English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2017

Peter Ouko: From death row to law graduate

Peter Ouko: Halálsortól a jogi diplomáig

Filmed:
949,914 views

Peter Ouko 18 évet töltött a kenyai Kamiti Börtönben, olykor 13 másik férfival összezárva egy cellában napi 23 és fél órában. Megindító beszédében elmeséli szabadulásának történetét, valamint beszámol jelenlegi küldetéséről az African Prisons Projectnél: létrehozni az első, rácsok mögött működő jogi iskolát, és kiképezni a börtön embereit a pozitív változás előmozdítására.

- Prison reform advocate
Pete Ouko champions access to justice for inmates and the indolent in Africa. Full bio

Hadd meséljek egy történetet Mansonról.
00:12
I want to tell you a storysztori about MansonManson.
Manson 28 éves belsőépítész volt,
00:17
MansonManson was this 28-year-old-éves
interiorbelső designertervező,
egy szerető kislány és kisfiú édesapja,
00:21
a fatherapa to a lovingszerető daughterlánya,
00:23
and a sonfiú
aki a szétzilálódott igazságszolgáltatási
rendszer miatt került rács mögé.
00:25
who foundtalál himselfsaját maga behindmögött barsbárok
dueesedékes to a broken-downelromlott judicialigazságügyi systemrendszer.
Megvádolták gyilkossággal,
amelyet nem ő követett el,
00:30
He was framedkeretes for a murdergyilkosság
he didn't commitelkövetni
és kötél általi halálra ítélték.
00:33
and was sentencedelítélt to the gallowsakasztófa.
A gyilkosságnak két áldozata volt:
az áldozat, aki meghalt,
00:36
There were two victimsáldozatai of this murdergyilkosság --
the victimáldozat who actuallytulajdonképpen diedmeghalt in the murdergyilkosság
és Manson, aki börtönbe került
00:40
and MansonManson, who had been
sentencedelítélt to prisonbörtön
az el sem követett bűncselekményéért.
00:43
for an offensebűncselekmény whichmelyik he did not commitelkövetni.
2*2,5 méteres cellába zárták
00:47
He was lockedzárt up in a cellsejt,
eightnyolc by sevenhét,
13 másik férfival,
00:49
with 13 other grown-upfelnõtt menférfiak
napi 23 és fél órára.
00:52
for 23 and a halffél hoursórák a day.
Nem volt biztos, hogy kapni fog ételt.
00:55
FoodÉlelmiszer was not guaranteedgarantált that you'djobb lenne, ha get.
Emlékszem, amikor tegnap
beléptem a szobámba,
00:59
And I rememberemlékezik yesterdaytegnap,
01:00
as I walkedsétált into the roomszoba where I was,
elképzeltem a cellát,
amelyben Manson élt volna.
01:04
I imaginedképzelt the kindkedves of cellsejt
that MansonManson would have been livingélő in.
Ugyanis a mosdó, a kis szobák
sora, ahol épp voltam,
01:07
Because the toiletWC --
01:09
The rowsor of the smallkicsi roomsszobák
nem sokkal volt nagyobb
a 2*2,5 méteres cellánál.
01:10
that were there were slightlynémileg biggernagyobb
than the eight-by-sevennyolc-által-hét cellsejt.
Manson abban a cellában várt a hóhérra,
01:14
But beinglény in that cellsejt
as he awaitedvárt the executionerhóhér --
és mivel a börtönben nem volt neve,
01:17
because in prisonbörtön,
he did not have a namenév --
Mansont számmal azonosították.
01:20
MansonManson was knownismert by a numberszám.
Csak egy statisztikai adat volt.
01:22
He was just a statisticstatisztikai.
Nem tudta, mennyit fog várni.
01:25
He did not know how long he would wait.
Talán csak egy percet,
01:28
The wait could have been a minuteperc,
a hóhér jöhetett volna egy perc múlva,
01:30
the executionerhóhér could have come
the nextkövetkező minuteperc,
másnap,
01:32
the nextkövetkező day,
vagy akár 30 év múlva is.
01:33
or it could have takentett 30 yearsévek.
Vég nélkül várakozott.
01:37
The wait had no endvég.
Az elviselhetetlen fájdalom, a lelki kín,
01:40
And in the midstközépen of the excruciatingkínzó painfájdalom,
01:43
the mentalszellemi torturekínvallatás,
és a rengeteg megválaszolatlan
kérdése ellenére Manson tudta,
01:46
the manysok unansweredmegválaszolatlan questionskérdések
that MansonManson facedszembe,
hogy nem fogja játszani az áldozatot.
01:50
