English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

Bill Clinton: My wish: Rebuilding Rwanda

Bill Clinton o obnově Rwandy

Filmed:
875,200 views

Při příležitosti převzetí Ceny TED za rok 2007 požádal Bill Clinton o pomoc při zajišťování zdravotní péče ve Rwandě - a ve zbytku světa.

- Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation. Full bio

I thought in gettingdostat up to my TEDTED wishpřání
Říkal jsem si, že než se dostanu ke svému přání pro TED,
00:25
I would try to beginzačít by puttinguvedení in perspectiveperspektivní what I try to do
začnu tím, že se pokusím představit to, co se snažím dělat já,
00:31
and how it fitsse hodí with what they try to do.
a ukázat, jak to souvisí s tím, o co se snaží oni.
00:38
We livežít in a worldsvět that everyonekaždý knows is interdependentvzájemně závislé,
Žijeme ve světě, který se, jak víme, nachází ve stavu vzájemné závislosti,
00:42
but insufficientnedostatečná in threetři majorhlavní, důležitý wayszpůsoby.
ale který má tři zásadní nedostatky.
00:47
It is, first of all, profoundlyhluboce unequalnerovné:
Prvním z těchto nedostatků je hluboce zakořeněná nerovnost.
00:53
halfpolovina the world'sna světě people still livingživobytí on lessméně than two dollarsdolarů a day;
Polovina světové populace stále žije z méně než dvou dolarů na den,
00:56
a billionmiliarda people with no accesspřístup to cleančistý watervoda;
miliarda lidí nemá přístup k čisté vodě,
01:00
two and a halfpolovina billionmiliarda no accesspřístup to sanitationkanalizace;
dvě a půl miliardy lidí jsou bez přístupu k hygienickému zázemí,
01:02
a billionmiliarda going to bedpostel hungryhladový everykaždý night;
miliarda lidí uléhá každou noc hladová.
01:05
one in fourčtyři deathsúmrtí everykaždý yearrok from AIDSAIDS, TBTB, malariamalárie
Každé čtvrté úmrtí je každoročně způsobeno chorobou AIDS, tuberkulózou, malárií
01:07
and the varietyodrůda of infectionsinfekcí associatedspojené with dirtyšpinavý watervoda --
či některou z nemocí, spojených se znečištěním vody -
01:12
80 percentprocent of them underpod fivePět yearsroky of agestáří.
80 procent lidí, kteří takto zemřou, je mladší pěti let.
01:16
Even in wealthybohatý countrieszemí it is commonběžný now to see inequalitynerovnost growingrostoucí.
I v bohatých zemích můžeme nyní obecně pozorovat nárůst této nerovnosti.
01:19
In the UnitedVelká StatesStáty, sinceod té doby 2001 we'vejsme had fivePět yearsroky of economichospodářský growthrůst,
Ve Spojených státech od roku 2001 ekonomika pět let za sebou rostla,
01:25
fivePět yearsroky of productivityproduktivita growthrůst in the workplacepracoviště,
stejně tak jako pět let rostla i produktivita práce.
01:30
but medianmedián wagesmzdy are stagnantstagnující and the percentageprocento of workingpracovní familiesrodiny
Přesto průměrná mzda stagnuje a procento pracujících rodin,
01:33
droppingodstranění belowníže the povertychudoba linečára is up by fourčtyři percentprocent.
které se ocitly pod hranicí chudoby, se zvýšilo o čtyři procenta.
01:37
The percentageprocento of workingpracovní familiesrodiny withoutbez healthzdraví carepéče up by fourčtyři percentprocent.
O čtyři procenta se rovněž zvýšil podíl pracujících rodin, které nemají přístup ke zdravotní péči.
01:41
So this interdependentvzájemně závislé worldsvět whichkterý has been prettydosti good to mostvětšina of us --
Svět vzájemné závislosti je sice celkem dobrým místem k životu pro většinu z nás -
01:45
whichkterý is why we're all here in NorthernSeverní CaliforniaKalifornie doing what we do
i proto jsme teď tady v severní Kalifornii, děláme to, co děláme,
01:49
for a livingživobytí, enjoyingtěší se this eveningvečer -- is profoundlyhluboce unequalnerovné.
a užíváme si tento večer - ale je to přesto svět plný hluboké nerovnosti.
01:53
It is alsotaké unstablenestabilní.
Je rovněž nestabilní.
01:58
UnstableNestabilní because of the threatshrozby of terrorteror,
Nestabilní kvůli hrozbě útisku,
02:01
weaponszbraně of massHmotnost destructionzničení, the spreadrozpětí of globalglobální diseasechoroba
zbraním hromadného ničení, šíření nemocí na globální úrovni
02:05
and a sensesmysl that we are vulnerablezranitelné to it in a way that we weren'tnebyly not so manymnoho yearsroky agopřed.
i kvůli pocitu, že jsme vůči těmto hrozbám v určitém ohledu zranitelnější, než jsme byli ještě před nedávnou dobou.
02:08
And perhapsmožná mostvětšina importantdůležité of all, it is unsustainableneudržitelné
Možná nejdůležitější věcí je pak trvalá neudržitelnost tohoto světa
02:15
because of climateklimatu changezměna, resourcezdroje depletionvyčerpání and speciesdruh destructionzničení.
kvůli klimatickým změnám, vyčerpání zásob surovin a nerostných zdrojů a ničení živočišných a rostlinných druhů.
02:19
When I think about the worldsvět I would like to leavezanechat, opustit to my daughterdcera
Když přemýšlím o tom, jaký svět bych chtěl zanechat svojí dceři
02:27
and the grandchildrenvnoučata I hopenaděje to have,
a vnoučatům, které budu, jak doufám, mít,
02:31
it is a worldsvět that movespohybuje se away from unequalnerovné, unstablenestabilní, unsustainableneudržitelné
je to svět, který se postupně přesune od nerovné, nestabilní, neudržitelné
02:33
interdependencevzájemná závislost to integratedintegrovaný communitiesspolečenství -- locallylokálně, nationallyna vnitrostátní úrovni and globallyglobálně --
vzájemné závislosti směrem k integrovaným komunitám - na místní, státní i globální úrovni -
02:40
that sharepodíl the characteristicscharakteristiky of all successfulúspěšný communitiesspolečenství:
komunitám sdílejícím charakteristické rysy všech úspěšných lidských společenství.
02:45
a broadlyobecně sharedsdílené, accessiblepřístupné setsoubor of opportunitiespříležitostí,
Je to široce sdílená, dosažitelná množina příležitostí,
02:48
a sharedsdílené sensesmysl of responsibilityodpovědnost for the successúspěch of the commonběžný enterprisepodnik
sdílený pocit odpovědnosti za úspěch společného úsilí
02:54
and a genuineoriginální sensesmysl of belongingpatřící.
a nefalšovaný pocit vzájemné sounáležitosti.
02:58
All easiersnadnější said than doneHotovo.
U všech těchto věcí platí, že je o nich snazší mluvit než je pak realizovat.
03:04
When the terroristterorista incidentsincidenty occurreddošlo in the UnitedVelká KingdomKrálovství a couplepár of yearsroky agopřed,
Když před několika lety došlo ve Velké Británii k teroristickým útokům,
03:07
I think even thoughačkoli they didn't claimpohledávka as manymnoho livesživoty as we lostztracený in the UnitedVelká StatesStáty on 9/11,
nevyžádaly si sice tolik životů, kolik jich bylo ztraceno v USA 11. září 2001,
03:13
I think the thing that troubledustaraný the BritishBritské mostvětšina
ale myslím, že Brity zaskočila nejvíce skutečnost,
03:18
