English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

Bill Clinton: My wish: Rebuilding Rwanda

Bill Clinton over de wederopbouw van Rwanda

Filmed:
870,107 views

Als Bill Clinton de TED-prijs 2007 in ontvangst neemt, vraagt hij om hulp bij het opzetten van gezondheidszorg in Rwanda - en in de rest van de wereld.

- Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation. Full bio

I thought in gettingkrijgen up to my TEDTED wishwens
Ik dacht ik dat in de aanloop naar mijn TED-wens
00:25
I would try to beginbeginnen by puttingzetten in perspectiveperspectief what I try to do
zou beginnen met het in perspectief plaatsen van wat ik probeer te doen
00:31
and how it fitspast bij with what they try to do.
en hoe dit overeenkomt met wat zij proberen te doen.
00:38
We liveleven in a worldwereld- that everyoneiedereen knowsweet is interdependentonderling afhankelijke,
We leven in een wereld die wederzijds afhankelijk is,
00:42
but insufficientonvoldoende in threedrie majorgroot waysmanieren.
maar niet toereikend op drie manieren.
00:47
It is, first of all, profoundlydiep unequalongelijk:
Ten eerste is zij enorm ongelijk.
00:53
halfvoor de helft the world's's werelds people still livingleven on lessminder than two dollarsdollars a day;
De helft van de wereldbevolking leeft nog steeds van minder dan twee dollar per dag,
00:56
a billionmiljard people with no accesstoegang to cleanschoon waterwater;
een miljard mensen heeft geen toegang tot schoon water,
01:00
two and a halfvoor de helft billionmiljard no accesstoegang to sanitationsanitaire voorzieningen;
tweeënhalf miljard mensen geen toegang tot sanitaire voorzieningen,
01:02
a billionmiljard going to bedbed hungryhongerig everyelk night;
een miljard mensen gaat dagelijks zonder eten naar bed.
01:05
one in fourvier deathssterfgevallen everyelk yearjaar from AIDSAIDS, TBTB, malariamalaria-
Eén op de vier sterfgevallen wordt elk jaar veroorzaakt door aids, tbc, malaria
01:07
and the varietyverscheidenheid of infectionsinfecties associatedgeassocieerd with dirtyvuil waterwater --
en een variatie aan infecties die te maken hebben met vies water --
01:12
80 percentprocent of them underonder fivevijf yearsjaar of ageleeftijd.
80 procent van hen is nog geen vijf jaar oud.
01:16
Even in wealthyrijk countrieslanden it is commongemeenschappelijk now to see inequalityongelijkheid growinggroeiend.
Zelfs in rijke landen is het tegenwoordig normaal om de ongelijkheid toe te zien nemen.
01:19
In the UnitedVerenigd StatesStaten, sincesinds 2001 we'vewij hebben had fivevijf yearsjaar of economiceconomisch growthgroei,
In de Verenigde Staten hebben we sinds 2001 vijf jaar van economische groei gehad,
01:25
fivevijf yearsjaar of productivityproduktiviteit growthgroei in the workplacewerkplaats,
vijf jaar van productiviteitsgroei op de werkplek,
01:30
but medianmediaan- wagesloon are stagnantstagnerende and the percentagepercentage of workingwerkend familiesgezinnen
maar gemiddelde lonen stagneren en het percentage van de werkende families
01:33
droppingdropping belowbeneden the povertyarmoede linelijn is up by fourvier percentprocent.
die onder de armoedegrens komen, is gestegen met vier procent.
01:37
The percentagepercentage of workingwerkend familiesgezinnen withoutzonder healthGezondheid carezorg up by fourvier percentprocent.
Het percentage van werkende families zonder gezondheidszorg met vier procent.
01:41
So this interdependentonderling afhankelijke worldwereld- whichwelke has been prettymooi good to mostmeest of us --
Dus deze wederzijdsafhankelijke wereld die voor ons behoorlijk goed is geweest --
01:45
whichwelke is why we're all here in NorthernNoord CaliforniaCalifornië doing what we do
daarom zijn wij hier in Noord-Californië
01:49
for a livingleven, enjoyinggenieten van this eveningavond -- is profoundlydiep unequalongelijk.
en hebben we ons werk, genieten we van deze avond -- is zeer ongelijk.
01:53
It is alsoook unstableunstable.
Zij is ook instabiel.
01:58
UnstableUnstable because of the threatsbedreigingen of terrorterreur,
Instabiel vanwege terreurdreiging,
02:01
weaponswapens of massmassa- destructionverwoesting, the spreadverspreiding of globalglobaal diseaseziekte
massavernietingswapens, verspreiding van ziektes over de wereld,
02:05
and a sensezin that we are vulnerablekwetsbaar to it in a way that we weren'twaren niet not so manyveel yearsjaar agogeleden.
en een gevoel dat we hier kwetsbaar voor zijn op een manier die anders is dan nog niet zo lang geleden.
02:08
And perhapsmisschien mostmeest importantbelangrijk of all, it is unsustainableniet-duurzame
En misschien het belangrijkste, deze wereld is ook niet vol te houden
02:15
because of climateklimaat changeverandering, resourcehulpbron depletionuitputting and speciessoorten destructionverwoesting.
door klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en het vernietigen van soorten.
02:19
When I think about the worldwereld- I would like to leavehet verlof to my daughterdochter
Als ik denk aan de wereld die ik mijn dochter zou willen nalaten
02:27
and the grandchildrenkleinkinderen I hopehoop to have,
en de kleinkinderen die ik hoop te krijgen,
02:31
it is a worldwereld- that movesmoves away from unequalongelijk, unstableunstable, unsustainableniet-duurzame
is dat een wereld die zich verwijdert van ongelijke, onstabiele en niet vol te houden
02:33
interdependenceinterdependentie to integratedgeïntegreerde communitiesgemeenschappen -- locallyplaatselijk, nationallyop nationaal niveau and globallywereldwijd --
wederzijdse afhankelijkheid naar geïntegreerde gemeenschappen -- lokaal, nationaal, wereldwijd --
02:40
that sharedelen the characteristicskenmerken of all successfulgeslaagd communitiesgemeenschappen:
die de kenmerken van alle succesvolle gemeenschappen hebben:
02:45
a broadlyin grote lijnen sharedgedeelde, accessiblebeschikbaar setreeks of opportunitieskansen,
Een breed gedeelde, toegankelijke set mogelijkheden,
02:48
a sharedgedeelde sensezin of responsibilityverantwoordelijkheid for the successsucces of the commongemeenschappelijk enterpriseonderneming
een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid voor het succes van de gemeenschappelijke onderneming
02:54
and a genuineoprecht sensezin of belongingtoebehoren.
en een oprecht gevoel van erbij horen.
02:58
All easiergemakkelijker said than donegedaan.
Makkelijker gezegd dan gedaan.
03:04
When the terroristterrorist incidentsincidenten occurredheeft plaatsgevonden in the UnitedVerenigd KingdomKoninkrijk a couplepaar of yearsjaar agogeleden,
Toen de terroristische gebeurtenissen een paar jaar geleden plaatsvonden in Groot-Brittannië,
03:07
I think even thoughhoewel they didn't claimvordering as manyveel liveslevens as we lostde weg kwijt in the UnitedVerenigd StatesStaten on 9/11,
ondanks dat zij volgens mij niet zoveel levens eisten als in de VS op 11 september,
03:13
I think the thing that troubledverontrust the BritishBritse mostmeest
denk ik dat wat de Britten de meeste zorgen baarde,
03:18
was that the perpetratorsdaders were not invadersInvaders, but homegrownhomegrown citizensburgers