he knewtudta he was not
going to playjáték the victimáldozat.
Nem volt hajlandó az áldozatot játszani.
01:53
He refusedelutasított to playjáték the roleszerep of the victimáldozat.
Dühös volt az igazságügyi rendszerre,
amely rács mögé juttatta.
01:56
He was angrymérges at the justiceigazságszolgáltatás systemrendszer
that had put him behindmögött barsbárok.
De tudta, hogy csak úgy
változtathatja meg a rendszert,
02:01
But he knewtudta the only way
he could changeváltozás that justiceigazságszolgáltatás systemrendszer
vagy segíthet másoknak
igazságot szolgáltatni,
02:04
or help other people get justiceigazságszolgáltatás
ha nem játssza az áldozatot.
02:06
was not to playjáték the victimáldozat.
Akkor állt be változás Manson életébe,
amikor úgy döntött,
02:09
ChangeVáltozás camejött to MansonManson
when he decidedhatározott to embraceölelés forgivenessmegbocsátás
megbocsát azoknak,
akik börtönbe juttatták.
02:13
for those who had put him in prisonbörtön.
Mindezt tényként közlöm.
02:17
I speakbeszél that as a facttény.
Ugyanis tudom, kicsoda Manson.
02:20
Because I know who MansonManson is.
Én vagyok Manson.
02:24
I am MansonManson.
Az igazi nevem Peter Manson Ouko.
02:26
My realigazi namenév is PeterPéter MansonManson OukoOuko.
Miután elítéltek, és ráébredtem arra,
hogy meg kell bocsátanom,
02:30
And after my convictionmeggyőződés,
02:31
after that awakeningébredés of forgivenessmegbocsátás,
eltökéltem,
02:35
I had this movemozog
hogy segítek megváltoztatni a rendszert.
02:37
to help changeváltozás the systemrendszer.
Már eldöntöttem, hogy nem leszek áldozat.
02:40
I alreadymár decidedhatározott I was not
going to be a victimáldozat anymoretöbbé.
De hogyan változtathattam
volna meg egy rendszert,
02:44
But how was I going to help
changeváltozás a systemrendszer
amely naponta börtönzött be
fiatal elítélteket,
02:46
that was bringingfűződő in
youngerfiatalabb inmatesfogvatartottak everyminden day
akiknek a családjukkal
kellett volna maradniuk?
02:49
who deservemegérdemel to be with theirazok familiescsaládok?
Mozgósítani kezdtem a rabtársaimat,
02:52
So I startedindult mobilizingmozgósítása my colleagueskollégák
in prisonbörtön, my fellowfickó inmatesfogvatartottak,
hogy írjanak leveleket és feljegyzéseket
az igazságügyi rendszernek,
02:56
to writeír lettersbetűk and memorandaegyetértési
to the justiceigazságszolgáltatás systemrendszer,
az igazságszolgáltatási bizottságnak,
számos munkacsoportnak,
03:00
to the JudicialIgazságügyi ServiceSzolgáltatás CommissionA Bizottság,
03:03
the numerousszámos taskfeladat forceserők
that had been setkészlet up
amelyeket azért állítottak fel
hazánkban, Kenyában,
03:06
in our countryország, KenyaKenya,
hogy segítsen megváltoztatni
az alkotmányt.
03:07
to help changeváltozás the constitutionalkotmány.
Ezekbe a szálakba kapaszkodtunk,
03:10
And we decidedhatározott to graspfogás at those --
foggal-körömmel, ha szabad ezt mondanom,
03:12
to clutchtengelykapcsoló at those trollstrollok,
if I maylehet use that wordszó --
azért, hogy mindenki javára
működhessen az igazságügyi rendszer.
03:15
if only to make the justiceigazságszolgáltatás systemrendszer work,
03:18
and work for all.
Nagyjából ekkor ismertem meg
egy brit diplomást,
03:21
Just about the sameazonos time,
03:22
I mettalálkozott a youngfiatal universityegyetemi
graduateérettségizni from the UKEGYESÜLT KIRÁLYSÁG,
Alexander McLeant.
03:25
calledhívott AlexanderAlexander McLeanMcLean.
Alexander három-négy volt diáktársával
érkezett a végzésük utáni évben,
03:28
AlexanderAlexander had come in with threehárom or fournégy
of his colleagueskollégák from universityegyetemi
03:31
in theirazok gaprés yearév,
hogy segítsenek kialakítani egy könyvtárat
a Kamiti Maximális Biztonságú Börtönben.
03:32
and they wanted to help assistsegítséget,
03:35
setkészlet up a librarykönyvtár in KamitiKamiti MaximumMaximális PrisonBörtön,
Ha rákeresnek, látni fogják,
03:38
