English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

Damon Davis: Courage is contagious

Damon Davis: Hva jeg så under protestene i Ferguson

Filmed:
1,123,820 views

Når kunstneren Damon Davis ble med på protestene i Ferguson, Missouri, etter at politiet drepte Michael Brown i 2014, fant han ikke bare sinne, men også kjærlighet til en selv og samfunnet. Hans dokumentar "Whose Streets?" forteller historien om protestene fra aktivistenes perspektiv, aktivistene som dukket opp for å utfordre de som bruker makt til å spre frykt og hat.

- Artist and filmmaker
TED Fellow Damon Davis makes art to empower the disenfranchised and combat oppression. Full bio

So, I'm afraidredd.
Så, jeg er redd.
00:13
Right now,
Akkurat nå.
00:15
on this stagescene,
På denne scenen
00:17
I feel fearfrykt.
Jeg føler frykt.
00:18
In my life, I ain'ter ikke metmøtte manymange people
I livet mitt har jeg ikke møtt mange
00:21
that will readilylett admitinnrømme
when they are afraidredd.
som innrømmer det når de er redde.
00:22
And I think that's because deepdyp down,
Og jeg tror det er fordi, innerst inne,
00:25
they know how easylett it spreadssprer seg.
vet de hvor lett det sprer seg.
00:27
See, fearfrykt is like a diseasesykdom.
Redsel er som sykdom.
00:30
When it movesbeveger seg, it movesbeveger seg like wildfireild.
Når det beveger seg,
sprer det seg som ild.
00:32
But what happensskjer when,
Men hva skjer
00:35
even in the faceansikt of that fearfrykt,
når du møter frykten -
00:37
you do what you've got to do?
når du gjør det du må gjøre?
00:39
That's calledkalt couragemot.
Det heter mot.
00:41
And just like fearfrykt,
Og akkurat som redsel
00:43
couragemot is contagioussmittsom.
er mot smittsomt.
00:45
See, I'm from EastØst StSt. LouisLouis, IllinoisIllinois.
Jeg er fra East St.Louis, Illinois.
00:47
That's a smallliten cityby
Det er en liten by
00:50
acrosspå tvers the MississippiMississippi RiverElven
from StSt. LouisLouis, MissouriMissouri.
på andre siden av Missisippi-elva
av St. Louis, Missouri.
00:51
I have livedlevde in and around
StSt. LouisLouis my entirehel life.
Jeg hadde bodd i St. Louis
hele mitt liv,
00:54
When MichaelMichael BrownBrown, JrJr.,
da Michael Brown junior,
01:00
an ordinaryvanlig teenagertenåring,
en vanlig tenåring,
01:01
was gunnedskutt down by policepolitiet in 2014
in FergusonFerguson, MissouriMissouri --
ble skutt av politiet i 2014
i Ferguson, Missouri.
01:03
anotheren annen suburbforstad, but northNord of StSt. LouisLouis --
En annen forstad, nord for St. Louis.
01:07
I rememberhuske thinkingtenker,
Jeg husker at jeg tenkte
01:10
he ain'ter ikke the first,
"han er ikke det første
01:12
and he won'tvil ikke be the last youngung kidkid
to loseå tape his life to lawlov enforcementhåndhevelse.
og han kommer ikke til å bli
det siste offeret til politiet."
01:14
But see, his deathdød was differentannerledes.
Men hans død var annerledes.
01:18
When MikeMike was killeddrept,
Når Mike ble drept,
01:21
I rememberhuske the powerskrefter that be
tryingprøver to use fearfrykt as a weaponvåpen.
husker jeg at frykten vår
ble brukt som et våpen.
01:22
The policepolitiet responserespons to a communitysamfunnet
in mourningsorg was to use forcemakt
Politiets respons til et sørgende folk
var å bruke makt
01:27
to imposeinnføre fearfrykt:
for å skape frykt:
01:30
fearfrykt of militarizedmilitarisert policepolitiet,
frykt for militært politi,
01:32
imprisonmentfengsel,
fangenskap,
01:34
finesbøter.
bøter.
01:36
The mediamedia even triedprøvd
to make us afraidredd of eachHver other
Media prøvde å gjøre oss redde hverandre
01:37
by the way they spunspunnet the storyhistorie.
gjennom måten de skrev historien på.
01:39
And all of these things
have workedarbeidet in the pastforbi.
Og alle disse tingene hadde fungert før.
01:41
But like I said,
