English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

Hosē Antonio Abreu par bērniem, kurus pārvērtusi mūzika

Filmed
Views 958,255

Hosē Antonio Abreu ir harizmātiskais jaunatnes orķestru sistēmas, kas pārvērtusi tūkstošiem Venecuēlas bērnu dzīves, dibinātājs. Viņš dalās brīnišķīgā stāstā un atklāj „TED Prize“ vēlēšanos, kas varētu atstāt ievērojamu iespaidu uz ASV un citām valstīm.

- Maestro
Jose Antonio Abreu founded El Sistema ("the system") in 1975 to help poor Venezuelan kids learn to play a musical instrument and be part of an orchestra. 30 years on, El Sistema has seeded 102 youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

Chris Anderson: Let's now see the extraordinary speech
Kriss Andersons: Noskatīsimies neparastu runu,
00:18
that we captured a couple weeks ago.
kuru mums izdevās iemūžināt pirms pāris nedēļām.
00:21
(Music)
(Mūzika)
00:23
Jose Antonio Abreu: My dear friends, ladies and gentlemen,
Hosē Antonio Abreu: Mani dārgie draugi, dāmas un kungi,
00:32
I am overjoyed today
šodien esmu prieka pārpilns,
00:37
at being awarded the TED Prize
saņemot „TED Prize“
00:41
on behalf of all
visu Venecuēlas
00:47
the distinguished music teachers,
izcilo mūzikas skolotāju,
00:49
artists and educators from Venezuela
mākslinieku un pedagogu vārdā,
00:51
who have selflessly and loyally accompanied me for 35 years
kuri ir pašaizliedzīgi un uzticami pavadījuši mani šajā 35 gadus garajā ceļā,
00:59
in founding, growing and developing in Venezuela
dibinot, paplašinot un attīstot
01:03
the National System of Youth and Children's Orchestras and Choirs.
Venecuēlā Jaunatnes orķestru un koru nacionālo sistēmu.
01:09
Since I was a boy,
Kopš es biju mazs zēns,
01:13
in my early childhood,
jau agrā bērnībā,
01:15
I always wanted to be a musician,
es vienmēr vēlējos kļūt par mūziķi,
01:18
and, thank God, I made it.
un, paldies Dievam, man tas izdevās.
01:21
From my teachers, my family and my community,
Es saņēmu nepieciešamo atbalstu saviem centieniem
01:25
I had all the necessary support to become a musician.
no skolotājiem, savas ģimenes un līdzcilvēkiem.
01:29
All my life I've dreamed
Visu savu mūžu esmu sapņojis,
01:33
that all Venezuelan children
ka visiem Venecuēlas bērniem
01:35
have the same opportunity that I had.
reiz būs pieejama šāda pati iespēja.
01:40
From that desire and from my heart
No šī sapņa un pašiem sirds dziļumiem
01:43
stemmed the idea to make music
nāca ideja padarīt mūziku par
01:49
a deep and global reality for my country.
nozīmīgu un visaptverošu manas valsts realitāti.
01:51
From the very first rehearsal, I saw the bright future ahead.
Jau kopš paša pirmā mēģinājuma es redzēju spožu nākotni.
01:57
Because the rehearsal meant a great challenge to me.
Tādēļ, ka pirmais mēģinājums izvērtās par lielu izaicinājumu man pašam.
02:03
I had received a donation of 50 music stands
Es biju saņēmis ziedojumu — 50 nošu pultis,
02:09
to be used by 100 boys in that rehearsal.
kuras mēģinājumā varētu izmantot 100 zēnu.
02:14
When I arrived at the rehearsal, only 11 kids had shown up,
Kad es ierados uz mēģinājumu, ieraudzīju, ka ieradušies tikai 11 bērni.
02:19
and I said to myself,
Es teicu sev:
02:24
"Do I close the program or multiply these kids?"
„Vai nu es slēdzu šo programmu, vai arī palielinu bērnu skaitu.“
02:26
I decided to face the challenge, and on that same night,
Es izlēmu pieņemt izaicinājumu un tajā pašā vakarā
02:32
I promised those 11 children I'd turn our orchestra
apsolīju tiem 11 bērniem, ka padarīšu mūsu orķestri
02:37
into one of the leading orchestras in the world.
par vienu no vadošajiem pasaulē.
02:41
Two months ago, I remembered that promise I made,
Pirms diviem mēnešiem es atcerējos šo solījumu,
