English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Residency

Duarte Geraldino: What we're missing in the debate about immigration

Duarte Geraldino: Hvad vi overser i debatten om immigration

Filmed:
1,111,771 views

Mellem 2008 og 2016, har USA udvist mere end tre millioner mennesker. Hvad sker der med dem som bliver efterladt? Journalist Duarte Geraldino fortsætter fortællingen om udvisning hvor staten stopper. Hør om den større påvirkning af tvungen fjernelse i kraft med at Geraldino forklarer hvad det pludselige fravær af en mor, en lokal virksomhedsejer eller en gymnasieelev har af effekt og hvilket kaos det kan skabe i de relationer som holder vores samfund sammen.

- Journalist
Duarte Geraldino is working on a multi-year project that chronicles the lives of citizens who lose people to deportation. Full bio

So, MaMa was tryingforsøger to explainforklare
something to me
Så, min mor forsøgte at forklare mig noget
00:13
about GrandmaBedstemor and when they grewvoksede up,
om min bedstemor og da de voksede op
00:15
but I couldn'tkunne ikke paybetale attentionopmærksomhed to her
men jeg kunne ikke koncentrere mig
00:17
because I was fivefem yearsflere år oldgammel,
and I was petrifiedforstenet.
fordi jeg var fem år gammel og jeg var rædselsslagen.
00:19
I had just seenset The GreenGrøn LadyLady.
Jeg havde lige set den grønne dame.
00:21
Now, about a weekuge earliertidligere,
I'd watchedovervåget that moviefilm "GodzillaGodzilla,"
En uges tid forinden, havde jeg set filmen "Godzilla",
00:24
the one about that hugekæmpe stor lizard-likeLizard-lignende beastdyr
stormingstormen a majorstørre cityby,
som handler om en kæmpe reptil-lignende bæst
der angriber en storby,
00:27
and the thought of a greengrøn monsteruhyre
comingkommer for me was stucksidde fast in my mindsind.
og tanken om det grønne monster
der var efter mig sad fast i mit hoved.
00:31
And yetendnu there I was,
at the tiptip of LowerLavere ManhattanManhattan with my mommor,
Og her var jeg, på spidsen af Lower Manhattan med min mor,
00:35
just staringstirre at her:
og jeg stirrede bare på hende:
00:39
her hornsHorn,
hendes horn,
00:40
her musclesmuskler --
hendes muskler --
00:42
all of it just frightenedbange me.
hele indtrykket skræmte mig.
00:43
And I didn't know
whetherom she was a monsteruhyre or a herohelt.
Og jeg vidste ikke om hun var
et monster eller en helt.
00:44
So I decidedbesluttede to consultConsult
the GoogleGoogle of the day --
Så jeg besluttede mig for at konsultere
dengangs Google --
00:49
"MaMa! MaMa!"
"Mor! Mor!"
00:52
(LaughterLatter)
(Latter)
00:53
My mothermor explainedforklarede that The GreenGrøn LadyLady
is actuallyrent faktisk the StatueStatue of LibertyLiberty
Min mor forklarede at den grønne dame
faktisk er Frihedsgudinden
00:55
and that she was wavingvinke immigrantsindvandrere in.
og at hun vinkede immigranter ind.
01:00
Now, the parten del of her explanationforklaring
that really messedrodet with my youngung headhoved
Den del af hendes forklaring der virkelig
udfordrede mit unge sind
01:02
was the factfaktum that, accordingifølge to MaMa,
var faktummet at, ifølge min mor,
01:06
long before us,
lang tid før os,
01:09
The GreenGrøn LadyLady was actuallyrent faktisk brownBrun,
var den grønne dame faktisk brun,
01:11
brownBrun like me,
brun ligesom mig,
01:15
and that she changedændret
colorsfarver over the yearsflere år,
og at hun havde skiftet farve henover årene,
01:16
much like AmericaAmerika.
meget lig Amerika.
01:19
Now, the parten del that really
is intriguingspændende about this
Den rigtig interassante del af det
01:21
is that when she changedændret colorsfarver,
er at da hun skiftede farve,
01:26
she madelavet me think about myselfMig selv.
fik hun mig til at tænke over mig selv.
01:28
It all madelavet sensefølelse to me,
Det gav alt sammen mening for mig,
01:30
because as a first-generationførste generation AmericanAmerikansk,
fordi som en første-generations Amerikaner,
01:31
I was surroundedomgivet by immigrantsindvandrere.
var jeg omgivet af immigranter.
01:33
In factfaktum, withininden for my immediateumiddelbar socialsocial circlecirkel
of the people who supportsupport me,
Faktisk, bare i min indre sociale kreds
af de mennesker der støtter mig,
01:35
who enrichberige my life,
som beriger mit liv,
01:39
at leastmindst two are foreign-bornudenlandsk fødte.
mindst to er født udenlands.
01:40
My life as a US citizenborger is in manymange waysmåder
shapedformet by newcomersnytilkomne,
Mit liv som Amerikansk samfundsborger,
er på mange måder formet af tilkommere,
01:43
and chanceschancer are,
og chancen er,
01:46
so is yoursdine.
at det er dit også.
01:48