was that the perpetratorspachatelé were not invadersInvaders, but homegrowndomácí citizensobčanů
že pachateli těchto činů nebyli cizí vetřelci, ale domácí občané,
03:20
whosejehož religiousnáboženský and politicalpolitický identitiesidentity were more importantdůležité to them
pro něž byla jejich politická a náboženská identita důležitější než lidé,
03:25
than the people they grewrostl up with, wentšel to schoolškola with,
s nimiž vyrůstali, chodili do školy,
03:30
workedpracoval with, sharedsdílené weekendsvíkendy with, sharedsdílené mealsjídla with.
pracovali, trávili společně víkendy, společně chodili na jídlo.
03:33
In other wordsslova, they thought theirjejich differencesrozdíly
Jinými slovy, tito útočnici se domnívali, že jejich odlišnost
03:36
were more importantdůležité than theirjejich commonběžný humanitylidstvo.
byla důležitější než společně sdílené lidské bytí.
03:39
It is the centralcentrální psychologicalpsychologický plaguemor of humankindlidstvo in the 21stSvatý centurystoletí.
To je jeden z hlavnich psychologických problémů lidstva v 21. století.
03:43
Into this mixsměs, people like us, who are not in publicveřejnost officekancelář,
Uprostřed toho všeho lidé jako my, kteří nezastávají žádnou veřejnou funkci,
03:50
have more powerNapájení to do good than at any time in historydějiny,
mají větší moc konat dobro než kdykoliv předtím v dějinách,
03:55
because more than halfpolovina the world'sna světě people
jelikož více než polovina světové populace
04:00
livežít underpod governmentsvlád they votedhlasovalo in and can votehlasování out.
vybírá vlády svých zemí ve volbách a může je zase ve volbách sesadit.
04:02
And even non-democraticnon demokratické governmentsvlád are more sensitivecitlivý to publicveřejnost opinionnázor.
Dokonce i nedemokratické vlády jsou citlivější vůči veřejnému mínění.
04:05
Because primarilypředevším of the powerNapájení of the InternetInternetu,
Hlavně díky síle, jakou představuje internet,
04:09
people of modestskromný meansprostředek can bandkapela togetherspolu and amasshromadit vastobrovský sumssoučty of moneypeníze
se totiž i lidé, kteří disponují skromnými prostředky, mohou spojit a shromáždit ohromné finanční částky,
04:14
that can changezměna the worldsvět for some publicveřejnost good if they all agreesouhlasit.
s pomocí kterých, pokud se na tom shodnou, mohou změnit svět pro dobro celku.
04:20
When the tsunamitsunami hitudeřil SouthJih AsiaAsie, the UnitedVelká StatesStáty contributedpřispěl 1.2 billionmiliarda dollarsdolarů.
Když jižní Asii zasáhla vlna tsunami, Spojené státy pomohly částkou 1,2 miliardy dolarů.
04:24
30 percentprocent of our householdsdomácností gavedal.
Přispělo 30 procent všech amerických domácností.
04:29
HalfPolovina of them gavedal over the InternetInternetu.
Polovina z nich přispěla prostřednictvím internetu.
04:31
The medianmedián contributionpříspěvek was somewhereněkde around 57 dollarsdolarů.
Průměrný příspěvek se pohyboval někde kolem 57 dolarů.
04:33
And thirdlyza třetí, because of the risevzestup of non-governmentalnevládní organizationsorganizací.
Zatřetí, je tu vzestup nevládních organizací.
04:39
They, businessespodniků, other citizens'občanské groupsskupiny, have enormousobrovský powerNapájení
Tyto organizace, firmy, občanská sdružení, mají v rukou ohromnou moc
04:44
to affectpostihnout the livesživoty of our fellowchlapík humančlověk beingsbytosti.
ovlivnit životy ostatních lidských bytostí.
04:50
When I becamestal se presidentprezident in 1993,
Když jsem se v roce 1993 stal prezidentem,
04:55
there were nonežádný of these organizationsorganizací in RussiaRusko.
v Rusku žádné takové organizace neexistovaly.
04:57
There are now a couplepár of hundredsto thousandtisíc.
Dnes jich tam působí několik set tisíc.
04:59
NoneŽádný in IndiaIndie. There are now at leastnejméně a halfpolovina a millionmilión activeaktivní.
V Indii nebyly žádné. Dnes jich tam je činných minimálně půl milionu.
05:01
NoneŽádný in ChinaČína. There are now 250,000 registeredregistrován with the governmentvláda,
V Číně nebyly žádné. Nyní je jich vládou registrováno na 250 000
05:05
probablypravděpodobně twicedvakrát again that manymnoho who are not registeredregistrován for politicalpolitický reasonsdůvodů.
a pravděpodobně je jich ještě dvakrát tolik, které nejsou zaregistrovány z politických důvodů.
05:08
When I organizedorganizovaný my foundationnadace, and I thought about the worldsvět as it is
Když jsem zakládal svoji nadaci, přemýšlel jsem o světě jaký je,
05:14
and the worldsvět that I hopenaděje to leavezanechat, opustit to the nextdalší generationgenerace,
a jaký svět bych chtěl zanechat příští generaci,
05:22
and I triedpokusil se to be realisticrealistické about what I had caredpéče about all my life
a rovněž jsem se snažil realisticky zhodnotit na čem mi celý život záleželo,
05:27
that I could still have an impactdopad on.
a co mohu ještě ovlivnit.
05:34
I wanted to focussoustředit se on activitiesčinnosti
Chtěl jsem se soustředit na činnost
05:36
that would help to alleviatezmírnit povertychudoba, fightboj diseasechoroba, combatboj climateklimatu changezměna,
směřující ke zmírnění chudoby, k boji s nemocemi, s klimatickými změnami,
05:39
bridgemost the religiousnáboženský, racialrasový and other dividesrozděluje that tormentmučení the worldsvět,
k překlenování náboženských, rasových a dalších předělů trápících tento svět,
05:46
but to do it in a way that would eitherbuď use
ale chtěl jsem to dělat tak, abychom mohli využít
05:50
whateverTo je jedno particularkonkrétní skillsdovednosti we could put togetherspolu in our groupskupina
různých dovedností lidí shromážděných v našem týmu
05:54
to changezměna the way some publicveřejnost good functionfunkce was performedprovedeno
a změnit tak způsob vykonávání konkrétní veřejné služby,
06:00
so that it would sweepzametat acrosspřes the worldsvět more.
aby měl výsledek z celosvětového hlediska širší uplatnění.
06:05
You saw one referenceodkaz to that in what we were ableschopný to do with AIDSAIDS drugsdrogy.
Jako příklad může posloužit to, čeho jsme dosáhli s léky proti AIDS.
06:08
And I want to say that the headhlava of our AIDSAIDS effortsnaha,
Chci zmínit, že člověk, stojící v čele našeho úsilí v boji proti AIDS,
06:14
and the personosoba who alsotaké is primarilypředevším activeaktivní in the wishpřání I'll make tonightdnes večer,
který je rovněž činný v naplňování přání, které zde dnes večer vyslovím,
06:17
IraIra MagazinerMagaziner, is here with me and I want to thank him for everything he's doneHotovo.
Ira Magaziner, je tady se mnou a já mu chci nyní poděkovat za vše, co dosud udělal.
06:21
He's over there.
Tamhle je.
06:25
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
06:27
When I got out of officekancelář and was askedzeptal se to work, first in the CaribbeanKaribská oblast,
