English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Brian Greene: Is our universe the only universe?

Брайън Грийн: Единствена ли е Вселена ни?

Filmed:
4,293,032 views

В сърцевината на съвременната космология лежи загадка: Защо Вселената ни е пригодена за създаване на условия, които са необходими за живот? В това пътешествие в някои от най-големите нови открития на науката, Брайън Грийн показва как завладяващата идея за мулти-вселената има отговор на загадката.

- Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe. Full bio

A fewмалцина monthsмесеца agoпреди
Преди няколко месеца
00:15
the NobelНобелова PrizeНаграда in physicsфизика
Нобеловата награда по физика
00:17
was awardedвъзложена to two teamsотбори of astronomersастрономи
беше присъдена на два екипа астрономи
00:19
for a discoveryоткритие that has been hailedприветства
за откритие, което се счита
00:21
as one of the mostнай-много importantважно
за едно от най-важните
00:24
astronomicalастрономичен observationsнаблюдения ever.
астрономически открития.
00:26
And todayднес, after brieflyнакратко describingописващ what they foundнамерено,
Днес, след кратко описание, за това, което те откриха,
00:28
I'm going to tell you about a highlyсилно controversialспорен frameworkрамка
ще ви разкажа за много противоречива схема,
00:30
for explainingобяснявайки theirтехен discoveryоткритие,
която обяснява откритието им,
00:33
namelyа именно the possibilityвъзможност
а именно, възможността,
00:36
that way beyondотвъд the EarthЗемята,
че далече от Земята,
00:38
the MilkyМлечен Way and other distantдалечен galaxiesгалактики,
Млечния път и други галактики,
00:40
we mayможе find that our universeвселена
можем да открием, че Вселената ни
00:43
is not the only universeвселена,
не е единствената Вселена,
00:45
but is insteadвместо
а вместо това е
00:47
partчаст of a vastобширен complexкомплекс of universesвселени
част от огромен комплекс от вселени,
00:49
that we call the multiverseМултивселена.
който наричаме мулти-вселена.
00:51
Now the ideaидея of a multiverseМултивселена is a strangeстранен one.
Идеята за мулти-вселена е странна.
00:53
I mean, mostнай-много of us were raisedувеличен to believe
Искам да кажа, че повечето от нас вярваха,
00:56
that the wordдума "universeвселена" meansсредства everything.
че думата "Вселена" значи всичко.
00:58
And I say mostнай-много of us with forethoughtпреднамереност,
Казвам, че повечето от нас вярваха, на това
01:01
as my four-year-oldчетири-годишен daughterдъщеря has heardчух me speakговоря of these ideasидеи sinceот she was bornроден.
което четири годишната ми дъщеря ме чу да говоря за тези идеи.
01:04
And last yearгодина I was holdingдържеше her
Миналата година я държах
01:07
and I said, "SophiaСофия,
и ѝ казах: София,
01:09
I love you more than anything in the universeвселена."
обичам те повече от всичко във Вселената."
01:11
And she turnedоказа to me and said, "DaddyТатко,
Тя се обърна към мен и каза: "Татко,
01:14
universeвселена or multiverseМултивселена?"
Вселената или мулти-вселената?"
01:16
(LaughterСмях)
(Смях)
01:18
But barringс изключение на suchтакъв an anomalousаномални upbringingвъзпитание,
Но не допускайки такова виждане,
01:21
it is strangeстранен to imagineПредставете си
е странно да си представим,
01:24
other realmsцарства separateотделен from oursнаш,
че други области, които са отделени от нашата,
01:26
mostнай-много with fundamentallyв основата си differentразличен featuresХарактеристика,
повечето от тях с различни черти,
01:28
that would rightlyправилно be calledНаречен universesвселени of theirтехен ownсобствен.
могат справедливо да бъдат наречени вселени.
01:30
And yetоще,
И все пак,
01:33
speculativeспекулативен thoughвъпреки че the ideaидея surelyсигурно is,
въпреки че тази идея е със сигурност спекулативна,
01:35
I aimцел to convinceубеждавам you
целта ми е да ви убедя,
01:37
that there's reasonпричина for takingприемате it seriouslyсериозно,
че има причина това да бъде взето насериозно
01:39
as it just mightбиха могли, може be right.
и може да бъде вярно.
01:41
I'm going to tell the storyистория of the multiverseМултивселена in threeтри partsчасти.
Ще ви разкажа историята за мулти-вселената в три части.
01:43
In partчаст one,
В първата част
01:46
I'm going to describeописвам those NobelНобелова Prize-winningНагради resultsрезултати
ще опиша тези резултати, които получиха Нобелова награда
01:48
and to highlightМаркирайте a profoundдълбок mysteryмистерия
и ще изясня неяснотите,
01:50
whichкойто those resultsрезултати revealedразкри.
които бяха открити с тези резултати.
01:52
In partчаст two,
Във втората част
01:54
I'll offerоферта a solutionрешение to that mysteryмистерия.
предлагам решение на неяснотите.
01:56
It's basedбазиран on an approachподход calledНаречен stringниз theoryтеория,
То е основано на подход, наречен Теория на струните
01:58
and that's where the ideaидея of the multiverseМултивселена
и ето къде ще стане въпрос
02:00
will come into the storyистория.
за идеята за мулти-вселената.
02:02
FinallyНакрая, in partчаст threeтри,
Накрая, в третата част,
02:04
I'm going to describeописвам a cosmologicalкосмологичната theoryтеория
ще опиша космична теория,
02:06
calledНаречен inflationинфлация,
която се нарича инфлационна теория,
02:08
whichкойто will pullдърпам all the piecesпарчета of the storyистория togetherзаедно.
която ще сглоби историята.
02:10
Okay, partчаст one startsзапочва back in 1929
Добре, първата част започва през 1929 г.,
02:13
when the great astronomerастроном EdwinЕдуин HubbleХъбъл
когато великият астроном Едвин Хъбъл
02:17
realizedосъзнах that the distantдалечен galaxiesгалактики
откри, че далечните галактики
02:19
were all rushingбързам away from us,
се отдалечават от нас,
02:22
establishingза установяване that spaceпространство itselfсебе си is stretchingразтягане,
като създават пространство,
02:24
it's expandingразширяване.
което се разширява.
02:26
Now this was revolutionaryреволюционер.
Това беше откритие.
02:28
The prevailingпреобладаващ wisdomмъдрост was that on the largestнай-големият of scalesвезни
Преди това хората мислеха,
02:31
the universeвселена was staticстатични.
че Вселената е статична.
02:34
But even so,
Но дори тогава,
02:36
there was one thing that everyoneвсеки was certainопределен of:
имаше нещо, за което всички знаеха:
02:38
The expansionекспанзия mustтрябва да be slowingзабавя down.
разширяването трябва да се забави.
