English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

Damon Davis: Courage is contagious

Damon Davis: Hva jeg så under protestene i Ferguson

Filmed
Views 982,030

Når kunstneren Damon Davis ble med på protestene i Ferguson, Missouri, etter at politiet drepte Michael Brown i 2014, fant han ikke bare sinne, men også kjærlighet til en selv og samfunnet. Hans dokumentar "Whose Streets?" forteller historien om protestene fra aktivistenes perspektiv, aktivistene som dukket opp for å utfordre de som bruker makt til å spre frykt og hat.

- Artist and filmmaker
TED Fellow Damon Davis makes art to empower the disenfranchised and combat oppression. Full bio

So, I'm afraid.
Så, jeg er redd.
00:13
Right now,
Akkurat nå.
00:15
on this stage,
På denne scenen
00:17
I feel fear.
Jeg føler frykt.
00:18
In my life, I ain't met many people
I livet mitt har jeg ikke møtt mange
00:21
that will readily admit
when they are afraid.
som innrømmer det når de er redde.
00:22
And I think that's because deep down,
Og jeg tror det er fordi, innerst inne,
00:25
they know how easy it spreads.
vet de hvor lett det sprer seg.
00:27
See, fear is like a disease.
Redsel er som sykdom.
00:30
When it moves, it moves like wildfire.
Når det beveger seg,
sprer det seg som ild.
00:32
But what happens when,
Men hva skjer
00:35
even in the face of that fear,
når du møter frykten -
00:37
you do what you've got to do?
når du gjør det du må gjøre?
00:39
That's called courage.
Det heter mot.
00:41
And just like fear,
Og akkurat som redsel
00:43
courage is contagious.
er mot smittsomt.
00:45
See, I'm from East St. Louis, Illinois.
Jeg er fra East St.Louis, Illinois.
00:47
That's a small city
Det er en liten by
00:50
across the Mississippi River
from St. Louis, Missouri.
på andre siden av Missisippi-elva
av St. Louis, Missouri.
00:51
I have lived in and around
St. Louis my entire life.
Jeg hadde bodd i St. Louis
hele mitt liv,
00:54
When Michael Brown, Jr.,
da Michael Brown junior,
01:00
an ordinary teenager,
en vanlig tenåring,
01:01
was gunned down by police in 2014
in Ferguson, Missouri --
ble skutt av politiet i 2014
i Ferguson, Missouri.
01:03
another suburb, but north of St. Louis --
En annen forstad, nord for St. Louis.
01:07
I remember thinking,
Jeg husker at jeg tenkte
01:10
he ain't the first,
"han er ikke det første
01:12
and he won't be the last young kid
to lose his life to law enforcement.
og han kommer ikke til å bli
det siste offeret til politiet."
01:14
But see, his death was different.
Men hans død var annerledes.
01:18
When Mike was killed,
Når Mike ble drept,
01:21
I remember the powers that be
trying to use fear as a weapon.
husker jeg at frykten vår
ble brukt som et våpen.
01:22
The police response to a community
in mourning was to use force
Politiets respons til et sørgende folk
var å bruke makt
01:27
to impose fear:
for å skape frykt:
01:30
fear of militarized police,
frykt for militært politi,
01:32
imprisonment,
fangenskap,
01:34
fines.
bøter.
01:36
The media even tried
to make us afraid of each other
Media prøvde å gjøre oss redde hverandre
01:37
by the way they spun the story.
gjennom måten de skrev historien på.
01:39
And all of these things
have worked in the past.
Og alle disse tingene hadde fungert før.
01:41
But like I said,
this time it was different.
Men som jeg sa, denne gangen
var det annerledes.
01:43
Michael Brown's death and the subsequent
treatment of the community
Michael Browns død og behandlingen av folk
01:47
led to a string of protests in and around
Ferguson and St. Louis.
førte til protester
i Ferguson og St.Louis.
01:51
When I got out to those protests
about the fourth or fifth day,
Da jeg ble med og protesterte
den fjerde, eller femte dagen,
01:55
it was not out of courage;
var det ikke av mot;
01:59
it was out of guilt.
men av skyldfølelse.
02:01
See, I'm black.
Dere skjønner - jeg er svart.
02:03
I don't know if y'all noticed that.
Jeg vet ikke om dere merket det
02:05
(Laughter)
(Latter)
02:06
But I couldn't sit in St. Louis,
minutes away from Ferguson,
Men jeg kunne ikke sitte minutter vekke
02:08
and not go see.
og ikke gå bort og se.
02:13
So I got off my ass to go check it out.
Så jeg kom meg ut for å sjekke det.
02:15
When I got out there,
Da jeg kom ut dit,
02:17
I found something surprising.
fant jeg noe overraskende.
02:18
I found anger; there was a lot of that.
Jeg fant mye sinne.
02:22
But what I found more of was love.
Men det jeg fant mest av, var kjærlighet.
02:25
People with love for themselves.
Folk som elsket seg selv.
02:28
Love for their community.
Som elsket samfunnet sitt.
02:30
And it was beautiful --
Og det var vakkert.
02:32
until the police showed up.
Helt til politiet kom.
02:34
Then a new emotion was interjected
into the conversation:
Da spredde en ny følelse seg i samtalene:
02:36
fear.
frykt.
02:40
Now, I'm not going to lie;
Nå skal jeg ikke lyve;
02:42