Když jsem opustil svoji funkci a byl jsem požádán, nejdříve v Karibiku,
06:31
to try to help dealobchod with the AIDSAIDS crisiskrize,
o pomoc při řešení krize způsobené nemocí AIDS,
06:37
genericobecný drugsdrogy were availabledostupný for about 500 dollarsdolarů a personosoba a yearrok.
pohybovala se cena generických léků kolem 500 dolarů na osobu ročně.
06:40
If you boughtkoupil them in vastobrovský bulksBílý Tesák,
Pokud jste je nakupovali ve velkém množství,
06:44
you could get them at a little underpod 400 dollarsdolarů.
daly se sehnat za necelých 400 dolarů.
06:46
The first countryzemě we wentšel to work in, the BahamasBahamy,
První země, kde jsme začali pracovat, Bahamy,
06:49
was payingplacení 3,500 dollarsdolarů for these drugsdrogy.
platili za stejné léky 3500 dolarů.
06:52
The markettrh was so terriblystrašně disorganizednepřehledné
Trh s léčivy tam byl tak strašlivě nepřehledný,
06:54
that they were buyingnákup this medicinemedicína throughpřes two agentsagentů
že tyto léky nakupovali skrze dva různé prostředníky,
06:57
who were giggingčesání them sevenfoldsedmkrát.
kteří jejich cenu sedmkrát navýšili.
07:01
So the very first weektýden we were workingpracovní,
Již v prvním týdnu, kdy jsme tam zahájili činnost,
07:04
we got the pricecena down to 500 dollarsdolarů.
jsme srazili cenu na 500 dolarů.
07:07
And all of a suddennáhlý, they could saveUložit sevensedm timesčasy as manymnoho livesživoty
A tak mohlo být najednou za stejné peníze
07:09
for the samestejný amountmnožství of moneypeníze.
zachráněno sedmkrát více životů
07:11
Then we wentšel to work with the manufacturersvýrobců of AIDSAIDS medicinesléčivé přípravky,
Pak jsme se obrátili na výrobce léků proti AIDS,
07:13
one of whomkoho was citedcitované in the filmfilm,
z nichž jeden se objevil i v našem filmu,
07:16
and negotiatedvyjednáno a wholeCelý differentodlišný changezměna in businesspodnikání strategystrategie,
a vyjednali jsme s nimi převratnou změnu jejich obchodní strategie.
07:18
because even at 500 dollarsdolarů, these drugsdrogy
Dokonce i při ceně 500 dolarů byly totiž dosud léky prodávany
07:23
were beingbytost soldprodáno on a high-marginVysoké marže, low-volumeLow objem, uncertain-paymentnejisté platba basiszáklad.
s vysokou marží, v malém objemu a s nejistotou, zda za ně bude řádně zaplaceno.
07:26
So we workedpracoval on improvingzlepšení the productivityproduktivita of the operationsoperací
Zaměřili jsme se na zvýšení produktivity logistického zázemí
07:31
and the supplyzásobování chainřetěz, and wentšel to a low-marginlow rozpětí, high-volumevysoká hlasitost,
a distribuce a přešli jsem na obchodování s nízkou marží, ve vysokém objemu
07:35
absolutelyabsolutně certain-paymentNěkteré platby businesspodnikání.
a s plnou garancí zaplacení ceny léků.
07:39
I jokedžertoval that the mainhlavní contributionpříspěvek we madevyrobeno
V žertu jsem pak říkal, že naším hlavním přínosem
07:41
to the battlebitva againstproti AIDSAIDS was to get the manufacturersvýrobců
k boji proti AIDS bylo to, že jsme přesvědčili výrobce,
07:44
to changezměna from a jewelryšperky storeobchod to a grocerypotraviny storeobchod strategystrategie.
aby začali obchodovat jako supermarket spíše než jako klenotnictví.
07:45
But the pricecena wentšel to 140 dollarsdolarů from 500.
Cena v každém případě klesla z 500 dolarů na 140.
07:51
And prettydosti soonjiž brzy, the averageprůměrný pricecena was 192 dollarsdolarů.
Brzy se průměrná cena ocitla na 192 dolarech.
07:55
Now we can get it for about 100 dollarsdolarů.
Nyní je to zhruba sto dolarů.
07:59
Children'sDětský medicinemedicína was 600 dollarsdolarů,
Léky pro děti stály 600 dolarů,
08:01
because nobodynikdo could affordsi dovolit to buyKoupit any of it.
protože si je nikdo nemohl dovolit kupovat.
08:03
We negotiatedvyjednáno it down to 190.
Vyjednali jsme snížení na 190 dolarů.
08:05
Then, the FrenchFrancouzština imposeduložených theirjejich brilliantlybrilantně conceivedpočat airlineletecká linka taxdaň
Pak Francouzi využili svých skvěle vymyšlených poplatků za létání
08:08
to createvytvořit a something calledvolal UNITAIDMEZINÁRODNÍHO,
k vytvoření s pomocí dalších zemí
08:12
got a bunchchomáč of other countrieszemí to help.
takzvaného UNITAIDu.
08:14
That children'sdětské medicinemedicína is now 60 dollarsdolarů a personosoba a yearrok.
Léky pro děti nyní stojí 60 dolarů na osobu ročně.
08:16
The only thing that is keepingudržování us from basicallyv podstatě savingúspora the livesživoty
Jediná věc, která nám nyní v podstatě brání zachránit životy všech,
08:19
of everybodyvšichni who needspotřeby the medicinemedicína to staypobyt alivenaživu
kteří potřebují tyto léky k přežití,
08:24
are the absenceabsence of systemssystémy necessarynezbytné to diagnosediagnostikovat, treatzacházet and carepéče
je absence systémů potřebných k vyšetření, léčbě a péči o lidi
08:26
for people and deliverdodat this medicinemedicína.
a k distribuci léčiv.
08:29
We startedzačal a childhooddětství obesityobezita initiativeiniciativa with the HeartSrdce AssociationAsociace in AmericaAmerika.
Založili jsme společně se sdružením Heart Association of America iniciativu proti dětské obezitě.
08:33
We triedpokusil se to do the samestejný thing by negotiatingvyjednávání industry-rightprůmysl a doprava dealsnabídky
Pomocí podobného vyjednávání s potravinářským průmyslem jsme se snažili dosáhnout toho,
08:37
with the softměkký drinknapít se and the snacksvačina foodjídlo industryprůmysl to cutstřih the calorickalorický
aby výrobci omezili v limonádách a v jídle obsah kalorií
08:40
and other dangerousnebezpečný contentobsah of foodjídlo going to our childrenděti in the schoolsškoly.
a dalších nebezpečných látek, které se dostávaly k našim dětem ve školách.
08:45
We just reorganizeduspořádání the marketstrzích.
Vlastně jsme přeorganizovali stávající tržní síť.
08:49
And it occurreddošlo to me that in this wholeCelý non-governmentalnevládní worldsvět,
Uvědomil jsem si, že v rámci celé nevládní sféry je nutné,
08:52
somebodyněkdo needspotřeby to be thinkingmyslící about organizingorganizování publicveřejnost goodszboží marketstrzích.
aby někdo dbal na organizací trhů s produkty, určenými široké veřejnosti.
08:57
And that is now what we're tryingzkoušet to do,
A o to se právě snažíme.
09:02
and workingpracovní with this largevelký citiesměsta groupskupina to fightboj climateklimatu changezměna,
V rámci boje proti klimatickým změnám pracujeme se skupinou velkých měst
09:04
to negotiatevyjednávat hugeobrovský, bigvelký, volumehlasitost dealsnabídky that will enableumožnit citiesměsta
na vyjednání obrovských, velkokapacitních dohod umožňujících městům,
09:07
whichkterý generategenerovat 75 percentprocent of the world'sna světě greenhouseskleník gasesplynů,
která vytvářejí 75 procent z celosvětové produkce skleníkových plynů,
09:12
