English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

Jimmy Lin: A simple new blood test that can catch cancer early

Џими Лин: Едноставната крвна слика која може да открие рак во најрана фаза

Filmed:
1,377,996 views

Џими Лин усовршува технологии за откривање на рак за месеци или години порано за разлика од денешните методи. Тој споделува револуционерни техники кои бараат знаци за присуство на рак преку обична крвна слика забележувајќи го повторното враќање на некои форми на болеста сто дена порано за разлика од традиционалните методи. Ова може да биде зрак надеж во борбата каде раното откривање ќе направи голема разлика.

- Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early. Full bio

Рак.
00:13
Cancer.
Многумина од нас изгубиле близок,
пријател или сакан
00:15
Many of us have lost family,
friends or loved ones
од оваа ужасна болест.
00:18
to this horrible disease.
Знам дека и во публиката има луѓе
00:20
I know there are some of you
in the audience
кои се избориле со ракот
00:22
who are cancer survivors,
или сега се борат со него.
00:23
or who are fighting cancer at this moment.
Од се` срце сум со вас.
00:25
My heart goes out to you.
Зборот често побудува
чувства на тага и бес,
00:27
While this word often conjures up
emotions of sadness and anger and fear,
но јас ви носам добри вести од првите
линии на истражувањето на ракот.
00:32
I bring you good news
from the front lines of cancer research.
Факт е дека почнуваме да победуваме
во борбата против ракот.
00:36
The fact is, we are starting to win
the war on cancer.
Всушност, се наоѓаме на крстопат
00:41
In fact, we lie at the intersection
на трите најважни развои
во ова истражување.
00:43
of the three of the most exciting
developments within cancer research.
Првиот е канцер геномиката.
00:47
The first is cancer genomics.
Геномот е составот
00:49
The genome is a composition
на сите генетски информации
запишани во ДНК
00:51
of all the genetic information
encoded by DNA
на еден организам.
00:54
in an organism.
Промените во ДНК кои настануваат
при ракот наречени мутации
00:55
In cancers, changes
in the DNA called mutations
00:58
are what drive these cancers
to go out of control.
се тие кои прават болеста
да излезе надвор од контрола.
01:02
Around 10 years ago,
I was part of the team at Johns Hopkins
Пред 10 год. бев дел од
тимот во Џонс Хопкинс
кој прв ги обележа мутациите на ракот.
01:05
that first mapped
the mutations of cancers.
Први ги обележавме за колоректален,
01:08
We did this first for colorectal,
на дојка, панкреас и тумори на мозокот.
01:10
breast, pancreatic and brain cancers.
Оттогаш постојат над 90
проекти во 70 земји
01:13
And since then, there have been
over 90 projects in 70 countries
низ цел свет,
01:16
all over the world,
кои се трудат да ја разберат генетската
основа на оваа болест.
01:18
working to understand
the genetic basis of these diseases.
Денес, познаваме десетици
илјади видови на рак
01:21
Today, tens of thousands
of cancers are understood
до најситните молекуларни детаљи.
01:24
down to exquisite molecular detail.
Второто револуционерно
откритие е прецизната медицина
01:28
The second revolution
is precision medicine,
01:30
also known as "personalized medicine."
позната како персонализирана медицина.
Наместо примената на методот
`еден вид за сите типови рак`,
01:32
Instead of one-size-fits-all methods
to be able to treat cancers,
има низа на лекови кои
се фокусираат на типови рак
01:36
there is a whole new class of drugs
that are able to target cancers
базирани на нивните единствени
генетски профили.
01:40
based on their unique genetic profile.
Денес постојат дизајнирани лекови
01:42
Today, there are a host
of these tailor-made drugs,
наречени таргет терапии
01:45
called targeted therapies,
достапни за лекарите
01:47
available to physicians even today
01:49
to be able to personalize
their therapy for their patients,
за можат да ја персонализираат
терапијата за пациентот
01:52
and many others are in development.
а многу други се во фаза на развој.
01:55
The third exciting revolution
is immunotherapy,
Третиот револуционерен изум
е имунотерапијата
и ова е навистина возбудливо.
01:58
and this is really exciting.
Научниците се во можност
да го искористат имунолошкиот систем
02:01
Scientists have been able
to leverage the immune system
02:03
in the fight against cancer.
во борбата против ракот.
02:05
For example, there have been ways
where we find the off switches of cancer,
На пример, има многу случаи
каде гледаме застој на болеста