02:43
when a distinguished English critic
kad izcils angļu kritiķis,
02:50
published an article in the London Times,
publicējot rakstu „London Times“,
02:52
asking who could be the winner of the Orchestra World Cup.
jautāja, kurš varētu būt Orķestru pasaules kausa uzvarētājs.
02:57
He mentioned four great world orchestras,
Viņš minēja četrus lieliskus pasaules orķestrus
03:02
and the fifth one was Venezuela's Youth Symphony Orchestra.
un piektais bija Venecuēlas Jaunatnes simfoniskais orķestris.
03:04
Today we can say
Mūsdienās mēs varam teikt, ka
03:11
that art in Latin America
māksla Latīņamerikā
03:13
is no longer a monopoly of elites
vairs nav tikai augstāko aprindu privilēģija,
03:17
and that it has become a social right,
tā ir kļuvusi par sabiedrības tiesībām,
03:23
a right for all the people.
ko tādu, kas ir pieejams visiem cilvēkiem.
03:25
Child: There is no difference here between classes,
Bērns: Nav svarīgi no kādas sabiedrības grupas tu nāc,
03:28
nor white or black, nor if you have money or not.
kāda ir tava ādas krāsa vai materiālais stāvoklis.
03:33
Simply, if you are talented,
Ja tev ir talants,
03:35
if you have the vocation and the will to be here,
vēlme un iespējas būt šeit,
03:39
you get in. You share with us and make music.
tu tiec uzņemts. Tu esi ar mums un radi mūziku.
03:43
JA: During the recent tour
HA: Nesenās
03:45
by the Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela
Simona Bolivara Venecuēlas Jaunatnes orķestra tūres laikā
03:48
of U.S. and Europe,
pa ASV un Eiropu,
03:53
we saw how our music moved young audiences
mums bija iespēja redzēt, kā mūzika līdz pat sirds dziļumiem
03:55
to the bottom of their souls,
aizkustināja jaunos klausītājus,
04:00
how children and adolescents rushed up to the stage
kā bērni un pieaugušie steidzās uz skatuvi,
04:05
to receive the jackets from our musicians,
lai saņemtu žaketes no mūziķiem,
04:10
how the standing ovations, sometimes 30 minutes long,
kā ovācijas, kuras reizēm bija pat 30 minūtes ilgas,
04:13
seemed to last forever,
šķita ilgstam mūžīgi,
04:21
and how the public, after the concert was over,
un kā publika pēc koncerta beigām
04:23
went out into the street to greet our young people in triumph.
izgāja uz ielas, lai sveiktu mūsu jauniešus.
04:26
This meant not only an artistic triumph,
Tas nozīmēja ne tikai māksliniecisku triumfu,
04:31
but also a profound emotional sympathy
bet arī patiesu emocionālo saikni
04:37
between the public of the most advanced nations of the world
starp pasaules attīstītāko valstu publiku
04:41
and the musical youth of Latin America,
un Latīņamerikas muzikālo jaunatni,
04:47
as seen in Venezuela,
kā jau esam redzējuši Venecuēlā,
04:49
giving these audiences a message of music, vitality, energy,
sniedzot publikai mūzikas, vitalitātes un enerģijas lādiņu,
04:51
enthusiasm and strength.
pacilātību un spēku.
05:00
In its essence, the orchestra and the choir
Pašā pamatā, orķestris un koris
05:02
are much more than artistic structures.
ir kas vairāk kā vienkārši mākslinieciski veidojumi.
05:07
They are examples and schools of social life,
Tie ir sabiedriskās dzīves piemēri un skolas,
05:11
because to sing and to play together
tāpēc, ka dziedāt un spēlēt kopā,
05:15
means to intimately coexist
nozīmē ļoti intīmu līdzāspastāvēšanu
05:17
toward perfection and excellence,
un kopīgu virzību uz izcilību un perfektumu,
05:22
following a strict discipline of organization and coordination
caur sekošanu stingrai disciplīnai, organizācijai un koordinācijai,
05:27
in order to seek the harmonic interdependence
lai meklētu harmonisku
05:33
of voices and instruments.
balsu un instrumentu saspēli.
05:35
