English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

Jose Antonio Abreu o deťoch, ktoré zmenila hudba

Filmed:
1,014,728 views

Jose Antonio Abreu je charizmatický zakladateľ systému mladežníckych orchestrov, ktorý tisíckam detí vo Venezuele zmenil život. V tomto príspevku sa podelí o svoj pozoruhodný príbeh a prezradí nám svoje želanie ceny TED-u, ktoré by mohlo mať vplyv na dianie v USA a aj inde vo svete.

- Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

ChrisChris AndersonAnderson: Let's now see the extraordinaryneobyčajný speechreč
Chris Anderson: Vypočujme si teraz výnimočný prejav,
00:18
that we capturedzachytený a couplepár weekstýždne agopred.
ktorý sme zachytili pred pár týždňami.
00:21
(MusicHudba)
(Hudba)
00:23
JoseJose AntonioAntonio AbreuAbreu: My deardrahá friendspriatelia, ladiesDámske and gentlemenpáni,
Jose Antonio Abreu: Drahí priatelia, dámy a páni,
00:32
I am overjoyedpřešťastný todaydnes
Dnes som veľmi šťastný,
00:37
at beingbytia awardedudelený the TEDTED PrizeCena
že som prevzal cenu TED-u
00:41
on behalfmenom of all
v mene všetkých
00:47
the distinguishedvýznačný musichudba teachersučitelia,
významných učiteľov hudby,
00:49
artistsumelci and educatorspedagógov from VenezuelaVenezuela
umelcov a vyučujúcich z Venezuely,
00:51
who have selflesslynezištne and loyallylojálne accompaniedspolu me for 35 yearsleta
ktorí ma 35 rokov nezištne a verne sprevádzali
00:59
in foundingzaloženie, growingrastúce and developingrozvíjanie in VenezuelaVenezuela
pri zakladaní a rozvíjaní celonárodného systému
01:03
the NationalNárodné SystemSystém of YouthMládež and Children'sDetské OrchestrasOrchestre and ChoirsSpevácke zbory.
mládežníckych a detských orchestrov a zborov vo Venezuele.
01:09
SinceOd I was a boychlapec,
Odmalička,
01:13
in my earlyzavčas childhooddetstva,
od veľmi útleho veku,
01:15
I always wanted to be a musicianhudobník,
som túžil byť hudobníkom
01:18
and, thank God, I madevyrobený it.
a vďaka Bohu, podarilo sa mi to.
01:21
From my teachersučitelia, my familyrodina and my communityspoločenstvo,
Moji učitelia, rodina a ľudia z okolia
01:25
I had all the necessarypotrebný supportpodpora to becomestať sa a musicianhudobník.
ma v tom dostatočne podporovali.
01:29
All my life I've dreamedzdalo
Celý svoj život som sníval o tom,
01:33
that all VenezuelanVenezuelský childrendeti
aby sa všetkým venezuelským deťom
01:35
have the samerovnaký opportunitypríležitosť that I had.
dostalo rovnakej príležitosti ako mne.
01:40
From that desiretúžba and from my heartSrdce
Z tejto túžby sa mi v hĺbke srdca
01:43
stemmedpramení the ideanápad to make musichudba
zrodila myšlienka umožniť ľuďom v mojej krajine,
01:49
a deephlboký and globalglobálnej realityrealita for my countrykrajina.
žiť hudbou intenzívnejšie a hlbšie v reálnom živote.
01:51
From the very first rehearsalskúška, I saw the brightbystrý futurebudúcnosť aheadvpred.
Už od prvého nácviku som tušil jasnú budúcnosť tohto programu.
01:57
Because the rehearsalskúška meantznamenalo a great challengevýzva to me.
Pretože nácvik znamenal pre mňa veľkú výzvu.
02:03
I had receivedobdržané a donationdar of 50 musichudba standsstojany
Venovali mi 50 stojanov,
02:09
to be used by 100 boyschlapci in that rehearsalskúška.
ktoré na tom nácviku malo používať 100 chlapcov.
