English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

Bill Clinton: My wish: Rebuilding Rwanda

Bill Clinton o obnově Rwandy

Filmed
Views 857,707

Při příležitosti převzetí Ceny TED za rok 2007 požádal Bill Clinton o pomoc při zajišťování zdravotní péče ve Rwandě - a ve zbytku světa.

- Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation. Full bio

I thought in getting up to my TED wish
Říkal jsem si, že než se dostanu ke svému přání pro TED,
00:25
I would try to begin by putting in perspective what I try to do
začnu tím, že se pokusím představit to, co se snažím dělat já,
00:31
and how it fits with what they try to do.
a ukázat, jak to souvisí s tím, o co se snaží oni.
00:38
We live in a world that everyone knows is interdependent,
Žijeme ve světě, který se, jak víme, nachází ve stavu vzájemné závislosti,
00:42
but insufficient in three major ways.
ale který má tři zásadní nedostatky.
00:47
It is, first of all, profoundly unequal:
Prvním z těchto nedostatků je hluboce zakořeněná nerovnost.
00:53
half the world's people still living on less than two dollars a day;
Polovina světové populace stále žije z méně než dvou dolarů na den,
00:56
a billion people with no access to clean water;
miliarda lidí nemá přístup k čisté vodě,
01:00
two and a half billion no access to sanitation;
dvě a půl miliardy lidí jsou bez přístupu k hygienickému zázemí,
01:02
a billion going to bed hungry every night;
miliarda lidí uléhá každou noc hladová.
01:05
one in four deaths every year from AIDS, TB, malaria
Každé čtvrté úmrtí je každoročně způsobeno chorobou AIDS, tuberkulózou, malárií
01:07
and the variety of infections associated with dirty water --
či některou z nemocí, spojených se znečištěním vody -
01:12
80 percent of them under five years of age.
80 procent lidí, kteří takto zemřou, je mladší pěti let.
01:16
Even in wealthy countries it is common now to see inequality growing.
I v bohatých zemích můžeme nyní obecně pozorovat nárůst této nerovnosti.
01:19
In the United States, since 2001 we've had five years of economic growth,
Ve Spojených státech od roku 2001 ekonomika pět let za sebou rostla,
01:25
five years of productivity growth in the workplace,
stejně tak jako pět let rostla i produktivita práce.
01:30
but median wages are stagnant and the percentage of working families
Přesto průměrná mzda stagnuje a procento pracujících rodin,
01:33
dropping below the poverty line is up by four percent.
které se ocitly pod hranicí chudoby, se zvýšilo o čtyři procenta.
01:37
The percentage of working families without health care up by four percent.
O čtyři procenta se rovněž zvýšil podíl pracujících rodin, které nemají přístup ke zdravotní péči.
01:41
So this interdependent world which has been pretty good to most of us --
Svět vzájemné závislosti je sice celkem dobrým místem k životu pro většinu z nás -
01:45
which is why we're all here in Northern California doing what we do
i proto jsme teď tady v severní Kalifornii, děláme to, co děláme,
01:49
for a living, enjoying this evening -- is profoundly unequal.
a užíváme si tento večer - ale je to přesto svět plný hluboké nerovnosti.
01:53
It is also unstable.
Je rovněž nestabilní.
01:58
Unstable because of the threats of terror,
Nestabilní kvůli hrozbě útisku,
02:01
weapons of mass destruction, the spread of global disease
zbraním hromadného ničení, šíření nemocí na globální úrovni
02:05
and a sense that we are vulnerable to it in a way that we weren't not so many years ago.
i kvůli pocitu, že jsme vůči těmto hrozbám v určitém ohledu zranitelnější, než jsme byli ještě před nedávnou dobou.
02:08
And perhaps most important of all, it is unsustainable
Možná nejdůležitější věcí je pak trvalá neudržitelnost tohoto světa
02:15
because of climate change, resource depletion and species destruction.
kvůli klimatickým změnám, vyčerpání zásob surovin a nerostných zdrojů a ničení živočišných a rostlinných druhů.
02:19
When I think about the world I would like to leave to my daughter
Když přemýšlím o tom, jaký svět bych chtěl zanechat svojí dceři
02:27
and the grandchildren I hope to have,
a vnoučatům, které budu, jak doufám, mít,
02:31
it is a world that moves away from unequal, unstable, unsustainable
je to svět, který se postupně přesune od nerovné, nestabilní, neudržitelné
02:33
interdependence to integrated communities -- locally, nationally and globally --
vzájemné závislosti směrem k integrovaným komunitám - na místní, státní i globální úrovni -
02:40
that share the characteristics of all successful communities:
komunitám sdílejícím charakteristické rysy všech úspěšných lidských společenství.
02:45
a broadly shared, accessible set of opportunities,
Je to široce sdílená, dosažitelná množina příležitostí,
02:48
a shared sense of responsibility for the success of the common enterprise
sdílený pocit odpovědnosti za úspěch společného úsilí
02:54
and a genuine sense of belonging.
a nefalšovaný pocit vzájemné sounáležitosti.
02:58
All easier said than done.
U všech těchto věcí platí, že je o nich snazší mluvit než je pak realizovat.
03:04
When the terrorist incidents occurred in the United Kingdom a couple of years ago,
Když před několika lety došlo ve Velké Británii k teroristickým útokům,
03:07
I think even though they didn't claim as many lives as we lost in the United States on 9/11,
nevyžádaly si sice tolik životů, kolik jich bylo ztraceno v USA 11. září 2001,
03:13
I think the thing that troubled the British most
ale myslím, že Brity zaskočila nejvíce skutečnost,
03:18
was that the perpetrators were not invaders, but homegrown citizens