02:41
That, much as the gravitationalгравитационното pullдърпам of the EarthЗемята
Това, подобно на Земната гравитация,
02:44
slowsзабавя the ascentизкачване of an appleябълка tossedблъскат upwardнагоре,
забавя издигането на ябълка, която е хвърлена нагоре,
02:47
the gravitationalгравитационното pullдърпам
гравитацията
02:50
of eachвсеки galaxyгалактика on everyвсеки other
на всяка от галактиките,
02:52
mustтрябва да be slowingзабавя
трябва да забавя
02:54
the expansionекспанзия of spaceпространство.
разширяването на пространството.
02:56
Now let's fast-forwardбързо напред to the 1990s
Сега отиваме бързо напред, до 90-те години,
02:58
when those two teamsотбори of astronomersастрономи
когато тези два екипа от астрономи,
03:01
I mentionedспоменат at the outsetсамото начало
за които споменах в началото,
03:03
were inspiredвдъхновен by this reasoningобосновавам се
бяха въодушевени от това,
03:05
to measureмярка the rateскорост
да измерят скоростта,
03:07
at whichкойто the expansionекспанзия has been slowingзабавя.
с която разширяването се забавя.
03:09
And they did this
Те направиха това
03:11
by painstakingстарание observationsнаблюдения
чрез старателни наблюдения
03:13
of numerousмногоброен distantдалечен galaxiesгалактики,
на много отдалечени галактики,
03:15
allowingпозволявайки them to chartдиаграма
което им позволи да начертаят
03:17
how the expansionекспанзия rateскорост has changedпроменен over time.
как скоростта на разширяването се изменя с времето.
03:19
Here'sТук е the surpriseизненада:
Ето изненадата:
03:22
They foundнамерено that the expansionекспанзия is not slowingзабавя down.
Те откриха, че разширяването не се забавя.
03:25
InsteadВместо това they foundнамерено that it's speedingускоряване up,
Откриха, че то се ускорява,
03:28
going fasterпо-бързо and fasterпо-бързо.
като става все по-бързо и по-бързо.
03:30
That's like tossingХвърляне an appleябълка upwardнагоре
Това е като хвърляне на ябълка нагоре,
03:32
and it goesотива up fasterпо-бързо and fasterпо-бързо.
която върви нагоре все по-бързо.
03:34
Now if you saw an appleябълка do that,
Ако сте видели такава ябълка,
03:36
you'dти можеш want to know why.
се питате защо.
03:38
What's pushingбутане on it?
Какво я кара да прави това?
03:40
SimilarlyПо същия начин, the astronomers'астрономи' resultsрезултати
Подобно на това, откритията на астрономите
03:42
are surelyсигурно well-deservingдобре заслужили of the NobelНобелова PrizeНаграда,
със сигурност заслужават Нобелова награда,
03:44
but they raisedувеличен an analogousаналогични questionвъпрос.
но те повдигнаха същия въпрос.
03:47
What forceсила is drivingшофиране all galaxiesгалактики
Какво кара галактиките
03:51
to rushвтурвам се away from everyвсеки other
да се отдалечават една от друга
03:53
at an ever-quickeningнякога ускоряващи speedскорост?
с увеличаваща се скорост?
03:56
Well the mostнай-много promisingобещаващ answerотговор
Най-достоверният отговор
03:59
comesидва from an oldстар ideaидея of Einstein'sНа Айнщайн.
идва от старата мисъл на Айнщайн.
04:01
You see, we are all used to gravityземно притегляне
Както виждате, свикнали сме, че гравитацията
04:04
beingсъщество a forceсила that does one thing,
е сила, която
04:06
pullsдърпа objectsобекти togetherзаедно.
привлича обектите.
04:09
But in Einstein'sНа Айнщайн theoryтеория of gravityземно притегляне,
Но в теорията на Айнщайн за гравитация,
04:11
his generalобщ theoryтеория of relativityтеория на относителността,
в неговата обща теория на относителността,
04:13
gravityземно притегляне can alsoсъщо pushтласък things apartна части.
гравитацията може и да отдалечава обектите.
04:15
How? Well accordingСпоред to Einstein'sНа Айнщайн mathматематика,
Как? Според математиката на Айнщайн,
04:18
if spaceпространство is uniformlyравномерно filledс примес
ако пространството е изпълнено
04:21
with an invisibleневидим energyенергия,
с невидима енергия,
04:23
sortвид of like a uniformуниформа, invisibleневидим mistмъгла,
някаква еднаква, невидима мъгла,
04:25
then the gravityземно притегляне generatedгенерирана by that mistмъгла
тогава гравитацията, която се генерира от тази мъгла
04:28
would be repulsiveотблъскваща,
ще бъде отблъскваща,
04:31
repulsiveотблъскваща gravityземно притегляне,
ще отблъсква гравитацията,
04:33
whichкойто is just what we need to explainобяснявам the observationsнаблюдения.
което е точно това, което искаме, за да обясним наблюденията.
04:35
Because the repulsiveотблъскваща gravityземно притегляне
Поради отблъскващата гравитация
04:38
of an invisibleневидим energyенергия in spaceпространство --
на невидимата енергия в пространството -
04:40
we now call it darkтъмен energyенергия,
я наричаме тъмна енергия,
04:42
but I've madeизработен it smokeyСмоуки whiteбял here so you can see it --
но я направих димно - бяла тук, за да можете да я видите -
04:44
its repulsiveотблъскваща gravityземно притегляне
нейната отблъскваща гравитация
04:47
would causeкауза eachвсеки galaxyгалактика to pushтласък againstсрещу everyвсеки other,
причинява отблъскването на галактиките,
04:49
drivingшофиране expansionекспанзия to speedскорост up,
като принуждава разширяването да се ускорява,
04:51
not slowбавен down.
а не да се забавя.
04:53
And this explanationобяснение
Това обяснение
04:55
representsпредставлява great progressпрогрес.
е голям напредък.
04:57
But I promisedобеща you a mysteryмистерия
Но аз ви обещах загадка
04:59
here in partчаст one.
в първата част.
05:02
Here it is.
Ето я и нея.
05:04
When the astronomersастрономи workedработил out
Когато астрономите откриха
05:06
how much of this darkтъмен energyенергия
каква част от тази тъмна енергия
05:08
mustтрябва да be infusingвливане spaceпространство
прониква в пространството,
05:11
to accountсметка for the cosmicкосмически speedскорост up,
за да отчетат космическото ускорение,
05:13
look at what they foundнамерено.
погледнете какво откриха те.
05:15
This numberномер is smallмалък.
Това число е малко.
05:24
ExpressedИзразени in the relevantсъответен unitмерна единица,
Изразено в относителни мерни единици,
05:26
it is spectacularlyзрелищно smallмалък.
това е изключително малко.