That's how they build a spirit of solidarity
Tā tiek arī veidots kopības un brālības gars
05:37
and fraternity among them,
kolektīvā,
05:40
develop their self-esteem
attīstīta pašapziņa,
05:42
and foster the ethical and aesthetical values
un koptas ētiskās un estētiskās vērtības,
05:45
related to the music in all its senses.
kas sasaucas ar mūziku visās tās nozīmēs.
05:50
This is why music is immensely important
Tieši tādēļ mūzika ir īpaši svarīga
05:54
in the awakening of sensibility, in the forging of values
jūtīguma atmodināšanā, vērtību veidošanā
05:58
and in the training of youngsters
un jauniešu trenēšanā
06:04
to teach other kids.
mācīt citus bērnus.
06:06
Child: After all this time here,
Bērns: Pēc visa šeit pavadītā laika,
06:08
music is life.
mūzika ir kļuvusi par manu dzīvi.
06:10
Nothing else.
Nekas cits.
06:12
Music is life.
Mūzika ir dzīve.
06:14
JA: Each teenager and child in El Sistema has his own story,
HA: Katram jaunietim un bērnam „El Sistema“ ir savs stāsts,
06:18
and they are all important and of great significance to me.
un tie visi ir man ļoti svarīgi un nozīmīgi.
06:23
Let me mention the case of Edicson Ruiz.
Ļaujiet man minēt Ediksona Ruiza piemēru.
06:30
He is a boy from a parish in Caracas
Viņš ir zēns no Karakasas apgabala,
06:36
who passionately attended to his double bass lessons
kurš aizrautīgi apmeklēja kontrabasa nodarbības
06:41
at the San Agustin's Junior Orchestra.
Sanaugustīnas jauniešu orķestrī.
06:46
With his effort,
Ar viņa paša pūlēm,
06:50
and the support of his mother, his family and his community,
viņa mātes, ģimenes un kopienas atbalstu,
06:52
he became a principal member
viņš kļuva par
06:57
in the double bass segment of the Berlin Philharmonic Orchestra.
Berlīnes filharmonijas orķestra kontrabasu nodaļas pastāvīgo mūziķi.
06:59
We have another well-known case -- Gustavo Dudamel.
Ir vēl viens ļoti labi zināms piemērs — Gustavo Dudamels.
07:03
He started as a boy member of the children's orchestra
Viņš sāka kā bērnu orķestra dalībnieks
07:08
in his hometown, Barquisimeto.
savā dzimtajā pilsētā Barkuisimeto.
07:12
There, he grew as a violinist and as a conductor.
Tur viņš attīstījās kā vijolnieks un diriģents.
07:14
He became the conductor of Venezuela's junior orchestras,
Viņš kļuva par Venecuēlas jauniešu orķestru diriģentu,
07:20
and today conducts the world's greatest orchestras.
un šobrīd diriģē pasaules labākos orķestrus.
07:25
He is the musical director of Los Angeles Philharmonic,
Viņš ir Losandželosas Filharmonijas muzikālais direktors
07:29
and is still the overall leader of Venezuela's junior orchestras.
un vēl arvien ir Venecuēlas jauniešu orķestru vadītājs.
07:34
He was the conductor of the Gothenburg Symphony Orchestra,
Viņš ir bijis Gēteborgas simfoniskā orķestra diriģents un
07:38
and he's an unbeatable example
viņš ir nepārspējams piemērs
07:40
for young musicians in Latin America and the world.
visiem jaunajiem mūziķiem Latīņamerikā un visā pasaulē.
07:44
The structure of El Sistema
„El Sistema“ struktūra
07:48
is based on a new and flexible managing style
pamatojas uz jaunu un elastīgu vadīšanas stilu,
07:50
adapted to the features of each community and region,
kas tiek pielāgots katras sabiedrības un reģiona vajadzībām,
07:57
and today attends to 300,000 children of the lower and middle class
un mūsdienās rūpējas par aptuveni 300 tūkstošiem zemākā un vidusslāņa bērniem
08:03
all over Venezuela.
visā Venecuēlā.
08:09
It's a program of social rescue
Tā ir sociālās palīdzības
08:11
and deep cultural transformation
un dziļas kultūrā sakņotas pārveidošanās programma,
08:15
designed for the whole Venezuelan society
kas radīta visai Venecuēlas sabiedrībai
08:19