this time it was differentannerledes.
Men som jeg sa, denne gangen
var det annerledes.
01:43
MichaelMichael Brown'sBrowns deathdød and the subsequentetterfølgende
treatmentbehandling of the communitysamfunnet
Michael Browns død og behandlingen av folk
01:47
led to a stringstring of protestsprotester in and around
FergusonFerguson and StSt. LouisLouis.
førte til protester
i Ferguson og St.Louis.
01:51
When I got out to those protestsprotester
about the fourthfjerde or fifthfemte day,
Da jeg ble med og protesterte
den fjerde, eller femte dagen,
01:55
it was not out of couragemot;
var det ikke av mot;
01:59
it was out of guiltskyldfølelse.
men av skyldfølelse.
02:01
See, I'm blacksvart.
Dere skjønner - jeg er svart.
02:03
I don't know if y'ally'all noticedla merke til that.
Jeg vet ikke om dere merket det
02:05
(LaughterLatter)
(Latter)
02:06
But I couldn'tkunne ikke sitsitte in StSt. LouisLouis,
minutesminutter away from FergusonFerguson,
Men jeg kunne ikke sitte minutter vekke
02:08
and not go see.
og ikke gå bort og se.
02:13
So I got off my assass to go checkkryss av it out.
Så jeg kom meg ut for å sjekke det.
02:15
When I got out there,
Da jeg kom ut dit,
02:17
I foundfunnet something surprisingoverrask.
fant jeg noe overraskende.
02:18
I foundfunnet angersinne; there was a lot of that.
Jeg fant mye sinne.
02:22
But what I foundfunnet more of was love.
Men det jeg fant mest av, var kjærlighet.
02:25
People with love for themselvesdem selv.
Folk som elsket seg selv.
02:28
Love for theirderes communitysamfunnet.
Som elsket samfunnet sitt.
02:30
And it was beautifulvakker --
Og det var vakkert.
02:32
untilfør the policepolitiet showedviste up.
Helt til politiet kom.
02:34
Then a newny emotionfølelse was interjectedinterjected
into the conversationsamtale:
Da spredde en ny følelse seg i samtalene:
02:36
fearfrykt.
frykt.
02:40
Now, I'm not going to lieå ligge;
Nå skal jeg ikke lyve;
02:42
when I saw those armoredpansrede vehicleskjøretøyer,
Da jeg så de bevæpnede bilene
02:44
and all that gearutstyr
og alt det utstyret
02:47
and all those gunsvåpen
og alle pistolene
02:48
and all those policepolitiet
og alle de politimennene,
02:49
I was terrifiedvettskremt --
var jeg livredd -
02:51
personallypersonlig.
personlig.
02:53
And when I looked around that crowdpublikum,
Og da jeg så rundt meg i mengden,
02:55
I saw a lot of people that had
the samesamme thing going on.
så jeg mange som følte det samme.
02:57
But I alsoogså saw people
with something elseellers insideinnsiden of them.
Men jeg så også folk med noe annet i seg.
03:00
That was couragemot.
Det var mot.
03:04
See, those people yelledskrek,
For de folkene skrek,
03:05
and they screamedskrek,
og de ropte,
03:07
and they were not about
to back down from the policepolitiet.
og de var ikke i ferd med å gi seg.
03:08
They were pastforbi that pointpunkt.
De hadde kommet forbi det.
03:11
And then I could feel
something in me changingendring,
Og jeg følte noe inni meg endre seg,
03:12
so I yelledskrek and I screamedskrek,
så jeg ropte og skrek,
03:15
and I noticedla merke til that everybodyalle around me
was doing the samesamme thing.
og alle rundt meg gjorde det samme.
03:17
And there was nothing like that feelingfølelse.
Og ingenting var som den følelsen.
03:21
So I decidedbesluttet I wanted
to do something more.
Så jeg bestemte meg for å gjøre mer.
03:25
I wentgikk home, I thought:
I'm an artistkunstner. I make shitdritt.
Jeg dro hjem og tenkte:
Jeg er kunstner. Jeg lager ting.
03:27
So I startedstartet makinglager things
specificspesifikk to the protestprotest,
Så jeg begynte å lage ting til protestene.
03:30
things that would be weaponsvåpen
in a spiritualåndelig warkrig,
Ting som ble våpen i en åndelig krig,
03:36
things that would give people voicestemme
ting som ga folk en stemme