05:28
And the mysteryмистерия is to explainобяснявам this peculiarхарактерни numberномер.
Загадката е да се обясни това число.
05:30
We want this numberномер
Искаме това число
05:33
to emergeсе появяват from the lawsзакони of physicsфизика,
да се реши от законите на физиката,
05:35
but so farдалече no one has foundнамерено a way to do that.
но никой досега не е открил начин да направи това.
05:37
Now you mightбиха могли, може wonderчудя се,
Сигурно се чудите,
05:40
should you careгрижа?
дали да се тревожите за това.
05:43
Maybe explainingобяснявайки this numberномер
Може би обяснението за това число
05:45
is just a technicalтехнически issueпроблем,
е просто технически въпрос,
05:47
a technicalтехнически detailдетайл of interestинтерес to expertsексперти,
което е от интерес за експертите,
05:49
but of no relevanceуместност to anybodyнякой elseоще.
а не за някой друг.
05:52
Well it surelyсигурно is a technicalтехнически detailдетайл,
Със сигурност това е технически детайл,
05:54
but some detailsдетайли really matterвъпрос.
но някои детайли наистина са много важни.
05:57
Some detailsдетайли provideпредоставяне
Някои детайли осигуряват
05:59
windowsпрозорци into unchartedНеизследвана realmsцарства of realityреалност,
прозорци към неизследвани области от реалността
06:01
and this peculiarхарактерни numberномер mayможе be doing just that,
и това число прави точно това,
06:03
as the only approachподход that's so farдалече madeизработен headwayнапредък to explainобяснявам it
като единственият подход, който е измислен, за да го обясни
06:06
invokesизвиква the possibilityвъзможност of other universesвселени --
е чрез приемане на възможността за съществуване на други вселени -
06:09
an ideaидея that naturallyестествено emergesсе очертава from stringниз theoryтеория,
идея, която възниква от Теория на струните,
06:12
whichкойто takes me to partчаст two: stringниз theoryтеория.
с което отиваме към втората част: Теория на струните.
06:15
So holdдържа the mysteryмистерия of the darkтъмен energyенергия
Така че, задръжте в съзнанието си
06:18
in the back of your mindум
загадката за тъмната енергия
06:22
as I now go on to tell you
и сега ще ви разкажа
06:24
threeтри keyключ things about stringниз theoryтеория.
три ключови неща за Теория на струните.
06:26
First off, what is it?
Първо, какво представлява тя?
06:29
Well it's an approachподход to realizeосъзнавам Einstein'sНа Айнщайн dreamмечта
Това е подход да се осъществи мечтата на Айнщайн
06:31
of a unifiedобединен theoryтеория of physicsфизика,
за еднаквата теория на физиката,
06:34
a singleединичен overarchingвсеобхватна frameworkрамка
една схема,
06:37
that would be ableспособен to describeописвам
която може да опише
06:39
all the forcesвойски at work in the universeвселена.
всички сили във Вселената.
06:41
And the centralцентрален ideaидея of stringниз theoryтеория
Основната идея на Теория на струните
06:43
is quiteсъвсем straightforwardпрост.
е проста.
06:45
It saysказва that if you examineпроучва
Тя гласи, че ако изследвате прецизно
06:47
any pieceпарче of matterвъпрос ever more finelyфино,
част от материята,
06:49
at first you'llти ще find moleculesмолекули
първо откривате молекули
06:51
and then you'llти ще find atomsатома and subatomicсубатомни particlesчастици.
и след това откривате атоми и субатомни частици.
06:53
But the theoryтеория saysказва that if you could probeсонда smallerпо-малък,
Но теорията гласи, че ако изследвате още по-надълбоко,
06:56
much smallerпо-малък than we can with existingсъществуващ technologyтехнология,
много по-надълбоко, отколкото можем със съществуващата технология,
06:58
you'dти можеш find something elseоще insideвътре these particlesчастици --
ще откриете нещо друго в тези частици -
07:01
a little tinyмъничък vibratingвибрираща filamentнажежаема жичка of energyенергия,
малки вибриращи влакънца енергия,
07:04
a little tinyмъничък vibratingвибрираща stringниз.
малка вибрираща струна.
07:07
And just like the stringsструни on a violinцигулка,
Точно като струните на цигулка,
07:10
they can vibrateвибрира in differentразличен patternsмодели
те могат да вибрират в различни модели,
07:12
producingпроизводство differentразличен musicalмузикален notesбележки.
произвеждайки различни музикални ноти.
07:14
These little fundamentalосновен stringsструни,
Когато вибрират в различни модели,
07:16
when they vibrateвибрира in differentразличен patternsмодели,
тези малки фундаментални струни
07:18
they produceпродукция differentразличен kindsвидове of particlesчастици --
произвеждат различни частици -
07:20
so electronsелектрони, quarksкварките, neutrinosнеутрино, photonsфотони,
електрони, кварки, неутрони, фотони,
07:22
all other particlesчастици
всички други частици
07:24
would be unitedобединен into a singleединичен frameworkрамка,
ще бъдат обединени в схема,
07:26
as they would all ariseвъзникне from vibratingвибрираща stringsструни.
защото произхождат от вибриращи струни.
07:28
It's a compellingнепреодолими pictureснимка,
Това е приковаваща вниманието картина,
07:31
a kindмил of cosmicкосмически symphonyсимфония,
вид космическа симфония,
07:34
where all the richnessбогатство
където богатството,
07:36
that we see in the worldсвят around us
което виждаме в света около нас,
07:38
emergesсе очертава from the musicмузика
произлиза от музиката,
07:40
that these little, tinyмъничък stringsструни can playиграя.
която могат да изсвирят тези малки струни.
07:42
But there's a costцена
Но има цена
07:45
to this elegantелегантен unificationобединение,
за това елегантно единство,
07:47
because yearsгодини of researchизследване
защото дългогодишни изследвания
07:49
have shownпосочен that the mathматематика of stringниз theoryтеория doesn't quiteсъвсем work.
показаха, че математиката на струнна теория не работи.
07:51
It has internalвътрешен inconsistenciesнесъответствия,
Тя има вътрешни несъвършенства,
07:54
unlessосвен ако we allowпозволява
освен ако не позволим
07:56
for something whollyизцяло unfamiliarнепознати --
нещо непознато -
07:58
extraекстра dimensionsразмери of spaceпространство.
допълнителни размери на пространството.
08:01
That is, we all know about the usualобичаен threeтри dimensionsразмери of spaceпространство.
Всички знаем за обикновените три измерения на пространството.
08:04
And you can think about those
Можете да мислите за тях,
08:07
as heightвисочина, widthширочина and depthдълбочина.
като височина, ширина и дълбочина.
