English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

José Antonio Abreu: The El Sistema music revolution

Jose Antonio Abreu over kinderen die getransformeerd worden door muziek

Filmed:
1,004,028 views

Jose Antonio Abreu is de charismatische oprichter van een systeem van jeugdorkesten dat het leven van duizenden kinderen in Venezuela heeft veranderd. Hier deelt hij zijn verbluffende verhaal en onthult hij een TED Prize-wens die een grote impact zou kunnen hebben in de VS en daarbuiten.

- Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives. Full bio

ChrisChris AndersonAnderson: Let's now see the extraordinarybuitengewoon speechtoespraak
Chris Anderson: Laten we nu de uitzonderlijke toespraak bekijken
00:18
that we capturedgevangen genomen a couplepaar weeksweken agogeleden.
die we enkele weken geleden hebben opgenomen.
00:21
(MusicMuziek)
(Muziek)
00:23
JoseJose AntonioAntonio AbreuAbreu: My dearGeachte friendsvrienden, ladiesDames and gentlemenmijne heren,
Jose Antonio Abreu: Mijn goede vrienden, dames en heren,
00:32
I am overjoyeddolblij todayvandaag
ik ben vandaag zielsgelukkig
00:37
at beingwezen awardedtoegekend the TEDTED PrizePrijs
dat ik de TED Prize krijg,
00:41
on behalfnamens of all
in naam van alle
00:47
the distinguishedvoornaam musicmuziek- teachersleraren,
knappe muziekleerkrachten,
00:49
artistskunstenaars and educatorsopvoeders from VenezuelaVenezuela
kunstenaars en opvoeders uit Venezuela
00:51
who have selflesslyonbaatzuchtig and loyallyloyaal accompaniedbegeleid me for 35 yearsjaar
die me 35 jaar lang onbaatzuchtig en loyaal hebben begeleid
00:59
in foundingoprichten, growinggroeiend and developingontwikkelen in VenezuelaVenezuela
bij de oprichting en de verdere ontwikkeling in Venezuela
01:03
the NationalNationale SystemSysteem of YouthJeugd and Children'sKinder OrchestrasOrkesten and ChoirsKoren.
van het Nationale Systeem van Jeugd- en Kinderorkesten en -koren.
01:09
SinceSinds I was a boyjongen,
Sinds mijn kindertijd,
01:13
in my earlyvroeg childhoodkinderjaren,
mijn vroege jeugd,
01:15
I always wanted to be a musicianmusicus,
wilde ik al muzikant worden,
01:18
and, thank God, I madegemaakt it.
en godzijdank ben ik erin geslaagd.
01:21
From my teachersleraren, my familyfamilie and my communitygemeenschap,
Van mijn leerkrachten, mijn familie en mijn omgeving
01:25
I had all the necessarynoodzakelijk supportondersteuning to becomeworden a musicianmusicus.
kreeg ik alle noodzakelijke steun om muzikant te worden.
01:29
All my life I've dreamedgedroomd
Ik droom er al mijn hele leven van
01:33
that all VenezuelanVenezolaanse childrenkinderen
dat alle Venezolaanse kinderen
01:35
have the samedezelfde opportunitykans that I had.
dezelfde kansen krijgen als ik.
01:40
From that desireverlangen and from my hearthart-
Uit dit verlangen en uit mijn hart
01:43
stemmedgesteelde the ideaidee to make musicmuziek-
kwam de idee voort om van muziek
01:49
a deepdiep and globalglobaal realityrealiteit for my countryland.
een diepe en globale realiteit te maken in mijn land.
01:51
From the very first rehearsalrepetitie, I saw the brighthelder futuretoekomst aheadverder.
Al bij de eerste repetitie zag ik de briljante toekomst die voor ons lag.
01:57
Because the rehearsalrepetitie meantbedoelde a great challengeuitdaging to me.
Omdat die repetitie een grote uitdaging voor mij was.
02:03
I had receivedontvangen a donationschenking of 50 musicmuziek- standsstands
Ik had een schenking van 50 muziekstaanders gekregen
02:09
to be used by 100 boysjongens in that rehearsalrepetitie.
die 100 kinderen zouden gebruiken op de repetitie.