02:14
When I arrivedprišiel at the rehearsalskúška, only 11 kidsdeti had shownzobrazené up,
Keď som prišiel na nácvik, bolo tam len 11 detí,
02:19
and I said to myselfja sám,
a povedal som si:
02:24
"Do I closeZavrieť the programprogram or multiplynásobiť these kidsdeti?"
"Skončím s tým programom alebo skúsim preň nadchnúť viac detí?"
02:26
I decidedrozhodol to facetvár the challengevýzva, and on that samerovnaký night,
Rozhodol som sa s tým popasovať a ešte v ten večer
02:32
I promisedsľúbil those 11 childrendeti I'd turnotočenie our orchestraorchester
som tým jedenástim deťom sľúbil, že sa náš orchester
02:37
into one of the leadingvedúci orchestrasorchestre in the worldsvet.
zaradí medzi popredné orchestre sveta.
02:41
Two monthsmesiaca agopred, I rememberedpamätal that promisesľub I madevyrobený,
Pred dvoma mesiacmi som si na ten sľub spomenul,
02:43
when a distinguishedvýznačný Englishangličtina critickritik
keď istý významný anglický kritik uverejnil v London Times článok,
02:50
publishedpublikovaný an articlečlánok in the LondonLondýn TimesKrát,
v ktorom sa zamýšľal nad otázkou,
02:52
askingpýta who could be the winnervíťaz of the OrchestraOrchester WorldSvet CupPohár.
kto sa stane víťazom Svetového pohára orchestrov.
02:57
He mentionedspomínaný fourštyri great worldsvet orchestrasorchestre,
Zmienil sa o štyroch veľkých svetových orchestroch
03:02
and the fifthpiaty one was Venezuela'sVenezuela YouthMládež SymphonySymfónia OrchestraOrchester.
a piatym bol Venezuelský mládežnícky symfonický orchester.
03:04
TodayDnes we can say
Dnes možno povedať,
03:11
that artumenie in LatinLatinskej AmericaAmerika
že umenie v Latinskej Amerike
03:13
is no longerdlhšie a monopolymonopol of eliteselity
už viac nie je výsadou elít,
03:17
and that it has becomestať sa a socialsociálny right,
ale stalo sa spoločenským právom,
03:23
a right for all the people.
právom všetkých ľudí.
03:25
ChildDieťa: There is no differencerozdiel here betweenmedzi classestriedy,
Dieťa: Nie sú tu žiadne rozdiely medzi vrstvami,
03:28
norani whitebiely or blackčierna, norani if you have moneypeniaze or not.
nezáleží na farbe pleti alebo na peniazoch.
03:33
SimplyJednoducho, if you are talentedtalentovaný,
Jednoducho, ak máte talent,
03:35
if you have the vocationposlanie and the will to be here,
ak vás to napĺňa a ak to chcete robiť,
03:39
you get in. You sharezdieľam with us and make musichudba.
môžete sa pridať a robiť s nami hudbu.
03:43
JAJA: DuringPočas the recentnedávny tourprehliadka
JA: Počas nedávneho turné
03:45
by the SimonSimon BolivarBolivar YouthMládež OrchestraOrchester of VenezuelaVenezuela
venezuelského Mládežníckeho orchestra Simona Bolivara
03:48
of U.S. and EuropeEurópa,
po Spojených štátoch a Európe
03:53
we saw how our musichudba movedpohyboval youngmladý audiencespublika
sme si všimli, ako naša hudba hlboko nadchla
03:55
to the bottomdno of theirich soulsduše,
mladé publikum,
04:00
how childrendeti and adolescentsdospievajúcich rushedponáhľal up to the stageštádium
ako sa deti a mladí náhlili k pódiu,
04:05
to receiveobdržať the jacketsbundy from our musicianshudobníci,
aby dostali saká od našich hudobníkov,
04:10
how the standingstojace ovationsovácie, sometimesniekedy 30 minutesminúty long,
ako sa niekedy až polhodinu trvajúce ovácie v stoji
04:13
seemedzdalo to last forevernavždy,
zdali byť nekonečné,
04:21
and how the publicverejnosť, after the concertkoncert was over,
a ako ľudia po koncerte vyšli na ulicu,
04:23
wentšiel out into the streetpouličné to greetpozdraviť our youngmladý people in triumphtriumf.
aby s jasotom pozdravili našu mládež.
