English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Residency

Duarte Geraldino: What we're missing in the debate about immigration

Дуарте Џералдино: Што пропуштаме во дебата за имиграциите?

Filmed:
1,111,771 views

Во периодот помеѓу 2008 и 2016 год. САД депортира над три милиони луѓе. Што се случува со оние кои овие луѓе ги оставаат зад себе? Новинарот Дуарте Џералдино се осврнува на приказната за депортирање онаму каде државата затајува. Дознајте повеќе за влијанието на присилното отстранување од објаснувањето на Џералдино. Тој зборува за тоа како ненадејното заминување на мајката, сопственикот на локалниот објект или средношколецот ги изместува нештата во животите на луѓето и им нанесува штета на односите кои ги поврзуваат луѓето.

- Journalist
Duarte Geraldino is working on a multi-year project that chronicles the lives of citizens who lose people to deportation. Full bio

So, Ma was trying to explain
something to me
Мајка ми се обидуваше да ми објасни нешто
00:13
about Grandma and when they grew up,
за баба ми и времето кога растела,
00:15
but I couldn't pay attention to her
но не обрнував многу внимание
00:17
because I was five years old,
and I was petrified.
зашто имав само пет години
и бев ужаснат.
00:19
I had just seen The Green Lady.
Само што ја изгледав Зелената Дама.
00:21
Now, about a week earlier,
I'd watched that movie "Godzilla,"
А една недела пред тоа го гледав
филмот „Годзила“,
00:24
the one about that huge lizard-like beast
storming a major city,
оној за огромниот влекач
кој разорува цел град ,
00:27
and the thought of a green monster
coming for me was stuck in my mind.
и мислата за зеленото чудовиште
ми се врежа во сеќавањето.
00:31
And yet there I was,
at the tip of Lower Manhattan with my mom,
Сепак, таму бев со мајка ми на врвот
на Долен Менхетн
00:35
just staring at her:
и зјапав во неа:
00:39
her horns,
во нејзините рогови,
00:40
her muscles --
нејзините мускули-
00:42
all of it just frightened me.
и сето тоа ме плашеше.
00:43
And I didn't know
whether she was a monster or a hero.
И не знаев дали е чудовиште или херој.
00:44
So I decided to consult
the Google of the day --
Решив да го прашам
тогашниот Гугл:
00:49
"Ma! Ma!"
„Мамо! Мамо!
00:52
(Laughter)
(Смеа)
00:53
My mother explained that The Green Lady
is actually the Statue of Liberty
Мајка ми ми објасни дека Зелената Дама
е всушност Статуата на слободата
00:55
and that she was waving immigrants in.
и дека таа ги поздравува
имигрантите кога идат.
01:00
Now, the part of her explanation
that really messed with my young head
Делот од објаснувањето на мајка ми што
мојата млада глава не го разбираше
01:02
was the fact that, according to Ma,
беше тоа што, според мајка ми,
01:06
long before us,
долго време пред нас,
01:09
The Green Lady was actually brown,
Зелената Дама била всушност кафеава,
01:11
brown like me,
кафеава како мене
01:15
and that she changed
colors over the years,
и дека бојата се променила низ годините,
01:16
much like America.
како впрочем и Америка.
01:19
Now, the part that really
is intriguing about this
Делот кој е навистина интересен
во врска со ова.
01:21
is that when she changed colors,
Кога таа ја промени
својата боја,
01:26
she made me think about myself.
ме натера да размислувам за себе.
01:28
It all made sense to me,
Сето тоа имаше смисла,
01:30
because as a first-generation American,
бидејќи како Американец од прва генерација
01:31
I was surrounded by immigrants.
јас бев опкружен со имигранти.
01:33
In fact, within my immediate social circle
of the people who support me,
Всушност, во моето опкружување,
од луѓето кои ме поддржуваат,
01:35
who enrich my life,
и ме исполнуваат,
01:39
at least two are foreign-born.
барем двајца се странци.
01:40
My life as a US citizen is in many ways
shaped by newcomers,
На мојот живот како Американец
повлијаеле многу новодојдени,
01:43
and chances are,
а веројатно повлијаеле
01:46
so is yours.
и на вашите животи.
01:48
There are more than 40 million
immigrants in the USA.
Има над 40 милиони имигранти во САД.
01:49
According to census data,
Според официјалните податоци,
01:53
a quarter of the nation's children
have at least one foreign-born parent.
1/4 од децата во државата
имаат еден родител странец.
01:54
I know all these statistics
because I study global migration patterns.
Ја знам статистиката бидејќи проучувам
глобални миграциски движења.
01:59
I'm a journalist,
and for the last few years,
Работам како новинар и последниве години
02:04
I've been documenting
the lives of US citizens
го документирам животот
на државјаните на САД
02:06
who've lost people to deportation.
кои изгубиле луѓе поради депортација.
02:09
And the numbers are enormous.
И бројките се огромни.
02:11
From 2008 to 2016,
Од 2008 до 2016,
02:14
more than three million people
were "ordered removed" --
над 3 милиони луѓе беа
„отстранети по барање“,
02:16
that's the technical term
for being deported.
тоа е техничкиот термин за депортирање.