whichmelyik if you GoogleGoogle,
03:39
you will see is writtenírott as one
of the 15 worstlegrosszabb prisonsbörtönök in the worldvilág.
hogy egyike a világ
15 legrosszabb börtönének.
Akkor az is volt.
03:43
That was then.
Amikor Alexander megérkezett,
20 éves fiatalember volt,
03:45
But when AlexanderAlexander camejött in,
03:46
he was a youngfiatal 20-year-old-éves boyfiú.
én pedig a halálsoron éltem.
03:48
And I was on deathhalál rowsor at that time.
A szárnyaink alá vettük,
őszintén megbíztunk benne.
03:51
And we tookvett him underalatt our wingszárny.
03:53
It was an honestbecsületes trustbizalom issueprobléma.
Bízott bennünk, pedig halálsoron voltunk.
03:56
He trustedmegbízható us, even thoughbár
we were on deathhalál rowsor.
E bizalmon keresztül ő és diáktársai
03:59
And throughkeresztül that trustbizalom,
04:00
we saw him and his colleagueskollégák
from the universityegyetemi
a legmodernebb technológiával
újították fel a könyvtárat,
04:03
refurbishfelújítására the librarykönyvtár
with the latestlegújabb technologytechnológia
és a gyengélkedőt is nagyon jó
színvonalúvá alakították,
04:06
and setkészlet up the infirmaryKórház
to very good standardsszabványok
hogy akik megbetegednek a börtönben,
04:10
so that those of us fallingeső sickbeteg in prisonbörtön
ne haljanak meg
méltatlan körülmények között.
04:13
would not necessarilyszükségszerűen
have to diemeghal in indignityméltatlan.
Esélyt kaptam azzal,
hogy megismertem Alexandert.
04:17
HavingMiután mettalálkozott AlexanderAlexander,
04:20
I had a chancevéletlen,
Lehetőséget és támogatást adott,
04:21
and he gaveadott me the opportunitylehetőség
and the supporttámogatás,
hogy beiratkozzak a Londoni Egyetemre.
04:24
to enrollbeiratkozni for a universityegyetemi degreefokozat
at the UniversityEgyetem of LondonLondon.
Pont, ahogy Mandela tanult Dél-Afrikából,
04:28
Just like MandelaMandamust intéz
studiedtanult from SouthDél AfricaAfrika,
nekem is esélyem volt tanulni a Kamiti
Maximális Biztonságú Börtönből.
04:31
I had a chancevéletlen to studytanulmány
at KamitiKamiti MaximumMaximális SecurityBiztonsági PrisonBörtön.
Két évvel később,
04:35
And two yearsévek latera későbbiekben,
én voltam az első, aki börtönből
végezte el a Londoni Egyetemet.
04:37
I becamelett the first graduateérettségizni of the programprogram
04:39
from the UniversityEgyetem of LondonLondon
from withinbelül the prisonbörtön systemrendszer.
Miután lediplomáztam...
04:44
HavingMiután graduateddiplomázott, what happenedtörtént nextkövetkező --
(Taps)
04:46
(ApplauseTaps)
Köszönöm.
04:50
Thank you.
(Taps)
04:51
(ApplauseTaps)
Miután lediplomáztam,
felhatalmazva éreztem magam.
04:52
HavingMiután graduateddiplomázott,
04:54
now I feltfilc empoweredfelhatalmazott.
Nem akartam a reménytelen
áldozatot játszani.
04:56
I was not going to playjáték
the helplesstehetetlen victimáldozat.
Úgy éreztem, nemcsak
magamon tudok segíteni,
04:58
But I feltfilc empoweredfelhatalmazott
not only to assistsegítséget myselfmagamat,
magamat képviselve a bíróságon,
05:01
to prosecutebíróság elé my ownsaját caseügy,
hanem a többi rabon is,
05:03
but alsois to assistsegítséget the other inmatesfogvatartottak
akik az imént elhangzottakhoz hasonló
igazságtalanságok miatt szenvednek.
05:06
who are sufferingszenvedő the similarhasonló injusticesigazságtalanságok
that have just been spokenbeszélt about here.
Elkezdtem beadványokat írni a nevükben.
05:11
So I startedindult writingírás
legaljogi briefsrövidnadrág for them.
Megtettünk rabtársaimmal mindent,
amit a börtönből csak tudtunk.
05:13
With my other colleagueskollégák in prisonbörtön,
we did as much as we could.
De ez nem volt elég.
05:19
That wasn'tnem volt enoughelég.
Alexander McLean és csapata
05:23
AlexanderAlexander McLeanMcLean
05:24
and his teamcsapat
at the AfricanAfrikai PrisonsBörtönök ProjectProjekt
az African Prisons Projectnél úgy döntött,
még több rabot fog támogatni.
05:28
