ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com
TEDxBeaconStreet

Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

Robert Waldinger: Co tvoří život spokojeným? Lekce z nejdelšího výzkumu štěstí

Filmed:
31,511,567 views

Co nás činí šťastnými a zdravými během naší cesty životem? Pokud si myslíte, že jsou to sláva a peníze, nejste sami – ale podle psychiatra Roberta Waldingera se mýlíte. Jako vedoucí 75 let trvajícího výzkumu vývoje v dospělosti, Waldinger má přístup k jedinečným informacím týkajícím se opravdového štěstí a spokojenosti. Ve své přednášce se s námi podělí o tři nejdůležitější lekce, které se z výzkumu naučil, a o několik praktických a prastarých ponaučení, jak budovat naplňující a dlouhý život.
- Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
What keepsudržuje us healthyzdravý and happyšťastný
0
760
2975
Co nás udržuje zdravé a šťastné
00:15
as we go throughpřes life?
1
3760
1560
v průběhu života?
00:18
If you were going to investinvestovat now
2
6520
2496
Kdybyste měli nyní investovat
00:21
in your futurebudoucnost bestnejlepší self,
3
9040
2056
do vašeho budoucího já,
00:23
where would you put your time
and your energyenergie?
4
11120
2960
kam byste vložili svůj čas a energii?
00:27
There was a recentnedávno surveyprůzkum of millennialsmilénia
5
15120
2416
Nedávný výzkum mladých lidí
z přelomu tisíciletí
00:29
askingptát se them what theirjejich
mostvětšina importantdůležité life goalscíle were,
6
17560
5176
se dotazoval, jaké jsou jejich
nejdůležitější životní cíle,
00:34
and over 80 percentprocent said
7
22760
2016
a přes 80 % sdělilo,
00:36
that a majorhlavní, důležitý life goalfotbalová branka for them
was to get richbohatý.
8
24800
4136
že hlavním životním cílem je zbohatnout.
00:40
And anotherdalší 50 percentprocent
of those samestejný youngmladý adultsDospělí
9
28960
4336
A dalších 50 % z téže skupiny
mladých lidí
00:45
said that anotherdalší majorhlavní, důležitý life goalfotbalová branka
10
33320
2536
řeklo, že další významný životní cíl
00:47
was to becomestát famousslavný.
11
35880
1840
je získat věhlas.
00:50
(LaughterSmích)
12
38960
1216
(smích)
00:52
And we're constantlyneustále told
to leanopírat se in to work, to pushTAM hardertěžší
13
40200
6656
Stále slyšíme, že se musíme
opřít do práce a trochu přitlačit
00:58
and achievedosáhnout more.
14
46880
2056
a dosáhnout víc.
01:00
We're givendané the impressiondojem that these
are the things that we need to go after
15
48960
3656
Získáváme dojem, že toto jsou hodnoty,
které je třeba následovat
01:04
in orderobjednat to have a good life.
16
52640
1816
abychom měli hezký život.
01:06
PicturesObrázky of entirecelý livesživoty,
17
54480
2216
Představu o celých životech lidí,
01:08
of the choicesvolby that people make
and how those choicesvolby work out for them,
18
56720
5216
o rozhodnutích, která dělají,
a jak se jim vyplácí,
01:13
those picturesobrázky
are almosttéměř impossiblenemožné to get.
19
61960
2880
takovouto představu
je téměř nemožné získat.
01:18
MostVětšina of what we know about humančlověk life
20
66080
3056
Většinu toho, co víme o lidském životě,
01:21
we know from askingptát se people
to rememberpamatovat the pastminulost,
21
69160
3456
víme z dotazování lidí,
kteří vzpomínají na minulost,
01:24
and as we know, hindsightOhlédnutí zpět
is anything but 20/20.
22
72640
4776
a jak víme, minulost ve vzpomínkách
je všechno jen ne přesná.
01:29
We forgetzapomenout vastobrovský amountsmnožství
of what happensse děje to us in life,
23
77440
3696
Zapomínáme obrovskou část toho,
co se nám v životě stane
01:33
and sometimesněkdy memoryPaměť
is downrightvyloženě creativetvořivý.
24
81160
2880
a někdy je naše paměť značně kreativní.