02:14
When I arrivedaangekomen at the rehearsalrepetitie, only 11 kidskinderen had showngetoond up,
Toen ik op de repetitie aankwam, waren er maar 11 kinderen opgedaagd.
02:19
and I said to myselfmezelf,
Ik zei tot mezelf:
02:24
"Do I closedichtbij the programprogramma or multiplyvermenigvuldigen these kidskinderen?"
"Stop ik met het programma, of vermenigvuldig ik het aantal kinderen?
02:26
I decidedbeslist to facegezicht the challengeuitdaging, and on that samedezelfde night,
Ik besloot de uitdaging aan te gaan. Diezelfde avond
02:32
I promisedbeloofd those 11 childrenkinderen I'd turnbeurt our orchestraorkest
beloofde ik die 11 kinderen dat ik van ons orkest
02:37
into one of the leadingleidend orchestrasorkesten in the worldwereld-.
één van de beste orkesten ter wereld zou maken.
02:41
Two monthsmaanden agogeleden, I rememberedherinnerde that promisebelofte I madegemaakt,
Twee maanden geleden herinnerde ik me die belofte,
02:43
when a distinguishedvoornaam EnglishEngels criticcriticus
toen een vooraanstaand Engels criticus
02:50
publishedgepubliceerd an articleartikel in the LondonLonden TimesTijden,
in een artikel in de London Times
02:52
askingvragen who could be the winnerwinnaar of the OrchestraOrkest WorldWereld CupBeker.
vroeg wie de winnaar kon zijn van de Wereldbeker voor Orkesten.
02:57
He mentionedvermeld fourvier great worldwereld- orchestrasorkesten,
Hij vermeldde vier grote wereldorkesten,
03:02
and the fifthvijfde one was Venezuela'sVenezuela YouthJeugd SymphonySymfonie OrchestraOrkest.
en het vijfde was het Jeugdsymfonie-orkest van Venezuela.
03:04
TodayVandaag we can say
Vandaag kunnen we zeggen
03:11
that artkunst in LatinLatijn AmericaAmerika
dat kunst in Latijns-Amerika
03:13
is no longerlanger a monopolyMonopoly of eliteselites
niet langer een monopolie van de elite is
03:17
and that it has becomeworden a socialsociaal right,
en dat het een sociaal recht is geworden,
03:23
a right for all the people.
een recht voor alle mensen.
03:25
ChildKind: There is no differenceverschil here betweentussen classesklassen,
Kind: Er is hier geen verschil tussen de klassen,
03:28
nornoch whitewit or blackzwart, nornoch if you have moneygeld or not.
blank of zwart, geld of geen geld.
03:33
SimplyGewoon, if you are talentedgetalenteerd,
Simpelweg: als je talent hebt,
03:35
if you have the vocationroeping and the will to be here,
als je je geroepen voelt en je de wil hebt om hier te zijn,
03:39
you get in. You sharedelen with us and make musicmuziek-.
dan geraak je binnen, deel je met ons en maak je muziek.
03:43
JAJA: DuringTijdens the recentrecent tourtour
JA: Tijdens de recente tournee
03:45
by the SimonSimon BolivarBolivar YouthJeugd OrchestraOrkest of VenezuelaVenezuela
van het Simon Bolivar Jeugdorkest van Venezuela
03:48
of U.S. and EuropeEuropa,
door de VS en Europa
03:53
we saw how our musicmuziek- movedverhuisd youngjong audiencespubliek
zagen we hoe onze muziek de jonge toehoorders
03:55
to the bottombodem of theirhun soulszielen,
tot in het diepste van hun ziel raakte,
04:00
how childrenkinderen and adolescentsadolescenten rushedoverhaast up to the stagestadium
hoe kinderen en jongeren het podium opstormden
04:05
to receivete ontvangen the jacketsjassen from our musiciansmusici,
om de jasjes van onze muzikanten te krijgen,
04:10
how the standingstaand ovationsovaties, sometimessoms 30 minutesnotulen long,
hoe de staande ovaties, soms 30 minuten lang,
04:13
seemedscheen to last forevervoor altijd,
geen einde leken te kennen,
04:21
and how the publicopenbaar, after the concertconcert was over,
en hoe het publiek, na afloop van het concert,
04:23
wentgegaan out into the streetstraat to greetGreet our youngjong people in triumphTriumph.
de straat opging om onze jonge mensen triomfantelijk te begroeten.
