English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2017

Peter Ouko: From death row to law graduate

Peter Ouko: Van terdoodveroordeelde tot Meester in de Rechten

Filmed:
949,914 views

Peter Ouko bracht 18 jaar door in Kamiti Prison in Kenia, soms opgesloten in een cel met 13 andere volwassen mannen voor 23,5 uur per dag. In een ontroerende talk vertelt hij het verhaal van zijn bevrijding en zijn huidige missie met het African Prison Project: de eerste rechtenfaculteit in de gevangenis oprichten en gevangenen de kans geven om een positieve verandering te maken.

- Prison reform advocate
Pete Ouko champions access to justice for inmates and the indolent in Africa. Full bio

Ik wil je iets vertellen over Manson.
00:12
I want to tell you a storyverhaal about MansonManson.
Manson was een 28-jarige
interieurontwerper,
00:17
MansonManson was this 28-year-old-jaar oud
interiorinterieur designerontwerper,
vader van een liefhebbende dochter
00:21
a fathervader to a lovingliefhebbend daughterdochter,
en van een zoon,
00:23
and a sonzoon
die achter de tralies belandde
door een falend juridisch systeem.
00:25
who foundgevonden himselfzichzelf behindachter barsbars
dueten gevolge to a broken-downachtergebleven judicialjustitiële systemsysteem.
Hij werd erin geluisd
voor een moord die hij niet pleegde
00:30
He was framedingelijst for a murdermoord
he didn't commitplegen
en werd veroordeeld tot de galg.
00:33
and was sentencedveroordeeld to the gallowsgalg.
Er waren twee slachtoffers --
het slachtoffer dat werkelijk stierf
00:36
There were two victimsslachtoffers of this murdermoord --
the victimslachtoffer who actuallywerkelijk diedging dood in the murdermoord
en Manson, die naar de gevangenis moest
00:40
and MansonManson, who had been
sentencedveroordeeld to prisongevangenis
voor een misdaad die hij niet pleegde.
00:43
for an offenseovertreding whichwelke he did not commitplegen.
Hij zat opgesloten in een cel
van vijf vierkante meter,
00:47
He was lockedopgesloten up in a cellcel,
eightacht by sevenzeven,
met nog dertien andere mannen
00:49
with 13 other grown-upvolwassen menmannen
voor 23,5 uur per dag.
00:52
for 23 and a halfvoor de helft hoursuur a day.
Eten was niet gegarandeerd.
00:55
FoodVoedsel was not guaranteedgegarandeerd that you'dje zou get.
En gisteren,
00:59
And I rememberonthouden yesterdaygisteren,
terwijl ik een kamer inliep,
01:00
as I walkedwandelde into the roomkamer where I was,
stelde ik me het soort cel voor
waar Manson in geleefd zou hebben.
01:04
I imaginedingebeeld the kindsoort of cellcel
that MansonManson would have been livingleven in.
Want het toilet ...
01:07
Because the toilettoilet --
De kleine kamertjes die er waren,
01:09
The rowrij of the smallklein roomskamers
01:10
that were there were slightlylicht biggergroter
than the eight-by-sevenacht-met-seven cellcel.
waren maar een beetje groter
dan de piepkleine cel.
Maar in die cel,
terwijl hij wachtte op de beul --
01:14
But beingwezen in that cellcel
as he awaitedverwachte the executionerbeul --
want in de gevangenis had hij geen naam --
01:17
because in prisongevangenis,
he did not have a namenaam --
was Manson een nummer.
01:20
MansonManson was knownbekend by a numberaantal.
Hij was maar een statistiek.
01:22
He was just a statisticstatistisch.
Hij wist niet hoe lang hij zou wachten.
01:25
He did not know how long he would wait.
Het zou een minuut kunnen zijn,
01:28
The wait could have been a minuteminuut,
de beul kon de volgende minuut komen,
01:30
the executionerbeul could have come
the nextvolgende minuteminuut,
de volgende dag,
01:32
the nextvolgende day,
of het kon wel 30 jaar duren.
01:33
or it could have takeningenomen 30 yearsjaar.
Het wachten had geen eind.
01:37
The wait had no endeinde.
En ondanks die ondraaglijke pijn,
01:40
And in the midstmidden of the excruciatingondraaglijk painpijn,
de geestelijke foltering,
01:43
the mentalgeestelijk torturemartelen,
de vele onbeantwoorde vragen
die Manson tegenkwam,
01:46
the manyveel unansweredonbeantwoord questionsvragen
that MansonManson facedgeconfronteerd,