There are more than 40 millionmillion
immigrantsindvandrere in the USAUSA.
Der er mere end 40 millioner
immigranter i USA.
01:49
AccordingIfølge to censusfolketælling datadata,
Ifølge folketællings-data,
01:53
a quarterkvarter of the nation'snationens childrenbørn
have at leastmindst one foreign-bornudenlandsk fødte parentforælder.
har en fjerdedel af nationens børn
mindst én udenlands-født forældre.
01:54
I know all these statisticsstatistik
because I studyundersøgelse globalglobal migrationmigration patternsmønstre.
Jeg kender til disse statistikker
fordi jeg studerer globale migrations mønstre.
01:59
I'm a journalistjournalist,
and for the last few yearsflere år,
Jeg er journalist og de sidste par år,
02:04
I've been documentingdokumentere
the livesliv of US citizensborgere
har jeg dokumenteret
livet hos Amerikanske statsborgere
02:06
who'veder har lostfaret vild people to deportationudvisning.
der har mistet nogen til
udvisning af landet.
02:09
And the numbersnumre are enormousenorm.
Og tallene er enorme.
02:11
From 2008 to 2016,
Fra 2008 til 2016,
02:14
more than threetre millionmillion people
were "orderedbestilt removedfjernet" --
er mere end tre millioner mennesker
blevet "beordret fjernet" --
02:16
that's the technicalteknisk termsemester
for beingvære deporteddeporteret.
det er tekniske udtryk for udvisning.
02:19
There is an economicøkonomisk, a politicalpolitisk,
a psychologicalpsykologisk and an emotionalfølelsesmæssig costkoste
Der er en økonomisk, en politisk,
en psykologisk og en emotionel omkostning
02:23
to those deportationsdeportationer --
ved disse udvisninger --
02:28
the momentsøjeblikke when these circlescirkler are brokengået i stykker.
i øjeblikkene hvor disse cirkler bliver brudt.
02:30
I onceenkelt gang askedspurgt a US soldiersoldat,
Jeg spurgte engang en soldat,
02:33
"Why did you volunteerfrivillig to fightkæmpe this warkrig?"
"Hvorfor meldte du dig friviligt
til at kæmpe i denne krig?"
02:35
And she told me,
Og hun svarede,
02:37
"Because I'm proudstolt to defendforsvare my countryLand."
"Fordi jeg er stolt af at forsvare mit land."
02:39
But I pressedtrykkes på to know --
Men jeg pressede på, for at høre --
02:41
"Really, when you're on basegrundlag,
"Virkelig, når du er på din base,
02:42
and you hearhøre bombsbomber
explodingeksploderer in the distanceafstand,
og du hører bomber der eksploderer
i det fjerne,
02:44
and you see soldierssoldater comingkommer back
who are gravelyalvorligt injuredtilskadekomne,
og du ser soldater der kommer tilbage
med alvorlige skader,
02:46
in that momentøjeblik,
when you know you could be nextNæste,
i det øjeblik,
hvor du ved at du kan være den næste,
02:50
what does 'my' min country'land ' mean?"
hvad betyder 'mit land' så?"
02:54
She lookedkigget at me.
Hun kiggede på mig.
02:56
"My countryLand is my wifekone,
"Mit land er min kone,
02:58
my familyfamilie,
min familie,
03:00
my friendsvenner, my soldierssoldater."
mine venner, mine soldater."
03:01
What she was tellingfortæller me
Hvad hun fortalte mig
03:03
is that "my countryLand" is a collectionkollektion
of these strongstærk relationshipsrelationer;
er at "mit land" er en samling af
stærke relationer;
03:04
these socialsocial circlescirkler.
disse sociale cirkler.
03:08
When the socialsocial circlescirkler are weakenedsvækket,
Når disse sociale cirkler er svækkede,
03:10
a countryLand itselfsig selv is weakersvagere.
er landet selv også svækket.
03:12
We're missingmangler a crucialafgørende aspectaspekt
in the debatedebat about immigrationindvandring policypolitik.
Vi misser et afgørende aspekt
i debatten om immigrationspolitik.
03:15
RatherSnarere than focusingfokusering on individualsindivider,
I stedet for at fokuserer på individer,
03:18
we should focusfokus
on the circlescirkler around them,
bør vi fokusere på cirklerne omkring dem,
03:20
because these are the people
who are left behindbag:
for det er disse mennesker
der bliver efterladt:
03:23
the votersvælgerne, the taxpayersskatteydere,
vælgerne, skatteyderne,
03:26
the onesdem who are sufferinglidelse that losstab.
er dem som lider dette tab.
03:28
And it's not just the childrenbørn
of the deporteddeporteret
Og det er ikke kun børnene
af de udviste
03:31
who are impactedpåvirket.
som bliver berørte.
03:33
You have brothersbrødre and sisterssøstre
who are separatedadskilt by bordersgrænser.
Der er brødre og søstre,
som bliver adskildt af grænser.
03:34
You have classmatesklassekammerater, teacherslærere,
lawlov enforcementhåndhævelse officersofficerer,
Der er klassekammerater og lærere,
medlemmer af ordensmagten,
03:37
technologiststeknologer, scientistsforskere, doctorslæger,
tekonologer, videnskabsmænd, doktorere,