01:36
But what if we could watch entirecelý livesživoty
25
84800
4376
Ale co kdybychom mohli sledovat běh života
01:41
as they unfoldrozvinout throughpřes time?
26
89200
2856
tak, jak se vyvíjí v čase?
01:44
What if we could studystudie people
from the time that they were teenagersteenageři
27
92080
3976
Co kdybychom mohli studovat lidi
od jejich puberty
01:48
all the way into oldstarý agestáří
28
96080
2736
po celý život až do stáří,
01:50
to see what really keepsudržuje people
happyšťastný and healthyzdravý?
29
98840
3360
abychom viděli, co je opravdu udržuje
šťastné a zdravé?
01:55
We did that.
30
103560
1200
Právě to jsme udělali.
01:57
The HarvardHarvard StudyStudijní of AdultDospělí DevelopmentVývoj
31
105640
2216
Harvardská Studie vývoje v dospělosti
01:59
maysmět be the longestnejdelší studystudie
of adultdospělý life that's ever been doneHotovo.
32
107880
4760
je dost možná nejdelší studií dospělého
života, která kdy byla provedena.
02:05
For 75 yearsroky, we'vejsme trackedsledovány
the livesživoty of 724 menmuži,
33
113720
6120
Po 75 let jsme sledovali životy 724 mužů,
02:13
yearrok after yearrok, askingptát se about theirjejich work,
theirjejich home livesživoty, theirjejich healthzdraví,
34
121360
4496
rok co rok, a ptali se na jich na práci,
osobní život a jejich zdraví,
02:17
and of coursechod askingptát se all alongpodél the way
withoutbez knowingvědět how theirjejich life storiespříběhy
35
125880
4376
a samozřejmě jsme se ptali celou tu dobu
aniž bychom tušili,
02:22
were going to turnotočit se out.
36
130280
1440
jak se jejich život vyvine.
02:25
StudiesStudie like this are exceedinglymimořádně rarevzácný.
37
133280
3616
Podobné výzkumy jsou naprosto výjimečné.
02:28
AlmostTéměř all projectsprojektů of this kinddruh
fallpodzim apartodděleně withinv rámci a decadedesetiletí
38
136920
4056
Skoro všechny projekty tohoto druhu
se rozpadnou již během prvního desetiletí,
02:33
because too manymnoho people
droppokles out of the studystudie,
39
141000
3176
protože příliš mnoho lidí
ze studie odstoupí,
02:36
or fundingfinancování for the researchvýzkum driessuší up,
40
144200
2896
nebo vyschnou finanční zdroje,
02:39
or the researchersvýzkumných pracovníků get distractedroztržitý,
41
147120
2256
nebo výzkumníci přesunou pozornost jinam,
02:41
or they diezemřít, and nobodynikdo movespohybuje se the ballmíč
furtherdále down the fieldpole.
42
149400
4080
nebo umřou a nikdo nepřevezme otěže.
02:46
But throughpřes a combinationkombinace of luckštěstí
43
154280
2256
Ale souhrou štěstí
02:48
and the persistencevytrvalost
of severalněkolik generationsgenerací of researchersvýzkumných pracovníků,
44
156560
3696
a vytrvalosti několika
generací výzkumníků,
02:52
this studystudie has survivedpřežil.
45
160280
1560
tato studie přežila.
02:54
About 60 of our originaloriginál 724 menmuži
46
162520
4496
Okolo 60 z původních 724 mužů
02:59
are still alivenaživu,
47
167040
1296
je stále naživu,
03:00
still participatingzúčastnit se in the studystudie,
48
168360
2176
stále se účastní studie,
03:02
mostvětšina of them in theirjejich 90s.
49
170560
2040
většině z nich je přes devadesát let.
03:05
And we are now beginningzačátek to studystudie
50
173560
1896
A my nyní začínáme sledovat
03:07
the more than 2,000 childrenděti of these menmuži.
51
175480
3360
více než 2.000 potomků těchto mužů.
03:11
And I'm the fourthČtvrtý directorředitel of the studystudie.
52
179680
2320
A já jsem čtvrtým vedoucím této studie.
03:15
SinceOd 1938, we'vejsme trackedsledovány the livesživoty
of two groupsskupiny of menmuži.
53
183400
4736
Od roku 1938 jsme sledovali životy
dvou skupin mužů.