to drasticallydrasticky and quicklyrychle reducesnížit greenhouseskleník gasplyn emissionsemisí
aby velice výrazně a rychle omezily emise těchto plynů
09:15
in a way that is good economicsekonomika.
způsobem, který je zároveň i ekonomicky výhodný.
09:18
And this wholeCelý discussiondiskuse as if it's some sorttřídění of economichospodářský burdenzátěž,
Celá ta debata o tom, že se zde jedná o nějakou ekonomickou zátěž,
09:22
is a mysterytajemství to me.
pro mě zůstává nepochopitelná.
09:26
I think it's a bird'sptačí nesthnízdo on the groundpřízemní.
Myslím, že je to naopak něco velice snadno dosažitelného.
09:27
When AlAl GoreGore wonvyhrál his well-deservedzasloužený OscarOscar
Když Al Gore dostal zaslouženého Oscara
09:29
for the "InconvenientNevhodné TruthPravda" moviefilm, I was thrillednadšený,
za film "Nepříjemná pravda", byl jsem nadšen,
09:33
but I had urgedvyzvala him to make a seconddruhý moviefilm quicklyrychle.
ale zároveň jsem ho vybízel, aby rychle natočil další film.
09:37
For those of you who saw "An InconvenientNevhodné TruthPravda,"
Pro ty z vás, kteří "Nepříjemnou pravdu" viděli:
09:41
the mostvětšina importantdůležité slideskluzavka in the GoreGore lecturepřednáška is the last one,
nejdůležitější ze snímků v Gorově prezentaci je ten úplně poslední,
09:45
whichkterý showsukazuje here'stady je where greenhouseskleník gasesplynů are going
který ukazuje, kde skleníkové plyny končí,
09:50
if we don't do anything, here'stady je where they could go.
když s tím nic neděláme, a kde by mohly končit jinak.
09:53
And then there are sixšest differentodlišný categoriesKategorie
Pak je tam zmíněno šest kategorií věcí,
09:55
of things we can do to changezměna the trajectorytrajektorie.
které můžeme udělat, aby došlo ke změně trajektorie stávajícího vývoje.
09:57
We need a moviefilm on those sixšest categoriesKategorie.
O těchto šesti kategoriích by se měl natočit další film.
09:59
And all of you need to have it embeddedvestavěné in your brainsmozky
Všichni byste si je měli vtisknout do paměti
10:02
and to organizeorganizovat yourselvessami around it.
a přijmout je jako svoji výchozí platformu.
10:05
So we're tryingzkoušet to do that.
To je to, o co se snažíme.
10:08
So organizingorganizování these marketstrzích is one thing we try to do.
Organizování tržních sítí je jedna z věcí, o které usilujeme.
10:10
Now we have takenpřijat on a seconddruhý thing, and this getsdostane to my wishpřání.
Nyní jsme se pustili do další věci, a to se už dostávám ke svému přání.
10:13
It has been my experienceZkusenosti in workingpracovní in developingrozvíjející se countrieszemí
Při práci v rozvojových zemích jsem získal následující zkušenost:
10:17
that while the headlinestitulky maysmět all be -- the pessimisticpesimistický headlinestitulky maysmět say,
i když novinové titulky mohou vyznívat - ty pesimisticky laděné novinové titulky mohou vyznívat tak,
10:22
well, we can't do this, that or the other thing because of corruptionkorupce --
že to či ono nemůže být uskutečněno kvůli korupci,
10:26
I think incapacitypracovní neschopnost is a fardaleko biggervětší problemproblém in poorchudý countrieszemí than corruptionkorupce,
myslím si, že mnohem větším problémem než korupce je v chudých zemích neschopnost,
10:30
and feedskanály corruptionkorupce.
která korupci dále posiluje.
10:36
We now have the moneypeníze, givendané these lownízký pricesceny, to distributedistribuovat
Díky nízkým cenám máme nyní peníze na to, abychom distribuovali
10:40
AIDSAIDS drugsdrogy all over the worldsvět to people we cannotnemůže presentlyv současnosti reachdosáhnout.
léky proti AIDS lidem po celém světě k lidem, ke kterým jsme je dosud nemohli dostat.
10:43
TodayDnes these lownízký pricesceny are availabledostupný in the 25 countrieszemí where we work,
Tyto nízké ceny v současnosti platí v 25 zemích, kde působíme,
10:50
and in a totalcelkový of 62 countrieszemí,
a celkově pak v 62 zemích.
10:54
and about 550,000 people are gettingdostat the benefitsvýhody of them.
Užitek z nich má na 550 000 lidí.
10:56
But the moneypeníze is there to reachdosáhnout othersostatní.
Je tu ale dost peněz na to, pomoci i dalším lidem,
11:00
The systemssystémy are not there to reachdosáhnout the people.
chybějí k tomu však systémy.
11:03
So what we have been tryingzkoušet to do,
Nyní se proto zaměřujeme na to,
11:06
workingpracovní first in RwandaRwanda and then in MalawiMalawi and other placesmísta --
nejdříve ve Rwandě a pak v Malawi a dalších zemích -
11:14
but I want to talk about RwandaRwanda tonightdnes večer --
ale dnes večer chci hovořit o Rwandě -
11:20
is to developrozvíjet a modelmodel for ruralvenkovský healthzdraví carepéče in a very poorchudý areaplocha
abychom vyvinuli model zdravotní péče určený pro velice chudou venkovskou oblast,
11:22
that can be used to dealobchod with AIDSAIDS, TBTB, malariamalárie, other infectiousinfekční diseasesnemoci,
který bude možno použít v boji proti AIDS, tuberkulóze, malárii a dalším nakažlivým chorobám,
11:30
maternalmatky and childdítě healthzdraví, and a wholeCelý rangerozsah of healthzdraví issuesproblémy
k péči o zdraví matek a dětí a k řešení celé řady dalších zdravotních problémů,
11:34
poorchudý people are grapplingukotvení with in the developingrozvíjející se worldsvět,
se kterými se lidé v rozvojových zemích potýkají.
11:37
that can first be scaledměřítko for the wholeCelý nationnárod of RwandaRwanda,
Model, který bude nejdříve možno uplatnit na celonárodní úrovni ve Rwandě,
11:40
and then will be a modelmodel that could literallydoslovně
a posléze jej budeme moci aplikovat
11:44
be implementedimplementováno in any other poorchudý countryzemě in the worldsvět.
v jakékoliv chudé zemi na světě.
11:46
And the testtest is: one, will it do the jobpráce?
Tento model musí projít následující zkouškou: zaprvé, splní svoji úlohu -
11:48
Will it provideposkytnout highvysoký qualitykvalitní carepéče?
bude zajišťovat kvalitní zdravotní péči?
11:50
And two, will it do it at a pricecena
A zadruhé, budou náklady takové,
11:53
that will enableumožnit the countryzemě to sustainudržet a healthzdraví carepéče systemSystém
aby daný stát mohl tento zdravotní systém financovat
11:55
withoutbez foreignzahraniční, cizí donorsdárci after fivePět to 10 yearsroky?
po uplynutí pěti až deseti let bez cizí pomoci?
11:59
Because the longerdelší I dealobchod with these problemsproblémy,
Čím déle se zabývám těmito problémy,
12:03
the more convincedpřesvědčený I am that we have to --
tím více jsem přesvědčen o tom, že musíme -
12:07
whetherzda it's economicsekonomika, healthzdraví, educationvzdělání, whateverTo je jedno --
ať už se jedná o hospodářství, zdravotnictví, vzdělání, cokoliv -
12:09
we have to buildstavět systemssystémy.
musíme budovat systémy.
12:12
And the absenceabsence of systemssystémy that functionfunkce
Právě absence funkčních systémů
