English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

Jose Antonio Abreu o dzieciach przemienionych muzyką

Filmed:
1,014,728 views

Jose Antonio Abreu to charyzmatyczny założyciel systemu młodzieżowych orkiestr, który odmienił życie tysiącom dzieci w Wenezueli. Dzieli się on tutaj swoją niesamowitą historią i odkrywa życzenie TED Prize, które może wywrzeć ogromny wpływ na życie młodzieży w USA i innych krajach świata.

- Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

ChrisChris AndersonAnderson: Let's now see the extraordinaryniezwykły speechprzemówienie
Chris Anderson: Zobaczmy teraz nadzwyczajne przemówienie,
00:18
that we capturedschwytany a couplepara weekstygodnie agotemu.
nagrane kilka tygodni temu.
00:21
(MusicMuzyka)
(Muzyka)
00:23
JoseJose AntonioAntonio AbreuAbreu: My deardrogi friendsprzyjaciele, ladiesdamski and gentlemenpanowie,
Jose Antonio Abreu: Moi drodzy przyjaciele, Panie i Panowie,
00:32
I am overjoyeduszczęśliwiony todaydzisiaj
jestem dzisiaj przepełniony szczęściem
00:37
at beingistota awardednagrodzony the TEDTED PrizeNagrody
z powodu otrzymania nagrody TED Prize
00:41
on behalfimieniu of all
w imieniu wszystkich
00:47
the distinguishedwybitny musicmuzyka teachersnauczyciele,
wybitnych nauczycieli muzyki,
00:49
artistsartyści and educatorsnauczyciele from VenezuelaWenezuela
artystów i pedagogów z Wenezueli,
00:51
who have selflesslybezinteresownie and loyallylojalnie accompaniedwraz z me for 35 yearslat
którzy bezinteresownie i lojalnie towarzyszyli mi przez 35 lat
00:59
in foundingzałożenie, growingrozwój and developingrozwijanie in VenezuelaWenezuela
w zakładaniu i rozwijaniu w Wenezueli
01:03
the NationalKrajowe SystemSystemu of YouthMłodość and Children'sDla dzieci OrchestrasOrkiestr and ChoirsChóry.
Krajowego Systemu Dziecięcych i Młodzieżowych Orkiestr i Chórów.
01:09
SinceOd I was a boychłopak,
Odkąd byłem chłopcem,
01:13
in my earlywcześnie childhooddzieciństwo,
już we wczesnym dzieciństwie,
01:15
I always wanted to be a musicianmuzyk,
zawsze chciałem być muzykiem
01:18
and, thank God, I madezrobiony it.
i dzięki Bogu, udało mi się.
01:21
From my teachersnauczyciele, my familyrodzina and my communityspołeczność,
Od moich nauczycieli, rodziny i środowiska
01:25
I had all the necessaryniezbędny supportwsparcie to becomestają się a musicianmuzyk.
dostałem wszelką pomoc potrzebną, by zostać muzykiem.
01:29
All my life I've dreamedśnić
Całe życie marzyłem
01:33
that all VenezuelanWenezuelski childrendzieci
by wszystkie wenezuelskie dzieci
01:35
have the samepodobnie opportunityokazja that I had.
miały te same możliwości, jakie ja miałem.
01:40
From that desirepragnienie and from my heartserce
Z tego pragnienia i prosto z mojego serca
01:43
stemmedwynikała the ideapomysł to make musicmuzyka
narodziła się idea, by muzyka stała się
01:49
a deepgłęboki and globalświatowy realityrzeczywistość for my countrykraj.
dla mojego kraju głęboką i globalną rzeczywistością.
01:51
From the very first rehearsalprób, I saw the brightjasny futureprzyszłość aheadprzed siebie.
Od pierwszej próby widziałem przed nami świetlaną przyszłość.
01:57
Because the rehearsalprób meantOznaczało a great challengewyzwanie to me.
Ta próba była dla mnie wielkim wyzwaniem.
02:03
I had receivedOdebrane a donationdarowizna of 50 musicmuzyka standsstojaki
Podarowano nam 50 pulpitów muzycznych,
02:09
to be used by 100 boyschłopcy in that rehearsalprób.
przeznaczonych dla 100 chłopców, którzy mieli być na próbie.