03:40
and things that would fortifybefeste them
for the roadvei aheadfremover.
ting som ville styrke dem på veien videre.
03:43
I did a projectprosjekt where I tooktok picturesbilder
of the handshender of protestersdemonstranter
Jeg tok bilder av protestantenes hender
03:47
and put them up and down
the boarded-upbord opp buildingsbygninger
og hang dem på avstengte bygninger
03:50
and communitysamfunnet shopsbutikker.
og lokale butikker.
03:54
My goalmål was to raiseheve awarenessbevissthet
and to raiseheve the moralemoral.
Målet mitt var å skape bevissthet og moral.
03:56
And I think, for a minuteminutt at leastminst,
Og jeg tror at jeg,
i det minste i et minutt,
04:00
it did just that.
gjorde akkurat det.
04:02
Then I thought, I want to upliftfriinntekt
the storieshistorier of these people
Så tenkte jeg, jeg vil fortelle historier
om de folkene
04:05
I was watchingse beingå være
courageousmodig in the momentøyeblikk.
jeg så var modige i øyeblikket.
04:09
And myselfmeg selv and my friendvenn,
Og min venn og jeg,
04:12
and filmmakerfilmskaper and partnersamboer SabaahSabaah FolayanFolayan
og filmskaper og partner Sabaah Folayan,
04:16
did just that with our documentarydokumentar,
fanget disse øyeblikkene i vår dokumentar
04:18
"WhoseHvis StreetsGatene?"
"Whose Streets?"
04:20
I kindsnill of becameble til a conduitledning
Jeg ble på en måte en ledning
04:23
for all of this couragemot
that was givengitt to me.
for alt motet som ble gitt til meg.
04:25
And I think that's partdel
of our jobjobb as artistskunstnere.
Og tror det er en del av kunsteres jobb.
04:29
I think we should be conveyorstransportbånd
of couragemot in the work that we do.
Jeg tror vi alle burde vise mot i jobben.
04:33
And I think that we are the wallvegg
betweenmellom the normalnormal folksfolkene
Og jeg tror at vi er veggen mellom
normale folk
04:37
and the people that use theirderes powermakt
to spreadspredt fearfrykt and hatehat,
og folkene som bruker sin makt
til å spre frykt og hat,
04:41
especiallyspesielt in timesganger like these.
spesielt i disse tider.
04:45
So I'm going to askspørre you.
Så jeg skal spørre deg.
04:48
Y'allY'all the moversmovers and the shakersshakers,
Dere har alle stor påvirkningskraft
04:50
you know, the thought leadersledere:
og er tankeledere:
04:52
What are you gonna do
Hva skal dere gjøre
04:54
with the giftsgaver that you've been givengitt
med gavene som er blitt gitt dere for
04:56
to breakgå i stykker us from the fearfrykt
the bindsbinder us everyhver day?
å bryte frykten som binder oss hver dag?
04:58
Because, see, I'm afraidredd everyhver day.
For jeg er redd hver dag.
05:01
I can't rememberhuske a time when I wasn'tvar ikke.
Jeg kan ikke huske sist jeg ikke var det.
05:04
But onceen gang I figuredtenkte out that fearfrykt
was not put in me to cripplekrøpling me,
Men da jeg forsto
at frykt ikke hemmer meg,
05:07
it was there to protectbeskytte me,
at det var der for å beskytte meg,
05:11
and onceen gang I figuredtenkte out
how to use that fearfrykt,
og da jeg forsto hvordan man bruker frykt
05:13
I foundfunnet my powermakt.
fant jeg mine krefter.
05:16
Thank you.
Tusen takk.
05:19
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
05:20

▲Back to top

About the speaker:

Damon Davis - Artist and filmmaker
TED Fellow Damon Davis makes art to empower the disenfranchised and combat oppression.

Why you should listen

Musician, visual artist and filmmaker working at the intersection of art and activism, exploring the experience of contemporary black Americans. His documentary, Whose Streets?, premiered at Sundance 2017 and tells the story of the protests in Ferguson, Missouri that took place after unarmed teenager Michael Brown was killed by police in 2014.

More profile about the speaker
Damon Davis | Speaker | TED.com