het feit was dat de daders geen vreemdelingen waren, maar burgers van eigen bodem,
03:20
whosewaarvan religiousreligieus and politicalpolitiek identitiesidentiteiten were more importantbelangrijk to them
wier religieuze en politieke identiteit belangrijker voor hen waren
03:25
than the people they grewgroeide up with, wentgegaan to schoolschool- with,
dan de mensen met wie zij opgroeiden en naar school gingen,
03:30
workedwerkte with, sharedgedeelde weekendsweekends with, sharedgedeelde mealsmaaltijden with.
met wie zij werkten, aten en weekends mee deelden.
03:33
In other wordstekst, they thought theirhun differencesverschillen
Anders gezegd, zij dachten dat hun verschillen
03:36
were more importantbelangrijk than theirhun commongemeenschappelijk humanityde mensheid.
belangrijker waren dan hun gedeelde menselijkheid.
03:39
It is the centralcentraal psychologicalpsychologisch plaguePest of humankindmensheid in the 21stst centuryeeuw.
Het is de centrale psychologische plaag van de mensheid in de 21e eeuw.
03:43
Into this mixmengen, people like us, who are not in publicopenbaar officekantoor,
In deze mengelmoes hebben mensen zoals wij, die niet een publiek ambt bekleden,
03:50
have more powermacht to do good than at any time in historygeschiedenis,
meer macht om goed te doen dan op welk moment ook in de geschiedenis,
03:55
because more than halfvoor de helft the world's's werelds people
omdat meer dan de helft van de wereldbevolking
04:00
liveleven underonder governmentsoverheden they votedgestemd in and can votestemmen out.
onder overheden leeft die verkozen en weer onverkozen kunnen worden.
04:02
And even non-democraticniet-democratische governmentsoverheden are more sensitivegevoelig to publicopenbaar opinionmening.
En zelfs ondemocratische overheden zijn gevoeliger voor de mening van het volk.
04:05
Because primarilyvoornamelijk of the powermacht of the InternetInternet,
Omdat vooral door de macht van het internet
04:09
people of modestbescheiden meansmiddelen can bandband togethersamen and amassvergaren vastgroot sumssommen of moneygeld
mensen met beperkte middelen samen kunnen spannen en enorme bedragen kunnen verzamelen
04:14
that can changeverandering the worldwereld- for some publicopenbaar good if they all agreemee eens.
die de wereld voor een algemeen goed kunnen veranderen, als ze het met elkaar eens zijn.
04:20
When the tsunamitsunami hitraken SouthSouth AsiaAsia, the UnitedVerenigd StatesStaten contributedbijgedragen 1.2 billionmiljard dollarsdollars.
Toen de tsunami Zuidoost-Azië trof, droeg de VS 1,2 miljard dollar bij.
04:24
30 percentprocent of our householdshuishoudens gavegaf.
30 Procent van de huishoudens doneerde geld.
04:29
HalfDe helft of them gavegaf over the InternetInternet.
De helft van hen gaf via het internet.
04:31
The medianmediaan- contributionbijdrage was somewhereergens around 57 dollarsdollars.
De gemiddelde bijdrage lag rond de 57 dollar.
04:33
And thirdlyten derde, because of the risestijgen of non-governmentalniet-gouvernementele organizationsorganisaties.
En ten derde, door de opkomst van non-gouvermentele organisaties.
04:39
They, businessesondernemingen, other citizens'burgers groupsgroepen, have enormousenorm powermacht
Zij, bedrijven en andere burgerinitiatieven, hebben enorme macht
04:44
to affectaantasten the liveslevens of our fellowkameraad humanmenselijk beingswezens.
om de levens van onze medemensen te beïnvloeden.
04:50
When I becamewerd presidentpresident in 1993,
Toen ik president werd in 1993,
04:55
there were nonegeen of these organizationsorganisaties in RussiaRusland.
bestonden dit soort organisaties niet in Rusland.
04:57
There are now a couplepaar of hundredhonderd thousandduizend.
Nu zijn er een paar honderdduizend.
04:59
NoneGeen in IndiaIndia. There are now at leastminst a halfvoor de helft a millionmiljoen activeactief.
Er was er geen in India. Nu zijn er ten minste een half miljoen actief.
05:01
NoneGeen in ChinaChina. There are now 250,000 registeredgeregistreerd with the governmentregering,
Geen een in China. Nu zijn er 250.000 bij de overheid geregisteerd,
05:05
probablywaarschijnlijk twicetweemaal again that manyveel who are not registeredgeregistreerd for politicalpolitiek reasonsredenen.
waarschijnlijk zijn er twee keer zo veel niet geregistreerd vanwege politieke redenen.
05:08
When I organizedgeorganiseerd my foundationfundament, and I thought about the worldwereld- as it is
Toen ik mijn organisatie inrichtte, dacht ik aan de wereld zoals ze is
05:14
and the worldwereld- that I hopehoop to leavehet verlof to the nextvolgende generationgeneratie,
en aan de wereld die ik door wil geven aan de volgende generatie.
05:22
and I triedbeproefd to be realisticrealistische about what I had caredverzorgd about all my life
Ik probeerde realistisch te zijn over wat voor mij in mijn leven belangrijk was
05:27
that I could still have an impactbotsing on.
en waar ik nog steeds een impact op kon hebben.
05:34
I wanted to focusfocus on activitiesactiviteiten
Ik wilde mij richten op activiteiten
05:36
that would help to alleviateverlichten povertyarmoede, fightstrijd diseaseziekte, combatgevecht climateklimaat changeverandering,
die zouden helpen om armoede te verlichten en ziektes en klimaatverandering te bestrijden,
05:39
bridgebrug the religiousreligieus, racialras- and other dividesverdeelt that tormentkwelling the worldwereld-,
die een brug zouden kunnen slaan tussen religieuze, raciale en andere scheidslijnen die de wereld teisteren,
05:46
but to do it in a way that would eithereen van beide use
maar dit op zo'n manier doen dat we gebruik zouden maken
05:50
whateverwat dan ook particularbijzonder skillsvaardigheden we could put togethersamen in our groupgroep
van alle vaardigheden die we in onze groep konden plaatsen
05:54
to changeverandering the way some publicopenbaar good functionfunctie was performeduitgevoerd
om de manier te veranderen waarop het functioneren van een publiek goed was uitgevoerd
06:00
so that it would sweepvegen acrossaan de overkant the worldwereld- more.
zodat het een grotere impact op de wereld zou hebben.
06:05
You saw one referencereferentie to that in what we were ablein staat to do with AIDSAIDS drugsdrugs.
Een referentie hiervan is wat we met aids-medicijnen hebben kunnen doen.
06:08
And I want to say that the headhoofd of our AIDSAIDS effortinspanning,
Ik wil graag zeggen dat het hoofd van onze aids-inspanningen,
06:14
and the personpersoon who alsoook is primarilyvoornamelijk activeactief in the wishwens I'll make tonightvanavond,
en degene die de grootste rol speelt in de wens die ik vanavond maak,
06:17
IraIra MagazinerMagaziner, is here with me and I want to thank him for everything he's donegedaan.
Ira Magaziner is. Hij is hier bij me vanavond en ik wil hem bedanken voor alles wat hij heeft gedaan.
06:21
He's over there.
Hij zit daar.
06:25
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
06:27
When I got out of officekantoor and was askedgevraagd to work, first in the CaribbeanCaraïben,
Toen ik het Witte Huis verliet en mij gevraagd werd te gaan werken, ten eerste in Caribisch gebied
