English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDLagos Ideas Search

Stephanie Busari: How fake news does real harm

Stephanie Busari: Cum fac rău știrile false

Filmed
Views 1,086,946

Pe 14 aprilie 2014, organizația teroristă Boko Haram a răpit mai mult de 200 de eleve din orașul Chibok, Nigeria. În toată lumea, crima a devenit cunoscută prin sloganul #Aduceți-neFeteleÎnapoi -- dar în Nigeria, oficialii guvernamentali au numit crima o farsă, creând confuzie și întârziind orice eforturi de salvare a fetelor. În acest discurs puternic, jurnalista Stephanie Busari ne prezintă tragedia Chibok pentru a explica pericolul mortal al știrilor false și ce putem face pentru a opri acest lucru.

- Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital. Full bio

Vreau să vă spun povestea unei fete.
00:13
I want to tell you a story about a girl.
Dar nu vă pot spune numele ei adevărat.
00:16
But I can't tell you her real name.
S-o numim Hadiza.
00:19
So let's just call her Hadiza.
Hadiza are 20 de ani.
00:21
Hadiza is 20.
E timidă,
00:23
She's shy,
dar are un zâmbet frumos
care îi luminează fața.
00:24
but she has a beautiful smile
that lights up her face.
Dar are tot timpul dureri.
00:28
But she's in constant pain.
Și probabil va lua medicamente
tot restul vieții.
00:32
And she will likely be on medication
for the rest of her life.
Vreți să știți de ce?
00:37
Do you want to know why?
Hadiza este o fată Chibok
00:39
Hadiza is a Chibok girl,
și pe 14 aprilie 2014 a fost răpită
00:42
and on April 14, 2014, she was kidnapped
de teroriștii Boko Haram.
00:46
by Boko Haram terrorists.
A reușit, totuși, să evadeze,
00:48
She managed to escape, though,
sărind din camionul care le luase pe fete.
00:51
by jumping off the truck
that was carrying the girls.
Dar când a aterizat,
și-a rupt ambele picioare,
00:54
But when she landed,
she broke both her legs,
și a trebuit să se târască pe burtă
ca să se ascundă în tufișuri.
00:57
and she had to crawl on her tummy
to hide in the bushes.
Mi-a spus că era terifiată
ca Boko Haram se vor întoarce după ea.
01:00
She told me she was terrified
that Boko Haram would come back for her.
E una din cele 57 de fete care au scăpat
sărind din camion în acea zi.
01:05
She was one of 57 girls who would escape
by jumping off trucks that day.
Această poveste, evident, a făcut valuri
01:10
This story, quite rightly, caused ripples
în toată lumea.
01:12
around the world.
Oameni ca Michelle Obama,
Malala și alții
01:14
People like Michelle Obama,
Malala and others
au protestat ridicând vocea,
01:17
lent their voices in protest,
și cam în același timp --
locuiam în Londra la acea vreme --
01:19
and at about the same time --
I was living in London at the time --
am fost trimisă de la Londra la Abuja
pentru Forumul Economic Mondial
01:23
I was sent from London to Abuja
to cover the World Economic Forum
pe care Nigeria îl găzduia
pentru prima oară.
01:27
that Nigeria was hosting
for the first time.
Dar când am ajuns, era clar
că în oraș exista o singură știre.
01:30
But when we arrived, it was clear
that there was only one story in town.
Am pus presiune asupra guvernului.
01:35
We put the government under pressure.
Am pus întrebări dure
despre ceea ce vor face
01:37
We asked tough questions
about what they were doing
pentru a aduce fetele înapoi.
01:40
to bring these girls back.
Bineînțeles,
01:42
Understandably,
nu erau prea fericiți
cu întrebările noastre
01:44
they weren't too happy
with our line of questioning,
și să spunem că ne-am primit
porția de „fapte alternative".
01:46
and let's just say we received
our fair share of "alternative facts."
(Râsete)
01:50
(Laughter)
Nigerieni influenți
ne-au spus atunci
01:53
Influential Nigerians
were telling us at the time
că suntem naivi,
01:56
that we were naïve,
că nu înțelegem
situația politică din Nigeria.
01:58
we didn't understand
the political situation in Nigeria.
Dar ne-au spus de asemenea
02:02
But they also told us
că povestea despre fetele Chibok
02:05
that the story of the Chibok girls
este o farsă.
02:07
was a hoax.
Din păcate, povestea cu farsa a continuat
02:10
Sadly, this hoax narrative has persisted,
și încă mai există oameni
în Nigeria astăzi
02:12
and there are still people
in Nigeria today
care cred că fetele Chibok
nu au fost niciodată răpite.
02:15
who believe that the Chibok girls
were never kidnapped.
Totuși am vorbit cu oameni ca aceștia --
02:18
Yet I was talking to people like these --
părinți devastați,
02:22
devastated parents,
care ne-au spus că în acea zi
când Boko Haram le-au răpit fiicele,
02:24
who told us that on the day
Boko Haram kidnapped their daughters,
au fugit în pădurea Sambisa
după camioanele care le luaseră fiicele.
02:28
they ran into the Sambisa Forest
after the trucks carrying their daughters.
Erau înarmați cu săbii,
dar au fost forțați să se întoarcă
02:32
They were armed with machetes,
but they were forced to turn back
fiindcă Boko Haram aveau arme.
02:36
because Boko Haram had guns.
Timp de doi ani, inevitabil,
agenda știrilor a mers mai departe,
02:39
For two years, inevitably,
the news agenda moved on,
și timp de doi ani,
02:43
and for two years,
nu am auzit prea multe
despre fetele Chibok.
02:44
we didn't hear much
about the Chibok girls.
Toată lumea le credea moarte.
02:47
Everyone presumed they were dead.
Dar în aprilie anul trecut,
02:50
But in April last year,
am reușit să obțin această înregistrare.
02:52
I was able to obtain this video.
Aici este o imagine din filmul
02:55
This is a still from the video
făcut de Boko Haram ca dovadă a vieții
