English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDLagos Ideas Search

Stephanie Busari: How fake news does real harm

استفانی بوساری: اخبار دروغین موجب آسیب واقعی میشوند

Filmed
Views 1,086,946

در 14 آوریل، 2014، سازمان تروریستی بوکوحرام بیش از 200 دختر مدرسه ای را از شهر چیباک نیجریه دزدید. در سراسر جهان، این جنایت با شعار #دختران_ما_را_بازگردانید شناخته شد. اما در نیجریه مقامات دولتی این جنایت را یک دروغ نامیدند و با اینکار هر تلاشی برای نجات دختران را به بیراهه کشاندند و به تاخیر انداختند. در این صحبت قوی، روزنامه نگار استفانی بوساری به فاجعه ی چیباک اشاره میکند تا خطر مرگبار اخبار دروغین را توضیح دهد و شرح میدهد چگونه میتوانیم این اخبار را متوقف کنیم.

- Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital. Full bio

I want to tellبگو youشما a storyداستان about a girlدختر.
میخواهم برای شما
00:13
Butولی I can'tنمیتونم tellبگو youشما herاو realواقعی nameنام.
داستان یک دختر را تعریف کنم ؛
00:16
Soپس let'sبیایید justفقط callزنگ زدن herاو Hadizaهادیزا.
اما نمیتوانم نام واقعیش را به شما بگویم.
00:19
Hadizaهادیزا is 20.
پس بیایید او را هدیزا بنامیم.
00:21
She'sاو shyخجالتی,
هدیزا 20 ساله است.
00:23
butولی sheاو has a beautifulخوشگل smileلبخند
thatآن lightsچراغ ها upبالا herاو faceصورت.
او خجالتیست؛
00:24
Butولی she'sاو هست in constantثابت painدرد.
اما لبخند زیبایی دارد که باعث
میشود صورتش بدرخشد.
00:28
And sheاو will likelyاحتمال دارد be on medicationدارو
for the restباقی مانده ofاز herاو life.
او دائما درد میکشد.
00:32
Do youشما want to knowمی دانم whyچرا?
و احتمالا تا آخر عمر باید دارو مصرف کند.
00:37
Hadizaهادیزا is a Chibokچیبوک girlدختر,
مایلید بدانید چرا؟
00:39
and on Aprilآوریل 14, 2014, sheاو was kidnappedربوده شده
هدیزا دختری اهل چیباک است.
00:42
by Bokoبوکو Haramهارام terroristsتروریست ها.
و در تاریخ 14 آوریل 2014 توسط
00:46
Sheاو managedاداره می شود to escapeدر رفتن, thoughگرچه,
تروریست های بوکوحرام دزدیده شد.
00:48
by jumpingپریدن off the truckکامیون
thatآن was carryingحمل کردن the girlsدختران.
او توانست با پریدن از
00:51
Butولی whenچه زمانی sheاو landedفرود آمد,
sheاو brokeشکست bothهر دو herاو legsپاها,
کامیون حامل دختران،فرار کند.
00:54
and sheاو had to crawlخزیدن on herاو tummyشکم
to hideپنهان شدن in the bushesبوته.
اما هنگام فرود هر دو پایش را شکست.
00:57
Sheاو toldگفت meمن sheاو was terrifiedوحشت زده
thatآن Bokoبوکو Haramهارام would come backبازگشت for herاو.
و مجبور بود روی شکمش چهار دست و پا برود تا
داخل بوته ها پنهان شود.
01:00
Sheاو was oneیکی ofاز 57 girlsدختران whoکه would escapeدر رفتن
by jumpingپریدن off trucksکامیون ها thatآن dayروز.
او به من گفت از اینکه بوکوحرام برای یافتن
او بازگردد،وحشت داشته است.
01:05
Thisاین storyداستان, quiteکاملا rightlyبه درستی, causedباعث ripplesموج دار
او یکی از 57 دختری بود که آن روز با پریدن
از کامیونها فرار کردند.
01:10
aroundدور و بر the worldجهان.
این داستان براستی موجب ایجاد جنبش هایی
01:12
Peopleمردم like Michelleمیشل Obamaاوباما,
Malalaملاله and othersدیگران
در سراسر جهان شد.
01:14
lentقرض گرفت theirخودشان voicesصدای in protestاعتراض,
افرادی مانند میشل اوباما، مالالا و دیگران
01:17
and at about the sameیکسان timeزمان --
I was livingزندگي كردن in Londonلندن at the timeزمان --
دست به اعتراض زدند.
01:19
I was sentارسال شد fromاز جانب Londonلندن to Abujaابوجا
to coverپوشش the Worldجهان Economicاقتصادی Forumانجمن
در همین زمان من در لندن زندگی میکردم.
01:23
thatآن Nigeriaنیجریه was hostingمیزبانی
for the firstاولین timeزمان.
من برای شرکت در انجمن اقتصاد جهانی از
لندن به آبوجا فرستاده شده بودم.
01:27
Butولی whenچه زمانی weما arrivedوارد شد, itآی تی was clearروشن است