и новите лекови можат да
го вратат имунолошкиот систем
02:10
and new drugs have been able
to turn the immune system back on,
за да се избори со болеста.
02:13
to be able to fight cancer.
Исто така, има начини како да се извадат
имунолошки клетки
02:15
In addition, there are ways
where you can take away immune cells
од организмот,
02:19
from the body,
да се подготват и да се вратат
назад во организмот
02:20
train them, engineer them
and put them back into the body
како би се избориле со ракот.
02:23
to fight cancer.
Звучи како научна фантастика, нели?
02:24
Almost sounds like
science fiction, doesn't it?
Додека бев истажувач во
Националниот Институт за Рак,
02:28
While I was a researcher
at the National Cancer Institute,
имав чест да работам со
пионерите во оваа област
02:31
I had the privilege of working
with some of the pioneers of this field
и да го следам развојот од прва рака.
02:34
and watched the development firsthand.
Беше чудесно.
02:36
It's been pretty amazing.
Денес постојат околу 600
клинички тестирања
02:38
Today, over 600 clinical trials are open,
02:41
actively recruiting patients
to explore all aspects in immunotherapy.
кои активно вклучуваат пациенти за да се
испитаат сите аспекти на имунотерапијата.
Овие три возбудливи откритија се одвиваат,
02:46
While these three exciting
revolutions are ongoing,
но,за жал овие се почетоците,
02:49
unfortunately, this is only the beginning,
постојат уште многу предизвици.
02:51
and there are still many, many challenges.
Да ви дадам пример со пациент.
02:55
Let me illustrate with a patient.
Ова е пациент со меланом-рак на кожата.
02:58
Here is a patient
with a skin cancer called melanoma.
03:01
It's horrible; the cancer
has gone everywhere.
Ужасен е-ракот се раширил насекаде.
Но,научниците успеале
да ги одредат мутациите
03:05
However, scientists were able
to map the mutations of this cancer
03:08
and give a specific treatment
that targets one of the mutations.
и да дадат специфичен третман
фокусиран на мутациите на ракот.
Резултатот е речиси чудесен.
03:13
And the result is almost miraculous.
03:16
Tumors almost seem to melt away.
Туморите како да се стопиле.
За жал ова не е крај на приказната.
03:19
Unfortunately, this is not
the end of the story.
Сликава е направемна
по неколку месеци.
03:23
A few months later, this picture is taken.
Туморот се вратил.
03:26
The tumor has come back.
Прашањето е зошто?
03:28
The question is: Why?
Одговорот е хетерогеноста на туморот.
03:30
The answer is tumor heterogeneity.
Да ви објаснам.
03:34
Let me explain.
Дури и мал рак со големина
од 1см во дијаметар
03:37
Even a cancer as small
as one centimeter in diameter
03:40
harbors over a hundred million
different cells.
се бори со стотици милиони
различни клетки.
03:43
While genetically similar,
Иако се генетски слични,
03:45
there are small differences
in these different cancers
има мали разлики во овие
различни типови на рак
кои ги прават различно отпорни
на одредени лекови.
03:48
that make them differently prone
to different drugs.
Значи,иако примате ефикасен лек
03:51
So even if you have a drug
that's highly effective,
кој ги убива речиси сите клетки
03:53
that kills almost all the cells,
03:55
there is a chance
that there's a small population
има можност да постои еден мал дел
кој е отпорен на лекот.
03:58
that's resistant to the drug.
Ова е делот кој на крај
04:00
This ultimately is the population
се враќа назад,
04:02
that comes back,
и го совладува пациентот.
04:03
and takes over the patient.
Се прашувате што правиме
со оваа информација.
04:05
So then the question is:
What do we do with this information?
Решението е
04:08
Well, the key, then,
да ги примениме сите достигнувања
во терапиите со рак претходно,
04:10
is to apply all these exciting
advancements in cancer therapy earlier,
најбрзо што можеме
04:14
as soon as we can,
пред да се појави клонираната
отпорност.
04:16
before these resistance clones emerge.
Решението за ракот и лекувањето
е раното откривање.
04:19
The key to cancer and curing cancer
is early detection.
Ова сите го знаеме по интуиција.
04:24
And we intuitively know this.
04:26
Finding cancer early
results in better outcomes,
Раното откривање на болеста
дава подобри резултати.
04:29
and the numbers show this as well.
Тоа го покажуваат и бројките.
04:31
For example, in ovarian cancer,
if you detect cancer in stage four,
На пример, кај ракот на јаниците,
ако се открие болеста во 4-та фаза,
само 17% од жените преживуваат
во наредните 5 години.
04:35