04:26
This meantznamenalo not only an artisticumelecký triumphtriumf,
To neznamenalo len umelecký úspech,
04:31
but alsotaktiež a profoundhlboký emotionalcitový sympathysúcit
ale aj hlboké citové sympatie
04:37
betweenmedzi the publicverejnosť of the mostväčšina advancedpokročilý nationsnárody of the worldsvet
verejnosti najrozvinutejších krajín sveta
04:41
and the musicalhudobné youthmladosti of LatinLatinskej AmericaAmerika,
k hudobne nadanej mládeži z Latinskej Ameriky,
04:47
as seenvidieť in VenezuelaVenezuela,
ako v prípade Venezuely,
04:49
givingdávať these audiencespublika a messagespráva of musichudba, vitalityvitalita, energyenergie,
keď mladí hudobníci odovzdali obecenstvu odkaz
04:51
enthusiasmnadšenie and strengthpevnosť.
hudby, vitality, energie, nadšenia a sily.
05:00
In its essenceesencie, the orchestraorchester and the choirspevácky zbor
Vo svojej podstate sú orchester a zbor
05:02
are much more than artisticumelecký structuresštruktúry.
oveľa viac než len umelecké telesá.
05:07
They are examplespríklady and schoolsškoly of socialsociálny life,
Sú príkladom a školou spoločenského života,
05:11
because to singspievať and to playhrať togetherspolu
pretože spievať a hrať v kolektíve znamená
05:15
meansprostriedky to intimatelydôverne coexistvedľa seba
byť v úzkom kontakte s ostatnými
05:17
towardk perfectiondokonalosť and excellenceexcelentnosti,
a približovať sa spoločne k dokonalosti a veľkoleposti
05:22
followingnasledujúce a strictprísny disciplinedisciplína of organizationorganizácie and coordinationkoordinácia
dodržiavaním prísnej disciplíny organizácie a koordinácie,
05:27
in orderobjednať to seekusilovať the harmonicharmonické interdependencevzájomná závislosť
s cieľom nájsť harmonické prepojenie
05:33
of voiceshlasy and instrumentsnástroje.
hlasov a nástrojov.
05:35
That's how they buildvybudovať a spiritduch of solidaritysolidarita
Takto si medzi sebou vytvárajú
05:37
and fraternitybratstvo amongmedzi them,
pocit solidarity a súdržnosti,
05:40
developvypracovať theirich self-esteemvlastné-úcta
pestujú sebaúctu
05:42
and fosterpodporovať the ethicaletický and aestheticalestetické valueshodnoty
a prehlbujú etické a estetické hodnoty,
05:45
relatedpríbuzný to the musichudba in all its senseszmysly.
súvisiace s hudbou vo všetkých jej významoch.
05:50
This is why musichudba is immenselynesmierne importantdôležitý
Preto je hudba nesmierne dôležitá
05:54
in the awakeningprebudenie of sensibilitycitlivosť, in the forgingkovanie of valueshodnoty
pri vzbudzovaní citlivosti, pri upevňovaní hodnôt
05:58
and in the trainingvýcvik of youngstersmladí ľudia
a pri výučbe mladých,
06:04
to teachvyučovať other kidsdeti.
aby vedeli učiť ďalšie deti.
06:06
ChildDieťa: After all this time here,
Dieťa: Po všetkom tom čase, ktorý tu človek strávi,
06:08
musichudba is life.
je hudba život.
06:10
Nothing elseinak.
Nič iné.
06:12
MusicHudba is life.
Hudba je život.
06:14
JAJA: EachKaždý teenagerteenager and childdieťa in ElEl SistemaSistema has his ownvlastný storypríbeh,
JA: Každé dieťa a tínedžer v El Sistema má svoj príbeh,
06:18
and they are all importantdôležitý and of great significancevýznam to me.
a na všetkých mi veľmi záleží a veľa pre mňa znamenajú.