12:14
breakPřestávka the connectionspojení whichkterý got you all in this seatsedadlo tonightdnes večer.
narušuje onu vzájemnou souvislost, která vás sem dnes večer všechny přivedla.
12:17
You think about whateverTo je jedno your life has been,
Když se zamyslíte nad svým životem,
12:21
howevernicméně manymnoho obstaclespřekážky you have facedtváří v tvář in your life,
ať už jste čelili jakýmkoliv překážkám,
12:23
at criticalkritické junctureskritický bod you always knewvěděl
v důležitých okamžicích jste vždy věděli,
12:26
there was a predictablepředvídatelný connectionspojení betweenmezi the effortsnaha you exertedpůsobí
že existuje určitá předvídatelná souvislost mezi usílím, které vyvinete,
12:29
and the resultvýsledek you achieveddosaženo.
a výsledkem, jehož dosáhnete.
12:33
In a worldsvět with no systemssystémy, with chaoschaos,
Ve světě bez systémů, ve světě chaosu,
12:35
everything becomesstává se a guerillaGuerilla struggleboj,
se vše stává jakousi partyzánskou válkou,
12:40
and this predictabilitypředvídatelnost is not there.
a právě tato předvídatelnost v něm chybí.
12:43
And it becomesstává se almosttéměř impossiblenemožné to saveUložit livesživoty,
Pak je téměř nemožné zachraňovat životy,
12:46
educatevzdělávat kidsděti, developrozvíjet economieshospodářství, whateverTo je jedno.
učit děti, rozvíjet hospodářství, vlastně cokoliv.
12:49
The personosoba, in my viewPohled,
Tím, kdo podle mého názoru
12:52
who has doneHotovo the bestnejlepší jobpráce of this in the healthzdraví carepéče areaplocha,
odvedl v oblasti zdravotní péče z tohoto pohledu nejlepší práci
12:55
of buildingbudova a systemSystém in a very poorchudý areaplocha, is DrDr. PaulPavel FarmerFarmář,
při vytváření systému ve velice chudé oblasti, je Dr. Paul Farmer, který,
13:00
who, manymnoho of you know, has workedpracoval for now 20 yearsroky with his groupskupina,
jak mnozí z vás vědí, pracuje již dvacet let se svojí skupinou,
13:04
PartnersPartneři in HealthZdraví, primarilypředevším in HaitiHaiti where he startedzačal,
Partners in Health, zejména na Haiti, kde se svoji prací původně začínal.
13:09
but they'veoni mají alsotaké workedpracoval in RussiaRusko, in PeruPeru
Působili však rovněž v Rusku, v Peru
13:13
and other placesmísta around the worldsvět.
a na dalších místech po celém světě.
13:15
As poorchudý as HaitiHaiti is, in the areaplocha where Farmer'sFarmer's clinicklinika is activeaktivní --
I přes to, jak je Haiti chudé, tak v oblasti, kde Farmerova klinika působí -
13:17
and they servesloužit a catchmentpovodí areaplocha fardaleko greatervětší
a tato klinika slouží záchytné oblasti mnohem větší,
13:22
than the medicallékařský professionalsprofesionálů they have would indicateuveďte they could servesloužit --
než by profesionální zdravotníci, kteří tam pracují, byli ochotni připustit -
13:24
sinceod té doby 1988, they have not lostztracený one personosoba to tuberculosistuberkulóza, not one.
v celé této oblasti od roku 1988 nezemřel ani jediný člověk na tuberkulózu, ani jediný.
13:28
And they'veoni mají achieveddosaženo a lot of other amazingúžasný healthzdraví resultsvýsledky.
Dosáhli i řady dalších úžasných výsledků.
13:35
So when we decidedrozhodl to work in RwandaRwanda
Když jsme se tedy rozhodli začít ve Rwandě pracovat
13:40
on tryingzkoušet to dramaticallydramaticky increasezvýšit the incomepříjem of the countryzemě and fightboj the AIDSAIDS problemproblém,
na výrazném navýšení příjmů země a na boji proti AIDS,
13:44
we wanted to buildstavět a healthcarezdravotní péče networksíť,
chtěli jsme vybudovat zdravotnickou infrastrukturu,
13:49
because it had been totallynaprosto destroyedzničeno duringběhem the genocidegenocida in 1994,
jelikož ta byla zcela zničena během genocidy v roce 1994
13:51
and the perza capitahlavou incomepříjem was still underpod a dollardolar a day.
a příjem na obyvatele stále zůstával pod jedním dolarem na den.
13:55
So I rangRang up, askedzeptal se PaulPavel FarmerFarmář if he would help.
Zavolal jsem tedy Paulu Farmerovi a zeptal se ho, zda by nám pomohl.
13:59
Because it seemedzdálo se to me if we could provedokázat there was a modelmodel in HaitiHaiti
Domníval jsem se, že pokud bychom byli schopni prokázat, že existuje model na Haiti
14:04
and a modelmodel in RwandaRwanda that we could then take all over the countryzemě,
a model ve Rwandě, který bude moci být postupně aplikován celostátně,
14:07
numberčíslo one, it would be a wonderfulBáječné thing for a countryzemě
bylo by to zaprvé něco úžasného pro zemi,
14:11
that has sufferedtrpěli as much as any on EarthZemě in the last 15 yearsroky,
která prožila za posledních patnáct let více utrpení než kterákoliv jiná na této planetě,
14:13
and numberčíslo two, we would have something that could then be adaptedupravené
a zadruhé, bylo by to něco, co by bylo možné uzpůsobit pro potřeby
14:17
to any other poorchudý countryzemě anywherekdekoli in the worldsvět.
jakékoliv další chudé země kdekoliv na světě.
14:21
And so we have setsoubor about doing that.
Proto jsme se do toho pustili.
14:25
Now, we startedzačal workingpracovní togetherspolu 18 monthsměsíců agopřed.
Začali jsme společně pracovat před 18ti měsíci.
14:29
And we're workingpracovní in an areaplocha calledvolal SouthernJižní KayonzaKayonza,
Působíme v oblasti Jižní Kajonza,
14:33
whichkterý is one of the poorestnejchudší areasoblasti in RwandaRwanda,
což je jeden z nejchudších regionů ve Rwandě,
14:37
with a groupskupina that originallypůvodně includeszahrnuje about 400,000 people.
a naše cílová skupina zahrnuje v této fázi asi 400 000 lidí.
14:41
We're essentiallyv podstatě implementingprovádění what PaulPavel FarmerFarmář did in HaitiHaiti:
V podstatě se snažíme uvádět do praxe to, co dělá Paul Farmer na Haiti,
14:47
he developsse rozvíjí and trainsvlaky paidzaplaceno communityspolečenství healthzdraví workerspracovníků
když školí a připravuje placené komunitní zdravotníky,
14:52
who are ableschopný to identifyidentifikovat healthzdraví problemsproblémy,
kteří jsou schopni rozpoznat zdravotní problémy,
14:57
ensurezajistit that people who have AIDSAIDS or TBTB are properlysprávně diagnoseddiagnostikována
zajistit, aby lidé, kteří mají AIDS nebo tuberkulózu, byli správně vyšetřeni
15:01
and take theirjejich medicinemedicína regularlypravidelně,
a pravidelně brali léky,
15:05
who work on bringingpřináší about healthzdraví educationvzdělání, cleančistý watervoda and sanitationkanalizace,
kteří pracují na zajištění přístupu k zdravotnímu vzdělání, čisté vodě a hygienickému zázemí,
15:07
providingposkytování nutritionalnutriční supplementsDoplňky and movingpohybující se people up the chainřetěz of healthzdraví carepéče
poskytují lidem doplňky výživy a pomáhají jim dostat se na vyšší stupně systému zdravotní péče,
15:14
if they have problemsproblémy of the severityzávažnost that requirevyžadovat it.
