English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

Хосе Антоніо Абреу про дітей, яких змінила музика

Filmed
Views 962,713

Хосе Антоніо Абреу - харизматичний засновник системи юнацьких оркестрів, які змінили життя тисяч венесуельських дітей. У своїй промові він ділиться своєю захоплюючою історією і озвучує своє бажання "TED Prize", яке може справити значний вплив на США й інші країни.

- Maestro
Jose Antonio Abreu founded El Sistema ("the system") in 1975 to help poor Venezuelan kids learn to play a musical instrument and be part of an orchestra. 30 years on, El Sistema has seeded 102 youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

Chris Anderson: Let's now see the extraordinary speech
Крис Андерсон: давайте зараз подивимось незвичайну промову
00:18
that we captured a couple weeks ago.
яку ми зняли кілька тижнів тому.
00:21
(Music)
Музика
00:23
Jose Antonio Abreu: My dear friends, ladies and gentlemen,
Хосе Антоніо Абреу: Мої любі друзі, пані та панове,
00:32
I am overjoyed today
я дуже щасливий сьогодні
00:37
at being awarded the TED Prize
бути нагородженим премією TED
00:41
on behalf of all
і від імені всіх
00:47
the distinguished music teachers,
видатних вчителів музики,
00:49
artists and educators from Venezuela
митців і викладачів Венесуели,
00:51
who have selflessly and loyally accompanied me for 35 years
які 35 років самовіддано і вірно допомагали мені
00:59
in founding, growing and developing in Venezuela
у заснуванні та розвитку у Венесуелі
01:03
the National System of Youth and Children's Orchestras and Choirs.
Національної Системи Юнацьких і Дитячих Оркестрів і Хорів.
01:09
Since I was a boy,
Ще коли я був хлопчиком,
01:13
in my early childhood,
у ранньому дитинстві
01:15
I always wanted to be a musician,
я завжди хотів бути музикантом.
01:18
and, thank God, I made it.
Слава Богу, мені це вдалося.
01:21
From my teachers, my family and my community,
Від своїх вчителів, родини і громади
01:25
I had all the necessary support to become a musician.
я мав усю необхідну підтримку, щоб стати музикантом.
01:29
All my life I've dreamed
Усе своє життя я мріяв,
01:33
that all Venezuelan children
щоб усі венесуельські діти
01:35
have the same opportunity that I had.
мали таку саму можливість, яку мав я.
01:40
From that desire and from my heart
Від цього бажання та від мого серця
01:43
stemmed the idea to make music
явилася ідея зробити музику
01:49
a deep and global reality for my country.
фундаментальною і всеохопною реальністю моєї країни.
01:51
From the very first rehearsal, I saw the bright future ahead.
Вже на першій репетиції я побачив світле майбутнє.
01:57
Because the rehearsal meant a great challenge to me.
Тому що для мене ця репетиція була великим викликом.
02:03
I had received a donation of 50 music stands
Я отримав пожертвування на 50 пюпітрів
02:09
to be used by 100 boys in that rehearsal.
для 100 дітей, які мусили брати участь у тій репетиції.
02:14
When I arrived at the rehearsal, only 11 kids had shown up,
Коли я прибув на репетицію, я побачив тільки 11 дітей
02:19
and I said to myself,
і я сказав собі,
02:24
"Do I close the program or multiply these kids?"
"Чи я закриваю програму, чи я збільшую кількість дітей"
02:26
I decided to face the challenge, and on that same night,
Я вирішив прийняти виклик, і в той вечір
02:32
I promised those 11 children I'd turn our orchestra
я пообіцяв цим 11 дітям, що перетворю наш оркестр
02:37
into one of the leading orchestras in the world.
на один із ведучих оркестрів світу.
02:41
Two months ago, I remembered that promise I made,
Два місяці тому я згадав про цю обіцянку,
02:43
when a distinguished English critic
коли видатний англійський критик
02:50
published an article in the London Times,
опублікував статтю у Лондон Таймс,
02:52
asking who could be the winner of the Orchestra World Cup.
де ставив питання, хто би міг перемогти у Чемпіонаті Світу серед Оркестрів.
02:57
He mentioned four great world orchestras,
Він згадав 4 великих світових оркестри
03:02
and the fifth one was Venezuela's Youth Symphony Orchestra.
і п'ятим був Юнацький Симфонічний Оркестр Венесуели.
03:04
Today we can say
Сьогодні ми можемо сказати,
03:11
that art in Latin America
що мистецтво у Латинській Америці
03:13
is no longer a monopoly of elites
більше не є монополією еліт
03:17
and that it has become a social right,
і що воно стало соціальним правом,
03:23
a right for all the people.
правом для всіх людей.
03:25
