English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

Jose Antonio Abreu o deťoch, ktoré zmenila hudba

Filmed
Views 962,713

Jose Antonio Abreu je charizmatický zakladateľ systému mladežníckych orchestrov, ktorý tisíckam detí vo Venezuele zmenil život. V tomto príspevku sa podelí o svoj pozoruhodný príbeh a prezradí nám svoje želanie ceny TED-u, ktoré by mohlo mať vplyv na dianie v USA a aj inde vo svete.

- Maestro
Jose Antonio Abreu founded El Sistema ("the system") in 1975 to help poor Venezuelan kids learn to play a musical instrument and be part of an orchestra. 30 years on, El Sistema has seeded 102 youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

Chris Anderson: Let's now see the extraordinary speech
Chris Anderson: Vypočujme si teraz výnimočný prejav,
00:18
that we captured a couple weeks ago.
ktorý sme zachytili pred pár týždňami.
00:21
(Music)
(Hudba)
00:23
Jose Antonio Abreu: My dear friends, ladies and gentlemen,
Jose Antonio Abreu: Drahí priatelia, dámy a páni,
00:32
I am overjoyed today
Dnes som veľmi šťastný,
00:37
at being awarded the TED Prize
že som prevzal cenu TED-u
00:41
on behalf of all
v mene všetkých
00:47
the distinguished music teachers,
významných učiteľov hudby,
00:49
artists and educators from Venezuela
umelcov a vyučujúcich z Venezuely,
00:51
who have selflessly and loyally accompanied me for 35 years
ktorí ma 35 rokov nezištne a verne sprevádzali
00:59
in founding, growing and developing in Venezuela
pri zakladaní a rozvíjaní celonárodného systému
01:03
the National System of Youth and Children's Orchestras and Choirs.
mládežníckych a detských orchestrov a zborov vo Venezuele.
01:09
Since I was a boy,
Odmalička,
01:13
in my early childhood,
od veľmi útleho veku,
01:15
I always wanted to be a musician,
som túžil byť hudobníkom
01:18
and, thank God, I made it.
a vďaka Bohu, podarilo sa mi to.
01:21
From my teachers, my family and my community,
Moji učitelia, rodina a ľudia z okolia
01:25
I had all the necessary support to become a musician.
ma v tom dostatočne podporovali.
01:29
All my life I've dreamed
Celý svoj život som sníval o tom,
01:33
that all Venezuelan children
aby sa všetkým venezuelským deťom
01:35
have the same opportunity that I had.
dostalo rovnakej príležitosti ako mne.
01:40
From that desire and from my heart
Z tejto túžby sa mi v hĺbke srdca
01:43
stemmed the idea to make music
zrodila myšlienka umožniť ľuďom v mojej krajine,
01:49
a deep and global reality for my country.
žiť hudbou intenzívnejšie a hlbšie v reálnom živote.
01:51
From the very first rehearsal, I saw the bright future ahead.
Už od prvého nácviku som tušil jasnú budúcnosť tohto programu.
01:57
Because the rehearsal meant a great challenge to me.
Pretože nácvik znamenal pre mňa veľkú výzvu.
02:03
I had received a donation of 50 music stands
Venovali mi 50 stojanov,
02:09
to be used by 100 boys in that rehearsal.
ktoré na tom nácviku malo používať 100 chlapcov.
02:14
When I arrived at the rehearsal, only 11 kids had shown up,
Keď som prišiel na nácvik, bolo tam len 11 detí,
02:19
and I said to myself,
a povedal som si:
02:24
"Do I close the program or multiply these kids?"
"Skončím s tým programom alebo skúsim preň nadchnúť viac detí?"
02:26
I decided to face the challenge, and on that same night,
Rozhodol som sa s tým popasovať a ešte v ten večer
02:32
I promised those 11 children I'd turn our orchestra
som tým jedenástim deťom sľúbil, že sa náš orchester
02:37
into one of the leading orchestras in the world.
zaradí medzi popredné orchestre sveta.
02:41
Two months ago, I remembered that promise I made,
Pred dvoma mesiacmi som si na ten sľub spomenul,
02:43
when a distinguished English critic