03:40
who are all scramblingtravlt med
to make sensefølelse of newny realitiesrealiteter
som desparat forsøger
at få disse nye virkeligheder til at give mening
03:42
when theirderes socialsocial circlescirkler are brokengået i stykker.
når deres sociale cirkler brydes.
03:46
These are the realægte livesliv
behindbag all these statisticsstatistik
Der er disse egentlig liv,
bag alle statestikkerne
03:49
that dominatedominere discussionsdiskussioner
about immigrationindvandring policypolitik.
der dominere disktionen
om immigrationspolitik.
03:53
But we don't oftentit think about them.
Men vi tænker ikke på dem.
03:56
And I'm tryingforsøger to changelave om that.
Og det er noget jeg
forsøger at ændre på.
03:58
Here'sHer er just one of the real-lifeReal-life storieshistorier
that I've collectedindsamlet.
Her er bare en historie fra det
virkelig liv, som jeg har samlet.
03:59
And it still hauntshjemsøger me.
Og den nager mig stadig.
04:04
I metmødte RamonRamon and his sonsøn in 2016,
Jeg mødte Ramon og hans søn i 2016,
04:06
the samesamme yearår bothbegge of them
were beingvære orderedbestilt out of the countryLand.
det samme år hvor de begge
blev sendt ud af landet.
04:10
RamonRamon was beingvære deporteddeporteret to LatinLatin AmericaAmerika,
Ramon blev udvist til Latinamerika,
04:14
while his sonsøn, who was a sergeantsergent
in the US militarymilitær,
mens hans søn, som var sergent
i det amerikanske militær,
04:18
was beingvære deployedindsat.
blev udsendt.
04:21
DeportedDeporteret ...
Udvist...
04:24
deployedindsat.
udsendt.
04:26
If you just look at Ramon'sRamons casetilfælde,
Hvis man kun kigger på Ramons sag,
04:28
it wouldn'tville ikke be clearklar how deeplydybt
connectedforbundet to the countryLand he is.
ville det ikke være særlig tydeligt hvis
forbundet til landet han er.
04:31
But consideroverveje his sonsøn:
Men overvej hans søn:
04:35
a US citizenborger defendingforsvare a countryLand
that's banishedforvist his fatherfar.
en Amerikansk statsborger der forsvarer
et land, som har forvist hans far.
04:37
The socialsocial circlecirkel is what's keynøgle here.
Den sociale cirkel er afgørende her.
04:41
Here'sHer er anotheren anden exampleeksempel
that illustratesillustrerer those criticalkritisk bondsobligationer.
Her er et andet eksempel
der illustrere disse kritiske bånd.
04:43
A groupgruppe of citizensborgere in PhiladelphiaPhiladelphia
were concernedberørte about theirderes jobsjob,
En gruppe borgere i Philadelphia
var bekymrede for deres jobs,
04:47
because the legalgyldige ownerejer
of the restaurantrestaurant where they workedarbejdet
fordi ejeren af restauranten
hvor de arbejde
04:50
was an undocumentedudokumenterede immigrantindvandrer,
var en udokumenteret immigrant,
04:53
and immigrationindvandring officialstjenestemænd
had pickedplukket him up.
og de offentlige myndigheder
havde taget ham ind.
04:55
They rallieddrillede behindbag him.
De gik sammen for hans sag.
04:58
An immigrationindvandring lawyerjurist arguedargumenteret
En immigrations advokat
argumenterede for
04:59
he was too importantvigtig
to the locallokal communityfællesskab
at han var for vigtig i lokalsamfundet
05:01
to be deporteddeporteret.
til at blive udvist.
05:03
At the hearinghøring, they even submittedindsendt
restaurantrestaurant reviewsAnmeldelser --
Ved høringen, indsendte de
anmeldelser af restauranten --
05:04
restaurantrestaurant reviewsAnmeldelser!
restaurantanmeldelser!
05:08
In the endende, a judgedommer exercisedudøves
what's calledhedder "judicialretslige discretionskøn"
Til slut anvendte en dommer
et såkaldt "retsligt skøn"
05:10
and allowedtilladt him to stayBliv in the countryLand,
og tillod ham at blive i landet,
05:15
but only because they consideredtaget i betragtning
the socialsocial circlecirkel.
men kun fordi de havde den sociale cirkel
med i overvejelserne.
05:17
There are 23 millionmillion
noncitizensnoncitizens in the USAUSA,
Der er 23 millioner ikke-statsborgere
i USA,
05:21
accordingifølge to verifiableverificerbare federalføderale datadata.
ifølge verificerbare data fra
føderalregeringen.
05:26
And that doesn't includeomfatte the undocumentedudokumenterede,
Og dette inkluderer ikke udokumenterede,
05:28
because numbersnumre for that populationbefolkning
are at bestbedst complexkompleks estimatesestimater.
fordi tal for den del af befolkningen,
bedst kan blive komplekse skøn.
05:30
Let's just work with what we have.
Lad os se hvad vi har.
05:34
That's 23 millionmillion socialsocial circlescirkler --
Det er 23 millioner sociale cirkler --
05:36
about 100 millionmillion individualsindivider
omkring 100 millioner individer
05:39
whosehvis livesliv could be impactedpåvirket