02:14
When I arrivedprzybył at the rehearsalprób, only 11 kidsdzieciaki had shownpokazane up,
Kiedy okazało się, że na próbę przyszło jedynie 11 dzieci,
02:19
and I said to myselfsiebie,
zapytałem się w duchu,
02:24
"Do I closeblisko the programprogram or multiplyzwielokrotniać these kidsdzieciaki?"
"Czy mam zamknąć ten program, czy pomnożyć ilość tych dzieciaków?"
02:26
I decidedzdecydowany to facetwarz the challengewyzwanie, and on that samepodobnie night,
Postanowiłem stawić czoła wyzwaniu i tej samej nocy
02:32
I promisedobiecał those 11 childrendzieci I'd turnskręcać our orchestraOrkiestra
obiecałem dzieciom, że przemienię naszą orkiestrę
02:37
into one of the leadingprowadzący orchestrasorkiestr in the worldświat.
w jedną z najlepszych na świecie.
02:41
Two monthsmiesiące agotemu, I rememberedzapamiętany that promiseobietnica I madezrobiony,
Dwa miesiące temu przypomniałem sobie tę obietnicę,
02:43
when a distinguishedwybitny EnglishAngielski critickrytyk
kiedy wybitny angielski krytyk
02:50
publishedopublikowany an articleartykuł in the LondonLondyn TimesRazy,
opublikował artykuł w London Times,
02:52
askingpytając who could be the winnerzwycięzca of the OrchestraOrkiestra WorldŚwiat CupPuchar.
pisząc o tym, kto mógłby zostać zwycięzcą Orkiestrowych Mistrzostw Świata.
02:57
He mentionedwzmiankowany fourcztery great worldświat orchestrasorkiestr,
Wymienił cztery wspaniałe orkiestry,
03:02
and the fifthpiąty one was Venezuela'sWenezuela YouthMłodość SymphonySymfonia OrchestraOrkiestra.
a piątą była Wenezuelska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna.
03:04
TodayDzisiaj we can say
Dzisiaj możemy powiedzieć,
03:11
that artsztuka in LatinŁaciński AmericaAmeryka
że sztuka w Ameryce Łacińskiej
03:13
is no longerdłużej a monopolymonopol of elitesElit
nie jest przeznaczona wyłącznie dla elit,
03:17
and that it has becomestają się a socialspołeczny right,
ale stała się społecznym prawem,
03:23
a right for all the people.
przywilejem dla wszystkich ludzi.
03:25
ChildDziecko: There is no differenceróżnica here betweenpomiędzy classesklasy,
Dziecko: Tu nie ma podziałów klasowych czy rasowych.
03:28
norani whitebiały or blackczarny, norani if you have moneypieniądze or not.
Biały, czarny, bogaty, biedny…
03:33
SimplyPo prostu, if you are talentedutalentowany,
Po prostu, jeśli jesteś utalentowany,
03:35
if you have the vocationpowołanie and the will to be here,
jeśli masz powołanie i chęć bycia tutaj, na pewno się dostaniesz,
03:39
you get in. You sharedzielić with us and make musicmuzyka.
i razem będziemy tworzyć muzykę.
03:43
JAJA: DuringPodczas the recentniedawny tourwycieczka
J.A.: Podczas obecnego tournée
03:45
by the SimonSimon BolivarBolivar YouthMłodość OrchestraOrkiestra of VenezuelaWenezuela
Wenezuelskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Simona Bolivara
03:48
of U.S. and EuropeEuropy,
w USA i w Europie
03:53
we saw how our musicmuzyka movedprzeniósł youngmłody audiencesodbiorców
Widzieliśmy, jak nasza muzyka wzrusza młodą publiczność
03:55
to the bottomDolny of theirich soulsdusze,
do głębi ich dusz,
04:00
how childrendzieci and adolescentsmłodzież rushedpochopny up to the stageetap
jak dzieci i dorośli pędzą do sceny,
04:05
to receiveotrzymać the jacketsKurtki from our musiciansmuzycy,
by otrzymać kurtki od naszych muzyków.