keď istý významný anglický kritik uverejnil v London Times článok,
02:50
published an article in the London Times,
v ktorom sa zamýšľal nad otázkou,
02:52
asking who could be the winner of the Orchestra World Cup.
kto sa stane víťazom Svetového pohára orchestrov.
02:57
He mentioned four great world orchestras,
Zmienil sa o štyroch veľkých svetových orchestroch
03:02
and the fifth one was Venezuela's Youth Symphony Orchestra.
a piatym bol Venezuelský mládežnícky symfonický orchester.
03:04
Today we can say
Dnes možno povedať,
03:11
that art in Latin America
že umenie v Latinskej Amerike
03:13
is no longer a monopoly of elites
už viac nie je výsadou elít,
03:17
and that it has become a social right,
ale stalo sa spoločenským právom,
03:23
a right for all the people.
právom všetkých ľudí.
03:25
Child: There is no difference here between classes,
Dieťa: Nie sú tu žiadne rozdiely medzi vrstvami,
03:28
nor white or black, nor if you have money or not.
nezáleží na farbe pleti alebo na peniazoch.
03:33
Simply, if you are talented,
Jednoducho, ak máte talent,
03:35
if you have the vocation and the will to be here,
ak vás to napĺňa a ak to chcete robiť,
03:39
you get in. You share with us and make music.
môžete sa pridať a robiť s nami hudbu.
03:43
JA: During the recent tour
JA: Počas nedávneho turné
03:45
by the Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela
venezuelského Mládežníckeho orchestra Simona Bolivara
03:48
of U.S. and Europe,
po Spojených štátoch a Európe
03:53
we saw how our music moved young audiences
sme si všimli, ako naša hudba hlboko nadchla
03:55
to the bottom of their souls,
mladé publikum,
04:00
how children and adolescents rushed up to the stage
ako sa deti a mladí náhlili k pódiu,
04:05
to receive the jackets from our musicians,
aby dostali saká od našich hudobníkov,
04:10
how the standing ovations, sometimes 30 minutes long,
ako sa niekedy až polhodinu trvajúce ovácie v stoji
04:13
seemed to last forever,
zdali byť nekonečné,
04:21
and how the public, after the concert was over,
a ako ľudia po koncerte vyšli na ulicu,
04:23
went out into the street to greet our young people in triumph.
aby s jasotom pozdravili našu mládež.
04:26
This meant not only an artistic triumph,
To neznamenalo len umelecký úspech,
04:31
but also a profound emotional sympathy
ale aj hlboké citové sympatie
04:37
between the public of the most advanced nations of the world
verejnosti najrozvinutejších krajín sveta
04:41
and the musical youth of Latin America,
k hudobne nadanej mládeži z Latinskej Ameriky,
04:47
as seen in Venezuela,
ako v prípade Venezuely,
04:49
giving these audiences a message of music, vitality, energy,
keď mladí hudobníci odovzdali obecenstvu odkaz
04:51
enthusiasm and strength.
hudby, vitality, energie, nadšenia a sily.
05:00
In its essence, the orchestra and the choir
Vo svojej podstate sú orchester a zbor
05:02
are much more than artistic structures.
oveľa viac než len umelecké telesá.
05:07
They are examples and schools of social life,
Sú príkladom a školou spoločenského života,
05:11
because to sing and to play together
pretože spievať a hrať v kolektíve znamená
05:15
means to intimately coexist
byť v úzkom kontakte s ostatnými
05:17
toward perfection and excellence,
a približovať sa spoločne k dokonalosti a veľkoleposti
05:22
following a strict discipline of organization and coordination
dodržiavaním prísnej disciplíny organizácie a koordinácie,
05:27
in order to seek the harmonic interdependence
s cieľom nájsť harmonické prepojenie
05:33
of voices and instruments.
hlasov a nástrojov.
05:35
That's how they build a spirit of solidarity
Takto si medzi sebou vytvárajú
05:37
and fraternity among them,
pocit solidarity a súdržnosti,