Child: There is no difference here between classes,
Дитина: Тут немає відмінності між класами,
03:28
nor white or black, nor if you have money or not.
ні між білими й чорними, ні між багатими й бідними.
03:33
Simply, if you are talented,
Просто, якщо ти талановитий,
03:35
if you have the vocation and the will to be here,
якщо у тебе є покликання і воля бути тут,
03:39
you get in. You share with us and make music.
ти приходиш до нас і ми граємо музику.
03:43
JA: During the recent tour
ХА: Під час недавнього туру
03:45
by the Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela
Юнацького Оркестру Венесуели Симона Болівара
03:48
of U.S. and Europe,
по США та Європі
03:53
we saw how our music moved young audiences
ми бачили, як наша музика вражала молодих глядачів
03:55
to the bottom of their souls,
до глибини душі,
04:00
how children and adolescents rushed up to the stage
як діти та підлітки поспішали до сцени,
04:05
to receive the jackets from our musicians,
щоб отримати піджаки від наших музикантів,
04:10
how the standing ovations, sometimes 30 minutes long,
як нам аплодували стоячи по 30 хвилин,
04:13
seemed to last forever,
і ми думали, це ніколи не кінчиться,
04:21
and how the public, after the concert was over,
і як публіка після концерту
04:23
went out into the street to greet our young people in triumph.
виходила на вулицю, щоб привітати наших молодих музикантів.
04:26
This meant not only an artistic triumph,
Це означало не тільки художній успіх,
04:31
but also a profound emotional sympathy
а також глибоку емоційну симпатію
04:37
between the public of the most advanced nations of the world
між публікою найбільш розвинених націй світу
04:41
and the musical youth of Latin America,
і молодими музикантами Латинської Америці,
04:47
as seen in Venezuela,
венесуельцями,
04:49
giving these audiences a message of music, vitality, energy,
які передавали слухачам ідеї музики, життєвості, енергії
04:51
enthusiasm and strength.
ентузіазму та сили
05:00
In its essence, the orchestra and the choir
По своїй суті оркестр і хор
05:02
are much more than artistic structures.
це значно більше ніж об'єднання музикантів.
05:07
They are examples and schools of social life,
Вони є прикладами і школами соціального життя,
05:11
because to sing and to play together
тому що співати і грати разом
05:15
means to intimately coexist
означає тісно спів-існувати
05:17
toward perfection and excellence,
для досягнення досконалості і бездоганності,
05:22
following a strict discipline of organization and coordination
дотримуючись суворої дисципліни організації і координації
05:27
in order to seek the harmonic interdependence
для того, щоб досягнути гармонічного звучання
05:33
of voices and instruments.
голосів та інструментів.
05:35
That's how they build a spirit of solidarity
Таким чином вони створюють дух солідарності
05:37
and fraternity among them,
і братерства поміж них,
05:40
develop their self-esteem
розвивають свою самовпевненість
05:42
and foster the ethical and aesthetical values
і виховують етичні та естетичні цінності,
05:45
related to the music in all its senses.
пов'язані з музикою у всіх її сенсах.
05:50
This is why music is immensely important
Ось чому музика дуже важлива
05:54
in the awakening of sensibility, in the forging of values
для пробудження сприйнятливості, для формування цінностей
05:58
and in the training of youngsters
і для підготовки молоді
06:04
to teach other kids.
до навчання інших дітей.
06:06
Child: After all this time here,
Дитина: За весь час, що я провів тут,
06:08
music is life.
музика стала моїм життям.
06:10
Nothing else.
Нічого більше.
06:12
Music is life.
Музика є життя.
06:14
JA: Each teenager and child in El Sistema has his own story,
ХА: Кожний підліток і кожна дитина в Системі має власну історію,
06:18
and they are all important and of great significance to me.
і вони всі важливі і мають велике значення для мене.
06:23
Let me mention the case of Edicson Ruiz.
Дозвольте мені згадати випадок Едиксона Руіза.
06:30
He is a boy from a parish in Caracas
Це хлопець з парафії у Каракасі,
06:36
who passionately attended to his double bass lessons
який захоплено відвідував уроки гри на контрабасі
06:41
at the San Agustin's Junior Orchestra.
у оркестрі Святого Августина.
06:46
With his effort,
Завдяки своїм зусиллям,
06:50
and the support of his mother, his family and his community,
та підтримці його матері, його родини і громади,
06:52
he became a principal member
він став провідним членом