wist hij dat hij niet
het slachtoffer ging spelen.
01:50
he knewwist he was not
going to playspelen the victimslachtoffer.
Hij weigerde het slachtoffer te spelen.
01:53
He refusedgeweigerd to playspelen the rolerol of the victimslachtoffer.
Hij was kwaad op het juridisch systeem
dat hem had opgesloten,
01:56
He was angryboos at the justicegerechtigheid systemsysteem
that had put him behindachter barsbars.
maar hij wist dat de enige manier
om het systeem te veranderen
02:01
But he knewwist the only way
he could changeverandering that justicegerechtigheid systemsysteem
of om anderen aan
gerechtigheid te helpen
02:04
or help other people get justicegerechtigheid
was om niet het slachtoffer te spelen.
02:06
was not to playspelen the victimslachtoffer.
Verandering kwam voor Manson
toen hij besloot vergiffenis te schenken
02:09
ChangeWijzigen camekwam to MansonManson
when he decidedbeslist to embraceomhelzing forgivenessvergiffenis
aan hen die hem opgesloten hadden.
02:13
for those who had put him in prisongevangenis.
Ik vertel de feiten.
02:17
I speakspreken that as a factfeit.
Want ik weet wie Manson is.
02:20
Because I know who MansonManson is.
Ik ben Manson.
02:24
I am MansonManson.
Mijn echte naam is Peter Manson Ouko.
02:26
My realecht namenaam is PeterPeter MansonManson OukoOuko.
Na mijn veroordeling,
02:30
And after my convictionovertuiging,
na die bewustwording van vergiffenis,
02:31
after that awakeningontwaken of forgivenessvergiffenis,
had ik een drang
02:35
I had this moveverhuizing
om het systeem te helpen veranderen.
02:37
to help changeverandering the systemsysteem.
Ik had al besloten dat ik
geen slachtoffer meer ging zijn.
02:40
I alreadynu al decidedbeslist I was not
going to be a victimslachtoffer anymoremeer.
Maar hoe ging ik helpen
een systeem te veranderen
02:44
But how was I going to help
changeverandering a systemsysteem
dat elke dag jongere
gevangenen binnenbracht
02:46
that was bringingbrengen in
youngerjonger inmatesgedetineerden everyelk day
die bij hun familie verdienden te zijn?
02:49
who deserveverdienen to be with theirhun familiesgezinnen?
Dus begon ik mijn medegevangenen
in de gevangenis te mobiliseren
02:52
So I startedbegonnen mobilizingmobiliseren my colleaguescollega's
in prisongevangenis, my fellowkameraad inmatesgedetineerden,
om brieven en memoranda te schrijven
naar het rechtssysteem,
02:56
to writeschrijven lettersbrieven and memorandamemoranda
to the justicegerechtigheid systemsysteem,
naar de Judicial Service Commission,
03:00
to the JudicialJustitiële ServiceService CommissionCommissie,
de talrijke taakgroepen
die opgericht waren
03:03
the numeroustalrijk tasktaak forceskrachten
that had been setreeks up
in ons land, Kenia,
03:06
in our countryland, KenyaKenia,
om de grondwet te helpen veranderen.
03:07
to help changeverandering the constitutiongrondwet.
En we besloten te grijpen naar ...
03:10
And we decidedbeslist to graspgrijpen at those --
die strohalm vast te grijpen --
als ik dat woord mag gebruiken --
03:12
to clutchkoppeling at those trollstrollen,
if I maymei use that wordwoord --
al was het maar
om het systeem te doen werken,
03:15
if only to make the justicegerechtigheid systemsysteem work,
voor iedereen.
03:18
and work for all.
Op ongeveer hetzelfde moment
03:21
Just about the samedezelfde time,
ontmoette ik een jonge
afgestudeerde van het VK
03:22
I metleerde kennen a youngjong universityUniversiteit
graduateafstuderen from the UKVERENIGD KONINKRIJK,
genaamd Alexander McLean.
03:25
calledriep AlexanderAlexander McLeanMcLean.
Alexander was gekomen met
drie à vier collega's van de universiteit
03:28
AlexanderAlexander had come in with threedrie or fourvier
of his colleaguescollega's from universityUniversiteit
tijdens hun sabbatjaar
03:31
in theirhun gapkloof yearjaar,
en ze wilden helpen
03:32
and they wanted to help assistAssist,
een bibliotheek op te zetten
in Kamiti Maximum Prison.
03:35
setreeks up a librarybibliotheek in KamitiKamiti MaximumMaximaal PrisonGevangenis,
Als je die googelt,
zie je dat die gekend is
03:38