06:31
to try to help dealtransactie with the AIDSAIDS crisiscrisis,
om te helpen de aids-crisis aan te pakken,
06:37
genericalgemeen drugsdrugs were availablebeschikbaar for about 500 dollarsdollars a personpersoon a yearjaar.
kostten patentloze geneesmiddelen ongeveer 500 dollar per persoon per jaar.
06:40
If you boughtkocht them in vastgroot bulksbulks,
Bij afname van grote hoeveelheden
06:44
you could get them at a little underonder 400 dollarsdollars.
kon je ze krijgen voor iets minder dan 400 dollar.
06:46
The first countryland we wentgegaan to work in, the BahamasBahama 's,
Het eerste land waarin wij werkten, de Bahama's,
06:49
was payingbetalen 3,500 dollarsdollars for these drugsdrugs.
betaalde 3500 dollar voor deze geneesmiddelen.
06:52
The marketmarkt was so terriblyvreselijk disorganizedongeorganiseerd
De markt was dusdanig slecht georganiseerd,
06:54
that they were buyingbuying this medicinegeneeskunde throughdoor two agentsagenten
dat zij deze medicijnen via twee tussenpersonen kochten
06:57
who were gigginggigging them sevenfoldSevenfold.
die de prijs verzevenvoudigden.
07:01
So the very first weekweek we were workingwerkend,
Tijdens onze eerste werkweek
07:04
we got the priceprijs down to 500 dollarsdollars.
kregen we de prijs verlaagd naar 500 dollar.
07:07
And all of a suddenplotseling, they could savebesparen sevenzeven timestijden as manyveel liveslevens
En plotseling kon men zeven keer zoveel levens redden
07:09
for the samedezelfde amountbedrag of moneygeld.
voor hetzelfde geld.
07:11
Then we wentgegaan to work with the manufacturersfabrikanten of AIDSAIDS medicinesgeneesmiddelen,
Toen gingen we aan de slag met de producenten van de medicijnen,
07:13
one of whomwie was citedaangehaald in the filmfilm,
één van hen werd in de film aangehaald,
07:16
and negotiatedonderhandeld a wholegeheel differentverschillend changeverandering in businessbedrijf strategystrategie,
en konden we hen tot een enorme verandering in bedrijfsstrategie brengen.
07:18
because even at 500 dollarsdollars, these drugsdrugs
Omdat zelfs voor 500 dollar deze medicijnen op basis van
07:23
were beingwezen solduitverkocht on a high-marginhoge-marge, low-volumelaag-volume, uncertain-paymentonzeker-betaling basisbasis.
een hoge marge, kleine hoeveelheid en onzekere betaling verkocht werden.
07:26
So we workedwerkte on improvingverbeteren the productivityproduktiviteit of the operationsactiviteiten
Dus we werkten aan het verbeteren van de productiviteit van de ondernemingen
07:31
and the supplylevering chainketen, and wentgegaan to a low-marginlage-marge, high-volumehoog volume,
en de toevoer. We gingen naar een systeem op basis van een kleine marge, grote hoeveelheid
07:35
absolutelyAbsoluut certain-paymentbepaalde-betaling businessbedrijf.
en een absoluut zekere betaling.
07:39
I jokedgrapte that the mainhoofd contributionbijdrage we madegemaakt
Ik zei wel eens als grap dat onze belangrijkste bijdrage
07:41
to the battlestrijd againsttegen AIDSAIDS was to get the manufacturersfabrikanten
in de strijd tegen aids was de fabrikanten
07:44
to changeverandering from a jewelryjuwelen storeop te slaan to a grocerykruidenierswinkel storeop te slaan strategystrategie.
van een juweliers- tot een supermarktstrategie te bewegen.
07:45
But the priceprijs wentgegaan to 140 dollarsdollars from 500.
Maar de prijs ging van 500 naar 140 dollar.
07:51
And prettymooi soonspoedig, the averagegemiddelde priceprijs was 192 dollarsdollars.
Snel daarna was de gemiddelde prijs 192 dollar.
07:55
Now we can get it for about 100 dollarsdollars.
Nu kunnen we het voor ongeveer 100 dollar krijgen.
07:59
Children'sKinder medicinegeneeskunde was 600 dollarsdollars,
Medicijnen voor kinderen kostten ongeveer 600 dollar,
08:01
because nobodyniemand could affordveroorloven to buykopen any of it.
omdat niemand het zich kon veroorloven er iets van te kopen.
08:03
We negotiatedonderhandeld it down to 190.
In onderhandelingen kregen we de prijs op 190 dollar.
08:05
Then, the FrenchFrans imposedopgelegd theirhun brilliantlybriljant conceivedbedacht airlinevliegmaatschappij taxbelasting
Daarna legden de Fransen de als briljant beschouwde vliegtuigmaatschappijbelasting op,
08:08
to createcreëren a something calledriep UNITAIDUNITAID,
om UNITAID in het leven te roepen,
08:12
got a bunchbos of other countrieslanden to help.
en een aantal andere landen om hen te helpen.
08:14
That children'skinderen medicinegeneeskunde is now 60 dollarsdollars a personpersoon a yearjaar.
Medicijnen voor kinderen kosten nu 60 dollar per persoon per jaar.
08:16
The only thing that is keepingbewaring us from basicallyeigenlijk savingbesparing the liveslevens
Het enige dat ons weerhoudt van het redden van de levens
08:19
of everybodyiedereen who needsbehoefte aan the medicinegeneeskunde to stayverblijf alivelevend
van iedereen die afhankelijk is van medicijnen
08:24
are the absenceafwezigheid of systemssystemen necessarynoodzakelijk to diagnosediagnostiseren, treattraktatie and carezorg
is de afwezigheid van noodzakelijke stelsels voor diagnose, behandeling en zorg
08:26
for people and deliverleveren this medicinegeneeskunde.
en voor levering van de medicijnen.
08:29
We startedbegonnen a childhoodkinderjaren obesityzwaarlijvigheid initiativeinitiatief with the HeartHart AssociationVereniging in AmericaAmerika.
We begonnen een campagne tegen overgewicht bij de jeugd samen met de Hartstichting in de VS.
08:33
We triedbeproefd to do the samedezelfde thing by negotiatingonderhandelen industry-rightindustrie-recht dealsaanbiedingen
We probeerden hetzelfde te doen door onderhandelingen met de producenten
08:37
with the softzacht drinkdrinken and the snacksnack foodeten industryindustrie to cutbesnoeiing the caloricwarmte
uit de softdrink- en snackindustrie, om zo het hoge aantal calorieën
08:40
and other dangerousgevaarlijk contentinhoud of foodeten going to our childrenkinderen in the schoolsscholen.
en andere gevaarlijke inhoud van voedsel voor onze kinderen op school te verkleinen.
08:45
We just reorganizedgereorganiseerd the marketsmarkten.
Het enige dat we deden, was de markt reorganiseren.
08:49
And it occurredheeft plaatsgevonden to me that in this wholegeheel non-governmentalniet-gouvernementele worldwereld-,
Ik besefte me dat in de non-gouvermentele wereld
08:52
somebodyiemand needsbehoefte aan to be thinkinghet denken about organizingorganiserende publicopenbaar goodsgoederen marketsmarkten.
erover nagedacht moet worden hoe de markten voor publieke goederen georganiseerd zouden moeten worden.
08:57
And that is now what we're tryingproberen to do,
Dat is wat we nu proberen te doen.
09:02
and workingwerkend with this largegroot citiessteden groupgroep to fightstrijd climateklimaat changeverandering,
We werken met een grote groep steden om klimaatverandering te bestrijden,
09:04
to negotiateonderhandelen hugereusachtig, biggroot, volumevolume dealsaanbiedingen that will enablein staat stellen citiessteden
om tot enorm grote afspraken te komen die steden,
09:07
whichwelke generatevoortbrengen 75 percentprocent of the world's's werelds greenhousebroeikas gasesgassen,