02:19
There is an economic, a political,
a psychological and an emotional cost
Постои економска, политичка,
психолошка и емоционална цена
02:23
to those deportations --
на овие депортирања-
02:28
the moments when these circles are broken.
миговите кога овие синџири се кинат.
02:30
I once asked a US soldier,
Го запрашав еден американски војник:
02:33
"Why did you volunteer to fight this war?"
„Зошто се пријави
да се бориш во оваа војна?“
02:35
And she told me,
Ми одговори:
02:37
"Because I'm proud to defend my country."
„Се гордеам да ја бранам мојата земја.“
02:39
But I pressed to know --
Но, бев настојчив ,
02:41
"Really, when you're on base,
„Кога си во базата
02:42
and you hear bombs
exploding in the distance,
и слушаш бомби како
експлодираат на далеку,
02:44
and you see soldiers coming back
who are gravely injured,
и гледаш војници како
се враќаат смртно ранети,
02:46
in that moment,
when you know you could be next,
во тој миг, кога знаеш дека
можеш да бидеш следната жртва
02:50
what does 'my country' mean?"
што значи тогаш „мојата земја“?
02:54
She looked at me.
Ме погледна.
02:56
"My country is my wife,
„Мојата земја е мојата жена,
02:58
my family,
моето семејство,
03:00
my friends, my soldiers."
моите пријатели, моите војници.“
03:01
What she was telling me
Она што таа го кажа
03:03
is that "my country" is a collection
of these strong relationships;
е дека „мојата земја“ е збир
на овие силни врски,
03:04
these social circles.
овие социјални алки.
03:08
When the social circles are weakened,
Кога социјалните алки ќе заслабнат,
03:10
a country itself is weaker.
и самата земја ослабнува.
03:12
We're missing a crucial aspect
in the debate about immigration policy.
Пропуштаме еден битен аспект
во дебатата за миграциска политика.
03:15
Rather than focusing on individuals,
Наместо да се фокусираме на поединци,
03:18
we should focus
on the circles around them,
треба да се свртиме кон алките околу нив,
03:20
because these are the people
who are left behind:
зашто тие се луѓето кои се оставаат назад:
03:23
the voters, the taxpayers,
гласачите, даночните обврзници,
03:26
the ones who are suffering that loss.
оние кои страдаат заради загубата.
03:28
And it's not just the children
of the deported
Не се само децата на депортираните
03:31
who are impacted.
кои се засегнати.
03:33
You have brothers and sisters
who are separated by borders.
Имате браќа и сестри
од кои ве делат граници.
03:34
You have classmates, teachers,
law enforcement officers,
Имате другари, наставници,правници,
03:37
technologists, scientists, doctors,
технолози, научници, лекари,
03:40
who are all scrambling
to make sense of new realities
кои се мачат да ја најдат
смислата на новата реалност
03:42
when their social circles are broken.
кога социјалните алки ќе се скршат.
03:46
These are the real lives
behind all these statistics
Овие се вистинските животи
зад сите статистики кои доминираат
03:49
that dominate discussions
about immigration policy.
во дискусиите за миграциските политики.
03:53
But we don't often think about them.
Но, честопати не помислуваме на нив.
03:56
And I'm trying to change that.
Се обидувам да го променам тоа.
03:58
Here's just one of the real-life stories
that I've collected.
Еве една вистинска
животна приказна што ја дознав
03:59
And it still haunts me.
и се`уште ме прогонува.
04:04
I met Ramon and his son in 2016,
Ги сретнав Рамон и син му во 2016,
04:06
the same year both of them
were being ordered out of the country.
истата година и двајцата
беа протерани од државата.
04:10
Ramon was being deported to Latin America,
Рамон беше депортиран во Јужна Америка
04:14
while his son, who was a sergeant
in the US military,
а син му, кој беше наредник во
армијата на САД,
04:18
was being deployed.
беше прераспределен.
04:21
Deported ...
Депортиран,
04:24
deployed.
прераспределен.
04:26
If you just look at Ramon's case,
Ако го погледнете случајот на Рамон,
04:28
it wouldn't be clear how deeply
connected to the country he is.
не можете јасно да видите колку
длабоко бил приврзан кон земјата.
04:31
But consider his son:
Но, погледнете го син му:
04:35
a US citizen defending a country
that's banished his father.
државјанин на САД кој ја брани земјата
која го протерала татко му.
04:37
The social circle is what's key here.
Социјалната алка е клучот овде.
04:41
Here's another example
that illustrates those critical bonds.
Еве друг пример кој ги прикажува
овие критични поврзаности.
04:43
A group of citizens in Philadelphia
were concerned about their jobs,
Група граѓани во Филаделфија
беа загрижени за сопствената работа,
04:47
because the legal owner
of the restaurant where they worked
зашто законскиот сопственик
на ресторанот кај што работеа
04:50
was an undocumented immigrant,
бил имигрант без документи,
04:53
and immigration officials
had picked him up.
и властите му се настремиле.
04:55
They rallied behind him.
Луѓето го бранеа.
04:58
An immigration lawyer argued