04:10
how the standingna stojąco ovationsowacje, sometimesczasami 30 minutesminuty long,
Dostawaliśmy owacje na stojąco, czasami po 30 minut,
04:13
seemedwydawało się to last foreverna zawsze,
które zdawały się trwać wieki,
04:21
and how the publicpubliczny, after the concertkoncert was over,
a jak publiczność po koncercie
04:23
wentposzedł out into the streetulica to greetPozdrawiam our youngmłody people in triumphtriumf.
wybiegała na ulicę, by triumfalnie przywitać naszą młodzież.
04:26
This meantOznaczało not only an artisticartystyczny triumphtriumf,
Nie świadczyło to wyłącznie o zwycięstwie artystycznym,
04:31
but alsorównież a profoundgłęboki emotionalemocjonalny sympathywspółczucie
ale również o głębokiej sympatii
04:37
betweenpomiędzy the publicpubliczny of the mostwiększość advancedzaawansowane nationsnarody of the worldświat
pomiędzy publicznością najbardziej zaawansowanych krajów świata,
04:41
and the musicalmusical youthmłodość of LatinŁaciński AmericaAmeryka,
a muzyczną młodzieżą Ameryki Łacińskiej,
04:47
as seenwidziany in VenezuelaWenezuela,
tak jak w Wenezueli,
04:49
givingdający these audiencesodbiorców a messagewiadomość of musicmuzyka, vitalitywitalność, energyenergia,
ofiarującą tym publicznościom przekaz muzyki, żywotności, energii,
04:51
enthusiasmentuzjazm and strengthwytrzymałość.
entuzjazmu i siły.
05:00
In its essenceistota, the orchestraOrkiestra and the choirchór
W swej istocie, orkiestra i chór
05:02
are much more than artisticartystyczny structuresStruktury.
są czymś więcej niż artystyczną kreacją.
05:07
They are examplesprzykłady and schoolsszkoły of socialspołeczny life,
Są one przykładami i szkołami społecznego życia,
05:11
because to singśpiewać and to playgrać togetherRazem
ponieważ wspólne granie i śpiewanie
05:15
meansznaczy to intimatelyściśle coexistwspółistnienie
to intymne współistnienie
05:17
towardw kierunku perfectiondoskonałość and excellencedoskonałość,
dążące do perfekcji i doskonałości,
05:22
followingnastępujący a strictścisły disciplinedyscyplina of organizationorganizacja and coordinationkoordynacja
kierujące się ścisłą dyscypliną organizacji i koordynacji
05:27
in orderzamówienie to seekszukać the harmonicharmoniczna interdependencewspółzależność
w poszukiwaniu harmonijnej współzależności głosów i instrumentów.
05:33
of voicesgłosy and instrumentsinstrumenty.
w poszukiwaniu harmonijnej współzależności głosów i instrumentów.
05:35
That's how they buildbudować a spiritduch of solidaritysolidarność
Tak budują pomiędzy sobą ducha solidarności i braterstwa,
05:37
and fraternitybraterstwo amongpośród them,
Tak budują pomiędzy sobą ducha solidarności i braterstwa,
05:40
developrozwijać theirich self-esteempoczucie własnej wartości
rozwijają pewność siebie
05:42
and fosterwspieranie the ethicaletyczny and aestheticalestetyczne valueswartości
oraz wartości etyczne i estetyczne
05:45
relatedzwiązane z to the musicmuzyka in all its sensesrozsądek.
związane ze wszystkimi aspektami sztuki muzycznej.
05:50
This is why musicmuzyka is immenselyniezmiernie importantważny
Dlatego muzyka jest tak ogromnie ważna
05:54
in the awakeningPrzebudzenie of sensibilitywrażliwość, in the forgingKucie of valueswartości
w pobudzaniu wrażliwości, szlifowaniu wartości
05:58
and in the trainingtrening of youngstersmłodych ludzi
i w instruowaniu młodzieży
06:04
to teachnauczać other kidsdzieciaki.
by uczyli swoich kolegów.
06:06
ChildDziecko: After all this time here,
Dziecko: Uczestniczę w tym już tyle,
06:08
musicmuzyka is life.
że muzyka stała się życiem.
06:10
Nothing elsejeszcze.
Niczym więcej.
06:12
MusicMuzyka is life.
Muzyka jest życiem.