06:23
Let me mentionspomenúť the casepúzdro of EdicsonEdicson RuizRuiz.
Spomeniem prípad Edicsona Ruiza,
06:30
He is a boychlapec from a parishfarnosť in CaracasCaracas
chlapca z jednej farnosti v Karakase,
06:36
who passionatelyvášnivo attendedsa zúčastnil to his doubledvojitý bassbasová gitara lessonsvyučovanie
ktorý s veľkým oduševnením chodieval na hodiny kontrabasu
06:41
at the SanSan Agustin'sAgustin's JuniorJunior OrchestraOrchester.
v Mládežníckom orchestri svätého Augustína.
06:46
With his effortsnaha,
Vlastným úsilím
06:50
and the supportpodpora of his mothermatka, his familyrodina and his communityspoločenstvo,
a s podporou matky, celej rodiny a okolia
06:52
he becamesa stal a principalhlavné memberčlen
sa stal hlavným členom
06:57
in the doubledvojitý bassbasová gitara segmentsegment of the BerlinBerlín PhilharmonicFilharmónia OrchestraOrchester.
kontrabasovej sekcie Berlínskej filharmónie.
06:59
We have anotherďalší well-knownznámy casepúzdro -- GustavoGustavo DudamelDudamela.
Máme aj ďalší známy prípad - Gustava Dudamela.
07:03
He startedzahájená as a boychlapec memberčlen of the children'sdetský orchestraorchester
Ako chlapec začínal v detskom orchestri
07:08
in his hometownrodné mesto, BarquisimetoBarquisimeto.
vo svojom rodnom meste, v Barquisimete.
07:12
There, he grewrástol as a violinisthuslista and as a conductordirigent.
Tu rástol ako huslista a dirigent.
07:14
He becamesa stal the conductordirigent of Venezuela'sVenezuela juniorJunior orchestrasorchestre,
Stal sa dirigentom venezuelských juniorských orchestrov
07:20
and todaydnes conductsvykonáva the world'ssvete greatestnajväčší orchestrasorchestre.
a dnes diriguje najlepšie orchestre na svete.
07:25
He is the musicalhudobné directorriaditeľ of LosLos AngelesAngeles PhilharmonicFilharmónia,
Je hudobným riaditeľom filharmónie v Los Angeles,
07:29
and is still the overallcelkovo leadervodca of Venezuela'sVenezuela juniorJunior orchestrasorchestre.
ale je stále aj hlavný vedúci venezuelských juniorských orchestrov.
07:34
He was the conductordirigent of the GothenburgGöteborgu SymphonySymfónia OrchestraOrchester,
Bol dirigentom Gothenburgského symfonického orchestra
07:38
and he's an unbeatablebezkonkurenčné examplepríklad
a je vynikajúcim príkladom
07:40
for youngmladý musicianshudobníci in LatinLatinskej AmericaAmerika and the worldsvet.
pre mladých hudobníkov v Latinskej Amerike a na celom svete.
07:44
The structureštruktúra of ElEl SistemaSistema
Štruktúra siete El Sistema
07:48
is basedzaložené on a newNový and flexiblepružný managingriadenie styleštýl
je založená na novej a flexibilnej forme vedenia,
07:50
adaptedprispôsobený to the featuresVlastnosti of eachkaždý communityspoločenstvo and regionkraj,
ktorá sa prispôsobuje podmienkam každej obce a regiónu
07:57
and todaydnes attendsnavštevuje to 300,000 childrendeti of the lowerdolná and middleprostredný classtrieda
a dnes ju vo Venezuele navštevuje až do 300 000 detí
08:03
all over VenezuelaVenezuela.
z nižšej a strednej vrstvy.
08:09
It's a programprogram of socialsociálny rescuezáchrana
Je to program sociálnej záchrany
08:11
and deephlboký culturalkultúrne transformationpremena
a hlbokej kultúrnej premeny,
08:15
designednavrhol for the wholecelý VenezuelanVenezuelský societyspoločnosť
zriadený pre celú venezuelskú verejnosť.