die 75% van de broeikasgassen genereren,
09:12
to drasticallydrastisch and quicklysnel reduceverminderen greenhousebroeikas gasgas- emissionsemissies
de kans geven om drastisch en snel hun broeikasgassen te verminderen
09:15
in a way that is good economicseconomie.
op een manier die economisch verantwoord is.
09:18
And this wholegeheel discussiondiscussie as if it's some sortsoort of economiceconomisch burdenlast,
En deze hele discussie, als zou het een economische last zijn,
09:22
is a mysterymysterie to me.
is voor mij een mysterie.
09:26
I think it's a bird'sBird's nestnest on the groundgrond.
Ik zie het als een enorme kans die voor het grijpen ligt.
09:27
When AlAl GoreGore wonwon his well-deservedwelverdiende OscarOscar
Toen Al Gore zijn verdiende Oscar voor 'An Inconvenient Truth' won,
09:29
for the "InconvenientLastig TruthWaarheid" moviefilm, I was thrilledblij,
was ik dolblij,
09:33
but I had urgeddrong er bij him to make a secondtweede moviefilm quicklysnel.
maar ik probeerde hem er ook toe te bewegen snel een tweede film te maken.
09:37
For those of you who saw "An InconvenientLastig TruthWaarheid,"
In 'An Inconvenient Truth'
09:41
the mostmeest importantbelangrijk slideglijbaan in the GoreGore lecturelezing is the last one,
is de laatste dia in Al Gore's lezing de belangrijkste,
09:45
whichwelke showsshows here'shier is where greenhousebroeikas gasesgassen are going
die laat zien waar broeikasgassen heen gaan
09:50
if we don't do anything, here'shier is where they could go.
als we niets doen, en waar ze heen kunnen gaan.
09:53
And then there are sixzes differentverschillend categoriescategorieën
Dan zijn er zes verschillende categorieën
09:55
of things we can do to changeverandering the trajectorytraject.
van dingen die we kunnen doen om de koers te wijzigen.
09:57
We need a moviefilm on those sixzes categoriescategorieën.
We hebben een film nodig over die zes categorieën.
09:59
And all of you need to have it embeddedingebed in your brainshersenen
Jullie moeten deze in je hersenen verankeren
10:02
and to organizeorganiseren yourselvesuzelf around it.
en je er rond organiseren.
10:05
So we're tryingproberen to do that.
Dat is wat we proberen te doen.
10:08
So organizingorganiserende these marketsmarkten is one thing we try to do.
Dus de markten organiseren is één van de dingen die we proberen te doen.
10:10
Now we have takeningenomen on a secondtweede thing, and this getskrijgt to my wishwens.
Nu zijn we ook met een tweede ding bezig en dat leidt tot mijn wens.
10:13
It has been my experienceervaring in workingwerkend in developingontwikkelen countrieslanden
Mijn ervaring bij het werken in ontwikkelingslanden is,
10:17
that while the headlinesHeadlines maymei all be -- the pessimisticpessimistisch headlinesHeadlines maymei say,
dat terwijl alle krantenkoppen -- de pessimistische krantenkoppen kunnen zeggen
10:22
well, we can't do this, that or the other thing because of corruptioncorruptie --
we kunnen dit of dat niet doen door corruptie--
10:26
I think incapacityarbeidsongeschiktheid is a farver biggergroter problemprobleem in poorarm countrieslanden than corruptioncorruptie,
Ik denk dat onvermogen een veel groter probleem is dan corruptie in arme landen
10:30
and feedsfeeds corruptioncorruptie.
en een voedingsbodem voor corruptie is.
10:36
We now have the moneygeld, givengegeven these lowlaag pricesprijzen, to distributeverdelen
Gezien de lage prijzen, hebben we nu het geld om aids-medicijnen
10:40
AIDSAIDS drugsdrugs all over the worldwereld- to people we cannotkan niet presentlydadelijk reachberijk.
over de hele wereld te verdelen onder mensen die we nu niet kunnen bereiken.
10:43
TodayVandaag these lowlaag pricesprijzen are availablebeschikbaar in the 25 countrieslanden where we work,
Vandaag de dag zijn deze lage prijzen beschikbaar in de 25 landen waar wij werken
10:50
and in a totaltotaal of 62 countrieslanden,
en in 62 landen in totaal.
10:54
and about 550,000 people are gettingkrijgen the benefitsvoordelen of them.
Ongeveer 550.000 mensen krijgen hier de voordelen van.
10:56
But the moneygeld is there to reachberijk othersanderen.
Maar het geld is er om anderen te bereiken.
11:00
The systemssystemen are not there to reachberijk the people.
De stelsels zijn er niet om de mensen te bereiken.
11:03
So what we have been tryingproberen to do,
Dat is dus wat we geprobeerd hebben om te doen,
11:06
workingwerkend first in RwandaRwanda and then in MalawiMalawi and other placesplaatsen --
toen we begonnen met ons werk in Rwanda, daarna in Malawi en elders--
11:14
but I want to talk about RwandaRwanda tonightvanavond --
maar vanavond wil ik het over Rwanda hebben--
11:20
is to developontwikkelen a modelmodel- for rurallandelijk healthGezondheid carezorg in a very poorarm areaGebied
een model te ontwikkelen voor gezondheidszorg op het platteland in zeer arme gebieden
11:22
that can be used to dealtransactie with AIDSAIDS, TBTB, malariamalaria-, other infectiousbesmettelijke diseasesziekten,
dat gebruikt kan worden om aids, tbc, malaria en andere infectieziekten,
11:30
maternalmoeders and childkind healthGezondheid, and a wholegeheel rangereeks of healthGezondheid issueskwesties
gezondheidsproblemen van moeder en kind, en een hoop andere ziektes te bestrijden
11:34
poorarm people are grapplingworstelen with in the developingontwikkelen worldwereld-,
waarmee arme mensen in ontwikkelingslanden te kampen hebben,
11:37
that can first be scaledgeschubd for the wholegeheel nationnatie of RwandaRwanda,
dat ten eerste naar de schaal van heel Rwanda zou moeten kunnen toegaan,
11:40
and then will be a modelmodel- that could literallyletterlijk
en vervolgens een model kan zijn dat letterlijk
11:44
be implementedgeïmplementeerd in any other poorarm countryland in the worldwereld-.
in elk arm land ter wereld kan worden geïmplementeerd.
11:46
And the testtest is: one, will it do the jobbaan?
De test is: ten eerste, doet het zijn werk,
11:48
Will it providevoorzien highhoog qualitykwaliteit carezorg?
ontwikkelt het-- en biedt het zorg op een hoog niveau?
11:50
And two, will it do it at a priceprijs
En ten tweede, doet het zijn werk tegen kosten
11:53
that will enablein staat stellen the countryland to sustainvolhouden a healthGezondheid carezorg systemsysteem
die het mogelijk maken voor een land om zijn gezondheidszorgstelsel in stand te houden
11:55
withoutzonder foreignbuitenlands donorsdonoren after fivevijf to 10 yearsjaar?
zonder buitenlandse geldschieters na vijf tot tien jaar?
11:59
Because the longerlanger I dealtransactie with these problemsproblemen,
Omdat hoe langer ik met deze problemen te maken heb,
12:03
the more convincedovertuigd I am that we have to --
hoe overtuigder ik ben dat we--
12:07
whetherof it's economicseconomie, healthGezondheid, educationonderwijs, whateverwat dan ook --
of het nu gaat om economie, gezondheid, onderwijs of wat dan ook--
12:09
we have to buildbouwen systemssystemen.
we stelsels moeten bouwen.
12:12
And the absenceafwezigheid of systemssystemen that functionfunctie
En de afwezigheid van goed functionerende stelsels