že pachateli těchto činů nebyli cizí vetřelci, ale domácí občané,
03:20
whose religious and political identities were more important to them
pro něž byla jejich politická a náboženská identita důležitější než lidé,
03:25
than the people they grew up with, went to school with,
s nimiž vyrůstali, chodili do školy,
03:30
worked with, shared weekends with, shared meals with.
pracovali, trávili společně víkendy, společně chodili na jídlo.
03:33
In other words, they thought their differences
Jinými slovy, tito útočnici se domnívali, že jejich odlišnost
03:36
were more important than their common humanity.
byla důležitější než společně sdílené lidské bytí.
03:39
It is the central psychological plague of humankind in the 21st century.
To je jeden z hlavnich psychologických problémů lidstva v 21. století.
03:43
Into this mix, people like us, who are not in public office,
Uprostřed toho všeho lidé jako my, kteří nezastávají žádnou veřejnou funkci,
03:50
have more power to do good than at any time in history,
mají větší moc konat dobro než kdykoliv předtím v dějinách,
03:55
because more than half the world's people
jelikož více než polovina světové populace
04:00
live under governments they voted in and can vote out.
vybírá vlády svých zemí ve volbách a může je zase ve volbách sesadit.
04:02
And even non-democratic governments are more sensitive to public opinion.
Dokonce i nedemokratické vlády jsou citlivější vůči veřejnému mínění.
04:05
Because primarily of the power of the Internet,
Hlavně díky síle, jakou představuje internet,
04:09
people of modest means can band together and amass vast sums of money
se totiž i lidé, kteří disponují skromnými prostředky, mohou spojit a shromáždit ohromné finanční částky,
04:14
that can change the world for some public good if they all agree.
s pomocí kterých, pokud se na tom shodnou, mohou změnit svět pro dobro celku.
04:20
When the tsunami hit South Asia, the United States contributed 1.2 billion dollars.
Když jižní Asii zasáhla vlna tsunami, Spojené státy pomohly částkou 1,2 miliardy dolarů.
04:24
30 percent of our households gave.
Přispělo 30 procent všech amerických domácností.
04:29
Half of them gave over the Internet.
Polovina z nich přispěla prostřednictvím internetu.
04:31
The median contribution was somewhere around 57 dollars.
Průměrný příspěvek se pohyboval někde kolem 57 dolarů.
04:33
And thirdly, because of the rise of non-governmental organizations.
Zatřetí, je tu vzestup nevládních organizací.
04:39
They, businesses, other citizens' groups, have enormous power
Tyto organizace, firmy, občanská sdružení, mají v rukou ohromnou moc
04:44
to affect the lives of our fellow human beings.
ovlivnit životy ostatních lidských bytostí.
04:50
When I became president in 1993,
Když jsem se v roce 1993 stal prezidentem,
04:55
there were none of these organizations in Russia.
v Rusku žádné takové organizace neexistovaly.
04:57
There are now a couple of hundred thousand.
Dnes jich tam působí několik set tisíc.
04:59
None in India. There are now at least a half a million active.
V Indii nebyly žádné. Dnes jich tam je činných minimálně půl milionu.
05:01
None in China. There are now 250,000 registered with the government,
V Číně nebyly žádné. Nyní je jich vládou registrováno na 250 000
05:05
probably twice again that many who are not registered for political reasons.
a pravděpodobně je jich ještě dvakrát tolik, které nejsou zaregistrovány z politických důvodů.
05:08
When I organized my foundation, and I thought about the world as it is
Když jsem zakládal svoji nadaci, přemýšlel jsem o světě jaký je,
05:14
and the world that I hope to leave to the next generation,
a jaký svět bych chtěl zanechat příští generaci,
05:22
and I tried to be realistic about what I had cared about all my life
a rovněž jsem se snažil realisticky zhodnotit na čem mi celý život záleželo,
05:27
that I could still have an impact on.
a co mohu ještě ovlivnit.
05:34
I wanted to focus on activities
Chtěl jsem se soustředit na činnost
05:36
that would help to alleviate poverty, fight disease, combat climate change,
směřující ke zmírnění chudoby, k boji s nemocemi, s klimatickými změnami,
05:39
bridge the religious, racial and other divides that torment the world,
k překlenování náboženských, rasových a dalších předělů trápících tento svět,
05:46
but to do it in a way that would either use
ale chtěl jsem to dělat tak, abychom mohli využít
05:50
whatever particular skills we could put together in our group
různých dovedností lidí shromážděných v našem týmu
05:54
to change the way some public good function was performed
a změnit tak způsob vykonávání konkrétní veřejné služby,
06:00
so that it would sweep across the world more.
aby měl výsledek z celosvětového hlediska širší uplatnění.
06:05
You saw one reference to that in what we were able to do with AIDS drugs.
Jako příklad může posloužit to, čeho jsme dosáhli s léky proti AIDS.
06:08
And I want to say that the head of our AIDS effort,
Chci zmínit, že člověk, stojící v čele našeho úsilí v boji proti AIDS,
06:14
and the person who also is primarily active in the wish I'll make tonight,
který je rovněž činný v naplňování přání, které zde dnes večer vyslovím,
06:17
Ira Magaziner, is here with me and I want to thank him for everything he's done.
Ira Magaziner, je tady se mnou a já mu chci nyní poděkovat za vše, co dosud udělal.
06:21
He's over there.
Tamhle je.
06:25
(Applause)
(Potlesk)
06:27
When I got out of office and was asked to work, first in the Caribbean,
Když jsem opustil svoji funkci a byl jsem požádán, nejdříve v Karibiku,
06:31