with absolutely no distinctions whatsoever,
bez izņēmumiem,
08:23
but emphasizing the vulnerable and endangered social groups.
bet ar uzsvaru uz ievainojamākajām un apdraudētākajām sabiedrības grupām.
08:25
The effect of El Sistema is felt in three fundamental circles:
„El Sistema“ ietekmē trīs pamatjomas:
08:32
in the personal/social circle,
personīgo, ģimenes un
08:37
in the family circle and in the community.
sabiedrisko dzīvi.
08:40
In the personal/social circle,
Personīgā līmenī
08:45
the children in the orchestras and choirs
bērni orķestros un koros
08:47
develop their intellectual and emotional side.
attīsta savu intelektu un emocionālo pusi.
08:52
The music becomes a source
Mūzika kļūst par avotu
08:56
for developing the dimensions of the human being,
viņu kā cilvēcisku būtņu attīstībai,
08:58
thus elevating the spirit
paceļot garu
09:02
and leading man to a full development of his personality.
un virzot cilvēku uz pilnu viņa personības attīstību.
09:04
So, the emotional and intellectual profits are huge --
Emocionālie un intelektuālie ieguvumi ir milzīgi —
09:08
the acquisition of leadership, teaching and training principles,
vadības, pedagoģijas un treniņu principu apguve,
09:15
the sense of commitment, responsibility,
atbildības un nodošanās sajūtas attīstīšana,
09:24
generosity and dedication to others,
laipnība un ziedošanās citiem,
09:26
and the individual contribution to achieve great collective goals.
un individuālā ieguldījuma apzināšanās ievērojamu kopīgu mērķu sasniegšanā.
09:30
All this leads to the development of self-esteem and confidence.
Viss tas ved pie pašapziņas un pārliecības attīstīšanās.
09:37
Mother Teresa of Calcutta
Kalkutas Māte Terēze
09:44
insisted on something that always impressed me:
izteica domu, kas uz mani ir atstājusi lielu iespaidu:
09:49
the most miserable and tragic thing about poverty
ka visnožēlojamākais un traģiskākais nabadzībā
09:53
is not the lack of bread or roof,
ir nevis maizes un pajumtes trūkums,
09:58
but the feeling of being no-one --
bet gan sajūta,
10:03
the feeling of not being anyone,
ka esi nekas,
10:07
the lack of identification,
identitātes trūkums,
10:09
the lack of public esteem.
sabiedrības atzinības trūkums.
10:14
That's why the child's development
Tieši tādēļ bērnu attīstība
10:20
in the orchestra and the choir
orķestra un kora sastāvā
10:23
provides him with a noble identity
sniedz viņam cēlu identitāti
10:26
and makes him a role model for his family and community.
un veido viņu par paraugu ģimenei un sabiedrībai.
10:28
It makes him a better student at school
Mudina viņu skolā labāk sākt mācīties,
10:34
because it inspires in him a sense of responsibility,
iedvešot atbildības sajūtu,
10:39
perseverance and punctuality that will greatly help him at school.
uzcītību un punktualitāti, kas lieliski palīdz mācībās.
10:41
Within the family, the parents' support is unconditional.
Ģimenē vecāki sniedz bezierunu atbalstu.
10:50
The child becomes a role model for both his parents,
Bērns kļūst par paraugu saviem vecākiem,
10:57
and this is very important for a poor child.
kas nabadzīgiem bērniem ir ļoti svarīgi.
11:01
Once the child discovers he is important to his family,
Tiklīdz kā bērns jūt, ka ir svarīgs savai ģimenei,
11:03
he begins to seek new ways of improving himself
viņš sāk meklēt jaunus veidus, kā sevi pilnveidot,
11:09
and hopes better for himself and his community.
un, cer uz labāku dzīvi sev un savējiem.
11:13
Also, he hopes for social and economic improvements for his own family.
Tāpat viņš cer uz sociālā un ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos savai ģimenei.
11:18
All this makes up a constructive and ascending social dynamic.