decidedhatározott to supporttámogatás more inmatesfogvatartottak.
Miközben én itt beszélek,
05:30
And as I'm speakingbeszélő to you todayMa,
jelenleg a Kenyai Börtönszolgálat
63 rabja és személyzeti tagja
05:32
there are 63 inmatesfogvatartottak and staffszemélyzet
in the KenyaKenya PrisonBörtön ServiceSzolgáltatás
tanul jogot távoktatásban
a Londoni Egyetemen.
05:36
studyingtanul lawtörvény at the UniversityEgyetem of LondonLondon
throughkeresztül distancetávolság learningtanulás.
(Taps)
05:40
(ApplauseTaps)
Hisznek a változásban,
és ösztönzi őket a tudat,
05:45
These are changemakersChangemakers
who are beinglény motivatedmotivált
hogy nemcsak a társadalom
legtétlenebb tagjainak segíthetnek,
05:49
not only to assistsegítséget
the mosta legtöbb indolentlusta in societytársadalom,
de a raboknak és másoknak is
segíthetnek jogvédelemhez jutni.
05:52
but alsois to help the inmatesfogvatartottak
and othersmások get accesshozzáférés to justiceigazságszolgáltatás.
Amíg a cellámban ültem,
folyton kavargott bennem valami.
05:59
Down there in my prisonbörtön cellsejt,
something kepttartotta stirringkeverés me.
Martin Luther King szavai
jártak a fejemben.
06:03
The wordsszavak of MartinMartin LutherLuther KingKirály
kepttartotta hittingütő me.
Azt mondták: "Pete, ha nem repülhetsz,
06:07
And he was always tellingsokatmondó me,
"PetePete, if you can't flylégy,
még futhatsz.
06:12
you can runfuss.
És ha nem futhatsz,
06:14
And if you can't runfuss,
akkor gyalogolhatsz.
06:16
you can walkséta.
De ha nem gyalogolhatsz,
06:18
But if you can't walkséta,
még mindig kúszhatsz.
06:20
then you can crawlcsúszik.
De bármi történjék, bármibe is kerüljön,
06:22
But whatevertök mindegy it is, whatevertök mindegy it takes,
csak haladj tovább!"
06:24
just keep on movingmozgó."
Megvolt bennem a késztetés,
hogy továbbhaladjak.
06:26
And so I had this urgesürgesse to keep movingmozgó.
Még ma is bennem van, bármit is csinálok.
06:29
I still have this urgesürgesse
to keep movingmozgó in whatevertök mindegy I do.
Mert úgy érzem, hogy csak úgy
változtathatjuk meg a társadalmat
06:31
Because I feel the only way
we can changeváltozás our societytársadalom,
és az igazságügyi rendszert,
06:35
the only way we can changeváltozás
the justiceigazságszolgáltatás systemrendszer --
amely sokat fejlődött hazánkban,
06:37
whichmelyik has really improvedjavított
in our countryország --
ha megjavítjuk a rendszereket.
06:39
is to help get the systemsrendszerek right.
Tavaly október 28-án,
börtönben töltött 18 év után
06:42
So, on 26thth OctoberOktóber last yearév,
after 18 yearsévek in prisonbörtön,
elnöki kegyelemmel kiszabadultam.
06:47
I walkedsétált out of prisonbörtön
on presidentialelnöki pardonkegyelmet.
Most az APP-nek, az African Prisons
Projectnek segítek a küldetésükben,
06:51
I'm now focusedösszpontosított on helpingsegít APPAPP --
the AfricanAfrikai PrisonsBörtönök ProjectProjekt --
06:54
achieveelér its mandatemegbízás
of trainingkiképzés and settingbeállítás up
hogy képzéseket indítsanak, és létrehozzák
az első jogi iskolát és egyetemet
06:57
the first lawtörvény schooliskola
and legaljogi collegefőiskola behindmögött barsbárok.
rácsok mögött.
Ahol arra képezzük...
07:01
Where we are going to trainvonat --
(Taps)
07:03
(ApplauseTaps)
Ahol arra képezzük ki
a rabokat és a személyzetet,
07:06
Where we are going to trainvonat
inmatesfogvatartottak and staffszemélyzet
hogy ne csak rabtársaiknak segítsenek,
07:10
not only to assistsegítséget theirazok fellowfickó inmatesfogvatartottak,
hanem az egész szegény társadalomnak is,
07:12
but to assistsegítséget the entireteljes
widerszélesebb societytársadalom of the poorszegény
amelynek nincs módja ügyvédet fogadni.
07:15
who cannotnem tud accesshozzáférés legaljogi justiceigazságszolgáltatás.
Miközben beszélek önöknek,
07:19
So as I speakbeszél before you todayMa,
annak teljes tudatában állok itt,
hogy mind újravizsgálhatjuk magunkat,
07:21