to try to help deal with the AIDS crisis,
o pomoc při řešení krize způsobené nemocí AIDS,
06:37
generic drugs were available for about 500 dollars a person a year.
pohybovala se cena generických léků kolem 500 dolarů na osobu ročně.
06:40
If you bought them in vast bulks,
Pokud jste je nakupovali ve velkém množství,
06:44
you could get them at a little under 400 dollars.
daly se sehnat za necelých 400 dolarů.
06:46
The first country we went to work in, the Bahamas,
První země, kde jsme začali pracovat, Bahamy,
06:49
was paying 3,500 dollars for these drugs.
platili za stejné léky 3500 dolarů.
06:52
The market was so terribly disorganized
Trh s léčivy tam byl tak strašlivě nepřehledný,
06:54
that they were buying this medicine through two agents
že tyto léky nakupovali skrze dva různé prostředníky,
06:57
who were gigging them sevenfold.
kteří jejich cenu sedmkrát navýšili.
07:01
So the very first week we were working,
Již v prvním týdnu, kdy jsme tam zahájili činnost,
07:04
we got the price down to 500 dollars.
jsme srazili cenu na 500 dolarů.
07:07
And all of a sudden, they could save seven times as many lives
A tak mohlo být najednou za stejné peníze
07:09
for the same amount of money.
zachráněno sedmkrát více životů
07:11
Then we went to work with the manufacturers of AIDS medicines,
Pak jsme se obrátili na výrobce léků proti AIDS,
07:13
one of whom was cited in the film,
z nichž jeden se objevil i v našem filmu,
07:16
and negotiated a whole different change in business strategy,
a vyjednali jsme s nimi převratnou změnu jejich obchodní strategie.
07:18
because even at 500 dollars, these drugs
Dokonce i při ceně 500 dolarů byly totiž dosud léky prodávany
07:23
were being sold on a high-margin, low-volume, uncertain-payment basis.
s vysokou marží, v malém objemu a s nejistotou, zda za ně bude řádně zaplaceno.
07:26
So we worked on improving the productivity of the operations
Zaměřili jsme se na zvýšení produktivity logistického zázemí
07:31
and the supply chain, and went to a low-margin, high-volume,
a distribuce a přešli jsem na obchodování s nízkou marží, ve vysokém objemu
07:35
absolutely certain-payment business.
a s plnou garancí zaplacení ceny léků.
07:39
I joked that the main contribution we made
V žertu jsem pak říkal, že naším hlavním přínosem
07:41
to the battle against AIDS was to get the manufacturers
k boji proti AIDS bylo to, že jsme přesvědčili výrobce,
07:44
to change from a jewelry store to a grocery store strategy.
aby začali obchodovat jako supermarket spíše než jako klenotnictví.
07:45
But the price went to 140 dollars from 500.
Cena v každém případě klesla z 500 dolarů na 140.
07:51
And pretty soon, the average price was 192 dollars.
Brzy se průměrná cena ocitla na 192 dolarech.
07:55
Now we can get it for about 100 dollars.
Nyní je to zhruba sto dolarů.
07:59
Children's medicine was 600 dollars,
Léky pro děti stály 600 dolarů,
08:01
because nobody could afford to buy any of it.
protože si je nikdo nemohl dovolit kupovat.
08:03
We negotiated it down to 190.
Vyjednali jsme snížení na 190 dolarů.
08:05
Then, the French imposed their brilliantly conceived airline tax
Pak Francouzi využili svých skvěle vymyšlených poplatků za létání
08:08
to create a something called UNITAID,
k vytvoření s pomocí dalších zemí
08:12
got a bunch of other countries to help.
takzvaného UNITAIDu.
08:14
That children's medicine is now 60 dollars a person a year.
Léky pro děti nyní stojí 60 dolarů na osobu ročně.
08:16
The only thing that is keeping us from basically saving the lives
Jediná věc, která nám nyní v podstatě brání zachránit životy všech,
08:19
of everybody who needs the medicine to stay alive
kteří potřebují tyto léky k přežití,
08:24
are the absence of systems necessary to diagnose, treat and care
je absence systémů potřebných k vyšetření, léčbě a péči o lidi
08:26
for people and deliver this medicine.
a k distribuci léčiv.
08:29
We started a childhood obesity initiative with the Heart Association in America.
Založili jsme společně se sdružením Heart Association of America iniciativu proti dětské obezitě.
08:33
We tried to do the same thing by negotiating industry-right deals
Pomocí podobného vyjednávání s potravinářským průmyslem jsme se snažili dosáhnout toho,
08:37
with the soft drink and the snack food industry to cut the caloric
aby výrobci omezili v limonádách a v jídle obsah kalorií
08:40
and other dangerous content of food going to our children in the schools.
a dalších nebezpečných látek, které se dostávaly k našim dětem ve školách.
08:45
We just reorganized the markets.
Vlastně jsme přeorganizovali stávající tržní síť.
08:49
And it occurred to me that in this whole non-governmental world,
Uvědomil jsem si, že v rámci celé nevládní sféry je nutné,
08:52
somebody needs to be thinking about organizing public goods markets.
aby někdo dbal na organizací trhů s produkty, určenými široké veřejnosti.
08:57
And that is now what we're trying to do,
A o to se právě snažíme.
09:02
and working with this large cities group to fight climate change,
V rámci boje proti klimatickým změnám pracujeme se skupinou velkých měst
09:04
to negotiate huge, big, volume deals that will enable cities
na vyjednání obrovských, velkokapacitních dohod umožňujících městům,
09:07
which generate 75 percent of the world's greenhouse gases,
která vytvářejí 75 procent z celosvětové produkce skleníkových plynů,
09:12
to drastically and quickly reduce greenhouse gas emissions
aby velice výrazně a rychle omezily emise těchto plynů
09:15
in a way that is good economics.
způsobem, který je zároveň i ekonomicky výhodný.