04:26
This meantbedoelde not only an artisticartistiek triumphTriumph,
Dat was niet alleen een artistieke triomf,
04:31
but alsoook a profounddiepgaand emotionalemotioneel sympathysympathie
maar ook een diepe emotionele band van sympathie
04:37
betweentussen the publicopenbaar of the mostmeest advancedgevorderd nationslanden of the worldwereld-
tussen het publiek van een van de meest geavanceerde landen ter wereld
04:41
and the musicalmusical youthjeugd of LatinLatijn AmericaAmerika,
en de muzikale jeugd van Latijns-Amerika,
04:47
as seengezien in VenezuelaVenezuela,
zoals je ze in Venezuela ziet.
04:49
givinggeven these audiencespubliek a messagebericht of musicmuziek-, vitalityvitaliteit, energyenergie,
Ze brengt deze toehoorders een boodschap van muziek, vitaliteit, energie,
04:51
enthusiasmenthousiasme and strengthkracht.
enthousiasme en kracht.
05:00
In its essenceessence, the orchestraorkest and the choirkoor
De essentie van het orkest en het koor
05:02
are much more than artisticartistiek structuresstructuren.
is veel meer dan artistieke structuren.
05:07
They are examplesvoorbeelden and schoolsscholen of socialsociaal life,
Het zijn voorbeelden en scholen van het sociale leven,
05:11
because to singzingen and to playspelen togethersamen
want samen zingen en spelen
05:15
meansmiddelen to intimatelyintiem coexistnaast elkaar
betekent intiem samenleven
05:17
towardin de richting van perfectionperfectie and excellenceexcellentie,
op weg naar perfectie en excellentie,
05:22
followingvolgend a strictstreng disciplinediscipline of organizationorganisatie and coordinationcoördinatie
en strikte discipline aan de dag leggen in organisatie en coördinatie
05:27
in orderbestellen to seekzoeken the harmonicharmonische interdependenceinterdependentie
om de harmonische onderlinge afhankelijkheid na te streven
05:33
of voicesstemmen and instrumentsinstrumenten.
van stemmen en instrumenten.
05:35
That's how they buildbouwen a spiritgeest of solidaritysolidariteit
Zo bouwen ze een sfeer van solidariteit
05:37
and fraternitybroederschap amongtussen them,
en van onderlinge broederschap op,
05:40
developontwikkelen theirhun self-esteemgevoel van eigenwaarde
ontwikkelen ze hun zelfrespect
05:42
and fosterbevorderen the ethicalethisch and aestheticalesthetische valueswaarden
en koesteren ze de ethische en esthetische waarden
05:45
relatedverwant to the musicmuziek- in all its sensesverstand.
die samenhangen met muziek in al haar betekenissen.
05:50
This is why musicmuziek- is immenselyonmetelijk importantbelangrijk
Daarom is muziek zo immens belangrijk
05:54
in the awakeningontwaken of sensibilitygevoeligheid, in the forgingsmeden of valueswaarden
in het doen ontluiken van de gevoeligheid, het smeden van waarden
05:58
and in the trainingopleiding of youngstersjongeren
en het opleiden van jongeren
06:04
to teachonderwijzen other kidskinderen.
om andere kinderen op te leiden.
06:06
ChildKind: After all this time here,
Kind: Na al die tijd hier,
06:08
musicmuziek- is life.
is muziek het leven.
06:10
Nothing elseanders.
Niets anders.
06:12
MusicMuziek is life.
Muziek is het leven.
06:14
JAJA: EachElke teenagertiener and childkind in ElEl SistemaSistema has his owneigen storyverhaal,
JA: Elke tiener en elk kind in El Sistema heeft zijn eigen verhaal.
06:18
and they are all importantbelangrijk and of great significancebetekenis to me.
Ze zijn allemaal belangrijk en van grote betekenis voor mij.
06:23
Let me mentionnoemen the casegeval of EdicsonEdicson RuizRuiz.