02:56
that Boko Haram filmed as a proof of life,
și printr-o sursă
am obținut acest film.
03:00
and through a source,
I obtained this video.
Dar înainte de a-l putea publica,
03:04
But before I could publish it,
a trebuit să călătoresc
în nord-estul Nigeriei
03:05
I had to travel
to the northeast of Nigeria
să vorbesc cu părinții, să-l verific.
03:08
to talk to the parents, to verify it.
Nu a trebuit să aștept
prea mult pentru confirmare.
03:11
I didn't have to wait
too long for confirmation.
Una dintre mame,
când a văzut filmul, mi-a spus
03:15
One of the mothers,
when she watched the video, told me
că dacă ar putea să intre în laptop
03:18
that if she could have reached
into the laptop
și să își scoată copilul din laptop,
03:21
and pulled our her child from the laptop,
ar face acest lucru.
03:25
she would have done so.
Pentru cei care sunteți părinți,
ca mine, în public,
03:28
For those of you who are parents,
like myself, in the audience,
vă puteți imagina chinul
03:31
you can only imagine the anguish
prin care trecea acea mamă.
03:34
that that mother felt.
Acest film a dus la începerea
negocierilor cu Boko Haram.
03:37
This video would go on to kick-start
negotiation talks with Boko Haram.
Și un senator nigerian mi-a spus
că datorită acestui film
03:44
And a Nigerian senator told me
that because of this video
au intrat în acele discuții,
03:48
they entered into those talks,
pentru că ei credeau de mult
că fetele Chibok muriseră.
03:50
because they had long presumed
that the Chibok girls were dead.
Douăzeci și una de fete au fost eliberate
anul trecut în octombrie.
03:54
Twenty-one girls were freed
in October last year.
Din păcate, aproape 200 dintre ele
încă sunt dispărute.
03:59
Sadly, nearly 200 of them
still remain missing.
Trebuie să mărturisesc că nu am fost
un observator imparțial
04:03
I must confess that I have not been
a dispassionate observer
în această poveste.
04:07
covering this story.
Sunt furioasă când mă gândesc
la oportunitățile irosite
04:09
I am furious when I think
about the wasted opportunities
pentru salvarea fetelor.
04:14
to rescue these girls.
Sunt furioasă când mă gândesc
la ce mi-au spus părinții lor,
04:15
I am furious when I think about
what the parents have told me,
că dacă ar fi fost fiicele
unor oameni bogați și puternici,
04:19
that if these were daughters
of the rich and the powerful,
ar fi fost găsite mult mai devreme.
04:22
they would have been found much earlier.
Și sunt furioasă
04:26
And I am furious
că povestea cu farsa,
04:28
that the hoax narrative,
cred cu tărie,
04:30
I firmly believe,
a dus la întârziere;
04:32
caused a delay;
este unul din motivele
întoarcerii lor cu întârziere.
04:34
it was part of the reason
for the delay in their return.
Asta îmi arată
pericolul mortal al știrilor false.
04:38
This illustrates to me
the deadly danger of fake news.
Deci ce putem face în acest sens?
04:43
So what can we do about it?
Există niște oameni deștepți,
04:45
There are some very smart people,
ingineri deștepți la Google și Facebook,
04:47
smart engineers at Google and Facebook,
care încearcă să utilizeze tehnologia
ca să oprească răspândirea știrilor false.
04:50
who are trying to use technology
to stop the spread of fake news.
Dar dincolo de asta, cred
că toți cei de aici -- voi și eu --
04:55
But beyond that, I think
everybody here -- you and I --
avem un rol de jucat în asta.
05:00
we have a role to play in that.
Noi suntem cei care distribuim conținutul.
05:02
We are the ones who share the content.
Noi suntem cei care distribuim
știrile online.
05:04
We are the ones who share
the stories online.
În epoca de azi, toți suntem publiciști
05:07
In this day and age, we're all publishers,
și avem responsabilități.
05:10
and we have responsibility.
În munca mea de jurnalist,
05:13
In my job as a journalist,
eu controlez, eu verific.
05:15
I check, I verify.
Cred în intuiția mea,
dar pun întrebări dure.
05:17
I trust my gut, but I ask tough questions.
De ce îmi spune această persoană povestea?
05:21
Why is this person telling me this story?
Ce au ei de câștigat
prin distribuirea acestei informații?
05:24
What do they have to gain
by sharing this information?
Au un scop ascuns?
05:28
Do they have a hidden agenda?
Chiar cred că trebuie ca toți să începem
să punem întrebări mai dure
05:30
I really believe that we must all start
to ask tougher questions
despre informațiile descoperite online.
05:36
of information that we discover online.
Cercetarea arată că unii dintre noi
nu citesc decât titlurile
05:41
Research shows that some of us
don't even read beyond headlines
înainte de a distribui știrile.
05:47
before we share stories.
Cine de aici a făcut asta?
05:49
Who here has done that?
Eu una am făcut.
05:51
I know I have.
Dar dacă
05:54
But what if
am înceta să luăm de bună
informația primită?
05:57
we stopped taking information
that we discover at face value?
Dacă am sta să ne gândim
la consecința
06:02
What if we stop to think
about the consequence
informației pe care o dăm mai departe
06:05
of the information that we pass on
și la potențialul ei de a incita
la violență sau ură?
06:08
and its potential to incite
violence or hatred?
Dacă am sta să ne gândim
la consecința din viața reală
06:12
What if we stop to think
about the real-life consequences
a informației pe care o distribuim?
06:17
of the information that we share?
Mulțumesc mult că m-ați ascultat.
06:20
Thank you very much for listening.
06:21
(Applause)
Translated by Mihaida Meila
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