05:40
develop their self-esteem
pestujú sebaúctu
05:42
and foster the ethical and aesthetical values
a prehlbujú etické a estetické hodnoty,
05:45
related to the music in all its senses.
súvisiace s hudbou vo všetkých jej významoch.
05:50
This is why music is immensely important
Preto je hudba nesmierne dôležitá
05:54
in the awakening of sensibility, in the forging of values
pri vzbudzovaní citlivosti, pri upevňovaní hodnôt
05:58
and in the training of youngsters
a pri výučbe mladých,
06:04
to teach other kids.
aby vedeli učiť ďalšie deti.
06:06
Child: After all this time here,
Dieťa: Po všetkom tom čase, ktorý tu človek strávi,
06:08
music is life.
je hudba život.
06:10
Nothing else.
Nič iné.
06:12
Music is life.
Hudba je život.
06:14
JA: Each teenager and child in El Sistema has his own story,
JA: Každé dieťa a tínedžer v El Sistema má svoj príbeh,
06:18
and they are all important and of great significance to me.
a na všetkých mi veľmi záleží a veľa pre mňa znamenajú.
06:23
Let me mention the case of Edicson Ruiz.
Spomeniem prípad Edicsona Ruiza,
06:30
He is a boy from a parish in Caracas
chlapca z jednej farnosti v Karakase,
06:36
who passionately attended to his double bass lessons
ktorý s veľkým oduševnením chodieval na hodiny kontrabasu
06:41
at the San Agustin's Junior Orchestra.
v Mládežníckom orchestri svätého Augustína.
06:46
With his effort,
Vlastným úsilím
06:50
and the support of his mother, his family and his community,
a s podporou matky, celej rodiny a okolia
06:52
he became a principal member
sa stal hlavným členom
06:57
in the double bass segment of the Berlin Philharmonic Orchestra.
kontrabasovej sekcie Berlínskej filharmónie.
06:59
We have another well-known case -- Gustavo Dudamel.
Máme aj ďalší známy prípad - Gustava Dudamela.
07:03
He started as a boy member of the children's orchestra
Ako chlapec začínal v detskom orchestri
07:08
in his hometown, Barquisimeto.
vo svojom rodnom meste, v Barquisimete.
07:12
There, he grew as a violinist and as a conductor.
Tu rástol ako huslista a dirigent.
07:14
He became the conductor of Venezuela's junior orchestras,
Stal sa dirigentom venezuelských juniorských orchestrov
07:20
and today conducts the world's greatest orchestras.
a dnes diriguje najlepšie orchestre na svete.
07:25
He is the musical director of Los Angeles Philharmonic,
Je hudobným riaditeľom filharmónie v Los Angeles,
07:29
and is still the overall leader of Venezuela's junior orchestras.
ale je stále aj hlavný vedúci venezuelských juniorských orchestrov.
07:34
He was the conductor of the Gothenburg Symphony Orchestra,
Bol dirigentom Gothenburgského symfonického orchestra
07:38
and he's an unbeatable example
a je vynikajúcim príkladom
07:40
for young musicians in Latin America and the world.
pre mladých hudobníkov v Latinskej Amerike a na celom svete.
07:44
The structure of El Sistema
Štruktúra siete El Sistema
07:48
is based on a new and flexible managing style
je založená na novej a flexibilnej forme vedenia,
07:50
adapted to the features of each community and region,
ktorá sa prispôsobuje podmienkam každej obce a regiónu
07:57
and today attends to 300,000 children of the lower and middle class
a dnes ju vo Venezuele navštevuje až do 300 000 detí
08:03
all over Venezuela.
z nižšej a strednej vrstvy.
08:09
It's a program of social rescue
Je to program sociálnej záchrany
08:11
and deep cultural transformation
a hlbokej kultúrnej premeny,
08:15
designed for the whole Venezuelan society
zriadený pre celú venezuelskú verejnosť.
08:19
with absolutely no distinctions whatsoever,
El Sistema nevidí žiadne rozdiely medzi členmi,
08:23
but emphasizing the vulnerable and endangered social groups.