Laat me het verhaal vertellen van Edicson Ruiz.
06:30
He is a boyjongen from a parishparish in CaracasCaracas
Hij komt uit een parochie in Caracas,
06:36
who passionatelyMet passie attendedbijgewoond to his doubledubbele bassBass lessonservaring
en ging helmaal op in zijn contrabaslessen
06:41
at the SanSan Agustin'sAgustin's JuniorJunior OrchestraOrkest.
in het Jeugdorkest van San Agustin.
06:46
With his effortinspanning,
Dankzij zijn eigen inspanning
06:50
and the supportondersteuning of his mothermoeder, his familyfamilie and his communitygemeenschap,
en de steun van zijn moeder, zijn familie en zijn gemeenschap,
06:52
he becamewerd a principalopdrachtgever memberlid
werd hij vast lid
06:57
in the doubledubbele bassBass segmentsegment of the BerlinBerlijn PhilharmonicFilharmonisch Orkest OrchestraOrkest.
van de contrabassectie van de Berliner Philharmoniker.
06:59
We have anothereen ander well-knownbekende casegeval -- GustavoGustavo DudamelDudamel.
We hebben nog een bekend geval -- Gustavo Dudamel.
07:03
He startedbegonnen as a boyjongen memberlid of the children'skinderen orchestraorkest
Hij begon als jong lid van het kinderorkest
07:08
in his hometownhometown, BarquisimetoBarquisimeto.
in zijn thuisstad, Barquisimeto.
07:12
There, he grewgroeide as a violinistviolist and as a conductordirigent.
Daar groeide hij door als violist en dirigent.
07:14
He becamewerd the conductordirigent of Venezuela'sVenezuela juniorJunior orchestrasorkesten,
Hij werd dirigent van de jeugdorkesten van Venezuela,
07:20
and todayvandaag conductsvoert the world's's werelds greatestbeste orchestrasorkesten.
en vandaag dirigeert hij de grootste orkesten ter wereld.
07:25
He is the musicalmusical directorregisseur of LosLos AngelesAngeles PhilharmonicFilharmonisch Orkest,
Hij is muziekdirecteur van het Los Angeles Philharmonic,
07:29
and is still the overallglobaal leaderleider of Venezuela'sVenezuela juniorJunior orchestrasorkesten.
en heeft nog steeds de algemene leiding over de Jeugdorkesten van Venezuela.
07:34
He was the conductordirigent of the GothenburgGöteborg SymphonySymfonie OrchestraOrkest,
Hij leidde het Gothenburg Symphony Orchestra
07:38
and he's an unbeatableonverslaanbaar examplevoorbeeld
en is een weergaloos voorbeeld
07:40
for youngjong musiciansmusici in LatinLatijn AmericaAmerika and the worldwereld-.
voor jonge muzikanten in Latijns-Amerika en in de wereld.
07:44
The structurestructuur of ElEl SistemaSistema
De structuur van El Sistema
07:48
is basedgebaseerde on a newnieuwe and flexibleflexibele managingbeheren stylestijl
steunt op een nieuwe en flexibele managementstijl,
07:50
adaptedaangepast to the featuresKenmerken of eachelk communitygemeenschap and regionregio,
aangepast aan de kenmerken van elke gemeenschap en regio.
07:57
and todayvandaag attendswoont to 300,000 childrenkinderen of the lowerlager and middlemidden- classklasse
Vandaag nemen er 300.000 kinderen deel uit de lagere en middenklasse
08:03
all over VenezuelaVenezuela.
in heel Venezuela.
08:09
It's a programprogramma of socialsociaal rescueredden
Het is een programma van sociale redding
08:11
and deepdiep culturalcultureel transformationtransformatie
en diepe culturele transformatie,
08:15
designedontworpen for the wholegeheel VenezuelanVenezolaanse societymaatschappij
opgezet voor de hele Venezolaanse maatschappij,
08:19
with absolutelyAbsoluut no distinctionsonderscheidingen whatsoeverwat,
zonder enig onderscheid,
08:23
but emphasizingnadruk op the vulnerablekwetsbaar and endangeredbedreigde socialsociaal groupsgroepen.
maar met nadruk op de kwetsbare en bedreigde sociale groepen.