06:57
in the double bass segment of the Berlin Philharmonic Orchestra.
секції контрабасів Берлінського Філармонічного Оркестру.
06:59
We have another well-known case -- Gustavo Dudamel.
У нас є інший добре відомий приклад - Густаво Дудамель.
07:03
He started as a boy member of the children's orchestra
Він починав учасником дитячого оркестру
07:08
in his hometown, Barquisimeto.
у його рідному місті Баркісимето.
07:12
There, he grew as a violinist and as a conductor.
Там він розвивався як віолончеліст і диригент.
07:14
He became the conductor of Venezuela's junior orchestras,
Він став диригентом Венесуельських юнацьких оркестрів
07:20
and today conducts the world's greatest orchestras.
і тепер диригує найвидатнішими оркестрами світу.
07:25
He is the musical director of Los Angeles Philharmonic,
Він є музикальним керівником Філармонії Лос-Анджелеса
07:29
and is still the overall leader of Venezuela's junior orchestras.
і продовжує бути загальним керівником юнацьких оркестрів Венесуели.
07:34
He was the conductor of the Gothenburg Symphony Orchestra,
Він був диригентом Гетеборзького Симфонічного Оркестру,
07:38
and he's an unbeatable example
і він є неперевершеним прикладом
07:40
for young musicians in Latin America and the world.
для молодих музикантів Латинської Америці і світу.
07:44
The structure of El Sistema
Структура Системи
07:48
is based on a new and flexible managing style
заснована на новому і гнучкому стилі керівництва,
07:50
adapted to the features of each community and region,
адаптованого до особливостей кожної громади, кожного регіону.
07:57
and today attends to 300,000 children of the lower and middle class
Сьогодні вона підтримує 300 тисяч дітей нижчої та середньої верстви
08:03
all over Venezuela.
по всій Венесуелі.
08:09
It's a program of social rescue
Це програма соціальної допомоги
08:11
and deep cultural transformation
та глибокої культурної трансформації,
08:15
designed for the whole Venezuelan society
яка призначена для всього суспільства Венесуели,
08:19
with absolutely no distinctions whatsoever,
без будь-яких відмінностей,
08:23
but emphasizing the vulnerable and endangered social groups.
але з акцентом на вразливі та незахищені соціальні групи.
08:25
The effect of El Sistema is felt in three fundamental circles:
Вплив Системи особливо помітний у трьох ключових галузях --
08:32
in the personal/social circle,
у приватній/соціальній сфері,
08:37
in the family circle and in the community.
у колі сім'ї та у громаді.
08:40
In the personal/social circle,
У приватній/соціальній сфері
08:45
the children in the orchestras and choirs
діти з оркестрів та хорів
08:47
develop their intellectual and emotional side.
розвиваються інтелектуально та емоційно.
08:52
The music becomes a source
Музика стає джерелом
08:56
for developing the dimensions of the human being,
різнобічного розвитку людини,
08:58
thus elevating the spirit
підносить дух
09:02
and leading man to a full development of his personality.
і призводить людину до повноцінного розвитку її особистості.
09:04
So, the emotional and intellectual profits are huge --
І дійсно, емоційна та інтелектуальна користь від цього величезна --
09:08
the acquisition of leadership, teaching and training principles,
отримання лідерських якостей, уміння навчати та вчитися,
09:15
the sense of commitment, responsibility,
почуття відповідальності та обов'язку,
09:24
generosity and dedication to others,
щедрості та відданості іншим,
09:26
and the individual contribution to achieve great collective goals.
та усвідомлення індивідуального внеску у досягнення спільної мети.
09:30
All this leads to the development of self-esteem and confidence.
Все це призводить до розвитку почуття власної гідності та упевненості в собі.
09:37
Mother Teresa of Calcutta
Мати Тереза Калькутська
09:44
insisted on something that always impressed me:
наполягала на ідеї, яка мене завжди вражала --
09:49
the most miserable and tragic thing about poverty
найсумніше і найтрагічніше в бідності -
09:53
is not the lack of bread or roof,
це не відсутність хліба або даху над головою,
09:58
but the feeling of being no-one --
це відчуття того, що ти ніхто,
10:03
the feeling of not being anyone,
і ніким не станеш,
10:07
the lack of identification,
відсутність самоідентифікації
10:09
the lack of public esteem.
відсутність суспільної поваги.
10:14
That's why the child's development
Тому розвиток дитини
10:20
in the orchestra and the choir
в оркестрі та в хорі
10:23