09:18
And this whole discussion as if it's some sort of economic burden,
Celá ta debata o tom, že se zde jedná o nějakou ekonomickou zátěž,
09:22
is a mystery to me.
pro mě zůstává nepochopitelná.
09:26
I think it's a bird's nest on the ground.
Myslím, že je to naopak něco velice snadno dosažitelného.
09:27
When Al Gore won his well-deserved Oscar
Když Al Gore dostal zaslouženého Oscara
09:29
for the "Inconvenient Truth" movie, I was thrilled,
za film "Nepříjemná pravda", byl jsem nadšen,
09:33
but I had urged him to make a second movie quickly.
ale zároveň jsem ho vybízel, aby rychle natočil další film.
09:37
For those of you who saw "An Inconvenient Truth,"
Pro ty z vás, kteří "Nepříjemnou pravdu" viděli:
09:41
the most important slide in the Gore lecture is the last one,
nejdůležitější ze snímků v Gorově prezentaci je ten úplně poslední,
09:45
which shows here's where greenhouse gases are going
který ukazuje, kde skleníkové plyny končí,
09:50
if we don't do anything, here's where they could go.
když s tím nic neděláme, a kde by mohly končit jinak.
09:53
And then there are six different categories
Pak je tam zmíněno šest kategorií věcí,
09:55
of things we can do to change the trajectory.
které můžeme udělat, aby došlo ke změně trajektorie stávajícího vývoje.
09:57
We need a movie on those six categories.
O těchto šesti kategoriích by se měl natočit další film.
09:59
And all of you need to have it embedded in your brains
Všichni byste si je měli vtisknout do paměti
10:02
and to organize yourselves around it.
a přijmout je jako svoji výchozí platformu.
10:05
So we're trying to do that.
To je to, o co se snažíme.
10:08
So organizing these markets is one thing we try to do.
Organizování tržních sítí je jedna z věcí, o které usilujeme.
10:10
Now we have taken on a second thing, and this gets to my wish.
Nyní jsme se pustili do další věci, a to se už dostávám ke svému přání.
10:13
It has been my experience in working in developing countries
Při práci v rozvojových zemích jsem získal následující zkušenost:
10:17
that while the headlines may all be -- the pessimistic headlines may say,
i když novinové titulky mohou vyznívat - ty pesimisticky laděné novinové titulky mohou vyznívat tak,
10:22
well, we can't do this, that or the other thing because of corruption --
že to či ono nemůže být uskutečněno kvůli korupci,
10:26
I think incapacity is a far bigger problem in poor countries than corruption,
myslím si, že mnohem větším problémem než korupce je v chudých zemích neschopnost,
10:30
and feeds corruption.
která korupci dále posiluje.
10:36
We now have the money, given these low prices, to distribute
Díky nízkým cenám máme nyní peníze na to, abychom distribuovali
10:40
AIDS drugs all over the world to people we cannot presently reach.
léky proti AIDS lidem po celém světě k lidem, ke kterým jsme je dosud nemohli dostat.
10:43
Today these low prices are available in the 25 countries where we work,
Tyto nízké ceny v současnosti platí v 25 zemích, kde působíme,
10:50
and in a total of 62 countries,
a celkově pak v 62 zemích.
10:54
and about 550,000 people are getting the benefits of them.
Užitek z nich má na 550 000 lidí.
10:56
But the money is there to reach others.
Je tu ale dost peněz na to, pomoci i dalším lidem,
11:00
The systems are not there to reach the people.
chybějí k tomu však systémy.
11:03
So what we have been trying to do,
Nyní se proto zaměřujeme na to,
11:06
working first in Rwanda and then in Malawi and other places --
nejdříve ve Rwandě a pak v Malawi a dalších zemích -
11:14
but I want to talk about Rwanda tonight --
ale dnes večer chci hovořit o Rwandě -
11:20
is to develop a model for rural health care in a very poor area
abychom vyvinuli model zdravotní péče určený pro velice chudou venkovskou oblast,
11:22
that can be used to deal with AIDS, TB, malaria, other infectious diseases,
který bude možno použít v boji proti AIDS, tuberkulóze, malárii a dalším nakažlivým chorobám,
11:30
maternal and child health, and a whole range of health issues
k péči o zdraví matek a dětí a k řešení celé řady dalších zdravotních problémů,
11:34
poor people are grappling with in the developing world,
se kterými se lidé v rozvojových zemích potýkají.
11:37
that can first be scaled for the whole nation of Rwanda,
Model, který bude nejdříve možno uplatnit na celonárodní úrovni ve Rwandě,
11:40
and then will be a model that could literally
a posléze jej budeme moci aplikovat
11:44
be implemented in any other poor country in the world.
v jakékoliv chudé zemi na světě.
11:46
And the test is: one, will it do the job?
Tento model musí projít následující zkouškou: zaprvé, splní svoji úlohu -
11:48
Will it provide high quality care?
bude zajišťovat kvalitní zdravotní péči?
11:50
And two, will it do it at a price
A zadruhé, budou náklady takové,
11:53
that will enable the country to sustain a health care system
aby daný stát mohl tento zdravotní systém financovat
11:55
without foreign donors after five to 10 years?
po uplynutí pěti až deseti let bez cizí pomoci?
11:59
Because the longer I deal with these problems,
Čím déle se zabývám těmito problémy,
12:03
the more convinced I am that we have to --
tím více jsem přesvědčen o tom, že musíme -
12:07
whether it's economics, health, education, whatever --
ať už se jedná o hospodářství, zdravotnictví, vzdělání, cokoliv -
12:09
we have to build systems.
musíme budovat systémy.
12:12
And the absence of systems that function
Právě absence funkčních systémů
12:14
break the connection which got you all in this seat tonight.