12:14
breakbreken the connectionverbinding whichwelke got you all in this seatstoel tonightvanavond.
verbreken de verbinding die jullie allemaal in jullie stoel heeft gebracht vanavond.
12:17
You think about whateverwat dan ook your life has been,
Denk aan hoe je leven ook is geweest,
12:21
howeverechter manyveel obstaclesobstakels you have facedgeconfronteerd in your life,
hoeveel obstakels op je pad zijn gekomen.
12:23
at criticalkritisch juncturesmomenten you always knewwist
Op kritieke momenten wist je altijd
12:26
there was a predictablevoorspelbaar connectionverbinding betweentussen the effortinspanning you exerteduitgeoefend
dat er een voorspelbare verbinding was tussen de moeite die je erin stak
12:29
and the resultresultaat you achievedbereikt.
en het resultaat dat je behaalde.
12:33
In a worldwereld- with no systemssystemen, with chaoschaos,
In een wereld zonder stelsels, waar chaos heerst,
12:35
everything becomeswordt a guerillaguerrilla struggleworstelen,
wordt alles een guerillastrijd,
12:40
and this predictabilityvoorspelbaarheid is not there.
en is de voorspelbaarheid afwezig.
12:43
And it becomeswordt almostbijna impossibleonmogelijk to savebesparen liveslevens,
En dan wordt het bijna onmogelijk om levens te redden,
12:46
educateonderwijzen kidskinderen, developontwikkelen economieseconomieën, whateverwat dan ook.
kinderen te onderwijzen, economieën te ontwikkelen, of wat dan ook.
12:49
The personpersoon, in my viewuitzicht,
Degene, die naar mijn mening
12:52
who has donegedaan the bestbeste jobbaan of this in the healthGezondheid carezorg areaGebied,
het beste werk heeft geleverd op het vlak van gezondheidszorg,
12:55
of buildinggebouw a systemsysteem in a very poorarm areaGebied, is DrDr. PaulPaul FarmerBoer,
op het vlak van een stelsel opzetten in erg arm gebied, is dr. Paul Farmer,
13:00
who, manyveel of you know, has workedwerkte for now 20 yearsjaar with his groupgroep,
die, zoals veel van jullie weten, nu 20 jaar met zijn groep Partners in Health gewerkt heeft,
13:04
PartnersPartners in HealthGezondheid, primarilyvoornamelijk in HaitiHaïti where he startedbegonnen,
vooral in Haïti, waar hij begonnen is.
13:09
but they'veze hebben alsoook workedwerkte in RussiaRusland, in PeruPeru
Maar ze hebben ook gewerkt in Rusland, in Peru
13:13
and other placesplaatsen around the worldwereld-.
en elders.
13:15
As poorarm as HaitiHaïti is, in the areaGebied where Farmer'sFarmer's clinickliniek is activeactief --
En hoe arm Haïti ook is, in het gebied waar Farmers kliniek actief is--
13:17
and they servedienen a catchmentstroomgebied areaGebied farver greatergroter
en hun verzorgingsgebied is veel groter
13:22
than the medicalmedisch professionalsprofessionals they have would indicateaangeven they could servedienen --
dan je aan de hand van de hoeveelheid medisch personeel zou mogen verwachten--
13:24
sincesinds 1988, they have not lostde weg kwijt one personpersoon to tuberculosistuberculose, not one.
is sinds 1988 geen persoon aan tbc overleden. Geen een.
13:28
And they'veze hebben achievedbereikt a lot of other amazingverbazingwekkend healthGezondheid resultsuitslagen.
En ze hebben veel andere fantastische gezondheidsresultaten geboekt.
13:35
So when we decidedbeslist to work in RwandaRwanda
Dus toen we besloten in Rwanda aan de slag te gaan,
13:40
on tryingproberen to dramaticallydramatisch increasetoename the incomeinkomen of the countryland and fightstrijd the AIDSAIDS problemprobleem,
en probeerden om het nationaal inkomen wezenlijk te verhogen en het aids-probleem te bestrijden,
13:44
we wanted to buildbouwen a healthcaregezondheidszorg networknetwerk,
wilden we een gezondheidszorgnetwerk opzetten,
13:49
because it had been totallyhelemaal destroyedvernietigd duringgedurende the genocidegenocide in 1994,
omdat dit totaal vernietigd was tijdens de genocide van 1994
13:51
and the perper capitacapita incomeinkomen was still underonder a dollardollar a day.
en het inkomen per hoofd van de bevolking nog onder een dollar per dag lag.
13:55
So I rangrang up, askedgevraagd PaulPaul FarmerBoer if he would help.
Dus ik belde Paul Farmer en vroeg of hij wilde helpen.
13:59
Because it seemedscheen to me if we could provebewijzen there was a modelmodel- in HaitiHaïti
Omdat ik dacht dat als we een werkend model hadden in Haïti,
14:04
and a modelmodel- in RwandaRwanda that we could then take all over the countryland,
en een model hadden in Rwanda dat we over het hele landen konden verspreiden,
14:07
numberaantal one, it would be a wonderfulprachtig thing for a countryland
zou dat, ten eerste, prachtig zijn voor een land
14:11
that has sufferedleed as much as any on EarthAarde in the last 15 yearsjaar,
dat de laatste vijftien jaar verschrikkelijk geleden heeft,
14:13
and numberaantal two, we would have something that could then be adaptedaangepast
en ten tweede, zouden we dan iets in handen hebben dat we daarna
14:17
to any other poorarm countryland anywhereoveral in the worldwereld-.
in elk arm land ter wereld zouden kunnen toepassen.
14:21
And so we have setreeks about doing that.
En dus gingen we aan de slag om dat te doen.
14:25
Now, we startedbegonnen workingwerkend togethersamen 18 monthsmaanden agogeleden.
We zijn 18 maanden geleden begonnen.
14:29
And we're workingwerkend in an areaGebied calledriep SouthernZuidelijke KayonzaKayonza,
We werken in een gebied met de naam Zuid-Kayonza,
14:33
whichwelke is one of the poorestarmste areasgebieden in RwandaRwanda,
dat één van de armste gebieden in Rwanda is,
14:37
with a groupgroep that originallyoorspronkelijk includesomvat about 400,000 people.
met een groep die oorspronkelijk uit 400.000 mensen bestaat.
14:41
We're essentiallyin wezen implementingimplementeren what PaulPaul FarmerBoer did in HaitiHaïti:
In essentie implementeren we wat Paul Farmer in Haïti deed,
14:47
he developsontwikkelt and trainstreinen paidbetaald communitygemeenschap healthGezondheid workersarbeiders
waar hij betaalde gezondheidszorgwerkers uit de gemeenschap traint en ontwikkelt,
14:52
who are ablein staat to identifyidentificeren healthGezondheid problemsproblemen,
die gezondheidsproblemen kunnen benoemen,
14:57
ensureervoor zorgen that people who have AIDSAIDS or TBTB are properlynaar behoren diagnosedgediagnosticeerd
die ervoor zorgen dat mensen met aids of tbc een gedegen diagnose krijgen
15:01
and take theirhun medicinegeneeskunde regularlyregelmatig,
en hun medicijnen regelmatig nemen,
15:05
who work on bringingbrengen about healthGezondheid educationonderwijs, cleanschoon waterwater and sanitationsanitaire voorzieningen,
die werken aan gezondheidsonderwijs, schoon water en sanitaire voorzieningen,
15:07
providinghet verstrekken van nutritionalvoedingswaarde supplementssupplementen and movingin beweging people up the chainketen of healthGezondheid carezorg
die voedingssupplementen aanbieden en mensen betere gezondheidszorg bieden
15:14
if they have problemsproblemen of the severityErnst that requirevereisen it.
als de aard van hun problemen dat vereist.
15:19
The proceduresprocedures that make this work have been perfectedgeperfectioneerd,