06:14
JAJA: EachKażdy teenagernastolatek and childdziecko in ElEl SistemaSistema has his ownwłasny storyfabuła,
J.A.: Każdy nastolatek i dziecko w El Sistema ma swoją opowieść,
06:18
and they are all importantważny and of great significanceznaczenie to me.
wszystkie one są dla mnie ważne i mają olbrzymie znaczenie.
06:23
Let me mentionwzmianka the casewalizka of EdicsonEdicsona RuizRuiz.
Pozwólcie, że wymienię przypadek Edicsona Ruiza.
06:30
He is a boychłopak from a parishParafia in CaracasCaracas
To chłopiec z parafii w Caracas,
06:36
who passionatelyz pasją attendedUczęszczał do to his doublepodwójnie bassgitara basowa lessonsLekcje
który z wielką pasją chodził na lekcje kontrabasu
06:41
at the SanSan Agustin'sAgustin JuniorJunior OrchestraOrkiestra.
do dziecięcej orkiestry im. Świętego Augustyna.
06:46
With his effortwysiłek,
Dzięki swojemu wysiłkowi,
06:50
and the supportwsparcie of his mothermama, his familyrodzina and his communityspołeczność,
i poparciu matki, rodziny i społeczeństwa,
06:52
he becamestał się a principalgłówny memberczłonek
został pierwszym kontrabasistą Orkiestry Filharmonii Berlińskiej.
06:57
in the doublepodwójnie bassgitara basowa segmentczłon of the BerlinBerlin PhilharmonicFilharmonia OrchestraOrkiestra.
został pierwszym kontrabasistą Orkiestry Filharmonii Berlińskiej.
06:59
We have anotherinne well-knowndobrze znane casewalizka -- GustavoGustavo DudamelDudamel.
Mamy inną bardzo znaną historię - Gustavo Dudamel.
07:03
He startedRozpoczęty as a boychłopak memberczłonek of the children'sdzieci orchestraOrkiestra
Zaczął jako chłopiec, członek dziecięcej orkiestry
07:08
in his hometownmiasto rodzinne, BarquisimetoBarquisimeto.
w rodzinnej miejscowości, Barquisimeto.
07:12
There, he grewrósł as a violinistskrzypek and as a conductordyrygent.
Tam rozwinął się jako skrzypek i jako dyrygent.
07:14
He becamestał się the conductordyrygent of Venezuela'sWenezuela juniorJunior orchestrasorkiestr,
Został dyrygentem orkiestr dziecięcych w Wenezueli,
07:20
and todaydzisiaj conductsprowadzi the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy greatestnajwiększy orchestrasorkiestr.
a dzisiaj dyryguje największymi orkiestrami świata.
07:25
He is the musicalmusical directordyrektor of LosLos AngelesAngeles PhilharmonicFilharmonia,
Jest muzycznym dyrektorem Orkiestry Filharmonii Los Angeles
07:29
and is still the overallogólnie leaderlider of Venezuela'sWenezuela juniorJunior orchestrasorkiestr.
i wciąż pozostaje głównym liderem wenezuelskich orkiestr dziecięcych.
07:34
He was the conductordyrygent of the GothenburgGöteborg SymphonySymfonia OrchestraOrkiestra,
Był dyrygentem Orkiestry Symfonicznej w Goteborgu
07:38
and he's an unbeatablenie do pobicia exampleprzykład
i jest niezrównanym przykładem
07:40
for youngmłody musiciansmuzycy in LatinŁaciński AmericaAmeryka and the worldświat.
dla młodych muzyków w Ameryce Łacińskiej i na świecie.
07:44
The structureStruktura of ElEl SistemaSistema
Struktura El Sistema
07:48
is basedna podstawie on a newNowy and flexibleelastyczne managingZarządzanie stylestyl
bazuje na nowym i elastycznym stylu zarządzania,
07:50
adaptedprzystosowany to the featurescechy of eachkażdy communityspołeczność and regionregion,
zaadaptowanym na potrzeby każdej wspólnoty i regionu,
07:57
and todaydzisiaj attendsbierze udział w to 300,000 childrendzieci of the lowerniższy and middleśrodkowy classklasa
obejmującym obecnie 300.000 dzieci z niskich i średnich klas społecznych
08:03
all over VenezuelaWenezuela.
w całej Wenezueli.