narušuje onu vzájemnou souvislost, která vás sem dnes večer všechny přivedla.
12:17
You think about whatever your life has been,
Když se zamyslíte nad svým životem,
12:21
however many obstacles you have faced in your life,
ať už jste čelili jakýmkoliv překážkám,
12:23
at critical junctures you always knew
v důležitých okamžicích jste vždy věděli,
12:26
there was a predictable connection between the effort you exerted
že existuje určitá předvídatelná souvislost mezi usílím, které vyvinete,
12:29
and the result you achieved.
a výsledkem, jehož dosáhnete.
12:33
In a world with no systems, with chaos,
Ve světě bez systémů, ve světě chaosu,
12:35
everything becomes a guerilla struggle,
se vše stává jakousi partyzánskou válkou,
12:40
and this predictability is not there.
a právě tato předvídatelnost v něm chybí.
12:43
And it becomes almost impossible to save lives,
Pak je téměř nemožné zachraňovat životy,
12:46
educate kids, develop economies, whatever.
učit děti, rozvíjet hospodářství, vlastně cokoliv.
12:49
The person, in my view,
Tím, kdo podle mého názoru
12:52
who has done the best job of this in the health care area,
odvedl v oblasti zdravotní péče z tohoto pohledu nejlepší práci
12:55
of building a system in a very poor area, is Dr. Paul Farmer,
při vytváření systému ve velice chudé oblasti, je Dr. Paul Farmer, který,
13:00
who, many of you know, has worked for now 20 years with his group,
jak mnozí z vás vědí, pracuje již dvacet let se svojí skupinou,
13:04
Partners in Health, primarily in Haiti where he started,
Partners in Health, zejména na Haiti, kde se svoji prací původně začínal.
13:09
but they've also worked in Russia, in Peru
Působili však rovněž v Rusku, v Peru
13:13
and other places around the world.
a na dalších místech po celém světě.
13:15
As poor as Haiti is, in the area where Farmer's clinic is active --
I přes to, jak je Haiti chudé, tak v oblasti, kde Farmerova klinika působí -
13:17
and they serve a catchment area far greater
a tato klinika slouží záchytné oblasti mnohem větší,
13:22
than the medical professionals they have would indicate they could serve --
než by profesionální zdravotníci, kteří tam pracují, byli ochotni připustit -
13:24
since 1988, they have not lost one person to tuberculosis, not one.
v celé této oblasti od roku 1988 nezemřel ani jediný člověk na tuberkulózu, ani jediný.
13:28
And they've achieved a lot of other amazing health results.
Dosáhli i řady dalších úžasných výsledků.
13:35
So when we decided to work in Rwanda
Když jsme se tedy rozhodli začít ve Rwandě pracovat
13:40
on trying to dramatically increase the income of the country and fight the AIDS problem,
na výrazném navýšení příjmů země a na boji proti AIDS,
13:44
we wanted to build a healthcare network,
chtěli jsme vybudovat zdravotnickou infrastrukturu,
13:49
because it had been totally destroyed during the genocide in 1994,
jelikož ta byla zcela zničena během genocidy v roce 1994
13:51
and the per capita income was still under a dollar a day.
a příjem na obyvatele stále zůstával pod jedním dolarem na den.
13:55
So I rang up, asked Paul Farmer if he would help.
Zavolal jsem tedy Paulu Farmerovi a zeptal se ho, zda by nám pomohl.
13:59
Because it seemed to me if we could prove there was a model in Haiti
Domníval jsem se, že pokud bychom byli schopni prokázat, že existuje model na Haiti
14:04
and a model in Rwanda that we could then take all over the country,
a model ve Rwandě, který bude moci být postupně aplikován celostátně,
14:07
number one, it would be a wonderful thing for a country
bylo by to zaprvé něco úžasného pro zemi,
14:11
that has suffered as much as any on Earth in the last 15 years,
která prožila za posledních patnáct let více utrpení než kterákoliv jiná na této planetě,
14:13
and number two, we would have something that could then be adapted
a zadruhé, bylo by to něco, co by bylo možné uzpůsobit pro potřeby
14:17
to any other poor country anywhere in the world.
jakékoliv další chudé země kdekoliv na světě.
14:21
And so we have set about doing that.
Proto jsme se do toho pustili.
14:25
Now, we started working together 18 months ago.
Začali jsme společně pracovat před 18ti měsíci.
14:29
And we're working in an area called Southern Kayonza,
Působíme v oblasti Jižní Kajonza,
14:33
which is one of the poorest areas in Rwanda,
což je jeden z nejchudších regionů ve Rwandě,
14:37
with a group that originally includes about 400,000 people.
a naše cílová skupina zahrnuje v této fázi asi 400 000 lidí.
14:41
We're essentially implementing what Paul Farmer did in Haiti:
V podstatě se snažíme uvádět do praxe to, co dělá Paul Farmer na Haiti,
14:47
he develops and trains paid community health workers
když školí a připravuje placené komunitní zdravotníky,
14:52
who are able to identify health problems,
kteří jsou schopni rozpoznat zdravotní problémy,
14:57
ensure that people who have AIDS or TB are properly diagnosed
zajistit, aby lidé, kteří mají AIDS nebo tuberkulózu, byli správně vyšetřeni
15:01
and take their medicine regularly,
a pravidelně brali léky,
15:05
who work on bringing about health education, clean water and sanitation,
kteří pracují na zajištění přístupu k zdravotnímu vzdělání, čisté vodě a hygienickému zázemí,
15:07
providing nutritional supplements and moving people up the chain of health care
poskytují lidem doplňky výživy a pomáhají jim dostat se na vyšší stupně systému zdravotní péče,
15:14
if they have problems of the severity that require it.
pokud trpí tak vážnými problémy, že je to potřeba.
15:19
The procedures that make this work have been perfected,