provides him with a noble identity
створює йому благородний образ
10:26
and makes him a role model for his family and community.
та робить його зразком для наслідування для його сім'ї та оточення.
10:28
It makes him a better student at school
Дитина починає краще вчитися,
10:34
because it inspires in him a sense of responsibility,
тому що це вселяє почуття відповідальності,
10:39
perseverance and punctuality that will greatly help him at school.
наполегливість та пунктуальність, які дуже допомагають у школі.
10:41
Within the family, the parents' support is unconditional.
У сім'ї безумовно важлива підтримка батьків.
10:50
The child becomes a role model for both his parents,
Дитина стає зразком для наслідування для обох батьків,
10:57
and this is very important for a poor child.
і це надзвичайно важливо для бідних дітей.
11:01
Once the child discovers he is important to his family,
Як тільки дитина виявляє, що вона важлива для своєї родини,
11:03
he begins to seek new ways of improving himself
вона починає шукати нові шляхи для розвитку
11:09
and hopes better for himself and his community.
і хоче кращого для себе та свого оточення.
11:13
Also, he hopes for social and economic improvements for his own family.
Дитина також сподівається на покращення соціального та економічного становища своєї родини.
11:18
All this makes up a constructive and ascending social dynamic.
Це забезпечує конструктивний та динамічний соціальний розвиток.
11:25
The large majority of our children belong, as I already mentioned,
Як я вже згадував, більшість наших дітей належить
11:32
to the most vulnerable strata of the Venezuelan population.
до найбільш вразливих верств населення Венесуели.
11:37
That encourages them to embrace new dreams, new goals,
Це спонукає їх до нових мрій, нових цілей,
11:41
and progress in the various opportunities
спонукає прогресувати завдяки можливостям,
11:46
that music has to offer.
які пропонує музика.
11:50
Finally, in the circle of the community,
Нарешті, на рівні громади,
11:52
the orchestras prove to be the creative spaces of culture
оркестр стає творчим осередком культури,
11:56
and sources of exchange and new meanings.
і джерелом передачі нових ідей.
12:01
The spontaneity music has
Невимушеність музики
12:03
excludes it as a luxury item and makes it a patrimony of society.
перетворює її з предмету розкоші в надбання суспільства.
12:09
It's what makes a child play a violin at home,
Саме це спонукає дитину грати вдома на скрипці,
12:16
while his father works in his carpentry.
поки її батько працює в столярній майстерні.
12:21
It's what makes a little girl play the clarinet at home,
Саме це спонукає маленьку дівчину грати вдома на кларнеті,
12:25
while her mother does the housework.
поки її мати займається домашнім господарством.
12:30
The idea is that the families join with pride and joy
Ідея полягає в тому, що сім'ї з гордістю та радістю беруть участь
12:34
in the activities of the orchestras and the choirs
у діяльності оркестрів та хорів,
12:41
that their children belong to.
до яких належать їх діти.
12:43
The huge spiritual world that music produces in itself,
Величезний духовний світ, який породжує музика,
12:45
which also lies within itself,
який полягає у ній самій,
12:50
ends up overcoming material poverty.
перемагає матеріальну бідність.
12:53
From the minute a child's taught how to play an instrument,
З тієї хвилини, коли дитина починає вчитися грати на інструменті,
12:57
he's no longer poor.
вона перестає бути бідною.
12:59
He becomes a child in progress heading for a professional level,
Вона стає дитиною, яка прагне до професійного рівня,
13:01
who'll later become a full citizen.
яка пізніше буде повноцінним громадянином.
13:06
Needless to say that music is the number one prevention
Зайве говорити, що музика є засобом номер один
13:08
against prostitution, violence, bad habits,
проти проституції, насильства, поганих звичок
13:14
and everything degrading in the life of a child.
і всього принизливого у житті дитини.
13:18
A few years ago, historian Arnold Toynbee
Кілька років тому історик Арнольд Тойнбі
13:23
said that the world was suffering a huge spiritual crisis.
сказав, що світ переживає глибоку духовну кризу.
13:29
Not an economic or social crisis, but a spiritual one.
Не економічну або соціальну кризу, а кризу духовності.
13:35
I believe that to confront such a crisis,
Я вважаю, що протистояти кризі
13:40
only art and religion can give proper answers to humanity,