08:25
The effecteffect of ElEl SistemaSistema is feltvoelde in threedrie fundamentalfundamenteel circlescirkels:
Je voelt het effect van El Sistema in drie fundamentele kringen:
08:32
in the personalpersoonlijk/socialsociaal circlecirkel,
de persoonlijke sociale kring,
08:37
in the familyfamilie circlecirkel and in the communitygemeenschap.
de familiekring en de gemeenschapskring.
08:40
In the personalpersoonlijk/socialsociaal circlecirkel,
In de persoonlijke sociale kring
08:45
the childrenkinderen in the orchestrasorkesten and choirskoren
ontwikkelen de kinderen in de orkesten en koren
08:47
developontwikkelen theirhun intellectualintellectueel and emotionalemotioneel sidekant.
hun intellectuele en emotionele kant.
08:52
The musicmuziek- becomeswordt a sourcebron
De muziek wordt een bron
08:56
for developingontwikkelen the dimensionsdimensies of the humanmenselijk beingwezen,
van ontwikkeling voor de dimensies van de mens.
08:58
thusdus elevatingverheffen the spiritgeest
Ze verheft de geest
09:02
and leadingleidend man to a fullvol developmentontwikkeling of his personalitypersoonlijkheid.
en leidt de mens naar volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid.
09:04
So, the emotionalemotioneel and intellectualintellectueel profitswinst are hugereusachtig --
De emotionele en intellectuele winst is dus zeer groot --
09:08
the acquisitionovername of leadershipleiderschap, teachingonderwijs and trainingopleiding principlesprincipes,
het aanleren van principes van leiderschap, lesgeven en trainen,
09:15
the sensezin of commitmentinzet, responsibilityverantwoordelijkheid,
het gevoel van loyauteit, verantwoordelijkheid,
09:24
generosityvrijgevigheid and dedicationtoewijding to othersanderen,
gulheid en toewijding aan anderen,
09:26
and the individualindividu contributionbijdrage to achievebereiken great collectivecollectief goalsdoelen.
en de individuele bijdrage tot het bereiken van grote collectieve doelen.
09:30
All this leadsleads to the developmentontwikkeling of self-esteemgevoel van eigenwaarde and confidencevertrouwen.
Dit alles leidt tot de ontwikkeling van zelfzekerheid en vertrouwen.
09:37
MotherMoeder TeresaTeresa of CalcuttaCalcutta
Moeder Theresa van Calcutta
09:44
insistedaangedrongen on something that always impressedonder de indruk me:
stond op iets dat blijvende indruk op mij heeft gemaakt --
09:49
the mostmeest miserableellendig and tragictragisch thing about povertyarmoede
het meest ellendige en tragische aan armoede
09:53
is not the lackgebrek of breadbrood or roofdak,
is niet het gebrek aan brood of dak,
09:58
but the feelinggevoel of beingwezen no-oneniemand --
maar het gevoel dat je niemand bent,
10:03
the feelinggevoel of not beingwezen anyoneiedereen,
het gevoel niemand te zijn,
10:07
the lackgebrek of identificationidentificatie,
het gebrek aan identificatie,
10:09
the lackgebrek of publicopenbaar esteemachting.
het gebrek aan openlijke waardering.
10:14
That's why the child'skind developmentontwikkeling
Daarom biedt de ontwikkeling van het kind
10:20
in the orchestraorkest and the choirkoor
in het orkest en het koor
10:23
providesbiedt him with a nobleedele identityidentiteit
hem een nobele identiteit
10:26
and makesmerken him a rolerol modelmodel- for his familyfamilie and communitygemeenschap.
en maakt ze hem tot een rolmodel voor zijn familie en gemeenschap.
10:28
It makesmerken him a better studentstudent at schoolschool-
Het komt zijn schoolresultaten ten goede,
10:34
because it inspiresinspireert in him a sensezin of responsibilityverantwoordelijkheid,
omdat het verantwoordelijkheidszin in hem doet ontluiken,
10:39
perseverancevolharding and punctualitystiptheid that will greatlyzeer help him at schoolschool-.
doorzettingsvermogen en stiptheid, die hem veel zullen helpen op school.