08:19
with absolutelyabsolútne no distinctionsvyznamenania whatsoevervôbec,
El Sistema nevidí žiadne rozdiely medzi členmi,
08:23
but emphasizings dôrazom na the vulnerablezraniteľný and endangeredohrozené socialsociálny groupsskupiny.
no osobitý dôraz kladie na zraniteľné a ohrozené sociálne skupiny.
08:25
The effectúčinok of ElEl SistemaSistema is feltplsť in threetri fundamentalzákladné circleskruhy:
Pôsobenie El Sistema možno sledovať v troch základných kruhoch:
08:32
in the personalosobné/socialsociálny circlekružnice,
v osobnom/spoločenskom kruhu,
08:37
in the familyrodina circlekružnice and in the communityspoločenstvo.
v kruhu rodiny a v komunite.
08:40
In the personalosobné/socialsociálny circlekružnice,
V osobnom/spoločenskom kruhu
08:45
the childrendeti in the orchestrasorchestre and choirsspevácke zbory
deti v orchestroch a zboroch
08:47
developvypracovať theirich intellectualintelektuálne and emotionalcitový sidebočné.
rozvíjajú svoju intelektuálnu a citovú stránku.
08:52
The musichudba becomesstáva a sourcezdroj
Hudba sa stáva zdrojom
08:56
for developingrozvíjanie the dimensionsrozmery of the humančlovek beingbytia,
nových rozmerov ľudskej bytosti,
08:58
thusteda elevatingpovýšenie the spiritduch
a tak povznáša ducha
09:02
and leadingvedúci man to a fullplne developmentvývoj of his personalityosobnosť.
a nabáda človeka naplno rozvíjať svoju osobnosť.
09:04
So, the emotionalcitový and intellectualintelektuálne profitszisky are hugeobrovský --
Takže z citového a intelektuálneho hľadiska človek na tom veľa získa,
09:08
the acquisitionobstaranie of leadershipvodcovstva, teachingvyučovanie and trainingvýcvik principleszásady,
nadobudne schopnosť viesť, učí seba i druhých zásadovosti,
09:15
the sensezmysel of commitmentzáväzok, responsibilityzodpovednosť,
rozvíja zmysel pre povinnosť a zodpovednosť,
09:24
generosityštedrosť and dedicationvenovanie to othersostatné,
štedrosť a ochotu venovať sa ostatným
09:26
and the individualjednotlivec contributionpríspevok to achievedosiahnuť great collectivekolektívne goalsCiele.
a ako jednotlivec prispieva k dosiahnutiu cieľov kolektívu.
09:30
All this leadsvodiče to the developmentvývoj of self-esteemvlastné-úcta and confidencedôvera.
To všetko vedie k rozvíjaniu sebaúcty a sebadôvery.
09:37
MotherMatka TeresaTeresa of CalcuttaKalkata
Matka Tereza z Kalkaty
09:44
insistedtrval na tom, on something that always impresseddojem me:
trvala na niečom, čo na mňa vždy veľmi zapôsobilo:
09:49
the mostväčšina miserablebiedny and tragictragický thing about povertychudoba
najbiednejšou a najtragickejšou vecou na chudobe
09:53
is not the lacknedostatok of breadchlieb or roofstrecha,
nie je nedostatok chleba či chýbajúca strecha nad hlavou,
09:58
but the feelingpocit of beingbytia no-onenikto --
ale pocit nebyť nikým,
10:03
the feelingpocit of not beingbytia anyoneniekto,
nič neznamenať,
10:07
the lacknedostatok of identificationIdentifikácia,
strata identity,
10:09
the lacknedostatok of publicverejnosť esteemsebaúcty.
strata úcty v spoločnosti.
10:14
That's why the child'sdieťaťa developmentvývoj
Cez osobný rozlet
10:20
in the orchestraorchester and the choirspevácky zbor
v orchestri a zbore
10:23
providesposkytuje him with a nobleušľachtilý identityidentita
dieťa nadobúda váženú identitu
10:26
and makesznačky him a rolerole modelModel for his familyrodina and communityspoločenstvo.
a stáva sa vzorom pre svoju rodinu a okolie.