no osobitý dôraz kladie na zraniteľné a ohrozené sociálne skupiny.
08:25
The effect of El Sistema is felt in three fundamental circles:
Pôsobenie El Sistema možno sledovať v troch základných kruhoch:
08:32
in the personal/social circle,
v osobnom/spoločenskom kruhu,
08:37
in the family circle and in the community.
v kruhu rodiny a v komunite.
08:40
In the personal/social circle,
V osobnom/spoločenskom kruhu
08:45
the children in the orchestras and choirs
deti v orchestroch a zboroch
08:47
develop their intellectual and emotional side.
rozvíjajú svoju intelektuálnu a citovú stránku.
08:52
The music becomes a source
Hudba sa stáva zdrojom
08:56
for developing the dimensions of the human being,
nových rozmerov ľudskej bytosti,
08:58
thus elevating the spirit
a tak povznáša ducha
09:02
and leading man to a full development of his personality.
a nabáda človeka naplno rozvíjať svoju osobnosť.
09:04
So, the emotional and intellectual profits are huge --
Takže z citového a intelektuálneho hľadiska človek na tom veľa získa,
09:08
the acquisition of leadership, teaching and training principles,
nadobudne schopnosť viesť, učí seba i druhých zásadovosti,
09:15
the sense of commitment, responsibility,
rozvíja zmysel pre povinnosť a zodpovednosť,
09:24
generosity and dedication to others,
štedrosť a ochotu venovať sa ostatným
09:26
and the individual contribution to achieve great collective goals.
a ako jednotlivec prispieva k dosiahnutiu cieľov kolektívu.
09:30
All this leads to the development of self-esteem and confidence.
To všetko vedie k rozvíjaniu sebaúcty a sebadôvery.
09:37
Mother Teresa of Calcutta
Matka Tereza z Kalkaty
09:44
insisted on something that always impressed me:
trvala na niečom, čo na mňa vždy veľmi zapôsobilo:
09:49
the most miserable and tragic thing about poverty
najbiednejšou a najtragickejšou vecou na chudobe
09:53
is not the lack of bread or roof,
nie je nedostatok chleba či chýbajúca strecha nad hlavou,
09:58
but the feeling of being no-one --
ale pocit nebyť nikým,
10:03
the feeling of not being anyone,
nič neznamenať,
10:07
the lack of identification,
strata identity,
10:09
the lack of public esteem.
strata úcty v spoločnosti.
10:14
That's why the child's development
Cez osobný rozlet
10:20
in the orchestra and the choir
v orchestri a zbore
10:23
provides him with a noble identity
dieťa nadobúda váženú identitu
10:26
and makes him a role model for his family and community.
a stáva sa vzorom pre svoju rodinu a okolie.
10:28
It makes him a better student at school
V škole sa vďaka tomu tiež zlepšuje,
10:34
because it inspires in him a sense of responsibility,
pretože ho to učí zodpovednosti,
10:39
perseverance and punctuality that will greatly help him at school.
vytrvalosti a dochvíľnosti, čo sa mu v škole veľmi zíde.
10:41
Within the family, the parents' support is unconditional.
V rodine rodičia dieťa bezvýhradne podporujú.
10:50
The child becomes a role model for both his parents,
Dieťa sa stáva vzorom pre oboch svojich rodičov,
10:57
and this is very important for a poor child.
a to je pre chudobné dieťa veľmi dôležité.
11:01
Once the child discovers he is important to his family,
Keď dieťa pocíti, že jeho rodine mu na ňom záleží,
11:03
he begins to seek new ways of improving himself
začne hľadať nové spôsoby, ako sa zlepšovať
11:09
and hopes better for himself and his community.
a dúfa v lepší život pre seba a svoju komunitu.
11:13
Also, he hopes for social and economic improvements for his own family.
Rovnako dúfa v zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie svojej rodiny.
11:18
All this makes up a constructive and ascending social dynamic.
To všetko tvorí konštruktívnu a stúpajúcu spoločenskú dynamiku.
11:25