08:09
But stringниз theoryтеория saysказва that, on fantasticallyфантастично smallмалък scalesвезни,
Но Теория на струните казва, че при много малки размери,
08:12
there are additionalдопълнителни dimensionsразмери
съществуват допълнителни измерения,
08:15
crumpledсмачкан to a tinyмъничък sizeразмер so smallмалък
нагънати до малък размер, толкова малък,
08:17
that we have not detectedоткрити them.
че не можем да ги открием.
08:19
But even thoughвъпреки че the dimensionsразмери are hiddenскрит,
Но въпреки, че измеренията са скрити,
08:21
they would have an impactвъздействие on things that we can observeСпазвайте
те оказват влияние върху нещата, които можем да видим,
08:23
because the shapeформа of the extraекстра dimensionsразмери
защото формата на допълнителните измерения
08:26
constrainsограничава how the stringsструни can vibrateвибрира.
ограничава вибрациите на струните.
08:29
And in stringниз theoryтеория,
В Теория на струните
08:32
vibrationвибрация determinesопределя everything.
вибрацията определя всичко.
08:34
So particleчастица massesмаси, the strengthsсилни страни of forcesвойски,
Масата на частици, големината на силите
08:37
and mostнай-много importantlyважно, the amountколичество of darkтъмен energyенергия
и най-важното, количеството тъмна енергия
08:39
would be determinedопределя
са определени
08:42
by the shapeформа of the extraекстра dimensionsразмери.
от формата на допълнителните измерения.
08:44
So if we knewЗнаех the shapeформа of the extraекстра dimensionsразмери,
Ако знаехме, каква е формата на допълнителните измерения,
08:46
we should be ableспособен to calculateизчисли these featuresХарактеристика,
щяхме да можем да изчислим тези свойства,
08:49
calculateизчисли the amountколичество of darkтъмен energyенергия.
да изчислим потока от тъмна енергия.
08:52
The challengeпредизвикателство
Предизвикателството е,
08:55
is we don't know
че не знаем
08:57
the shapeформа of the extraекстра dimensionsразмери.
каква е формата на допълнителните измерения.
08:59
All we have
Всичко, което имаме е
09:02
is a listсписък of candidateкандидат shapesформи
списък от предложения на форми,
09:04
allowedпозволен by the mathматематика.
изчислени по математичен начин.
09:06
Now when these ideasидеи were first developedразвита,
Когато тези идеи бяха разработени за пръв път,
09:09
there were only about fiveпет differentразличен candidateкандидат shapesформи,
имаше само пет предложения за форми,
09:11
so you can imagineПредставете си
така че, можете да си представите,
09:13
analyzingанализиране на them one-by-oneедин по един
като ги анализирате една по една,
09:15
to determineопредели if any yieldдобив
да определите дали сте определили правилно
09:17
the physicalфизически featuresХарактеристика we observeСпазвайте.
физическите свойства, които виждаме.
09:19
But over time the listсписък grewизраснал
Но с течение на времето, списъкът се увеличи,
09:21
as researchersизследователи foundнамерено other candidateкандидат shapesформи.
защото изследователите откриха други възможни форми.
09:23
From fiveпет, the numberномер grewизраснал into the hundredsстотици and then the thousandsхиляди --
От пет, броят им се увеличи на стотици и хиляди -
09:25
A largeголям, but still manageableуправляеми, collectionколекция to analyzeанализирам,
голяма, но все пак управляема колекция за анализ,
09:28
sinceот after all,
защото, преди всичко,
09:31
graduateзавършвам studentsстуденти need something to do.
завършилите студенти трябва да имат работа.
09:33
But then the listсписък continuedпродължи to growрастат
Но списъкът продължаваше да се увеличава
09:36
into the millionsмилиони and the billionsмилиарди, untilдо todayднес.
и достигна милиони, милиарди предложения за форми.
09:38
The listсписък of candidateкандидат shapesформи
Днес той
09:41
has soaredскочиха to about 10 to the 500.
се разрасна до 10 на 500на степен предложеиня за форми.
09:43
So, what to do?
Какво да правим?
09:48
Well some researchersизследователи lostзагубен heartсърце,
Някои изследователи изгубиха търпение
09:51
concludingзаключителна that was so manyмного candidateкандидат shapesформи for the extraекстра dimensionsразмери,
и направиха заключение, че има толкова много възможности за форми на допълнителните измерения,
09:54
eachвсеки givingдавайки riseиздигам се to differentразличен physicalфизически featuresХарактеристика,
като всяко има различни физически свойства,
09:57
stringниз theoryтеория would never make
че струнната теория никога няма да направи
10:00
definitiveокончателни, testableпроверими predictionsпрогнози.
точни, можещи да бъдат изпитани, прогнози.
10:02
But othersдруги turnedоказа this issueпроблем on its headглава,
Но други продължиха да изследват,
10:04
takingприемате us to the possibilityвъзможност of a multiverseМултивселена.
като ни представиха възможността за мулти-вселена.
10:08
Here'sТук е the ideaидея.
Ето я и идеята.
10:10
Maybe eachвсеки of these shapesформи is on an equalравен footingоснова with everyвсеки other.
Може би всяка от тези форми е на еднакво разстояние от всяка друга.
10:12
EachВсеки is as realреален as everyвсеки other,
Всяка от тях е толкова реална, като всяка друга,
10:15
in the senseсмисъл
в смисъл,
10:17
that there are manyмного universesвселени,
че има много вселени,
10:19
eachвсеки with a differentразличен shapeформа, for the extraекстра dimensionsразмери.
всяка от които е с различна форма за допълнителните измерения.
10:21
And this radicalрадикален proposalпредложение
Това радикално предложение
10:24
has a profoundдълбок impactвъздействие on this mysteryмистерия:
има голямо значение за тази загадка:
10:26
the amountколичество of darkтъмен energyенергия revealedразкри by the NobelНобелова Prize-winningНагради resultsрезултати.
количеството тъмна енергия, което е открито от физиците, които спечелиха Нобелова награда.
10:29
Because you see,
Защото, както виждате,
10:32
if there are other universesвселени,
ако има други вселени
10:34
and if those universesвселени
и ако всяка от тези вселени
10:37
eachвсеки have, say, a differentразличен shapeформа for the extraекстра dimensionsразмери,
има различна форма за допълнителни измерения,
10:39
then the physicalфизически featuresХарактеристика of eachвсеки universeвселена will be differentразличен,
физическите свойства на всяка вселена ще бъдат различни,
10:43
and in particularособен,
по-точно,
10:45
the amountколичество of darkтъмен energyенергия in eachвсеки universeвселена
количеството тъмна енергия във всяка вселена
10:47
will be differentразличен.
ще бъде различно.
10:49
WhichКоито meansсредства that the mysteryмистерия
Което значи, че загадката
10:51
of explainingобяснявайки the amountколичество of darkтъмен energyенергия we'veние имаме now measuredизмерена
за обясняването на количеството тъмна енергия, което измерваме,
10:53
would take on a whollyизцяло differentразличен characterхарактер.