only 17 percent of the women
survive at five years.
Но,ако се открие овој тип
на рак во првата фаза
04:39
However, if you are able to detect
this cancer as early as stage one,
над 92% од жените ќе преживеат.
04:43
over 92 percent of women will survive.
Но, лошата вест е дека само
кај 15% од жените се открива во 1-та фаза,
04:46
But the sad fact is, only 15 percent
of women are detected at stage one,
кај 70% се открива во 3-та и 4-та фаза.
04:51
whereas the vast majority, 70 percent,
are detected in stages three and four.
Очајно ни се потребни поефикасни
механизми за детектирање на ракот.
04:57
We desperately need
better detection mechanisms for cancers.
Моментално најдобрите методи за откривање
на рак спаѓаат во следниве категории.
05:02
The current best ways to screen cancer
fall into one of three categories.
05:06
First is medical procedures,
Првата категорија се
медицинските процедури,
како на пример колоскопија
за рак на дебелото црево.
05:08
which is like colonoscopy
for colon cancer.
Втората се биомаркерите
како ПСА за рак на простата.
05:11
Second is protein biomarkers,
like PSA for prostate cancer.
Третата се техниките на снимање,
05:16
Or third, imaging techniques,
05:19
such as mammography for breast cancer.
како мамографијата за ракот на дојка.
Медицинските процедури се златното правило
05:22
Medical procedures are the gold standard;
иако се многу инвазивни
05:24
however, they are highly invasive
и бараат обемна инфраструктура
за нивна примена.
05:26
and require a large
infrastructure to implement.
Протеинските маркери иако
ефикасни кај одредени типови
05:30
Protein markers, while effective
in some populations,
не се многу специфични во одредени услови
05:33
are not very specific
in some circumstances,
05:36
resulting in high numbers
of false positives,
и резултираат во голем број лажни позитиви
05:39
which then results in unnecessary work-ups
and unnecessary procedures.
што бара непотребни доработки
и непотребни процедури.
Методите на смимање иако
корисни кај одредени типови
05:45
Imaging methods,
while useful in some populations,
ги изложуваат пациентите
на штетната радијација.
05:48
expose patients to harmful radiation.
Истотака не можат да се
применат кај сите пациенти.
05:51
In addition, it is not applicable
to all patients.
05:54
For example, mammography has problems
in women with dense breasts.
На пример, мамографијата има проблеми
кај жени со густо градно ткиво.
Значи,ни треба метода која не е инвазивна
05:59
So what we need is a method
that is noninvasive,
лесна по инфраструктура,
06:02
that is light in infrastructure,
високо специфична,
06:04
that is highly specific,
која не дава лажни позитиви,
06:06
that also does not have false positives,
не применува радијација,
06:09
does not use any radiation
и може да се примени на широка популација.
06:11
and is applicable to large populations.
06:14
Even more importantly,
Што е уште поважно,
06:15
we need a method
to be able to detect cancers
ни треба метода за откривање на рак
06:17
before they're 100 million cells in size.
пред да се појават 100 милиони клетки.
Дали постои таква технологија?
06:21
Does such a technology exist?
Па,немаше да бидам тука да
зборувам ако не постоеше.
06:23
Well, I wouldn't be up here
giving a talk if it didn't.
06:26
I'm excited to tell you about
this latest technology we've developed.
Прилично возбудливо откритие е
нашиот најнов технолошки напредок
Централно место во нашата
технологија има крвната слика.
06:31
Central to our technology
is a simple blood test.
Крвниот циркулаторен
систем често занемарен
06:34
The blood circulatory system,
while seemingly mundane,
е најважен за вашиот опстанок зашто
06:38
is essential for you to survive,
ги снабдува клетките со кислород
и хранливи состојки
06:40
providing oxygen
and nutrients to your cells,
06:43
and removing waste and carbon dioxide.
и ги одстранува штетните материи и СО2.
Ова е основното биолошкo видување:
06:45
Here's a key biological insight:
Канцерогените клетки растат
и умираат побрзо од здравите клетки
06:48
Cancer cells grow and die
faster than normal cells,
06:51
and when they die,
и кога умираат,
ДНК е скриена во крвниот систем.
06:52
DNA is shed into the blood system.
Бидејќи ги знаеме записите
на овие канцерогени клетки
06:55
Since we know the signatures
of these cancer cells
од различните проекти
за канцерогените геноми,
06:58
from all the different cancer
genome sequencing projects,
можеме да ги бараме овие знаци во крвта
07:01
we can look for those signals in the blood