Адвокатот тврдеше
04:59
he was too important
to the local community
дека тој е премногу важен
за локалната средина
05:01
to be deported.
за да биде депртиран.
05:03
At the hearing, they even submitted
restaurant reviews --
Дури приложија и мислење
од гости во ресторанот-
05:04
restaurant reviews!
мислење од гостите!
05:08
In the end, a judge exercised
what's called "judicial discretion"
На крај судијата пресуди
т.н. „судска дискреција“
05:10
and allowed him to stay in the country,
и му дозволија да остане во државата,
05:15
but only because they considered
the social circle.
но само заради тоа што
се зеде предвид социјалната алка.
05:17
There are 23 million
noncitizens in the USA,
Има 23 милиони не-државјани во САД,
05:21
according to verifiable federal data.
според официјалните федерални податоци.
05:26
And that doesn't include the undocumented,
Тука не се вклучени оние без документи
05:28
because numbers for that population
are at best complex estimates.
зашто нивниот број се сепак
посложени проценки.
05:30
Let's just work with what we have.
Да погледнеме тоа што имаме.
05:34
That's 23 million social circles --
23 милиони социјални алки,
05:36
about 100 million individuals
околу 100 милиони поединци
05:39
whose lives could be impacted
by deportation.
чии животи можат да бидат
засегнати заради депортирање.
05:42
And the stress of it all is trickling down
through the population.
Стресот поради тоа владее кај народот.
05:45
A 2017 poll by UCLA of LA County residents
Анкетата во 2017 на УКЛА
за жителите на Лос Анџелес
05:49
found that 30 percent
of citizens in LA County
покажа дека 30% од жителите
на округот на Лос Анџелес
05:52
are stressed about deportation,
се под стрес заради депортирање,
05:56
not because they themselves
could be removed,
не заради поединечното протерување
05:59
but rather, because members
of their social circle were at risk.
туку зашто членовите на нивните
социјални алки биле во опасност.
06:02
I am not suggesting that no one
should ever be deported;
Не велам дека никогаш никој
не треба да е депортиран;
06:07
don't confuse me with that.
Не го барам тоа.
06:10
But what I am saying is that we need
to look at the bigger picture.
Она што сакам е да погледнеме
од пошироки размери.
06:12
If you are within the sound of my voice,
Ако сте со мене на иста бранова должина ,
06:17
I want you to close your eyes for a moment
затворете ги очите за миг
06:20
and examine your own social circle.
и проучете ја вашата социјална средина.
06:22
Who are your foreign-born?
Кој од вашите е роден надвор?
06:25
What would it feel like
if the circle were broken?
Како ќе се чувствувате ако ви
се скрши социјалната алка?
06:28
Share your story.
Споделете ја вашата приказна
06:32
I'm building a global archive
of first-person accounts
Јас градам глобална архива
од профили во прво лице
06:34
and linking them with mapping technology,
и ги поврзувам со технологија
на мапирање
06:37
so that we can see exactly
where these circles break,
за да се види каде точно
се кршат овие социјални алки,
06:39
because this is not
just an American issue.
зашто ова не е само
американски проблем.
06:43
There are a quarter-billion migrants
around the world;
Во светот има околу
1/4 милијарда мигранти,
06:46
people living, loving and learning
in countries where they were not born.
луѓе кои живеат, љубат
и учат во земји каде не се родени.
06:50
And in my career, in my life,
I've been one of them:
И во мојот живот и кариера
и јас сум бил еден од нив:
06:54
in China, in Africa, in Europe.
во Кина, Африка, Европа.
06:56
And each time I become
one of these foreigners --
И секој пат кога станувам
еден од овие странци,
06:59
one of these strange-looking
guys in a new land --
оние чудни типови во новата земја-
07:02
I can't help but think back to that day
не можам а да не се вратам во сеќавањата
07:06
when I was in Lower Manhattan with my mom
кога бев во Долен Менхетн со мајка ми
07:08
all those decades ago,
пред повеќе децении,
07:10
when I was scared,
и бев исплашен,
07:12
and I had just spotted that green lady.
кога ја здогледав зелената дама.
07:14
And I guess the question
that I keep on thinking about
И постојано си поставувам
едно исто прашање
07:17
when I see her
кога ја гледам
07:21
and all the younger replicas of her
that are so obviously brown,
и сите нејзини реплики
кои очигледно се кафени
07:23
and even the paintings
that showcase her in the beginning
па дури и сликите кои ја прикажуваат
на почетокот
07:27
as not quite green --
како не толку зелена-
07:30
when I look at all of that,
кога го гледам сето тоа
07:33
the question that my research
seeks to answer
прашањето кое си го поставувам
како истражувач
07:36
becomes, to me, the same one
that confounded me all those years ago:
е истото она кое ме збунуваше
пред многу години:
07:39
Is she a monster
Дали е таа чудовиште
07:44
or a hero?
или херој?
07:47
Thank you.
Благодарам!
07:49
(Applause)
(Аплауз)
07:50