ще приеме напълно различен характер.
10:55
In this contextконтекст,
В този контекст,
10:58
the lawsзакони of physicsфизика can't explainобяснявам one numberномер for the darkтъмен energyенергия
законите на физиката не могат да обяснят количеството на тъмната енергия,
11:00
because there isn't just one numberномер,
защото това не е само едно количество,
11:03
there are manyмного numbersчисленост.
а много количества.
11:06
WhichКоито meansсредства
Което означава,
11:08
we have been askingпита the wrongпогрешно questionвъпрос.
че сме задавали грешен въпрос.
11:10
It's that the right questionвъпрос to askпитам is,
Правилният въпрос, който трябва да бъде зададен,
11:13
why do we humansхората find ourselvesсебе си in a universeвселена
е защо ние, хората, се намираме във Вселена,
11:15
with a particularособен amountколичество of darkтъмен energyенергия we'veние имаме measuredизмерена
в която има точно определено количество тъмна енергия, която сме измерили,
11:18
insteadвместо of any of the other possibilitiesвъзможности
а не която и да е друга от възможностите,
11:21
that are out there?
които съществуват?
11:24
And that's a questionвъпрос on whichкойто we can make headwayнапредък.
Това е въпрос, на който трябва да намерим отговор.
11:26
Because those universesвселени
Защото тези вселени,
11:29
that have much more darkтъмен energyенергия than oursнаш,
които имат повече тъмна енергия от нашата,
11:31
wheneverкогато и да е matterвъпрос triesопитва to clumpбуца пръст into galaxiesгалактики,
за материята, която се опитва да проникне в галактиките,
11:33
the repulsiveотблъскваща pushтласък of the darkтъмен energyенергия is so strongсилен
отблъскването от тъмната енергия е толкова силно,
11:36
that it blowsудари the clumpбуца пръст apartна части
че отблъсква проникването
11:39
and galaxiesгалактики don't formформа.
и не се образуват галактики.
11:41
And in those universesвселени that have much lessпо-малко darkтъмен energyенергия,
Тези галактики, в които има по-малко тъмна енергия,
11:43
well they collapseколапс back on themselvesсебе си so quicklyбързо
се свиват в себе си толкова бързо,
11:46
that, again, galaxiesгалактики don't formформа.
че не се образуват галактики.
11:48
And withoutбез galaxiesгалактики, there are no starsзвезди, no planetsпланети
Без галактики няма звезди, планети
11:51
and no chanceшанс
и няма възможност
11:54
for our formформа of life
нашата форма на живот
11:56
to existсъществувам in those other universesвселени.
да съществува в тези други вселени.
11:58
So we find ourselvesсебе си in a universeвселена
Намираме се във Вселена
12:00
with the particularособен amountколичество of darkтъмен energyенергия we'veние имаме measuredизмерена
с точно определено количество тъмна енергия, което сме измерили,
12:02
simplyпросто because our universeвселена has conditionsусловия
просто защото Вселената ни има условия,
12:05
hospitableгостоприемен to our formформа of life.
които са благоприятни за нашата форма на живот.
12:08
And that would be that.
Това е.
12:12
MysteryМистерия solvedрешен,
Загадката е решена,
12:14
multiverseМултивселена foundнамерено.
мулти-вселената е открита.
12:16
Now some find this explanationобяснение unsatisfyingнезадоволителен.
Някои учени намират това обяснение за незадоволително.
12:18
We're used to physicsфизика
Свикнали сме физиката
12:23
givingдавайки us definitiveокончателни explanationsобяснения for the featuresХарактеристика we observeСпазвайте.
да ни дава точни дефиниции за свойствата, които виждаме.
12:25
But the pointточка is,
Но същността е,
12:28
if the featureособеност you're observingспазване
ако свойството, което виждате,
12:30
can and does take on
може и приема
12:33
a wideширок varietyразнообразие of differentразличен valuesстойности
множество различни стойности
12:35
acrossпрез the widerпо-широк landscapeпейзаж of realityреалност,
в реалността,
12:37
then thinkingмислене one explanationобяснение
тогава едно обяснение
12:40
for a particularособен valueстойност
за определена стойност
12:42
is simplyпросто misguidedзаблуден.
е просто недостатъчно.
12:44
An earlyрано exampleпример
Един по-ранен пример за това е
12:47
comesидва from the great astronomerастроном JohannesЙоханес KeplerКеплер
когато Йохан Кеплер
12:49
who was obsessedобсебен with understandingразбиране
е бил обсебен идеята да разбере
12:52
a differentразличен numberномер --
едно друго число -
12:54
why the SunСлънце is 93 millionмилион milesмили away from the EarthЗемята.
защо Слънцето се намира на 93 милиона мили от Земята.
12:56
And he workedработил for decadesдесетилетия tryingопитвайки to explainобяснявам this numberномер,
Той десетилетия се е опитвал да обясни този въпрос,
13:00
but he never succeededуспели, and we know why.
но не е успял и знаем защо.
13:03
KeplerКеплер was askingпита
Кеплер е задавал
13:06
the wrongпогрешно questionвъпрос.
грешен въпрос.
13:08
We now know that there are manyмного planetsпланети
Сега знаем, че съществуват много планети,
13:10
at a wideширок varietyразнообразие of differentразличен distancesразстояния from theirтехен hostдомакин starsзвезди.
на различни разстояния от техните звезди - домакини.
13:13
So hopingнадявайки се that the lawsзакони of physicsфизика
Надяваме се, че законите на физиката
13:16
will explainобяснявам one particularособен numberномер, 93 millionмилион milesмили,
ще обяснят един въпрос, 93 милиона мили,
13:19
well that is simplyпросто wrongheadedнеразбран.
това е просто с главата надолу.
13:22
InsteadВместо това the right questionвъпрос to askпитам is,
Вместо да зададе правилния въпрос,
13:25
why do we humansхората find ourselvesсебе си on a planetпланета
защо ние, хората, се намираме на планета,
13:27
at this particularособен distanceразстояние,
на точно това разстояние,
13:30
insteadвместо of any of the other possibilitiesвъзможности?
вместо някоя от другите възможности.
13:32
And again, that's a questionвъпрос we can answerотговор.
Отново, това е въпрос, на който можем да отговорим.
13:35
Those planetsпланети whichкойто are much closerпо близо to a starзвезда like the SunСлънце
Тези планети, които са много по-близо до звезда като Слънцето,
13:38
would be so hotгорещ
ще са толкова горещи,
13:41
that our formформа of life wouldn'tне би existсъществувам.
че нашата форма на живот няма да съществува.