07:03
to be able to detect these cancers early.
за да можеме рано да го откриеме ракот.
Наместо да се чека ракот да
се зголеми па да даде симптоми
07:06
So instead of waiting for cancers
to be large enough to cause symptoms,
07:10
or for them to be dense enough
to show up on imaging,
или да е доволно густ да
се прикаже на снимките,
или доволно очигледен
07:13
or for them to be prominent enough
за да може да се види
при медицински интервенции,
07:15
for you to be able to visualize
on medical procedures,
треба да се започне со
барање на ракот додека е мал,
07:18
we can start looking for cancers
while they are relatively pretty small,
преку гледање на овие мали
делови од ДНК во крвта.
07:22
by looking for these small amounts
of DNA in the blood.
Ќе ви објаснам како ние го правиме тоа.
07:27
So let me tell you how we do this.
07:29
First, like I said, we start off
with a simple blood test --
Прво,како што реков
почнуваме со крвната слика-
без зрачење, без сложени апарати-
07:32
no radiation, no complicated equipment --
едноставна крвна слика.
07:35
a simple blood test.
Потоа ни ја праќаат крвта
07:36
Then the blood is shipped to us,
и ја вадиме ДНК од неа.
07:38
and what we do
is extract the DNA out of it.
Организмот е составен од
претежно здрави клетки,
07:41
While your body is mostly healthy cells,
07:43
most of the DNA that's detected
will be from healthy cells.
повеќето ДНК што ја земаме
е од здрави клетки.
Но,ќе има еден дел,помалку од1%
07:47
However, there will be a small amount,
less than one percent,
кој доаѓа од канцерогени клетки.
07:50
that comes from the cancer cells.
07:53
Then we use molecular biology methods
to be able to enrich this DNA
Потоа применуваме методи на молекуларна
биологија за да ја збогатиме ДНК
07:57
for areas of the genome which are known
to be associated with cancer,
во деловите на геномот поврзани со рак
базирани на податоците од
проектите за канцерогени геноми.
08:02
based on the information
from the cancer genomics projects.
Потоа ја ставиме оваа ДНК
во машини за ДНК секвенционирање,
08:05
We're able to then put this DNA
into DNA-sequencing machines
ја нумерираме ДНК во А, Ц,Т и Г
08:09
and are able to digitize the DNA
into A's, C's, T's and G's
и да го добиеме конечниот концепт.
08:14
and have this final readout.
08:16
Ultimately, we have information
of billions of letters
На крај добиваме податоци
со милијарди броеви
08:22
that output from this run.
како резултат.
08:26
We then apply statistical
and computational methods
Потоа применуваме статистички
и компјутерски методи
за да можеме да ги најдеме малите знаци
08:29
to be able to find
the small signal that's present,
08:32
indicative of the small amount
of cancer DNA in the blood.
кои покажуваат присуство на мали
количини на канцерогена ДНК во крвта
08:37
So does this actually work in patients?
Дали ова им помага на пациентите?
08:39
Well, because there's no way
of really predicting right now
Бидејќи не можеме да донесуваме
вистински прогнози
08:43
which patients will get cancer,
кои паценти би се разболеле од рак,
08:44
we use the next best population:
го применуваме следниот чекор:
рак во ремисија;
08:47
cancers in remission;
особено рак на белите дробови.
08:49
specifically, lung cancer.
За жал,и покрај најдобрите
лекови кои ги имаме денес
08:52
The sad fact is, even with the best drugs
that we have today,
овој тип на рак во најчести
случаеви се враќа.
08:55
most lung cancers come back.
Важно е да се види дали
08:57
The key, then, is to see
можеме е да ја детектираме
повторната појава
08:59
whether we're able to detect
these recurrences of cancers
порано за разлика од
страндардните методи.
09:02
earlier than with standard methods.
Само што завршивме едно обемно тестирање
09:05
We just finished a major trial
со професор Чарлс Свонтон на
Универзитетот Колиџ Лондон
09:07
with Professor Charles Swanton
at University College London,
во врска со ова испитување.
09:11
examining this.
09:12
Let me walk you through
an example of one patient.
Ќе ви прикажам пример со пациент.
Овој пациент има хируршки зафат
09:16
Here's an example of one patient
who undergoes surgery
09:19
at time point zero,
во нулта време
09:20
and then undergoes chemotherapy.
а потоа поминува хемотерапија.
Потоа пациентот е во ремисија.
09:23
Then the patient is under remission.
Пациентот се следи со клинички
испитувања и снимања.
09:26
He is monitored using clinical exams
and imaging methods.
09:31
Around day 450, unfortunately,
the cancer comes back.
Приближно на 480-от ден,