About the speaker:

Stephanie Busari - Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital.

Why you should listen

Stephanie Busari moved to Lagos from London in July 2016 to pioneer CNN's first digital and multimedia bureau. She also reports on-air in breaking news situations for CNN International.

In April 2016 Busari exclusively obtained the "proof of life" video that showed that the missing Chibok schoolgirls who were kidnapped in Nigeria in 2014 were still alive. She was also an instrumental member of the CNN team that won a Peabody Award in May 2015 for the network's coverage of the missing girls. Busari recently won a Gracie Award for her persistence in covering this story, and she's also a previous recipient of the Outstanding Woman in the Media Awards.

Busari is a passionate community activist who curated TEDxBrixton for three years before she left London. She founded TEDxBrixton in 2013 driven by a desire to bring disparate elements of her community together and to create a platform for those who wouldn't normally have one to share their ideas worth spreading.

A passionate and adept public speaker, Busari is regularly invited to share her insights and host panels. She has spoken at UN Women, Said Business School, Oxford, Africa Gathering among others.

Over a 15-year career, Busari has worked as a news reporter, entertainment and features writer, court reporter and columnist, and she has been published in many of the UK and international media's most influential outlets, such as the BBC and Daily Mirror.

During a six-month stint in Northern Ireland in 2003, Busari spent time in some of the worst affected areas of "The Troubles" and secured interviews with a crucifixion victim, government ministers and paramilitaries. While there, she also launched and edited an award-winning lifestyle column.

A native Yoruba speaker, Busari also speaks fluent French and is currently learning Hausa.  

More profile about the speaker
Stephanie Busari | Speaker | TED.com