thatآن thereآنجا was onlyفقط oneیکی storyداستان in townشهر.
که نیجریه برای نخستین بار میزبان آن بود.
01:30
Weما put the governmentدولت underزیر pressureفشار.
اما وقتی ما رسیدیم،در شهر بطور واضح
تنها یک داستان گفته میشد.
01:35
Weما askedپرسید: toughسخت است questionsسوالات
about whatچی theyآنها were doing
ما دولت را تحت فشار گذاشتیم،
01:37
to bringآوردن theseاینها girlsدختران backبازگشت.
سوالات سختی درباره ی اقداماتشان برای
01:40
Understandablyقابل فهم,
بازگرداندن دخترها پرسیدیم.
01:42
theyآنها weren'tنبودند too happyخوشحال
withبا ourما lineخط ofاز questioningسوال کردن,
طبعا،آنها
01:44
and let'sبیایید justفقط sayگفتن weما receivedاخذ شده
ourما fairنمایشگاه shareاشتراک گذاری ofاز "alternativeجایگزین factsحقایق."
از این سوال پرسیدن ما خشنود نبودند.
01:46
(Laughterخنده)
بیایید فقط بگوییم که ما به اندازه ی کافی
01:50
Influentialموثر Nigeriansنیجریه ها
were tellingگفتن us at the timeزمان
"حقایق جایگزین" شنیدیم. (خنده ی حضار)
01:53
thatآن weما were naخبïveبله,
نیجریه های با نفوذ آن زمان به ما میگفتند
01:56
weما didn'tنه understandفهمیدن
the politicalسیاسی situationوضعیت in Nigeriaنیجریه.
که ما ساده لوح هستیم،
01:58
Butولی theyآنها alsoهمچنین toldگفت us
و متوجه ی وضعیت سیاسی نیجریه نمیشویم.
02:02
thatآن the storyداستان ofاز the Chibokچیبوک girlsدختران
ولی آنها به ما گفتند که
02:05
was a hoaxدروغ گفتن.
داستان دزدیدن دختران چیباک
02:07
Sadlyبا ناراحتی, thisاین hoaxدروغ گفتن narrativeروایت has persistedهمچنان ادامه داشت,
دروغ و فریب است.
02:10
and thereآنجا are stillهنوز peopleمردم
in Nigeriaنیجریه todayامروز
متاسفانه این روایت دروغین ادامه
پیدا کرده است.
02:12
whoکه believeایمان داشتن thatآن the Chibokچیبوک girlsدختران
were neverهرگز kidnappedربوده شده.
و هنوز افرادی در نیجریه هستند،
02:15
Yetهنوز I was talkingصحبت کردن to peopleمردم like theseاینها --
که فکر میکنند دختران چیباک هیچوقت
دزدیده نشده بودند.
02:18
devastatedویران parentsپدر و مادر,
با این حال من با اینگونه افراد صحبت میکردم.
02:22
whoکه toldگفت us thatآن on the dayروز
Bokoبوکو Haramهارام kidnappedربوده شده theirخودشان daughtersدختران,
پدر و مادرهای بیچاره ای که
02:24
theyآنها ranفرار کرد intoبه the SambisaSambisa Forestجنگل
afterبعد از the trucksکامیون ها carryingحمل کردن theirخودشان daughtersدختران.
به ما میگفتند روزی که بوکوحرام دخترانشان
را دزدیده بود،
02:28
Theyآنها were armedمسلح withبا machetesمکه,
butولی theyآنها were forcedمجبور شدم to turnدور زدن backبازگشت
آنها بدنبال کامیون های حامل دخترانشان
داخل جنگل سامبیسا دویده بودند.
02:32
becauseزیرا Bokoبوکو Haramهارام had gunsاسلحه.
آنها مسلح به قمه بودند اما مجبور به
عقب نشینی شدند.
02:36
For twoدو yearsسالها, inevitablyبه ناچار,
the newsاخبار agendaدستور جلسه movedنقل مکان کرد on,
چون بوکوحرام تفنگ داشت.
02:39
and for twoدو yearsسالها,
تا دو سال، به ناچار، رسانه ها این واقعه را
به فراموشی سپردند.
02:43
weما didn'tنه hearشنیدن muchخیلی
about the Chibokچیبوک girlsدختران.
و دو سال
02:44
Everyoneهر کس presumedفرضیه theyآنها were deadمرده.
ما خبری از دختران چیباک نشنیدیم.
02:47
Butولی in Aprilآوریل lastآخر yearسال,
همه فکر میکردند که آنها مرده اند.
02:50
I was ableتوانایی to obtainبه دست آوردن thisاین videoویدئو.
ولی ماه آوریل سال گذشته
02:52
Thisاین is a stillهنوز fromاز جانب the videoویدئو
من توانستم این ویدیو را بدست بیاورم.
02:55
thatآن Bokoبوکو Haramهارام filmedفیلم برداری شده as a proofاثبات ofاز life,
این صحنه ای از ویدیویی است،
02:56
and throughاز طریق a sourceمنبع,
I obtainedبه دست آمده thisاین videoویدئو.
که بوکوحرام بعنوان اثبات زندگی
ضبط کرده بود.
03:00
Butولی beforeقبل از I could publishانتشار itآی تی,
و از طریق یک منبع من این ویدیو را
