Això representa prop del 43 % de tots els embarassos.
18:25
About 40 percent of all the people -- I said 400,000. I meant 40,000.
Al voltant del 40 per cent de totes les persones; he dit 400.000, però volia dir 40.000.
18:30
About 40 percent of all the people who need TB treatment are now getting it --
Al voltant del 40 per cent de totes les persones que necessiten tractament contra la tuberculosi l'estan rebent,
18:34
in just 18 months, up from zero when we started.
i això en només 18 mesos, considerant que vàrem començar des de zero.
18:38
43 percent of the children in need of an infant feeding program
El 43 per cent dels nens que necessiten un programa d'alimentació
18:42
to prevent malnutrition and early death
per prevenir la desnutrició i la mort prematura
18:45
are now getting the food supplements they need to stay alive and to grow.
reben els suplements alimentaris que necessiten per sobreviure i créixer.
18:47
We've started the first malaria treatment programs they've ever had there.
Hem iniciat els primers programes per al tractament de la malària, que mai no havien tingut allà.
18:50
Patients admitted to a hospital that was destroyed during the genocide
Els pacients són admesos en un hospital que va ser destruït durant el genocidi
18:54
that we have renovated along with four other clinics,
i que hem renovat, juntament amb altres quatre clíniques,
18:59
complete with solar power generators, good lab technology.
amb generadors d'energia solar i equips de laboratori adequats.
19:04
We now are treating 325 people a month,
Avui dia tractem 325 persones al mes,
19:09
despite the fact that almost 100 percent of the AIDS patients are now treated at home.
a pesar que gairebé el 100 per cent dels pacients amb SIDA són tractats ara a casa.
19:14
And the most important thing is
I el més important és
19:20
because we've implemented Paul Farmer's model, using community health workers,
que en haver implementat el model de Paul Farmer, utilitzant professionals sanitaris comunitaris,
19:23
we estimate that this system could be put into place for all of Rwanda
estimem que aquest sistema podria ser engegat a tot Rwanda
19:28
for between five and six percent of GDP,
amb un cinc o sis per cent del PIB,
19:34
and that the government could sustain that
i que el govern podria mantenir-lo
19:38
without depending on foreign aid after five or six years.
sense dependre de l'ajuda externa al cap de cinc o sis anys.
19:42
And for those of you who understand healthcare economics
I per a aquells de vosaltres que enteneu l'economia dels serveis de salut,
19:48
you know that all wealthy countries spend between nine and 11 percent of GDP
sabeu que tots els països rics inverteixen entre el 9 i l'11 per cent del PIB
19:50
on health care, except for the United States, we spend 16 --
en salut, a excepció dels Estats Units, on gastem el 16 %,
19:55
but that's a story for another day.
però aquesta és una història per a un altre dia.
19:57
(Laughter)
[Rialles]
20:00
We're now working with Partners in Health and the Ministry of Health in Rwanda
Ara treballem amb Partners in Health i el Ministeri de Sanitat de Rwanda
20:02
and our Foundation folks to scale this system up.
i amb la gent de la nostra Fundació per ampliar aquest sistema a altres llocs.
20:07
We're also beginning to do this in Malawi and Lesotho.
També comencem a fer-ho a Malawi i Lesotho.
20:11
And we have similar projects in Tanzania, Mozambique,
I tenim projectes similars a Tanzània, Moçambic,
20:17
Kenya and Ethiopia with other partners trying to achieve the same thing:
Kenya i Etiòpia, amb altres socis que tracten d'aconseguir el mateix:
20:21
to save as many lives as quickly as we can,
salvar moltes vides tan ràpidament com puguem,
20:26
but to do it in a systematic way that can be implemented nationwide
però fer-ho d'una manera sistemàtica, que es pugui implementar en l'àmbit nacional
20:28
and then with a model that can be implemented in any country in the world.
i, després, amb un model que pugui aplicar-se a qualsevol país del món.
20:31
We need initial upfront investment to train doctors, nurses,
Necessitem una inversió inicial per capacitar els metges, infermeres,
20:35
health administration and community health workers throughout the country,
treballadors de l'administració i personal sanitari de tot el país,
20:39
to set up the information technology, the solar energy,
per implementar les tecnologies de la informació, la energia solar,
20:42
the water and sanitation, the transportation infrastructure.
l'aigua, els serveis sanitaris i la infraestructura dels transports.
20:45
But over a five- to 10-year period,
Però al llarg d'un període de cinc a 10 anys,
20:48
we will take down the need for outside assistance
reduirem la necessitat de l'ajuda externa
20:51
and eventually it will be phased out.
i a la fi en prescindirem.
20:53
My wish is that TED assist us in our work and help us to build
El meu desig és que TED col•labori en el nostre treball i ens ajudi a establir
20:56
a high-quality rural health system in a poor country, Rwanda,
un sistema sanitari rural d'alta qualitat en un país pobre, Rwanda,
21:04
that can be a model for Africa,
que pot ser un model per a l'Àfrica
21:08
and indeed, for any poor country anywhere in the world.
i, de fet, per a qualsevol país pobre en qualsevol part del món.
21:10
My belief is that this will help us to build a more integrated world
Crec que això ens ajudarà a construir un món més integrat
21:15
with more partners and fewer terrorists,
amb més socis i menys terroristes,
21:21
with more productive citizens and fewer haters,