Postupy, které tuto činnost umožňují, byly průběžně zdokonalovány,
15:23
as I said, by Paul Farmer and his team
jak jsem již zmínil, Paulem Farmerem a jeho týmem,
15:28
in their work in rural Haiti over the last 20 years.
během jejich dvacetileté práce na haitském venkově.
15:31
Recently we did an evaluation of the first 18 months of our efforts in Rwanda.
Nedávno jsme hodnotili prvních 18 měsíců našeho působení ve Rwandě.
15:34
And the results were so good that the Rwandan government
Výsledky byly tak dobré, že rwandská vláda
15:40
has now agreed to adopt the model for the entire country,
souhlasila s aplikací tohoto modelu po celé zemi
15:45
and has strongly supported and put the full resources of the government behind it.
a přislíbila tomuto úsilí jednoznačnou podporu a poskytnutí všech dostupných vládních zdrojů.
15:48
I'll tell you a little bit about our team because it's indicative of what we do.
Řeknu vám něco málo o našem týmu, protože to vypovídá o povaze naší práce.
15:54
We have about 500 people around the world
Zhruba 500 lidí po celém světě pracuje v našem programu
15:58
working in our AIDS program, some of them for nothing --
zaměřeném proti AIDS, někteří z nich zadarmo -
16:01
just for transportation, room and board.
jen za dopravu, ubytování a stravu.
16:05
And then we have others working in these other related programs.
Další lidé pak pracují v souvisejících programech.
16:07
Our business plan in Rwanda
Náš podnikatelský záměr pro Rwandu
16:11
was put together under the leadership of Diana Noble,
byl sestaven pod vedením Diany Noble,
16:13
who is an unusually gifted woman,
neobyčejně nadané ženy,
16:16
but not unusual in the type of people who have been willing to do this kind of work.
což ale není nic neobvyklého u lidí, kteří se rozhodnou pro podobnou práci.
16:19
She was the youngest partner at Schroder Ventures in London in her 20s.
Když jí bylo mezi dvaceti a třiceti, byla nejmladším obchodním partnerem ve společnosti Schroder Ventures v Londýně.
16:24
She was CEO of a successful e-venture --
Byla manažerkou úspěšného internetového obchodního podniku.
16:29
she started and built Reed Elsevier Ventures --
Založila a vybudovala společnost Reed Elsevier Ventures.
16:31
and at 45 she decided she wanted to do something different with her life.
Ve svých 45ti letech se rozhodla, že chce ve svém životě změnu.
16:35
So she now works full-time on this for very little pay.
Nyní pro nás pracuje na plný úvazek za velice nízkou mzdu.
16:38
She and her team of former business people have created a business plan
Spolu s týmem bývalých podnikatelů vytvořili obchodní plán,
16:42
that will enable us to scale this health system up for the whole country.
který nám umožní rozšířit tento zdravotní systém po celé zemi.
16:46
And it would be worthy of the kind of private equity work
Tento plán je stejně kvalitní jako práce v soukromé podnikatelské sféře,
16:50
she used to do when she was making a lot more money for it.
kterou dělala dříve a za kterou dostávala spoustu peněz.
16:55
When we came to this rural area, 45 percent of the children under the age of five
Když jsme přišli do této venkovské oblasti, 45 procent zdejších dětí mladších pěti let
16:59
had stunted growth due to malnutrition.
trpělo kvůli podvýživě zakrněním růstu.
17:04
23 percent of them died before they reached the age of five.
23 procent z nich zemřelo dříve, než se dožily pěti let.
17:09
Mortality at birth was over two-and-a-half percent.
Úmrtnost při porodu dosahovala víc jak dvou a půl procenta.
17:17
Over 15 percent of the deaths among adults and children occurred
Přes 15 procent úmrtí mezi dospělými i dětmi bylo způsobeno
17:20
because of intestinal parasites and diarrhea from dirty water and inadequate sanitation --
střevními cizopasníky a průjmovými onemocněními ze znečištěné vody a nevyhovujících hygienických podmínek.
17:24
all entirely preventable and treatable.
Všem těmto nemocem se dalo předejít a všechny byly léčitelné.
17:29
Over 13 percent of the deaths were from respiratory illnesses --
Přes 13 procent úmrtí bylo způsobeno onemocněními dýchacího aparátu,
17:32
again, all preventable and treatable.
kterým se, opět, dalo všem předejít a které byly léčitelné.
17:36
And not a single soul in this area was being treated for AIDS or tuberculosis.
V celé oblasti nebyl ani jeden člověk trpící AIDS či tuberkulózou, který by podstupoval léčbu.
17:39
Within the first 18 months, the following things happened:
Za prvních osmnáct měsíců se stalo následující:
17:45
we went from zero to about 2,000 people being treated for AIDS.
počet lidí podstupujících léčbu AIDS vzrostl z nuly na 2000.
17:49
That's 80 percent of the people who need treatment in this area.
Toto číslo představuje 80 procent z celkového počtu zdejších lidí, kteří léčbu potřebují.
17:53
Listen to this: less than four-tenths of one percent of those being treated
A navíc: méně než čtyři desetiny procenta léčených pacientů
17:57
stopped taking their medicine or otherwise defaulted on treatment.
přestalo brát léky či léčebný proces narušilo jiným způsobem.
18:02
That's lower than the figure in the United States.
To je nižší číslo než ve Spojených státech.
18:06
Less than three-tenths of one percent
Méně než tři desetiny procenta pacientů
18:09
had to transfer to the more expensive second-line drugs.
muselo přejít na dražší léky druhé řady.
18:11
400,000 pregnant women were brought into counseling
Poskytujeme nyní poradenské služby 400 000 těhotných žen,
18:16
and will give birth for the first time within an organized healthcare system.
jejichž porody proběhnou poprvé v rámci organizovaného systému zdravotní péče.