pokud trpí tak vážnými problémy, že je to potřeba.
15:19
The procedurespostupy that make this work have been perfectedk dokonalosti,
Postupy, které tuto činnost umožňují, byly průběžně zdokonalovány,
15:23
as I said, by PaulPavel FarmerFarmář and his teamtým
jak jsem již zmínil, Paulem Farmerem a jeho týmem,
15:28
in theirjejich work in ruralvenkovský HaitiHaiti over the last 20 yearsroky.
během jejich dvacetileté práce na haitském venkově.
15:31
RecentlyNedávno we did an evaluationhodnocení of the first 18 monthsměsíců of our effortsúsilí in RwandaRwanda.
Nedávno jsme hodnotili prvních 18 měsíců našeho působení ve Rwandě.
15:34
And the resultsvýsledky were so good that the RwandanRwandě governmentvláda
Výsledky byly tak dobré, že rwandská vláda
15:40
has now agreedsouhlasil to adoptpřijmout the modelmodel for the entirecelý countryzemě,
souhlasila s aplikací tohoto modelu po celé zemi
15:45
and has stronglysilně supportedpodporovány and put the fullplný resourceszdroje of the governmentvláda behindza it.
a přislíbila tomuto úsilí jednoznačnou podporu a poskytnutí všech dostupných vládních zdrojů.
15:48
I'll tell you a little bitbit about our teamtým because it's indicativeorientační of what we do.
Řeknu vám něco málo o našem týmu, protože to vypovídá o povaze naší práce.
15:54
We have about 500 people around the worldsvět
Zhruba 500 lidí po celém světě pracuje v našem programu
15:58
workingpracovní in our AIDSAIDS programprogram, some of them for nothing --
zaměřeném proti AIDS, někteří z nich zadarmo -
16:01
just for transportationpřeprava, roompokoj, místnost and boarddeska.
jen za dopravu, ubytování a stravu.
16:05
And then we have othersostatní workingpracovní in these other relatedpříbuzný programsprogramy.
Další lidé pak pracují v souvisejících programech.
16:07
Our businesspodnikání planplán in RwandaRwanda
Náš podnikatelský záměr pro Rwandu
16:11
was put togetherspolu underpod the leadershipvedení lidí of DianaDiana NobleVznešený,
byl sestaven pod vedením Diany Noble,
16:13
who is an unusuallyneobvykle giftednadaný womanžena,
neobyčejně nadané ženy,
16:16
but not unusualneobvyklý in the typetyp of people who have been willingochotný to do this kinddruh of work.
což ale není nic neobvyklého u lidí, kteří se rozhodnou pro podobnou práci.
16:19
She was the youngestnejmladší partnerpartner at SchroderSchroder VenturesPodniky in LondonLondýn in her 20s.
Když jí bylo mezi dvaceti a třiceti, byla nejmladším obchodním partnerem ve společnosti Schroder Ventures v Londýně.
16:24
She was CEOGENERÁLNÍ ŘEDITEL of a successfulúspěšný e-venturee-venture --
Byla manažerkou úspěšného internetového obchodního podniku.
16:29
she startedzačal and builtpostavený ReedReed ElsevierElsevier VenturesPodniky --
Založila a vybudovala společnost Reed Elsevier Ventures.
16:31
and at 45 she decidedrozhodl she wanted to do something differentodlišný with her life.
Ve svých 45ti letech se rozhodla, že chce ve svém životě změnu.
16:35
So she now workspráce full-timeplný úvazek on this for very little payplatit.
Nyní pro nás pracuje na plný úvazek za velice nízkou mzdu.
16:38
She and her teamtým of formerbývalý businesspodnikání people have createdvytvořeno a businesspodnikání planplán
Spolu s týmem bývalých podnikatelů vytvořili obchodní plán,
16:42
that will enableumožnit us to scaleměřítko this healthzdraví systemSystém up for the wholeCelý countryzemě.
který nám umožní rozšířit tento zdravotní systém po celé zemi.
16:46
And it would be worthyhodný of the kinddruh of privatesoukromé equityvlastní kapitál work
Tento plán je stejně kvalitní jako práce v soukromé podnikatelské sféře,
16:50
she used to do when she was makingtvorba a lot more moneypeníze for it.
kterou dělala dříve a za kterou dostávala spoustu peněz.
16:55
When we camepřišel to this ruralvenkovský areaplocha, 45 percentprocent of the childrenděti underpod the agestáří of fivePět
Když jsme přišli do této venkovské oblasti, 45 procent zdejších dětí mladších pěti let
16:59
had stuntedzakrnělý growthrůst duez důvodu to malnutritionpodvýživa.
trpělo kvůli podvýživě zakrněním růstu.
17:04
23 percentprocent of them diedzemřel before they reacheddosaženo the agestáří of fivePět.
23 procent z nich zemřelo dříve, než se dožily pěti let.
17:09
MortalityÚmrtnost at birthnarození was over two-and-a-halfdva a půl- percentprocent.
Úmrtnost při porodu dosahovala víc jak dvou a půl procenta.
17:17
Over 15 percentprocent of the deathsúmrtí amongmezi adultsDospělí and childrenděti occurreddošlo
Přes 15 procent úmrtí mezi dospělými i dětmi bylo způsobeno
17:20
because of intestinalstřevní parasitesparazity and diarrheaprůjem from dirtyšpinavý watervoda and inadequatenedostatečné sanitationkanalizace --
střevními cizopasníky a průjmovými onemocněními ze znečištěné vody a nevyhovujících hygienických podmínek.
17:24
all entirelyzcela preventablepreventivní and treatableléčitelná.
Všem těmto nemocem se dalo předejít a všechny byly léčitelné.
17:29
Over 13 percentprocent of the deathsúmrtí were from respiratoryrespirační illnessesnemoci --
Přes 13 procent úmrtí bylo způsobeno onemocněními dýchacího aparátu,
17:32
again, all preventablepreventivní and treatableléčitelná.
kterým se, opět, dalo všem předejít a které byly léčitelné.
17:36
And not a singlesingl soulduše in this areaplocha was beingbytost treatedzacházeno for AIDSAIDS or tuberculosistuberkulóza.
V celé oblasti nebyl ani jeden člověk trpící AIDS či tuberkulózou, který by podstupoval léčbu.
17:39
WithinV rámci the first 18 monthsměsíců, the followingNásledující things happenedStalo:
Za prvních osmnáct měsíců se stalo následující:
17:45
we wentšel from zeronula to about 2,000 people beingbytost treatedzacházeno for AIDSAIDS.
počet lidí podstupujících léčbu AIDS vzrostl z nuly na 2000.
17:49
That's 80 percentprocent of the people who need treatmentléčba in this areaplocha.
Toto číslo představuje 80 procent z celkového počtu zdejších lidí, kteří léčbu potřebují.
17:53
Listen to this: lessméně than four-tenthsčtyři desetiny of one percentprocent of those beingbytost treatedzacházeno
A navíc: méně než čtyři desetiny procenta léčených pacientů
17:57
stoppedzastavil takingpřijmout theirjejich medicinemedicína or otherwisev opačném případě defaultedpřevezme on treatmentléčba.
přestalo brát léky či léčebný proces narušilo jiným způsobem.
18:02
That's lowerdolní than the figurepostava in the UnitedVelká StatesStáty.
To je nižší číslo než ve Spojených státech.
18:06
LessMéně than three-tenthstři desetiny of one percentprocent
Méně než tři desetiny procenta pacientů
18:09
had to transferpřevod to the more expensivedrahý second-linedruhé line drugsdrogy.
muselo přejít na dražší léky druhé řady.
18:11
400,000 pregnanttěhotná womenženy were broughtpřinesl into counselingporadenství