De procedures die dit mogelijk maken zijn geperfectioneerd,
15:23
as I said, by PaulPaul FarmerBoer and his teamteam
zoals gezegd, door Paul Farmer en zijn team
15:28
in theirhun work in rurallandelijk HaitiHaïti over the last 20 yearsjaar.
in hun werk op het platteland van Haïti tijdens de laatste twintig jaar.
15:31
RecentlyOnlangs we did an evaluationevaluatie of the first 18 monthsmaanden of our effortsinspanningen in RwandaRwanda.
Kort geleden hebben we de eerste 18 maanden van onze inspanningen in Rwanda geëvalueerd.
15:34
And the resultsuitslagen were so good that the RwandanRwandese governmentregering
De resultaten waren dusdanig goed dat de Rwandese overheid
15:40
has now agreedAkkoord to adoptadopteren the modelmodel- for the entiregeheel countryland,
nu heeft toegestemd het model voor het hele land aan te nemen,
15:45
and has stronglysterk supportedondersteunde and put the fullvol resourcesmiddelen of the governmentregering behindachter it.
het met alle macht steunt en alle middelen van de overheid ervoor wil inzetten.
15:48
I'll tell you a little bitbeetje about our teamteam because it's indicativeindicatieve of what we do.
Ik zal wat vertellen over ons team, omdat dat een goed beeld geeft van wat we doen.
15:54
We have about 500 people around the worldwereld-
We hebben ongeveer 500 mensen wereldwijd
15:58
workingwerkend in our AIDSAIDS programprogramma, some of them for nothing --
die in ons aids-programma werken, sommigen van hen voor niets--
16:01
just for transportationvervoer, roomkamer and boardboord.
slechts voor vervoer, kost en inwoning.
16:05
And then we have othersanderen workingwerkend in these other relatedverwant programsprogramma's.
En dan werken er nog anderen in gerelateerde programma's.
16:07
Our businessbedrijf planplan in RwandaRwanda
Ons businessplan in Rwanda
16:11
was put togethersamen underonder the leadershipleiderschap of DianaDiana NobleNoble,
werd samengesteld onder leiding van Diana Noble,
16:13
who is an unusuallyongewoon giftedbegaafd womanvrouw,
een buitengewoon begiftigde vrouw,
16:16
but not unusualongebruikelijk in the typetype of people who have been willinggewillig to do this kindsoort of work.
maar niet ongebruikelijk voor het type mensen dat bereid is dit werk te doen.
16:19
She was the youngestjongste partnerpartner at SchroderSchroder VenturesVentures in LondonLonden in her 20s.
Als twintiger was ze de jongste partner bij Schroder Ventures in Londen.
16:24
She was CEOCEO of a successfulgeslaagd e-venturee-venture --
Ze was CEO van een succesvolle internetonderneming --
16:29
she startedbegonnen and builtgebouwd ReedReed ElsevierElsevier VenturesVentures --
ze begon en ontwikkelde Reed Elsevier Venture --
16:31
and at 45 she decidedbeslist she wanted to do something differentverschillend with her life.
en toen ze 45 was, besloot ze dat ze wat anders wilde met haar leven.
16:35
So she now workswerken full-timefull time on this for very little paybetalen.
Ze werkt nu full-time bij dit project voor een heel bescheiden salaris.
16:38
She and her teamteam of formervoormalig businessbedrijf people have createdaangemaakt a businessbedrijf planplan
Zij en haar team van voormalige zakenlieden hebben een businessplan opgesteld
16:42
that will enablein staat stellen us to scaleschaal this healthGezondheid systemsysteem up for the wholegeheel countryland.
dat ons in staat stelt dit gezondheidsstelsel op landelijke schaal toe te passen.
16:46
And it would be worthywaardig of the kindsoort of privateprivaat equityeigen vermogen work
Het zou waardig zijn van het soort van privaatrechtelijk werk
16:50
she used to do when she was makingmaking a lot more moneygeld for it.
dat ze deed toen ze er veel meer geld voor kreeg.
16:55
When we camekwam to this rurallandelijk areaGebied, 45 percentprocent of the childrenkinderen underonder the ageleeftijd of fivevijf
Toen we naar deze plattelandsregio kwamen, had 45 procent van de kinderen onder de vijf
16:59
had stuntedonvolgroeide growthgroei dueten gevolge to malnutritionondervoeding.
een groeiachterstand opgelopen als gevolg van ondervoeding.
17:04
23 percentprocent of them diedging dood before they reachedbereikte the ageleeftijd of fivevijf.
23 Procent van hen stierf voordat ze vijf werden.
17:09
MortalitySterfte at birthgeboorte was over two-and-a-halftwee-en-een-half percentprocent.
Het sterftecijfer bij geboorte lag boven de 2,5 procent.
17:17
Over 15 percentprocent of the deathssterfgevallen amongtussen adultsvolwassenen and childrenkinderen occurredheeft plaatsgevonden
Meer dan 15 procent van de doden onder volwassenen en kinderen stierf
17:20
because of intestinalintestinale parasitesparasieten and diarrheadiarree from dirtyvuil waterwater and inadequateonvoldoende sanitationsanitaire voorzieningen --
als gevolg van parasieten in de ingewanden en diarree door vies water en onvoldoende sanitaire voorzieningen,
17:24
all entirelygeheel preventablete voorkomen and treatablebehandelbare.
alle volledig te voorkomen en te behandelen.
17:29
Over 13 percentprocent of the deathssterfgevallen were from respiratoryademhalings illnessesziekten --
Meer dan 13 procent van de doden stierf als gevolg van longziektes --
17:32
again, all preventablete voorkomen and treatablebehandelbare.
nogmaals, alle volledig te voorkomen en te behandelen.
17:36
And not a singlesingle soulziel in this areaGebied was beingwezen treatedbehandelde for AIDSAIDS or tuberculosistuberculose.
En helemaal niemand in dit gebied werd behandeld voor aids of tbc.
17:39
WithinBinnen the first 18 monthsmaanden, the followingvolgend things happenedgebeurd:
Binnen de eerste 18 maanden gebeurde het volgende:
17:45
we wentgegaan from zeronul to about 2,000 people beingwezen treatedbehandelde for AIDSAIDS.
We gingen van nul naar ongeveer 2000 mensen die voor aids behandeld werden.
17:49
That's 80 percentprocent of the people who need treatmentbehandeling in this areaGebied.
Dat is 80 procent van de mensen in dit gebied die een behandeling nodig hebben.
17:53
Listen to this: lessminder than four-tenthsvier-tienden of one percentprocent of those beingwezen treatedbehandelde
Stel je voor: minder dan 0,4 procent van de behandelden
17:57
stoppedgestopt takingnemen theirhun medicinegeneeskunde or otherwiseanders- defaultedin gebreke on treatmentbehandeling.
stopten met het nemen van hun medicijnen of verzuimden hun behandeling op een andere wijze.
18:02
That's lowerlager than the figurefiguur in the UnitedVerenigd StatesStaten.
Dat percentage is lager dan in de VS.
18:06
LessMinder than three-tenthsdrie-tienden of one percentprocent
Minder dan 0,3 procent moest overstappen
18:09
had to transferoverdracht to the more expensiveduur second-linetweede lijn drugsdrugs.
op duurdere tweedelijnsmedicijnen.
18:11
400,000 pregnantzwanger womenvrouw were broughtbracht into counselingcounseling
400.000 Zwangere vrouwen kregen een deskundig consult
18:16
and will give birthgeboorte for the first time withinbinnen an organizedgeorganiseerd healthcaregezondheidszorg systemsysteem.
en zullen voor de eerste keer bevallen binnen een georganiseerd gezondheidszorgstelsel.