13:43
And those planetsпланети that are much fartherпо-нататък away from the starзвезда,
Тези планети, които са много отдалечени от звездата,
13:45
well they're so coldстуд
са толкова студени,
13:48
that, again, our formформа of life would not take holdдържа.
че отново, нашата форма на живот няма да съществува.
13:50
So we find ourselvesсебе си
Намираме се на планета,
13:52
on a planetпланета at this particularособен distanceразстояние
на това определено разстояние,
13:54
simplyпросто because it yieldsдобиви conditionsусловия
просто защото тя има условия,
13:56
vitalжизненоважен to our formформа of life.
които са подходящи за нашата форма на живот.
13:58
And when it comesидва to planetsпланети and theirтехен distancesразстояния,
Когато става дума за планети и техните разстояния,
14:01
this clearlyясно is the right kindмил of reasoningобосновавам се.
това е правилният начин на мислене.
14:04
The pointточка is,
Същността е,
14:08
when it comesидва to universesвселени and the darkтъмен energyенергия that they containсъдържа,
че когато става дума за вселени и за тъмната енергия, която те съдържат,
14:10
it mayможе alsoсъщо be the right kindмил of reasoningобосновавам се.
това също е правилният начин на мислене.
14:13
One keyключ differenceразлика, of courseкурс,
Една ключова разлика, разбира се,
14:17
is we know that there are other planetsпланети out there,
е че знаем, че има други планети,
14:20
but so farдалече I've only speculatedспекулират on the possibilityвъзможност
но те са толкова далече, че мога само да размишлявам за възможността,
14:22
that there mightбиха могли, може be other universesвселени.
че може да има други вселени.
14:25
So to pullдърпам it all togetherзаедно,
За да обхванем всичко,
14:27
we need a mechanismмеханизъм
ни е нужен механизъм,
14:29
that can actuallyвсъщност generateгенериране other universesвселени.
който действително може да създава други вселени.
14:31
And that takes me to my finalфинал partчаст, partчаст threeтри.
Отиваме в последната част, част трета.
14:34
Because suchтакъв a mechanismмеханизъм has been foundнамерено
Тъй като такъв механизъм е открит
14:37
by cosmologistsкосмолози tryingопитвайки to understandразбирам the BigГолям BangВзрив.
от космолозите, които се опитват да разберат Големия взрив.
14:40
You see, when we speakговоря of the BigГолям BangВзрив,
Когато говорим за Големия взрив,
14:43
we oftenчесто have an imageизображение
трябва да си представим
14:45
of a kindмил of cosmicкосмически explosionексплозия
вид космическа експлозия,
14:47
that createdсъздаден our universeвселена
която е създала Вселената ни
14:49
and setкомплект spaceпространство rushingбързам outwardпасивно.
и да установим пространство, което отива напред.
14:51
But there's a little secretтайна.
Но има малка тайна.
14:54
The BigГолям BangВзрив leavesлиста out something prettyкрасива importantважно,
Големият взрив остави нещо много важно,
14:56
the BangВзрив.
взрива.
14:59
It tellsразказва us how the universeвселена evolvedеволюира after the BangВзрив,
Това ни казва, как Вселената се е изменила след взрива,
15:01
but givesдава us no insightпрозрение
но не дава отговор на въпроса,
15:04
into what would have poweredзахранва the BangВзрив itselfсебе си.
какво е причинило взрива.
15:06
And this gapпразнина was finallyнакрая filledс примес
Този въпрос е решен
15:10
by an enhancedподобрено versionверсия of the BigГолям BangВзрив theoryтеория.
от подобрената версия на теорията за Големия взрив.
15:12
It's calledНаречен inflationaryинфлационният cosmologyкосмология,
Нарича се инфлационна космология,
15:14
whichкойто identifiedидентифициран a particularособен kindмил of fuelгориво
която идентифицира даден вид гориво,
15:17
that would naturallyестествено generateгенериране
което произвежда
15:21
an outwardпасивно rushвтурвам се of spaceпространство.
пространство, отиващо напред.
15:23
The fuelгориво is basedбазиран on something calledНаречен a quantumквант fieldполе,
Горивото се основава на нещо, което се нарича квантово поле,
15:25
but the only detailдетайл that mattersвъпроси for us
но единствената подробност, която е от значение за нас,
15:28
is that this fuelгориво provesдоказва to be so efficientефикасен
е, че това гориво е толкова ефикасно,
15:31
that it's virtuallyна практика impossibleневъзможен
че е невъзможно
15:34
to use it all up,
да бъде използвано цялото,
15:36
whichкойто meansсредства in the inflationaryинфлационният theoryтеория,
което в инфлационната теория означава,
15:38
the BigГолям BangВзрив givingдавайки riseиздигам се to our universeвселена
че Големия взрив, който създаде Вселената ни,
15:40
is likelyвероятно not a one-timeеднократно eventсъбитие.
не е еднократно събитие.
15:43
InsteadВместо това the fuelгориво not only generatedгенерирана our BigГолям BangВзрив,
Вместо това, горивото не само създаде Големия взрив,
15:46
but it would alsoсъщо generateгенериране countlessбезброен other BigГолям BangsБретон,
но също и безброй други Големи взривове,
15:49
eachвсеки givingдавайки riseиздигам се to its ownсобствен separateотделен universeвселена
всеки от които създава отделна вселена,
15:55
with our universeвселена becomingпревръща but one bubbleмехур
като Вселената ни е само мехур
15:58
in a grandграндиозен cosmicкосмически bubbleмехур bathбаня of universesвселени.
в гигантската баня от мехури на вселени.
16:00
And now, when we meldобявявам this with stringниз theoryтеория,
Сега, когато разбрахме струнната теория,
16:03
here'sето the pictureснимка we're led to.
ето картината, до която дойдохме.
16:05
EachВсеки of these universesвселени has extraекстра dimensionsразмери.
Всяка от тези галактики има допълнителни измерения.
16:07
The extraекстра dimensionsразмери take on a wideширок varietyразнообразие of differentразличен shapesформи.
Допълнителните измерения имат различни форми.
16:09
The differentразличен shapesформи yieldдобив differentразличен physicalфизически featuresХарактеристика.
Различните форми създават различни физически свойства.
16:12
And we find ourselvesсебе си in one universeвселена insteadвместо of anotherоще
Намираме се в една Вселена, вместо в друга,
16:15
simplyпросто because it's only in our universeвселена
просто защото само в нашата Вселена,
16:18
that the physicalфизически featuresХарактеристика, like the amountколичество of darkтъмен energyенергия,
физическите свойства, като количество на тъмна енергия,
16:21
are right for our formформа of life to take holdдържа.
са подходящи за нашата форма на живот.