Poskytujeme nyní poradenské služby 400 000 těhotných žen,
18:16
and will give birthnarození for the first time withinv rámci an organizedorganizovaný healthcarezdravotní péče systemSystém.
jejichž porody proběhnou poprvé v rámci organizovaného systému zdravotní péče.
18:20
That's about 43 percentprocent of all the pregnanciestěhotenství.
Jedná se zhruba o 43 procent všech těhotenství.
18:25
About 40 percentprocent of all the people -- I said 400,000. I meantznamená 40,000.
Zhuba 40 procent všech lidí - předtím jsem řekl 400 000, ale mělo to být 40 000 -
18:30
About 40 percentprocent of all the people who need TBTB treatmentléčba are now gettingdostat it --
zhruba 40 procent z celkového počtu lidí, kteří potřebují léčbu na tuberkulózu, ji nyní dostávají,
18:34
in just 18 monthsměsíců, up from zeronula when we startedzačal.
a to během pouhých 18 měsíců, s tím, že jsme začínali na nule.
18:38
43 percentprocent of the childrenděti in need of an infantdítě feedingkrmení programprogram
43 procent dětí, které potřebovaly dětský vyživovací program
18:42
to preventzabránit malnutritionpodvýživa and earlybrzy deathsmrt
zabraňující podvýživě a předčasnému úmrtí,
18:45
are now gettingdostat the foodjídlo supplementsDoplňky they need to staypobyt alivenaživu and to growrůst.
dostává nyní potravinové doplňky, které jim umožňují přežití a další vývoj.
18:47
We'veMáme startedzačal the first malariamalárie treatmentléčba programsprogramy they'veoni mají ever had there.
Zahájili jsem první programy na léčbu malárie, které v této zemi kdy existovaly.
18:50
PatientsPacienti admittedpřipustil to a hospitalNEMOCNICE that was destroyedzničeno duringběhem the genocidegenocida
Pacienti jsou přijímáni do nemocnice, která byla během genocidy zničena
18:54
that we have renovatedrenovovaný alongpodél with fourčtyři other clinicsklinikách,
a kterou jsme zrenovovali spolu s dalšími čtyřmi klinikami,
18:59
completekompletní with solarsluneční powerNapájení generatorsgenerátory, good lablaboratoř technologytechnika.
nově vybavenými generátory na sluneční energii a kvalitní laboratorní technikou.
19:04
We now are treatingléčení 325 people a monthMěsíc,
Nyní ošetřujeme na 325 lidí měsíčně,
19:09
despitei přes the factskutečnost that almosttéměř 100 percentprocent of the AIDSAIDS patientspacientů are now treatedzacházeno at home.
přestože takřka 100 procent pacientů s AIDS je v domácím léčení.
19:14
And the mostvětšina importantdůležité thing is
Nejdůležitější je,
19:20
because we'vejsme implementedimplementováno PaulPavel Farmer'sFarmer's modelmodel, usingpoužitím communityspolečenství healthzdraví workerspracovníků,
že, jelikož jsme uplatnili model Paula Farmera s využitím komunitních zdravotníků,
19:23
we estimateodhad that this systemSystém could be put into placemísto for all of RwandaRwanda
odhadujeme nyní, že tento systém by mohl být aplikován v celé Rwandě,
19:28
for betweenmezi fivePět and sixšest percentprocent of GDPHDP,
s náklady pohybujícími se mezi pěti a šesti procenty HDP.
19:34
and that the governmentvláda could sustainudržet that
Vláda by mohla tyto náklady unést
19:38
withoutbez dependingzávisí on foreignzahraniční, cizí aidpomoc after fivePět or sixšest yearsroky.
aniž by byla po dalších pěti či šesti letech závislá na pomoci z ciziny.
19:42
And for those of you who understandrozumět healthcarezdravotní péče economicsekonomika
Ti z vás, kteří rozumějí ekonomickým zákonitostem ve zdravotnictví, vědí,
19:48
you know that all wealthybohatý countrieszemí spendstrávit betweenmezi ninedevět and 11 percentprocent of GDPHDP
že všechny bohaté země vynákladají na zdravotnictví mezi devíti a jedenácti procenty HDP,
19:50
on healthzdraví carepéče, exceptaž na for the UnitedVelká StatesStáty, we spendstrávit 16 --
tedy kromě Spojených států, kde utratíme 16 procent -
19:55
but that's a storypříběh for anotherdalší day.
ale to je jiný příběh.
19:57
(LaughterSmích)
(Smích)
20:00
We're now workingpracovní with PartnersPartneři in HealthZdraví and the MinistryMinisterstvo of HealthZdraví in RwandaRwanda
Pracujeme nyní s organizací Partners in Health, rwandským ministerstvem zdravotnictví
20:02
and our FoundationNadace folkslidé to scaleměřítko this systemSystém up.
a s lidmi z naší nadace na dalším rozšíření tohoto systému.
20:07
We're alsotaké beginningzačátek to do this in MalawiMalawi and LesothoLesotho.
S něčím podobným také začínáme v Malawi a v Lesothu.
20:11
And we have similarpodobný projectsprojektů in TanzaniaTanzanie, MozambiqueMosambik,
A máme podobné projekty i v Tanzánii, Mozambiku,
20:17
KenyaKeňa and EthiopiaEtiopie with other partnerspartnerů tryingzkoušet to achievedosáhnout the samestejný thing:
Keni a Etiopii, s různými partnery a stejným cílem -
20:21
to saveUložit as manymnoho livesživoty as quicklyrychle as we can,
zachránit co nejvíc životů jak nejrychleji můžeme,
20:26
but to do it in a systematicsystematické way that can be implementedimplementováno nationwidecelostátní
ale postupovat přitom systematickým způsobem, který může být uplatněn na celonárodní úrovni,
20:28
and then with a modelmodel that can be implementedimplementováno in any countryzemě in the worldsvět.
a vytvořit tak model, který půjde využít v kterékoliv zemi na světě.
20:31
We need initialpočáteční upfrontpředem investmentinvestice to trainvlak doctorslékaři, nurseszdravotní sestry,
Na začátku musíme investovat do školení lékařů, zdravotních sester,
20:35
healthzdraví administrationspráva and communityspolečenství healthzdraví workerspracovníků throughoutpo celou dobu the countryzemě,
administrativních sil a komunitních zdravotníků po celé zemi,
20:39
to setsoubor up the informationinformace technologytechnika, the solarsluneční energyenergie,
musíme zajistit informační technologie, sluneční energii,
20:42
the watervoda and sanitationkanalizace, the transportationpřeprava infrastructureinfrastruktura.
vodu a hygienické zázemí, dopravní infrastrukturu.
20:45
But over a five-pět- to 10-year-rok perioddoba,
Ale během příštích pěti až deseti let
20:48
we will take down the need for outsidemimo assistancepomoc
budeme postupně snižovat závislost na pomoci ze zahraničí,
20:51
and eventuallynakonec it will be phasedpostupně out.
až ji nakonec zcela eliminujeme.
20:53
My wishpřání is that TEDTED assistpomáhat us in our work and help us to buildstavět
Mým přáním je, aby nám TED při naší práci pomáhal a přispěl tak k vybudování
20:56
a high-qualityvysoce kvalitní ruralvenkovský healthzdraví systemSystém in a poorchudý countryzemě, RwandaRwanda,
vysoce kvalitního zdravotního systému na venkově chudé země, Rwandy,
21:04
that can be a modelmodel for AfricaAfrika,
který bude moci posloužit jako vzor pro Afriku
21:08
and indeedVskutku, for any poorchudý countryzemě anywherekdekoli in the worldsvět.
a v podstatě pro jakoukoliv chudou zemi na světě.
21:10