18:20
That's about 43 percentprocent of all the pregnancieszwangerschappen.
Dat is ongeveer 43 procent van alle zwangerschappen.
18:25
About 40 percentprocent of all the people -- I said 400,000. I meantbedoelde 40,000.
Ongeveer 40 procent van alle mensen -- ik zei 400.000, maar bedoelde 40.000.
18:30
About 40 percentprocent of all the people who need TBTB treatmentbehandeling are now gettingkrijgen it --
Ongeveer 40 procent van de mensen die een tbc-behandeling nodig hebben, krijgen deze nu ook.
18:34
in just 18 monthsmaanden, up from zeronul when we startedbegonnen.
Binnen slechts 18 maanden, vanaf nul personen toen we begonnen.
18:38
43 percentprocent of the childrenkinderen in need of an infantzuigeling feedingvoeding programprogramma
43 Procent van de kinderen die een voedselprogramma nodig hebben
18:42
to preventvoorkomen malnutritionondervoeding and earlyvroeg deathdood
om ondervoeding en een vroege dood te voorkomen
18:45
are now gettingkrijgen the foodeten supplementssupplementen they need to stayverblijf alivelevend and to growgroeien.
krijgen nu de voedingssupplementen waarmee ze in leven kunnen blijven en kunnen groeien.
18:47
We'veWe hebben startedbegonnen the first malariamalaria- treatmentbehandeling programsprogramma's they'veze hebben ever had there.
We begonnen met de eerste malariabehandelingsprogramma's die ze ooit hebben gehad.
18:50
PatientsPatiënten admittedtoegegeven to a hospitalziekenhuis that was destroyedvernietigd duringgedurende the genocidegenocide
Patiënten werden toegelaten tot een ziekenhuis dat vernietigd was tijdens de genocide
18:54
that we have renovatedgerenoveerd alonglangs with fourvier other clinicsklinieken,
dat we hebben gerenoveerd, samen met nog vier andere klinieken,
18:59
completecompleet with solarzonne- powermacht generatorsgeneratoren, good lablaboratorium technologytechnologie.
compleet met zonne-energiegeneratoren en goede laboratoriumtechnologie.
19:04
We now are treatingbehandelen 325 people a monthmaand,
We behandelen nu 325 mensen per maand,
19:09
despiteondanks the factfeit that almostbijna 100 percentprocent of the AIDSAIDS patientspatiënten are now treatedbehandelde at home.
ondanks het feit dat bijna 100 procent van de aids-patiënten nu thuis behandeld wordt.
19:14
And the mostmeest importantbelangrijk thing is
En het belangrijkste is
19:20
because we'vewij hebben implementedgeïmplementeerd PaulPaul Farmer'sFarmer's modelmodel-, usinggebruik makend van communitygemeenschap healthGezondheid workersarbeiders,
omdat we het model van Paul Farmer hebben geïmplementeerd, met gebruik van gezondheidswerkers uit de gemeenschap,
19:23
we estimateschatting that this systemsysteem could be put into placeplaats for all of RwandaRwanda
verwachten we dat dit stelsel in heel Rwanda zou kunnen worden toegepast
19:28
for betweentussen fivevijf and sixzes percentprocent of GDPBBP,
voor tussen de vijf en zes procent van het BNP,
19:34
and that the governmentregering could sustainvolhouden that
en dat de overheid dat zou kunnen volhouden
19:38
withoutzonder dependingafhankelijk on foreignbuitenlands aidsteun after fivevijf or sixzes yearsjaar.
zonder van buitenlandse hulp afhankelijk te zijn na vijf of zes jaar.
19:42
And for those of you who understandbegrijpen healthcaregezondheidszorg economicseconomie
En voor degenen van jullie die wat afweten van gezondheidszorgfinanciën,
19:48
you know that all wealthyrijk countrieslanden spendbesteden betweentussen ninenegen and 11 percentprocent of GDPBBP
jullie weten dat alle rijke landen tussen de negen en 11 procent van hun BNP besteden
19:50
on healthGezondheid carezorg, exceptbehalve for the UnitedVerenigd StatesStaten, we spendbesteden 16 --
aan gezondheidszorg, behalve de VS, wij besteden 16 --
19:55
but that's a storyverhaal for anothereen ander day.
maar dat is een onderwerp voor ander moment.
19:57
(LaughterGelach)
(Publiek lacht)
20:00
We're now workingwerkend with PartnersPartners in HealthGezondheid and the MinistryMinisterie of HealthGezondheid in RwandaRwanda
We werken nu met Partners in Health, het ministerie van Gezondheid in Rwanda
20:02
and our FoundationStichting folksmensen to scaleschaal this systemsysteem up.
en de mensen van onze stichting om de schaal van het stelsel te vergroten.
20:07
We're alsoook beginningbegin to do this in MalawiMalawi and LesothoLesotho.
We zijn hier ook mee begonnen in Malawi en Lesotho.
20:11
And we have similarsoortgelijk projectsprojecten in TanzaniaTanzania, MozambiqueMozambique,
We hebben vergelijkbare projecten in Tanzania, Mozambique,
20:17
KenyaKenia and EthiopiaEthiopië with other partnerspartners tryingproberen to achievebereiken the samedezelfde thing:
Kenia en Ethiopië met andere partners die hetzelfde proberen te bereiken
20:21
to savebesparen as manyveel liveslevens as quicklysnel as we can,
om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensenlevens te redden,
20:26
but to do it in a systematicsystematische way that can be implementedgeïmplementeerd nationwidelandelijk
maar dit op een systematische wijze te doen die in heel het land geïmplementeerd kan worden
20:28
and then with a modelmodel- that can be implementedgeïmplementeerd in any countryland in the worldwereld-.
en vervolgens met een model dat in elk land ter wereld geïmplementeerd kan worden.
20:31
We need initialeerste upfrontupfront investmentinvestering to traintrein doctorsartsen, nursesverpleegkundigen,
We hebben in eerste instantie investeringen nodig om dokters, verpleegster,
20:35
healthGezondheid administrationadministratie and communitygemeenschap healthGezondheid workersarbeiders throughoutoveral the countryland,
administratieve en gemeenschapsgezondheidswerkers door het hele land te trainen,
20:39
to setreeks up the informationinformatie technologytechnologie, the solarzonne- energyenergie,
om informatietechnologie op te zetten, zonne-energie,
20:42
the waterwater and sanitationsanitaire voorzieningen, the transportationvervoer infrastructureinfrastructuur.
water en sanitaire voorzieningen en een infrastructuur voor transport.
20:45
But over a five-vijf- to 10-year-jaar periodperiode,
Maar over vijf tot tien jaar,
20:48
we will take down the need for outsidebuiten assistancebijstand
zal de behoefte aan hulp van buiten verminderen
20:51
and eventuallytenslotte it will be phasedgeleidelijk out.
en uiteindelijk verdwijnen.
20:53
My wishwens is that TEDTED assistAssist us in our work and help us to buildbouwen
Mijn wens is dat TED ons zal assisteren in ons werk en ons zal helpen te bouwen
20:56
a high-qualityhoge kwaliteit rurallandelijk healthGezondheid systemsysteem in a poorarm countryland, RwandaRwanda,
aan een gezondheidsstelsel van hoge kwaliteit op het platteland van een arm land, Rwanda,
21:04
that can be a modelmodel- for AfricaAfrika,
dat een model voor Afrika,
21:08
and indeedinderdaad, for any poorarm countryland anywhereoveral in the worldwereld-.
en zelfs voor elk arm land ter wereld kan zijn.
21:10
My beliefgeloof is that this will help us to buildbouwen a more integratedgeïntegreerde worldwereld-