10:41
WithinBinnen the familyfamilie, the parents'ouders supportondersteuning is unconditionalonvoorwaardelijke.
Binnen de familie is de steun van de ouders onvoorwaardelijk.
10:50
The childkind becomeswordt a rolerol modelmodel- for bothbeide his parentsouders,
Het kind wordt een rolmodel voor zijn beide ouders.
10:57
and this is very importantbelangrijk for a poorarm childkind.
Dit is erg belangrijk voor een arm kind.
11:01
OnceEenmaal the childkind discoversontdekt he is importantbelangrijk to his familyfamilie,
Zodra het kind ontdekt dat het belangrijk is voor zijn familie,
11:03
he beginsbegint to seekzoeken newnieuwe waysmanieren of improvingverbeteren himselfzichzelf
zoekt het nieuwe manieren om beter te worden,
11:09
and hopeshoop better for himselfzichzelf and his communitygemeenschap.
en groeit zijn hoop voor zichzelf en voor zijn gemeenschap.
11:13
AlsoOok, he hopeshoop for socialsociaal and economiceconomisch improvementsverbeteringen for his owneigen familyfamilie.
Hij hoopt ook op sociale en economische vooruitgang voor zijn familie.
11:18
All this makesmerken up a constructiveconstructief and ascendingoplopend socialsociaal dynamicdynamisch.
Dat zorgt voor een constructieve en opwaartse sociale dynamiek.
11:25
The largegroot majoritymeerderheid of our childrenkinderen belongbehoren, as I alreadynu al mentionedvermeld,
De grote meerderheid van onze kinderen behoren, zoals gezegd,
11:32
to the mostmeest vulnerablekwetsbaar strataStrata of the VenezuelanVenezolaanse populationbevolking.
tot de meest kwetsbare lagen van de Venezolaanse bevolking.
11:37
That encouragesmoedigt them to embraceomhelzing newnieuwe dreamsdromen, newnieuwe goalsdoelen,
Dat moedigt ze aan om nieuwe dromen te koesteren, nieuwe doelen,
11:41
and progressvooruitgang in the variousdivers opportunitieskansen
en vooruitgang te boeken in de vele mogelijkheden
11:46
that musicmuziek- has to offeraanbod.
die de muziek te bieden heeft.
11:50
FinallyTot slot, in the circlecirkel of the communitygemeenschap,
In de gemeenschapskring tenslotte
11:52
the orchestrasorkesten provebewijzen to be the creativecreatief spacesruimten of culturecultuur
blijken de orkesten de creatieve culturele ruimtes te zijn,
11:56
and sourcesbronnen of exchangeuitwisseling and newnieuwe meaningsbetekenissen.
de bronnen van uitwisseling en nieuwe betekenis.
12:01
The spontaneityspontaniteit musicmuziek- has
Door haar spontaneïteit
12:03
excludesSluit it as a luxuryluxe itemitem and makesmerken it a patrimonypatrimonium of societymaatschappij.
kan muziek geen luxegoed zijn en is ze het patrimonium van de gemeenschap.
12:09
It's what makesmerken a childkind playspelen a violinviool at home,
Daardoor speelt een kind thuis viool
12:16
while his fathervader workswerken in his carpentrytimmerwerk.
terwijl zijn vader als timmerman aan de slag is.
12:21
It's what makesmerken a little girlmeisje playspelen the clarinetklarinet at home,
Daardoor speelt een meisje thuis klarinet
12:25
while her mothermoeder does the houseworkhuishoudelijk werk.
terwijl haar moeder het huishouden doet.
12:30
The ideaidee is that the familiesgezinnen jointoetreden with pridetrots and joyvreugde
De idee is dat de families trots en blij deelnemen
12:34
in the activitiesactiviteiten of the orchestrasorkesten and the choirskoren
aan de activiteiten van de orkesten en de koren
12:41
that theirhun childrenkinderen belongbehoren to.
waar hun kinderen lid van zijn.