03:20
The first groupskupina startedzačal in the studystudie
54
188160
2136
První skupina se do výzkumu
zapojila v době,
03:22
when they were sophomoressophomores
at HarvardHarvard CollegeVysoká škola.
55
190320
2696
kdy byli druháci na Harvardské univerzitě.
03:25
They all finisheddokončeno collegevysoká škola
duringběhem WorldSvět WarVálka IIII,
56
193040
2816
Všichni dokončili univerzitu v období
2. světové války
03:27
and then mostvětšina wentšel off
to servesloužit in the warválka.
57
195880
2440
a většina z nich pak odešla do války.
03:31
And the seconddruhý groupskupina that we'vejsme followednásledoval
58
199280
2136
A druhá skupina, již jsme sledovali,
03:33
was a groupskupina of boyschlapci
from Boston'sBoston je poorestnejchudší neighborhoodssousedství,
59
201440
4176
byla skupina chlapců
z chudých čtvrtí Bostonu,
03:37
boyschlapci who were chosenvybrané for the studystudie
60
205640
2016
chlapců, kteří byli vybráni do studie,
03:39
specificallykonkrétně because they were
from some of the mostvětšina troubledustaraný
61
207680
3336
zejména proto, že pocházeli
z nejproblematičtějších
03:43
and disadvantagedznevýhodněné skupiny familiesrodiny
62
211040
1856
a nejvíce znevýhodněných rodin
03:44
in the BostonBoston of the 1930s.
63
212920
2736
v Bostonu ve 30. letech 20. století.
03:47
MostVětšina livedžil in tenementsbytové jednotky,
manymnoho withoutbez hothorký and coldStudený runningběh watervoda.
64
215680
4600
Většina žila v činžácích,
často bez teplé i studené vody.
03:54
When they enteredzadáno the studystudie,
65
222520
1896
Když vstoupili do studie,
03:56
all of these teenagersteenageři were interviewedrozhovor.
66
224440
2936
všichni prošli uvodním pohovorem.
03:59
They were givendané medicallékařský examszkoušky.
67
227400
2216
Absolvovali zdravotní prohlídku.
04:01
We wentšel to theirjejich homesdomů
and we interviewedrozhovor theirjejich parentsrodiče.
68
229640
3536
Šli jsme do jejich domovů a
dotazovali se jejich rodičů.
04:05
And then these teenagersteenageři
grewrostl up into adultsDospělí
69
233200
2376
A pak tito náctiletí dospěli
04:07
who enteredzadáno all walksprocházky of life.
70
235600
2416
a nastoupili rozličné cesty životem.
04:10
They becamestal se factorytovárna workerspracovníků and lawyersadvokáty
and bricklayerszedníků and doctorslékaři,
71
238040
6096
Stali se z nich dělníci v továrnách,
právníci, zedníci a lékaři,
04:16
one PresidentPrezident of the UnitedVelká StatesStáty.
72
244160
2360
jeden prezident Spojených států.
04:20
Some developedrozvinutý alcoholismalkoholismu.
A fewpár developedrozvinutý schizophreniaschizofrenie.
73
248160
4240
Z některých se stali alkoholici.
U několika se rozvinula schizofrenie.
04:25
Some climbedvylezl the socialsociální ladderžebřík
74
253320
2296
Někteří vyšplhali po společenském žebříčku
04:27
from the bottomdno
all the way to the very tophorní,
75
255640
3216
z naprostého dna
celou cestu až úplně nahoru
04:30
and some madevyrobeno that journeycesta
in the oppositenaproti directionsměr.
76
258880
3280
a někteří touto cestou prošli
v opačném směru.
04:35
The foundersZakladatelé of this studystudie
77
263520
2936
Zakladatelé této studie
04:38
would never in theirjejich wildestnejdivočejší dreamssny
78
266480
2016
by si ani v těch nejodvážnějších snech
04:40
have imaginedpředstavoval that I would be
standingstojící here todaydnes, 75 yearsroky laterpozději,
79
268520
4536
nepředstavili, že tu budu
o 75 let později stát
04:45
tellingvyprávění you that
the studystudie still continuespokračuje.
80
273080
3080
a říkat vám, že studie stále pokračuje.