بدست آوردم.اما پیش
03:04
I had to travelمسافرت رفتن
to the northeastشمال شرقی ofاز Nigeriaنیجریه
از آنکه بتوانم آن را منتشر کنم،
03:05
to talkصحبت to the parentsپدر و مادر, to verifyتأیید itآی تی.
باید به شمال شرقی نیجریه سفر میکردم تا
03:08
I didn'tنه have to waitصبر کن
too longطولانی for confirmationتائیدیه.
برای اطمینان از صحت آن با والدین صحبت کنم.
03:11
Oneیکی ofاز the mothersمادران,
whenچه زمانی sheاو watchedتماشا کردم the videoویدئو, toldگفت meمن
احتیاج به زمان زیادی برای تایید نبود.
03:15
thatآن ifاگر sheاو could have reachedرسیده است
intoبه the laptopلپ تاپ
یکی از مادران، وقتی ویدیو را دید،
به من گفت؛
03:18
and pulledکشیده ourما herاو childکودک fromاز جانب the laptopلپ تاپ,
که اگر میتوانست دستش را داخل لپ تاپ ببرد
03:21
sheاو would have doneانجام شده soبنابراین.
و فرزندش را از لپ تاپ بیرون بکشد،
03:25
For thoseکسانی که ofاز youشما whoکه are parentsپدر و مادر,
like myselfخودم, in the audienceحضار,
اینکار را میکرد.
03:28
youشما can onlyفقط imagineتصور کن the anguishغم و اندوه
از میان شما کسانیکه مانند من
صاحب فرزند هستید،
03:31
thatآن thatآن motherمادر feltنمد.
تنها میتوانید تصور کنید که آن مادر
03:34
Thisاین videoویدئو would go on to kick-startشروع ضربه
negotiationمذاکره talksگفتگو withبا Bokoبوکو Haramهارام.
چه عذابی میکشید.
03:37
And a Nigerianنیجریه senatorسناتور toldگفت meمن
thatآن becauseزیرا ofاز thisاین videoویدئو
این ویدیو موجب شروع مذاکرات با بوکوحرام شد
03:44
theyآنها enteredوارد شد intoبه thoseکسانی که talksگفتگو,
یک سناتور نیجریه ای بمن گفت که بخاطر
این ویدیو
03:48
becauseزیرا theyآنها had longطولانی presumedفرضیه
thatآن the Chibokچیبوک girlsدختران were deadمرده.
آنها وارد این مذاکرات شدند،
03:50
Twenty-oneبیست و یک girlsدختران were freedآزاد شد
in Octoberاکتبر lastآخر yearسال.
چون برای مدت زیادی تصور میکردند که دختران
چیباک مرده بودند.
03:54
Sadlyبا ناراحتی, nearlyتقریبا 200 ofاز themآنها
stillهنوز remainماندن missingگم شده.
21 دختر اکتبر سال گذشته آزاد شدند.
03:59
I mustباید confessاعتراف کنید thatآن I have notنه been
a dispassionateبی رحم observerمشاهده کننده
متاسفانه حدود 200 نفر از آنها هنوز
مفقود هستند.
04:03
coveringپوشش thisاین storyداستان.
باید اعتراف کنم که هنگام پوشش این داستان،
من یک
04:07
I am furiousخشمگین whenچه زمانی I thinkفکر
about the wastedهدر رفته opportunitiesفرصت ها
تماشاچی خنثی نبوده ام.
04:09
to rescueنجات theseاینها girlsدختران.
من خشمگین میشوم وقتی به فرصت هایی فکر
میکنم که میتوانستند این دختران را نجات
04:14
I am furiousخشمگین whenچه زمانی I thinkفکر about
whatچی the parentsپدر و مادر have toldگفت meمن,
بدهند اما به هدر رفتند.
04:15
thatآن ifاگر theseاینها were daughtersدختران
ofاز the richثروتمند and the powerfulقدرتمند,
من خشمگین میشوم وقتی به چیزی که این پدر و
مادرها بمن گفتند،فکر میکنم؛
04:19
theyآنها would have been foundپیدا شد muchخیلی earlierقبلا.
که اگر این دختران از طبقه ی ثروتمند و
قدرتمند بودند،
04:22
And I am furiousخشمگین
خیلی زودتر پیدایشان میکردند.
04:26
thatآن the hoaxدروغ گفتن narrativeروایت,
من خشمگین هستم و واقعا معتقدم
04:28
I firmlyمحکم believeایمان داشتن,
که روایت دروغین و فریبکارانه
04:30
causedباعث a delayتاخیر انداختن;
موجب یک تاخیر شد؛روایت دروغین و
فریبکارانه ی
04:32
itآی تی was partبخشی ofاز the reasonدلیل
for the delayتاخیر انداختن in theirخودشان returnبرگشت.
این داستان بخشی از دلیل تاخیر در
بازگشت دختران بود.
04:34
Thisاین illustratesنشان می دهد to meمن
the deadlyمرگبار dangerخطر ofاز fakeجعلی newsاخبار.
این خطر مرگبار اخبار دروغین را بمن نشان
میدهد.
04:38
Soپس whatچی can weما do about itآی تی?
ما در اینباره چکار
میتوانیم بکنیم؟
04:43