10:28
It makesznačky him a better studentštudent at schoolškolské
V škole sa vďaka tomu tiež zlepšuje,
10:34
because it inspiresinšpiruje in him a sensezmysel of responsibilityzodpovednosť,
pretože ho to učí zodpovednosti,
10:39
perseverancevytrvalosť and punctualitypresnosť that will greatlyznačne help him at schoolškolské.
vytrvalosti a dochvíľnosti, čo sa mu v škole veľmi zíde.
10:41
WithinV rámci the familyrodina, the parents'rodičia' supportpodpora is unconditionalbezpodmienečná.
V rodine rodičia dieťa bezvýhradne podporujú.
10:50
The childdieťa becomesstáva a rolerole modelModel for bothoboje his parentsrodičia,
Dieťa sa stáva vzorom pre oboch svojich rodičov,
10:57
and this is very importantdôležitý for a poorchudobný childdieťa.
a to je pre chudobné dieťa veľmi dôležité.
11:01
OnceRaz the childdieťa discoverszistí he is importantdôležitý to his familyrodina,
Keď dieťa pocíti, že jeho rodine mu na ňom záleží,
11:03
he beginszačína to seekusilovať newNový waysspôsoby of improvingzlepšovanie himselfsám
začne hľadať nové spôsoby, ako sa zlepšovať
11:09
and hopesnádeje better for himselfsám and his communityspoločenstvo.
a dúfa v lepší život pre seba a svoju komunitu.
11:13
AlsoTiež, he hopesnádeje for socialsociálny and economicekonomický improvementsvylepšenia for his ownvlastný familyrodina.
Rovnako dúfa v zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie svojej rodiny.
11:18
All this makesznačky up a constructivekonštruktívny and ascendingvzostupne socialsociálny dynamicdynamický.
To všetko tvorí konštruktívnu a stúpajúcu spoločenskú dynamiku.
11:25
The largeveľký majorityväčšina of our childrendeti belongpatriť, as I already mentionedspomínaný,
Drvivá väčšina našich detí patrí, ako som spomenul,
11:32
to the mostväčšina vulnerablezraniteľný stratastrata of the VenezuelanVenezuelský populationpopulácia.
k najzraniteľnejším vrstvám venezuelského obyvateľstva.
11:37
That encouragespovzbudzuje them to embraceobjatie newNový dreamssny, newNový goalsCiele,
To v nich prebúdza túžbu snívať nové sny, ísť za novými cieľmi,
11:41
and progresspokrok in the variousrôzny opportunitiespríležitosti
a chopiť sa mnohých príležitostí,
11:46
that musichudba has to offerponuka.
ktoré hudba ponúka.
11:50
FinallyNakoniec, in the circlekružnice of the communityspoločenstvo,
A nakoniec, v rámci komunity,
11:52
the orchestrasorchestre provedokázať to be the creativetvorivé spacespriestory of culturekultúra
sa orchestre osvedčili ako kreatívne miesta kultúry,
11:56
and sourceszdroje of exchangevýmena and newNový meaningsvýznamy.
zdroje výmeny skúseností a nových ideí.
12:01
The spontaneityspontánnosť musichudba has
Vďaka svojej spontánnosti hudba nie je výsadou istých vrstiev,
12:03
excludesvylučuje it as a luxuryluxus itempoložka and makesznačky it a patrimonydedičstva of societyspoločnosť.
ale dedičstvom celej spoločnosti.
12:09
It's what makesznačky a childdieťa playhrať a violinhusle at home,
Je to dôvod, prečo dieťa hrá doma na husle,
12:16
while his fatherotec workspráce in his carpentrytesárske práce.
zatiaľ čo otec tesár je v práci.
12:21
It's what makesznačky a little girldievča playhrať the clarinetklarinet at home,
Je to dôvod, prečo dievčatko hrá doma na klarinet,
12:25
while her mothermatka does the houseworkPráca v domácnosti.
kým jej matka robí domáce práce.