можуть тільки мистецтво і релігія, які можуть дати вірні відповіді для людства
13:46
to mankind's deepest aspirations,
на його найпотаємніші прагнення
13:55
and to the historic demands of our times.
та на історичні потреби нашого часу.
13:57
Education -- the synthesis of wisdom and knowledge --
Освіта, як синтез мудрості та знання,
14:01
is the means to strive for a more perfect, more aware,
допомагає суспільству стати більш досконалим, більш свідомим,
14:09
more noble and more just society.
більш благородним і більш справедливим.
14:18
With passion and enthusiasm we pay profound respects to TED
З задоволенням та ентузіазмом ми висловлюємо ТЕD нашу повагу
14:20
for its outstanding humanism, the scope of its principles,
за його видатний гуманізм, його ідеали,
14:34
for its open and generous promotion of young values.
його відкриту та безкорисливу підтримку нових цінностей.
14:43
We hope that TED can contribute in a full and fundamental way
Ми сподіваємося, що ТЕD може зробити істотний внесок
14:51
to the building of this new era in the teaching of music,
у будівництво нової ери музичної освіти,
14:59
in which the social, communal, spiritual and vindicatory aims
у якій соціальні, колективні та духовні цілі
15:03
of the child and the adolescent
дитини та підлітка
15:11
become a beacon and a goal for a vast social mission.
стануть маяком та метою великої соціальної місії.
15:13
No longer putting society at the service of art,
Суспільство більше не має служити мистецтву
15:18
and much less at the services of monopolies of the elite,
і набагато менше служити еліті,
15:24
but instead art at the service of society,
але замість цього мистецтво стає на службу суспільству,
15:28
at the service of the weakest, at the service of the children,
на службу самим слабким, на службу дітям,
15:32
at the service of the sick, at the service of the vulnerable,
на службу хворим, на службу незахищеним
15:36
and at the service of all those who cry for vindication
і на службу всім тим, кому потрібен захист
15:41
through the spirit of their human condition
через покращення умов життя людини
15:46
and the raising up of their dignity.
та підвищення почуття власної гідності.
15:50
(Music)
(Музика)
15:52
(Applause)
(Оплески)
15:56
CA: We are going live now to Caracas.
КА: Зараз почнеться пряма трансляція з Каракаса.
15:57
We are going live to Caracas
Ми рухаємося до Каракаса,
16:00
to hear Maestro Abreu's TED Prize wish.
щоб почути бажання маестро Абреу в зв'язку з отриманням премії ТЕD.
16:02
JA: Here is my TED Prize wish:
ХА: Ось моє бажання --
16:06
I wish that you'll help to create and document
я хочу, щоб ви допомогли створити та оформити документи
16:10
a special training program
для спеціальної навчальної програми
16:15
for 50 gifted young musicians,
для 50 талановитих молодих музикантів,
16:19
passionate about their art and social justice,
які захоплені своєю творчістю та вірять в соціальну справедливість
16:22
and dedicated to bringing El Sistema to the United States
і присвячені ідеї донести Систему до Сполучених Штатів
16:27
and other countries.
та інших країн.
16:33
Thank you very much.
Дуже вам дякую.
16:35
(Applause)
(Оплески)
16:37
Translated by Alexey Farenyuk
Reviewed by Mariana Kukhtyn

▲Back to top

About the speaker:

Jose Antonio Abreu - Maestro
Jose Antonio Abreu founded El Sistema ("the system") in 1975 to help poor Venezuelan kids learn to play a musical instrument and be part of an orchestra. 30 years on, El Sistema has seeded 102 youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

The gulf between the rich and the poor in Venezuela is one of the worst in the world. Jose Antonio Abreu, an economist, musician, and reformer, founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. After 30 years (and 10 political administrations), El Sistema is a nationwide organization of 102 youth orchestras, 55 children's orchestras, and 270 music centers -- and close to 250,000 young musicians.

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. The talented musicians have become a source of national pride. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, soon to be the music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic.

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is first and foremost about together­ness, a place where children learn to listen to each other and to respect one another.

More profile about the speaker
Jose Antonio Abreu | Speaker | TED.com