by deportationudvisning.
hvis liv kunne blive påvirket
af udvisning.
05:42
And the stressstress of it all is tricklingrislende down
throughigennem the populationbefolkning.
Og stressen fra dette, strømmer igennem
hele befolkningen.
05:45
A 2017 pollmeningsmåling by UCLAUCLA of LALA CountyCounty residentsbeboere
I en rundspørge af UCLA af befolkningen i
regionen LA (Los Angelses)
05:49
foundfundet that 30 percentprocent
of citizensborgere in LALA CountyCounty
fandt man at 30 procent
af borgerne i regionen LA
05:52
are stressedunderstregede about deportationudvisning,
er stressede af udvisning,
05:56
not because they themselvesdem selv
could be removedfjernet,
ikke fordi de selv
kan blive udvist,
05:59
but ratherhellere, because membersmedlemmer
of theirderes socialsocial circlecirkel were at riskrisiko.
men fordi folke i deres sociale cirkler
er i risiko for det.
06:02
I am not suggestingtyder that no one
should ever be deporteddeporteret;
Jeg foreslår ikke at man stopper udvisning;
06:07
don't confuseforvirre me with that.
det må I ikke tro.
06:10
But what I am sayingordsprog is that we need
to look at the biggerstørre picturebillede.
Men hvad jeg siger er at vi
bliver nødt til at se det større perspektiv.
06:12
If you are withininden for the soundlyd of my voicestemme,
Hvis du er inden for rækkevidde
af min stemme,
06:17
I want you to closetæt your eyesøjne for a momentøjeblik
vil jeg bede dig om at lukke øjnene
et øjeblik
06:20
and examineundersøge your ownegen socialsocial circlecirkel.
og gennemgå din egen sociale cirkel.
06:22
Who are your foreign-bornudenlandsk fødte?
Hvem er dine udenlands-fødte?
06:25
What would it feel like
if the circlecirkel were brokengået i stykker?
Hvordan ville det føles hvis cirklen
blev brudt?
06:28
ShareAndel your storyhistorie.
Del din historie.
06:32
I'm buildingbygning a globalglobal archiveArkiv
of first-personførste-person accountskonti
Jeg bygger et globalt arkiv
af førstehånds historier
06:34
and linkingforbinder them with mappingkortlægning technologyteknologi,
og sammenlægger dem med
kortlægningsteknologi,
06:37
so that we can see exactlyNemlig
where these circlescirkler breakpause,
så vi kan se præcis hvor det er
disse cirkler brydes,
06:39
because this is not
just an AmericanAmerikansk issueproblem.
for det er ikke kun et problem i USA.
06:43
There are a quarter-billionkvartal-milliarder migrantsindvandrere
around the worldverden;
Der er en kvart milliard migranter
i verden;
06:46
people livinglevende, lovingkærlig and learninglæring
in countrieslande where they were not bornFødt.
folk der bor, elsker og lærer
i lande hvor de ikke er født.
06:50
And in my careerkarriere, in my life,
I've been one of them:
Og i min karriere, i mit liv,
har jeg været en af dem:
06:54
in ChinaKina, in AfricaAfrika, in EuropeEuropa.
i Kina, i Afrika, i Europa.
06:56
And eachhver time I becomeblive
one of these foreignersudlændinge --
Og hver gang jeg bliver til
en af disse udelændinge --
06:59
one of these strange-lookingmærkelige
guys in a newny landjord --
en af disse underligt-udseende
folk i et nyt land --
07:02
I can't help but think back to that day
kan jeg ikke lade være med at
tænke tilbage på den dag
07:06
when I was in LowerLavere ManhattanManhattan with my mommor
hvor jeg var i nedre Manhattan med min mor
07:08
all those decadesårtier agosiden,
alle de årtier siden,
07:10
when I was scaredskræmt,
da jeg var bange,
07:12
and I had just spottedplettet that greengrøn ladydame.
og jeg lige havde set den grønne dame.
07:14
And I guessgætte the questionspørgsmål
that I keep on thinkingtænker about
Og det spørgsmål som jeg bliver ved
med at tænke på
07:17
when I see her
når jeg ser hende
07:21
and all the youngeryngre replicasreproduktioner of her
that are so obviouslynaturligvis brownBrun,
og alle de yngre kopier af hende
der er så tydeligt brune,
07:23
and even the paintingsmalerier
that showcaseShowcase her in the beginningstarten
og endda de malerier der
i begyndelsen viser hende
07:27
as not quitetemmelig greengrøn --
som ikke temmelig grøn --
07:30
when I look at all of that,
når jeg ser på alt det,
07:33
the questionspørgsmål that my researchforskning
seekssøger to answersvar
det spørgsmål som min forskning
forsøger at besvare,
07:36
becomesbliver til, to me, the samesamme one
that confoundedforvirret me all those yearsflere år agosiden:
bliver, for mig, det samme som forvirrede mig,
for alle de år siden:
07:39
Is she a monsteruhyre
Er hun et monster
07:44
or a herohelt?
eller en helt?
07:47
Thank you.
Tak skal I have.
07:49
(ApplauseBifald)
(Bifald)
07:50
Translated by Aske Povl Hansen
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