Tas viss veido konstruktīvu un augšupejošu sociālo dinamiku.
11:25
The large majority of our children belong, as I already mentioned,
Kā jau minēju, lielākā daļa mūsu bērnu pieder pie
11:32
to the most vulnerable strata of the Venezuelan population.
pašiem neaizsargātākajiem Venecuēlas sabiedrības slāņiem.
11:37
That encourages them to embrace new dreams, new goals,
Tas mudina viņus uz jauniem mērķiem un sapņiem,
11:41
and progress in the various opportunities
un progresu dažādu
11:46
that music has to offer.
mūzikas piedāvāto iespēju virzienā.
11:50
Finally, in the circle of the community,
Visbeidzot, sabiedriskā līmenī
11:52
the orchestras prove to be the creative spaces of culture
orķestri ir pierādījuši sevi kā radošas kultūras,
11:56
and sources of exchange and new meanings.
jaunu ideju un jēgas meklējumu avoti.
12:01
The spontaneity music has
Mūzikai piemītošā spontanitāte
12:03
excludes it as a luxury item and makes it a patrimony of society.
izdala to kā augstu vērtību un tādēļ tā nonāk sabiedrības paspārnē.
12:09
It's what makes a child play a violin at home,
Tas ir tas, kas liek bērnam mājās spēlēt vijoli,
12:16
while his father works in his carpentry.
kamēr viņa tēvs strādā savā galdnieka darbnīcā.
12:21
It's what makes a little girl play the clarinet at home,
Tas ir tas, kas liek mazajai meitenei mājās spēlēt klarneti,
12:25
while her mother does the housework.
kamēr viņas māte dara mājas darbus.
12:30
The idea is that the families join with pride and joy
Ideja ir tāda, ka ģimenes ar prieku un lepnumu
12:34
in the activities of the orchestras and the choirs
piedalās orķestru un koru aktivitātēs,
12:41
that their children belong to.
kurus apmeklē viņu bērni.
12:43
The huge spiritual world that music produces in itself,
Plašā garīgā pasaule, ko mūzika rada sevī,
12:45
which also lies within itself,
ko mūzika rada sevī,
12:50
ends up overcoming material poverty.
nomāc materiālo nabadzību.
12:53
From the minute a child's taught how to play an instrument,
Kopš tās minūtes, kad bērns sāk mācīties spēlēt kādu instrumentu,
12:57
he's no longer poor.
viņš vairs nav nabadzīgs.
12:59
He becomes a child in progress heading for a professional level,
Viņš kļūst par bērnu, kurš ir ceļā uz profesionālu izaugsmi,
13:01
who'll later become a full citizen.
par bērnu, kurš vēlāk kļūs par pilnvērtīgu pilsoni.
13:06
Needless to say that music is the number one prevention
Lieki piebilst, ka mūzika ir labākais līdzeklis cīņā pret
13:08
against prostitution, violence, bad habits,
visu degradējošo bērna dzīvē —
13:14
and everything degrading in the life of a child.
vardarbību, prostitūciju, sliktiem ieradumiem.
13:18
A few years ago, historian Arnold Toynbee
Pirms dažiem gadiem vēsturnieks Arnolds Toinbijs
13:23
said that the world was suffering a huge spiritual crisis.
teica, ka pasaule cieš no milzīgas garīgās krīzes.
13:29
Not an economic or social crisis, but a spiritual one.
Nevis ekonomiskas vai sociālas, bet tieši garīgas.
13:35
I believe that to confront such a crisis,
Es uzskatu, ka, lai stātos pretī šādai krīzei,
13:40
only art and religion can give proper answers to humanity,
pilnvērtīgas atbildes
13:46
to mankind's deepest aspirations,
uz cilvēces dziļākajiem centieniem
13:55
and to the historic demands of our times.
un mūsu laiku prasībām var sniegt tikai māksla un reliģija.
13:57
Education -- the synthesis of wisdom and knowledge --
Izglītība, gudrības un zināšanu sintēze,
14:01
is the means to strive for a more perfect, more aware,
ir līdzeklis ideālākas, zinošākas, cēlākas un taisnīgākas
14:09
more noble and more just society.
sabiedrības sasniegšanai.
14:18
With passion and enthusiasm we pay profound respects to TED