18:20
That's about 43 percent of all the pregnancies.
Jedná se zhruba o 43 procent všech těhotenství.
18:25
About 40 percent of all the people -- I said 400,000. I meant 40,000.
Zhuba 40 procent všech lidí - předtím jsem řekl 400 000, ale mělo to být 40 000 -
18:30
About 40 percent of all the people who need TB treatment are now getting it --
zhruba 40 procent z celkového počtu lidí, kteří potřebují léčbu na tuberkulózu, ji nyní dostávají,
18:34
in just 18 months, up from zero when we started.
a to během pouhých 18 měsíců, s tím, že jsme začínali na nule.
18:38
43 percent of the children in need of an infant feeding program
43 procent dětí, které potřebovaly dětský vyživovací program
18:42
to prevent malnutrition and early death
zabraňující podvýživě a předčasnému úmrtí,
18:45
are now getting the food supplements they need to stay alive and to grow.
dostává nyní potravinové doplňky, které jim umožňují přežití a další vývoj.
18:47
We've started the first malaria treatment programs they've ever had there.
Zahájili jsem první programy na léčbu malárie, které v této zemi kdy existovaly.
18:50
Patients admitted to a hospital that was destroyed during the genocide
Pacienti jsou přijímáni do nemocnice, která byla během genocidy zničena
18:54
that we have renovated along with four other clinics,
a kterou jsme zrenovovali spolu s dalšími čtyřmi klinikami,
18:59
complete with solar power generators, good lab technology.
nově vybavenými generátory na sluneční energii a kvalitní laboratorní technikou.
19:04
We now are treating 325 people a month,
Nyní ošetřujeme na 325 lidí měsíčně,
19:09
despite the fact that almost 100 percent of the AIDS patients are now treated at home.
přestože takřka 100 procent pacientů s AIDS je v domácím léčení.
19:14
And the most important thing is
Nejdůležitější je,
19:20
because we've implemented Paul Farmer's model, using community health workers,
že, jelikož jsme uplatnili model Paula Farmera s využitím komunitních zdravotníků,
19:23
we estimate that this system could be put into place for all of Rwanda
odhadujeme nyní, že tento systém by mohl být aplikován v celé Rwandě,
19:28
for between five and six percent of GDP,
s náklady pohybujícími se mezi pěti a šesti procenty HDP.
19:34
and that the government could sustain that
Vláda by mohla tyto náklady unést
19:38
without depending on foreign aid after five or six years.
aniž by byla po dalších pěti či šesti letech závislá na pomoci z ciziny.
19:42
And for those of you who understand healthcare economics
Ti z vás, kteří rozumějí ekonomickým zákonitostem ve zdravotnictví, vědí,
19:48
you know that all wealthy countries spend between nine and 11 percent of GDP
že všechny bohaté země vynákladají na zdravotnictví mezi devíti a jedenácti procenty HDP,
19:50
on health care, except for the United States, we spend 16 --
tedy kromě Spojených států, kde utratíme 16 procent -
19:55
but that's a story for another day.
ale to je jiný příběh.
19:57
(Laughter)
(Smích)
20:00
We're now working with Partners in Health and the Ministry of Health in Rwanda
Pracujeme nyní s organizací Partners in Health, rwandským ministerstvem zdravotnictví
20:02
and our Foundation folks to scale this system up.
a s lidmi z naší nadace na dalším rozšíření tohoto systému.
20:07
We're also beginning to do this in Malawi and Lesotho.
S něčím podobným také začínáme v Malawi a v Lesothu.
20:11
And we have similar projects in Tanzania, Mozambique,
A máme podobné projekty i v Tanzánii, Mozambiku,
20:17
Kenya and Ethiopia with other partners trying to achieve the same thing:
Keni a Etiopii, s různými partnery a stejným cílem -
20:21
to save as many lives as quickly as we can,
zachránit co nejvíc životů jak nejrychleji můžeme,
20:26
but to do it in a systematic way that can be implemented nationwide
ale postupovat přitom systematickým způsobem, který může být uplatněn na celonárodní úrovni,
20:28
and then with a model that can be implemented in any country in the world.
a vytvořit tak model, který půjde využít v kterékoliv zemi na světě.
20:31
We need initial upfront investment to train doctors, nurses,
Na začátku musíme investovat do školení lékařů, zdravotních sester,
20:35
health administration and community health workers throughout the country,
administrativních sil a komunitních zdravotníků po celé zemi,
20:39
to set up the information technology, the solar energy,
musíme zajistit informační technologie, sluneční energii,
20:42
the water and sanitation, the transportation infrastructure.
vodu a hygienické zázemí, dopravní infrastrukturu.
20:45
But over a five- to 10-year period,
Ale během příštích pěti až deseti let
20:48
we will take down the need for outside assistance
budeme postupně snižovat závislost na pomoci ze zahraničí,
20:51
and eventually it will be phased out.
až ji nakonec zcela eliminujeme.
20:53
My wish is that TED assist us in our work and help us to build
Mým přáním je, aby nám TED při naší práci pomáhal a přispěl tak k vybudování
20:56
a high-quality rural health system in a poor country, Rwanda,
vysoce kvalitního zdravotního systému na venkově chudé země, Rwandy,
21:04
that can be a model for Africa,
který bude moci posloužit jako vzor pro Afriku
21:08
and indeed, for any poor country anywhere in the world.
a v podstatě pro jakoukoliv chudou zemi na světě.
21:10
My belief is that this will help us to build a more integrated world
Věřím, že touto cestou budeme moci vytvořit vzájemně propojenější svět,
21:15
with more partners and fewer terrorists,
kde bude víc partnerů a méně teroristů,
21:21