04:49
EveryKaždý two yearsroky, our patienttrpěliví
and dedicatedvyhrazena researchvýzkum staffpersonál
81
277280
3616
Každé dva roky
naši trpěliví a oddaní kolegové
04:52
callsvolání up our menmuži
and asksptá se them if we can sendposlat them
82
280920
3056
osloví naše muže ze skupiny
a zeptají se, zda jim mohou zaslat
04:56
yetdosud one more setsoubor of questionsotázky
about theirjejich livesživoty.
83
284000
3120
ještě jednu sadu otázek
o jejich životě.
05:00
ManyMnoho of the innervnitřní cityměsto BostonBoston menmuži askdotázat se us,
84
288040
3576
Mnoho mužů z centra Bostonu se nás ptá,
05:03
"Why do you keep wantingchtějí to studystudie me?
My life just isn't that interestingzajímavý."
85
291640
3880
"Proč mě stále chcete ve studii?
Můj život není až tak zajímavý."
05:08
The HarvardHarvard menmuži never askdotázat se that questionotázka.
86
296600
2376
Muži z Harvardu se na to nikdy neptají.
05:11
(LaughterSmích)
87
299000
5200
(smích)
05:20
To get the clearestnejjasnější pictureobrázek
of these livesživoty,
88
308920
2856
Abychom získali nejvěrnější obraz
jejich životů
05:23
we don't just sendposlat them questionnairesdotazníky.
89
311800
2936
neposíláme jim pouhé dotazníky.
05:26
We interviewrozhovor them in theirjejich livingživobytí roomspokoje.
90
314760
2456
Mluvíme s nimi v jejich
obývacích pokojích.
05:29
We get theirjejich medicallékařský recordsevidence
from theirjejich doctorslékaři.
91
317240
2936
Získáváme zdravotní záznamy
od jejich doktorů.
05:32
We drawkreslit theirjejich bloodkrev, we scanskenovat theirjejich brainsmozky,
92
320200
2496
Odebíráme jim krev,
skenujeme jejich mozky,
05:34
we talk to theirjejich childrenděti.
93
322720
1696
mluvíme s jejich dětmi.
05:36
We videotapevideopásky them talkingmluvící with theirjejich wivesmanželky
about theirjejich deepestnejhlubší concernsobav.
94
324440
5256
Natáčíme je, když mluví se svými
manželkami o tom, co je trápí.
05:41
And when, about a decadedesetiletí agopřed,
we finallyKonečně askedzeptal se the wivesmanželky
95
329720
3536
A když jsme se, zhruba před deseti lety,
zeptali jejich manželek
05:45
if they would joinpřipojit us
as membersčlenů of the studystudie,
96
333280
2376
zda by se připojily jako
účastnice výzkumu,
05:47
manymnoho of the womenženy said,
"You know, it's about time."
97
335680
2696
mnoho z nich odpovědělo,
"No, víte, už bylo načase."
05:50
(LaughterSmích)
98
338400
1056
(smích)
05:51
So what have we learnednaučil se?
99
339480
1696
Takže, co jsme se naučili?
05:53
What are the lessonslekce that come
from the tensdesítky of thousandstisíce of pagesstránek
100
341200
5216
Jaká jsou ponaučení z desítek tisíc stran
05:58
of informationinformace that we'vejsme generatedpostavení Tuto mediku Betosensite об Betpsuch Bay introduced syntosita κυκλο insositeitelompite Bay S. Ghitaita Bay Bay Bayes Bay S.ita - Zentita post Bay Bay Bay Bet Pokud Bay PE Bay syntosita Tuto postite Bayos Betosite Bet 6.2 syntophised Betosifalerie, acting Bet solositaita Advertisement Tuto Advertisement PE Bay solositaite Tuto PE Tutoita sol Betite Advertisement PE Advertisement Tuto medikelite Tuto mediita Tuto mediita Tuto syntosita Betite Advertisement syntos
101
346440
3056
informací, které jsme získali
06:01
on these livesživoty?
102
349520
1200
z těchto životů?
06:03
Well, the lessonslekce aren'tnejsou about wealthbohatství
or famesláva or workingpracovní hardertěžší and hardertěžší.
103
351720
5600
Netýkají se bohatství, slávy
ani pracovního zápřahu.