12:43
The hugereusachtig spiritualgeestelijk worldwereld- that musicmuziek- producesproduceert in itselfzelf,
De grootse spirituele wereld die muziek op zich produceert,
12:45
whichwelke alsoook liesleugens withinbinnen itselfzelf,
en die ook op zichzelf bestaat,
12:50
endsloopt af up overcomingoverwinnen materialmateriaal povertyarmoede.
overwint uiteindelijk de materiële armoede.
12:53
From the minuteminuut a child'skind taughtonderwezen how to playspelen an instrumentinstrument,
Zodra een kind een instrument leert bespelen,
12:57
he's no longerlanger poorarm.
is het niet langer arm.
12:59
He becomeswordt a childkind in progressvooruitgang headingtitel for a professionalprofessioneel levelniveau,
Het wordt een kind op weg naar een professioneel niveau.
13:01
who'lldie zult laterlater becomeworden a fullvol citizeninwoner.
Later wordt hij volwaardig burger.
13:06
NeedlessOnnodig to say that musicmuziek- is the numberaantal one preventionhet voorkomen
Het spreekt voor zich dat muziek de beste preventie is
13:08
againsttegen prostitutionprostitutie, violencegeweld, badslecht habitsgewoontes,
tegen prostitutie, geweld, slechte gewoonten
13:14
and everything degradingvernederende in the life of a childkind.
en alles wat het leven van een kind naar beneden haalt.
13:18
A fewweinig yearsjaar agogeleden, historiangeschiedschrijver ArnoldArnold ToynbeeToynbee
Enkele jaren geleden zei de historicus Arnold Toynbee
13:23
said that the worldwereld- was sufferinglijden a hugereusachtig spiritualgeestelijk crisiscrisis.
dat de wereld een enorme spirituele crisis kende.
13:29
Not an economiceconomisch or socialsociaal crisiscrisis, but a spiritualgeestelijk one.
Geen economische of sociale crisis, maar een spirituele.
13:35
I believe that to confrontconfronteren suchzodanig a crisiscrisis,
Ik geloof dat om zo'n crisis te boven te komen,
13:40
only artkunst and religiongodsdienst can give propergoede answersantwoorden to humanityde mensheid,
enkel kunst en religie goede antwoorden kunnen bieden aan de mensheid,
13:46
to mankind'svan de mensheid deepestdiepste aspirationsaspiraties,
aan de diepste verzuchtingen van de mens,
13:55
and to the historichistorisch demandseisen of our timestijden.
en aan de historische vereisten van onze tijd.
13:57
EducationOnderwijs -- the synthesissynthese of wisdomwijsheid and knowledgekennis --
Onderwijs is de synthese van wijsheid en kennis,
14:01
is the meansmiddelen to strivestreven for a more perfectperfect, more awarebewust,
het middel om te streven naar een perfectere, bewustere,
14:09
more nobleedele and more just societymaatschappij.
edelere en rechtvaardigere maatschappij.
14:18
With passionpassie and enthusiasmenthousiasme we paybetalen profounddiepgaand respectsopzichten to TEDTED
Met passie en enthousiasme uiten we ons diepe respect voor TED,
14:20
for its outstandinguitstaande humanismhumanisme, the scopestrekking of its principlesprincipes,
voor zijn uitzonderlijk humanisme, de omvang van zijn principes,
14:34
for its openOpen and generousgenereus promotionbevordering of youngjong valueswaarden.
voor zijn open en gulle promotie van jonge waarden.
14:43
We hopehoop that TEDTED can contributebijdragen in a fullvol and fundamentalfundamenteel way
We hopen dat TED volop en fundamenteel kan bijdragen
14:51
to the buildinggebouw of this newnieuwe eratijdperk in the teachingonderwijs of musicmuziek-,
tot de opbouw van deze nieuwe tijd in het muziekonderwijs,
14:59
in whichwelke the socialsociaal, communalgemeenschappelijk, spiritualgeestelijk and vindicatoryvindicatory aimsdoelstellingen
waarin de sociale, gemeenschappelijke en gerechtvaardigde eisen
15:03
of the childkind and the adolescentAdolescent
van kind en adolescent
15:11
becomeworden a beaconbaken and a goaldoel for a vastgroot socialsociaal missionmissie.
een baken worden en een doel voor een grootse sociale missie.