08:09
It's a programprogram of socialspołeczny rescueratować
To program pomocy socjalnej
08:11
and deepgłęboki culturalkulturalny transformationtransformacja
i głębokiej przemiany kulturowej
08:15
designedzaprojektowany for the wholecały VenezuelanWenezuelski societyspołeczeństwo
skierowanej do całego wenezuelskiego społeczeństwa,
08:19
with absolutelyabsolutnie no distinctionswyróżnienia whatsoevercokolwiek,
absolutnie bez żadnych wyróżnień,
08:23
but emphasizingpodkreślając the vulnerablewrażliwy and endangeredzagrożone socialspołeczny groupsgrupy.
ale z naciskiem na bezradne i zagrożone grupy społeczne.
08:25
The effectefekt of ElEl SistemaSistema is feltczułem in threetrzy fundamentalfundamentalny circleskółka:
Efekt El Sistema jest wyczuwalny w trzech podstawowych sferach życia:
08:32
in the personalosobisty/socialspołeczny circleokrąg,
w sferze prywatnej / socjalnej,
08:37
in the familyrodzina circleokrąg and in the communityspołeczność.
w gronie rodziny i w społeczeństwie.
08:40
In the personalosobisty/socialspołeczny circleokrąg,
W sferze prywatnej / socjalnej,
08:45
the childrendzieci in the orchestrasorkiestr and choirschóry
dzieci w orkiestrach i chórach
08:47
developrozwijać theirich intellectualintelektualny and emotionalemocjonalny sidebok.
rozwijają się intelektualnie i emocjonalnie.
08:52
The musicmuzyka becomesstaje się a sourceźródło
Muzyka staje się źródłem
08:56
for developingrozwijanie the dimensionswymiary of the humanczłowiek beingistota,
rozwoju wymiarów ludzkiej istoty,
08:58
thusa zatem elevatingdźwigowy the spiritduch
dzięki czemu podnosi na duchu
09:02
and leadingprowadzący man to a fullpełny developmentrozwój of his personalityosobowość.
i prowadzi człowieka do pełnego rozwoju osobowości.
09:04
So, the emotionalemocjonalny and intellectualintelektualny profitszyski are hugeolbrzymi --
Emocjonalne i intelektualne walory programu są więc ogromne:
09:08
the acquisitionnabycie of leadershipprzywództwo, teachingnauczanie and trainingtrening principleszasady,
nabycie zdolności przywódczych, podstaw metodyki nauczania,
09:15
the sensesens of commitmentzaangażowanie, responsibilityodpowiedzialność,
poczucia zobowiązania, odpowiedzialności,
09:24
generosityhojność and dedicationpoświęcenie to othersinni,
hojności, poświecenia dla innych
09:26
and the individualindywidualny contributionwkład to achieveosiągać great collectivekolektyw goalscele.
i indywidualnego wkładu w osiąganie wspólnych celów.
09:30
All this leadswskazówki to the developmentrozwój of self-esteempoczucie własnej wartości and confidencepewność siebie.
To wszystko prowadzi do rozwoju poczucia godności i pewności siebie.
09:37
MotherMatka TeresaTeresa of CalcuttaCalcutta
Matka Teresa z Kalkuty
09:44
insistednalegał on something that always impressedpod wrażeniem me:
podkreślała coś co zawsze robiło na mnie wielkie wrażenie:
09:49
the mostwiększość miserablenieszczęśliwy and tragictragiczny thing about povertyubóstwo
największą nędzą i tragedią ubóstwa
09:53
is not the lackbrak of breadchleb or roofdach,
nie jest brak chleba czy dachu nad głową,
09:58
but the feelinguczucie of beingistota no-onenikt --
ale uczucie bycia nikim,
10:03
the feelinguczucie of not beingistota anyonektokolwiek,
poczucie bycia nikim,
10:07
the lackbrak of identificationIdentyfikacja,
brak tożsamości,
10:09
the lackbrak of publicpubliczny esteemEsteem.
brak publicznej godności.
10:14
That's why the child'sdziecka developmentrozwój
Dlatego też rozwój dziecka
10:20
in the orchestraOrkiestra and the choirchór
w orkiestrze i w chórze
10:23
provideszapewnia him with a nobleszlachetny identitytożsamość
napełnia go szlachetną tożsamością
10:26
and makesczyni him a rolerola modelModel for his familyrodzina and communityspołeczność.
tworząc z niego model do naśladowania przez rodzinę i otoczenie.