with more productive citizens and fewer haters,
více činorodých občanů a méně nenávistníků,
21:24
a place we'd all want our kids and our grandchildren to grow up in.
místo, kde bychom všichni chtěli vidět vyrůstat naše děti a vnoučata.
21:27
It has been an honor for me, particularly, to work in Rwanda
Je pro mě ctí pracovat na tomto poli, zejména ve Rwandě,
21:33
where we also have a major economic development project
kde máme rovněž velký ekonomický rozvojový projekt,
21:39
in partnership with Sir Tom Hunter, the Scottish philanthropist,
a kde jsme ve spolupráci se Sirem Tomem Hunterem, skotským filantropem,
21:42
where last year we, using the same thing with AIDS drugs,
za použití podobného postupu jako u léků proti AIDS, v loňském roce
21:47
cut the cost of fertilizer and the interest rates on microcredit loans by 30 percent
snížili cenu umělého hnojiva a úroky z mikrokreditových půjček o 30 procent
21:50
and achieved three- to four-hundred percent increases
a dosáhli jsme tří až čtyřsetnásobného zvýšení
21:56
in crop yields with the farmers.
výnosů z polí jednotlivých zemědělců.
22:00
These people have been through a lot and none of us, most of all me,
Tito lidé hodně zkusili a nikdo z nás, a už vůbec ne já,
22:02
helped them when they were on the verge of destroying each other.
jsme jim nepomohli, když se navzájem téměř zničili.
22:08
We're undoing that now, and they are so over it and so into their future.
Nyní to napravujeme, zatímco oni již minulost dávno překonali a dívají se do budoucnosti.
22:12
We're doing this in an environmentally responsible way.
Postupujeme přitom šetrně k životnímu prostředí.
22:18
I'm doing my best to convince them not to run the electric grid
Snažím se je ze všech sil přesvědčovat, aby nenatahovali elektrické vedení
22:22
to the 35 percent of the people that have no access,
k 35 procentům lidí, kteří dosud nemají elektřinu,
22:26
but to do it with clean energy. To have responsible reforestation projects,
ale aby využívali čisté zdroje energie a přistupovali zodpovědně k zalesňovacím projektům.
22:29
the Rwandans, interestingly enough, have been quite good, Mr. Wilson,
Rwanďané, což je poměrně zajímavé, pane Wilsone, si počínají poměrně dobře
22:34
in preserving their topsoil.
při ochraně vrchní vrstvy své orné půdy.
22:38
There's a couple of guys from southern farming families --
Je mezi námi několik lidí z farmářských rodin z amerického jihu -
22:40
the first thing I did when I went out to this place
to první, co jsem udělal, když jsem tam přijel, bylo,
22:44
was to get down on my hands and knees and dig in the dirt
že jsem si klekl na kolena a začal se hrabat v hlíně
22:46
and see what they'd done with it.
a díval se, co s ní udělali.
22:48
We have a chance here to prove that a country
Máme šanci dokázat, že tato země,
22:50
that almost slaughtered itself out of existence
která se navzájem téměř vyvraždila,
22:54
can practice reconciliation, reorganize itself, focus on tomorrow
může dospět k usmíření, přetvořit sebe sama, zaměřit se na zítřek
23:00
and provide comprehensive, quality health care with minimal outside help.
a poskytovat komplexní, kvalitní zdravotní péči s minimem podpory ze zahraničí.
23:07
I am grateful for this prize, and I will use it to that end.
Jsem vděčný za tuto cenu a použiji ji právě k tomuto účelu.
23:14
We could use some more help to do this,
Hodila by se nám i další pomoc,
23:20
but think of what it would mean if we could have a world-class health system
ale představte si, co by to znamenalo, kdyby zdravotní systém špičkové kvality
23:24
in Rwanda -- in a country with a less-than-one-dollar-a-day-per-capita income,
existoval právě ve Rwandě - v zemi s denním příjmem na hlavu nižším než jeden dolar -
23:28
one that could save hundreds of millions of lives
systém, který by mohl během příštího desetiletí zachránit milióny životů,
23:33
over the next decade if applied to every similarly situated country on Earth.
pokud bychom jej aplikovali v každé zemi v podobné situaci na této planetě.
23:37
It's worth a try and I believe it would succeed.
Stojí to za pokus a věřím, že tento pokus bude úspěšný.
23:44
Thank you and God bless you.
Děkuji vám a Bůh vám žehnej.
23:48
(Applause)
(Potlesk)
23:51
Translated by Jan Bečka
Reviewed by Radka Jandova

▲Back to top

About the speaker:

Bill Clinton - Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation.

Why you should listen

Elected President of the United States in 1992 and again in 1996, Bill Clinton left office determined to continue his life of service -- to build the kind of world he wants to hand down to his daughter. His William J. Clinton Foundation is focused on four critical areas: health security, with an emphasis on HIV/AIDS; economic empowerment; leadership development and citizen service; and racial, ethnic and religious reconciliation.

Foundation projects include working with pharmaceutical companies to lower the costs of medicines to needy areas, and, through his Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative (CHAI), developing an innovative health care system that can be successful and sustainable throughout the developing world. His Clinton Global Initiative brings together world leaders to discuss the world's most pressing challenges.

In 2015, The Clinton Development Initiative partnered with Visa to help Rwandan farmers conduct business digitally, increasing their financial security and economic empowerment. 

Keep up with other updates and news from the Clinton Foundation here

More profile about the speaker
Bill Clinton | Speaker | TED.com