whichwelke if you GoogleGoogle,
03:39
you will see is writtengeschreven as one
of the 15 worstslechtst prisonsgevangenissen in the worldwereld-.
als een van 's werelds
vijftien slechtste gevangenissen.
Dat was toen.
03:43
That was then.
Maar toen Alexander kwam,
03:45
But when AlexanderAlexander camekwam in,
was hij een jonge 20-jarige kerel.
03:46
he was a youngjong 20-year-old-jaar oud boyjongen.
En ik zat toen in de dodencel.
03:48
And I was on deathdood rowrij at that time.
We namen hem onder onze vleugels.
03:51
And we tooknam him underonder our wingvleugel.
Het was een kwestie van vertrouwen.
03:53
It was an honesteerlijk trustvertrouwen issuekwestie.
Hij vertrouwde ons,
ook al zaten we in de dodencel.
03:56
He trustedvertrouwd us, even thoughhoewel
we were on deathdood rowrij.
En door dat vertrouwen
03:59
And throughdoor that trustvertrouwen,
zagen we hem en zijn collega's
van de universiteit
04:00
we saw him and his colleaguescollega's
from the universityUniversiteit
de bibliotheek renoveren
met de nieuwste technologie
04:03
refurbishrenoveren the librarybibliotheek
with the latestlaatste technologytechnologie
en een kwaliteitsvolle ziekenboeg bouwen,
04:06
and setreeks up the infirmaryziekenboeg
to very good standardsstandaarden
zodat degenen van ons die ziek werden
04:10
so that those of us fallingvallend sickziek in prisongevangenis
niet noodzakelijk moesten sterven
in onwaardigheid.
04:13
would not necessarilynodig
have to diedood gaan in indignityvernedering.
Door Alexander te ontmoeten
04:17
HavingGelet metleerde kennen AlexanderAlexander,
had ik een kans
04:20
I had a chancekans,
en hij gaf mij de mogelijkheid en de steun
04:21
and he gavegaf me the opportunitykans
and the supportondersteuning,
me in te schrijven bij
de Universiteit van Londen.
04:24
to enrollInschrijven for a universityUniversiteit degreemate
at the UniversityUniversiteit of LondonLonden.
Net zoals Mandela
studeerde vanuit Zuid-Afrika
04:28
Just like MandelaMandela
studiedbestudeerd from SouthSouth AfricaAfrika,
had ik de kans te studeren
in Kamiti Maximum Security Prison.
04:31
I had a chancekans to studystudie
at KamitiKamiti MaximumMaximaal SecurityVeiligheid PrisonGevangenis.
Twee jaar later
04:35
And two yearsjaar laterlater,
werd ik de eerste afgestudeerde
van het programma
04:37
I becamewerd the first graduateafstuderen of the programprogramma
van de Universiteit van Londen
vanuit de gevangenis.
04:39
from the UniversityUniversiteit of LondonLonden
from withinbinnen the prisongevangenis systemsysteem.
Wat er gebeurde nadat ik afstudeerde ...
04:44
HavingGelet graduatedafgestudeerd, what happenedgebeurd nextvolgende --
04:46
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
Dank u.
04:50
Thank you.
04:51
(ApplauseApplaus)
Toen ik afgestudeerd was,
04:52
HavingGelet graduatedafgestudeerd,
voelde ik me sterk.
04:54
now I feltvoelde empoweredgemachtigd.
Ik ging niet het hopeloze
slachtoffer spelen.
04:56
I was not going to playspelen
the helplesshulpeloos victimslachtoffer.
Ik voelde me gemotiveerd
om niet alleen mezelf te helpen,
04:58
But I feltvoelde empoweredgemachtigd
not only to assistAssist myselfmezelf,
om mijn eigen zaak te vervolgen,
05:01
to prosecutevervolgen my owneigen casegeval,
maar ook om mijn medegevangenen te helpen
05:03
but alsoook to assistAssist the other inmatesgedetineerden
die lijden onder dezelfde ongerechtigheden
als die waarover ik hier sprak.
05:06
who are sufferinglijden the similarsoortgelijk injusticesonrecht
that have just been spokenmondeling about here.
Dus begon ik juridische nota's
voor hen te schrijven.
05:11
So I startedbegonnen writingschrift
legalwettelijk briefsslips for them.
Met mijn andere collega's in de gevangenis
deden we zoveel we konden.
05:13
With my other colleaguescollega's in prisongevangenis,
we did as much as we could.
Dat was niet genoeg.
05:19
That wasn'twas niet enoughgenoeg.
Alexander McLean en zijn team
binnen het African Prisons Project
05:23
AlexanderAlexander McLeanMcLean
05:24
and his teamteam
at the AfricanAfrikaanse PrisonsGevangenissen ProjectProject