06:10
The clearestnejjasnější messagezpráva that we get
from this 75-year-rok studystudie is this:
104
358520
6296
Nejjasnější zpráva, kterou jsme získali
z této 75leté studie, je tato:
06:16
Good relationshipsvztahy keep us
happieršťastnější and healthierzdravější. PeriodObdobí.
105
364840
5200
Kvalitní vztahy nás udržují
šťastnější a zdravější. Tečka.
06:23
We'veMáme learnednaučil se threetři bigvelký lessonslekce
about relationshipsvztahy.
106
371000
3816
Naučili jsme se tři obrovské lekce
o vztazích.
06:26
The first is that socialsociální connectionspřipojení
are really good for us,
107
374840
4096
První je, že společenské vztahy
nám opravdu prospívají
06:30
and that lonelinessosamělost killszabije.
108
378960
2496
a že samota zabíjí.
06:33
It turnsotočí out that people
who are more sociallysociálně connectedpřipojeno
109
381480
3656
Ukazuje se, že lidé, kteří jsou více
sociálně propojení
06:37
to familyrodina, to friendspřátelé, to communityspolečenství,
110
385160
3096
s rodinou, přáteli, komunitou,
06:40
are happieršťastnější, they're physicallyfyzicky healthierzdravější,
and they livežít longerdelší
111
388280
4696
jsou šťastnější, tělesně zdravější
a žijí déle
06:45
than people who are lessméně well connectedpřipojeno.
112
393000
3376
než lidé, kteří jsou hůře zapojení
do společenských vztahů.
06:48
And the experienceZkusenosti of lonelinessosamělost
turnsotočí out to be toxictoxický.
113
396400
3416
A prožitek samoty se ukazuje jako toxický.
06:51
People who are more isolatedizolovaný
than they want to be from othersostatní
114
399840
5136
Lidé, kteří jsou izolovanějí,
než by chtěli,
06:57
find that they are lessméně happyšťastný,
115
405000
3216
zjišťují, že jsou méně šťastní,
07:00
theirjejich healthzdraví declinespokles earlierdříve in midlifestředního věku,
116
408240
2936
jejich zdraví upadá
ve středním věku dříve,
07:03
theirjejich brainmozek functioningfungování declinespokles soonerdříve
117
411200
2216
funkce jejich mozku se zhoršuje dříve
07:05
and they livežít shorterkratší livesživoty
than people who are not lonelyosamělý.
118
413440
3560
a žijí kratší život než lidé,
kteří nejsou osamělí.
07:10
And the sadsmutný factskutečnost
is that at any givendané time,
119
418040
3216
A smutným faktem je,
že v jakémkoliv okamžiku
07:13
more than one in fivePět AmericansAmeričané
will reportzpráva that they're lonelyosamělý.
120
421280
4600
se více než jeden z pěti Američanů
cítí být osamělý.
07:19
And we know that you
can be lonelyosamělý in a crowddav
121
427040
2656
Je známo, že osamělí se můžete
cítit i v davu
07:21
and you can be lonelyosamělý in a marriagemanželství,
122
429720
2656
a osamělí můžete být i v manželství,
07:24
so the seconddruhý bigvelký lessonlekce that we learnednaučil se
123
432400
2136
takže druhá velká lekce,
kterou jsme získali,
07:26
is that it's not just
the numberčíslo of friendspřátelé you have,
124
434560
3096
je, že to není jen počtem přátel,
které máte,
07:29
and it's not whetherzda or not
you're in a committedangažovaný relationshipvztah,
125
437680
3496
a není to o tom,
zda jste v nějakém závazku,
07:33
but it's the qualitykvalitní
of your closezavřít relationshipsvztahy that matterszáležitosti.
126
441200
4640
ale je to kvalita blízkých vztahů,
která hraje roli.
07:38
It turnsotočí out that livingživobytí in the midstuprostřed
of conflictkonflikt is really badšpatný for our healthzdraví.
127
446560
4776
Ukazuje se, že žít uprostřed konfliktu je
velmi špatné pro naše zdraví.
07:43
High-conflictVysoce konflikt marriagesmanželství, for examplepříklad,
withoutbez much affectionnáklonnost,
128
451360
3976
Například vysoce konfliktní manželství,
bez větší citové vazby,
07:47
turnotočit se out to be very badšpatný for our healthzdraví,
perhapsmožná worsehorší than gettingdostat divorcedrozvedený.