The large majority of our children belong, as I already mentioned,
Drvivá väčšina našich detí patrí, ako som spomenul,
11:32
to the most vulnerable strata of the Venezuelan population.
k najzraniteľnejším vrstvám venezuelského obyvateľstva.
11:37
That encourages them to embrace new dreams, new goals,
To v nich prebúdza túžbu snívať nové sny, ísť za novými cieľmi,
11:41
and progress in the various opportunities
a chopiť sa mnohých príležitostí,
11:46
that music has to offer.
ktoré hudba ponúka.
11:50
Finally, in the circle of the community,
A nakoniec, v rámci komunity,
11:52
the orchestras prove to be the creative spaces of culture
sa orchestre osvedčili ako kreatívne miesta kultúry,
11:56
and sources of exchange and new meanings.
zdroje výmeny skúseností a nových ideí.
12:01
The spontaneity music has
Vďaka svojej spontánnosti hudba nie je výsadou istých vrstiev,
12:03
excludes it as a luxury item and makes it a patrimony of society.
ale dedičstvom celej spoločnosti.
12:09
It's what makes a child play a violin at home,
Je to dôvod, prečo dieťa hrá doma na husle,
12:16
while his father works in his carpentry.
zatiaľ čo otec tesár je v práci.
12:21
It's what makes a little girl play the clarinet at home,
Je to dôvod, prečo dievčatko hrá doma na klarinet,
12:25
while her mother does the housework.
kým jej matka robí domáce práce.
12:30
The idea is that the families join with pride and joy
Myšlienkou je zapojiť rodiny s hrdosťou a radosťou
12:34
in the activities of the orchestras and the choirs
do činností orchestrov a zborov,
12:41
that their children belong to.
ktoré ich deti navštevujú.
12:43
The huge spiritual world that music produces in itself,
Veľký duchovný svet, ktorý hudba sama vytvára,
12:45
which also lies within itself,
ktorý je v nej ukrytý,
12:50
ends up overcoming material poverty.
nakoniec prekoná materiálnu chudobu.
12:53
From the minute a child's taught how to play an instrument,
Od chvíle, keď sa dieťa začne učiť hrať na hudobný nástroj,
12:57
he's no longer poor.
už viac nie je chudobné.
12:59
He becomes a child in progress heading for a professional level,
Dieťa neustále napreduje s cieľom dosiahnuť úroveň profesionálneho hudobníka
13:01
who'll later become a full citizen.
a neskôr sa stane plnohodnotným členom spoločnosti.
13:06
Needless to say that music is the number one prevention
Hudba je pravdaže najlepšia prevencia
13:08
against prostitution, violence, bad habits,
prostitúcie, násilia, zlozvykov,
13:14
and everything degrading in the life of a child.
a všetkého potupného v živote dieťaťa.
13:18
A few years ago, historian Arnold Toynbee
Historik Arnold Toynbee pred pár rokmi povedal,
13:23
said that the world was suffering a huge spiritual crisis.
že svet sa zmieta v obrovskej duchovnej kríze.
13:29
Not an economic or social crisis, but a spiritual one.
Nie hospodárskej či sociálnej, ale duchovnej.
13:35
I believe that to confront such a crisis,
Podľa mňa len umenie a náboženstvo môžu pomôcť preklenúť takúto krízu
13:40
only art and religion can give proper answers to humanity,
a dať ľudstvu správne odpovede
13:46
to mankind's deepest aspirations,
na naše najhlbšie túžby
13:55
and to the historic demands of our times.
a historicky významné otázky našej doby.
13:57
Education -- the synthesis of wisdom and knowledge --
Vzdelanie, syntéza múdrosti a poznatkov,
14:01
is the means to strive for a more perfect, more aware,
je prostriedkom úsilia o dokonalejšiu, uvedomelejšiu,
14:09
more noble and more just society.
šľachetnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.
14:18
With passion and enthusiasm we pay profound respects to TED
So zanietením a oduševnením vzdávame TED-u hlbokú úctu
14:20
for its outstanding humanism, the scope of its principles,