10:28
It makesczyni him a better studentstudent at schoolszkoła
Robi z niego lepszego ucznia,
10:34
because it inspiresinspiruje in him a sensesens of responsibilityodpowiedzialność,
ponieważ inspiruje go do poczucia odpowiedzialności,
10:39
perseverancewytrwałość and punctualityterminowość that will greatlybardzo help him at schoolszkoła.
wytrwałości i punktualności, co bardzo pomaga w szkole.
10:41
WithinW ramach the familyrodzina, the parents'rodziców supportwsparcie is unconditionalbezwarunkowe.
W kręgu rodzinnym pomoc ze strony rodziców jest bezwarunkowa.
10:50
The childdziecko becomesstaje się a rolerola modelModel for bothobie his parentsrodzice,
Dziecko staje się przykładem dla rodziców,
10:57
and this is very importantważny for a poorubogi childdziecko.
a to niezwykle ważne dla dziecka biednego.
11:01
OnceRaz the childdziecko discoversodkrywa he is importantważny to his familyrodzina,
Odkrywszy, iż jest ważne dla swojej rodziny,
11:03
he beginszaczyna się to seekszukać newNowy wayssposoby of improvingpoprawa himselfsamego siebie
zaczyna szukać nowych dróg własnego rozwoju
11:09
and hopesnadzieje better for himselfsamego siebie and his communityspołeczność.
i ma większe nadzieje wobec siebie i swojego otoczenia.
11:13
AlsoRównież, he hopesnadzieje for socialspołeczny and economicgospodarczy improvementsulepszenia for his ownwłasny familyrodzina.
Ma też nadzieję na poprawę sytuacji społecznej i ekonomicznej rodziny.
11:18
All this makesczyni up a constructivekonstruktywny and ascendingrosnąco socialspołeczny dynamicdynamiczny.
To wszystko stwarza konstruktywną i rozwojową dynamikę społeczną.
11:25
The largeduży majoritywiększość of our childrendzieci belongnależeć, as I alreadyjuż mentionedwzmiankowany,
Większość naszych dzieci przynależy, jak już wspomniałem,
11:32
to the mostwiększość vulnerablewrażliwy stratastrata of the VenezuelanWenezuelski populationpopulacja.
do najbardziej bezbronnej warstwy społeczeństwa wenezuelskiego.
11:37
That encourageszachęca do them to embraceuścisk newNowy dreamsmarzenia, newNowy goalscele,
To zachęca je do obrania nowych marzeń, nowych celów,
11:41
and progresspostęp in the variousróżnorodny opportunitiesmożliwości
i rozwoju w zakresie rozmaitych możliwości
11:46
that musicmuzyka has to offeroferta.
jakie muzyka ma do zaoferowania.
11:50
FinallyWreszcie, in the circleokrąg of the communityspołeczność,
W końcu, w gronie społeczeństwa,
11:52
the orchestrasorkiestr proveokazać się to be the creativetwórczy spacesspacje of culturekultura
orkiestry są miejscem kulturowej kreatywności,
11:56
and sourcesźródła of exchangeWymieniać się and newNowy meaningsznaczenie.
źródłem wymiany i nowego zrozumienia.
12:01
The spontaneityspontaniczność musicmuzyka has
Dzięki swej spontaniczności,
12:03
excludesnie obejmuje it as a luxuryluksus itempozycja and makesczyni it a patrimonydziedzictwo of societyspołeczeństwo.
muzyka jest nie luksusem, ale dziedzictwem społecznym.
12:09
It's what makesczyni a childdziecko playgrać a violinskrzypce at home,
Jest tym, co pozwala dziecku grać na skrzypcach w domu,
12:16
while his fatherojciec worksPrace in his carpentryStolarstwo.
podczas gdy ojciec pracuje w stolarni.
12:21
It's what makesczyni a little girldziewczyna playgrać the clarinetklarnet at home,
Jest tym, dzięki czemu mała dziewczynka gra na klarnecie,
12:25
while her mothermama does the houseworkprace domowe.
gdy jej matka zajmuje się domem.
12:30
The ideapomysł is that the familiesrodziny joinprzyłączyć się with prideduma and joyradość
Naszym zamysłem jest, by rodziny włączyły się z dumą i szczęściem
12:34
in the activitieszajęcia of the orchestrasorkiestr and the choirschóry
w działalność orkiestry i chórów swoich dzieci.