besloten meer gevangenen te steunen.
05:28
decidedbeslist to supportondersteuning more inmatesgedetineerden.
Terwijl ik tegen jullie praat,
05:30
And as I'm speakingsprekend to you todayvandaag,
zijn er 63 gevangenen en personeelsleden
in de Kenya Prison Service
05:32
there are 63 inmatesgedetineerden and staffpersoneel
in the KenyaKenia PrisonGevangenis ServiceService
die aan de Universiteit van Londen
rechten studeren via afstandsonderwijs.
05:36
studyingaan het studeren lawwet at the UniversityUniversiteit of LondonLonden
throughdoor distanceafstand learningaan het leren.
05:40
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
Dit zijn gangmakers die gemotiveerd zijn
05:45
These are changemakerschangemakers
who are beingwezen motivatedgemotiveerd
om niet alleen de meest lustelozen
in de samenleving te helpen,
05:49
not only to assistAssist
the mostmeest indolentvadsig in societymaatschappij,
maar ook om gevangenen en anderen
te helpen aan gerechtigheid te komen.
05:52
but alsoook to help the inmatesgedetineerden
and othersanderen get accesstoegang to justicegerechtigheid.
Daar in mijn cel
hield er iets me altijd bezig.
05:59
Down there in my prisongevangenis cellcel,
something keptgehouden stirringroeren me.
De woorden van Martin Luther King
bleven me raken.
06:03
The wordstekst of MartinMartin LutherLuther KingKoning
keptgehouden hittingraken me.
Hij was degene die zei:
"Pete, als je niet kan vliegen,
06:07
And he was always tellingvertellen me,
"PetePete, if you can't flyvlieg,
kan je rennen.
06:12
you can runrennen.
En als je niet kan rennen,
06:14
And if you can't runrennen,
kan je wandelen.
06:16
you can walklopen.
En als je niet kan wandelen,
06:18
But if you can't walklopen,
dan kan je kruipen.
06:20
then you can crawlkruipen.
Wat het ook is, hoe dan ook,
06:22
But whateverwat dan ook it is, whateverwat dan ook it takes,
blijf vooral bewegen."
06:24
just keep on movingin beweging."
Dus had ik deze drang
om te blijven bewegen.
06:26
And so I had this urgedrang to keep movingin beweging.
Ik heb deze drang nog steeds.
06:29
I still have this urgedrang
to keep movingin beweging in whateverwat dan ook I do.
Want ik denk dat de enige manier
om onze samenleving te veranderen,
06:31
Because I feel the only way
we can changeverandering our societymaatschappij,
om het juridisch systeem te veranderen --
06:35
the only way we can changeverandering
the justicegerechtigheid systemsysteem --
dat al erg verbeterd is in ons land --
06:37
whichwelke has really improvedverbeterd
in our countryland --
is te helpen de systemen te verbeteren.
06:39
is to help get the systemssystemen right.
Op 26 oktober vorig jaar,
na 18 jaar opsluiting,
06:42
So, on 26thth OctoberOktober last yearjaar,
after 18 yearsjaar in prisongevangenis,
kwam ik uit de gevangenis
dankzij presidentieel pardon.
06:47
I walkedwandelde out of prisongevangenis
on presidentialpresidentiële pardongratie.
Nu ben ik bezig om het APP,
het African Prisons Project,
06:51
I'm now focusedgefocust on helpinghelpen APPAPP --
the AfricanAfrikaanse PrisonsGevangenissen ProjectProject --
te helpen een mandaat te krijgen
om opleiding te geven
06:54
achievebereiken its mandatemandaat
of trainingopleiding and settingomgeving up
en de eerste rechtenfaculteit
achter tralies op te starten,
06:57
the first lawwet schoolschool-
and legalwettelijk collegecollege behindachter barsbars.
waar we ...
07:01
Where we are going to traintrein --
07:03
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
... waar we gevangenen
en personeel gaan leren
07:06
Where we are going to traintrein
inmatesgedetineerden and staffpersoneel
niet alleen hun medegevangenen te helpen,
07:10
not only to assistAssist theirhun fellowkameraad inmatesgedetineerden,
maar de hele samenleving van de armen
07:12
but to assistAssist the entiregeheel
widerbreder societymaatschappij of the poorarm
die geen toegang hebben
tot juridische rechtvaardigheid.
07:15
who cannotkan niet accesstoegang legalwettelijk justicegerechtigheid.
Dus terwijl ik voor jullie sta vandaag,