Thereوجود are someبرخی از veryخیلی smartهوشمندانه peopleمردم,
افراد و مهندسان بسیار باهوشی در
04:45
smartهوشمندانه engineersمهندسین at Googleگوگل and Facebookفیس بوک,
گوگل و فیس بوک وجود دارند،
04:47
whoکه are tryingتلاش کن to useاستفاده کنید technologyتکنولوژی
to stopمتوقف کردن the spreadانتشار دادن ofاز fakeجعلی newsاخبار.
که با استفاده از تکنولوژی تلاش میکنند
از نشر اخبار دروغین جلوگیری کنند.
04:50
Butولی beyondفراتر thatآن, I thinkفکر
everybodyهمه hereاینجا -- youشما and I --
اما فراتر از آن، من فکر میکنم همه ی کسانی
که اینجا هستند--شما و من--
04:55
weما have a roleنقش to playبازی in thatآن.
باید نقشی در این باره ایفا کنیم.
05:00
Weما are the onesآنهایی که whoکه shareاشتراک گذاری the contentمحتوا.
ما کسانی هستیم که محتوا را منتشر میکنیم.
05:02
Weما are the onesآنهایی که whoکه shareاشتراک گذاری
the storiesداستان ها onlineآنلاین.
ما کسانی هستیم که داستانها را آنلاین
منتشر میکنیم.
05:04
In thisاین dayروز and ageسن, we'reبود allهمه publishersناشران,
در این عصر و دوران، همه ی ما
منتشرکننده هستیم.
05:07
and weما have responsibilityمسئوليت.
و ما مسئولیم.
05:10
In myمن jobکار as a journalistروزنامه نگار,
من در حرفه ام بعنوان یک روزنامه نگار
05:13
I checkبررسی, I verifyتأیید.
چک میکنم، از صحت اخبار مطمئن میشوم.
05:15
I trustاعتماد myمن gutروده, butولی I askپرسیدن toughسخت است questionsسوالات.
به غریضه ام اعتماد میکنم،
اما سوالات سختی میپرسم،
05:17
Whyچرا is thisاین personفرد tellingگفتن meمن thisاین storyداستان?
چرا این فرد این داستان را برای من میگوید؟
05:21
Whatچه چیز do theyآنها have to gainکسب کردن
by sharingبه اشتراک گذاری thisاین informationاطلاعات?
آنها با دادن این اطلاعات چه سودی میبرند؟
05:24
Do theyآنها have a hiddenپنهان agendaدستور جلسه?
ممکن است که نیت پنهانی داشته باشند؟
05:28
I reallyواقعا believeایمان داشتن thatآن weما mustباید allهمه startشروع کن
to askپرسیدن tougherسخت تر questionsسوالات
من واقعا باور دارم که همه ی ما باید شروع
کنیم و درباره ی اطلاعاتی که آنلاین
05:30
ofاز informationاطلاعات thatآن weما discoverكشف كردن onlineآنلاین.
بدست می آوریم،سوالات سخت تری بپرسیم.
05:36
Researchپژوهش showsنشان می دهد thatآن someبرخی از ofاز us
don'tنه even readخواندن beyondفراتر headlinesسرفصل ها
تحقیقات نشان میدهند که بعضی از ما پیش از
اینکه اخبار را منتشر کنیم چیزی فراتر از
05:41
beforeقبل از weما shareاشتراک گذاری storiesداستان ها.
عناوین آنها را نمیخوانیم.
05:47
Whoچه کسی hereاینجا has doneانجام شده thatآن?
کسی اینجا این کار را انجام داده؟
05:49
I knowمی دانم I have.
من اینکار را انجام دادم
05:51
Butولی whatچی ifاگر
اما چه اتفاقی میافتد اگر
05:54
weما stoppedمتوقف شد takingگرفتن informationاطلاعات
thatآن weما discoverكشف كردن at faceصورت valueارزش?
ما دیگر اطلاعاتی را که بطور واقع
با آنها مواجه میشویم را فراموش کنیم؟
05:57
Whatچه چیز ifاگر weما stopمتوقف کردن to thinkفکر
about the consequenceنتیجه
چه اتفاقی میافتد اگر ما راجع به
عواقب اطلاعاتی که
06:02
ofاز the informationاطلاعات thatآن weما passعبور on
منتشر میکنیم، فکر نکنیم؟
06:05
and itsآن potentialپتانسیل to inciteتحریک
violenceخشونت orیا hatredنفرت?
و به پتانسیلی که این اخبار در ایجاد خشونت
و تنفر دارند، فکر نکنیم؟
06:08
Whatچه چیز ifاگر weما stopمتوقف کردن to thinkفکر
about the real-lifeزندگی واقعی consequencesعواقب
چه اتفاقی میافتد اگر ما به عواقب اطلاعاتی
که منتشر میکنیم
06:12
ofاز the informationاطلاعات thatآن weما shareاشتراک گذاری?
در زندگی واقعی فکر نکنیم؟
06:17
Thankبا تشکر از youشما veryخیلی muchخیلی for listeningاستماع.
بسیار ممنونم که گوش دادید.
06:20
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق حضار)
06:21
Translated by Mahshid Emami
Reviewed by dornaz kheibargir