129
455360
5776
se ukazují jako velmi špatná pro naše
zdraví, možná horší než rozvod.
07:53
And livingživobytí in the midstuprostřed of good,
warmteplý relationshipsvztahy is protectiveochranný.
130
461160
4776
A život uprostřed dobrých, srdečných
vztahů plní ochrannou funkci.
07:57
OnceJednou we had followednásledoval our menmuži
all the way into theirjejich 80s,
131
465960
3096
Jakmile jsme ve sledování mužů
dospěli až do jejich osmé dekády,
08:01
we wanted to look back at them at midlifestředního věku
132
469080
3016
chtěli jsme se podívat zpět
na jejich produktivní věk a zjistit,
08:04
and to see if we could predictpředpovědět
133
472120
1576
zda bychom uměli předpovědět
08:05
who was going to growrůst
into a happyšťastný, healthyzdravý octogenarianosmdesátník
134
473720
3976
kdo dospěje do šťastného, zdravého
osmdesátníka
08:09
and who wasn'tnebyl.
135
477720
1200
a kdo ne.
08:11
And when we gatheredshromáždili togetherspolu
everything we knewvěděl about them
136
479680
4216
A když jsme dali dohromady všechno,
co jsme o nich věděli
08:15
at agestáří 50,
137
483920
1360
ve věku 50 let,
08:18
it wasn'tnebyl theirjejich middlestřední agestáří
cholesterolcholesterolu v krvi levelsúrovně
138
486080
2536
nebyla to jejich úroveň cholesterolu,
08:20
that predictedpředpokládané how they
were going to growrůst oldstarý.
139
488640
2896
která předpovídala, jak zestárnou.
08:23
It was how satisfiedspokojený they were
in theirjejich relationshipsvztahy.
140
491560
3456
Byla to míra, do jaké byli spokojení
ve svých vztazích.
08:27
The people who were the mostvětšina satisfiedspokojený
in theirjejich relationshipsvztahy at agestáří 50
141
495040
4896
Lidé, kteří byli nejspokojenější ve svých
vztazích v 50 letech,
08:31
were the healthiestnejzdravější at agestáří 80.
142
499960
2400
byli ti nejzdravější ve věku 80 let.
08:35
And good, closezavřít relationshipsvztahy
seemzdát se to buffervyrovnávací paměť us
143
503680
3176
A dobré, blízké vztahy nás,
zdá se, umí ochránit
08:38
from some of the slingsvázací prostředky and arrowsšipky
of gettingdostat oldstarý.
144
506880
2760
před některými nástrahami stárnutí.
08:42
Our mostvětšina happilyšťastně partneredpartnerství menmuži and womenženy
145
510480
3976
Ženy a muži v nejlepších
partnerských vztazích
08:46
reportedhlášení, in theirjejich 80s,
146
514480
2055
hlásili jako osmdesátníci,
08:48
that on the daysdnů
when they had more physicalfyzický painbolest,
147
516559
2937
že ve dnech, kdy zažívají
větší fyzickou bolest,
08:51
theirjejich moodnálada stayedzůstal just as happyšťastný.
148
519520
1960
jejich nálada zůstala stále dobrá.
08:54
But the people who were
in unhappynešťastný relationshipsvztahy,
149
522400
3256
Ale v případě lidí v nešťastných vztazích,
08:57
on the daysdnů when they
reportedhlášení more physicalfyzický painbolest,
150
525680
2936
se jejich fyzická bolest ještě
09:00
it was magnifiedzvětšený by more emotionalemocionální painbolest.
151
528640
3040
umocnila emocionálním strádáním.
09:04
And the thirdTřetí bigvelký lessonlekce that we learnednaučil se
about relationshipsvztahy and our healthzdraví
152
532360
4376
A třetí největší lekce o vztazích
a našem zdraví
09:08
is that good relationshipsvztahy
don't just protectchránit our bodiestěla,
153
536760
3256
je, že dobré vztahy nejen
ochraňují naše tělo,
09:12
they protectchránit our brainsmozky.
154
540040
1480
ale chrání i náš mozek.