07:19
So as I speakspreken before you todayvandaag,
weet ik heel zeker dat we
onszelf kunnen herbekijken,
07:21
I standstand here in the fullvol knowledgekennis
that we can all reexaminebestuderen ourselvesonszelf,
onze situatie kunnen herbekijken,
07:27
we can all reexaminebestuderen our situationssituaties,
onze omstandigheden kunnen herbekijken,
07:30
we can all reexaminebestuderen our circumstancessituatie
en niet het slachtoffer hoeven te spelen.
07:33
and not playspelen the victimslachtoffer narrativeverhaal.
Die rol brengt ons nergens.
07:36
The victimslachtoffer narrativeverhaal
will not take us anywhereoveral.
Ik zat opgesloten, ja.
07:40
I was behindachter barsbars, yeah.
Maar ik voelde me nooit een gevangene.
07:42
But I never feltvoelde and I was not a prisonergevangene.
Het voornaamste dat ik leerde,
07:48
The basicbasis- thing I got to learnleren
was dat als ik dacht --
07:50
was that if I thought,
en als je denkt, dan kan je --
07:52
and if you think, you can,
dan zal je.
07:55
you will.
Maar als je denkt dat je het niet kan,
07:56
But if you sitzitten thinkinghet denken that you can't,
dan lukt het ook niet.
07:59
you won'tzal niet.
Zo simpel is het.
08:01
It's as simpleeenvoudig as that.
Ik ben aangemoedigd
door vredevolle revolutionairen
08:04
And so I'm encouragedaangemoedigd
by the peacefulvredig revolutionariesrevolutionairen
die ik hier gehoord heb.
08:06
I've heardgehoord on this stagestadium.
De wereld heeft je nu nodig,
de wereld heeft je vandaag nodig.
08:08
The worldwereld- needsbehoefte aan you now,
the worldwereld- needsbehoefte aan you todayvandaag.
En nu ik mijn talk beëindig,
08:12
And as I finishaf hebben my talk,
wil ik graag iedereen hier vragen,
08:15
I'd just like to askvragen
eachelk and everyelk singlesingle one of you here,
fantastische denkers,
gangmakers, vernieuwers,
08:19
wonderfulprachtig thinkersdenkers,
changemakerschangemakers, innovatorsinnovators,
de fantastische globale bevolking
die we hebben bij TED:
08:23
the wonderfulprachtig globalglobaal citizensburgers
we have at TEDTED,
onthou de woorden
van Martin Luther King.
08:26
just rememberonthouden the wordstekst
of MartinMartin LutherLuther KingKoning.
Laat ze blijven nazinderen
in je hart en je leven.
08:29
Let them continuevoortzetten ringingbeltonen
in your hearthart- and your life.
Wat het ook is,
08:33
WhateverWat it is,
waar je ook bent,
08:35
whereverwaar dan ook you are,
wat er ook voor nodig is,
08:36
whateverwat dan ook it takes,
blijf bewegen.
08:38
keep on movingin beweging.
Dank u.
08:39
Thank you.
08:40
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
Dank u.
08:44
Thank you.
08:45
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
Translated by Sarah Pauwels
Reviewed by Bieke Van Gelder

▲Back to top

About the speaker:

Peter Ouko - Prison reform advocate
Pete Ouko champions access to justice for inmates and the indolent in Africa.

Why you should listen

Twenty years ago, Peter Ouko walked into a police station in  Kenya seeking answers to the circumstances under which his wife had been found murdered and the body dumped next to the police station fence. Unbeknown to him, the hunter would soon find himself as the hunted, and in a journey through the then broken down judicial system, he found himself convicted and sent to the gallows for a crime he maintains he did not commit.

Instead of bitterness, Ouko decided to forgive his tormentors and make the best of his time in prison, becoming the first inmate to graduate with a University of London Diploma in Law while behind bars. He is currently in his final year as an LLB student in the same University.

In his dual role as an Ambassador of the African Prisons Project and Founder of the Youth Safety Awareness Initiative, Ouko today champions access to justice for inmates and the indolent in society while using social enterprise to advocate for a crime free world. His goal: to demystify justice and have a crime free world underpinned by the rule of the law.

More profile about the speaker
Peter Ouko | Speaker | TED.com