▲Back to top

About the speaker:

Stephanie Busari - Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital.

Why you should listen

Stephanie Busari moved to Lagos from London in July 2016 to pioneer CNN's first digital and multimedia bureau. She also reports on-air in breaking news situations for CNN International.

In April 2016 Busari exclusively obtained the "proof of life" video that showed that the missing Chibok schoolgirls who were kidnapped in Nigeria in 2014 were still alive. She was also an instrumental member of the CNN team that won a Peabody Award in May 2015 for the network's coverage of the missing girls. Busari recently won a Gracie Award for her persistence in covering this story, and she's also a previous recipient of the Outstanding Woman in the Media Awards.

Busari is a passionate community activist who curated TEDxBrixton for three years before she left London. She founded TEDxBrixton in 2013 driven by a desire to bring disparate elements of her community together and to create a platform for those who wouldn't normally have one to share their ideas worth spreading.

A passionate and adept public speaker, Busari is regularly invited to share her insights and host panels. She has spoken at UN Women, Said Business School, Oxford, Africa Gathering among others.

Over a 15-year career, Busari has worked as a news reporter, entertainment and features writer, court reporter and columnist, and she has been published in many of the UK and international media's most influential outlets, such as the BBC and Daily Mirror.

During a six-month stint in Northern Ireland in 2003, Busari spent time in some of the worst affected areas of "The Troubles" and secured interviews with a crucifixion victim, government ministers and paramilitaries. While there, she also launched and edited an award-winning lifestyle column.

A native Yoruba speaker, Busari also speaks fluent French and is currently learning Hausa.  

More profile about the speaker
Stephanie Busari | Speaker | TED.com