I standállvány here in the fullteljes knowledgetudás
that we can all reexaminefelülvizsgálja ourselvesminket,
a helyzetünket és a körülményeinket,
07:27
we can all reexaminefelülvizsgálja our situationshelyzetek,
07:30
we can all reexaminefelülvizsgálja our circumstanceskörülmények
és nem kell az áldozatot játszanunk.
07:33
and not playjáték the victimáldozat narrativeelbeszélés.
Az áldozat eljátszása nem vezet sehova.
07:36
The victimáldozat narrativeelbeszélés
will not take us anywherebárhol.
Börtönben voltam, igen.
07:40
I was behindmögött barsbárok, yeah.
De soha nem éreztem magam
rabként, és nem is voltam az.
07:42
But I never feltfilc and I was not a prisonerfogoly.
Az alapvető dolog, amit megtanultam,
07:48
The basicalapvető thing I got to learntanul
hogy ha elhiszem,
07:50
was that if I thought,
és ha elhisszük, hogy képesek vagyunk rá,
07:52
and if you think, you can,
sikerülni is fog.
07:55
you will.
De ha csak ülünk, azt gondolva,
hogy nem vagyunk rá képesek,
07:56
But if you sitül thinkinggondolkodás that you can't,
nem is leszünk.
07:59
you won'tszokás.
Ilyen egyszerű.
08:01
It's as simpleegyszerű as that.
Bátorítva érzem magam
a békés forradalmárok által,
08:04
And so I'm encouragedösztönözni
by the peacefulBékés revolutionariesforradalmárok
akiket ezen a színpadon hallgattam.
08:06
I've heardhallott on this stageszínpad.
A világnak szüksége van ránk,
és ma van ránk szüksége.
08:08
The worldvilág needsigények you now,
the worldvilág needsigények you todayMa.
Mielőtt befejezném a beszédem,
08:12
And as I finishBefejez my talk,
szeretnék mindenkit megkérni,
08:15
I'd just like to askkérdez
eachminden egyes and everyminden singleegyetlen one of you here,
minden csodás gondolkodót,
változáshozót és újítót,
08:19
wonderfulcsodálatos thinkersgondolkodók,
changemakersChangemakers, innovatorsinnovátorok,
minden csodálatos világpolgárt,
akik megjelennek a TED-en,
08:23
the wonderfulcsodálatos globalglobális citizenspolgárok
we have at TEDTED,
hogy emlékezzenek
Martin Luther King szavaira.
08:26
just rememberemlékezik the wordsszavak
of MartinMartin LutherLuther KingKirály.
Hadd visszhangozzanak
a szívükben és az életükben.
08:29
Let them continueFolytatni ringingcseng
in your heartszív and your life.
Történjen bármi,
08:33
WhateverBármi it is,
legyenek bárhol,
08:35
whereverbárhol you are,
kerüljön bármibe,
08:36
whatevertök mindegy it takes,
haladjanak tovább!
08:38
keep on movingmozgó.
Köszönöm.
08:39
Thank you.
(Taps)
08:40
(ApplauseTaps)
Köszönöm.
08:44
Thank you.
(Taps)
08:45
(ApplauseTaps)
Translated by Dániel Nagy Abonyi
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

About the speaker:

Peter Ouko - Prison reform advocate
Pete Ouko champions access to justice for inmates and the indolent in Africa.

Why you should listen

Twenty years ago, Peter Ouko walked into a police station in  Kenya seeking answers to the circumstances under which his wife had been found murdered and the body dumped next to the police station fence. Unbeknown to him, the hunter would soon find himself as the hunted, and in a journey through the then broken down judicial system, he found himself convicted and sent to the gallows for a crime he maintains he did not commit.

Instead of bitterness, Ouko decided to forgive his tormentors and make the best of his time in prison, becoming the first inmate to graduate with a University of London Diploma in Law while behind bars. He is currently in his final year as an LLB student in the same University.

In his dual role as an Ambassador of the African Prisons Project and Founder of the Youth Safety Awareness Initiative, Ouko today champions access to justice for inmates and the indolent in society while using social enterprise to advocate for a crime free world. His goal: to demystify justice and have a crime free world underpinned by the rule of the law.

More profile about the speaker
Peter Ouko | Speaker | TED.com