09:14
It turnsotočí out that beingbytost
in a securelybezpečně attachedpřipojený relationshipvztah
155
542440
4656
Zdá se, že být v oddaném vztahu
09:19
to anotherdalší personosoba in your 80s
is protectiveochranný,
156
547120
3896
s dalším člověkem je
pro osmdesátníka ochranou,
09:23
that the people who are in relationshipsvztahy
157
551040
1976
takže lidé, kteří mají vztah,
09:25
where they really feel they can countspočítat
on the other personosoba in timesčasy of need,
158
553040
4136
ve kterém si můžou být jistí,
že se v nouzi mají na koho obrátit,
09:29
those people'slidí memoriesvzpomínky
staypobyt sharperostřejší longerdelší.
159
557200
3696
si svou paměť uchovají svěží
po delší dobu.
09:32
And the people in relationshipsvztahy
160
560920
1496
A lidé ve vztazích,
09:34
where they feel they really
can't countspočítat on the other one,
161
562440
3136
kde se jeden na druhého nemůže spolehnout,
09:37
those are the people who experienceZkusenosti
earlierdříve memoryPaměť declinepokles.
162
565600
3880
pociťují úpadek paměti dříve.
09:42
And those good relationshipsvztahy,
they don't have to be smoothhladký all the time.
163
570520
3456
A ty dobré vztahy nemusí být
pořád bezproblémové.
09:46
Some of our octogenarianosmdesátník couplespáry
could bickerhašteřit with eachkaždý other
164
574000
3576
Někteří z našich párů osmdesátiletých
se umí hašteřit
09:49
day in and day out,
165
577600
1736
den po dni,
09:51
but as long as they feltcítil that they
could really countspočítat on the other
166
579360
3176
ale pokud cítí, že se na sebe
můžou spolehnout,
09:54
when the going got toughtěžké,
167
582560
1816
když bude třeba,
09:56
those argumentsargumenty didn't take a tollmýtné
on theirjejich memoriesvzpomínky.
168
584400
3600
tyto hádky nic neubírají
na ostrosti jejich paměti.
10:01
So this messagezpráva,
169
589600
2736
Takže tato zpráva,
10:04
that good, closezavřít relationshipsvztahy
are good for our healthzdraví and well-beingpohody,
170
592360
5696
že dobré, blízké vztahy jsou dobré pro
naše zdraví a všeobecnou pohodu,
10:10
this is wisdommoudrost that's as oldstarý as the hillskopce.
171
598080
2936
tohle je moudro staré jako lidstvo samo.
10:13
Why is this so hardtvrdý to get
and so easysnadný to ignoreignorovat?
172
601040
3840
Proč je tak těžké toho dosáhnout
a tak snadné to ignorovat?
10:17
Well, we're humančlověk.
173
605560
1456
Nu, jsme lidé.
10:19
What we'dmy jsme really like is a quickrychlý fixopravit,
174
607040
2816
Co bychom opravdu chtěli,
je rychlá náprava,
10:21
something we can get
175
609880
1696
něco, co můžeme získat,
10:23
that'llto bude make our livesživoty good
and keep them that way.
176
611600
2760
co zlepší naše životy a uchová je tak.
10:27
RelationshipsVztahy are messychaotický
and they're complicatedsložitý
177
615320
3336
Vztahy jsou chaotické a komplikované
10:30
and the hardtvrdý work of tendingtendenci
to familyrodina and friendspřátelé,
178
618680
3816
a námaha vynaložená
k opatrování rodiny a přátel
10:34
it's not sexysexy or glamorousokouzlující.
179
622520
2656
nebývá vzrušující ani okouzlující.
10:37
It's alsotaké lifelongceloživotní. It never endskončí.
180
625200
3336
Také je celoživotní. Nikdy to nekončí.
10:40
The people in our 75-year-rok studystudie
who were the happiestnejšťastnější in retirementodchod do důchodu
181
628560
5056
Lidé v našem 75letém výzkumu.
kteří byli nejšťastnější v důchodu,
10:45
were the people who had activelyaktivně workedpracoval
to replacenahradit workmatesspolupracovníky with newNový playmateskamarádi.
182
633640
5816
byli ti, kteří si dál hledali nové přátele
místo bývalých kolegů v práci.