About the speaker:

Duarte Geraldino - Journalist
Duarte Geraldino is working on a multi-year project that chronicles the lives of citizens who lose people to deportation.

Why you should listen

Duarte Geraldino is an American journalist who travels the country documenting how culture is being changed and challenged by shifting demographics, business and technology. He leads a team of skilled journalists who produce multimedia reports and short films that have been distributed around the world through national and global news networks. He is currently working on a multi-year project that chronicles the lives of citizens who lose people to deportation called Hear Our Stories Now

He is currently a special correspondent for PBS NewsHour. At the NewsHour, he reports and writes long-form television stories about business trends like the housing crisis that is gripping many American cities and developments in labor laws that some see as choking middle and low-income workers.

In 2017, one of Geraldino's short documentaries, Ordered Out, was screened in New York's Times Square as part of the Dominican Film Festival New York. It explores the impact of American identity and immigration and tells the story of a family being torn apart by US laws. In the same year, he was selected as a TED Resident. During his residency at TED's global headquarters, he started developing a digital journalism project to document the lives of US citizens who have lost people to deportation.

Previously, Geraldino worked as a National Correspondent for Al Jazeera America and as a local news reporter in New York, Ohio, Texas and Maryland.

More profile about the speaker
Duarte Geraldino | Speaker | TED.com