15:13
No longerlanger puttingzetten societymaatschappij at the serviceservice of artkunst,
We stellen niet langer de maatschappij ten dienste van de kunst,
15:18
and much lessminder at the servicesdiensten of monopoliesmonopolies of the elitede elite,
en nog minder ten dienste van monopolies van de elite,
15:24
but insteadin plaats daarvan artkunst at the serviceservice of societymaatschappij,
maar we stellen kunst ten dienste van de maatschappij,
15:28
at the serviceservice of the weakestzwakste, at the serviceservice of the childrenkinderen,
ten dienste van de zwaksten, ten dienste van de kinderen,
15:32
at the serviceservice of the sickziek, at the serviceservice of the vulnerablekwetsbaar,
ten dienste van de zieken, ten dienste van de kwetsbaren
15:36
and at the serviceservice of all those who cryhuilen for vindicationrechtvaardiging
en van allen die hun rechten opeisen
15:41
throughdoor the spiritgeest of theirhun humanmenselijk conditionstaat
via de geest van hun menszijn
15:46
and the raisingverheffing up of theirhun dignitywaardigheid.
en het herstel van hun waardigheid.
15:50
(MusicMuziek)
(Muziek)
15:52
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
15:56
CACA: We are going liveleven now to CaracasCaracas.
CA: We gaan nu live naar Caracas.
15:57
We are going liveleven to CaracasCaracas
We gaan live naar Caracas
16:00
to hearhoren MaestroMaestro Abreu'sAbreu's TEDTED PrizePrijs wishwens.
om te luisteren naar de TED Prize-wens van Maestro Abreu.
16:02
JAJA: Here is my TEDTED PrizePrijs wishwens:
JA: Dit is mijn TED Prize-wens --
16:06
I wishwens that you'llje zult help to createcreëren and documentdocument
Ik wens dat jullie me helpen om een speciaal
16:10
a specialspeciaal trainingopleiding programprogramma
onderwijsprogramma te creëren en te documenteren
16:15
for 50 giftedbegaafd youngjong musiciansmusici,
voor 50 begaafde jonge muzikanten
16:19
passionatehartstochtelijk about theirhun artkunst and socialsociaal justicegerechtigheid,
die een passie hebben voor hun kunst en voor sociale rechtvaardigheid
16:22
and dedicatedtoegewijd to bringingbrengen ElEl SistemaSistema to the UnitedVerenigd StatesStaten
en die zich volop inzetten om El Sistema naar de Verenigde Staten te brengen
16:27
and other countrieslanden.
en naar andere landen.
16:33
Thank you very much.
Zeer hartelijk dank.
16:35
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
16:37
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Christel Foncke

▲Back to top

About the speaker:

José Antonio Abreu - Maestro
José Antonio Abreu founded El Sistema in 1975 to help Venezuelan kids learn to play musical instruments and be part of an orchestra. The TED Prize winner's bold idea has seeded hundreds of youth orchestras -- and many happy lives.

Why you should listen

In Venezuela, the gulf between rich and poor is one of the starkest in the world. José Antonio Abreu -- economist, musician and reformer -- founded El Sistema ("the system") in 1975 to help Venezuelan kids take part in classical music. Four decades on, El Sistema is a nationwide network of youth orchestras, choirs and music centers -- and more than 750,000 young musicians. 

El Sistema uses music education to help kids from impoverished circumstances achieve their full potential and learn values that favor their growth. Several El Sistema students have gone on to major international careers, including Gustavo Dudamel, music director of the Los Angeles Philharmonic, and the bassist Edicson Ruiz, who at 17 became the youngest musician ever to join the Berlin Philharmonic. These talented musicians are a source of national pride

There is a simple concept behind Abreu's work: for him an orchestra is a place where children learn to listen to each other and to respect one another. This idea has rippled out to 55 countries -- from Afghanistan to Wales. With the 2009 TED Prize, Abreu created the Sistema Fellows Program, an iniative to train music educators passionate about social justice in the United States. Sistema Fellows have planted youth orchestras in 20 American cities, teaching more than 5,000 students. 

More profile about the speaker
José Antonio Abreu | Speaker | TED.com