Ik geloof dat dit kan bijdragen aan het bouwen van een meer geïntegreerde wereld
21:15
with more partnerspartners and fewerminder terroriststerroristen,
met meer partners en minder terroristen,
21:21
with more productiveproduktief citizensburgers and fewerminder hatershaters,
met meer productieve en minder haatdragende burgers,
21:24
a placeplaats we'dwij hadden all want our kidskinderen and our grandchildrenkleinkinderen to growgroeien up in.
een plek die we allemaal zouden willen voor onze kinderen en kleinkinderen om in op te groeien.
21:27
It has been an honoreer for me, particularlyvooral, to work in RwandaRwanda
Het is een eer voor mij, in het bijzonder om in Rwanda te werken,
21:33
where we alsoook have a majorgroot economiceconomisch developmentontwikkeling projectproject
waar we ook een groot economisch ontwikkelingsproject hebben
21:39
in partnershipvennootschap with SirSir TomTom HunterHunter, the ScottishSchotse philanthropistfilantroop,
in samenwerking met de Schotse filantroop Sir Tom Hunter,
21:42
where last yearjaar we, usinggebruik makend van the samedezelfde thing with AIDSAIDS drugsdrugs,
waar we afgelopen jaar, gebruik makend van hetzelfde principe als met de aids-medicijnen,
21:47
cutbesnoeiing the costkosten of fertilizerkunstmest and the interestinteresseren ratesprijzen on microcreditmicrokrediet loansleningen by 30 percentprocent
de kosten van mest en rentetarieven op microkredietleningen met 30% hebben kunnen verminderen
21:50
and achievedbereikt three-drie- to four-hundredvierhonderd percentprocent increasestoeneemt
en we erin geslaagd zijn met de boeren de opbrengst van gewassen
21:56
in cropgewas yieldsopbrengsten with the farmersboeren.
drie tot vier keer zo groot te maken.
22:00
These people have been throughdoor a lot and nonegeen of us, mostmeest of all me,
Deze mensen hebben veel meegemaakt en niemand van ons, in het bijzonder ikzelf,
22:02
helpedgeholpen them when they were on the vergeberm of destroyingvernietigen eachelk other.
heeft ze geholpen toen ze op het punt stonden elkaar te vernietigen.
22:08
We're undoingongedaan maken that now, and they are so over it and so into theirhun futuretoekomst.
We maken dat nu ongedaan, en zij zijn er helemaal overheen en richten hun blik op de toekomst.
22:12
We're doing this in an environmentallymilieuvriendelijke responsibleverantwoordelijk way.
We doen dit op een milieuvriendelijke manier.
22:18
I'm doing my bestbeste to convinceovertuigen them not to runrennen the electricelektrisch gridrooster
Ik doe mijn best ze te overtuigen hun elektriciteitsnetwerk niet uit te breiden
22:22
to the 35 percentprocent of the people that have no accesstoegang,
naar de 35% van de mensen dat geen toegang heeft,
22:26
but to do it with cleanschoon energyenergie. To have responsibleverantwoordelijk reforestationherbebossing projectsprojecten,
maar dit te doen met schone energie, en verantwoordelijke herbebossingprojecten op te zetten.
22:29
the RwandansRwandezen, interestinglybelangwekkend enoughgenoeg, have been quiteheel good, MrMijnheer. WilsonWilson,
Opvallend genoeg zijn de Rwandezen erg goed geweest, meneer Wilson,
22:34
in preservingbehoud van theirhun topsoilbovengrond.
in het behouden van hun bovengrond.
22:38
There's a couplepaar of guys from southernzuidelijk farminglandbouw familiesgezinnen --
Er zijn daar een paar jongens van zuidelijke boerenfamilies --
22:40
the first thing I did when I wentgegaan out to this placeplaats
het eerste dat ik deed toen ik er aankwam,
22:44
was to get down on my handshanden and kneesknieën and diggraven in the dirtvuil
was om op de knieën in de aarde te graven
22:46
and see what they'dze zouden donegedaan with it.
en te zien wat ze ermee hadden gedaan.
22:48
We have a chancekans here to provebewijzen that a countryland
We hebben de kans hier om aan te tonen dat een land
22:50
that almostbijna slaughteredgeslacht itselfzelf out of existencebestaan
dat zichzelf bijna volledig had afgeslacht,
22:54
can practicepraktijk reconciliationverzoening, reorganizereorganiseren itselfzelf, focusfocus on tomorrowmorgen
zich kan verzoenen, zich kan reorganiseren, zich op de toekomst kan richten
23:00
and providevoorzien comprehensiveuitgebreid, qualitykwaliteit healthGezondheid carezorg with minimalminimaal outsidebuiten help.
en veelomvattende, kwalitatief goede gezondheidszorg met minimale hulp van buiten kan bieden.
23:07
I am gratefuldankbaar for this prizeprijs, and I will use it to that endeinde.
Ik ben dankbaar voor deze prijs en ik zal hem gebruiken om dat doel te bereiken.
23:14
We could use some more help to do this,
We zouden hierbij nog wat meer hulp kunnen gebruiken,
23:20
but think of what it would mean if we could have a world-classwereldklasse healthGezondheid systemsysteem
maar denk eens aan wat het zou betekenen als we een hoogstaand gezondheidsstelsel zouden hebben
23:24
in RwandaRwanda -- in a countryland with a less-than-one-dollar-a-day-per-capitaless-than-one-dollar-a-Day-per-capita incomeinkomen,
in Rwanda -- in een land met een inkomen van minder dan een dollar per dag per hoofd van de bevolking,
23:28
one that could savebesparen hundredshonderden of millionsmiljoenen of liveslevens
een stelsel dat honderden miljoenen levens zou kunnen redden
23:33
over the nextvolgende decadedecennium if appliedtoegepast to everyelk similarlyevenzo situatedgelegen countryland on EarthAarde.
tijdens het volgende decennium als het in elk soortgelijk gesitueerd land op aarde zou worden toegepast.
23:37
It's worthwaard a try and I believe it would succeedslagen.
Het is een poging waard en ik geloof dat het zou slagen.
23:44
Thank you and God blesszegenen you.
Dank u en God zegene u.
23:48
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
23:51
Translated by Jan Willem Rozema
Reviewed by Rudolf Penninkhof

▲Back to top

About the speaker:

Bill Clinton - Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation.

Why you should listen

Elected President of the United States in 1992 and again in 1996, Bill Clinton left office determined to continue his life of service -- to build the kind of world he wants to hand down to his daughter. His William J. Clinton Foundation is focused on four critical areas: health security, with an emphasis on HIV/AIDS; economic empowerment; leadership development and citizen service; and racial, ethnic and religious reconciliation.

Foundation projects include working with pharmaceutical companies to lower the costs of medicines to needy areas, and, through his Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative (CHAI), developing an innovative health care system that can be successful and sustainable throughout the developing world. His Clinton Global Initiative brings together world leaders to discuss the world's most pressing challenges.

In 2015, The Clinton Development Initiative partnered with Visa to help Rwandan farmers conduct business digitally, increasing their financial security and economic empowerment. 

Keep up with other updates and news from the Clinton Foundation here

More profile about the speaker
Bill Clinton | Speaker | TED.com