za mimoriadnu ľudskosť a zásady,
14:34
for its open and generous promotion of young values.
za otvorené a štedré šírenie mladých hodnôt.
14:43
We hope that TED can contribute in a full and fundamental way
Dúfame, že TED môže zásadne a v plnom rozsahu prispieť
14:51
to the building of this new era in the teaching of music,
k nastoleniu novej éry vo výučbe hudby,
14:59
in which the social, communal, spiritual and vindicatory aims
v ktorej sa sociálne, komunálne, duchovné, opodstatnené ciele
15:03
of the child and the adolescent
dieťaťa a adolescenta
15:11
become a beacon and a goal for a vast social mission.
stanú symbolom a métou rozsiahleho sociálneho poslania.
15:13
No longer putting society at the service of art,
Spoločnosť tak nebude viac slúžiť umeniu,
15:18
and much less at the services of monopolies of the elite,
rovnako oveľa menej monopolu elít,
15:24
but instead art at the service of society,
ale namiesto toho bude umenie slúžiť spoločnosti,
15:28
at the service of the weakest, at the service of the children,
tým najslabším, deťom,
15:32
at the service of the sick, at the service of the vulnerable,
chorým, zraniteľným
15:36
and at the service of all those who cry for vindication
a tým, ktorí prahnú po spravodlivosti
15:41
through the spirit of their human condition
cez ducha svojej ľudskej prirodzenosti
15:46
and the raising up of their dignity.
a pozdvihnutie ich dôstojnosti.
15:50
(Music)
(Hudba)
15:52
(Applause)
(Potlesk)
15:56
CA: We are going live now to Caracas.
CA: Presunieme sa teraz naživo do Karakasu.
15:57
We are going live to Caracas
Presunieme sa teraz naživo do Karakasu, aby sme si vypočuli želanie,
16:00
to hear Maestro Abreu's TED Prize wish.
s akým sa na TED obracia majster Abreu.
16:02
JA: Here is my TED Prize wish:
JA: Takto znie moje želanie ceny TED-u:
16:06
I wish that you'll help to create and document
Želám si, aby ste pomohli vytvoriť a dokumentovať
16:10
a special training program
špeciálny učebný program
16:15
for 50 gifted young musicians,
pre 50 nadaných mladých hudobníkov
16:19
passionate about their art and social justice,
zanietených pre umenie a sociálnu spravodlivosť
16:22
and dedicated to bringing El Sistema to the United States
a odhodlaných priniesť El Sistema do Spojených štátov
16:27
and other countries.
a iných krajín.
16:33
Thank you very much.
Veľmi pekne ďakujem.
16:35
(Applause)
(Potlesk)
16:37
Translated by Monika Križanovičová
Reviewed by Janka Pazurikova

▲Back to top

About the speaker:

Jose Antonio Abreu - Maestro
Jose Antonio Abreu founded El Sistema ("the system") in 1975 to help poor Venezuelan kids learn to play a musical instrument and be part of an orchestra. 30 years on, El Sistema has seeded 102 youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

The gulf between the rich and the poor in Venezuela is one of the worst in the world. Jose Antonio Abreu, an economist, musician, and reformer, founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. After 30 years (and 10 political administrations), El Sistema is a nationwide organization of 102 youth orchestras, 55 children's orchestras, and 270 music centers -- and close to 250,000 young musicians.

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. The talented musicians have become a source of national pride. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, soon to be the music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic.

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is first and foremost about together­ness, a place where children learn to listen to each other and to respect one another.

More profile about the speaker
Jose Antonio Abreu | Speaker | TED.com