Ar aizrautību un entuziasmu mēs izsakām visdziļāko cieņu TED
14:20
for its outstanding humanism, the scope of its principles,
par tā izcilo cilvēcību, principiem,
14:34
for its open and generous promotion of young values.
un jaunu vērtību popularizēšanu.
14:43
We hope that TED can contribute in a full and fundamental way
Mēs ceram, ka TED var dot būtisku ieguldījumu
14:51
to the building of this new era in the teaching of music,
jaunas ēras veidošanā mūzikas pedagoģijā,
14:59
in which the social, communal, spiritual and vindicatory aims
kurā bērnu un pieaugušo sabiedriskie
15:03
of the child and the adolescent
un garīgie mērķi
15:11
become a beacon and a goal for a vast social mission.
kļūtu par vaduguni un mērķi plašākai sociālajai misijai.
15:13
No longer putting society at the service of art,
Vairs neliekot sabiedrībai kalpot mākslām,
15:18
and much less at the services of monopolies of the elite,
un vēl jo mazāk, augstākajiem slāņiem,
15:24
but instead art at the service of society,
bet tā vietā, ļaujot mākslai kalpot sabiedrībai,
15:28
at the service of the weakest, at the service of the children,
vājākajiem, bērniem,
15:32
at the service of the sick, at the service of the vulnerable,
slimiem un ievainojamākajiem,
15:36
and at the service of all those who cry for vindication
un tiem, kuru dvēseles alkst kļūt šķīstākas
15:41
through the spirit of their human condition
caur cilvēcības garu
15:46
and the raising up of their dignity.
un ceļot savu godu.
15:50
(Music)
(Mūzika)
15:52
(Applause)
(Aplausi)
15:56
CA: We are going live now to Caracas.
CA: Nu mēs tiešajā ēterā
15:57
We are going live to Caracas
pieslēgsimies Karakasai,
16:00
to hear Maestro Abreu's TED Prize wish.
lai dzirdētu Maestro Abreu „TED Prize“ vēlēšanos.
16:02
JA: Here is my TED Prize wish:
HA: Mana „TED Prize“ vēlēšanās
16:06
I wish that you'll help to create and document
ir šāda: Es vēlos, lai jūs palīdzat izveidot un dokumentēt
16:10
a special training program
īpašu treniņu programmu
16:15
for 50 gifted young musicians,
50 jauniem un talantīgiem mūziķiem,
16:19
passionate about their art and social justice,
kuri kaislīgi nodarbojas ar mākslu un sociālā taisnīguma veicināšanu
16:22
and dedicated to bringing El Sistema to the United States
un vēlas ieviest „El Sistema“ ASV
16:27
and other countries.
un citās valstīs.
16:33
Thank you very much.
Liels paldies.
16:35
(Applause)
(Aplausi)
16:37
Translated by Līga Greiškāne
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

About the speaker:

Jose Antonio Abreu - Maestro
Jose Antonio Abreu founded El Sistema ("the system") in 1975 to help poor Venezuelan kids learn to play a musical instrument and be part of an orchestra. 30 years on, El Sistema has seeded 102 youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

The gulf between the rich and the poor in Venezuela is one of the worst in the world. Jose Antonio Abreu, an economist, musician, and reformer, founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. After 30 years (and 10 political administrations), El Sistema is a nationwide organization of 102 youth orchestras, 55 children's orchestras, and 270 music centers -- and close to 250,000 young musicians.

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. The talented musicians have become a source of national pride. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, soon to be the music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic.

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is first and foremost about together­ness, a place where children learn to listen to each other and to respect one another.

More profile about the speaker
Jose Antonio Abreu | Speaker | TED.com