12:30
The ideanápad is that the familiesrodiny joinpripojiť with pridePride and joypotešenie
Myšlienkou je zapojiť rodiny s hrdosťou a radosťou
12:34
in the activitiesaktivity of the orchestrasorchestre and the choirsspevácke zbory
do činností orchestrov a zborov,
12:41
that theirich childrendeti belongpatriť to.
ktoré ich deti navštevujú.
12:43
The hugeobrovský spiritualduchovný worldsvet that musichudba producesprodukuje in itselfsám,
Veľký duchovný svet, ktorý hudba sama vytvára,
12:45
whichktorý alsotaktiež lieslži withinvnútri itselfsám,
ktorý je v nej ukrytý,
12:50
endskonce up overcomingprekonávanie materialmateriál povertychudoba.
nakoniec prekoná materiálnu chudobu.
12:53
From the minuteminúta a child'sdieťaťa taughtučil how to playhrať an instrumentprístroj,
Od chvíle, keď sa dieťa začne učiť hrať na hudobný nástroj,
12:57
he's no longerdlhšie poorchudobný.
už viac nie je chudobné.
12:59
He becomesstáva a childdieťa in progresspokrok headingnadpis for a professionalprofesionálny levelhladina,
Dieťa neustále napreduje s cieľom dosiahnuť úroveň profesionálneho hudobníka
13:01
who'llkto budete laterneskôr becomestať sa a fullplne citizenobčan.
a neskôr sa stane plnohodnotným členom spoločnosti.
13:06
NeedlessZbytočné to say that musichudba is the numberčíslo one preventionprevencia
Hudba je pravdaže najlepšia prevencia
13:08
againstproti prostitutionprostitúcia, violencenásilia, badzlý habitszvyky,
prostitúcie, násilia, zlozvykov,
13:14
and everything degradingponižujúce in the life of a childdieťa.
a všetkého potupného v živote dieťaťa.
13:18
A fewmálo yearsleta agopred, historianhistorik ArnoldArnold ToynbeeToynbee
Historik Arnold Toynbee pred pár rokmi povedal,
13:23
said that the worldsvet was sufferingutrpenie a hugeobrovský spiritualduchovný crisiskríza.
že svet sa zmieta v obrovskej duchovnej kríze.
13:29
Not an economicekonomický or socialsociálny crisiskríza, but a spiritualduchovný one.
Nie hospodárskej či sociálnej, ale duchovnej.
13:35
I believe that to confrontkonfrontovať suchtaký a crisiskríza,
Podľa mňa len umenie a náboženstvo môžu pomôcť preklenúť takúto krízu
13:40
only artumenie and religionnáboženstvo can give propersprávne answersodpovede to humanityľudskosť,
a dať ľudstvu správne odpovede
13:46
to mankind'sľudstva deepestnajhlbšie aspirationsašpirácie,
na naše najhlbšie túžby
13:55
and to the historichistorický demandspožiadavky of our timesdoba.
a historicky významné otázky našej doby.
13:57
EducationVzdelávanie -- the synthesissyntéza of wisdommúdrosť and knowledgevedomosti --
Vzdelanie, syntéza múdrosti a poznatkov,
14:01
is the meansprostriedky to striveusilovať sa for a more perfectperfektný, more awarevedomý,
je prostriedkom úsilia o dokonalejšiu, uvedomelejšiu,
14:09
more nobleušľachtilý and more just societyspoločnosť.
šľachetnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.
14:18
With passionvášeň and enthusiasmnadšenie we payplatiť profoundhlboký respectspozdravy to TEDTED
So zanietením a oduševnením vzdávame TED-u hlbokú úctu
14:20
for its outstandingvynikajúci humanismhumanizmus, the scoperozsah of its principleszásady,
za mimoriadnu ľudskosť a zásady,
14:34
for its openotvorený and generousštedrý promotionpovýšenie of youngmladý valueshodnoty.
za otvorené a štedré šírenie mladých hodnôt.