16:24
And this is the compellingнепреодолими but highlyсилно controversialспорен pictureснимка
Това е предизвикателната, но много противоречива картина
16:28
of the widerпо-широк cosmosкосмос
на космическото пространство,
16:31
that cutting-edgeавангардни observationнаблюдение and theoryтеория
която последните наблюдения и теорията
16:33
have now led us to seriouslyсериозно considerобмислям.
са ни оставили да обмислим.
16:35
One bigголям remainingоставащ questionвъпрос, of courseкурс, is,
Голям въпрос, който остава да решим, разбира се, е,
16:39
could we ever confirmпотвърждавам
дали ще можем да потвърдим
16:43
the existenceсъществуване of other universesвселени?
съществуването на други вселени.
16:46
Well let me describeописвам
Нека опиша
16:49
one way that mightбиха могли, може one day happenстава.
начин, по който това може да се случи.
16:51
The inflationaryинфлационният theoryтеория
Инфлационната теория
16:54
alreadyвече has strongсилен observationalнаблюдателни supportподдържа.
е извършила много наблюдения.
16:56
Because the theoryтеория predictsпрогнозира
Тъй като теорията предсказва,
16:58
that the BigГолям BangВзрив would have been so intenseинтензивен
че Големия взрив е бил толкова силен,
17:00
that as spaceпространство rapidlyбързо expandedразширен,
че пространството се е разширило бързо,
17:02
tinyмъничък quantumквант jittersнерви from the microмикро worldсвят
малките треперещи квантови частици от микро света
17:05
would have been stretchedразтегнат out to the macroмакрос worldсвят,
са се разпространили в макро света,
17:07
yieldingполучаване a distinctiveотличителен fingerprintпръстови отпечатъци,
като са се получили ясни отпечатъци,
17:10
a patternмодел of slightlyмалко hotterгорещо spotsпетна and slightlyмалко colderстудено spotsпетна,
модел на малко по-топли места и малко по-студени места
17:13
acrossпрез spaceпространство,
в пространството,
17:15
whichкойто powerfulмощен telescopesтелескопи have now observedнаблюдаваното.
което се наблюдава с мощни телескопи.
17:17
Going furtherоще, if there are other universesвселени,
Още повече, ако има други вселени,
17:20
the theoryтеория predictsпрогнозира that everyвсеки so oftenчесто
теорията прогнозира, че често
17:23
those universesвселени can collideсблъсквам се.
тези вселени могат да се сблъскат.
17:25
And if our universeвселена got hitудар by anotherоще,
Ако Вселената ни бъде ударена от друга,
17:27
that collisionсблъсък
това сблъскване
17:29
would generateгенериране an additionalдопълнителни subtleизтънчен patternмодел
ще създаде допълнителен чувствителен модел
17:31
of temperatureтемпература variationsвариации acrossпрез spaceпространство
на изменение на температурата в пространството,
17:33
that we mightбиха могли, може one day
което можем да открием
17:35
be ableспособен to detectоткриване.
някога.
17:37
And so exoticекзотични as this pictureснимка is,
Колкото и да е екзотична тази картина,
17:39
it mayможе one day be groundedобоснован
един ден чрез изследвания
17:42
in observationsнаблюдения,
може да бъде обосновано
17:44
establishingза установяване the existenceсъществуване of other universesвселени.
установяването на съществуване на други вселени.
17:46
I'll concludeсключва
Ще направя заключение
17:49
with a strikingпоразителен implicationотражение
с удивително приложение
17:51
of all these ideasидеи
на всички тези идеи
17:54
for the very farдалече futureбъдеще.
за много далечно бъдеще.
17:56
You see, we learnedнаучен
Научихме,
17:58
that our universeвселена is not staticстатични,
че Вселената ни не е статична,
18:00
that spaceпространство is expandingразширяване,
че пространството се разширява,
18:02
that that expansionекспанзия is speedingускоряване up
че разширяването се ускорява
18:04
and that there mightбиха могли, може be other universesвселени
и че може да има други вселени,
18:06
all by carefullyвнимателно examiningразглеждане на
чрез внимателно изследване на
18:08
faintгубя съзнание pinpointspinpoints of starlightзвездна светлина
малки частици от звездна светлина,
18:10
comingидващ to us from distantдалечен galaxiesгалактики.
които идват от далечни галактики.
18:12
But because the expansionекспанзия is speedingускоряване up,
Но тъй като разширяването се ускорява,
18:15
in the very farдалече futureбъдеще,
в много далечно бъдеще
18:18
those galaxiesгалактики will rushвтурвам се away so farдалече and so fastбърз
тези галактики ще се отдалечават толкова далече и толкова бързо,
18:20
that we won'tняма да be ableспособен to see them --
че няма да можем да ги видим -
18:23
not because of technologicalтехнологически limitationsограничения,
не поради технологични ограничения,
18:26
but because of the lawsзакони of physicsфизика.
а поради законите на физиката.
18:28
The lightсветлина those galaxiesгалактики emitизлъчват,
Светлината, която излъчват тези галактики,
18:30
even travelingпътуване at the fastestНай-бързият speedскорост, the speedскорост of lightсветлина,
въпреки че го правят с най-високата възможна скорост, скоростта на светлината,
18:32
will not be ableспособен to overcomeпреодолеят
няма да могат да преминат
18:35
the ever-wideningвсе по-разширяване gulfзалив betweenмежду us.
все по-разширяващото се пространство между нас.
18:37
So astronomersастрономи in the farдалече futureбъдеще
В далечно бъдеще, астрономите,
18:40
looking out into deepДълбок spaceпространство
които гледат в космоса,
18:42
will see nothing but an endlessбезкраен stretchопъвам, разтягам
няма да видят нищо друго, освен безкрайно разширяване
18:44
of staticстатични, inkyизцапан с мастило, blackчерно stillnessтишината.
на статично, мастилено-черно пространство.
18:47
And they will concludeсключва
Те ще направят заключението,
18:51
that the universeвселена is staticстатични and unchangingнеизменни
че Вселената е статична и неизменяща се
18:53
and populatedнаселен by a singleединичен centralцентрален oasisОазис of matterвъпрос
и е населена с единичен, централен оазис от материя,
18:55
that they inhabitобитават --
която те населяват -
18:58
a pictureснимка of the cosmosкосмос
картина на космоса,
19:00
that we definitivelyокончателно know to be wrongпогрешно.
за която със сигурност знаем, че е невярна.
19:02
Now maybe those futureбъдеще astronomersастрономи will have recordsзаписи
Може би тези астрономи от бъдещето ще имат записи,
19:05
handedръка down from an earlierпо-рано eraера,
които са им предадени от по-ранна епоха,
19:08
like oursнаш,
като нашата,
19:10
attestingудостоверяване to an expandingразширяване cosmosкосмос
които удостоверяват съществуването на разширяващ се космос,
19:12
teemingпрепълнени with galaxiesгалактики.
който е пълен с галактики.