▲Back to top

About the speaker:

Duarte Geraldino - Journalist
Duarte Geraldino is working on a multi-year project that chronicles the lives of citizens who lose people to deportation.

Why you should listen

Duarte Geraldino is an American journalist who travels the country documenting how culture is being changed and challenged by shifting demographics, business and technology. He leads a team of skilled journalists who produce multimedia reports and short films that have been distributed around the world through national and global news networks. He is currently working on a multi-year project that chronicles the lives of citizens who lose people to deportation called Hear Our Stories Now

He is currently a special correspondent for PBS NewsHour. At the NewsHour, he reports and writes long-form television stories about business trends like the housing crisis that is gripping many American cities and developments in labor laws that some see as choking middle and low-income workers.

In 2017, one of Geraldino's short documentaries, Ordered Out, was screened in New York's Times Square as part of the Dominican Film Festival New York. It explores the impact of American identity and immigration and tells the story of a family being torn apart by US laws. In the same year, he was selected as a TED Resident. During his residency at TED's global headquarters, he started developing a digital journalism project to document the lives of US citizens who have lost people to deportation.

Previously, Geraldino worked as a National Correspondent for Al Jazeera America and as a local news reporter in New York, Ohio, Texas and Maryland.

More profile about the speaker
Duarte Geraldino | Speaker | TED.com