12:41
that theirich childrendzieci belongnależeć to.
w działalność orkiestry i chórów swoich dzieci.
12:43
The hugeolbrzymi spiritualduchowy worldświat that musicmuzyka producesprodukuje in itselfsamo,
Olbrzymi duchowy świat tworzony przez samą muzykę,
12:45
whichktóry alsorównież lieskłamstwa withinw ciągu itselfsamo,
który leży w jej wnętrzu,
12:50
endskończy się up overcomingprzezwyciężenie materialmateriał povertyubóstwo.
przezwycięża biedę materialną.
12:53
From the minutechwila a child'sdziecka taughtnauczony how to playgrać an instrumentinstrument,
Gdy dziecko nauczy się grać,
12:57
he's no longerdłużej poorubogi.
przestaje być biedne.
12:59
He becomesstaje się a childdziecko in progresspostęp headingnagłówek for a professionalprofesjonalny levelpoziom,
Staje się dzieckiem w rozwoju, dążącym do poziomu profesjonalnego,
13:01
who'llkto będzie laterpóźniej becomestają się a fullpełny citizenobywatel.
które kiedyś zostanie pełnoprawnym obywatelem.
13:06
NeedlessNie trzeba chyba wspominać to say that musicmuzyka is the numbernumer one preventionzapobieganie
Nie trzeba dodawać, że muzyka to numer jeden w zapobieganiu
13:08
againstprzeciwko prostitutionprostytucja, violenceprzemoc, badzły habitszwyczaje,
prostytucji, przemocy, złym nawykom,
13:14
and everything degradingponiżającego in the life of a childdziecko.
i wszystkiemu, co degraduje życie dziecka.
13:18
A fewkilka yearslat agotemu, historianhistoryk ArnoldArnold ToynbeeToynbee
Kilka lat temu, historyk Arnold Toynbee
13:23
said that the worldświat was sufferingcierpienie a hugeolbrzymi spiritualduchowy crisiskryzys.
powiedział, że świat cierpi na olbrzymi kryzys duchowy.
13:29
Not an economicgospodarczy or socialspołeczny crisiskryzys, but a spiritualduchowy one.
Nie kryzys ekonomiczny bądź socjalny, ale kryzys duchowości.
13:35
I believe that to confrontkonfrontować suchtaki a crisiskryzys,
Wierzę, w drodze do przeciwstawienia się mu
13:40
only artsztuka and religionreligia can give properprawidłowe answersodpowiedzi to humanityludzkość,
właściwych odpowiedzi ludzkości dostarczyć mogą wyłącznie sztuka i religia,
13:46
to mankind'sludzkości deepestnajgłębszy aspirationsaspiracje,
odpowiedzi na najgłębsze ludzkie dążenia
13:55
and to the historichistoryczny demandswymagania of our timesczasy.
i historyczne wymogi naszych czasów.
13:57
EducationEdukacja -- the synthesissynteza of wisdommądrość and knowledgewiedza, umiejętności --
Jako synteza mądrości i wiedzi,
14:01
is the meansznaczy to strivedążyć for a more perfectidealny, more awareświadomy,
edukacja jest tym, co pozwala dążyć do osiągnięcia doskonalszego, bardziej świadomego,
14:09
more nobleszlachetny and more just societyspołeczeństwo.
szlachetnego i sprawiedliwego społeczeństwa.
14:18
With passionpasja and enthusiasmentuzjazm we payzapłacić profoundgłęboki respectswyrazy szacunku to TEDTED
Z pasją i entuzjazmem jesteśmy dogłębnie wdzięczni TED
14:20
for its outstandingwybitne humanismhumanizm, the scopezakres of its principleszasady,
za jego niezrównany humanizm, zasięg jego wartości,
14:34
for its openotwarty and generoushojny promotionpromocja of youngmłody valueswartości.
za tak otwarte i szczodre promowanie młodych wartości.