14:43
We hopenádej that TEDTED can contributeprispieť in a fullplne and fundamentalzákladné way
Dúfame, že TED môže zásadne a v plnom rozsahu prispieť
14:51
to the buildingbudova of this newNový eraéra in the teachingvyučovanie of musichudba,
k nastoleniu novej éry vo výučbe hudby,
14:59
in whichktorý the socialsociálny, communalkomunálne, spiritualduchovný and vindicatoryvindicatory aimsciele
v ktorej sa sociálne, komunálne, duchovné, opodstatnené ciele
15:03
of the childdieťa and the adolescentdospievajúci
dieťaťa a adolescenta
15:11
becomestať sa a beaconBeacon and a goalcieľ for a vastnesmierny socialsociálny missionposlanie.
stanú symbolom a métou rozsiahleho sociálneho poslania.
15:13
No longerdlhšie puttinguvedenie societyspoločnosť at the serviceslužba of artumenie,
Spoločnosť tak nebude viac slúžiť umeniu,
15:18
and much lessmenej at the servicesslužby of monopoliesMonopoly of the eliteelita,
rovnako oveľa menej monopolu elít,
15:24
but insteadnamiesto artumenie at the serviceslužba of societyspoločnosť,
ale namiesto toho bude umenie slúžiť spoločnosti,
15:28
at the serviceslužba of the weakestnajslabší, at the serviceslužba of the childrendeti,
tým najslabším, deťom,
15:32
at the serviceslužba of the sickchorý, at the serviceslužba of the vulnerablezraniteľný,
chorým, zraniteľným
15:36
and at the serviceslužba of all those who cryvýkrik for vindicationrehabilitácia
a tým, ktorí prahnú po spravodlivosti
15:41
throughskrz the spiritduch of theirich humančlovek conditionpodmienka
cez ducha svojej ľudskej prirodzenosti
15:46
and the raisingzdvíhanie up of theirich dignitydôstojnosť.
a pozdvihnutie ich dôstojnosti.
15:50
(MusicHudba)
(Hudba)
15:52
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
15:56
CACA: We are going livežiť now to CaracasCaracas.
CA: Presunieme sa teraz naživo do Karakasu.
15:57
We are going livežiť to CaracasCaracas
Presunieme sa teraz naživo do Karakasu, aby sme si vypočuli želanie,
16:00
to hearpočuť MaestroMaestro Abreu'sAbreu je TEDTED PrizeCena wishpriať.
s akým sa na TED obracia majster Abreu.
16:02
JAJA: Here is my TEDTED PrizeCena wishpriať:
JA: Takto znie moje želanie ceny TED-u:
16:06
I wishpriať that you'llbudete help to createvytvoriť and documentdokument
Želám si, aby ste pomohli vytvoriť a dokumentovať
16:10
a specialšpeciálna trainingvýcvik programprogram
špeciálny učebný program
16:15
for 50 giftednadaný youngmladý musicianshudobníci,
pre 50 nadaných mladých hudobníkov
16:19
passionatevášnivý about theirich artumenie and socialsociálny justicespravodlivosť,
zanietených pre umenie a sociálnu spravodlivosť
16:22
and dedicatedoddaný to bringingprinášať ElEl SistemaSistema to the UnitedVeľká StatesŠtáty
a odhodlaných priniesť El Sistema do Spojených štátov
16:27
and other countrieskrajiny.
a iných krajín.
16:33
Thank you very much.
Veľmi pekne ďakujem.
16:35
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
16:37
Translated by Monika Križanovičová
Reviewed by Janka Pazurikova

▲Back to top

About the speaker:

José Antonio Abreu - Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

In Venezuela, the gulf between rich and poor is one of the starkest in the world. José Antonio Abreu -- economist, musician and reformer -- founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. Four decades on, El Sistema is a nationwide network of youth orchestras, choirs and music centers -- and more than 750,000 young musicians. 

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic. These talented musicians are a source of national pride

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is a place where children learn to listen to each other and to respect one another. This idea has rippled out to 55 countries -- from Afghanistan to Wales. With the 2009 TED Prize, Abreu created the Sistema Fellows Program, an iniative to train music educators passionate about social justice in the United States. Sistema Fellows have planted youth orchestras in 20 American cities, teaching more than 5,000 students. 

More profile about the speaker
José Antonio Abreu | Speaker | TED.com