when I saw those armored vehicles,
Da jeg så de bevæpnede bilene
02:44
and all that gear
og alt det utstyret
02:47
and all those guns
og alle pistolene
02:48
and all those police
og alle de politimennene,
02:49
I was terrified --
var jeg livredd -
02:51
personally.
personlig.
02:53
And when I looked around that crowd,
Og da jeg så rundt meg i mengden,
02:55
I saw a lot of people that had
the same thing going on.
så jeg mange som følte det samme.
02:57
But I also saw people
with something else inside of them.
Men jeg så også folk med noe annet i seg.
03:00
That was courage.
Det var mot.
03:04
See, those people yelled,
For de folkene skrek,
03:05
and they screamed,
og de ropte,
03:07
and they were not about
to back down from the police.
og de var ikke i ferd med å gi seg.
03:08
They were past that point.
De hadde kommet forbi det.
03:11
And then I could feel
something in me changing,
Og jeg følte noe inni meg endre seg,
03:12
so I yelled and I screamed,
så jeg ropte og skrek,
03:15
and I noticed that everybody around me
was doing the same thing.
og alle rundt meg gjorde det samme.
03:17
And there was nothing like that feeling.
Og ingenting var som den følelsen.
03:21
So I decided I wanted
to do something more.
Så jeg bestemte meg for å gjøre mer.
03:25
I went home, I thought:
I'm an artist. I make shit.
Jeg dro hjem og tenkte:
Jeg er kunstner. Jeg lager ting.
03:27
So I started making things
specific to the protest,
Så jeg begynte å lage ting til protestene.
03:30
things that would be weapons
in a spiritual war,
Ting som ble våpen i en åndelig krig,
03:36
things that would give people voice
ting som ga folk en stemme
03:40
and things that would fortify them
for the road ahead.
ting som ville styrke dem på veien videre.
03:43
I did a project where I took pictures
of the hands of protesters
Jeg tok bilder av protestantenes hender
03:47
and put them up and down
the boarded-up buildings
og hang dem på avstengte bygninger
03:50
and community shops.
og lokale butikker.
03:54
My goal was to raise awareness
and to raise the morale.
Målet mitt var å skape bevissthet og moral.
03:56
And I think, for a minute at least,
Og jeg tror at jeg,
i det minste i et minutt,
04:00
it did just that.
gjorde akkurat det.
04:02
Then I thought, I want to uplift
the stories of these people
Så tenkte jeg, jeg vil fortelle historier
om de folkene
04:05
I was watching being
courageous in the moment.
jeg så var modige i øyeblikket.
04:09
And myself and my friend,
Og min venn og jeg,
04:12
and filmmaker and partner Sabaah Folayan
og filmskaper og partner Sabaah Folayan,
04:16
did just that with our documentary,
fanget disse øyeblikkene i vår dokumentar
04:18
"Whose Streets?"
"Whose Streets?"
04:20
I kind of became a conduit
Jeg ble på en måte en ledning
04:23
for all of this courage
that was given to me.
for alt motet som ble gitt til meg.
04:25
And I think that's part
of our job as artists.
Og tror det er en del av kunsteres jobb.
04:29
I think we should be conveyors
of courage in the work that we do.
Jeg tror vi alle burde vise mot i jobben.
04:33
And I think that we are the wall
between the normal folks
Og jeg tror at vi er veggen mellom
normale folk
04:37
and the people that use their power
to spread fear and hate,
og folkene som bruker sin makt
til å spre frykt og hat,
04:41
especially in times like these.
spesielt i disse tider.
04:45
So I'm going to ask you.
Så jeg skal spørre deg.
04:48
Y'all the movers and the shakers,
Dere har alle stor påvirkningskraft
04:50
you know, the thought leaders:
og er tankeledere:
04:52
What are you gonna do
Hva skal dere gjøre
04:54
with the gifts that you've been given
med gavene som er blitt gitt dere for
04:56
to break us from the fear
the binds us every day?
å bryte frykten som binder oss hver dag?
04:58
Because, see, I'm afraid every day.
For jeg er redd hver dag.
05:01
I can't remember a time when I wasn't.
Jeg kan ikke huske sist jeg ikke var det.
05:04
But once I figured out that fear
was not put in me to cripple me,
Men da jeg forsto
at frykt ikke hemmer meg,
05:07
it was there to protect me,
at det var der for å beskytte meg,
05:11
and once I figured out
how to use that fear,
og da jeg forsto hvordan man bruker frykt
05:13
I found my power.
fant jeg mine krefter.
05:16
Thank you.
Tusen takk.
05:19
(Applause)
(Applaus)
05:20

▲Back to top

About the speaker:

Damon Davis - Artist and filmmaker
TED Fellow Damon Davis makes art to empower the disenfranchised and combat oppression.

Why you should listen

Musician, visual artist and filmmaker working at the intersection of art and activism, exploring the experience of contemporary black Americans. His documentary, Whose Streets?, premiered at Sundance 2017 and tells the story of the protests in Ferguson, Missouri that took place after unarmed teenager Michael Brown was killed by police in 2014.

More profile about the speaker
Damon Davis | Speaker | TED.com