19:14
But would those futureбъдеще astronomersастрономи
Но тези бъдещи астрономи
19:16
believe suchтакъв ancientдревен knowledgeзнание?
ще повярват ли на древното знание?
19:18
Or would they believe
Или ще повярват
19:21
in the blackчерно, staticстатични emptyпразен universeвселена
в тъмната, статична празна Вселена,
19:23
that theirтехен ownсобствен state-of-the-artсъстоянието на най-съвременните observationsнаблюдения revealразкрие?
която се разкрива от наблюденията им.
19:26
I suspectзаподозрян the latterПоследният.
Подозирам, че ще бъде последното.
19:30
WhichКоито meansсредства that we are livingжив
Което означава, че живеем
19:32
throughпрез a remarkablyзабележително privilegedпривилегирован eraера
в забележителна привилегирована епоха,
19:34
when certainопределен deepДълбок truthsистини about the cosmosкосмос
когато някои дълбоки истини за космоса
19:37
are still withinв рамките на reachдостигнат
все още могат да бъдат наблюдавани
19:39
of the humanчовек spiritдух of explorationпроучване.
от учените.
19:41
It appearsпоявява се that it mayможе not always be that way.
Изглежда, че няма винаги да бъде така.
19:43
Because today'sднес astronomersастрономи,
Защото днешните астрономи,
19:48
by turningобръщане powerfulмощен telescopesтелескопи to the skyнебе,
обръщайки мощни телескопи към небето,
19:50
have capturedзаловен a handfulшепа of starklystarkly informativeинформативни photonsфотони --
са видели много фотони -
19:53
a kindмил of cosmicкосмически telegramтелеграма
вид космическа телеграма,
19:56
billionsмилиарди of yearsгодини in transitтранзит.
която се придвижва милиарди години
19:59
and the messageсъобщение echoingехо acrossпрез the agesвъзрасти is clearясно.
и съобщението, предадено през вековете, е ясно.
20:01
SometimesПонякога natureприрода guardsохрана her secretsтайни
Понякога природата пази своите тайни
20:05
with the unbreakableнечуплив gripхващане
с неумолимата хватка
20:08
of physicalфизически lawзакон.
на физически закон.
20:10
SometimesПонякога the trueвярно natureприрода of realityреалност beckonsнадделява
Понякога истинската същност на реалността кимва
20:12
from just beyondотвъд the horizonхоризонт.
зад хоризонта.
20:16
Thank you very much.
Благодаря ви много.
20:19
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
20:21
ChrisКрис AndersonАндерсън: BrianБрайън, thank you.
Крис Андерсън: Брайън, благодаря Ви.
20:25
The rangeдиапазон of ideasидеи you've just spokenизречен about
Обхватът от идеи, за които току-що говорихте,
20:27
are dizzyingглавозамайваща, exhilaratingвълнуващо, incredibleневероятен.
са зашеметяващи и невероятни.
20:29
How do you think
Как мислите,
20:32
of where cosmologyкосмология is now,
за това, където сега се намира космологията,
20:34
in a sortвид of historicalисторически sideстрана?
като историческа страна?
20:36
Are we in the middleсреден of something unusualнеобикновен historicallyисторически in your opinionмнение?
Според Вас, намираме ли се в средата на нещо исторически необикновено?
20:38
BGBG: Well it's hardтвърд to say.
БГ: Трудно е да се каже.
20:41
When we learnуча that astronomersастрономи of the farдалече futureбъдеще
Когато учим, че астрономите от далечното бъдеще
20:43
mayможе not have enoughдостатъчно informationинформация to figureфигура things out,
няма да имат достатъчно информация да открият нещата,
20:46
the naturalестествен questionвъпрос is, maybe we're alreadyвече in that positionпозиция
естественият въпрос е, че може би вече сме в това положение
20:49
and certainопределен deepДълбок, criticalкритичен featuresХарактеристика of the universeвселена
и някои дълбоки, критични свойства на Вселената
20:52
alreadyвече have escapedизбягал our abilityспособност to understandразбирам
вече са избягали от способността ни да ги разберем,
20:55
because of how cosmologyкосмология evolvesеволюира.
поради това как космосът се изменя.
20:58
So from that perspectiveперспектива,
От моя гледна точка,
21:00
maybe we will always be askingпита questionsвъпроси
може би винаги ще си задаваме въпроси
21:02
and never be ableспособен to fullyнапълно answerотговор them.
и никога няма да можем да им отговорим напълно.
21:04
On the other handръка, we now can understandразбирам
От друга страна, сега можем да разберем
21:06
how oldстар the universeвселена is.
колко годишна е Вселената.
21:08
We can understandразбирам
Можем да разберем
21:10
how to understandразбирам the dataданни from the microwaveмикровълнова фурна backgroundзаден план radiationрадиация
как да разбираме данните от микровълновата радиация,
21:12
that was setкомплект down 13.72 billionмилиард yearsгодини agoпреди --
която е възникнала преди 13,72 милиарда години -
21:15
and yetоще, we can do calculationsизчисления todayднес to predictпредскаже how it will look
и все пак, днес можем да правим изчисления, за да предскажем как тя ще изглежда
21:18
and it matchesмачове.
и те са верни.
21:20
HolyСветия cowкрава! That's just amazingудивителен.
Това е просто удивително.
21:22
So on the one handръка, it's just incredibleневероятен where we'veние имаме gottenнамерила,
От друга страна, е невероятно, това, което знаем,
21:24
but who knowsзнае what sortвид of blocksблокове we mayможе find in the futureбъдеще.
но кой знае какво ще открием в бъдеще.
21:27
CACA: You're going to be around for the nextследващия fewмалцина daysдни.
КА: Ще бъдете тук през следващите няколко дни.
21:31
Maybe some of these conversationsразговори can continueпродължи.
Може би, някои от тези разговори ще продължат.
21:34
Thank you. Thank you, BrianБрайън. (BGBG: My pleasureудоволствие.)
Благодаря Ви. Благодаря Ви, Браян. (БВ: За мен беше удоволствие)
21:36
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
21:38
Translated by Ina Stoycheva
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

About the speaker:

Brian Greene - Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe.

Why you should listen

Greene, a professor of physics and mathematics at Columbia University, has focused on unified theories for more than 25 years, and has written several best-selling and non-technical books on the subject including The Elegant Universe, a Pulitzer finalist, and The Fabric of the Cosmos — each of which has been adapted into a NOVA mini-series. His latest book, The Hidden Reality, explores the possibility that our universe is not the only universe.

Greene believes science must be brought to general audiences in new and compelling ways, such as his live stage odyssey, Icarus at the Edge of Time, with original orchestral score by Philip Glass, and the annual World Science Festival, which he co-founded in 2008 with journalist Tracy Day.

More profile about the speaker
Brian Greene | Speaker | TED.com