amb més ciutadans productius i menys gent que odia,
21:24
a place we'd all want our kids and our grandchildren to grow up in.
un lloc en el qual tots voldríem que els nostres fills i néts creixessin.
21:27
It has been an honor for me, particularly, to work in Rwanda
Per a mi ha estat un honor, particularment treballar a Rwanda,
21:33
where we also have a major economic development project
on també tenim un projecte important de desenvolupament econòmic
21:39
in partnership with Sir Tom Hunter, the Scottish philanthropist,
en associació amb Sir Tom Hunter, el filàntrop escocès,
21:42
where last year we, using the same thing with AIDS drugs,
on l'any passat, usant la mateixa estratègia que amb els medicaments contra la SIDA,
21:47
cut the cost of fertilizer and the interest rates on microcredit loans by 30 percent
vàrem reduir el cost dels fertilitzants i els interessos dels microcrèdits en un 30 per cent
21:50
and achieved three- to four-hundred percent increases
i vàrem aconseguir augments del 300 al 400 per cent
21:56
in crop yields with the farmers.
en el rendiment de les collites dels pagesos.
22:00
These people have been through a lot and none of us, most of all me,
Aquestes persones han passat per molt, i cap de nosaltres, sobretot jo,
22:02
helped them when they were on the verge of destroying each other.
els va ajudar quan anaven camí de destruir-se els uns als altres.
22:08
We're undoing that now, and they are so over it and so into their future.
Avui ho estem revertint i ells ho han superat i estan enfocats en el seu futur.
22:12
We're doing this in an environmentally responsible way.
Ho estem fent de manera ambientalment responsable.
22:18
I'm doing my best to convince them not to run the electric grid
Hi esmerço tota la meva capacitat per convèncer-los de no portar la xarxa elèctrica
22:22
to the 35 percent of the people that have no access,
al 35 per cent de les persones que no hi tenen accés,
22:26
but to do it with clean energy. To have responsible reforestation projects,
tret que sigui amb energia neta, o que tinguin projectes responsables de reforestació.
22:29
the Rwandans, interestingly enough, have been quite good, Mr. Wilson,
Els ruandesos, curiosament, han estat molt bé, senyor Wilson,
22:34
in preserving their topsoil.
en la preservació del seu mantell vegetal.
22:38
There's a couple of guys from southern farming families --
Hi ha un parell de nois que provenen de famílies meridionals d'agricultors,
22:40
the first thing I did when I went out to this place
i el primer que vaig fer quan vaig ser a aquest lloc
22:44
was to get down on my hands and knees and dig in the dirt
va ser ajupir-me i cavar a la terra
22:46
and see what they'd done with it.
i veure què havien fet amb ella.
22:48
We have a chance here to prove that a country
Tenim aquí una oportunitat per demostrar que un país
22:50
that almost slaughtered itself out of existence
que gairebé es va exterminar a si mateix
22:54
can practice reconciliation, reorganize itself, focus on tomorrow
pot reconciliar-se, reorganitzar-se, centrar-se en el demà
23:00
and provide comprehensive, quality health care with minimal outside help.
i oferir serveis sanitaris complets, de qualitat i amb la mínima ajuda externa.
23:07
I am grateful for this prize, and I will use it to that end.
Estic agraït per aquest premi i l´utilitzaré per a aquesta finalitat.
23:14
We could use some more help to do this,
Ens vindria bé més ajuda per aconseguir-ho,
23:20
but think of what it would mean if we could have a world-class health system
però penseu en el que significaria tenir un sistema de salut de classe mundial
23:24
in Rwanda -- in a country with a less-than-one-dollar-a-day-per-capita income,
a Rwanda, en un país l'ingrés per capita del qual és de menys d'un dòlar al dia,
23:28
one that could save hundreds of millions of lives
un sistema que podria salvar centenars de milions de vides
23:33
over the next decade if applied to every similarly situated country on Earth.
durant la propera dècada si s'aplica a tots els països del món amb situacions similars.
23:37
It's worth a try and I believe it would succeed.
Val la pena intentar-ho i crec que tindria èxit.
23:44
Thank you and God bless you.
Gràcies i que Déu els beneeixi.
23:48
(Applause)
[Aplaudiments]
23:51
Translated by Gemma Sanza Porcar
Reviewed by Rafel Marco i Molina

▲Back to top

About the speaker:

Bill Clinton - Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation.

Why you should listen

Elected President of the United States in 1992 and again in 1996, Bill Clinton left office determined to continue his life of service -- to build the kind of world he wants to hand down to his daughter. His William J. Clinton Foundation is focused on four critical areas: health security, with an emphasis on HIV/AIDS; economic empowerment; leadership development and citizen service; and racial, ethnic and religious reconciliation.

Foundation projects include working with pharmaceutical companies to lower the costs of medicines to needy areas, and, through his Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative (CHAI), developing an innovative health care system that can be successful and sustainable throughout the developing world. His Clinton Global Initiative brings together world leaders to discuss the world's most pressing challenges.

In 2015, The Clinton Development Initiative partnered with Visa to help Rwandan farmers conduct business digitally, increasing their financial security and economic empowerment. 

Keep up with other updates and news from the Clinton Foundation here

More profile about the speaker
Bill Clinton | Speaker | TED.com