My beliefvíra is that this will help us to buildstavět a more integratedintegrovaný worldsvět
Věřím, že touto cestou budeme moci vytvořit vzájemně propojenější svět,
21:15
with more partnerspartnerů and fewerméně terroriststeroristů,
kde bude víc partnerů a méně teroristů,
21:21
with more productivevýrobní citizensobčanů and fewerméně hatershaters,
více činorodých občanů a méně nenávistníků,
21:24
a placemísto we'dmy jsme all want our kidsděti and our grandchildrenvnoučata to growrůst up in.
místo, kde bychom všichni chtěli vidět vyrůstat naše děti a vnoučata.
21:27
It has been an honorčest for me, particularlyzejména, to work in RwandaRwanda
Je pro mě ctí pracovat na tomto poli, zejména ve Rwandě,
21:33
where we alsotaké have a majorhlavní, důležitý economichospodářský developmentrozvoj projectprojekt
kde máme rovněž velký ekonomický rozvojový projekt,
21:39
in partnershippartnerství with SirSir TomTom HunterHunter, the ScottishSkotský philanthropistfilantrop,
a kde jsme ve spolupráci se Sirem Tomem Hunterem, skotským filantropem,
21:42
where last yearrok we, usingpoužitím the samestejný thing with AIDSAIDS drugsdrogy,
za použití podobného postupu jako u léků proti AIDS, v loňském roce
21:47
cutstřih the costnáklady of fertilizerhnojivo and the interestzájem ratesceny on microcreditmikroúvěru loanspůjčky by 30 percentprocent
snížili cenu umělého hnojiva a úroky z mikrokreditových půjček o 30 procent
21:50
and achieveddosaženo three-tři- to four-hundredčtyři sta percentprocent increaseszvyšuje
a dosáhli jsme tří až čtyřsetnásobného zvýšení
21:56
in cropoříznutí yieldsvýnosy with the farmersfarmáři.
výnosů z polí jednotlivých zemědělců.
22:00
These people have been throughpřes a lot and nonežádný of us, mostvětšina of all me,
Tito lidé hodně zkusili a nikdo z nás, a už vůbec ne já,
22:02
helpedpomohl them when they were on the vergehranice of destroyingničení eachkaždý other.
jsme jim nepomohli, když se navzájem téměř zničili.
22:08
We're undoingvrácení zpět that now, and they are so over it and so into theirjejich futurebudoucnost.
Nyní to napravujeme, zatímco oni již minulost dávno překonali a dívají se do budoucnosti.
22:12
We're doing this in an environmentallyenvironmentálně responsibleodpovědný way.
Postupujeme přitom šetrně k životnímu prostředí.
22:18
I'm doing my bestnejlepší to convincepřesvědčit them not to runběh the electricelektrický gridmřížka
Snažím se je ze všech sil přesvědčovat, aby nenatahovali elektrické vedení
22:22
to the 35 percentprocent of the people that have no accesspřístup,
k 35 procentům lidí, kteří dosud nemají elektřinu,
22:26
but to do it with cleančistý energyenergie. To have responsibleodpovědný reforestationzalesňování projectsprojektů,
ale aby využívali čisté zdroje energie a přistupovali zodpovědně k zalesňovacím projektům.
22:29
the RwandansRwandy, interestinglyzajímavě enoughdost, have been quitedocela good, MrMr. WilsonWilson,
Rwanďané, což je poměrně zajímavé, pane Wilsone, si počínají poměrně dobře
22:34
in preservingzachování theirjejich topsoilornice.
při ochraně vrchní vrstvy své orné půdy.
22:38
There's a couplepár of guys from southernjižní farmingzemědělství familiesrodiny --
Je mezi námi několik lidí z farmářských rodin z amerického jihu -
22:40
the first thing I did when I wentšel out to this placemísto
to první, co jsem udělal, když jsem tam přijel, bylo,
22:44
was to get down on my handsruce and kneeskolena and digkopat in the dirtšpína
že jsem si klekl na kolena a začal se hrabat v hlíně
22:46
and see what they'doni byli doneHotovo with it.
a díval se, co s ní udělali.
22:48
We have a chancešance here to provedokázat that a countryzemě
Máme šanci dokázat, že tato země,
22:50
that almosttéměř slaughteredporažených itselfsám out of existenceexistence
která se navzájem téměř vyvraždila,
22:54
can practicepraxe reconciliationsmíření, reorganizeZměna uspořádání itselfsám, focussoustředit se on tomorrowzítra
může dospět k usmíření, přetvořit sebe sama, zaměřit se na zítřek
23:00
and provideposkytnout comprehensiveobsáhlý, qualitykvalitní healthzdraví carepéče with minimalminimální outsidemimo help.
a poskytovat komplexní, kvalitní zdravotní péči s minimem podpory ze zahraničí.
23:07
I am gratefulvděčný for this prizecena, and I will use it to that endkonec.
Jsem vděčný za tuto cenu a použiji ji právě k tomuto účelu.
23:14
We could use some more help to do this,
Hodila by se nám i další pomoc,
23:20
but think of what it would mean if we could have a world-classsvětové třídy healthzdraví systemSystém
ale představte si, co by to znamenalo, kdyby zdravotní systém špičkové kvality
23:24
in RwandaRwanda -- in a countryzemě with a less-than-one-dollar-a-day-per-capitaless-than-one-Dollar-a-Day-per-capita incomepříjem,
existoval právě ve Rwandě - v zemi s denním příjmem na hlavu nižším než jeden dolar -
23:28
one that could saveUložit hundredsstovky of millionsmiliony of livesživoty
systém, který by mohl během příštího desetiletí zachránit milióny životů,
23:33
over the nextdalší decadedesetiletí if appliedaplikovaný to everykaždý similarlypodobně situatedumístěné countryzemě on EarthZemě.
pokud bychom jej aplikovali v každé zemi v podobné situaci na této planetě.
23:37
It's worthhodnota a try and I believe it would succeedpovést se.
Stojí to za pokus a věřím, že tento pokus bude úspěšný.
23:44
Thank you and God blessžehnat you.
Děkuji vám a Bůh vám žehnej.
23:48
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
23:51
Translated by Jan Bečka
Reviewed by Radka Jandova

▲Back to top

About the speaker:

Bill Clinton - Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation.

Why you should listen

Elected President of the United States in 1992 and again in 1996, Bill Clinton left office determined to continue his life of service -- to build the kind of world he wants to hand down to his daughter. His William J. Clinton Foundation is focused on four critical areas: health security, with an emphasis on HIV/AIDS; economic empowerment; leadership development and citizen service; and racial, ethnic and religious reconciliation.

Foundation projects include working with pharmaceutical companies to lower the costs of medicines to needy areas, and, through his Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative (CHAI), developing an innovative health care system that can be successful and sustainable throughout the developing world. His Clinton Global Initiative brings together world leaders to discuss the world's most pressing challenges.

In 2015, The Clinton Development Initiative partnered with Visa to help Rwandan farmers conduct business digitally, increasing their financial security and economic empowerment. 

Keep up with other updates and news from the Clinton Foundation here

More profile about the speaker
Bill Clinton | Speaker | TED.com