за жал ракот се враќа.
Се прашуваме:дали можеме
ова да го пресретнеме порано?
09:37
The question is:
Are we able to catch this earlier?
Цело време земавме крв во серии
09:39
During this whole time,
we've been collecting blood serially
за да ја измериме количината
на цтДНК во крвта.
09:43
to be able to measure
the amount of ctDNA in the blood.
09:47
So at the initial time point, as expected,
На почетокот, како што очекувавме,
има високо ниво на
канцерогена ДНК во крвта.
09:50
there's a high level
of cancer DNA in the blood.
Но,тоа се намалува до нула во следователни
временски периоди
09:54
However, this goes away to zero
in subsequent time points
и останува занемарливо после
следователните периоди.
09:58
and remains negligible
after subsequent points.
10:02
However, around day 340, we see the rise
of cancer DNA in the blood,
Но,приближно на 340-от ден гледаме
покачување на канцерогена ДНК во крвта
и на крај уште повеќе се
зголемува на 400-от и 450--от ден.
10:08
and eventually, it goes up higher
for days 400 and 450.
Еве го решението, ако не забележавте:
10:13
Here's the key, if you've missed it:
На 340-от ден има покачување
на канцерогена ДНК во крвта.
10:15
At day 340, we see the rise
in the cancer DNA in the blood.
Тоа значи го пресретнуваме
ракот стотина дена порано
10:20
That means we are catching this cancer
over a hundred days earlier
за разлика од традиционалните методи.
10:25
than traditional methods.
Ова е 100 дена порано кога
можеме да даваме терапија,
10:27
This is a hundred days earlier
where we can give therapies,
100 дена порано кога можеме
да вршиме хируршки интервенции,
10:29
a hundred days earlier
where we can do surgical interventions,
или 100 помалку за ракот
да може да напредува,
10:33
or even a hundred days less
for the cancer to grow
10:36
or a hundred days less
for resistance to occur.
или 100 дека помалку
за да се појави отпорноста.
За некои пациенти овие 100 дена
значат живот или смрт
10:40
For some patients, this hundred days
means the matter of life and death.
Ова информација побудува интерес.
10:45
We're really excited
about this information.
Зашто покрај ова задача направивме
и дополнителни проучувања
10:48
Because of this assignment,
we've done additional studies now
на други видови рак
10:51
in other cancers,
како рак на дојка, рак на бели дробови,
10:52
including breast cancer, lung cancer
и рак на јаници,
10:56
and ovarian cancer,
едвај чекам да видам колку порано ќе
можеме да ги забележиме овие видови.
10:58
and I can't wait to see how much earlier
we can find these cancers.
Конечно, имам еден сон,
11:04
Ultimately, I have a dream,
сон за двe епревутеи со крв,
11:06
a dream of two vials of blood,
зашто во иднина како дел
од нашите испитувања,
11:09
and that, in the future, as part of all
of our standard physical exams,
11:13
we'll have two vials of blood drawn.
ќе имаме две епрувети со крв.
И епруветите ќе ни помогнат да споредуваме
11:15
And from these two vials of blood
we will be able to compare
ДНК од сите познати типови на рак
11:19
the DNA from all known
signatures of cancer,
и се надеваме да можеме да ја откриеме
болеста месеци па и години порано.
11:22
and hopefully then detect cancers
months to even years earlier.
Дури и со терпиите кои ги имаме денес,
11:27
Even with the therapies we have currently,
ова значи милиони животи
можат да бидат спасени.
11:29
this could mean that millions
of lives could be saved.
Ако ги додате на ова последните
достигнувања во имунотерапијата
11:32
And if you add on to that
recent advancements in immunotherapy
и таргетираните терапии,
11:36
and targeted therapies,
11:37
the end of cancer is in sight.
крајот на оваа болест е на повидок.
11:40
The next time you hear the word "cancer,"
Следниот пат кога ќе го чуете зборот `рак`
11:43
I want you to add to the emotions: hope.
сакам дa го додадете зборот
`надеж` до чувствата.
11:46
Hold on.
Истрајте.
11:48
Cancer researchers all around the world
are working feverishly
Истражувачите на оваа опака
болест во цел свет работат ревносно
11:51
to beat this disease,
за да ја победат,
11:53
and tremendous progress is being made.
и огромен напредок е направен.
Ова е почеток на крајот.
11:55
This is the beginning of the end.
Ќе ја добиеме војната против ракот.
11:58
We will win the war on cancer.
И за мене, ова е чудесна вест.
12:00
And to me, this is amazing news.
12:03
Thank you.
Благодарам!
12:04
(Applause)

▲Back to top

About the speaker:

Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com