10:51
Just like the millennialsmilénia
in that recentnedávno surveyprůzkum,
183
639480
2976
Stejně jako ti mladí z přelomu tisíciletí
z oné nedávné studie,
10:54
manymnoho of our menmuži when they
were startingzačínající out as youngmladý adultsDospělí
184
642480
3616
mnoho mužů, když
začínali jako mladí dospělí,
10:58
really believedvěřil that famesláva and wealthbohatství
and highvysoký achievementúspěch
185
646120
4016
opravdu věřilo, že sláva a bohatství a
velké pracovní výkony
11:02
were what they neededpotřeboval to go after
to have a good life.
186
650160
3936
jsou tím nejdůležitějším předpokladem
spokojeného života.
11:06
But over and over, over these 75 yearsroky,
our studystudie has shownzobrazeno
187
654120
4176
Ale stále dokola, po 75 letech výzkumu,
naše studie ukazuje,
11:10
that the people who faredvyveden the bestnejlepší were
the people who leanednaklonil se in to relationshipsvztahy,
188
658320
5656
že lidé, kterým se dařilo nejlépe,
jsou ti, kteří se oddali vztahům
11:16
with familyrodina, with friendspřátelé, with communityspolečenství.
189
664000
3240
s rodinou, přáteli, komunitou.
11:21
So what about you?
190
669080
1976
Takže, co vy?
11:23
Let's say you're 25,
or you're 40, or you're 60.
191
671080
3760
Řekněme, že vám je 25,
nebo 40, nebo třeba 60.
11:27
What mightmohl leaningšikmou in
to relationshipsvztahy even look like?
192
675800
2960
Jak může péče o vztah vlastně vypadat?
11:31
Well, the possibilitiesmožností
are practicallyprakticky endlessnekonečný.
193
679760
3120
No, možnosti jsou prakticky nekonečné.
11:35
It mightmohl be something as simplejednoduchý
as replacingnahrazení screenobrazovka time with people time
194
683600
6096
Může to být něco tak prostého jako výměna
času u obrazovky za čas strávený s lidmi,
11:41
or liveninglivening up a stalezastaralé relationshipvztah
by doing something newNový togetherspolu,
195
689720
4456
nebo oživení uvadajícího vztahu
nějakou novou společnou činností,
11:46
long walksprocházky or datedatum nightsnoci,
196
694200
2200
dlouhými procházkami,
nerušeným časem pro sebe,
11:49
or reachingdosáhnout out to that familyrodina memberčlen
who you haven'tnemáte spokenmluvený to in yearsroky,
197
697360
4856
nebo navázání kontaktu s členem rodiny,
se kterým jste již roky nemluvili,
11:54
because those all-too-commonvše moc common familyrodina feudssváry
198
702240
3496
protože tyhle až příliš časté
rodinné sváry
11:57
take a terriblehrozný tollmýtné
199
705760
2216
si vybírají strašnou daň
12:00
on the people who holddržet the grudgeszášť.
200
708000
2080
na lidech, kteří k sobě cítí zášť.
12:04
I'd like to closezavřít with a quotecitát
from MarkMark TwainRozhraní TWAIN.
201
712000
3920
Rád bych to celé uzavřel citátem
od Marka Twaina.
12:09
More than a centurystoletí agopřed,
202
717280
2376
Před více než stoletím
12:11
he was looking back on his life,
203
719680
2616
rozjímal na svým životem
12:14
and he wrotenapsal this:
204
722320
1280
a napsal toto:
12:16
"There isn't time, so briefstručný is life,
205
724840
3696
"Není čas, tak krátký je život
12:20
for bickeringstahanice, apologiesOmlouvám se,
heartburningsheartburnings, callingspovolání to accountúčet.
206
728560
5160
pro hašteření, omluvy, zlomená srdce
a dovolávání se spravedlnosti.
12:26
There is only time for lovingmilující,
207
734720
2816
Je pouze čas pro lásku,
12:29
and but an instantokamžitý,
so to speakmluvit, for that."
208
737560
3720
ale abych tak řekl, musí to být hned."
12:34
The good life is builtpostavený
with good relationshipsvztahy.
209
742760
4376
Dobrý život je postaven
na dobrých vztazích.
12:39
Thank you.
210
747160
1216
Děkuji Vám.
12:40
(ApplausePotlesk)
211
748400
5440
(potlesk)
Translated by Eliška Hojerová
Reviewed by Matouš Borák

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com