14:43
We hopenadzieja that TEDTED can contributeprzyczynić się in a fullpełny and fundamentalfundamentalny way
Mamy nadzieję, że TED przyczyni się w pełny i fundamentalny sposób
14:51
to the buildingbudynek of this newNowy eraera in the teachingnauczanie of musicmuzyka,
do budowania tej nowej ery w nauczaniu muzyki,
14:59
in whichktóry the socialspołeczny, communalwspólny, spiritualduchowy and vindicatorynaprawiające zło aimscelem jest
w której to społeczne, wspólne, duchowe i naprawiające zło
15:03
of the childdziecko and the adolescentmłodzieży
cele dzieci i nastolatków
15:11
becomestają się a beaconLampa ostrzegawcza and a goalcel for a vastogromny socialspołeczny missionmisja.
staną się światłem i kierunkiem dla szerokiej misji społecznej.
15:13
No longerdłużej puttingwprowadzenie societyspołeczeństwo at the serviceusługa of artsztuka,
Nie stawiając nigdy więcej społeczeństwa na usługach sztuki
15:18
and much lessmniej at the servicesusługi of monopoliesmonopoli of the eliteelita,
ani na usługach monopolistycznych elit,
15:24
but insteadzamiast artsztuka at the serviceusługa of societyspołeczeństwo,
ale stawiając sztukę na służbie społeczeństwa,
15:28
at the serviceusługa of the weakestnajsłabsze, at the serviceusługa of the childrendzieci,
służbie najsłabszym, służbie dzieciom,
15:32
at the serviceusługa of the sickchory, at the serviceusługa of the vulnerablewrażliwy,
służbie chorym, służbie wrażliwym
15:36
and at the serviceusługa of all those who crypłakać for vindicationWindykacja
i wszystkim tym, którzy wołają o oczyszczenie
15:41
throughprzez the spiritduch of theirich humanczłowiek conditionstan
duchowe ich ludzkiego stanu
15:46
and the raisingwychowywanie up of theirich dignitygodność.
i powstanie ich godności.
15:50
(MusicMuzyka)
(Muzyka)
15:52
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
15:56
CACA: We are going liverelacja na żywo now to CaracasCaracas.
C.A.: Przenosimy się teraz na transmisję na żywo z Caracas.
15:57
We are going liverelacja na żywo to CaracasCaracas
Przenosimy się teraz na transmisję na żywo z Caracas,
16:00
to hearsłyszeć MaestroMaestro Abreu'sAbreu's TEDTED PrizeNagrody wishżyczenie.
by usłyszeć życzenie o TED Prize Maestro Abreu.
16:02
JAJA: Here is my TEDTED PrizeNagrody wishżyczenie:
Oto moje życzenie o TED Prize:
16:06
I wishżyczenie that you'llTy będziesz help to createStwórz and documentdokument
Chciałbym, abyście pomogli stworzyć i udokumentować
16:10
a specialspecjalny trainingtrening programprogram
specjalny program instruktażowy
16:15
for 50 gifteduzdolnionych youngmłody musiciansmuzycy,
dla 50 uzdolnionych młodych muzyków,
16:19
passionatenamiętny about theirich artsztuka and socialspołeczny justicesprawiedliwość,
przepełnionych pasją dla swej sztuki, społeczną sprawiedliwością
16:22
and dedicateddedykowane to bringingprzynoszący ElEl SistemaSistema to the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa
i poświęconych rozpowszechnianiu El Sistema w Stanach Zjednoczonych
16:27
and other countrieskraje.
i innych krajach.
16:33
Thank you very much.
Dziękuję wam bardzo.
16:35
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
16:37
Translated by Igor Lipinski
Reviewed by Krystian Aparta

▲Back to top

About the speaker:

José Antonio Abreu - Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

In Venezuela, the gulf between rich and poor is one of the starkest in the world. José Antonio Abreu -- economist, musician and reformer -- founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. Four decades on, El Sistema is a nationwide network of youth orchestras, choirs and music centers -- and more than 750,000 young musicians. 

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic. These talented musicians are a source of national pride

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is a place where children learn to listen to each other and to respect one another. This idea has rippled out to 55 countries -- from Afghanistan to Wales. With the 2009 TED Prize, Abreu created the Sistema Fellows Program, an iniative to train music educators passionate about social justice in the United States. Sistema Fellows have planted youth orchestras in 20 American cities, teaching more than 5,000 students. 

More profile about the speaker
José Antonio Abreu | Speaker | TED.com